Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 58 nr. 14 en 15                                                                         3 t/m 16 april

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Pastoraal artikel maart 2021

Het Museumplein in Amsterdam is zo onderhand ‘spik en span’: sinds januari heeft de politie maar liefst elf keer moeten optreden – en vaak met waterkanonnen – om demonstraties te beëindigen. Deze demonstraties zijn bedoeld tegen de corona maatregelen. Nog even los van wat je hiervan vindt, leeft bij veel mensen een onrust om de ingeperkte vrijheid.

In het Oude Testament kennen we het verhaal van de Uittocht uit Egypte. Onder de hoede van Mozes trekt Israël door de woestijn naar het land van belofte; het land van melk en honing. Maar de tocht is zwaar. Bij gebrek aan water, ontstaat er onvrede. De ontberingen worden zó groot, dat het volk terug gaat verlangen naar Egypte. Men was er weliswaar onvrij maar er was tenminste voldoende eten en drinken. De onvrede leidt uiteindelijk tot een morren tegen Mozes en uiteindelijk ook tegen God.

Dit verhaal uit vervlogen tijden kan ons in de huidige tijd nog iets zeggen. Aller­eerst houdt het ons de spiegel voor, dat tij­dens een las­tig heden het verle­den ge­mak­ke­lijk wordt geïdealiseerd. Met regelmaat denken wij verlangend terug aan de tijd ‘vóór de corona­cri­sis’, een soort van “Toen was geluk nog heel gewoon…”. Ten tweede: ontzeggingen in het heden worden gemakkelijker geaccepteerd als er een concreet te verwachten toekomst is.

Voor het volk in de woestijn was het beloofde land van melk en honing nog ver weg. Men was in de hitte van de woestijn bezig met de eerste levensbehoeften zoals water en voedsel. Zo komen wij bij de spannende vraag of in de huidige situatie het perspectief voor ons duidelijk genoeg is. Het resultaat van de maatregelen is ongetwijfeld het terugdringen van het coronavirus; en de vaccinaties beginnen toe te nemen. Maar is dat voldoende om het nog even vol te houden? Zullen wij onze onderlinge betrokkenheid volhouden en alle inperkingen van onze vrijheden – nog even – blijven tolereren? Als je ziet en luistert, ontstaan er steeds meer scheurtjes. Ook wij beginnen te morren…

Als christenen zijn wij misschien wel de kunstenaars van het ‘uithouden’ bij uitstek, omdat we een toekomst bij God verwachten die zich pas over de grens van de dood aandient. Tot die tijd, die ‘hopelijk’ nog héél lang zal duren, mogen we ons richten op de zaken die er écht toe doen, om zo goed als die God te zijn.

Pastoor Casper Pikkemaat

 

Thema: Hij leeft!                                                                                                       Pasen

  1. 3 april 19.00 uur: Gebedsviering m.m.v. enkel leden van

Courage
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verwarming en licht

 

Thema: Hij leeft!                                                                                                       Pasen

  1. 4 april 09.00 uur: Gebedsviering m.m.v enkele leden van het

Liturgiekoor

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verwarming en licht

 

  1. 6 april 09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

Thema: Barmhartige liefde                                                    2e zondag van Pasen

  1. 10 april 19.00 uur: Gebedsviering m.m.v enkele leden van het

Liturgiekoor

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 3 april

Misintenties: Marietje ter Groot-Ophof, Joop Plegt, Jan en Riek Snijders-Eidhof, ouders Tijink-Snijders, Hein en San Rikhof-Kienhuis, Gerard en Dina Oude Elberink-Hagedoorn, Herman Oude Elberink, Bennie Paus en ouders Paus-Heppenhuis en Bram Eijsink.

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 4 april

Jaargedachtenis: Wilhelmina Mensen-Weusthuis, Jan vd Aast.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., overl. Pastores, Gerhard Geerink en Lena Geerink-Oude Geerdink, Agnes Oude Nijeweme-Monnikhof,Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Jan en Catharina Nijhuis-Jongman, Gerard Bekhuis, ouders Mensen-Kleizen, overl. fam. Weusthuis-Haarhuis, Regina Oude Hendriksman, ouders Schuurman-Maathuis, Jan Mensink, Hans Waaijer, ouders Plegt-Paus, Jan en Marie Pouwels, ouders Haarhuis-Beld Bennie en Sien, ouders Kroeze-Leemhuis en fam., Leo Scholten (Itterbeck), over. Fam. Mensen-Everloo, ouders Bertels-Haarhuis, ouders ten Berge-Oude Kotte, Bennie ten Berge, Marie Paus-Hamer, Jan Lohuis, Truus vd Aast-Kock, Johan Koopman en fam., Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Annie Heppenhuis-Velers en ouders Heppenhuis-Hofsté, Gerard en Rieka Kleizen, overl. fam. Weusthuis-Kempers, overl. ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof, Jan en ouders Vrerink, Bennie Kienhuis en ouders Kienhuis-Droste, ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis, overl. ouders Pegge-Geerink en Johannes Pegge, Gerard Pegge en José Damhuis-Pegge, Jolanda Oude Booyink.

 

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 10 april

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., ouders Oude Oosterik-Flinkers, Joop Plegt, Bennie Steggink, Jan Mensink, Hans Waaijer.

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 3 april 19.00 uur

Lector: A. Schothuis, M. Hesselink, L. Oude Nijeweeme
Coronacoördinator: A. en W. Groot Kormelink, H. Flims

 

Zondag 4 april 09.00 uur
Lector: Y. Nijhuis, J. Lescher, A. Schothuis

Coronacoördinator: J. Weusthuis, P. Plegt, M. Pegge

 

Zaterdag 10 april 19.00 uur

Lector: J. Pouwels, T. Rozenkamp, A. Schothuis
Coronacoördinator: A. en W. Groot Kormelink, J. Grootelaar

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

21/3                          €80.50                      €       61.45 (onderhoud kerkhof)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 14 april.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 8 april 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Dankwoord

Het diaconaal beraad bedankt de Parochiële Caritas Instelling, de Protestantse kerk Tubbergen en alle vrijwilligers en winkeliers die op welke wijze dan ook hebben bijgedragen aan de totstandkoming van ruim 180 Paasattenties.

Dank aan degenen die alle pakketten hebben bezorgd.

 

Paaszaterdag – een vesperviering

Voor Paaszaterdag is gekozen voor een vesperviering.

Een vesperviering is een volwaardige liturgische viering waarin, zoals ook in de andere getijdenvieringen, een dialoog plaatsvindt tussen zowel God en de mens als tussen mensen onderling.

De naam ‘vespers’ komt van het Latijnse woord ‘vesper’, dat ‘avond’ betekent. De vespers zijn het kerkelijk avondgebed.

Het bidden van de vespers gaat terug op het gebed in de synagoge

tijdens het avondoffer in de tempel in de tijd voor Christus.

Van Jezus zelf staat in de evangeliën dat Hij deelnam aan de diensten

in de synagoge. Ook de apostelen en de eerste christenen sloten zich aan

bij de tijden van het Joodse gebed.

Uit deze avondgebeden ontwikkelden zich de vespers. In de begintijd van het christendom namen alle gelovigen eraan deel, in latere eeuwen werden deze liturgische gebeden voornamelijk door kloosterlingen en priesters verricht.

Het Tweede Vaticaans Concilie wilde alle gelovigen uitnodigen om weer deel te nemen aan de vespers en andere kerkelijke gebedstijden. Door deel te nemen aan de vespers sluiten wij ons dus aan bij het wereldwijde eeuwenoude gebed van de Kerk. De vespers zijn in de eerste plaats een dankzegging aan God voor de voorbije dag. Omdat Jezus in de avond zijn kruisoffer volbracht, zijn de vespers ook een herdenking van dit offer, en dus een soort avondoffer. In het Magnificat herdenken wij de verlossing door Christus.

Omdat sinds enkele jaren richtlijnen zijn vanuit de Nederlandse Bisschoppen omtrent het Triduüm Sacrum, kan niet overal meer de Paaswake gevierd worden. Men kan op andere plekken ervoor kiezen om in woord en gebed

bij elkaar te komen, in het Licht van Pasen.

Bv. In de vorm van een vesperviering.

Psalmen zijn een onderdeel van deze viering.

De Psalmen worden wel het Gebedenboek van de bijbel genoemd.

Daar klopt het hart van mensen die vreugde en verdriet ervaren,

die gaan door diepe dalen en staan op grote hoogten,

die heen en weer worden geslingerd tussen klacht en loftuitingen,

die zoekend zijn of gevonden hebben.

Van Jezus weten we dat Hij ook bad met de psalmen;

we stappen dan ook op paaszaterdag in die eeuwenlange traditie.

 

Wij nodigen u van harte uit voor deze viering.

Courage en werkgroep gebedsvieringen.

 

Commissie van Beheer en Pastoraatsgroep

Beste parochianen,

Sinds 1 maart jl. hebben de volgende mensen zitting genomen in de Commissie van Beheer:

Jan Olde Olthof (voorzitter), Wouter Kleizen (vice-budgethouder), Harrie Weusthuis i.c.m. Wouter Kleizen (onderhoud), Marjan Bekhuis (secretaresse). Jolande Weusthuis en Yvonne Wuite zullen de taken van de pastoraatsgroep blijven vervullen en gaan ons ondersteunen.

Wij zullen gaan proberen het werk van onze voorgangers voort te zetten en zo de belangen van ALLE parochianen goed te vertegenwoordigen.

Samen met de dorpsraad, MFA en groep verontruste parochianen willen wij bouwen aan de toekomst van onze kerk/geloofsgemeenschap en de leefbaarheid van ons dorp.

 

Namens de Commissie van Beheer,

 

Jan Olde Olthof             janoldeolthof@hotmail.com          06-57330373

Wouter Kleizen                wghkleizen@gmail.com                   06-51416097

Harrie Weusthuis            h.weusthuis@hetnet.nl                 06-51346454

Marjan Bekhuis               marjanbekhuismb@gmail.com    06-20021339

Jolande Weusthuis         jolandeweusthuis20@gmail.com 06-30813624

 

Vastenactie 2021:

Werken aan je toekomst

De Corona Tijd is voor velen een tijd van bezinning op ons zelf én de wereld om ons heen. Een tijd van inleveren op allerlei manieren, versobering.

Een jaarlijks terugkerende tijd van bezinning en minderen is ook de Vastentijd die zoals gebruikelijk van start zal gaan op Aswoensdag en eindigt met Pasen.

In onze parochie wordt dit jaar weer meegedaan aan de jaarlijkse bisschoppelijke Vastenactie.

Dit jaar steunt Vastenactie het project “WERKEN AAN JE TOEKOMST”

De campagne staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden en laat zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijenhouder of mandenvlechter.

Vastenactie ondersteunt daarom wereldwijd projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en geeft ondersteuning bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal.

Samen met u wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen voor een vervolgopleiding. Dit vergroot hun kansen op werk, waarmee

ze een redelijk inkomen kunnen verdienen en zelfstandig hun inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te zetten.

Wij hopen daarom dat u een bijdrage, ook al is deze klein, aan Vastenactie kunt en wilt besteden om zo de jongeren en volwassenen die uw steun kunnen gebruiken te helpen Op www.vastenactie.nl leest u meer over de verschillende projecten.

Help Vastenactie de projecten te ondersteunen.

Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Zodra de vieringen weer publiekelijk toegankelijk zijn zullen vanaf Aswoensdag de collectebussen in de weekenden achter in de kerk te vinden zijn of kunt u uw geld deponeren in de daarvoor bestemde offerblokken.

Wij hopen ook dit jaar weer op uw bijdrage!

MOV groepen H. Pancratius parochie

 

Omzien naar elkaar: wie doet er mee?

Langzamerhand komt Pasen in zicht. Het feest van het licht, de  hoop en het nieuwe leven.

Wat zou het mooi zijn als wij dit ook aan elkaar laten blijken.

De Pancratius Commissie nodigt alle parochianen uit om een kaartje te sturen naar een medemens

die een teken van vriendschap en verbondenheid kan gebruiken.

Een paaskaartje met een mooie wens of tekst. Dat kan met een tekst die u zelf koopt of maakt.

Dat kan met een kaartje die de parochie beschikbaar stelt voor deze gelegenheid.

Komend weekend liggen achter in de kerken kaarten die u voor deze actie mee kan nemen, zolang de voorraad strekt ( voor Langeveen zijn alle beschikbare kaarten al gereserveerd. In Albergen liggen ze in de Mariakapel).

Laten we zo het licht van Pasen aan elkaar doorgeven!

 

De Pancratius Commissie

Leo Stamsnieder, Anne Bossink, Johan Steggink en pastoraal werker Christianne Saris

 

Cursus voor jonge mantelzorgers

 

Groei jij ook op met een bijzonder gezinslid? En woon je in de gemeente Tubbergen of Dinkelland?

Jij bent niet de enige! Zeker 1 op de 5 kinderen groeien op met een ziek of beperkt gezinslid, er is thuis iemand waar veel aandacht en zorg naartoe gaat. Dit kan bijvoorbeeld een broer of zus met autisme zijn of een vader of moeder met een chronische ziekte of psychische problemen.

Zorg en aandacht missen of je zorgen maken over het bijzondere gezinslid kan soms best lastig zijn.

 

Daarom organiseert de SWTD “Sammie en de Schatkist”.

Een cursus waar kinderen aan mee doen die weten hoe het is om op te groeien met een gezinslid waar veel tijd, zorg  en aandacht gaat.

Er is tijdens de cursussen veel ruimte om ervaringen te delen, je krijgt tips en handvatten van de cursusleiders en we gaan veel leuke en leerzame spellen doen.

 

 

Sammie en de schatkist start op 15-4-2021, de kinderen zien elkaar 5 weken achter elkaar.

Samen met pratende hond Sammie ontstaan de meest fijne gesprekken en de leukste activiteiten. Deelname aan deze cursus is kostenloos en wordt gegeven aan de Kerkstraat 94a in Tubbergen.

Ben of ken je iemand die ook opgroeit met een bijzonder gezinslid neem dan contact met ons op via de mail en telefoon en meld je aan.  Wij ontmoeten je graag!

E-mail: s.borggreve@swtd.nl of bel naar 085-0479400

 

Vrolijk Paasfeest

Pasen is, ……..

Vieren met elkaar, dat is fijn

Vieren dat we ons geloof mogen beleven

Vieren van het nieuwe leven

Vieren dat elke dag een beetje Pasen mag zijn

Het Liturgiekoor wenst u allen het goede dat Pasen kan brengen.