Nieuwsflits

Datum: 1 juli 2018

Beste lezer,

Met de zomerperiode in zicht informeer ik u graag namens het parochiebestuur over actuele bestuurlijke zaken en ontwikkelingen binnen onze parochie.

Het is een druk eerste half jaar geweest. Het bestuur heeft samen met vele vrijwilligers diverse thema’s op de agenda gehad en uitgewerkt. Hierover leest u hieronder.

Met het naderen van de zomervakantie komen de vergaderingen en activiteiten even op een wat lager pitje te staan en dat is goed. Er ontstaat tijd om op zoek te gaan naar ontspanning en rust.

Zo kunnen we ons opladen voor een nieuw werkjaar welke op 2 september van start zal gaan met een zeer bijzondere Pancratiusviering bij de Kroezeboom. Deze viering zit vol verrassingen en bij deze wil ik alvast aanraden om deze datum in uw agenda te noteren en er vooral bij te zijn!

Tot slot wil ik u allen een hele fijne vakantieperiode toewensen. Voor degenen die er op uit trekken een behouden thuiskomst gewenst!

Hartelijke groet,

Brigitte Holtschlag, vicevoorzitter parochiebestuur

  • Beleidsplan parochiebestuur

Op dit moment is een bestuurlijk beleidsplan voor de periode 2018 t/m 2021 in voorbereiding. Het bestuur probeert hiermee richting te geven voor de komende jaren. Wat vinden we waardevol en waar liggen onze prioriteiten.

  • Huishoudelijk reglement parochiebestuur

In 2010 werd de fusie van 9 locaties tot 1 parochie, de H. Pancratiusparochie, een feit door een decreet van de aartsbisschop.

Ten behoeve van de fusie is een fusiedocument opgesteld om duidelijkheid te geven in de nieuwe verhoudingen, financiële organisatie, processen en verantwoordelijkheden. Dit bleek voor de eerste jaren voldoende maar met de snelle ontwikkelingen binnen de kerk en de vragen/opmerkingen vanuit zowel de locaties als van de kant van het parochiebestuur over verantwoordelijkheden en eindverantwoording groeide de behoefte naar kaders waarbinnen de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. Deze kaders dienen transparant te zijn en helder en gestoeld op richtlijnen en afspraken. Deze mogen niet botsen met het kerkelijk recht, noch met het Algemeen reglement voor parochiebesturen of de verordeningen van paus of bisschop.

Door het samen 1 parochie zijn is het van groot belang heldere afspraken met elkaar te hebben, zeker op het gebied van verantwoordelijkheden en eindverantwoording. Dit geeft duidelijkheid en tevens bescherming. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement (HR) van het parochiebestuur. Dit voorjaar zijn de voorbereidingen hiervoor getroffen en in een bijeenkomst op 11 juni is het HR besproken met de locatieraden en pastoraatsgroepen.

Het HR regelt uitoefening van de diverse bevoegdheden, de toepassing van de rechtsmiddelen die het bestuur heeft en de verplichtingen die opgelegd zijn door het kerkelijk gezag.

Een eerste verandering binnen de parochie naar aanleiding van het HR is de wijziging van de    naam ‘locatieraad’ in ‘beheerscommissie’.

In het najaar zal een begin gemaakt worden met het voorbereiden en opstellen van uitvoeringsbesluiten op basis van het HR. Bij de voorbereidingen zullen lokale vrijwilligers betrokken worden.

  • Centraal parochieblad

In een eerdere berichtgeving heeft het bestuur laten weten dat er na onderzoek voldoende draagvlak is voor een centraal parochieblad. De afgelopen maanden is hard gewerkt om een redactie bij elkaar te krijgen en het blad daadwerkelijk vorm te geven. De lokale redacteuren zijn getraind zodat zij zelf voor de eigen locatie de informatie aan kunnen leveren.

Het thema van de eerste editie zal ‘Dat smaakt naar meer’ (als een verwijzing naar de Kerkproeverij) zijn. De presentatie zal tijdens de Pancratiusdag op 2 september plaatsvinden waarna in alle locaties de distributie zal plaatsvinden naar de parochianen. Het is de bedoeling jaarlijks vier tot vijf edities te ontwikkelen.

  • Website

De website van de parochie heeft een flinke facelift ondergaan. De vormgeving is compleet vernieuwd en hopelijk spreekt deze aan en zijn zaken makkelijker en sneller te vinden.

De lancering van de nieuwe lay-out zal na Pancratiusdag op 2 september aanstaande plaatsvinden.

  • Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf deze datum geldt in de gehele EU dezelfde privacywetgeving. De AVG zorgt voor een versterking en uitbreiding van de privacy rechten van burgers en meer verantwoordelijkheden voor organisaties.

Organisaties, instellingen en ook parochies dienen transparant te zijn over de verwerking van gegevens. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt (ook binnen onze parochie) die zorgen voor maximale informatiebeveiliging ter voorkoming van datalekken en oneigenlijk gebruik van foto’s, video opnames en camerabeelden.

Wij hopen zo de belangen van onze parochianen zo goed mogelijk te behartigen en eerlijk en voorzichtig met uw gegevens om te gaan.

  • Uitwerking enquête

In het najaar van 2017 is een grootscheepse enquête gehouden onder de parochianen van de

  1. Pancratiusparochie. Dit met als doel te weten wat er onder de parochianen leeft, verbeterplannen op te stellen en rekening te houden met de mening van parochianen bij het maken van toekomstplannen en beleidsplannen. De enquête heeft een veelheid aan gegevens opgeleverd die als geheel beoordeeld zijn maar ook per locatie door de eigen locatieraden en pastoraatsgroepen.

Om ook daadwerkelijk tot verbeteracties te komen hebben de locatieraden, pastoraatsgroepen, het parochiebestuur en het pastoraal team met elkaar afgesproken een top 3 van aandachtspunten op te stellen en daarbij een aantal verbeteracties voor 2018.

Tijdens een gezamenlijke bijeenkomt op dinsdag 11 april zijn de uitkomsten per locatie met elkaar gedeeld en met het parochiebestuur en het pastoraal team besproken. Het parochiebestuur heeft eigen aandachtpunten uit de totale enquête gehaald op bestuurlijk vlak, het pastoraal team op het gebied van het pastoraat. In het tweede deel van de avond is gezocht naar onderlinge overlap en waar mogelijk samenwerking bij het oppakken van verbeteracties. Bij de afsluiting van de avond is afgesproken dat tijdens de centrale parochie

avond op 14 november de parochianen en de locaties onderling over de voortgang van de verbeteracties geïnformeerd worden.

  • Afscheid Johan Steggink

Johan Steggink heeft na acht en een half jaar afscheid genomen van het parochiebestuur. Hij had de portefeuille PR en Communicatie onder zijn hoede en heeft met zijn kennis en kunde de afgelopen jaren veel betekent voor het bestuur en daarmee de parochie.

Johan Steggink heeft als dank namens het bestuur de Pancratiuspenning ontvangen.