Met ingang van 18 januari is er op de vrijdagmorgen spreekuur van 10.30 – 11.30 uur.

 

 

febr 2019 C-JAAR even weken zaterdags
datum tijd viering voorganger koor Bijzonderheden
 Parochiezondag
zo 03 feb 09.00 W & C viering Meupelenberg Clavis+Gemengd koor
6-feb 09.30 euch XX veranderd ivm afwezigheid pastor Linh
8-feb 19.00 startviering Lourdeswerk HUITINK Clavis extra viering Bert Huitink
za 9 feb 19.00 euch PIKKEMAAT samenzang
13-feb 09.30 xx XX veranderd ivm afwezigheid pastor Linh
zo 17 feb 09.00 euch HEUVEN gemengd koor
20-feb 09.30 euch XX
za 23 feb 19.00 W& C viering PW samenzang veranderd ivm afwezigheid pastor Linh
27-feb 09.30 euch Pikkemaat veranderd ivm afwezigheid pastor Linh

 

JAN 2019 C-JAAR even weken zaterdags
datum tijd viering voorganger koor Bijzonderheden
2-jan 09.30 euch LINH
4-jan 19.00 clavis zingt Top 2000 in Albergen
zo 6 jan 09.00 w en c HUITINK Samenzang
9-jan 09.30 xx XX
za 12 jan 19.00 w en c MEUPELENBERG Samenzang
16-jan 09.30 euch Pikkemaat veranderd ivm afwezigheid Linh
zo 20 jan 09.00 euch PIKKEMAAT gemengd koor
23-jan 09.30 euch XX
za 26 jan 19.00 euch HEUVEN Clavis
30-jan 09.30 euch Pikkemaat veranderd ivm afwezigheid Linh

INFORMATIEBLAD,  HET BELLETJE

Om niet te veel ruimte te gebruiken van de server zijn alleen de laatste edities van ons parochieblad op de website te zien. Uiteraard zijn vroegere edities nog wel via het secretariaat op te vragen. (voor zover deze digitaal zijn opgeslagen)

klik hier voor Belletje 6 (december 2018/januari 2019)

Klik hier voor Belletje 5 (november/december 2018)

Klik hier voor Belletje 4″ (september/oktober 2018)

(april 2018) De BEL wordt HET BELLETJE

Nieuws en informatie van de Vriezenveense geloofsgemeenschap wordt vanaf april 2018 verwoord in een Nieuwsbrief, Het Belletje genoemd. Vanaf Pancratiusdag zal informatie ook worden verspreid via een parochiemagazine in kleur.

Op zondag 2 september wordt het nieuwe parochieblad van de Heilige Pancratiusparochie gepresenteerd. Dit blad komt in de plaats van het huidige Pancratius Nieuws. Het blad wordt vooralsnog vijf keer per jaar uitgegeven. Het wordt een eigentijds informatief blad met onderwerpen die in de kerk en in de samenleving actueel zijn.
Daarnaast vindt u in het blad informatie over onze parochie, activiteiten voor jong en oud, teksten ter bezinning, een overzicht van de weekendvieringen en nog veel meer. Alle geloofsgemeenschappen hebben een eigen pagina voor lokaal nieuws, voor verhalen en interviews en/of voor teksten ter overweging.

“Het Belletje” is specifiek locatienieuws met artikelen van derden, voor zover niet gepubliceerd in het nieuwe parochiemagazine.

Het parochiemagazine en “Het Belletje” worden samengesteld en verspreid door een grote groep vrijwilligers. Abonnees betalen een bijdrage in de kosten van papier en kopieerwerk. Op dit moment kost een abonnement € 7,50 per jaar. Een abonnement per e-mail is kosteloos. Hiervoor ontvangt u 5x het parochiemagazine en ongeveer 6x Het Belletje. 

Wilt u een abonnement op “Het Belletje” incl. het parochiemagazine (op papier of digitaal)?
Heeft u een reactie op of een artikel? Heeft u een artikel voor “Het Belletje” ?
Mail dan naar 
mariposa05071@gmail.com 

Een kleine 200 parochianen ontvangen Het Belletje per e-mail. De overige 180 abonnees ontvangen de BEL nog via een bezorger. Ook het parochiemagazine is per e-mail of in de brievenbus te ontvangen. Geef uw keuze door, voor zover u dat nog niet heeft gedaan.

Historie Vriezenveen

PASTORAATSGROEP GELOOFSGEMEENSCHAP VRIEZENVEEN, HEILIGE ANTONIUS ABT

Vriezenveen kent geen specifieke pastoraatsgroep. Dit omdat de geloofsgemeenschap van Vriezenveen een kleine en hechte gemeenschap is, waarin de parochianen elkaar kennen en bij elkaar betrokken (willen) zijn. De leden van de locatieraad dragen zorg (voor zover mogelijk) voor de uitvoering van de taken van een pastoraatsgroep. Hierdoor blijven de lijnen kort in communicatie, aansturing en uitvoering.

De locatieraad vergadert eenmaal per maand.

Hieronder staat de beschrijving van het algemeen bestuur Tubbergen en het pastoresteam van een pastoraatsgroep.

Naast de pastorale beroepskrachten zijn er in onze tijd velen, die zich beschikbaar stellen voor werk in de plaatselijke geloofsgemeenschap. Zij willen vrijwillig werk maken van hun geloof. Zij zijn uitgegroeid tot mededragers van het pastoraat. Zonder hun inzet zouden parochies niet meer kunnen bestaan. Werken in het parochiepastoraat is geen eenmanszaak meer, maar is een gezamenlijke onderneming geworden.
Met hun inzet is de noodzaak tot communicatie en overleg sterk toegenomen. Ook voor een pastoraal team is het van belang om met vrijwilligers te overleggen en hun activiteiten op elkaar af te stemmen, om elkaar te informeren over wat er in de gemeenschap leeft, en om samen de pastorale koers van de gemeenschap uit te zetten. 

In het werk van de pastoraatsgroep zal de nadruk komen te liggen op de coördinatie van de pastorale activiteiten van de plaatselijke geloofsgemeenschap.


 

GELOOFSGEMEENSCHAP VRIEZENVEEN, HEILIGE ANTONIUS ABT    

Wijziging tarieven H. Pancratiusparochie, miv 1 januari 2018

Aanleiding

Binnen de locaties van de H. Pancratiusparochie worden verschillende tarieven gehanteerd op dit moment voor dezelfde dienstverlening. Deze tarieven zijn sinds 2012 niet aangepast en geïndexeerd. Al langere tijd gingen geluiden op om als één parochie uniforme tarieven toe te passen binnen alle locaties. In het voorjaar van 2017 is een werkgroep aangesteld van vier penningmeesters met als opdracht een voorstel te doen hoe tot uniforme tarieven te komen. Dit door o.a. een vergelijking te maken tussen locaties binnen onze eigen parochie, in vergelijking met ons omliggende parochies en tarieven die het bisdom adviseert. Belangrijkste doel van dit alles is de toekomstbestendigheid van onze parochie te garanderen en ook de komende jaren te zorgen voor de broodnodige inkomsten om zo onze kerken zo lang mogelijk open te kunnen houden.

Op 11 juli heeft het parochiebestuur de tarieven vastgesteld en daarmee goedkeuring gegeven aan de invoering per 1 januari 2018.

Op 14 september jongstleden zijn de wijzigingen besproken met de leden van de locatieraden en pastoraatsgroepen.

Nieuwe tarieven en toelichting

Voor een overzicht van de nieuwe tarieven zie de bijlage.

Enkele tarieven behoeven een korte toelichting:

Misintenties Met ingang van 1 januari 2019                   € 10.00

Jaargedachtenis                                             € 10.00

Graf/urn/grafrechten De exacte bedragen zijn bij de lokale secretariaten op te vragen.
Dubbel tarief Indien geen bijdrage wordt gedaan aan de actie Kerkbalans zijn voor diverse diensten dubbele kosten verschuldigd.

Dit met uitzondering van de voorbereiding en toediening van de volgende sacramenten:

  • 1e H. Communie
Abonnement lokaal parochieblad Tot nader order geldt een lokaal tarief hiervoor.
Collectegelden Met ingang van januari 2018 zullen in alle locaties 2 collectes gehouden worden tijdens de weekendvieringen en bijzondere vieringen:

–          De eerste collecte is voor het plaatsengeld, hiervoor is een uniform tarief voor alle locaties afgesproken van €1,- per persoon.

–          De tweede collecte betreft een vrije gift, per viering zal de bestemming van de gelden van deze collecte genoemd worden.

Wij hopen op uw begrip te kunnen rekenen.

Parochiebestuur H. Pancratius

Tarieven H. Pancratiusparochie per 1 januari 2019

Eventuele toelichting enkel tarief*1
Sacramenten H. Doopsel Incl. doopkaars en oorkonde € 50.00*
1e H. Communie € 30.00*
H. Vormsel € 30.00*
Huwelijksviering/-jubileumviering Inclusief kosten parochieel koor € 400.00*
Jubileumviering in reguliere viering € 100.00*
Afscheid/uitvaart Afscheidsviering/Uitvaart Inclusief kosten parochieel koor € 400.00*
Alleen condoleren in kerk Zonder een viering € 125.00*
Ter aarde bestelling € 100.00*
Crematie € 150.00*
Avondwake € 250.00*
Verblijf in kerk per dag € 25.00*
Graf delven vw Kostprijs
Graf delven kind Kostprijs
Graf/urn/grafrechten Grafrechten 20 jaar vw Enkel graf € 700.00*
Grafrechten 10 jaar vw Verlenging enkel graf € 400.00*
Grafrechten 10 jaar vw Verlenging dubbel graf Lokaal tarief
Grafrechten 20 jaar kind € 400.00*
Grafrechten 10 jaar kind Verlenging kindergraf € 200.00*
Onderhoud begraafplaats Eenmalig tarief € 100.00*
Ruiming graf vw Ruiming enkel graf € 200.00*
Ruiming graf kind € 125.00*
Urnenmuur bewaarrecht 20 jaar Inclusief onderhoud urnenplaats (eenmalig tarief € 100.-) € 875.00*
Urnenmuur bewaarrecht 10 jaar Verlenging € 450.00*
Ruiming urnenplaats Eenmalig tarief € 100.00*
Uitstrooiing as op strooiveld € 100.00*
Intenties Misintentie € 10.00-*
Jaargedachtenis € 10.00*
Kaarsen/graflicht Kaarsengeld per kaars € 0,50
Devotiekaars € 5.00
Kerkradio en parochieblad Kerkradio Per jaar n.v.t.
Abonnement lokaal parochieblad Lokaal tarief
Collectes*2 Plaatsengeld/1e collecte  t.b.v. eigen kerk € 1.00
2e collecte Voor pastorale zorg Vrije gift

aanvulling:
Pastorale begeleiding plaatsing urn in columbarium, € 100.-                                                                               
Plaatsen urn in bestaand graf                                            € 150.-

*dubbel tarief in rekening gebracht bij geen deelname actie Kerkbalans
*2 uniforme collectes binnen parochie
vw = volwassene

Kerkradio / KerkTV : Hiervoor worden vooralsnog geen kosten berekend.

Het parochieblad : Abonnementskosten lokale bezorging € 7,50

Abonnementskosten postbezorging € 15,-

Abonnementskosten e-mailverzending GRATIS

De lokale tariefstelling voor de begraafplaats van Vriezenveen:

2017 2018* 2019* 2020* 2021*
Grafrecht Enkel graf 20jaar € 585.- € 700.- € 700.- € 700.- € 700.-
Urnengraf Enkele bus 20 jaar € 570.- € 700.- € 875.- € 1050.- € 1250.-
Verlengen grafrecht 10jaar € 285.- € 350.- € 400.- € 400.- € 400.-
Verlengen urnengraf 10jaar € 285.- € 350.- € 450.- € 500.- € 500.-

*ingaande 1 januari van dat jaar

De ruimingkosten van graven zullen m.i.v. januari 2018 verhoogd worden naar € 200.

De ruimingkosten van urnen blijven € 100,-

Korte toelichting aanvullende wijzigingen tarieven miv 2018

Graf/urn/grafrechten
Er wordt niet langer onderscheid in tarief gemaakt voor een enkel graf en een dubbelgraf waarbij 2 overledenen boven elkaar worden begraven.

Kaarsen,
Het parochiebestuur heeft met de voorzitters van de locatieraden de tarieven naar beneden vastgesteld.