Het licht van Pasen voor ons
In onze kerken (en in Albergen in de Mariakapel) staat weer een nieuwe
paaskaars te pronken. Tijdens de Paaswake in Tubbergen zijn de negen
kaarsen van onze geloofsgemeenschappen voor het eerst aangestoken. Het
was een mooi en indrukwekkend gezicht om ze naast elkaar te zien
branden. Zoveel licht van Christus bij elkaar, daar gaat een kracht vanuit!
En dan hebben we het nog niet gehad over de prachtige symbolen op de
kaarsen: het kruis met daarachter het licht van Pasen, de Griekse letters
Alpha en Omega (Christus als begin en einde, eerste en laatste) het jaartal,
de duif als symbool van de Heilige Geest, of het Lam met het vaandel, als
teken van de opstanding. De paaskaars zal gedurende de hele paastijd in de
vieringen branden. Dus tot Pinksteren. Dan kunnen we zeggen dat de H.
Geest het licht in ons hart heeft neergelegd. Daarna zal de kaars alleen bij
een doop of uitvaart ontstoken worden. De paaskaars wordt altijd ontstoken
vóór de viering, omdat Christus ons voor is gegaan in de verrijzenis, daar
komt geen mensenhand aan te pas. Dat de paaskaars ons geloof mag dragen
en versterken. Dat het een baken mag zijn voor ons in moeilijke tijden. Dat
we open mogen staan voor het licht ervan en het mogen ontvangen in ons
hart. Het gedicht van Toon Hermans , uit de bundel : “van de schaduw en
het licht” sluit hier mooi bij aan:
Heer, Zoals het licht doorbreekt uit de nacht,
zich verspreidt en alle dingen aanraakt,
Zo breekt Uw liefde voor mij door
uit de donkerste dagen.
Geef mij de kracht het warme licht van Uw liefde
op te vangen, en de dag zal gezegend zijn.
Hartelijke groeten, Pastoraal werker Christianne Sari
Zondag 11 april 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het
Dameskoor.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.
Jaarg.: Anna Gezina Bouhuis-Kristen, Gerard Michorius.
Int.: Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer,
overl.fam.leden Oude Vrielink-Boksebeld, Jan Oude Luttikhuis en
Mieke Hamse, An Oude Luttikhuis-Hannink, Harry Booijink.
Woensdag 14 april 09.00 uur Eucharistieviering in de kerk.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.
Zaterdag 17 april 19.00 uur Gebedsviering door de Parochiële
Werkgroep m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Int.: Harry Booijink.
Woensdag 21 april 09.00 uur Gebedsdienst door de Parochiële
Werkgroep in de kerk.
Voorganger: Johan Steggink.
Zaterdag 24 april 19.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v.
het Dameskoor.
Voorganger: Pastor Meupelenberg.
Jaarg.: o.o. Booijink-Hesselink.
Int.: Jan en Ria Oude Vrielink-Boksebeld, Harry Booijink, Hein
Meijer.
KOREN
Za. 17 apr. 19.00 uur: Herenkoor.
Za. 24 apr. 19.00 uur: Dameskoor.
LECTOREN
Za. 17 apr. 19.00 uur: Ronnie Booijink.
Za. 24 apr. 19.00 uur: Marieke Hansté.

ACOLIET
Za. 17 apr. 19.00 uur: geen.
Zo. 24 apr. 19.00 uur: geen.
COLLECTANTEN
Collecteschaaltje staat achterin de kerk.
KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Za. 17 apr. 19.00 uur: Ine Bos.
Za. 24 apr. 19.00 uur: Jan Veldhuis.
SPREEKUUR
Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van
9.30 uur tot 10.30 uur. Misintenties kunnen alleen telefonisch of per
mail worden opgegeven!!!
Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan aanwezig.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl
COLLECTES
Collecte Palmzondag 28 maart € 34,20
Collecte Paaszaterdag 3 april 2021 € 43,10
Collecte Paaszondag 4 april 2021 € 51,90
KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 11 mei zal vanaf 8.30 uur de kerk worden schoongemaakt
door de wijk Oosterik. De contactpersoon voor deze wijk is Rieki
Droste, tel. nr. 680371.
Dankwoord
Het diaconaal beraad bedankt de Parochiële Caritas Instelling, de
Protestantse kerk Tubbergen en alle vrijwilligers en winkeliers die op
welke wijze dan ook hebben bijgedragen aan de tot stand koming van
ruim 180 Paasattenties.
Dank aan degenen die alle pakketten hebben bezorgd.

Actie Kerkbalans
Vanaf maandag 12 april zal de Actie Kerkbalans in Vasse, Mander
Hezingen en Manderveen van start gaan. De opbrengsten van de actie
zijn uitsluitend voor onze eigen geloofsgemeenschap hier in Vasse.
We hebben het geld hard nodig om de wekelijkse vieringen te kunnen
blijven verzorgen. Daarnaast is het geld nodig voor de diaconie en
het pastoraat in onze geloofsgemeenschap. We hopen daarom dat u
de Actie Kerkbalans van harte ondersteund.
Vanwege de coronamaatregelen zal de Actie iets anders uitgevoerd
worden dan u gewend bent. Nog steeds zullen de contactpersonen uit
de verschillende wijken de brieven van de Actie Kerkbalans bij u
thuis brengen. We laten het echter aan de contactpersoon over of
hij/zij de enveloppen ook weer ophaalt. In principe hanteren we dit
jaar de regel dat u zelf de enveloppe op het adres van de
contactpersoon van uw wijk weer inlevert.

Enquête
Tot op dit moment is onze geloofsgemeenschap alleen schriftelijk
door het parochiebestuur geïnformeerd (boekje ‘geloof is niet van
steen’) over het voorgenomen besluit onze kerk aan de eredienst te
onttrekken. Een fysieke bijeenkomst kon wegens corona niet plaats
vinden. Zodra de maatregelen dit wél toelaten zal er alsnog zo’n
informatie avond komen. Toch zit de dorpsgemeenschap niet stil als
het gaat om een herbestemming van het kerkgebouw. Tegelijk met de
Actie Kerkbalans krijgt u ook een enveloppe met een enquête in de
bus. Deze enquête is opgesteld door de werkgroep “toekomst kerk
Vasse”. Zoals u weet is deze werkgroep bezig om het proces, dat
moet leiden tot een herbestemming van de kerk, te begeleiden. Zij
willen graag uw ideeën en/of wensen met betrekking tot die
herbestemming ophalen door middel van een enquête. Ook deze
enquête bevelen wij bij u aan. U krijgt de kans mee te denken over
een invulling ven de kerk, mocht deze op den duur aan de eredienst
worden onttrokken. U kunt de ingevulde enquête samen met de
enveloppe van de Actie Kerkbalans inleveren op het adres van de
contactpersoon uit uw wijk.