Jaargang 56 nr.  12 en 13                                                          23 maart t/m 5 april

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in februari 2019 bij alle parochianen is bezorgd.

 

Het laatste woord…

Op het moment van dit schrijven, zijn de beelden van geweld in Nieuw-Zeeland en dichterbij – in Utrecht – nog vers. Geweld ver weg, geweld vlak om ons heen. De nieuwsberichten worden op dit moment gedomineerd door verschillende vormen van geweld. De ‘nine-elevens’ volgen elkaar op, op de journaals, in de kranten en op internet.

En iedere keer vraag je je ook af: hoe kan die spiraal van geweld of dreigend geweld doorbroken worden? Dat is een uitermate moeilijke zaak. Want geweld is al zo oud als de mensen zelf. Het verhaal van Kaïn en Abel staat bijvoorbeeld helemaal vooraan in de Bijbel. En er zijn nog veel meer Bijbelverhalen over geweld….máár in de Bijbel heeft geweld nooit het laatste woord.

Dat zien we terug in deze Veertigdagentijd, die ons laat voorbereiden op het komende Hoogfeest van Pasen. Straks vieren we weer de Goede Week: drie heilige dagen waarop we het lijden, sterven én verrijzen van Jezus gedenken. Een week waarin het brute geweld naar één persoon de revue passeert. Een week waarin óók het ‘wapen’ tegen dit soort geweld geboden wordt: de liefde. Deze liefde komt onomstotelijk aan het licht op Paasmorgen, wanneer God zijn Zoon Jezus ontdoet van de ketenen van de dood (en geweld) en Hem tot het nieuwe leven brengt. Dit hoogtepunt van het kerkelijke jaar wekt in ons het geloof, in de krachten die God in elk mens gelegd heeft en die zo gauw overwoekerd worden door agressie en geweld, door angst en wantrouwen, door jaloezie en haat. Die kracht, die liefde, dat vertrouwen is het laatste bolwerk dat we in ons leven prijs mogen geven.

De Veertigdagentijd – onze jaarlijkse ‘retraite’ – draagt een onnoemelijke rijkdom in zich om dichter bij onszelf, bij onze naaste en bij God te komen.  Deze tijd draait niet om uiterlijkheden, maar wil ons ‘binnenste buiten’ keren, ons innerlijk omkeren. Juist in deze tijd en in onze Nederlandse samenleving worden wij als gelovigen elke keer weer uitgenodigd, mee te werken aan een nieuw begin, aan een nieuw leven voor ieder mens door moedig op te staan tegen elke verspreiding van haat en elke vorm van geweld, ondanks verschillen in nationaliteit, religie en cultuur. Door moedig de angst weg te nemen en mee te werken aan een samenleving waar mensen in vrede en vrijheid leven. Een samenleving waar mensen elkaar aanvullen en verrijken. Een samenleving waar het licht van God binnenvalt.

Pastoor Casper Pikkemaat

 

Thema: Bekering                            3e zondag van de veertigdagentijd

 1. 24 mrt. 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v Liturgiekoor

(Pastor Linh)
Collecte:                       1. Plaatsengeld € 1,00
2. Onderhoud kerk

 1. 26 mrt. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastor Linh)
Presentatie communicantjes         4e zondag van de veertigdagentijd

 1. 30 mrt. 19.00 uur: Woord –en Communieviering m.m.v

kinderkoor (Pastor Saris)

Collecte:                       1. Plaatsengeld € 1,00
2. Pastorale zorg

 1. 2 april 09.30 uur:Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

Hierna is er gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 24 maart

Jaargedachtenis: Lies Brager-Koertshuis, Sien Weusthuis-Haarhuis, Truus ten Berge-Oude Kotte, Lidy Kuipers-Lenferink.

Misintenties: Bernard en Truus Schröder, Marie Kroeze-Schröder, Lidy Kuipers-Lenferink, Bernard en Truus Bekhuis-Braakhuis, Gerardus Bertels, Herman Rikhof, Zus Waaijer-Bekhuis, Jolanda Oude Booyink-Veerkamp.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 30 maart

Jaargedachtenis: Johan Koopman, Jan vd Aast, Marie Paus-Hamer.

Misintenties: Gerard en Marie Niemeyer-Busscher, Johan Koopman, Marie Kroeze-Schröder, Lidy Kuipers-Lenferink, Truus vd Aast-Kock, Zus Waaijer-Bekhuis, Jolanda Oude Booyink-Veerkamp.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 24 maart 09.00 uur

Misdienaars: D. Hendriksen, W. Kuiphuis

Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder

Dinsdag 26 maart 19.00 uur

Misdienaar: J. Kienhuis

 

Zaterdag 30 maart 19.00 uur
Lector: E. Olimulder

Misdienaars: S. Olimulder
Collectanten: J. Grootelaar, B. Oude Weernink
Communieuitr.: E. Olimulder

 

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld    2e collecte

10/3                   €64.90               €46.47 (Pastorale zorg)

16/3                   €89.50               €73.67 (onkosten Gospel viering)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 3 april.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 28 maart 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING:

Indien u ter voorbereiding op Pasen gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Pikkemaat, tel. 06-52648770 of met pastor Linh, tel. 0546-873936.

 

AKKER PROJECTONDERSTEUNINGSFONDS 2019

Het boekjaar 2018 is  voor Stichting Christelijk Boekenhuis De Akker in Vriezenveen gunstig verlopen. Er is een gezonde stijging in omzet, maar een daling in marge. De Akker is afgelopen jaar steeds meer een interkerkelijke regio-functie gaan vervullen. Kerken, scholen en particulieren kennen het brede assortiment en benutten dat steeds beter. Net als voorgaande jaren laat De Akker via haar projectondersteuningsfonds diverse goede instellingen delen in de winst, via een eenmalige bijdrage. In de komende tijd worden alle reguliere kerken in Twenterand en directe omgeving hiervoor door De Akker benaderd.

Aanvragen voor projecten komen alleen in aanmerking, als zij voldoen aan de volgende criteria:

 • volledig ingevulde aanvraag, zowel print als digitaal, met motivatiebrief
 • overeenstemmen met de christelijke en diaconale doelstellingen van De Akker
 • gericht zijn op evangelisatie en/of diaconaat
 • gerelateerd zijn aan een of meer reguliere kerken in Twenterand en de directe omgeving
 • uitvoering eenmalig op projectbasis binnen de termijn van 1 jaar
 • een uniek initiatief en nieuw project, dus geen gat in een begroting
 • aanwezig zijn in Vriezenveen bij de uitreiking op donderdagavond 6 juni 2019
 • bereidheid tot gezamenlijke PR in kranten, op internet en in social media
 • terugkoppeling van de besteding naar onze vrijwilligers liefst in beeldmateriaal

Aanvragen dienen schriftelijk en digitaal voor 31 maart te worden ingediend.  Aanvraagformulieren, met keuzecriteria, kunt u afhalen en inleveren bij De Akker.

U kunt uw  aanvraag  richten aan:  Christelijk Boekenhuis De Akker, o.v.v. aanvraag: Projectondersteuningsfonds 2019, Westeinde 305, 7671 ES Vriezenveen. Dit formulier kunt u ook downloaden via www.akkerboek.nl.

 

Workshop: maak je eigen paaskaars.

Op deze zondagmiddag maken ouders en kinderen (of misschien wel grootouders en kleinkinderen) onder leiding van Ans te Lintelo (jongerenpastoraat) en Olga ter Haar (docent beeldende vorming) een gezinspaaskaars. De naam van onze parochie luidt ‘Lumen Christi’, dat betekent ‘Licht van Christus’. Het maken van een paaskaars is een mooie manier, om in het licht van Pasen, de opstanding van Christus voor te bereiden. We grijpen terug op verhalen uit de Bijbel die je zou kunnen gebruiken als inspiratiebron bij het maken van je Paaskaars. Daarbij kun je symbolen en vormen vinden die voor jou belangrijk zijn in het verhaal.  Zo maakt iedereen zijn eigen kaars met zijn eigen gekozen symbolen en vormen. Deze vormen zullen we met gekleurde was beplakken op de kaars. De materialen zijn aanwezig, de techniek van het was aanbrengen en uitsnijden wordt in stappen uitgelegd, zodat iedereen (ook zonder ervaring) kan deelnemen aan deze activiteit. Het maken van de Paaskaars is een mooie praktische en bijzondere manier om je te bezinnen op de opstanding van Pasen. De workshopbegeleiders zorgen ervoor dat iedereen op zijn eigen niveau met een prachtige Paaskaars naar huis gaat.  We hopen dat het Licht van Christus zo bij veel mensen thuis zal gaan branden.

Wanneer:                    Zondag 7 april

Locatie:                       Huize Elisabeth, Gravenalle 11 te Denekamp

Tijd:                             14.30 uur

Kosten:                        €5.00 p.p. (gezin €10.00)

Website:                     www.parochielumenchristi.nl

 

NIEUWSBRIEF JONGERENBEDEVAART LOURDES 2020.  

Startviering.

Op 8 februari jl. was de startbijeenkomst van de jongerenbedevaart naar Lourdes in 2020. Met ruim 20 jongeren en ouders waren we samen in de kerk van Vriezenveen. Daar begonnen we met een korte viering en aansluitend gaf Mark Thöni informatie over de reis. Dit was het officiële begin.

Financiën.

Om jongeren voor een betaalbare prijs mee te nemen moet er geld binnen komen, moet er door jongeren geld verdiend worden. Daar is een begin mee gemaakt tijdens de kerstmarkt in Geesteren.

Er staan voor dit jaar nog verschillende actie’s op het programma.

De teller staat nu op: € 600,38

Donaties.

Parochianen die dit een mooi initiatief vinden en dit financieel willen ondersteunen kunnen hun gift storten op rekeningnummer NL14RABO 0121443027 t.n.v. jongerenbedevaart Lourdes

Rommelmarkt.

In het najaar zouden wij graag een rommelmarkt op poten willen zetten, daarvoor hebben wij een ruimte nodig voor opslag. Wie een ruimte voor ons beschikbaar heeft kan contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661.

Voor deze rommelmarkt hebben wij vrijwilligers nodig die dit willen opzetten, dat kunnen ook ouders zijn van onze jongeren. Wilt u zich hier voor inzetten ook dan kunt u contact opnemen met Diaken Huitink.

Tank en schenk.

Gaat u tanken bij Mos dan gaat van elke getankte liter 1 cent naar een vereniging, u kunt zelf de keuze maken waar dit naar toe gaat, U kunt nu ook kiezen voor Rock Solid jongerenbedevaart.

Stofzuiger actie bij carwash Schröder.

Van 29 april t/m 5 mei staan de jongeren bij carwash Schröder. Jongeren gaan auto’s stofzuigen en hopen daarbij op een kleine donatie van de klanten die hun auto laten wassen en de binnenkant ook mooi schoon willen hebben

 Ideeën.

Heeft u ideeën om geld te verdienen laat het ons weten.

 

Aanmelden jongeren.

Jongeren die mee willen kunnen zich nu al aanmelden, dit is een vooraanmelding, het verplicht de jongeren tot niets. Dan weten wij hoeveel jongeren belangstelling hebben. Meld je aan bij Diaken Bert Huitink.  Diaken.huitink@hpancratius.nl Ik heb in eerste instantie naam, adres, mail adres en leeftijd nodig.

Wij houden u graag op de hoogte middels onze nieuwsbrief, dit was de 1e nieuwsbrief over de jongerenbedevaart.

 

Groeten,

Namens de werkgroep Jongerenbedevaart.