Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 57 nr. 6 en 7                                                                             8 t/m 21 febr.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Verhef je hart : de kracht van de eucharistie

Op 27 en 28 januari jongstleden vonden in Denekamp de jaarlijkse bezinningsdagen plaats voor de leden van de pastorale teams van het vicariaat Deventer. Ook wij , de pastores van de Pancratius Parochie, waren aanwezig. Vanwege “het jaar van de eucharistie” dat we dit jaar in ons bisdom vieren, werd stilgestaan bij de betekenis  en achtergronden van deze viering. Hiervoor werd geput uit uiteenzettingen van paus Franciscus. Nadat er steeds een onderdeel van de eucharistie was toegelicht gingen we er in tweetallen over in gesprek. Het waren hele zinvolle en goede dagen. Het was goed om even de praktijk van alledag los te laten, om onze kennis op te frissen en ons  te voeden met nieuwe inzichten en gedachten. Om samen de eucharistie te vieren en elkaar te ontmoeten.

Ik wil even stilstaan met u bij één van de vragen die op deze dagen aan de orde kwam. Namelijk: waarom zouden we nog naar de eucharistie gaan in het weekend? Een hele actuele vraag, nu het kerkbezoek steeds minder wordt. Een vraag die aan u misschien ook wordt gesteld als kerkganger. En dan wordt er vaak gezegd: “als we maar goed leven en goed zijn voor onze medemens.” En ja, het klopt dat mensen aan je manier van leven kunnen zien in hoeverre je christen bent. Dat is waar. Maar hoe kun je jezelf steeds geven, zonder de noodzakelijke krachten op te doen? Paus Franciscus zegt dan dat we deze krachten kunnen putten uit de bron van de eucharistie. Daar komt Christus ons tegemoet. Hij wil ons verlichten en verwarmen. In de mis verbinden en verenigen wij ons met Hem. Zonder Hem lopen we het gevaar overheerst te worden door het alledaagse, met alle zorgen en angst voor morgen die daarmee gepaard gaan. De eucharistie kan ons de kracht geven om het heden met vertrouwen te beleven en met moed en hoop verder te gaan. Een interessante gedachte vindt u niet? In het boekje “Verhef je hart” van Samuel Goyvaerts  kunt u lezen wat paus Franciscus meer heeft aangereikt. Dit boekje was het uitgangspunt voor de bezinningsdagen. En op zondag 9 februari zal er een lezing zijn over de betekenis en waarde van de eucharistie door mgr. Van Burgsteden, emeritus bisschop van Haarlem-Amsterdam. Van harte uitgenodigd! Dat we samen op de weg blijven van de Levende en dat Hij ons voedsel aanreikt voor het leven van alledag.

Hartelijke groeten,

Christianne Saris, pastoraal werker

 

Thema: Iedereen is welkom                                            5e zondag door het jaar

  1. 9 febr. 09.00 uur: Carnavalsviering m.m.v. Courage

(Pastor Huitink)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Licht en verwarming

 

Thema: Kies tot vrijheid                                                    6e zondag door het jaar

  1. 16 febr. 19.00 uur: Eucharistieviering met samenzang

(Pastor Huisman)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

parochiËle kroniek:

Gedoopt: Jip Rikhof, Withofweg 9, Langeveen

Brent Olde Meule, Ossendijk 39, Langeveen

Wij heten hen welkom in onze geloofsgemeenschap.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 9 februari

Jaargedachtenis: Marie Kroeze-Schröder, Rita Meijer.

Misintenties: ouders Haarhuis-Beld Bennie en Sien, Gerrit en Mine Nijhuis-Steggink, Riek Nijkamp, Pastor Heuven en overl. fam., Johan Beld, Jolanda Kemna-Geerdink, Leo Scholten, Lena Geerink-Oude Geerdink.

 

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 16 februari

Jaargedachtenis: Jan Schuurman, Jan Paus, Regina Oude Hendriksman, Sien Mensen-Hoek.

Misintenties: Riek Nijkamp, Pastor Heuven en overl. fam., Johan Beld, Jolanda Kemna-Geerdink, José Damhuis-Pegge, Johan Mensen.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 9 februari 09.00 uur

Misdienaars: T. Bels.

Collectanten: A. Bekhuis, J. Pouwels
Zondag 16 februari 09.00 uur
Lector: J. vd Aast

Misdienaars: T. Olimulder, J. Kienhuis
Collectanten: H. Mensen, A. Bekhuis
Communieuitr.: J. vd Aast

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

26/1                          €50.00                      €37.60            (onderhoud kerkhof)

1/2                            €68.00                      €60.40            (kaarsen bij Maria)

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 19 februari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 13 februari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Activiteit Senioren Langeveen/Bruinehaar

Op maandag 10 februari a.s. wordt er weer een gezellig middag  voor de senioren Langeveen en Bruinehaar georganiseerd in het witte kerkje te Bruinehaar.

Het beloofd een gezellige en muzikale  middag te worden waar we kunnen luisteren en meezingen met het Shantykoor de Moskoufieten uit Bergentheim

Zoals gebruikelijk beginnen we om 14.00 uur.

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2019-2020

VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

Geloven nu; van 40 tot…?

 

De werkgroep Geloven Nu verzorgt elk jaar een aantal lezingen rond actuele religieuze en/of godsdienstige activiteiten, Bijbelverhalen, mensen die een rol in de Bijbelverhalen spelen, verschillende godsdiensten en religies, sacramenten, normen en waarden, etc. Hiervoor zijn diverse inleiders uitgenodigd.

 

De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 13 februari 2020. Diaken Huitink gaat aan de hand van een presentatie uitleg geven aan de Bijbelse zandsculpturen die Elberg te bezichtigen zijn. Eén van

’s werelds grootste binnen-zandprojecten. Met zo’n 4000 m3 zand, tientallen sluisdeuren, 1000 jaren oude olijfbomen, botters en beeldhouwwerken, komen de verhalen van onze cultuur van bijbels en botters tot stand.

 

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

 

Datum:                                Donderdag 13-02-2020

Thema:                                Uitleg Bijbelse zandsculpturen Elburg

Verzorgd door:                Diaken Huitink

Tijd:                                      10.00 uur – 12.00 uur
(inloop vanaf 09.45 uur – onder het  genot van een kop koffie c.q. thee)

Waar:                                  Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen

Kosten:                               € 2,50 per bijeenkomst
(incl. koffie/thee)

Informatie:                        mw. E. van Aalst – tel. 0546-623798
mw. A. Lohuis – tel. 0546-681643

        

STILLE OMGANG IN AMSTERDAM

 

Ook dit jaar wordt de Stille Omgang weer gehouden in de nacht van

 

                21 – 22  maart 2020.

 

Vertrek: Zaterdag 21 maart om 20.15 uur bij hotel van der Valk,

Bornsestraat 400, 7556 BN Hengelo.

 

Terug:    Zondagmorgen 22 maart om ± 05.00 uur

bij hotel van der Valk,

Bornsestraat 400, 7556 BN Hengelo

Kosten Bus: € 25,00 per persoon,

gaarne gepast te voldoen in de bus.

 

MELD U AAN EN GA MEE

Opgave tot 10 maart 2020

bij het secretariaat van het

pastorale team: 074 – 349 22 12 of

         

    contact@pastoraalteam.nl

onder vermelding van naam,

mailadres en telefoonnummer

 

Zaterdag 21 maart gaan wij vanuit onze drie parochies deelnemen aan de Stille Omgang in Amsterdam. U kunt zich opgeven voor deelname bij het secretariaat van het pastorale team, informatie hierover vindt u op de flyer achter in de kerk.

Wij hopen dat velen gebruik maken van de mogelijkheid om aan deze bijzondere bedevaart deel te nemen.

Het pastorale team.

Inspiratiedag Mentorschap – Zaterdag 16 mei 2020

“Jongeren hebben er behoefte aan begeleid te worden. […] Op de synode hebben velen gewezen op een gebrek aan deskundige personen die zich aan de begeleiding willen wijden. […] De synode erkent de noodzaak godgewijde personen en leken, mannen en vrouwen voor te bereiden, die gekwalificeerd zijn voor de begeleiding van jongeren.”
Paus Franciscus in ‘Christus Vivit’ §242 – 244

Jong Katholiek wil gehoor geven aan deze oproep van Paus Franciscus. Hoe kunnen wij tieners en jongeren helpen en begeleiden om in hun dagelijks leven dichter naar God toe te groeien? En hoe kunnen wij dit vormgeven binnen onze parochies, bisdommen, in ons werk, op school en in onze omgeving?

Op deze dag gaan wij samen met ervaren professionals in op deze boeiende thema’s. Er zal veel gelegenheid zijn om vragen te stellen, te leren en om contacten te leggen. Ook is er begeleiding en gelegenheid om concrete plannen te maken omtrent mentorschap.

Sprekers:

Jeroen Alting von Geusau: Oud-topman bij de NS, oprichter van de Kingsmen, en veel ervaring in de begeleiding van jongeren en echtparen bij o.a. de gemeenschap Chemin Neuf.

Paul Donders: CEO van Xpand Nederland, inspirational speaker, adviseur en schrijver van leiderschapsboeken.

Niko Schonebaum: Docent klassieke talen & retorica, medeoprichter & docent Stichting Landmerk.

Zr. Maria Nadiya: Blauwe zuster, overste van de communiteit van de Blauwe Zusters in Den Haag. Zij komt oorspronkelijk uit de VS, en inmiddels al vele jaren in Nederland. Zij heeft veel ervaring in de begeleiding van tieners en jongeren uit de hele wereld.

Wie:
Voor alle vrijwilligers, professionals, jongeren, en iedereen die actief is in tiener- en jongerenwerk.

Datum:
Zaterdag 16 mei 2020.
Start 10.00 – Einde 16.00u.

Locatie:
Leerhuis, Broerestraat 12, Utrecht

Aanmelden:
info@jongkatholiek.nl (Voor 10 mei, i.v.m. lunch reserveren)

Toegang:
Gratis

Deze dag is een initiatief van Jong Katholiek, waarin de zeven bisdommen samenwerken.

 

Vooraankondiging: Pancratiusdag 2020

Het is nog wat vroeg, maar hierbij willen we u vast attenderen op de komende Pancratiusdag, die in het teken zal staan  van het tienjarig jubileum van onze parochie. We willen deze dag natuurlijk met zoveel mogelijk mensen vieren. Daarom willen we u vragen om de datum vast te noteren in uw agenda:

ZONDAG 6 SEPTEMBER OM 10.00 UUR BIJ DE KROEZEBOOM IN FLERINGEN.

Van harte uitgenodigd!

Werkgroep Pancratiusdag:

Johan Steggink, Gé Kotteman, Leo Stamsnieder, Angelique Fiselier en Christianne Saris