Sacramenten

Sacramenten zijn werkzame tekenen van het door Jezus Christus bereikbare gemaakte heil: ze duiden op de genade die ze tegelijkertijd ook bewerken. Christus heeft de sacramenten als noodzakelijke heilsmiddelen ingesteld en aan de kerk toevertrouwd.

De Eucharistie is de bron, middelpunt en zending van ons Christen zijn. Zo mogelijk wordt dit ieder weekend in iedere geloofsgemeenschap gevierd.

Doopsel, Vormsel, en Huwelijk zijn sacramenten waaraan catechese voorafgaat. Voor nadere informatie hierover kunt u terecht bij het lokale secretariaat van uw eigen geloofsgemeenschap.


Uit: OP TOCHT 2 - februari 2013: de 7 sacramenten

In dit jaar van het Geloof (11 oktober 2012 - 24 november 2013) staat 'Op Tocht' stil

bij de zeven sacramenten van de Rooms-Katholieke Kerk.
Ten eerste komen de sacramenten van initiatie aan bod: Doopsel, Vormsel en Eucharistie.
Daarna worden de sacramenten van genezing beschreven: eerst Boete en Verzoening en vervolgens de Ziekenzalving. Tot slot zijn er de twee sacramenten van gemeenschap en zending: het Wijdingssacrament het het Huwelijk.

Gastauteurs zijn de drie bisschoppelijk vicarissen van het Aartsbisdom Utrecht: mgr. Woorts (vicariaat Utrecht) vicaris Cornelissen (vicariaat Deventer) en vicaris Pauw (vicariaat Arnhem), plus rector Kuipers van het Ariënsinstituut. Elk vanuit hun eigen expertise en beleving bieden zij de lezer een - noodzakelijkerwijs - bekonopte - inleiding op de
sacramenten.

-Sacrament van de Doop - klik hier

-Sacrament van het Vormsel - klik hier

-Sacrament van het Huwelijk - klik hier

-Sacrament van de Wijding - klik hier

-Sacrament van het de Eucharistie - klik hier

-Sacrament van Boete en Verzoening - kik hier

-Sacrament van de Ziekenzalving - klik hier