Jaargang 56 nr. 2 en 3                                                                             12 t/m 25 jan.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

De tied vlug…

 

De kerstboom is nog maar net van z’n versierselen ontdaan, de kerststallen ingepakt en opgeruimd, of carnaval is alweer in zicht, nu alle hoogheden van de gemeente Tubbergen bekend zijn. De tied vlug…! Niet alleen in ons persoonlijke leven, ook in de wereld gaat alles in een sneltreinvaart aan ons voorbij. Dagelijks flitsen ons de headlines om de oren.

Het begin van het nieuwe jaar nodigt ons uit onze blik vóóruit te richten en met hoop en vertrouwen open te staan voor nieuwe kansen en mogelijkheden, die zich aandienen én die God ons biedt: want Hij gelooft in de mensen, altijd weer. Hij durft altijd weer opnieuw te beginnen en ons uit te dagen om instrument te zijn in Zijn handen.

Van alles wat er staat te gebeuren in 2019 – op publiekelijk en persoonlijk niveau – mag het ook zijn plaats hebben in onze parochie met haar negen geloofsgemeenschappen. De wereld en al wat er gebeurt, houdt immers niet op bij de kerkdeur.

Om die weg open te blijven houden, is het van belang dat we nu en ook in de toekomst kunnen blijven rekenen op uw meelevendheid en meedoen, uw betrokkenheid bij uw geloofsgemeenschap. Dat kan op verschillende manieren, maar juist in deze maand zou ik graag uw aandacht willen vragen voor uw deelname aan de Actie Kerkbalans en deze van harte bij u aan willen bevelen.

Wij hopen van harte dat met uw bijdrage onze parochie kan blijven schitteren in dit deel van ons land. Dat we met uw bijdrage kerk ván mensen en mét mensen kunnen blijven en op een inspirerende manier die bovenstaande Blijde Boodschap van Hem – die nooit de hoop verliest, die blijft geloven in mensen en die altijd weer opnieuw durft te beginnen – handen voeten kunnen geven in onze Pancratiusparochie.

Langs deze weg ook een woord van dank aan alle vrijwilligers die op welke wijze dan ook zich inzetten voor de Actie Kerkbalans!

Pastoor Casper Pikkemaat

 

Thema: Gegeven                                                                             Doop van de Heer

  1. 13 jan. 09.00 uur: Woord en Communieviering m.m.v.

Liturgiekoor

(Pastor Meupelenberg)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verwarming en licht

  1. 15 jan. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)
Thema: Beginnen                                                                  2e zondag door het jaar

  1. 19 jan. 19.00 uur: Woord en Communieviering m.m.v. Courage

(Pastor Saris)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerk

  1. 22 jan. Geen viering

 

PAROCHIËLE KRONIEK                 2018                      2017

Gedoopt                                               7                              13

1e H. Communie                              11                              10

  1. Vormsel 6                              12

Overleden                                           9                              11

Gehuwd

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 13 januari

Jaargedachtenis: Gerard Pegge, Truus Schröder-Busscher, Jan ten Berge, Riek Rikhof-Oude Vrielink, Gerrit Kuipers, Karel Poiesz.

Misintenties: ouders Johan en Paul Bekhuis, Bernhard en Dien Droste-Derkink en Gerrit Albers, Bennie Steggink, Joop Perdaan.

 

Misintenties dinsdag 15 januari: Overleden leden van de KVO

 

jaargedachtenissen en misintenties zaterdag 19 januari

Jaargedachtenis: Lies Kroeze-Leemhuis, Marie Mensen-Kleizen, Marie Kienhuis-Hoek, overl. ouders Kienhuis-Droste.

Misintenties: ouders Kroeze-Leemhuis en fam., Marietje ter Braak-Vennegoor.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 13 januari 09.00 uur

Lector: A. Saris
Misdienaars: D. Pouwels

Collectanten: A. Bekhuis, J. Pouwels
Communieuitr.: A. Saris

 

Dinsdag 15 januari 19.00 uur

Misdienaar: W. Kuiphuis

 

Zaterdag 19 januari 19.00 uur
Lector: A. Schothuis

Misdienaars: T. Bels
Collectanten: B. Oude Weernink, G. Olimulder
Communieuitr.: A. Schothuis

 

 

 

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

22/12                       € 58.50                    € 48.83 (eigen kerk)

24-25-26/12          € 416.05                  € 367.34  (eigen kerk)
30-31/12               € 112.05                  € 106.02 (eigen kerk)
5/1                       € 49.90                    € 46.55 (eigen kerk)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 23 januari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 16 januari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

 

AANPASSING TARIEVEN MISINTENTIES EN JAARGEDACHTENISSEN 
Met ingang van 1 januari 2019 zijn de tarieven voor misintenties en jaargedachtenis € 10,00.

Dit in verband met de harmonisatie van de tarieven binnen de H. Pancratius parochie. 

 

Aanmelden voor Sacrament van het Heilig Vormsel Langeveen

Ieder jaar biedt de geloofsgemeenschap van de Heilige Pancratius in Langeveen aan ouder(s)/verzorgers van leerlingen van groep 8 van de basisschool de mogelijkheid om hun kind te laten deelnemen aan het sacrament van het Heilig Vormsel.

In onze parochie worden de jongeren voorbereid op het vormsel met behulp van het project; ”In vuur en vlam”.

Ouders van kinderen die naar deze basisschool gaan, krijgen vanzelf een uitnodiging aangereikt.

Zijn er kinderen die deze school niet bezoeken maar wel in groep 8 zitten en zich willen aanmelden voor het Vormsel, dan kunt U contact opnemen met Evelien Olimulder, tel. 0546-633063 of vormsel.lv@gmail.com

Om wat meer informatie en uitleg te krijgen over het project waar uw zoon/dochter voor kiest en wat er van U verwacht wordt is er een informatieavond.

 Deze avond zal plaats vinden op donderdagavond 7 februari in de dagkapel van Geesteren (schuin tegenover de kerk) en begint om 20.00 uur. 

Uw zoon/dochter nodigen we uit op woensdag 27 februari, 13:30 in de kerk te Langeveen voor een informatie uurtje.

Aanmelden van vormelingen die niet op de Mariaschool zitten graag voor dinsdag 22 januari  bij Evelien Olimulder.

 

 

 

 

 

Actie Kerkbalans 2019

Geef voor/om uw kerk!

 

Op zaterdag 19 januari zal de actie Kerkbalans van start gaan binnen de kerken

van Nederland,  zo ook binnen onze H. Pancratiusparochie en onze negen geloofsgemeenschappen.

Om deze belangrijke actie extra kracht bij te zetten zullen om 13.00 uur de

klokken van al onze negen kerken geluid worden.

In Tubbergen zal dit gezamenlijk met onze protestantse buren gedaan worden.

U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. Nadien is er gezamenlijke

koffie.

Aanvang om 12.55 uur in de basiliek van Tubbergen aan de Grotestraat 66.

Als parochiebestuur doen we er met onze lokale beheercommissies alles aan

om in alle geloofsgemeenschappen pastorale zorg te kunnen blijven

garanderen en onze kerken open te houden.

Daar is echter flink wat geld voor nodig. Vooral het onderhoud van de

gebouwen en daarmee het behoud van het kerkgebouw voor het dorp brengt

behoorlijke kosten met zich mee.

Mogen wij een beroep doen op uw betrokkenheid en bijdrage?

Laat uw hart spreken en geef!

Alvast hartelijk dank voor de medewerking.

 

Pelgrims in het land van geloven of niet?

Op donderdag avond 17 januari zal pater Wil Boerkamp O.Carm. met ons

in gesprek gaan over jongeren als pelgrims in het land van geloven.

Of zijn ze dat niet? “Kunnen wij onze (klein-) kinderen nog uit eigen ervaring

vertellen over hoe het op geestelijk gebied aan toe gaat met God in ons leven?

Durven wij als ouder, grootouder, familielid, kennis of vriend nog in de keuken

van ons eigen geestelijk leven laten kijken?” Er zijn veel spiritueel zwervende

en zwevende zoekers in onze tijd, die zich afvragen, welke leefvorm en

levensbeschouwing bij ieder van hen persoonlijk past. Het is een verschijnsel

dat vaker te zien is in een overgangstijd en te vergelijken met de grote crisistijd

vanaf het begin van de Moderne Devotie (14e/15e eeuw) met daarna de

Reformatie van Luther. Toen zochten mensen ook naar een vorm van

‘Eigentijdse Godsdienstigheid’, net als nu. Ook nu zijn er veel nieuwe

lekenbewegingen. Pater Boerkamp stelt, dat de kerken de afgelopen jaren

een grote leegte en een gebrek aan zingeving hebben achter gelaten.

Hoe is hiermee om te gaan? Hoe kunnen we ons er in oefenen om iets van

God te ervaren?

Pater Boerkamp O.Carm. heeft jarenlang gewerkt als pastoraal werker en later

als priester. Sinds 2004 heeft hij vanuit ‘Leven in Gods tegenwoordigheid hier

en nu’ de spiritualiteit van de Karmel in Overijssel present gesteld.

Nu, als emeritus, geeft hij vanuit zijn levenservaring en kennis lezingen en wil

graag hierover in gesprek met de aanwezigen.

Wanneer: donderdag 17 januari 2019, 19.30 uur

Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp

Kosten: € 7,50 (inclusief koffie/ thee)

Aanmelden is fijn i.v.m. de organisatie bij secretariaat@lumenchristi.nl

 

De MARIA PASSIE

In de voorbereidingstijd op Kerstmis, denken we vaak zijdelings aan Maria. Maar juist zij is de schakel tussen God en haar kind. Een vrouw, belangrijk genoeg bevonden om de moeder van God te worden.

Deze Maria zal op 9 februari 2019 op een heel speciale manier centraal gesteld  worden, zoals u reeds hebt kunnen lezen, in de Maria-Passie.

Heel bijzonder is dat de Maria-passie, op voorstel van de pastores, naar onze parochie Lumen Christi is gehaald . Daarom wijzen wij u er nogmaals op dat deze uitvoering voor de hele parochie, zal plaatsvinden zaterdagavond 9 februari 2019 in de H.H. Simon en Judaskerk in Ootmarsum.

De voorstelling wordt uitgevoerd door een groep enthousiaste vrijwilligers uit het hele land, die al zingend en verhalend ingaan op het leven van Maria en op haar rol ook nu nog, in de huidige tijd.

Wij hopen dat u ook aanwezig zult zijn. De kaartjes á €10,- kunt u nu al kopen bij het secretariaat van Lumen Christi, de VVV of bestellen via www.demariapassie.nl

De opbrengst van de uitvoering die van harte ondersteund wordt door het parochiebestuur, komt ten goede aan de Stichting Aquero, een goede doelenfonds, die mensen ondersteunt die graag op bedevaart naar Lourdes willen, maar zelf niet de financiële middelen daarvoor hebben. De voorstelling die nu twee jaar loopt en enthousiaste en lovende reacties in den lande oplevert, zal in mei afgesloten worden.

De voorstelling duurt ongeveer 5 kwartier. U wordt ontvangen met koffie/thee.

De toegangskaartjes zullen op de dag zelf ’s avonds aan de kerkdeur te verkrijgen zijn voor € 12,50.

Wij hopen velen van u te zien, op 9 februari 20.00u. in de H.H. Simon en Judaskerk te Ootmarsum.

Het organiserende comité.

 

KVO Langeveen/Bruinehaar

Op dinsdag 15 januari is de volgende bijeenkomst voor de dames van KVO Langeveen/Bruinehaar. Wij beginnen de nieuwjaarsbijeenkomst met een H. Mis in de dagkapel om 19.00 uur. Aansluitend vindt de jaarvergadering plaats bij zaal Waaijer met het voorlezen van het jaarverslag, het financieel verslag en het bekend maken van het nieuwe jaarprogramma. Daarna is er weer de jaarlijkse bingo. Opgave zo spoedig mogelijk bij elly@oudesteenhof.nl of tel nr 06-23205768.

 

Maria in parochie Lumen Christi 2 februari-9 februari 2019

In de eerste week van februari staat Maria centraal in de parochie én het Huis van Spiritualiteit. Maria is voor velen een fascinerende vrouw, een baken, een licht in het duister. Maar wie was Maria: wie was deze veel bezongen en aanbeden moeder van Jezus eigenlijk? In deze week gaan we op allerlei manieren kijken naar wat haar betekenis is voor de mensen van nu.

 

Maria beeldhouwen of schilderen:

Op zaterdag 2 februari 2019 kunt u onder leiding van drie kunstenaars uit onze parochie, aan de slag om uw eigen beeld van Maria te schilderen of te beeldhouwen. Een prachtige kans om het beeld dat u zelf hebt van Maria vorm te geven met uw handen. Kim Grote Punt, Olga ter Haar en Betsie Eppink gaan u daarin begeleiden, een fantastische workshop in het Klooster Franciscanessen te Denekamp.  Er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus wees er snel bij wanneer u mee wilt doen!

Wanneer:              Zaterdag 2 februari, 9.00 tot 17.00 uur.                                Kosten:    € 25,00  (inclusief materiaal en lunch)

Waar:                      Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp

Opgave uiterlijk 20 januari onder vermelding van “schilderen” of “beeldhouwen” (i.v.m. materialen) secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-353 551 (bereikbaar van 09.00-11.30 uur).

 

Maria Lichtmisviering met Blasiuszegen:                                                 

Op maandag 4 februari om 19.00 uur zal er een Maria Lichtmisviering gehouden worden, waarin pastor Kerkhof Jonkman zal voorgaan. Het koor uit Ootmarsum zal hieraan hun medewerking verlenen door mooie Marialiederen ten gehore te brengen.

Wanneer:           Maandag 4 februari om 19.00 uur

Waar:                   Kapel Maria Ad Fontes, Oostwal 24 Ootmarsum.

Opgave:           Niet nodig! Geen kosten!

 

Samen uit de bijbel lezen “Maria, een vrouw van alle tijden”

O.l.v. pastor Kerkhof Jonkman lezen we een tekst over Maria uit de bijbel. We gaan de tekst samen lezen, interpreteren en er met elkaar over praten.

Wanneer:              Woensdag 6 februari om 19.30 uur

Kosten:                   € 7,50

Waar:                      Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp

 

Maria “Passion”

De Mariapassie is een kleinschalige theatervoorstelling waarbij het verhaal van Maria wordt samengebracht met hedendaagse

(pop-)muziek. Vele aspecten van de persoon Maria komen aan bod en worden vanuit haar perspectief belicht en gekoppeld aan de huidige tijd. Verkondiging door de engel, zwangerschap en huwelijk op jonge leeftijd, geboorte, moederschap, bekendheid, twijfel, geloof, angst, hoop, rouw, verdriet, mee-lijden, verschijningen. De try-out voorstelling was in Enschede. En de première in Rotterdam. Het is een prachtige theatervoorstelling geworden. Het brengt op een vernieuwende en verstaanbare wijze het leven van Maria voor het voetlicht. Meer informatie op

www.parochielumenchristi.nl en www.demariapassie.nl

Wanneer:           zaterdag 9 februari om 20.00 uur (vanaf 19.30 uur inloop)

Waar:                 RK. Kerk in Ootmarsum

Kosten:                € 12,50 aan de zaal.

Voorverkoop vanaf 15 november 2018 á € 10,- bij de VVV Ootmarsum-Dinkelland, alsmede bij andere VVV’s in N.O. Twente.

Tijdens kerstvieringen in de HH Simon en Judaskerk te Ootmarsum zijn kaarten in de kerk verkrijgbaar á € 10,-.

Spelen met het bijbelverhaal “Jozef en zijn broers”
In christelijke tradities is het gebruikelijk om uit de bijbel voor te lezen. Deze avond gaan we in het verhaal (Genesis 50,15-21) staan en luisteren naar wat in een bijbelverhaal gezegd wordt. We kijken en voelen, wat het verhaal met ons doet. Vader Jakob had Jozef en de kleine Benjamin meer lief dan zijn andere zoons, omdat het de zoons van zijn lievelingsvrouw Rachel waren. Hij trok Jozef voor en Jozef werd daardoor door zijn broers gehaat. In dit gedeelte is vader overleden en is de toekomst ongewis voor de broers van Jozef.
We lezen het verhaal, we doorleven het verhaal. We vragen ons af waar we zelf in dit verhaal staan?
Hoe diep je in het verhaal wilt duiken, mag ieder zelf bepalen. Herken je de angst voor wraak, de broedertwist of juist het zoeken naar vergeving en de liefde? Wat zie je dan? Hoe laat je het verleden los? Wat wil je vragen?
Kortom: een avond om het verhaal tot je te laten spreken en om je te laten verrassen. De leiding van deze avond is bij domina Annerie Snier en pastor Ingrid Schraven.

Wanneer: dinsdag 12 februari 2019
Aanvang: 19:30 uur
Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp

 

TIENDAAGSE INSPIRATIEREIS LANGS BEDEVAARTSPLAATSEN IN FRANKRIJK  SEPTEMBER 2019

 

Van 19 tot en met 28 september 2019 zal er vanuit de parochies Lumen Christi en H. Pancratius weer een inspiratiereis worden georganiseerd. Deze keer zal het een 10-daagse rondreis per luxe comfortclass touringcar worden door Frankrijk, waarbij in elk geval de bedevaartplaatsen Nevers, Rocamadour en Lourdes worden bezocht. Naast nog een aantal andere bijzondere plekken zal uiteraard de lichtstad Parijs, met zijn Eiffeltoren en vele andere indrukwekkende plaatsen en gebouwen niet op het programma ontbreken.

Deze reis zal evenals de reizen in voorgaande jaren wederom worden begeleid door pastor-diaken Jan Kerkhof Jonkman en Arie Vreeswijk. In Parijs zal een ervaren Nederlandstalige gids ons de mooiste plekjes van de stad laten zien.

De kosten voor deze 10-daagse busreis bedragen € 895,– per persoon, op basis van een tweepersoonskamer, exclusief reis- en annuleringsverzekering.

Hebt u belangstelling voor deze reis ,of wilt u al meer informatie neem dan contact op met:

– diaken Jan Kerkhof Jonkman, tel.: 06-57645245, e-mail: jkerkhofjonkman@lumenchristi.nl of

Arie Vreeswjk, tel.06-50251252, e-mail: ahvreeswijk@outlook.com.

 

 

Samen op weg naar de Passie 2019 in Albergen

Na een heel geslaagde avond “Samen Top 2000”willen u vast informeren over het volgende evenement van onze parochie: “ de Passie” op Goede Vrijdag 19 april aanstaande. Dit jaar is Albergen de plaats waar het allemaal gaat gebeuren. Tijdens een wandeling en een korte bijeenkomst in de kerk zullen gebeurtenissen uit de kruisweg van Jezus herdacht worden en vertaald worden naar deze tijd. Dit zal worden verzorgd door de koren Belcanto, Cantiamo, Courage en Cantare, soliste Anke Vink en de jongeren van Rock Solid van onze parochie.  Ook dit jaar is er voor mensen die minder mobiel zijn, de mogelijkheid om het gehele gebeuren in de kerk te volgen. Aanvangstijd is 19.00 uur. Het belooft weer een hele bijzondere Passie te worden!  Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd.

Mede namens de werkgroep:

Ans Groot Kormelink, Truus Rozenkamp, Willy Oude Breuil,

Pastor Christianne Saris

 

Gespreksgroep Grond van Leven

Het nieuwe jaar is begonnen. Misschien heeft u ook voornemens gemaakt. Om wat meer aan u zelf toe te komen en aan echte ontmoetingen. Dan is de gespreksgroep “Grond van Leven” iets voor u!

We staan stil bij de Grond van Leven die we hebben meegekregen in onze jeugd en met welke waarden we zijn opgevoed. We gaan na welke waarden we nu zelf uitdragen en wat ons kracht geeft in het leven. Tenslotte vertellen we wat onze droom is voor het samenleven met elkaar en hoe we daar zelf vorm aan geven.

In een gespreksgroep kunnen 6 tot 7 mensen tegelijk meedoen. Dan is er voldoende ruimte voor een ieder om het eigen verhaal te kunnen vertellen.

De nieuwe groep kan half februari starten. We gaan uit van drie bijeenkomsten.

In overleg met de deelnemers kiezen we een avond uit die iedereen het beste past.

Wanneer er wensen zijn voor een gespreksgroep overdag, dan is dat ook mogelijk.

U bent van harte welkom!

Aanmelden kan bij pastor Christianne Saris: pastor.saris@hpancratius.nl

 

We leven in een tijd waarin hard wordt gewerkt, maar waar we nauwelijks meer toekomen aan de vraag wat voor ons zelf nu van belang is in het leven. Het gevaar is dat we worden geleefd en onze eigen kijk en inspiratie geen ruimte meer krijgt. Daarom willen we eens in een kleine groep stilstaan bij vragen als:

Met welke waarden zijn we opgevoed? Zijn dat dezelfde waarden die wij nu zelf uitdragen? Wat raakt ons? Wat of wie geeft ons kracht in het leven?

We willen hiervoor drie tot vier avonden plannen in de komende tijd. De avonden vinden om de twee weken plaats. De data worden met de deelnemers gepland .

 

Het programma ziet er dan als volgt uit:

Avond 1 : is de geboortegrond het leidende thema. Er komen dan vragen aan de orde zoals: Waar heeft jouw wieg gestaan? Hoe zag jouw thuis eruit? Wat zijn de waarden die jouw ouders je hebben meegegeven?

Avond 2:  Hoe ziet je huidige grond van leven eruit?  Welke waarden vindt jij in het leven belangrijk? Hoe draag je die uit?

Avond 3: gaat over de humuslaag, de voedende laag. Wat of Wie raakt jou? Wat betekent geloven voor jou? En wat is jouw droom voor het samenleven met elkaar?

(soms hebben we teveel gespreksstof voor drie avonden en is het nodig een vierde avond erbij te plannen)

 

 

 

 

Aantal deelnemers:

Aan zo’n gesprekskring kunnen zo ongeveer 6 tot 7  mensen per keer meedoen. Dan is er voldoende ruimte voor een ieder om zijn of haar verhaal te kunnen doen.

In de afgelopen maanden hebben al 6 mensen meegedaan aan deze gespreksgroep. Ze kijken terug op mooie en betekenisvolle avonden.

Ook u bent van harte welkom!

Graag opgeven bij pastor Christianne Saris: pastor.saris@hpancratius.nl