Hier onder staat de “Nieuwsbrief” als tekst

Nieuwsbrief
commissie van beheer
locatie Vasse oktober 2020

Waarom deze nieuwsbrief?

Als commissie van beheer (CvB) willen we de inwoners van Vasse, Mander, Hezingen en Manderveen informeren over de ontwikkelingen ten aanzien van de kerk in Vasse in deze coronatijd.

Het parochie bestuur heeft besloten de kerk in Vasse te sluiten. Wat betekent dat voor de geloofsgemeenschap?

Het parochiebestuur heeft op 14 september 2020 een voorgenomen besluit, om zes van de negen kerken in de parochie met ingang van 2025 te sluiten, bekend gemaakt. Bij die zes kerken hoort ook de kerk in Vasse. Het besluit is tot stand gekomen op grond van een aantal argumenten:

 • het aantal kerkgangers is te laag
 • het aantal sacramentsbedieningen neemt af
 • er zijn te weinig vrijwilligers
 • het pastoraal team is te klein
 • geen sluitende begroting door afnemende financiën

Het exacte moment van sluiting van de kerk in Vasse is nog niet bekend. Na sluiting blijft het secretariaat van Vasse in stand. Verdere zaken worden door de centrale parochie geregeld. Er zal één centrale begroting gemaakt worden, er zal één centrale ledenadministratie zijn (Actie Kerkbalans).

De begraafplaats blijft open en valt onder het beheer van de centrale parochie. Voor onze geloofsgemeenschap betekent dit dat na sluiting er geen erediensten in de kerk in Vasse zullen worden gevierd. Voor het bijwonen van de eredienst kunnen we de kerk in Tubbergen, Geesteren of Mariaparochie bezoeken. Ook de eredienst van de begrafenis zal in één van deze drie kerken plaatsvinden, waarna de ter aarde bestelling wel op de begraafplaats in Vasse kan plaatsvinden.

Wat is de rol van de Commissie van Beheer ten aanzien van het sluiten van de kerk in Vasse?

We hebben het parochiebestuur laten weten het niet eens te zijn met het voorgenomen besluit.

Het parochiebestuur heeft naar de geloofsgemeenschap uitgedragen dat de kerk open blijft zolang er voldoende kerkgangers zijn, er voldoende vrijwilligers zijn en er voldoende inkomsten zijn in de eigen locatie. Voor wat betreft het aantal kerkgangers doet onze geloofsgemeenschap het niet slechter dan de drie locaties die open blijven, we hebben voldoende vrijwilligers in onze parochie (zelfs twee voorgangers) en onze geloofsgemeenschap heeft voldoende inkomsten uit de Actie Kerkbalans en andere bronnen. We hebben daarom het parochiebestuur gevraagd het besluit te herzien.

Mocht het zo ver komen dat onze kerk toch wordt gesloten is het standpunt van de CvB dat zij de geloofsgemeenschap zal moeten begeleiden naar een toekomst waarbij twee vragen centraal staan:

 1. Hoe gaan we als geloofsgemeenschap zonder de kerk als middelpunt verder?
  We vinden het van belang dat we ons geloof kunnen blijven uitdragen waarbij het omzien naar elkaar niet mag worden vergeten. Welke vorm dat moet gaan krijgen is op dit moment onduidelijk. Kunnen we na sluiting van de kerk daar toch nog bijeenkomen om te vieren in woord en gebed? Kan dat ook op een andere locatie? Als het gaat om de toekomst van de geloofsgemeenschap zijn we samen met het parochiebestuur aan zet. Vanuit het parochiebestuur wordt een participatie traject opgestart.
 2. Wat gaan we doen met het kerkgebouw?
  Deze vraag gaat verder dan de grens van de geloofsgemeenschap, deze vraag gaat de gehele dorpsgemeenschap aan. De CvB onderhoudt daarom contact met de dorpsraden van Vasse en Manderveen. Of het participatie traject van het parochiebestuur ook in deze vraag voorziet is niet duidelijk. We zullen hierin samen moeten optrekken met de dorpsraden om het proces voor de herbestemming van ons kerkgebouw vorm te geven.

 

Wat heeft de commissie van beheer het laatste jaar op de agenda gehad? 

Naast het regelen van de lopende zaken in onze geloofsgemeenschap hebben we een aantal speerpunten op onze agenda gehad het afgelopen jaar.

De erfenis van de familie Mensen, de Veelboer aan de Broekdijk 73
Wij hebben de juridische betekenis van de erfenis onderzocht. Er is contact geweest met notarissen en juristen. We hebben dit onderzoek gedeeld met het parochiebestuur. Zij hebben de bevindingen laten toetsen door het bisdom en komen tot dezelfde conclusie: de erfenis van de familie Mensen moet gebruikt worden voor de restauratie van het kerkgebouw in Vasse. Verder geeft het parochiebestuur aan dat de huidige situatie, dat de boerderij aan de Broekdijk 73 gebruikt wordt door de scouting vereniging, van belang is voor de jeugd in onze dorpsgemeenschap en indirect ook voor de leefbaarheid in het dorp. Zij steunen ons om voor de toekomst een plan uit te werken waarbij de scouting vereniging gebruik blijft maken van de boerderij, zonder dat onrecht wordt gedaan aan de erfenis van de familie Mensen. We zijn in gesprek met het parochiebestuur en met de scouting vereniging om dit plan concreet te maken.

Informatie avond dorpsgemeenschap
Op de laatste parochie avond van de locatie Vasse (mei 2019) heeft zich een groep gemeld die zich zorgen maakte over de toekomst van de kerk, met name over roerende en onroerende zaken, die met de fusie in 2010 onder algemene titel zijn over gegaan naar de centrale parochie. Het parochie bestuur is in gesprek gegaan met deze groep, wij zijn als CvB aangeschoven. Uiteindelijk zijn we zonder het parochiebestuur verder in gesprek gegaan met deze groep met als doel een informatie avond voor de dorpsgemeenschap te organiseren. Met thema “de toekomst van de kerk in Vasse”. We hebben daarbij steun gezocht bij de organisatie Eeckhof. Met behulp van een kleine denktank, bestaande uit mensen van de dorpsraad, stichting het Eschhoes en scouting, is een plan voor een informatie avond in elkaar gezet. Op deze avond willen we informatie geven en met de dorpsgenoten samen nadenken over de toekomst van de kerk. Door het bekend worden van het voorgenomen besluit tot sluiting van onze kerk is deze geplande informatie avond opgeschort.

Contact met de gemeente Tubbergen
Er zijn gesprekken geweest met de gemeente Tubbergen ten aanzien van mogelijkheden tot inbreiding in Vasse. Wij hebben in die gesprekken steeds een totaal plan voor ogen gehad in plaats van ver te gaan tot versnippering. Vooral de onzekerheid met betrekking tot de toekomst van de kerk heeft ons standpunt hierin bepaald. De gemeente beschikt op dit moment over financiële middelen, die vanuit het Rijk beschikbaar zijn gesteld, om het proces van herbestemming kerkelijk erfgoed te borgen. Leegkomende kerkgebouwen kunnen een maatschappelijke invulling krijgen en zijn op die manier van belang leefbaarheid in het dorp. Wij zijn in gesprek met het parochiebestuur en de gemeente om deze financiële middelen aan te wenden.

Hoe gaan we verder?
Als CvB vinden we het belangrijk om met de dorpsgenoten in gesprek te gaan over de toekomst van de kerk en het kerkgebouw.

Op 19 oktober organiseert het parochiebestuur een informatieavond in onze kerk. We verwachten dat deze informatieavond goed bezocht gaat worden, gezien de betrokkenheid en samenhang in ons dorp. We willen u hierbij ook adviseren, indien mogelijk, deze avond te bezoeken.

U kunt zich hiervoor aanmelden via de mail
secretaris.vasse@hpancratius.nl of telefonisch op nummer
0541-680163 dagelijks tussen 18:00 -20:00 uur.

In de loop van dit kalenderjaar willen we het proces gaan opstarten om in gesprek te gaan met de dorpsgenoten. Met als doel ideeën te ontwikkelen voor de toekomst van ons kerkgebouw en daar draagvlak voor creëren. We gaan daarbij optrekken met de dorpsraden

Het besluit om de kerk in Vasse te sluiten zien we niet terug gedraaid worden, hoe spijtig we dit ook vinden. We vinden het belangrijk dat, als de kerk sluit, deze weer terug gegeven wordt aan het dorp. Mogelijk blijft een deel van de kerk gebruikt worden door de geloofsgemeenschap, maar ook als er een maatschappelijke invulling komt, die de leefbaarheid in het dorp ten goede komt, vinden we dat van belang. We willen daarom samen met andere geloofsgemeenschappen op een positieve wijze de huidige bestuurders van de parochies, als verlengstuk van het bisdom, hiertoe proberen te bewegen.

Om het cultureel erfgoed in Vasse te behouden willen we een stichting in het leven roepen die als doel heeft het behouden van het kerkgebouw in Vasse. Een baken in ons dorp, ‘samen de schouders eronder”

“Samen de schouders eronder”

Commissie van beheer locatie Vasse

voorzitter: Jos Olde Loohuis
secretaris: Veronic Lummen
budgethouder: Bernadette Weersink
gebouwen beheer: Jan Lansink
catechese/diaconie: Elise Booijink
liturgie: Annet Lansink