OPBRENGST KERKDEURCOLLECTE LOURDESFONDS

Traditiegetrouw is er tijdens de vieringen met Kerstmis in de Pancratius parochie weer de kerkdeurcollecte gehouden ten bate van het parochiële Lourdesfonds. Als plaatselijke contactpersonen van dat Lourdesfonds doet het ons goed u te kunnen melden dat deze jaarlijkse collecte met Kerstmis in de geloofsgemeenschappen het  mooie bedrag heeft opgeleverd van totaal € 2.120,46.  Heel hartelijk dank aan allen die hebben bijgedragen aan dit prachtige resultaat. Ook een hartelijk dankjewel aan alle collectanten die zich voor deze collecte hebben ingezet! Met deze opbrengst hebt u ons in de gelegenheid gesteld parochianen die graag eens naar Lourdes willen, maar financieel niet in staat zijn de reis geheel te betalen, Een steuntje in de rug te geven door middel van een financiële bijdrage uit het parochiële Lourdesfonds. Het ligt in onze bedoeling om in 2025 weer een bedevaart vanuit de Pancratius parochie naar het genadeoord Lourdes te organiseren. Te zijner tijd volgt hierover nadere informatie via de infobladen en de sociale media.

Voor vragen of verdere informatie kunt u altijd contact opnemen met de contactpersonen in de verschillende geloofsgemeenschappen van onze parochie. Hun namen kunt u vinden  op de site van de parochie.

Contactpersonen Lourdesfonds H. Pancratius parochie