Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 57 nr. week 49, 50 en 51                                         28 nov. t/m 18 dec.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Je in bezit laten nemen

Beste parochianen,

We hebben allemaal wel eens gezellig rondom een haardvuur of een vuurkorf gezeten. Maar voordat het hout brandt, het knettert en warmte geeft moet het wel eerst gegrepen worden door het vuur waarmee het wordt aangestoken om vervolgens steeds verder door te dringen. Zo gaat het ook met het woord van God. Geheel onverwacht kun je er door geraakt worden. Een woord, een zin, een lied kan zo bij je binnenkomen dat je totaal van slag raakt. Dat je op dat moment letterlijk moet gaan zitten omdat je anders door je knieën zakt. En dan begint een proces van uitzoeken, van nadenken, van betekenis geven om uiteindelijk wel of niet werktuig te willen zijn in Gods hand.

De Jezuïet P. Paolo Molinari vergelijkt dat veranderproces in ons met een stuk hout dat door het vuur wordt gegrepen. Hij zegt: ‘Het woord van God dringt diep door in de ziel; het verlicht, brandt, veroorzaakt pijn. Hij probeert al het mooie en goede, dat in ons diepste wezen verborgen is, los te maken. Zijn werking is als een vlam, die om een stuk hout likt en het langzaam in bezit neemt. Eerst begint de schors te barsten, dan verdampt het vocht met steunen en sissen. Het hout begint-terwijl het rook ontwikkelt-knetterend te branden. Het vuur dringt verder door, totdat het ’t hele hout in bezit heeft en het hout zelf vuur wordt, brandend als een sintel. Het geluid dat het hout maakte toen het begon te branden wordt minder naarmate het vuur doordringt; er komt een diepe rust. Maar de warmte neemt toe, de uitstraling wordt intenser: dit alles heeft het vuur bewerkt. De brandende houtskool is er nog, volledig in zijn uiterlijke vorm-maar veranderd; vrij van alle ruwheid en hardheid, is het zelfs deelgenoot geworden aan de hoedanigheden van het vuur. Hoe meer het hout zich door het vuur in bezit laat nemen, des te meer warmte zal het verspreiden.

Zo werkt God in ons, want Hij wil ons veranderen. Hij wil dat wij worden zoals Hij. Hij wil dat wij alles zien zoals Hij het ziet. Hij maakt ons brandend door zijn vuur: “Ik kwam om vuur op de aarde te brengen en wat zou ik graag willen dat het al brandde” (Lucas 12,49) . God wil ons als zijn werktuig gebruiken-overeenkomstig zijn gedachten en wegen-maar zijn wegen zijn niet onze wegen…..’

Aan ons nu de vraag, of wij een werktuig durven te zijn in Gods handen, met alle consequenties die daaraan vastzitten.

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

Zondag 29 november, 1E zondag van de Advent,  geen viering in Langeveen.
Thema: Mijn bode voor U uit                                      2e zondag van de Advent

  1. 5 dec. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastor Huisman)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Adventsactie

 

 

Thema: De Onbekende verwachten                        3e zondag van de Advent

  1. 12 dec. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v.

Liturgiekoor (Pastor Saris)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Adventsactie

 

jaargedachtenissen en misintenties zondag 29 november

In verband met  geen viering op 29 november worden de intenties zaterdag 5 december gelezen.

Misintenties: Truus ter Groot-Nijkamp, Leo Scholten (Itterbeck), Joop Plegt.

 

jaargedachtenissen en misintenties zaterdag 5 december

Jaargedachtenis: Leo Scholten (Langeveen)

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Bennie Steggink, Truus ter Groot-Nijkamp, Leo Scholten (Itterbeck), Joop Plegt.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 12 december

Jaargedachtenis: Riek Nijkamp, Marie Niemeijer-Busscher, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, ouders J. Mensen-Weusthuis, Bernard Mensen, Oma Rikhof, Siny Kuipers.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Truus ter Groot-Nijkamp, Leo Scholten (Itterbeck), Joop Plegt.

Overige intenties:

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 5 december 19.00 uur

Lector: M. Pouwels
Corona coördinator: J. Weusthuis, J. Pouwels, M. Pegge

 

Zaterdag 12 december 19.00 uur
Lector: J. Lesscher

Corona coördinator: Y. Lohuis, J. Grootelaar, E. Wuite.

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

15/11                       €38.00                      €34.50            (onderhoud kerkhof)

22/11                       €38.50                      €27.20            (Nat. jongeren collecte)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 3 weken.

Het volgende komt uit op woensdag 16 december.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 10 december 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

inleveren misintenties kerstmis

De misintenties voor Kerstmis kunnen tot 11 december a.s. worden ingeleverd.

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING:

Indien u ter voorbereiding op Kerstmis gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Pikkemaat, tel. 06-52648770.

 

COMMISSIE VAN BEHEER EN PASTORAATSGROEP

Beste medeparochianen van Langeveen,

De afgelopen maanden hebben zich zoals u ongetwijfeld hebt meegekregen een aantal ontwikkelingen voorgedaan in onze geloofsgemeenschap.

De Commissie Beheer en Pastoraatsgroep geven bij deze hierop een toelichting.

 

Op 5 oktober j.l. hadden Evelien Olimulder en Jan Brakhuis hun functies in de Commissie van Beheer met onmiddellijke ingang neergelegd.

Daarna is Jan Brakhuis benaderd door meerdere medeparochianen uit Langeveen en is er over de situatie van de kerk in onze geloofsgemeenschap gesproken. Deze gesprekken waren heel positief en ondersteunend. Ook lieten deze parochianen weten graag te zien dat de Commissie van Beheer in tact blijft.

Gezien deze ontwikkeling zijn Evelien en Jan teruggekomen op hun eerder genomen besluit en hebben ze hun functies weer opgepakt.

 

Maandagmiddag  9 november j.l. werd Jan Brakhuis als voorzitter/budgethouder van de Commissie van Beheer persoonlijk in de privésfeer overvallen door 3 parochianen die hem, zoals ze aangaven namens alle inwoners van Langeveen, lieten blijken geen vertrouwen meer te hebben in hem als voorzitter van Commissie van Beheer. Dit omdat hij niet doet voor Langeveen wat hij, volgens hen en alle inwoners, moet en had moeten doen; opkomen voor Langeveen met daarbij de opmerkingen dat hij wordt gezien als niet transparant; een meeloper met de pastoor en zij zelfs de woorden stiekem gedoe in de mond namen.

Deze aantijgingen, maar ook het feit dat de Commissie van Beheer de afgelopen 10 maanden volkomen is genegeerd door woordvoerders van de verontruste parochianen en dat Jan niet als commissielid maar ook steeds persoonlijk wordt bejegend door woordvoerders van deze groep hebben hem maar ook Evelien doen besluiten om per 10 november j.l. definitief te stoppen als lid van de commissie.

Het ging zelfs zo ver dat de Commissie van Beheer in ontvangen mail met een bepaalde ideologische groep mensen wordt vergeleken waar je absoluut niet mee geassocieerd wil worden.

Ewald Sand, Jolande Weusthuis en Yvonne Wuite leggen hun bestuursfunctie per 1 januari a.s. neer. Zij blijven hun werkzaamheden daarna wel voortzetten als vrijwilliger.

 

De doelstelling van de Commissie van Beheer en de Pastoraatsgroep is in de afgelopen maanden aangegeven en ook bekend bij de woordvoerders van de verontruste parochianen en de dorpsraad. In principe zitten we allemaal (Commissie van Beheer, Dorpsraad en groep Verontruste Parochianen) op dezelfde lijn, alleen stonden en staan de neuzen niet dezelfde kant op over de manier waarop. De dorpsraad heeft dit ook na een gesprek met enkele leden van de Commissie van Beheer geconstateerd en ook aan de hand van de opgemaakte notulen daarna bevestigd via een mail.

De Commissie van Beheer en de Pastoraatsgroep hebben geprobeerd het doel te bereiken via de weg van diplomatie met als start- en uitgangspunt de juridische fusie in 2010.

Dat de groep verontruste parochianen hier een andere mening op na houdt mag, maar kan en mag natuurlijk niet als leidend geëist worden van de commissie van Beheer en Pastoraatsgroep.

Daarnaast staat de groep bol van vooroordelen.

 

WIJ als Commissie van Beheer en Pastoraatsgroep durven iedere parochiaan van Langeveen recht in de ogen te kijken met betrekking tot onze doelstellingen en het op een respectvolle wijze gevoerde beleid voor de geloofsgemeenschap Langeveen.

 

Ter afsluiting, voor de Commissie van Beheer en Pastoraatsgroep is en blijft heel belangrijk; geloof, respect en “het doel heiligt niet alle middelen”.

 

Met hartelijke groet,

Commissie van Beheer: Ewald

Pastoraatsgroep: Jolande en Yvonne

Evelien en Jan

 

Berichtje Diaken Huitink

Beste parochianen,

Sinds vorige week zit ik gedeeltelijk ziek thuis, ik heb problemen met mijn rug. Ik ben behandeld door de fysiotherapie en de Rugpoli Delden. Helaas heeft dit niet het gewenste resultaat opgeleverd. Ik sta nu onder behandeling bij de Neuro Chirurg en wacht op een operatie. De klachten zijn de laatste weken toegenomen waardoor ik gedeeltelijk in de ziektewet ben terecht gekomen. Lang lopen en staan gaat op dit moment niet. Hierdoor ben ik niet beschikbaar voor de liturgie, uitvaarten en weekendwacht. Ik werk voornamelijk vanuit huis. Na de operatie zal ik ongeveer drie maanden moeten revalideren. Op dit moment ben ik bereikbaar via telefoon, app en mail, waar nodig nemen collega’s de werkzaamheden van mij over.

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink

 

22 november; Eerste Jaargedachtenis Pastor Heuven

Zondag 22 november is in onze kerk de eerste sterfdag van Pastor Heuven herdacht. Pastor Huisman, die daarvoor speciaal naar Langeveen was gekomen,  ging voor. Aan het slot van zijn overweging noemde hij Pastor Heuven ‘een ware herder, die mensen altijd aandacht, liefde en goedheid schonk’.                                                                                                        Pastor Heuven wordt herinnerd als een mensenmens die door parochianen en anderen die hem gekend hebben, nog steeds erg gemist wordt. Aan het slot van de Eucharistieviering is zijn gedachteniskruisje overhandigd aan een aantal familieleden die op uitnodiging de viering bijwoonden.                                                                                                                  Pastor Heuven was geliefd, niet alleen in Langeveen, maar in de hele Pancratiusparochie en ook in ’t bijzonder op De Eeshof, Hier woonde hij de laatste jaren van zijn leven naar volle tevredenheid en hij heeft er veel voor zijn medebewoners betekend.                                                                                             In onze Geloofsgemeenschap staat als blijvende herinnering het Parochiecentrum met gerenoveerde aula, waartoe Pastor Heuven het initiatief nam en waarvoor hij de eerste steen legde.                                                                                 Pastor Heuven is op ons kerkhof begraven en zal mede hierdoor voor altijd met onze Geloofsgemeenschap verbonden blijven.

 

Dankwoord bij gelegenheid van koperen priesterjubileum

Beste parochianen,

Zondag 22 november mocht ik – omringd door een beperkt aantal aanwezigen van het parochiebestuur, pastoraal team, centrale administratie, élke geloofsgemeenschap en vriendenkring – mijn 12 ½ jarig priesterjubileum vieren. Uw betrokkenheid, in welke vorm dan ook, heeft mij goed gedaan! Middels deze weg zou ik graag iedereen willen bedanken, die hun felicitaties en hartelijke woorden hebben overgebracht!

 

Graag zou ik de woorden willen herhalen, die aan het einde van de viering zijn uitgesproken. Dankbaar ben ik voor het vertrouwen en voor het leren van úw geloofsverhalen. Dankbaar ben ik voor de hartelijke en leerzame samenwerking met de collega’s van het pastoraal team, het parochiebestuur, de centrale administratie, de commissies van beheer, pastoraatsgroepen en talloze vrijwilligers. Alles heeft mij geholpen om te groeien als mens en als gelovige; ook de momenten waarop de dingen mis zijn gegaan of wanneer ik niet aan verwachtingen heb voldaan.

 

Voor de toekomst wens ik ons allen toe “medewerkers te zijn van de vreugde”, indachtig mijn wijdingsspreuk uit de brief van Paulus (2 Kor. 1,24).

 

Pastoor Casper Pikkemaat

 

Adventsactie 2020

Verbeteren van de voedselzekerheid in Malawi.

In deze Adventstijd waarin we ons voorbereiden op de geboorte van Jezus Christus, willen we ons ook inzetten voor mensen overal ter wereld. Zoals in Malawi waar een groot voedseltekort is.

Meer dan de helft van de inwoners van Malawi moet rondkomen van 1 euro per dag of minder. Het is dan ook één van de armste landen ter wereld. De ongelijkheid tussen vrouwen en mannen is er bovendien schrikbarend. De afgelopen jaren ging 90 procent van de oogst verloren door overstromingen en droogte. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat er een verband bestaat tussen klimaatomstandigheden, voedselonzekerheid en schooluitval. Alleenstaande moeders met schoolgaande kinderen worden hierdoor extra hard getroffen. Hun landbouwproductie ligt lager omdat ze minder land bezitten en vrouwen geen toegang hebben tot steunmaatregelen die andere huishoudens wel krijgen, zoals leningen. Hun kinderen vallen bovengemiddeld vaak uit op school, vooral meisjes. Kinderen die wel naar school gaan presenteren minder omdat ze te weinig te eten krijgen.

 

CICOD is een landelijke ngo die arme en kwetsbare gemeenschappen ondersteunt bij het verbeteren van hun levensonderhoud, opleiding, sanitatie en milieubeheer. Dit project richt zich op 160 huishoudens van alleenstaande moeders met schoolgaande kinderen en 464 schoolkinderen (evenveel jongens als meisjes) die vaak verzuimen van school als gevolg van voedselonzekerheid. Het doel van dit project is om de voedselonzekerheid van deze gezinnen te verminderen en schooluitval van de kinderen te voorkomen.

Hoe?

De voedselvoorziening moet minder gevoelig worden voor het klimaat. In modeltuinen leren de deelnemers hoe je op een ecologische manier groente kunt verbouwen. De huishoudens krijgen elk 5 kippen en de moeders leren ook hoe ze voor de dieren moeten zorgen. Daarnaast doen de moeders mee aan spaar- en leengroepen in het dorp en leren ze hun financiën te beheren. De gezinnen krijgen sojameel, zodat hun kinderen tenminste 2 maaltijden per dag krijgen en zonder honger naar school kunnen. Dit alles maakt deze gezinnen veerkrachtiger en minder kwetsbaar.

 

Dit kan door een gift te storten op: NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, onder vermelding van Malawi.

U kunt ook uw gift deponeren in de daarvoor bestemde bussen in onze kerken.

 

De Actie loopt van 28 november tot en met 26 december.

Alvast dank voor uw bijdrage.

De gezamenlijke MOV groepen Heilige Pancratius Parochie.

 

Kalender voor de Advents- en kersttijd

Beste parochianen,

Binnenkort begint de Adventsperiode en de kersttijd. In de Adventsperiode bereiden we ons voor om de komst van Jezus in ons hart, in ons leven, in ons midden. In de vier weken voor Kerstmis ontsteken we elk weekend een kaars, elke week een beetje meer licht om met Kerstmis, het echte ‘Licht‘ in onze wereld, Jezus, te ontvangen.  Om vervolgens dit licht uit te dragen in ons leven.

Om u, om jou, om jullie te helpen om je voor te bereiden op Kerstmis en de kerstperiode  erna hebben we als H. Pancratius parochie een kalender gemaakt.

Voor elke dag is er een bezinnend moment. Soms is dit een tekst of een gedachte, een gedicht, een bezinnend woord, een opdracht, een knutselwerkje voor de kinderen of een lekker recept dat gemaakt kan worden.

Met deze kalender hopen we eenieder in deze zo onzekere tijd een hart onder de riem te steken. Met deze kalender willen we onze betrokkenheid tonen en u laten weten dat we u niet vergeten.

De kalender kunt u downloaden van de website www.hpancratius.nl en eventueel uitprinten. Ook via de facebookpagina van de parochie is de kalender via een link te downloaden.

U kunt een printversie uitdelen aan diegenen die niet in de mogelijkheid zijn om via de digitale weg de kalender te ontvangen of aan familie, vrienden en/ of bekenden. Dit wordt van harte aanbevolen. De kalender is ook een goede tip voor Sinterklaas.

Vanaf 28-29 november, de eerste advent, zullen er ook een aantal exemplaren achter in alle kerken liggen.

Wij wensen u allen een gezegende advents- en kersttijd toe.

Hartelijke groeten, pastoraal team H. Pancratius parochie

 

 

 

 

Digitaal Samenzijn Wereldlichtjesdag op 13 december in de Basiliek te Tubbergen.

 

Elk jaar, op de 2de zondag van december, is het Wereldlichtjesdag. Er worden op die dag wereldwijd, om 19.00 uur kaarsjes aangestoken voor overleden kinderen. Er wordt stilgestaan bij alle kinderen, die op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. Door de verschillende tijdzones ontstaat er vierentwintig uur een symbolisch lint van licht.

 

Voor de tweede keer wordt in de H. Pancratiusbasiliek in Tubbergen, Wereldlichtjesdag georganiseerd. Het maakt bij het herdenken niet uit hoe oud het kind was of hoelang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind! Voor altijd is hij of zij in je hart en gedachten!

 

Vanwege de coronapandemie en de opgelegde maatregelen via de overheid kunt u dit jaar de bijeenkomst alleen online volgen via kerktv – http://pancratius.kerkentv.nl/ – of via de kerkradio. Deze digitale bijeenkomst waarvoor wij u uitnodigen is voor ouders, broertjes en zusjes, oma en opa’s, en andere familieleden, voor betrokkenen van andere gezindten en andere belangstellenden.

 

Tijdens de uitzending op 13 december die begint om 18.45 uur worden kinderen herdacht door het aansteken van een kaars, het noemen van hun naam, het lezen van troostende gedichten. Passe Partout uit Geesteren zal de muziek verzorgen.

 

Via het e-mailadres y.kroeze@hpancratius.nl of via de websites www.wereldlichtjesdagtubbergen.nl  en www.hpancratius.nl kunt u de naam van uw kind opgeven zodat deze zal worden genoemd tijdens de herdenking. U kunt vanaf 21 november via bovengenoemde websites, en ook via facebook, een vlinder downloaden. Deze vlinder kunt u uitknippen en er vervolgens een wens of gedachte opschrijven en inleveren bij het lokale secretariaat van uw geloofsgemeenschap. Tevens kunt u aangeven of de naam van uw kind genoemd mag worden tijdens de herdenking.  De vlinders zullen worden verzameld en op 13-12 in de vlinderboom worden gehangen, in de basiliek in Tubbergen. Er zal voor uw kind een lichtje branden tijdens de bijeenkomst.

 

Is het downloaden geen optie dan ligt er vanaf 21 november in alle kerken van onze parochie een mand met vlinders en enveloppen klaar. U kunt de vlinder(s) én een envelop meenemen, de vlinder(s) vervolgens beschrijven en in de bus doen bij het lokale secretariaat. Tevens kunt u aangeven of de naam van uw kind genoemd mag worden tijdens de plechtigheid.

Het inleveren van de vlinders en naam kan tot woensdag 9 december.

Het boekje dat gebruikt wordt voor de herdenking kunt u desgewenst op zondag 13-12 ophalen uit de basiliek te Tubbergen. Dit kan van 12.00 uur tot 13.00 uur. U kunt ook het boekje downloaden via een van beide websites.

 

Als u na de herdenkingsplechtigheid het boekje, het lichtje en een herdenkingskaart wilt ontvangen dan vragen wij u om uw adresgegevens te mailen naar y.kroeze@hpancratius.nl of uw adresgegevens in een envelop af te geven bij het lokale secretariaat onder vermelding van ‘deelname wereldlichtjesdag.’ In het informatieblad kunt u de openingstijden van het secretariaat van uw locatie vinden. In het informatieblad en op de website van de parochie zal tevens bekend worden gemaakt wanneer en waar u het boekje, het lichtje en de herdenkingskaart kunt afhalen.

 

Wij wensen u een troostrijke herdenking toe.

Werkgroep Wereldlichtjesdag

 

Ga je mee? Op pad in de wereld van palliatieve zorg

De Netwerken Palliatieve Zorg Twente hebben samen met diverse ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en zorgprofessionals in Twente een levenspad palliatieve zorg ontwikkeld.

Een online levenspad met alle informatie die je goed kunt gebruiken in de palliatieve zorg.

Het levenspad is een pdf waarin je in stappen je eigen pad kunt kiezen. Zo wandel je door alle benodigde informatie.

 

Wanneer het levenspad gebruiken?

Er zijn drie paden: voor de patiënt, de naaste/mantelzorger en de zorgprofessional/vrijwilliger.

Een bewuste keuze, omdat de paden niet altijd gelijk lopen.

 

Stap voor stap wegwijs

De paden zijn opgedeeld in vier stappen:

  • Signaleren en markeren
  • Leven in de palliatieve fase
  • Laatste levensfase
  • Nazorg

Daarnaast is er speciale aandacht voor proactieve zorgplanning. In gesprekken met zorgprofessionals kijk je samen vooruit en maak je afspraken zodat de zorg aansluit op de wensen en behoeften van patiënt en naasten. Ook is het thema rouw opgenomen in het levenspad. Tot slot is extra informatie toegevoegd voor mensen in de palliatieve fase, die specifieke zorg nodig hebben.

Het pad is nooit af. Het wordt steeds aangepast aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen in de zorg voor mensen in de palliatieve fase en hun naasten.

Het levenspad is te vinden op de website: www.netwerkpalliatievezorg.nl/twente onder het kopje patiënten en naasten. Via een animatiefilmpje leer je binnen 1 minuut hoe het levenspad werkt.
Papieren flyers over het levenspad zijn te bestellen bij de netwerken via npztwente@hotmail.com

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de coördinatoren van de Netwerken Palliatieve Zorg Twente, Agnes van Berkum a.vanberkum@carintreggeland.nl of Gerda Kievitsbosch g.kievitsbosch@zgt.nl

 

Wandelen op de grens op de grens van oud en Nieuw

rond het thema ‘Vol vertrouwen het nieuwe jaar in’

De verstilde omgeving van de Paardenslengte bij Vasse, de bossen en velden rond Hoeve Springendal en het Duitse Hesingen zijn het decor van deze wandeling op de grens van Oud en Nieuw o.l.v. Karel Tijhuis.

Wat willen we in het oude jaar laten? Wat willen we meenemen het nieuwe jaar in? Met welke gedachten willen we verder?

Tijdens de wandeling, die als thema heeft ‘Vol vertrouwen het nieuwe jaar in’, zullen we een aantal keren luisteren naar inspirerende (Bijbelse) teksten rond dit thema. De natuur helpt ons daarbij om tot bezinning en inkeer te komen. Het pad waarop we wandelen brengt ons letterlijk tot aan en over de grens…

De wandeling verloopt deels in stilte en heeft een lengte van ongeveer 6 kilometer. De wandeling wordt afgesloten met een eenvoudige broodmaaltijd. Bent u ook nieuwsgierig geworden? Hebt u ook zin om mee te wandelen, het nieuwe jaar in?

Wanneer: 29 december, 13.00 – ca. 18.00 uur (max. 12 deelnemers!)

Startpunt: Parkeerplaats Erve Brunninkhuis, Brunninkhuisweg 3, 7662 PH Hezingen.

Kosten: € 7,50 (inclusief broodmaaltijd na afloop)

Opgave is i.v.m. corona verplicht. U kunt zich nog tot en met 20 december aanmelden via secretariaat@lumenchristi.nl met vermelding van uw naam en telefoonnummer. U kunt zich ook telefonisch opgeven bij het parochiesecretariaat van Lumen Christi: tel. 0541-353551, ook dan met vermelding van uw naam en email adres. En uiteraard met hoe veel personen u mee wilt doen met de wandeling.