HUWELIJKS LITURGIE

A. Openingslied
 
 
DIENST VAN HET WOORD
Algemeen vooraf
 
G. Tussenzang
I. Preek
 
 
HUWELIJKSSLUITING
 
O. Lied
 
 
DIENST VAN DE EUCHARISTIE
 
 
SLOT
Z. Slotwoord en zegen
AA. Slotlied
 
 
BIJLAGEN: Teksten
Overzicht teksten
 
 
 

Logo Caritas Pro Armis kleur

Dit zijn thematische vieringen die steeds een verschillend thema
als onderwerp hebben.
Deze vieringen worden door een groep jongeren uit onze locatie samengesteld.


Werkgroep Jongerenvieringen
Deze werkgroep bestaat uit een aantal leden van het koor Multiple Voices.
Zij hebben als doel zo eens per 6 weken een thematische jongerenviering
samen te stellen rond het evangelie van het desbetreffende weekend.
De teksten voor deze vieringen worden met veel zorg uitgekozen om het zo interessant mogelijk te maken voor de jongeren in onze parochie, waar deze vieringen in principe voor bedoeld zijn,
maar natuurlijk zijn ook alle andere belangstellenden welkom in onze themavieringen!
De werkgroep bestaat uit;
Elsbeth Olde Hampsink,
Peggy Nolte,
Astrid Lucas en
Aleida Wilmimk, tel: 0546-623353

Logo St. Pancratius BasiliekDeze werkgroep verzorgt 1 x per twee maanden een gezinsviering
speciaal gericht 
op kinderen.
Kinderen worden actief betrokken bij de viering bijv. door voorlezen 
van voorbeden, aansteken van kaarsen.

Deze vieringen worden muzikaal begeleid door het kinderkoor
de Notenkrakers onder leiding van Judith Lobker

De werkgroep bestaat uit de volgende personen; Mariël Hofhuis,
Anouk Ypma en Anne Bossink

Contactadres: mevr. A. van de Graaf-Ypma,
Julianestraat 28, tel. 0546 - 433808 of 06-52462391
e-mail; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Oproep van de Werkgroep Gezinsviering:

Onze werkgroep verzorgt al jaren de Gezinsvieringen.
Daarbij krijgen we hulp van de kinderen van basisschool 'de Wiekslag'.
Die hulp bestaat uit voorlezen in de kerk tijdens de vieringen, 
meespelen met een toneelstukje enz.

Nu willen we ook graag de kinderen van de basisschool 'de Marke'
en de speciale scholen voor basisonderwijs hierbij betrekken.
Maar dan hebben we de hulp nodig van u!
U kunt uw familie, buren of kennissen, van wie een kind één van deze scholen bezoekt
en ook graag met ons mee wil doen, wijzen op de mogelijkheid dat de ouders
hun kind hiervoor kunnen opgeven bij bovenstaand contactadres.
Zo proberen we samen deze kinderen meer te betrekken bij de Gezinsvieringen.

Bij voorbaat onze dank voor uw medewerking.

Werkgroep Gezinsviering

===============================================================

Logo Caritas Pro Armis kleur

Dit is een speciale groep van lectoren en lectrices.
Zij bereiden samen met de familie­leden van een overlede­ne
de Avondwake voor,
waarin een lector en een lectrice voor­gaan.

Contactpersoon is,
Dhr. Arie Vreeswijk 
Beetstraat 4   tel. 05650251252
=========================================================

Klik, voor "Boekje Avondwake"


De Avondwake

Het is goed om op de avond voor de uitvaartdienst een wake te houden.

Dit kan gebeuren in het huis van de overledene en/of in de kerk.

Het rituaal heeft eenzelfde grondstructuur.

De wake begint met een begroeting en een inleidend woord.

We ontsteken de gedachteniskaars aan het licht van de paaskaars.

Waarna er een psalm gelezen wordt en gebeden voor de overledene

en voor de nabestaanden.

Dan volgen schriftlezingen en een stilte met een overweging.

Waarna de geloofsgetuigenis volgt met de voorbeden het Onze Vader en Weesgegroet.

Vervolgens wordt de naam van de overledene in het boek der overledenen ingeschreven.

De wake besluit met een gedicht, of met een ander geschikt gebed.
=====================================================

Logo St. Pancratius BasiliekWanneer en familielid is overleden, is het zaak om zo spoedig mogelijk
contact op te nemen met een begrafenisonderneming om de begrafenis
of crematie te kunnen regelen. 
Meestal neemt deze voor u contact op met de parochie voor de kerkelijke
uitvaart. U kunt ook zelf contact opnemen door de weekwacht te bellen,
tel. 06-20430155.
De weekwacht regelt vervolgens de beschikbaarheid van een voorganger en van de kerk. 
Coördinator voor uitvaarten is in onze locatie 
dhr. A.H. Vreeswijk, tel. 06-50251252.
Op de avond voorafgaand aan de Uitvaart wordt er gewoonlijk een Avondwake gehouden.
Hiervoor neemt ie­mand van de Avondwakegroep contact met u op.
 
======================================================

NIEUW BELEID VOORGAAN IN UITVAARTEN

H. PANCRATIUS PAROCHIE PER 1 JANUARI 2011

Beste parochianen,

In de afgelopen twee jaar heeft u ongetwijfeld gemerkt dat medeparochianen
samen met een pastor voorgaan bij een uitvaart.

Destijds heeft de Stuurgroep, die de voorbereidingen heeft getroffen om te komen tot onze
H. Pancratius parochie, al het besluit genomen om medeparochianen voor te bereiden
op hun taak: voorgaan bij uitvaarten.

Een grote groep medeparochianen heeft de cursus gevolgd
en een aantal gaat regelmatig mee voor bij uitvaartvieringen.

Als parochiebestuur en pastoraal team zijn we daar trots op.

De medeparochianen, die naast de pastor voorgaan bij uitvaarten,
voelen zich gedragen door de geloofsgemeenschap.

Men is enthousiast over de taak die men uitoefent. Het is immers dankbaar werk om je medeparochianen bij te staan op een verdrietig moment.
Tevens moeten we ook constateren dat het pastorale team te klein is in vergelijking
met het grote aantal uitvaarten. En daarbij vragen nieuwe initiatieven van pastoraat
en het aansturen van de negen geloofsgemeenschappen ook de nodige tijd en aandacht.

Het parochiebestuur en pastoraal team hebben daarom de lijn doorgetrokken
en het volgende besluit genomen:

 • Van dinsdag t/m vrijdag verzorgt het pastoraal team met behulp van enkele emeriti de uitvaartvieringen, indien beschikbaar.
 • Uitvaartvieringen op zaterdag en maandag worden verzorgd door een medeparochiaan.
  Deze vieringen kunnen woord -en communievieringen of gebedsvieringen zijn.
  Dit in overleg met de familie.
 • Tijdens de Goede Week vanaf woensdag en op 24 december en 31 december worden
  uitvaartvieringen door medeparochianen verzorgd. 
  De avondwake geschiedt door medeparochianen.
 • Urnenbijzetting geschiedt door een medeparochiaan of door de pastor die in de
  uitvaartviering is voorgegaan.
 • Met ingang van 1 januari 2011 gaan alle negen geloofsgemeenschappen volgens dit
  model werken.
 • Dit model is een groeimodel en kan worden aangepast als de personele bezetting van
  het pastorale team dit vereist of andere omstandigheden deze aanpassing vereisen.

Alle betrokkenen binnen onze geloofsgemeenschappen zijn inmiddels van bovengenoemde werkwijze op de hoogte gebracht.

Als parochiebestuur en pastoraal team zijn we er trots op dat vele vrijwilligers binnen
onze parochie werkzaam zijn.

december 2010,

H. Pancratius parochie Parochiebestuur en pastoraal team.
====================================================================


De viering van de uitvaart

Het grondmodel van de uitvaart tekent de weg van de dode, en kent daarom verschillende
fasen: zij wordt gevierd op drie plaatsen met daartussen twee processies.
I. In het huis van de overledene. Nadat er gebeden is toen de mens in zijn bed stierf, 
en nadat er gebeden is toen het lichaam in de kist werd gelegd, begint de uitvaartliturgie 
daar waar de overledene zijn gang naar het graf begint: in het huis of in het ziekenhuis.
Daar wordt het lichaam ter herinnering aan het doopsel met wijwater besprenkeld, 
wordt een psalm gelezen en wordt gebeden. Vervolgens wordt het lichaam naar de kerk gebracht.
II In de kerk. De overledene wordt zo in de kerk geplaatst, dat het herinnert aan zijn plaats in de liturgie: 
de overleden gelovige heeft het gezicht gericht naar het altaar, 
een overleden priester heeft het gezicht naar het volk gericht.
Dan begint de liturgie, die gevierd wordt met de dode.
- De dienst van het woord. In de uitvaartliturgie gaat het om het geloof in het nieuwe leven, 
en niet om een afrekening van het oude. Daarom dient de homilie de verkondiging van Gods
woord te zijn, en niet een lijkrede. Toch moet de verbinding van Gods woord met het leven
van deze mens gelegd worden.
Niet om een voorlopig oordeel te geven, maar om te laten zien dat ook deze mens door
het woord van God tot leven komt.
- De eucharistie. Omdat de kerk in de uitvaart het paasmysterie viert, behoort de viering
van de eucharistie wezenlijk tot haar liturgie. (N.B. de eigen teksten van de eucharistie van
de uitvaart kunnen niet gekozen worden op hoogfeesten, de zondagen van advent,
de zondagen van de veertigdagentijd en de zondagen van de paastijd.) 
Toch ontstaat om verschillende pastorale redenen de praktijk om bij de uitvaart geen
eucharistie te vieren.
De dienst van het woord wordt dan direct vervolgd met de laatste aanbeveling ten afscheid. 
Ook wanneer er een uitvaart in het paastriduum moet plaatsvinden wordt geen eucharistie
gevierd, maar zal men zich aansluiten bij de overweging van het lijden en sterven
en de grafrust van de Heer. Omdat echter de eucharistie eigenlijk tot de uitvaartliturgie
behoort, is het goed om na de uitvaart (i.c. na het paastriduum) alsnog de dode in een
eucharistieviering te gedenken. 

- Laatste aanbeveling ten afscheid. Deze aanbeveling, die de uitvaartdienst besluit,
heeft de betekenis van een "adieu", een vaarwel tot God. 
Want hoewel wij door de dood van de naaste gescheiden worden,
zijn wij voor eeuwig verbonden en zullen wij elkaar weerzien.
De laatste aanbeveling begint met gebed; vervolgens wordt het lichaam met wijwater
besprenkeld en bewierookt; ten slotte wordt, na een gebed, het lichaam onder gezang
weggedragen. Bij de laatste aanbeveling mag een lijkrede worden uitgesproken; 
ook hier gaat het er niet om een voorlopig oordeel te vellen, 
maar om te laten zien wie wij aan God teruggeven en wat wij aan de aarde teruggeven.
III. Bij het graf. De uitvaartliturgie eindigt bij de graflegging.
Daar wordt het lichaam aan de aarde toevertrouwd, de mens aan God.
Ook omdat veel mensen nu pas tot het besef komen dat de naaste werkelijk dood is, 
is het goed dat zij de graflegging meemaken.
===============================================================