Jaargang 59 nr. 2 en 3                                                                               8 t/m 21 jan.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Kerstmis 2021: Licht in donkere dagen  

Afgelopen zondag mocht ik weer twee kinderen (in dit geval jongetjes)  dopen. Het mooiste moment in de viering was het moment toen ik de doopkaars, die aangestoken was aan de Paaskaars, liet zien aan de betreffende dopeling. Ik noemde het kind bij zijn naam en vertelde dat de kaars het licht van Christus is voor hem. Daarna sprak ik de wens uit dat dit licht mag schijnen in zijn hart en dat hij er anderen mee mag verwarmen. Het bijzondere is, en dat merk ik bij elke doop,  dat er op dat moment echt contact is. De dopelingen keken heel open en aandachtig naar de kaars,  het leek of ze knikten en mijn woorden begrepen en ze staken hun armpjes uit naar de kaars. Daarna werd de brandende doopkaars aan de zusjes van de dopelingen overhandigd, die de kaars met veel toewijding droegen van het doopvont achter in de kerk naar het altaar voor in de kerk. De rest van de familie liep achter het licht aan, terug naar de plaats. Een hoopgevend gebeuren voor ons in deze bijzondere Kersttijd.

De wolken van de coronapandemie dreigen ons leven en de wereld te verduisteren. Maar niets kan het Licht van het Christuskind tegenhouden. Het schijnt dwars door de donkere wolken heen. Hij laat ons niet in de steek, en wil ons laten ervaren dat wij Gods geliefde mensenkinderen zijn. Hij nodigt ons uit met Hem op weg te gaan naar een nieuwe toekomst, waar het Licht sterker is dan alle duisternis. Dat wij ervoor open mogen staan, net als Maria en Jozef dat deden. Het veranderde hun levens, het kan ook ons leven veranderen.

Dat het Kerstkind Licht mag brengen in onze harten en onze wereld. Het licht van de liefde, de compassie, het mededogen. Dat wij het mogen delen met mensen die alleen zijn, verdriet hebben, in angst, onzekerheid, of armoede leven.

Dat wij, net als de zusjes van de dopelingen, lichtdragers mogen zijn. Dan verdrijven we met elkaar de duisternis.

Mede namens het pastoraal team wens ik u en de uwen een Zalig Kerstfeest en veel vrede, vreugde en vriendschap in 2022!

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Hij doopt                                                                             Doop van de Heer

Deze viering is online te volgen. De misboekjes voor deze viering liggen achterin de kerk. Als u wilt dan kunt u deze ophalen.

 1. 8 jan. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v enkele

leden van het Liturgiekoor
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Kaarsen bij Maria

 

Thema: Water -> wijn                                                        2e zondag door het jaar

Voor deze viering moet u zich aanmelden.

 1. 16 jan. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. enkele leden van het

Liturgiekoor (Diaken Huitink)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Actie Kerkbalans

 

Online reserveren

U kunt zich via de website van onze parochie: www.hpancratius.nl – de knop “Meevieren” aanmelden voor een viering. U wordt doorgestuurd naar een nieuwe pagina, waarop u bij “reserveren” de kerk van uw keuze selecteert. Bij “kies een viering” selecteert u de gewenste viering (u ziet dan of er nog plaats is, anders komt u op de wachtlijst). U vult de gevraagde gegevens in en kruist het vakje aan dat u zich afmeldt bij klachten en het vakje dat u toestemming geeft voor het verwerken van de gegevens. Dan klikt u op de knop “versturen”. Vergeet u niet zich af te melden als u niet kunt komen. Iemand op de wachtlijst kan dan in uw plaats komen en ontvangt hierover per e-mail bericht. Afmelden kan via de link onderaan in de bevestigings-e-mail.

parochiËle kroniek:

Overleden: Aloy Tijhuis

Hardenbergerweg 196, Langeveen

*08-06-1935              ꝉ 15-12-2021

Dat hij mag rusten in vrede.

PAROCHIËLE KRONIEK 2021

Dopelingen                  10

Communicantjes.       17

Vormelingen.              15

Overledenen.              11

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 8 januari

Jaargedachtenis: Marietje Kuipers, Gerard Niemeijer, Johannes Rikhof, Gerrit Rikhof.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Bennie Kienhuis, Marietje ter Groot-Ophof, ouders Schröder-Meijer, Marie Oude Hendriksman-Plegt, Suzan Broekman-Weultjes, Joop Plegt, Marie Haarhuis-Rikhof, ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof, Harrie Haarhuis, Aloy Tijhuis.

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 16 januari

Jaargedachtenis: Jan Mensink, Marie Mensen-Kleizen, Gerard Pegge.

Misintenties: Bennie Kienhuis, Marie Oude Hendriksman-Plegt, Joop Plegt, Marie Haarhuis-Rikhof, Harrie Haarhuis, ouders Kroeze-Leemhuis en fam., ouders Haarhuis-Beld en Bennie, Sien en Harrie, Aloy Tijhuis.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 8 januari 19.00 uur

Lector: L. Oude Nijeweeme, M. Hesselink, M. Pouwels

 

Zondag 16 januari 09.00 uur

Lector: I. Scholten
Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder
Coronacoördinator: E. en Y. Wuite

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 19 januari. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 13 januari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Herdenken van overledenen in onze H. Pancratius parochie

Op het moment dat een dierbare overleden is, willen wij met aandacht en zorg familieleden en nabestaanden bijstaan om dit verlies en afscheid een plek te geven. Naast de vieringen van afscheid rondom het sterven, noemen wij uw dierbare overledene in de daaropvolgende periode in onze gebeden bij de intenties.

Al enige tijd geleden hebben wij vragen gekregen over het feit dat het aantal intenties ná een overlijden nogal uiteenloopt, per geloofsgemeenschap binnen onze H. Pancratius parochie. Dat loopt uiteen van drie tot twaalf intenties, in vieringen na het overlijden. Dit wordt als verwarrend en onhandig ervaren.

Na overleggen met de Commissies van Beheer en het Parochieel Liturgie Beraad zijn wij tot één beleid gekomen, namelijk: acht intenties in achtereenvolgende vieringen. Voor de ene locatie zou dit staan voor de eerste acht weken na een overlijden, voor een andere locatie zou dit langer kunnen zijn, omdat er niet ieder weekend gevierd wordt.

Het bovenstaande zal ingaan per 1 januari 2022. Hopelijk mag de wetenschap dat in de vieringen in onze kerken voor onze overledenen en hun families en nabestaanden wordt gebeden, een bron van troost en kracht zijn.

Pastoraal team H. Pancratius

 

Afscheid Marietje Grootelaar

Onder voorbehoud zal er zondag 16 januari a.s. om 9.00 uur in onze kerk een afscheidsviering worden gehouden voor Marietje Grootelaar. Deze viering staat al heel lang op het programma, maar door de corona-ontwikkelingen is deze telkens vooruit geschoven. Ook nu is het nog niet duidelijk of/hoe het gevierd gaat worden. Toch willen wij deze viering wel onder de aandacht brengen bij de parochianen.

Marietje Grootelaar is vele jaren van grote betekenis geweest voor onze kerk. Zij heeft altijd alles in goede banen weten te leiden en heeft dit met veel plezier gedaan. Daarvoor willen wij haar hartelijk bedanken en bieden haar hierbij deze viering aan. Indien mogelijk zal er na afloop van de viering voor de parochianen gelegenheid zijn om haar ook te bedanken voor haar jarenlange trouwe inzet bij diverse werkzaamheden voor onze kerk.

Commissie van Beheer

 

Bijeenkomst in januari van Geloven Nu komt te vervallen.

De bijeenkomst van de groep Geloven Nu die gepland was op donderdagmiddag 13 januari 2022 in het Parochiecentrum komt te vervallen..

Op die middag zou Ds. Wiekenraad uit Uelsen ingaan op het vakantiepastoraat.

Vanwege de onzekerheid over het verloop van de Corona epidemie is besloten deze bijeenkomst te verschuiven naar een latere datum wanneer de omstandigheden wat gunstiger zijn.

 

Ontmoetingsmiddag voor thuiswonende ouderen vervalt

Gezien de omstandigheden van de lockdown en de onduidelijkheid over de omstandigheden na 14 januari, komt de ontmoetingsmiddag voor de thuiswonende ouderen vanaf 70 jaar,  die gepland stond op woensdag 26 januari in de Waaijer in Langeveen,  te vervallen. De middag zal worden verschoven naar een tijd verderop in het jaar. Wij hopen op uw begrip en geven zo spoedig mogelijk de nieuwe datum door. Wordt vervolgd!

De Pancratius Commissie

 

 

 

Beste parochianen,

Velen van u zagen wel eens een oproep voor restjes wol en katoen in dit informatieblad of op facebook.

De foto laat zien wat er met de ingezamelde wol en katoen is gebreid en gehaakt. Mutsjes, truitjes, sokjes, broekjes, vestjes, dekentjes et cetera. Met liefde gemaakt door diverse parochianen uit verschillende geloofsgemeenschappen uit onze parochie.

Dit alles krijgt zijn bestemming in Tanzania en Uganda, zodra het gezien de coronapandemie weer veilig en mogelijk is om naar deze landen af te reizen.

Wie dus nog wol of katoen heeft liggen, hier niets meer mee doet en dit wil afstaan voor het goede doel kan hier vele gezichten mee blij maken. Hiermee draagt u letterlijk bij aan een van de werken van barmhartigheid, te weten: ’De naakten kleden.’

Mocht u wol of katoen willen doneren dan kunt u contact opnemen met pastoraal werker Jacqueline Meupelenberg.  Telefoon 06-20486904 of via j.meupelenberg@hpancratius.nl

Hartelijke groet,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker, H. Pancratius Parochie.

 

Week van gebed voor eenheid van christenen 2022

Van 16 t/m 23 januari 2022 is het de Week van gebed voor eenheid van christenen. Het thema dit jaar is: ‘Licht in het duister’ en dit verwijst naar de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Daarin ligt een oproep voor ons als christenen.
De ster is een geschenk, een teken van Gods liefdevolle aanwezigheid voor alle mensen. De stralen leiden de drie wijzen, en met hen alle mensen, naar het grotere licht: Jezus. Als het licht van de wereld is Hij in onze duisternis gekomen. Hij ging door het duister heen toen Hij stierf aan het kruis om voor ons de weg naar de Vader te verlichten, zodat wij zijn liefde zouden kennen en door Hem eeuwig zouden leven.

Van oudsher staan de drie wijzen symbool voor de verschillende volken op aarde. Ze komen uit verre landen en vertegenwoordigen verschillende culturen. Maar ze worden gedreven door hetzelfde verlangen om de pasgeboren koning te zien en te leren kennen. Ze komen samen om Hem te aanbidden. Zo verbeelden de wijzen de eenheid die God voor alle volken wenst.

Christenen zijn door God geroepen om die eenheid tot stand te brengen, en om zo een teken te zijn voor de wereld. De taak van christenen is dan ook om als deze ster te zijn. Als wij op Christus wijzen, kan God door ons eenheid onder mensen bewerkstelligen.

We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer onderstreept. De ster die tweeduizend jaar geleden opging, roept ons nog steeds om samen op zoek te gaan naar Christus en eensgezind Hem te aanbidden. Dan zal de Geest onze harten veranderen, zodat wij schijnen als licht in het duister.

Gebed om te bidden in de week van gebed voor de eenheid van christenen.

Eeuwige God, versterk onze hoop en het besef dat U met ons wandelt en over ons waakt. Leer ons de leiding van uw heilige Geest te volgen, hoe vreemd het pad soms ook lijkt. Leid ons naar Jezus Christus, het licht voor de wereld. Bemoedig ons in geloof en laat ons dit uitstralen in de wereld waarin wij wonen en werken. Wij vragen U dit in naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen.

Beste parochianen,

Zoals u bekend zijn we op 17 oktober jongstleden, op Wereldarmoededag in alle kerken van onze parochie gestart met het permanent inzamelen van houdbare levensmiddelen. Hiervoor staat er een krat of een mand in de kerk of aula.  De levensmiddelen die inmiddels zijn ingezameld zouden dit jaar worden gebruikt voor de kerstpakkettenactie. De eerste opbrengsten waren boven verwachting en stemt tot dankbaarheid. Dank aan zovele gulle gevers.

Gezien de verscherpte maatregelen rond Covid-19 is echter besloten om dit jaar geen levensmiddelen in te pakken maar mensen een kant en klaar pakket/bon met kerststol aan te bieden. Dit betekent dat de ingezamelde levensmiddelen naar de voedselbank zijn gegaan.

De voedselbank heeft de ingebrachte levensmiddelen in de week voor Kerstmis opgehaald en hiervan zijn mooie pakketten gemaakt die in de parochie zijn uitgedeeld.

Wat betreft de inzameling vanaf Kerstmis 2021, hiervoor geldt dat de levensmiddelen wederom naar de voedselbanken gaan of eventueel worden gebruikt voor de Paaspakkettenactie. Dit laatste is afhankelijk van de dan geldende Covid-19 regels en gaat tevens in overleg met het diaconaal beraad van onze parochie en de Parochiële Caritas Instelling H. Pancratius (PCI).

Wilt u ook een bijdrage leveren aan de boodschappenmand dan zijn de volgende levensmiddelen het meest nodig: koffie, blikgroente, thee, soep, pasta, rijst, wasmiddelen en tandpasta. Alles wat u aandraagt zal worden verdeeld in de diverse pakketten.

Liever een financiële bijdrage? Dit kan via bankrekeningnummer NL23 RABO 0151 4292 51

ten name van de PCI H. Pancratius parochie Tubbergen o.v.v. boodschappenmand. Dan komt het geld via de PCI ten goede aan de Paaspakketten- en Kerstpakkettenactie.

 

Hartelijke groet, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

Voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel gaan veranderen.

Waarom deze verandering?

De reden hiervoor is dat de ervaringen met diverse projecten ter voorbereiding op beide sacramenten inhoudelijk onvoldoende aansloten bij de geloofsbeleving en de belevingswereld van kinderen en jongeren. Ook werden tools gemist hoe zij geloof in deze tijd handen en voeten kunnen geven.

 

 

Pilot

Daarom is door het pastoraal team gekeken naar korte en bondige projecten, waarin op een begrijpelijke wijze voor kinderen/jongeren de betekenis van de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel aan de orde komt. Toen dit niet werd gevonden heeft het pastoraal team zelf twee projecten ontwikkeld met een eigen werkboek voor de communicantjes en de vormelingen.
De bedoeling was om beide trajecten uit te rollen in 2020. Helaas gooide de coronapandemie roet in het eten waardoor dit uitgesteld moest worden. Gelukkig kon de pilot, waarin kinderen op twee woensdagmiddagen werden voorbereid en vervolgens hun EHC ontvingen, dit jaar toch nog uitgerold en geëvalueerd worden. Dit gold ook voor de pilot voor de vormelingen. Zij werden dit najaar op één zondag voorbereid en vervolgens gevormd. Ook deze pilot is inmiddels geëvalueerd.

Zowel het pastoraal team alsmede de werkgroepen zijn bij beide projecten tot de conclusie gekomen om deze voorbereiding met een aantal aanpassingen vanuit de evaluatie, in 2022 te handhaven.

De voorbereiding van twee middagen op de EHC of één dag voor het Vormsel kan door sommigen worden ervaren als minimaal. Dit is het ook als de voorbereiding los wordt gekoppeld van het geloofsleven/van de geloofsopvoeding van kinderen en jongeren thuis.

Wanneer geloofsopvoeding thuis handen en voeten wordt gegeven, hiervoor biedt onze parochie als ondersteuning de kinderkerk, de jeugdkerk, Rock Solid junior aan, worden de EHC en het Heilig Vormsel onderdeel van het geloofsleven en is het één van de stappen in het gelovig leven van een kind/jongere. Dan kennen de kinderen/jongeren die zich gaan voorbereiden op de sacramenten de verhalen over Jezus maar ook de betekenis ervan. Dan weten ze hoe ze een kruisteken moeten maken en bidden ze als vanzelfsprekend het Onze Vader. Dan hoeft het niet, zoals nu met regelmaat nog gebeurd, tijdens de voorbereiding alsnog geleerd te worden.

Met deze nieuwe opzet hopen wij dat kinderen zich na de EHC zullen aansluiten bij de jeugdkerk en de vormelingen bij Rock Solid, opdat zij op deze wijze verder kunnen groeien in geloof.  Dan zijn de voorbereidingen op beide sacramenten niet een op zich staand project maar is het ingebed in hun geloofsleven.

Toekomst

Een goede voorbereiding op de EHC en het Vormsel valt of staat met goede werkgroepen. Gelukkig zijn er vele vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Er zijn echter diverse locaties waarin het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden of zelfs helemaal niet meer te vinden zijn.
Vooralsnog gaan de werkgroepen EHC binnen hun eigen locatie door met hun eigen werkgroep en met de voorbereiding. Maar wanneer er geen vrijwilligers worden gevonden in een geloofsgemeenschap zal dit gevolgen hebben voor de lokale voorbereiding.

Wat betreft het Vormsel, ook hiervoor zijn er vele vrijwilligers die zich inzetten. De Vormselwerkgroepen, Vasse, Reutum, Fleringen, Albergen en Mariaparochie werken inmiddels al meerdere jaren intensief samen. Zo ook Vriezenveen, Langeveen en Tubbergen. Geesteren werkte tot nu toe met een eigen werkgroep vanwege de vele vormelingen.
Er zijn inmiddels meerdere locaties waarin het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden of zelfs helemaal niet meer te vinden zijn voor de vormselwerkgroep. Mariaparochie heeft in 2022 geen vrijwilligers meer voor het Vormsel en in Geesteren is er nog één werkgroeplid. Daarom is met alle werkgroepen tezamen besloten om te komen tot één parochiële werkgroep Heilig Vormsel, met zo mogelijk vanuit elke geloofsgemeenschap één afgevaardigde.

Planning EHC

De planning voor de EHC vieringen zal in januari 2022 van start gaan. De EHC vieringen zullen plaatsvinden na Pasen.

 

 

Planning Heilig Vormsel

De Vormselvoorbereiding kende een voorjaarstraject met de Vormselviering in juni en een najaarstraject met de Vormselviering in november.
Vanaf 2022 is er nog één vormseltraject voor de gehele parochie. Gezien het dalende aantal vormelingen is één traject per jaar voldoende. Vanwege de diverse (dorps)activiteiten in het voorjaar en de voorbereidingen voor de EHC alsmede de EHC vieringen in het voorjaar, is in overleg met de vormselwerkgroepen gekozen voor het najaarstraject.

Vragen

Na het lezen van dit artikel kunnen er mogelijk vragen naar boven komen, stel ze gerust. Neem daarvoor contact op met Diaken Bert Huitink b.huitink@hpancratius.nl

Hartelijke groet namens het pastoraal team,

Diaken Bert Huitink

 

Rock Solid dingt mee naar de Diaconale Ariënsprijs in 2022

Drie jaar geleden, in 2019, viel onze parochie drie keer in de prijzen bij de diaconale Ariënsprijs van het Aartsbisdom Utrecht. Zowel de eerste prijs als de publieksprijs gingen toen naar ‘Kears unne mekaar’ uit Vasse. De ideeënprijs ging ook naar onze parochie, met het idee om als parochie (nog) meer zichtbaar te zijn in de samenleving.

‘De Ariënsprijs voor diaconie is in het najaar van 2002 in het leven groepen om de aandacht en inzet voor diaconie te bemoedigen en te waarderen. De prijs wil tevens initiatieven stimuleren op het terrein van de diaconie’.

In 2022 wordt deze diaconale prijs opnieuw uitgereikt. De jongerengroep Rock Solid van onze parochies is hierbij één van de genomineerden.

 

 

Rock Solid, wie zijn zij?

Rock Solid (RS) is het jongerenpastoraat uit onze parochie. RS is ruim 6 jaar geleden opgestart. De doelen van het jongerenpastoraat: 1) met jongeren op weg gaan in hun geloof en 2) activiteiten organiseren voor deze jongeren, gericht op hun geloof.

De groei van Rock Solid.

De groep jongeren is door de jaren heen gegroeid, in 2021 bestond de groep uit 33 jongeren, in de leeftijd van 12 t/m 20 jaar. Daarnaast is in 2020 de groep RS Junior (RSJ) opgestart. RSJ is voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool zodat ook deze kinderen hun geloof op zo’n wijze vorm kunnen geven dat dit aansluit bij hun leeftijd en geloofsbeleving.

TeenWork en TeenSpirit

De jongeren van RS zijn opgesplitst in twee groepen. TeenWork zijn de jongeren t/m 14 jaar en TeenSpirit de jongeren van15 jaar en ouder. Er zijn maandelijks activiteiten voor de jongeren op de vrijdagavond. De activiteiten zijn zeer divers, van een film kijken en bespreken tot een gastspreker, spelvormen over vriendschap en respect waarbij er altijd een link wordt gelegd met het geloof.

Diaconale betrokkenheid van de jongeren

Door de jaren heen heeft de diaconie als een rode draad door de jaarprogramma’s heengelopen. Het is belangrijk om diaconaal op weg te zijn met de jongeren. Zo zijn jongeren op bezoek geweest bij de leefgemeenschap de Wonne in Almelo en bij de  Protestantse diaconie in Amsterdam die zich inzet voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Het gaf hen een andere kijk op deze groep mensen.

De parochie organiseert jaarlijks een diaconaal weekend. RS wordt hierbij betrokken. ‘Twee jaar geleden zijn RS en RSJ letterlijk de boer op gegaan. Ze hebben boeren uit diverse sectoren geïnterviewd en hiervan een terugkoppeling gegeven in alle diaconale vieringen.

Er is een excursie geweest naar de Syrisch orthodoxe kerk in Glane waar de jongeren uitleg kregen hoe geloof werd beleefd. Zij hebben dit als zeer indrukwekkend ervaren. Zij hebben ervaren hoe geloof op een andere wijze beleefd kan worden.

Via de missionair werker in Guatemala, die verbonden is aan onze parochie hebben een aantal jongeren contacten uitgewisseld met jongeren uit Guatemala. Vanwege de taalbarrière verliep dit soms wat moeilijk maar er ontstond wederzijds begrip voor elkaars woon- en leefsituatie. Een mogelijke uitwisseling in de toekomst wordt te zijner tijd onderzocht.

Tijdens de coronapandemie hebben jongeren handen en voeten gegeven aan het thema: Nabijheid. Er waren in 2020 en 2021 veel parochianen die geen of weinig bezoek kregen, veel parochianen kregen te maken met eenzaamheid. Zo heeft RS de actie ‘HEEL ROCK SOLID BAKT GEORGANISEERD’ Jongeren bakten één cake of meerdere cakes en brachten deze vervolgens naar parochianen die weinig tot geen aanspraak hadden doordat bezoek aan huis minimaal was of zelfs helemaal niet mogelijk. De jongeren hebben in totaal 101 cakes gebakken. Zij kwamen tot ontdekking dat er veel parochianen een steuntje in de rug konden gebruiken. De jongeren stonden versteld wat een klein gebaar als een cake voor mensen kan betekenen, echte nabijheid door een klein gebaar.

Op 5 mei 2021, Bevrijdingsdag, hebben jongeren meegeholpen met gemeente Tubbergen met de actie ‘vrijheidssoep’. Zij brachten blikken soep bij mensen thuis en hadden gesprekjes over wat vrijheid betekent.

Jongeren zijn in gesprek gegaan met de wethouder van de gemeente Tubbergen hoe zij als jongeren de coronapandemie met beperkingen beleven. Waar zij tegenaan lopen maar ook wat hen in deze periode bindt.

In het najaar van 2021, toen de coronabesmettingen weer toenamen kwamen de jongeren opnieuw in actie. Veel mensen konden wederom een steuntje in de rug gebruiken. In de donkere dagen voor Kerstmis hebben zij het licht rondgebracht, voorzien van een mooie kaart met een kerstboodschap van henzelf. 90 kaarsen zijn naar mensen gebracht die een lichtje konden gebruiken.

Tijdens de coronapandemie hebben er online bijeenkomsten plaatsgevonden.
Het mooie was dat jongeren na de bijeenkomst nog de hele avond via teams met elkaar verbonden bleven om gezellig met elkaar te kletsen. RS is echt een vriendengroep.

Veel gehoorde opmerkingen van jongeren die voor de eerste keer deelnemen zijn: “Ik dacht dat het de hele avond over de kerk en geloof zou gaan. Maar dat is niet zo! Dit was echt leuk.”

RS heeft al op diverse plaatsen activiteiten/vieringen georganiseerd. In de openlucht, in een scoutinggebouw, hulp  geboden bij de Passie en zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen. Voor de jongeren is geloof belangrijk, het is een houvast, een basis in het leven. Zorgen voor elkaar, in naastenliefde en elkaar accepteren om wie je bent, het geloof in elkaar. Jongeren inspireren elkaar, de leiding en parochianen, door hen te betrekken bij een eigentijdse manier van geloof beleven. Door de verbinding tussen jong en oud, leert men veel van elkaar en wil men er voor elkaar zijn.

In 2022 staat de jongeren bedevaart naar op het programma. Deze zou in het voorjaar van 2021 plaatsvinden maar is vanwege de coronapandemie uitgesteld. De vraag om met de hele groep op bedevaart naar Lourdes te gaan kwam vanuit de jongeren zelf. De jongeren hebben voorbereidingsavonden gehad op de bedevaart en hebben de benodigde financiële middelen met activiteiten bij elkaar gebracht.

Ontwikkeling

Mooi is het om te zien dat jongeren van TeenWork en TeenSpirit zich ontwikkelen. TeenSpirit droeg o.a. haar steentje bij in de begeleiding van de activiteiten bij RSJ.

Er was een geloofssmokkeltocht, een escapegame etc. Jongeren vertelden de vormelingen tijdens hun voorbereiding op het Vormsel over RS en nodigden vormelingen uit om zich aan de sluiten. Tijdens de kerstwandeltocht 2021 vertelden de jongeren van RS het kerstverhaal aan de voorbijkomende gezinnen.

RSJ maakte eind 2021 kersttukjes voor zorgmedewerkers in zorginstellingen. Om hen een hart onder de riem te steken.

Deze vormende, lerende diaconale betrokkenheid en – initiatieven zullen in de toekomst nog meer gestalte gaan krijgen.

Jongeren zijn de toekomst van de kerk

Jongeren zijn onze toekomst. De jongeren van RS zijn vorig jaar bij het opzetten van RSJ ingezet. Zij zijn de werkgroep van RSJ, organiseren activiteiten, vergaderen samen onder begeleiding van de leiding van RS. Het zijn deze jongeren die onder andere RSJ een gezicht hebben gegeven.

Vaak wordt gezegd dat kerk niet uitdagend is voor gezinnen, voor kinderen en jongeren, soms zelfs saai. Jongeren van RS ervaren geloof als iets dat in hen zit en in mensen met wie ze samenkomen. Zij zien in de toekomst de Kerk als een plek waar men kan samenkomen, leren, een bijdrage leveren binnen de maatschappij en vooral een plek waar iedereen geaccepteerd wordt. Het kerkgebouw is voor RS niet noodzakelijk om activiteiten te organiseren. Licht, warmte en sfeer zijn wel belangrijke elementen.

Olievlekwerking

Dat al deze acties niet onopgemerkt zijn beleven blijkt wel uit het feit dat er een buurtparochie een artikel over onder andere RS gewijd heeft in het eigen parochieblad en dat er sinds een jaar wekelijks ondersteuning wordt geboden om ook in de H. Plechelmus parochie in Oldenzaal jongerenpastoraat op te starten.

Het pastoraal team en de parochie wenst Rock Solid veel succes!

Hartelijke groet,

mede namens de leden van het pastoraal team, diaken Bert Huitink.

 

Jaargang 58 nr. 51, 52 en 1                                                           18 dec. t/m 7 jan.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Pastoraal artikel december 2021

 

“Houdt 1,5 meter afstand. Was uw handen. Blijf thuis, bij klachten”. Dit ‘evangelie’ van corona hebben we de afgelopen 19 maanden uit en te na gehoord, waarbij wij soms dachten ervan af te zijn. De woorden van Jezus aan het begin van de Adventstijd – “Wees waakzaam, wees op je hoede” – zijn we snel geneigd om in dit licht te plaatsen, want waakzaamheid heeft alles te maken met ‘oog hebben voor’, met ‘in de gaten houden’. Toch heeft Advent ons meer te vertellen.

 

De tijd van de Advent daagt ons uit om in ons leven weer nuances aan te brengen, verschillen te zien tussen het ene moment en het andere, uit te kijken naar iets of iemand en op te houden met een diepe zucht van het zeggen: ‘Ach, het is toch allemaal maar hetzelfde!’ In de afgelopen anderhalf jaar hebben we ons misschien wel gerealiseerd dat we onderhand verveeld geraakt waren door het vele, en het oog kwijt leken te zijn voor het kleine, het bijzondere, het aparte. Advent schudt ons opnieuw wakker, en staat niet toe dat we ons neerleggen bij een duffe houding van ‘Het zal mijn tijd wel duren’.

 

Advent brengt de spanning terug in ons bestaan, veegt de beslagen ruit van ons dagelijkse anderhalve meter leven met één grote zwaai schoon, en roept tegen elk van ons: ‘Kijk nou toch, er ís perspectief’. Voor dat perspectief zou ik graag het bijna vergeten begrip “nieuwe normaal” weer van stal willen halen: een nieuwe vorm van samenleven, waarin we weer weten wie of wat cruciaal en vitaal is voor onze maatschappij en economie. Vier weken Advent is de uitnodiging om op die weg de eerste stap te doen: één kaarsje, één lichtpuntje mag jouw wereld binnenkomen. Elk geloof, hoe klein het ook is, is groot genoeg om een stap in de goede richting, in Gods richting te zetten.

 

Het ‘evangelie’ van corona zal de komende tijd nog wel blijven klinken, ook al zeggen ons hoofd en hart soms andere dingen. Maar laten we daarnaast ook het Evangelie van Jezus bewaren: wees waakzaam, wees gevoelig, zodat je het merkt wanneer God op je schouder tikt. Wees waakzaam, open je hart, zodat de geboorte van het kerstkind je menselijker én goddelijker kan maken.

 

Pastoor Casper Pikkemaat

 

Thema: Vervulling nabij                                                  4e zondag van de Advent

 1. 19 dec. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v KPJ koor

(Pastoor Pikkemaat)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verwarming en licht
Thema: Verlicht                                                                                               Kerstavond

 1. 24 dec. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Courage

(Diaken Thöni)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 

 

Thema: Verlicht                                                                                            1ste Kerstdag

 1. 25 dec. 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. enkele

leden van het Liturgiekoor

(Pastor Meupelenberg)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Verlicht                                                                                               2e Kerstdag

 1. 26 dec. 09.00 uur: Woord- en Communie gezinsviering m.m.v

het kinderkoor.

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

In het weekend van 1 en 2 januari 2022 zijn er geen vieringen in Langeveen. Wel in Tubbergen.

 

 1. 4 jan. 09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Pikkemaat)

 

parochiËle kroniek:

Gedoopt: Lori Maathuis

An der Itter 18, Itterbeck

Wij heten haar welkom in onze geloofsgemeenschap

 

Overleden: Harrie Haarhuis

Vasserdijk 14, Manderveen

*20-03-1946      ꝉ 28-11-2021

Dat hij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 19 december

Jaargedachtenis: Henk Schröder, Geertruida Hendrika Rikhof-Paus, Bernardus Rikhof.

Misintenties: Bennie Steggink, Marie Oude Hendriksman-Plegt, Joop Plegt, Suzan Broekman-Weultjes, Bennie Kienhuis, Marie Haarhuis-Rikhof, overl. fam., Oude Elberink-Hagedoorn, Leo Scholten (Itterbeck), Harrie Haarhuis.

jaargedachtenissen en misintenties  vrijdag 24 december

Misintenties: Marietje ter Groot-Ophof, ouders Oude Oosterik-Flinkers, ouders Schothuis-Wolters, ouders Schröder-Meijer, Steffanie Kroeze, ouders Plegt-Paus, Joop Plegt, Dika en Hein Hagedoorn-Plegt, Antoon Bekhuis en Rens Moleman, Gerrit Albers en ouders Droste en overl. fam., overl. fam. Mensen, Johan Mensen en Sien Mensen-Hoek, Gerard en Mien Hagedoorn-Bekhuis.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 25 december

Jaargedachtenis:

Misintenties:  Overl. Pastores, Gerhard Geerink en Lena Geerink-Oude Geerdink, Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Jan en Catharina Nijhuis-Jongman, Gerard Bekhuis, Jan en Anneke Hagedoorn en Marian Wiegink-Hagedoorn, Regina Oude Hendriksman, ouders Schuurman-Maathuis, ouders Bertels-Haarhuis, ouders De Koning-Brekelmans, ouders ten Berge-Oude Kotte, Bennie ten Berge, Marie Paus-Hamer, overl. ouders Bekhuis-Waaijer en overl. fam., Truus ter Groot-Nijkamp, overl. fam. Weusthuis-Haarhuis, Marie Oude Hendriksman-Plegt, overl. fam. Weusthuis-Kempers, overl. ouders Mensen-Kleizen, Suzan Broekman-Weultjes, Bennie Kienhuis, Marie Haarhuis-Rikhof, fam. Rikhof-Paus en fam. Kienhuis-Droste, Bennie Kienhuis en overl. fam. Kienhuis-Kokhuis, ouders Mensen-Weusthuis, Gerard Pegge en José Damhuis-Pegge, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Jan en Marie Pouwels, overl. fam. Hein Rikhof, Herman Oude Elberink, San en Jan Kleizen, Jolande Oude Booyink, Jan Lohuis, ouders J. Mensen-Weusthuis, ouders Everloo-Westerhoff, Toon Grootelaar en fam., ouders Tijhuis-Horst, ouders Grootelaar-Oude Voshaar, ouders Paus-Niemeijer, overl. ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof, Gerard en Agnes Oude Nijewem-Monnikhof, overl. fam. Weusthuis-Haarhuis, Jan en ouders Vrerink, overl. ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis, Joop Perdaan, ouders Meijer-Paus, ouders Haarhuis-Beld en Sien, Bennie en Harrie, ouders Kroeze-Leemhuis en fam., Bernard van de Aast, Leo Scholten (Itterbeck), ouders Tijink-Snijders, Bernard en Truus Schröder, Herman en Marie Oude Avenhuis, Bennie Paus en ouders Paus-Heppenhuis, Bram Eijsink, overl. ouders Kienhuis-Hoek en fam., ouders Niemeijer-Krikhaar.

 

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 26 december

Misintenties: Marietje ter Groot-Ophof, ouders Oude Oosterik-Flinkers, ouders Schothuis-Wolters, ouders Schröder-Meijer, Steffanie Kroeze, ouders Plegt-Paus, Joop Plegt, Dika en Hein Hagedoorn-Plegt, Antoon Bekhuis en Rens Moleman, Gerrit Albers en ouders Droste en overl. fam., overl. fam. Mensen, Johan Mensen en Sien Mensen-Hoek, Gerard en Mien Hagedoorn-Bekhuis, Harrie Haarhuis.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 19 december 09.00 uur

Lector: Y. Nijhuis
Misdienaars: J. Kienhuis

Collectanten: A. Bekhuis, G. Olimulder
Coronacoördinator: E. en Y. Wuite

 

Vrijdag 24 december 19.00 uur
Lector: A. Kroeze

Misdienaars: T. Olimulder, J. Kienhuis

Zaterdag 25 december 09.00 uur

Lector: J. Pouwels
Misdienaars: D. Hendriksen, D. Pouwels

Collectanten: J. Grootelaar, H. Mensen
Coronacoördinator: J.Grootelaar, P. Plegt

 

Zondag 26 december 09.00 uur

Lector: A. Schothuis, J. Lescher, I. Scholten

Collectanten: M. Pegge, A. Bekhuis
coronacoördinator: M. Pegge, H. Flims

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

Het secretariaat is gesloten op 31 december 2021 en 7 januari 2022.

 

MISINTENTIES KERSTAVOND

De misintenties, die zijn opgegeven voor Kerstavond, worden ook voorgelezen tijdens de viering van Tweede Kerstdag om 9.00 uur.

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 3 weken. Het volgende komt uit op woensdag 5 januari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 30 december 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Vieringen Kerstmis

I.v.m. de coronamaatregelen zijn de geplande vieringen van Kerst aangepast.

De viering op kerstavond is om 19.00 uur alleen via de kerk-TV te volgen.

De viering op eerste Kerstdag is om 9.00 uur.

Hiervoor moet u zich aanmelden en zal rekening moeten worden gehouden met 58 plaatsen.

Om zoveel mogelijk parochianen in de gelegenheid te stellen een viering bij te wonen hebben wij besloten om op tweede Kerstdag om 9.00 uur een gezinsviering te houden. Dit is een Woord- en communieviering door onze werkgroep. Ook hiervoor moet er aangemeld worden.

Wij willen gezinnen met schoolgaande kinderen uitdrukkelijk verzoeken

gebruik te maken van deze laatste extra viering, om zo zoveel mogelijk parochianen de kans te bieden om een viering bij te wonen.

U kunt zich voor deze vieringen aanmelden na afloop van de Eucharistieviering op zondag 19 december bij de Coco’s en op maandag 20 dec. telefonisch  tussen 9.00 en 10 uur bij het parochiesecretariaat. (tel. 681142)

 

Aanmelden vieringen Kerstmis

Voor de vieringen van Kerstmis kan online gereserveerd worden via de website van onze parochie. Het gaat hierbij om de vieringen van vrijdagmiddag, 1e en 2e Kerstdag.

De vieringen van Kerstavond kunt u alleen via KerkTv volgen.

 

Online reserveren

U kunt zich via de website van onze parochie: www.hpancratius.nl – de knop “Meevieren” aanmelden voor een viering. U wordt doorgestuurd naar een nieuwe pagina, waarop u bij “reserveren” de kerk van uw keuze selecteert. Bij “kies een viering” selecteert u de gewenste viering (u ziet dan of er nog plaats is, anders komt u op de wachtlijst).
U vult de gevraagde gegevens in en kruist het vakje aan dat u zich afmeldt bij klachten en het vakje dat u toestemming geeft voor het verwerken van de gegevens. Dan klikt u op de knop “versturen”. Vergeet u niet zich af te melden als u niet kunt komen. Iemand op de wachtlijst kan dan in uw plaats komen en ontvangt hierover per e-mail bericht. Afmelden kan via de link onderaan in de bevestigings-e-mail.
Aanmelden kan vanaf maandag 20 december 09.00 uur – donderdag 23 december 20.00 uur.

 

Hulp bij het reserveren

Parochianen die zelf niet in staat zijn online te reserveren, kunnen dit laten doen door familie, vrienden of eventueel door het lokale secretariaat. Een medewerk(st)er maakt dan de reservering via onze website. De contactgegevens van onze lokale secretariaten zijn bekend middels de verschillende informatiebladen.

 

Gebruik van mondkapjes

Het gebruik van het mondkapje is verplicht bij bewegingen van de kerkgangers: bij binnenkomst tot aan de zitplaats, bij de communiegang en bij het uitgaan van de kerk. Mocht men niet de beschikking hebben over een mondkapje, krijgt men er een bij het binnengaan van de kerk.

 

Vieringen ook te zien via kerktelevisie

De kerkvieringen in Fleringen, Geesteren, Langeveen, Reutum, Tubbergen, Vasse, Mariaparochie en Vriezenveen zijn ook via de kerktelevisie te zien.  Ga dan eerst naar de website van onze parochie: www.hpancratius.nl en klik op de knop “KerkTV” . Daarna klikt u op de knop waar uw geloofsgemeenschap op vermeld staat en gaat u vervolgens naar de kerk van uw keuze. U drukt dan op “rechtstreeks” of “herhaling”.

 

Bij vragen en/of opmerkingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Centraal Secretariaat.

Wij hopen op uw begrip en wensen u veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Pastoraal team H. Pancratius Parochie

Aanvangstijd ontmoetingsmiddag H. Pancratius Parochie

In de vorige infobladen stond een vooraankondiging van de ontmoetingsmiddag die de Pancratius Commissie organiseert op woensdagmiddag 26 januari 2022.

Voor deze middag worden alle thuiswonende ouderen uit onze parochie,  die 70 jaar of ouder zijn,  uitgenodigd. De middag vindt plaats in café restaurant Waaijer  in Langeveen.

De aanvangstijd was niet genoemd. Hierbij alsnog de tijd: de middag start om 14.00 uur en eindigt om 17.00 uur.  De middag begint met een eucharistieviering en er is volop tijd om elkaar te ontmoeten. De eigen bijdrage voor deze middag bedraagt tien euro. We hopen dat de middag door kan gaan en dat we velen mogen begroeten!

 

Pastoraal team en Pancratius Commissie

 

Terugblik op vijf jaar identiteitsbegeleiding van de katholieke basisscholen in onze parochie

We leven in een veranderende tijd waarin het christelijk geloof niet meer vanzelfsprekend is. Dit heeft zijn weerslag op gezinnen en op katholieke basisscholen. De afgelopen jaren zijn de pastores regelmatig aangesproken door parochianen die zich zorgen maakten over de geloofsopvoeding van kinderen op de basisscholen. Of het pastoraal team daar niet iets in kon betekenen? De afgelopen vijf jaar zijn daar inderdaad gesprekken over geweest met de scholen. In dit artikel maken we de balans op.

 

Situatie scholen

Het pastoraal team heeft altijd een heel goed contact gehad met de directies en diverse docenten van de basisscholen in onze parochie. Er is een jaarlijks overleg met de schooldirecties. Uit dat overleg blijkt dat de scholen te maken hebben met kinderen met diverse (religieuze) achtergronden. Daarnaast is het merendeel niet meer opgevoed of bekend met het katholieke geloof. Dat betekent dat het aanbod van de scholen niet meer hetzelfde kan zijn als in het verleden. De scholen zijn dus zoekende en staan voor de uitdaging om op een eigentijdse manier vorm te geven aan de katholieke identiteit.

 

Aanbod pastoraal team

Pastoraal werker Christianne Saris, heeft namens het pastoraal team, de afgelopen vijf jaar een aanbod gedaan om de teams van basisscholen te begeleiden.

Het aanbod bestond uit gesprekken met het team van de betreffende basisschool. Om na te gaan waar het voor staat en wat het wil uitdragen. Hiervoor werden drie bijeenkomsten aangeboden. In de eerste bijeenkomst zou worden nagegaan welke waarden leven bij de leerkrachten. In de tweede bijeenkomst kwamen de waarden van de katholieke traditie naar voren met concrete voorbeelden voor de school.  In de derde bijeenkomst zou worden nagegaan hoe de identiteit van de school verder vormgegeven kon worden. Er zou naar de lessen worden gekeken, de christelijke feesten, schoolvieringen, naar mogelijkheden om diaconaal betrokken te zijn. Daarnaast was er een aanbod van het pastoraal team om een excursie/rondleiding in de kerk te verzorgen en om een interactief vooroordelenspel te doen met de kinderen.

 

Overleg met scholen

Een viertal scholen heeft gebruik gemaakt van het gehele aanbod. Er vonden zinvolle en goede teamgesprekken plaats. Vervolgens werden er keuzes gemaakt. Een drietal scholen koos voor een methode voor de lessen levensbeschouwing. Een andere school vond de methode van een ander vakgebied, die gericht was op goed omgaan met elkaar, beter aansluiten. Deze scholen kozen ook voor een aantal schoolvieringen in de kerk rond de christelijke feesten en stonden open voor lesmateriaal rond Pasen en Pinksteren.

Daarnaast waren er scholen die één gesprek hebben aangevraagd en dit voldoende vonden. Of omdat ze een dergelijk gesprek in het verleden al hadden gedaan, of omdat ze toch hun eigen weg wilden gaan wat betreft de identiteit van de school.

Tenslotte waren er scholen bij die geen interesse hadden voor het aanbod.

 

Huidige stand van zaken

Hoe is de stand van zaken op dit moment? We hebben een goede verstandhouding met de directies en docenten van acht scholen en er is altijd bereidheid tot samenwerking. Met het diaconaal weekend zorgen deze scholen voor een doek over het betreffende thema in de kerk. Met de kleurwedstrijd voor het jubileum van onze parochie, werkten alle scholen mee. We mogen gebruik maken van de scholen voor de voorbereiding op de Eerste Communie en het Vormsel en leerkrachten zijn waar nodig inzetbaar. Een vijftal scholen vraagt één of meerdere schoolvieringen aan bij het team rond het begin/einde schooljaar en de christelijke feesten. Er zijn scholen die samen met de geloofsgemeenschap en het pastoraal team een hele eigentijdse invulling van de schoolvieringen gevonden hebben. Er zijn nog vier scholen die een methode gebruiken voor de lessen. De gesprekken over identiteit zijn afgerond. Alle scholen hebben aangegeven dat de keuzes gemaakt zijn en dat men verder kan.

 

Conclusie

Zoals de kerk zoekt naar nieuwe wegen, zo zoeken de scholen hier ook naar. Het is en blijft zoeken om vorm te geven aan de katholieke identiteit in een pluriforme maatschappij, dat geven de directeuren steeds aan. Toch is het van het grootste belang dat we met elkaar werken aan de persoonsvorming van jonge kinderen en dat we daar het levensbeschouwelijke aspect niet bij overslaan. Dat we de leerlingen vertrouwd maken met belangrijke waarden, met hen stilstaan bij vreugde en verdriet, en hen kennis laten maken met rituelen en verhalen die ons leven in een ander perspectief zetten. Dat begint in het gezin, dat is de basis van ieder kind. De school en de parochie kunnen daarbij aansluiten. Dat wij elkaar stimuleren om de kinderen mee te nemen in een waardevol, betekenisvol en gelovig leven.

 

Pastoraal werker Christianne Saris

 

 

Allen een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar

 

 

 

Jaargang 58 nr. 49 en 50                                                                         4 t/m 17 dec.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

 

Einde kerkjaar, met afsluiting 1e H. Communie en Vormsel.

Beste parochianen,

Samen hebben wij het kerkelijk jaar afgelopen weekend afgerond, we richten ons nu op de advent, we gaan richting kerst. Het kerkelijk jaar hebben wij de afgelopen twee weekenden afgerond met vier Vormselvieringen. Wij zijn dankbaar dat vanaf oktober kinderen de 1e H. Communie mochten ontvangen, dat kinderen, inmiddels ook jongeren het Vormsel mochten ontvangen. Daarmee hebben wij een eerste inhaalslag gemaakt, we zijn nog niet helemaal bij. Er zijn ook kinderen die dit jaar de 1e H. Communie graag hadden willen ontvangen, door de hoeveelheid kinderen en vieringen is dit naar 2022 doorgeschoven. Daar gaan wij de komende weken mee aan de slag, eerst terug blikken hoe wij kinderen en jongeren hebben voorbereid. Dat was dit jaar anders dan anders, de kinderen die de 1e HC mochten ontvangen zijn in twee woensdagmiddagen voorbereid, de Vormelingen werden op één zondag voorbereid met vier workshops. Kunnen wij de voorbereiding op deze manier voortzetten? Als pastoraal team gaan wij dit de komende weken evalueren. Als pastoraal team vinden wij het belangrijk dat kinderen en jongeren worden meegenomen in hun geloofsontwikkeling. Aan de geloofsontwikkeling van kinderen willen wij aandacht schenken, wij willen gezinnen meenemen in de geloofsontwikkeling. Het ontvangen van de sacramenten is telkens een stap die kinderen en gezinnen gaan zetten. Na het doopsel, na 2 jaar de stap richting de kinderkerk, na de 1e H. Communie de stap naar de jeugdkerk, in groep 7 de stap naar Rock Solid Junior, na het ontvangen van het Vormsel de stap richting Rock Solid zetten. De eerste kinderen zien wij doorstromen, kinderen die jaren naar de kinderkerk zijn geweest zien wij terug bij de Jeugdkerk. Dat is waar wij de laatste jaren, maar ook de komende jaren onze aandacht op willen vestigen. Wij hebben een goede basis gelegd, wij willen de basis die gelegd is verder uitwerken, gaan verdiepen. Daarvoor zijn vrijwilligers nodig die het pastoraal team hierin gaan ondersteunen, helpen ontwikkelen. Dat is voor de toekomst wel een zorg, welke ouders willen zich hiervoor gaan inzetten. Voor de kinder- en jeugdkerk, voor Rock Solid Junior en Rock Solid zijn voldoende vrijwilligers. Voor de doopwerkgroepen, voor de werkgroepen 1e Communie en Vormsel is het een zoektocht om nieuwe mensen te krijgen. Voor informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink

 

Thema: Komst van Gods woord                                  2e zondag van de advent

 1. 4 dec. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v Courage

(Pastor Huisman)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verlichting en kaarsen

 1. 7 dec. 09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)
Thema:                                                                                    3e zondag van de advent

 1. 12 dec. 09.00 uur: Woord-en Communieviering m.m.v. enkele

leden van het Liturgiekoor (Pastor Saris)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Adventsactie

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 4 december

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Trees Schröder, Marie Oude Hendriksman-Plegt, Joop Plegt, Suzan Broekman-Weultjes, Bennie Kienhuis, Marie Haarhuis-Rikhof.

Misintenties dinsdag: Pastor Heuven en overl. fam.

 

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 12 december

Jaargedachtenis: Marie Niemeijer-Busscher, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Bernard Mensen, Johannes Mensen, Oma Rikhof, Sieny Kuipers-Kempers, Jan Snijders.

Misintenties: Marie Oude Hendriksman-Plegt, Joop Plegt, Suzan Broekman-Weultjes, Bennie Kienhuis, Marie Haarhuis-Rikhof, Jan en Riek Snijders-Eidhof.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 4 december 19.00 uur

Lector: A. Kroeze
Misdienaars: D. Hendriksen

Coronacoördinator: J. Grootelaar, J. Pouwels

 

Zondag 12 december 09.00 uur
Lector: I. Scholten

Coronacoördinator: M. Hesselink, J. Weusthuis

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 15 december.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 9 december 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING:

Indien u ter voorbereiding op Kerstmis gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Pikkemaat, tel. 06-52648770.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezing Advent en Kerstmis in de kunst

door Mgr. Woorts

Donderdag 9 december  2021

19.00: Eucharistieviering in de Plechelmuskerk te Rossum
voorganger: Mgr. Woorts

20.00 uur: lezing in cultureel centrum De CoCer te Rossum

toegang: gratis

Graag vooraf opgeven: pastor-janssen@plechelmusparochie.nl

Aanbidding van de herders, Meester van de Morrison triptiek, ca. 1515,

Museum Catharijneconvent, Utrecht (ABM s355), foto: Ruben de Heer

Mgr. Woorts toont de ontwikkeling en betekenis van de verbeeldingen van Advent en Kerstmis vanaf de 3e eeuw tot in onze tijd. Hij hoopt daarmee de viering van het feest van Gods menswording in Jezus, het Kind van Maria, en de voorbereidingstijd daarop te verrijken.

 

Samenzijn Wereldlichtjesdag op zondag 12 december in de Basiliek te Tubbergen.

Elk jaar, op de 2de zondag van december, is het Wereldlichtjesdag. Er worden op die dag wereldwijd, om 19.00 uur kaarsjes aangestoken voor overleden kinderen. Er wordt stilgestaan bij alle kinderen, die op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. Door de verschillende tijdzones ontstaat er vierentwintig uur een symbolisch lint van licht.

Voor de derde keer wordt in de H. Pancratiusbasiliek in Tubbergen, Wereldlichtjesdag georganiseerd.

Tijdens het samenzijn worden kinderen herdacht door het aansteken van een kaars, het noemen van hun naam en door het lezen van troostende gedichten.

Het maakt bij het herdenken niet uit hoe oud het kind was of hoelang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind!

Het koor Cantiamo uit Albergen zal de muziek verzorgen.

Het samenzijn waarbij wij u uit nodigen is voor ouders, broertjes en zusjes, oudere broes en zussen, grootouders, familieleden, vrienden, buren, belangstellenden en iedereen die een kaarsje wil branden voor kinderen die gemist worden.

De inloop voor het samenzijn op Wereldlichtjesdag begint om 18.15 uur in de H. Pancratiusbasiliek. Om 18.45 uur start de plechtigheid.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kop koffie of thee.

Er is gelegenheid om u aan te melden via y.kroeze@hpancratius.nl of vanaf 24 november via de website www.hpancratius.nl/wereldlichtjesdag

Tevens kunt u de naam van uw kind/ kinderen of een kind opgeven zodat deze zal worden genoemd tijdens het samenzijn. Wilt u op de website een kaarsje branden voor uw kind, kinderen, een kind dan kunt u dit aangeven via bovenstaand e-mailadres of via bovenstaande website.

Vanaf 24 november is het via bovengenoemde website en via de facebookpagina van de parochie tevens mogelijk om een hart downloaden. Dit hart kunt u uitknippen en er vervolgens een wens of gedachte opschrijven en meenemen naar de basiliek. De harten zullen die avond in de hartenboom worden gehangen.

Is downloaden een probleem, op 12 december zullen er voorafgaand aan het samenzijn ook harten klaarliggen waarop u een wens of een naam van uw/een kind/ kinderen kunt schrijven.

Na Wereldlichtjesdag zal er een kaart worden ontworpen waarop de namen van de kinderen staan geschreven die zijn genoemd tijdens het samenzijn.

Wilt u een kaart ontvangen dan kunt u dit doorgeven aan y.kroeze@hpancratius.nl of via het aanmeldformulier dat u kunt vinden op de website van de parochie. U kunt dit ook doorgeven aan één van de werkgroepleden die aanwezig zijn op 12 december in de basiliek.

Dit alles onder voorbehoud van de dan geldende maatregelen vanwege de coronapandemie en de opgelegde maatregelen van de overheid.

Werkgroep Wereldlichtjesdag

 

KINDERKERK VIERT KERST ANDERS!

Kinder- en jeugdkerk slaan de handen ineen met medewerking van Rock Solid Junior en Rock Solid.

Dit jaar gaat de kinderkerk de kerstviering ‘anders’ vieren. Geen kinderkerkviering in de dagkapel van Geesteren. De kinderkerk en jeugdkerk slaan de handen in een en organiseren dit jaar een kerstwandelviering voor gezinnen, opa’s en oma’s zijn ook welkom. Samen met het gezin kan er een kerstwandelviering gemaakt worden op zondag 19 december, tussen 16.00 uur en 18.00 uur. De kinderen van Rock Solid Junior en de jongeren van Rock Solid zullen hun bijdrage leveren aan deze kerstwandelviering.

Onderweg zullen er herders en koningen zijn die het Kerstverhaal vertellen, er zullen midwinterhoornblazers meedoen. De wandeling is toegankelijk voor buggy’s en kinderwagens.

Wij starten bij de parkeerplaats van Bays, het eindpunt is bij de kerststal in de kerk van Reutum. Aansluitend kunt u op het kerkplein genieten van warme chocolademelk met iets lekkers.

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 12 december via jeugdkerk@hpancratius.nl. Er zal gewerkt worden met vaste starttijden, wij willen deze wandeling coronaproof organiseren. In de week voor de wandeling zullen wij de starttijden per gezin inplannen en via de mail doorgeven.

Er zijn geen kosten aan deze activiteit verbonden, een vrije gift is welkom.

Wij hopen samen met vele gezinnen er een mooie kerstwandelviering van te maken, vergeet je niet vooraf aan te melden!

Voor informatie kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink

06-20432661

 

Vooraankondiging ontmoetingsdag ouderen

Op woensdagmiddag 26 januari 2022 organiseert de Pancratius Commissie een

ontmoetingsmiddag voor thuiswonende ouderen uit alle geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius Parochie die 70 jaar of ouder zijn.

Leden van het pastoraal team zijn op die middag aanwezig en er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Plaats van samenkomst is café restaurant Waaijer, Hardenbergerweg 275 in Langeveen.

De middag start met een eucharistieviering. Daarna is er koffie/thee met iets lekkers, een drankje en een hapje. Vervolgens is er een kort muzikaal optreden. De middag wordt afgesloten om 17.00 uur.

De bijdrage voor deze middag bedraagt tien euro.

U kunt zich tot 10 januari aanmelden voor deze middag via het emailadres : pancratiuscommissie@hpancratius.nl .

Van harte welkom! Wij kijken uit naar uw komst!

Vriendelijke groet,

Pastoraal team en Pancratius Commissie

Wat gebeurt er met uw kerk?

Informatieavond kerk Langeveen 5 oktober aanstaande

Wellicht hebt u reeds gehoord en gelezen over de laatste ontwikkelingen binnen onze parochie.

Op dinsdag 15 september jl. hebben het parochiebestuur en het pastoraal team – na een flinke periode van voorbereiding – bekendgemaakt dat er een voorgenomen besluit is met betrekking tot de toekomst van de kerkgebouwen in de H. Pancratius parochie.

 

Kerken dicht

Met ingang van 2025 zullen nog drie kerkgebouwen binnen de gehele parochie open zijn, te weten de H. Pancratius kerk in Geesteren, de Onze lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand kerk in Mariaparochie en de H. Pancratius basiliek in Tubbergen.

De volgende zes kerken zullen voor 2025 aan de eredienst onttrokken worden:

 1. Pancratius kerk in Albergen (hierover is reeds gecommuniceerd)
 2. Simon en Judas kerk in Reutum
 3. Pancratius kerk in Fleringen
 4. Pancratius kerk in Langeveen
 5. Pancratius en H. Joseph kerk in Vasse
 6. Antonius van Abt kerk in Vriezenveen

 

Intensief proces

Dit proces is pijnlijk en confronterend voor parochianen en vrijwilligers, lokale bestuurders, het pastoraal team en het parochiebestuur. Er zal emotie zijn, verdriet en bij menigeen roept dit ook vragen op. Niet alleen over de achtergronden van dit voorgenomen besluit, maar ook: hoe moet het nu verder? Naast alle emoties, biedt die vraag ook ruimte voor een uitdagend perspectief – geloof is immers niet van steen!

 

Informatieavond maandag 5 oktober a.s.

Om parochianen te informeren over het proces en de te verwachten stappen toe te lichten, staat een informatieavond gepland op maandag 5 oktober a.s.  in de kerk in Langeveen om 19.00 uur.

Tijdens deze avond zal er ook voldoende gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.

Wees van harte welkom, deel uw gedachten met ons en met elkaar.

 

Aanmelding voor vrijdag 2 oktober a.s.

Aanmelding vooraf is nodig in verband met de coronarichtlijnen en het beperkte aantal plaatsen.

Aanmelden kan via:

secretaris.langeveen@hpancratius.nl  0546-681142 (woensdag 18-19 uur) (vrijdag 10-11 uur)

 

Pastoraal team en parochiebestuur H. Pancratius parochie

 

Ivm de coronamaatregelen graag uw aandacht voor het volgende:

 

Ø  Bent u verkouden, hoest u of bent u in contact geweest met mensen met coronaklachten dan vragen wij u om thuis te blijven.

Ø  In verband met het te verwachten aantal deelnemers, graag indien mogelijk 1 deelnemer per huisgezin.

 

 

Beste parochianen

Vanwege de ernst van het coronavirus is het niet toegestaan om op dit moment bijeen te komen en samen eucharistie te vieren of een woord- en communie viering of gebedsdienst te houden. Zoals u weet zijn alle vieringen vooralsnog opgeschort tot 1 juni a.s.

 

Langeveen is nu ook aangesloten op KerkTV en is tijdelijk beschikbaar voor iedereen

Het corona virus houdt tal van zaken – ook van de parochie – in z’n greep en allerhande maatregelen worden getroffen. Met betrekking tot het afscheid van dierbaren, geldt de richtlijn “niet meer dan 30 personen”. Dit heeft nogal wat consequenties voor de aanwezigheid van betrokkenen die onder normale omstandigheden er gewoon bij zouden zijn geweest. Om hen toch deel te laten nemen aan de besloten plechtigheden, staat de KerkTV ter beschikking en is per heden voor iedereen toegankelijk via het adres: https://hpancratius.nl/kerk-tv/. Dit betreft de locaties: Langeveen, Fleringen, Geesteren, Reutum, Tubbergen, Vasse en Vriezenveen. Op deze wijze proberen wij familieleden en nabestaanden tegemoet te komen in deze toch al moeilijke omstandigheden. Ook op de komende  zondagen zal het pastorale team vieringen zonder kerkbezoekers in de Pancratius basiliek blijven verzorgen, tot de maatregelen rondom het corona virus zijn opgeheven. Tot die tijd blijven de vieringen via de website voor iedereen vrij toegankelijk.

 

Heeft u interesse voor “KerkTV” en wilt u een abonnement afsluiten dan kunt u contact opnemen met het centraal parochiesecretariaat via tel. 06-33564002 of via email info@hpancratius.nl.

 

Commissie van Beheer geloofsgemeenschap Langeveen

 

Berichtgeving inzake opgegeven intenties

Beste parochianen,

De maatregelen, die genomen worden in deze tijd van het corona virus, vragen om een voortdurende aanpassing van ons dagelijkse leven en ook van het kerkelijke leven. Van de meeste maatregelen in onze parochie bent u al op de hoogte gebracht via diverse kanalen.

Vanaf het weekend van 14/15 maart zijn in alle negen locaties alle vieringen in het weekend en op doordeweekse dagen komen te vervallen. Op dit moment is bekend dat er zeker geen vieringen met aanwezige kerkgangers worden gehouden t/m Pinksteren (1 juni).

In de afgelopen week heeft het pastorale team zich gebogen over de intenties die parochianen hebben opgegeven voor de voorbije en toekomende vieringen. Aangegeven is dat deze gelezen zullen worden bij de eerstvolgende gelegenheid. Onderhand is de omvang van het aantal intenties aanzienlijk geworden. Daarom heeft het pastorale team besloten dat er in de eerstvolgende viering in elke locatie waarbij kerkgangers aanwezig mogen zijn, bij de voorbeden een speciale kaars wordt ontstoken voor deze reeds opgegeven intenties. De intenties worden met naam vermeld op een papier, dat u dan desgewenst van achter uit de kerk kunt meenemen.

Wanneer familieleden en nabestaanden ervoor willen kiezen om hun intentie op een ander moment in het kerkelijk jaar genoemd te hebben, kunnen zij daarvoor contact opnemen met het lokale secretariaat en hun wens kenbaar maken. Jaargedachtenissen die in de voorbije periode genoemd zouden worden, zullen daarentegen wel genoemd worden in de eerstvolgende viering waarbij kerkgangers aanwezig mogen zijn.

Als pastoraal team hebben wij gezocht naar een meest passende vorm, om zoveel mogelijk recht te doen aan de gedachtenis van onze overledenen. Wij hopen op uw begrip in deze. Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, dan vernemen wij dat graag.

 

Pastoraal team H. Pancratius parochie

 

Openstelling kerk en spreekuur

Beste mensen,

Op dit moment is het gezien de corona crisis niet mogelijk om samen te komen voor de weekendvieringen en/of de doordeweekse vieringen. Wel is gebleken dat er behoefte is bij parochianen om naar de kerk te gaan. Om daar te bidden, stil te zijn, om bemoediging en troost te ervaren en om een kaarsje op te kunnen steken in deze onzekere tijd.

In onze geloofsgemeenschap bestaat die mogelijkheid en is de kerk overdag open. De ervaring leert ons dat parochianen hier met regelmaat even binnenlopen en daarbij ook de verplichte gepaste afstand en richtlijnen van de overheid in acht nemen.

 

Daarnaast houdt het pastoraal team van maandag tot en met vrijdag dagelijks telefonisch spreekuur van 16.00 uur tot 17.00 uur. Voor de pastorale zorg in de weekenden kan de weekwacht gebeld worden, 06-20430155. Zij zullen dan contact opnemen met de dienstdoende pastor.

Jacqueline Meupelenberg: tel. 06-20486904                        Christianne Saris: tel. 06-20428594
Bert Huitink: tel. 06-20432661                                               Pastor Linh: tel. 0546-873936
Casper Pikkemaat: tel. 06-52648770

Met vriendelijke groet,

Het pastoraal team H. Pancratius parochie.

 

Kaarsje branden

Op de website hpancratius.nl bieden wij de mogelijkheid om een kaars op te steken. Bij deze kaars kunt u uw gedachten, gebeden en goede wensen opschrijven. Na ontvangst van uw mail plaatsen wij een kaarsje met uw wens, gedachte of gebed op de website. (het is mooi dat er al veel kaarsjes branden)

 

Klokken luiden in kader van hoop, verbinding en bemoediging

Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, heeft de Raad van Kerken in Nederland opgeroepen om op drie woensdagen (18 maart, 25 maart, 1 april) tussen 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Ook de negen kerken van onze parochie hebben zich

hierbij aangesloten. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

 

Infoblad

In verband met de huidige maatregelen zal er tot 1 juni geen viering zijn, daarom verschijnt ook dit infoblad voor 4 weken.

 

Lentevers van Stef Bos

Onvoorstelbaar

Hoe in twee weken

De wereld kan veranderen

En wij in verwarring

Naar buiten kijken

Overspoeld door feiten

Waar we achteraan lopen

Zonder te weten waarheen

Hoe goed wij ook door de jaren heen

Hebben geleerd

De kop in het zand te steken

Zelfs ondergronds

Dringt het nieuws tot ons door

En worden wij

Wakker geschud

Door stilte

Stilte in straten

Stilte In de beelden

Waar we naar kijken

Met andere ogen

Die misschien

Weer opnieuw moeten leren zien