Overzicht digitaal archief vieringen: klik hier

Wat is liturgie?

Het woord ‘liturgie ’komt van de oude Grieken en betekende dienst of dienstbetoon ten bate van de gemeenschap. Wij gebruiken dit begrip voor alle openbare diensten in de kerk, meestal vieringen genoemd. In deze vieringen spelen symbolen en rituelen een belangrijke rol. Ze stammen vaak uit de eeuwenoude christelijke traditie.

Christenen vieren de grote daden van God, met als hoogtepunt de dood en verrijzenis van Christus. Dit laatste viert de Katholieke Kerk dan ook wel in de Heilige Eucharistie. De kern van de Eucharistie is de tegenwoordig stelling van Christus die voor ons gekruisigd en verrezen is. De liturgische vorm waarin dit gebeurt is een maaltijd, naar voorbeeld van het laatste avondmaal een dag voor zijn kruisdood.

Ook worden belangrijke momenten in het persoonlijke leven van mensen in een kerkelijke viering gemarkeerd. De drie meest aansprekende zijn wel bij het begin van het leven de doop, in het volle van het leven het huwelijk en bij het einde van dit leven de uitvaart.

Daarnaast zijn er vele andere vormen van bidden en vieren die de mens dichter bij God brengen en dieper invoeren in het mysterie van het leven van Christus. Zo worden in het kerkelijk jaar alle grote gebeurtenissen van Jezus’ leven gevierd.

Uit dit vieren en bidden putten we de kracht om ons dagelijks leven te leiden, om de kerk en de maatschappij op te bouwen, en vooral om van de medemens te houden en daardoor van God.


VORMEN VAN VIEREN

Vele mogelijkheden

Nu het bisdom beleid erop is gericht dat in het weekend per kerk een viering zal zijn. Bij grote voorkeur een Eucharistieviering ; en daar waar dat niet mogelijk is een Woord en Communie dienst. Hierdoor kan liturgie andere vormen krijgen. Er is is sprake van een grote verscheidenheid van liturgie.

Hieronder passeren een aantal mogelijkheden de revue. Welke vieringen in de H. Pancratius parochie plaats kunnen vinden. Het zal een proces zijn van aftasten en groeien.

Gebedsdienst

Een woorddienst die in de plaats van een eucharistieviering wordt gehouden. Deze wordt gevormd door lezingen, gebeden en liederen. Passende symbolen en riten kunnen de vieringen een aansprekend karakter geven.

Lof

Plechtige gebedsviering met een meditatief karakter waarin de aanbidding van het Allerheiligste centraal staat. Deze viering werd vroeger elke zondagmiddag gehouden, maar is op de achtergrond geraakt door onder andere de invoering destijds van de avondmis.

Diaconale viering

In een diaconale viering wordt een maatschappelijke thema belicht en omgeven met lezingen, gebeden en liederen. Deze kan bijvoorbeeld gehouden worden in de Vastentijd, Adventstijd en de Vredesweek. Er is ook een verbinding mogelijk met allerlei maatschappelijke acties van bijvoorbeeld scholen.

Meditatieviering

Een meditatieviering is een viering met een bezinnend karakter in de parochiekerk. Rust en stilte zijn van belang. Een evangelielezing of een of enkele psalm kunnen centraal staan. Een gedicht of andere tekst kan tot nadenken stemmen. Af en tot rustige muziek tussendoor kan de rust en stilte accentueren.

Nog veel meer

Er zijn nog legio mogelijkheden. Men kan denken aan de traditionele rozenkransgebed, een dagsluiting op een vaste wekelijkse avond- eventueel in oecumenisch verband.

Ook kan men op een creatieve manier zelf vieringen bedenken aan de hand van speciale thema’s, bijvoorbeeld met leerkracht en leerlingen, of voor een zieken en bejaardenmiddag, met vrouwengildes of jeugdbewegingen enz.  Verder kan gedacht worden aan cantatevieringen waarin zingen centraal staat of popvieringen waarin popmuziek met een christelijk karakter het hoofdelement is.

Toekomst

Niemand weet hoe de toekomst er uit ziet. Maar afgaande op de ontwikkelingen in onze H. Pancratius parochie en het uitgezette beleid van het bisdom kan hier wel iets over worden gezegd.

Naast de Eucharistieviering zullen een aantal andere vormen van vieren meer ingang vinden ( zie ook “Vormen van vieren”).

De Eucharistieviering

Sinds het Tweede Vaticaans Concilie is de liturgie van de Eucharistieviering meer op de kerkgemeenschap gericht.

Vanaf 1 januari 2012 viert elke geloofsgemeenschap een keer per weekend de zondag. (danwel op zaterdagavond of op zondagmorgen). Dit is bij grote voorkeur een eucharistieviering, als dit niet mogelijk is, een Woord en Communieviering.

De tijden van de vieringen zijn op elkaar afgestemd. Ook is niet uitgesloten dat meerdere geloofsgemeenschappen in de toekomst meer met elkaar zullen gaan vieren. Over vijf jaar zal er niet in elke geloofsgemeenschap meer een weekend viering meer worden gehouden.

Eucharistisch centrum

De aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Dr. W.J. Eijk heeft per 1 januari 2012 de St. Pancratius basiliek  te Tubbergen aangewezen tot eucharistisch centrum van de parochie. Vanaf 1 januari is er in het weekend zonder uitzondering op zondag morgen 10.30 uur een eucharistieviering.

Andere vieringen

Ongetwijfeld groeit de creativiteit van liturgiegroepen en ook de behoefte om geloof en leven op andere en nieuwe wijze te beleven. De nadruk zal verschuiven van traditionele en overgeleverde riten naar het uitdrukken van persoonlijk en gedeeld geloof.

In deze creativiteit ligt ook een grote kans voor de oecumene. Samen met christenen van andere geloofsgemeenschappen de mysteries van ons geloof te vieren en te overdenken kan ons nader tot elkaar brengen.

Gezamenlijke vieringen

In de toekomst zullen gezamenlijke vieringen een prominentere rol gaan spelen. In de toekomst zullen sommige vieringen niet meer in alle kerken tegelijk, maar in enkele kerken worden gehouden. Te denken valt aan de witte donderdag,  paaswake, tweede kerstdag, tweede paasdag, tweede pinksterdag, nieuwjaarsdag, Allerheiligen, hemelvaartsdag.