Geloof als missie.

Missie is op de eerste plaats Gods werk. Want Hij heeft ons allen opgeroepen tot mensen van geloof, hoop en liefde, mensen die op weg gaan voor het welzijn van anderen in alle tijden, vooral in deze maand. Ja, de oktobermaand is de maand van het rozenkransgebed, maar ook de wereldmissiemaand: een periode waarop de kerk wereldwijd stil staat bij het thema “missie”……….

Door het doopsel en andere sacramenten maakt God mensen ontvankelijk voor het luisteren naar Zijn roepstem en voor Zijn aanwezigheid in de wereld, en daarna voor het begrijpen van Zijn woord en Zijn geest. Hierin staat moeder Maria voor ons als voorbeeld missionair te zijn door haar aanvaarding tot God: “Mij geschiede naar Uw woord”. Maria’s geloof betekent een gebedsleven: Zij ontvangt het geloof als een missie, zij staat altijd open voor Gods uitnodiging tot verlossing en verkondiging dankzij Zijn barmhartigheid. In deze geest hebben wij als geloofsgemeenschap in onze parochie een weekend gekozen om te vieren en te bidden voor ons samen- kerk- zijn als een gelovige missie. Missie is daarom niet alleen maar een opdracht voor missionarissen in verre landen, maar ook voor ieder van ons in onze eigen omgeving zoals moeder Maria dat ook gedaan heeft voor haar naasten.

Want bidden is leven, samenleven met God en met elkaar. En het gebed begint niet bij ons verstand, maar in het centrum van onze persoon met het geloof in God als de Vader van allen. Bidden moet ten eerste voortkomen uit ons hart waar we kiezen voor God, waar we Hem ontmoeten en van waaruit wij met Hem ons leven gestalte geven. Dat wil zeggen: de verkondiging van het Evangelie en de opbouw van onze geloofsgemeenschap gebeuren niet alleen ver van ons huis, maar evenzeer in ons eigen land, in onze eigen woonplaats, in ons eigen gezin, in ons eigen hart. Dat noemen wij, als christenen, “missie”; en die missie proberen wij te volbrengen in de geest van Jezus en op voorspraak van Maria, de koningin van de heilige rozenkrans …… Door Jezus tot Maria, door Maria tot Jezus.

Pastor Linh.

 Zondag 13 oktober 09.00 uur Woord- en Communieviering (Mariaweekend) m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastor Thöni.

Int.:  Harrie Booijink, Gerard en Truus Wenneger-Meijer.

Woensdag 16 oktober 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Jaarg.: Bernardo Engbers.

 19-20 oktober Missiezondag (collecte)

Zaterdag 19 oktober 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastor Linh.

Jaarg.: Jos Weersink.

Int.: Hein en Marie Schurink-Vrerink, Hein Meijer, Jan en Jos Weersink, Harrie Booijink.

 Woensdag 23 oktober 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

 Zondag 27 oktober 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Bijz. int.: uit dankbaarheid voor een 80-jarige.

Jaarg.: vader en zoon Jan Booijink (Kemper)

Int.: Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Manny Sanderink-Weernink, Hein Meijer, Jan en Jos Weersink, Jan Oude Luttikhuis, Mieke Hamse, Harrie Groothuis, Minie Arends-Veelers, Jan Hulskotte, Marie Booijink-Heerink, Herman Booijink (Kemper), Harrie Booijink.

KOREN

Za. 19 okt. 19.00 uur: Dameskoor.

Zo. 27 okt. 09.00 uur: Herenkoor.

LECTOREN

Za. 19 okt. 19.00 uur: Lies a/d Stegge.

Zo. 27 okt. 09.00 uur: Jan Veldhuis.

ACOLIET

Za. 19 okt. 19.00 uur: Hennie Engbers.

Zo. 27 okt. 09.00 uur: Hennie Engbers.

COLLECTANTEN

Za. 19 okt. 19.00 uur: Gerard Alberink, Harrie Pegge.

Zo. 27 okt. 09.00 uur: Harrie Kemna, Jan Veldhuis, Ben Demmer.

KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.

Za. 19 okt. 19.00 uur: Jan Veldhuis.

Zo. 27 okt. 09.00 uur: Johan Steggink.

SPREEKUUR

Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Gerard Rikhof, tel. nr. 0541-680201.

COLLECTE

Plaatsengeld 29 sept.  €         78,70    Eigen kerk 29 sept.     €      42,40

Plaatsengeld 5 okt.     €          51,30    Eigen kerk 5 okt.          €      29,90

Verjaardagsactie augustus-september 2019                           €     558,33

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 29 oktober zal vanaf 08.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk de Hooidijk. De contactpersoon voor deze wijk is Lidy Westerhof tel. nr. 680575.

ALLERZIELEN

Tijdens de viering van allerzielen gedenken wij alle overledenen en heel in het bijzonder de parochianen die vanaf vorig jaar 1 november zijn overleden. Na de viering gaan we in processie naar het kerkhof. Daar worden de graven en de urnenmuur gezegend en kunnen er lichtjes geplaatst worden bij onze dierbare overledenen. Deze graflichten zijn voorafgaand aan de viering achter in de kerk te koop voor € 1,50. (Graag met gepast geld betalen)

Het kerkhof is deze avond verlicht.

 Nieuws van de beheercommissie

Weekendvieringen

Zoals u in het parochienieuws van 15 en 22 september heeft kunnen lezen treedt er met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar (1 december 2019) een verandering op in het rooster van de weekend vieringen. Het pastorale team heeft daarvan tekst en uitleg gegeven.

Hoe ziet met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar het rooster van weekendvieringen voor alle negen geloofsgemeenschappen eruit? Er wordt uitgegaan van een basisrooster voor vier weekenden per locatie:

Twee weekenden per maand worden ingevuld door leden van het pastorale team, er wordt getracht om één daarvan een eucharistieviering te laten zijn. De keuze over de invulling van de andere twee weekenden maakt de locatie zelf. Er kan besloten worden om één of twee weekenden geen viering te houden ofwel deze in te vullen met een woord- en communieviering door een lid van de werkgroep vrijwillige voorgangers.

Na overleg met de vrijwillige voorgangers en kosters in onze geloofsgemeenschap is besloten de twee andere weekenden allebei in te vullen met een woord- en communieviering. De beheercommissie is blij met dit besluit en dankt op voorhand de vrijwilligers die bij deze vieringen betrokken zijn. Het is goed om te zien dat de inzet van onze vrijwilligers een vitale geloofsgemeenschap laten zien.

Onderhoud kerkgebouw

In de afgelopen tijd is er een aantal werkzaamheden verricht aan ons kerkgebouw. Daarnaast heeft de monumentenwacht een volledige inspectie uitgevoerd aan het kerkgebouw. De voorlopige conclusie is dat ons kerkgebouw in goede staat verkeerd, hoewel er een aantal reparatie werkzaamheden zal moeten worden uitgevoerd. De beheercommissie heeft daarvoor bij het parochiebestuur een begroting ingediend. Tijdens de inspectie van monumentenwacht is gebleken dat het beeld van H. Pancratius bij de ingang van de kerk in dusdanig slecht staat verkeerd dat afbrokkelende onderdelen een gevaar zouden kunnen vormen voor de kerkgangers/bezoekers. De beheercommissie heeft daarom besloten het beeld te laten verwijderen. Over een te herplaatsen beeld wordt nagedacht.

Nieuwe koster en acoliet

Het verheugd de beheercommissie dat onze geloofsgemeenschap kan beschikken over een nieuwe acoliet én koster in dezelfde persoon, Gerard Weusthof. Het is mooi dat zich, na de oproep van de beheercommissie een nieuwe acoliet gemeld heeft. Maar het is in het bijzonder mooi dat er bij de kostergroep versterking komt, nu Ine Bos wegens privé omstandigheden haar taken tijdelijk heeft neergelegd. Bovendien zullen de voorgangers, die ook koster zijn, met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar drukker gaan worden met het verzorgen van de woord- en communievieringen in het derde en vierde weekend. We wensen Gerard veel plezier en succes met zijn nieuwe taken.

Secretaris beheercommissie

In de beheercommissie hebben we sinds het vertrek van Annie Schepers een vacature voor het secretariaat. In de persoon van Veronic Lummen heeft de beheercommissie een nieuwe secretaris gevonden. Zij zal, in verband met haar nieuwe baan, voorlopig een klein aantal secretariaatstaken op zich nemen. Het gaat dan om taken binnen de beheercommissie. Uiteraard is de beheercommissie blij met dit nieuwe lid en we wensen Veronic veel succes en plezier bij haar nieuwe werkzaamheden.

In gesprek over ‘Mijn Kerk 2030’

Tijdens de afgelopen jaarvergadering van de geloofsgemeenschap Vasse, Mander, Hezingen en Manderveen heeft een groep haar bezorgdheid geuit over de toekomst van deze geloofsgemeenschap. De bezorgdheid, die werd uitsproken in een voorgelezen verklaring, richtte zich met name op de continuering van de pastorale zorg, de toekomst van het kerkgebouw, de door de fusie overgedragen eigendommen van de voormalige parochie Vasse en de onzekerheid over de financiële middelen in de geloofsgemeenschap. In reactie op de voorgelezen verklaring hebben de voorzitter en vicevoorzitter van het parochiebestuur aangegeven graag in gesprek te willen gaan met de opstellers van de verklaring.

Inmiddels hebben twee gesprekken tussen de groep, die betiteld wordt als ‘Vrienden van de H.H. Joseph en Pancratius’ en het bestuur van de H. Pancratius parochie plaatsgevonden. De beheercommissie van de locatie Vasse heeft zich als intermediair bij deze gesprekken aangesloten. De gesprekken zijn verkennend van aard geweest. Er is gesproken over de mogelijkheid om te onderzoeken wat er leeft onder de parochianen van de geloofsgemeenschap, de pastorale zorg in brede zin in de toekomst, de vitaliteit van de geloofsgemeenschap en de gevolgen hiervan voor het kerkgebouw, de door de fusie overgedragen eigendommen van de voormalige parochie Vasse en de financiële middelen op de lange termijn.

De groep ‘Vrienden van de H.H. Joseph en Pancratius’ neemt het standpunt in dat de dorps- en buurtgemeenschappen gezamenlijk het beheer van het kerkgebouw, kerkhof en pastorie, met alle financiële verplichtingen die daarbij horen, op zich zou moeten nemen, waarbij de erediensten voortgezet moeten worden. Het parochiebestuur geeft aan dat, zolang zij eigenaar is van het kerkgebouw, er erediensten gehouden kunnen worden. Op het moment dat dit eigenaarschap wordt overgedragen aan de gemeenschap, in welke vorm dan ook, het kerkgebouw wordt onttrokken aan de erediensten, conform het huidige beleid van het bisdom. Daarbij geeft het parochiebestuur aan dat het vieren van de erediensten slechts een fractie van de pastorale zorg in brede zin is. Pastorale zorg is ook huisbezoek van de pastores, voorbereidingen bij huwelijk, doopsel, 1e H. Communie en Vormsel, pastorale ondersteuning bij noodsituatie en diaconale activiteiten opgezet door vrijwilligers in de parochie. Dit hele palet aan pastorale activiteiten wil het parochiebestuur blijvend garanderen en dit is niet alleen maar gebonden aan het kerkgebouw.

Naar aanleiding van de gesprekken zijn door de deelnemende partijen actiepunten geformuleerd. Het parochiebestuur was al in overleg met de gemeente Tubbergen in verband met het opstellen van een Kerkenvisie voor de komende jaren. Er is rijksbudget beschikbaar gesteld voor gemeenten om dit proces te begeleiden en parochies hier op specifieke onderdelen te ondersteunen. Mocht een kerkgebouw aan de eredienst onttrokken dienen te worden dan is er aantal van mogelijkheden om het gebouw te behouden voor het dorp en een andere invulling te geven. Geprobeerd wordt om samen op te trekken met de gemeente, zodat de kerk en de omgeving van de kerk een nieuwe bestemming kunnen krijgen en zo behouden blijven voor het dorp. Naast het onderhouden van contacten met de gemeente gaat het parochiebestuur verkennen welke mogelijkheden er zijn, om na sluiting van het kerkgebouw, op een andere plek te vieren. De groep ‘Vrienden van de H.H. Joseph en Pancratius’ wil onderzoeken welke financiële lasten het beheer van het kerkgebouw, kerkhof en pastorie met zich mee zal brengen. De beheercommissie is in gesprek met de dorpsraad om aan te sluiten bij de ontwikkelingen ‘Mijn Dorp 2030’. Verder zal de beheercommissie zorgen voor communicatie naar de geloofsgemeenschap.

KBO Vasse bezoekt Raw Milk Company in De Lutte

Donderdag 17 oktober a.s. gaat de KBO Vasse naar Raw Milk Company in De Lutte, waar we een kijkje mogen nemen in het bedrijf van Jos en Dorthy Elderink. In hun kleine zuivelfabriek maken ze bv. rauwmelkse kefir en rauwmelkse yoghurt van melk van hun eigen koeien. Ook maken zij hangop van kefir en yoghurt.

Kosten zijn € 7,00 p.p.

Vertrek: 14.00 uur vanaf Café Bolscher …… met eigen vervoer.

Aanmelden kan bij Fons Nijhuis (06) 37 28 62 37

Muziekvereniging St. Cecilia Vasse presenteert

“Enjoy the Music”

Op 26 oktober houdt de muziekvereniging St. Cecilia uit Vasse haar najaar concert. Eens in de twee jaar wordt dit concert georganiseerd. De locatie voor het concert is zaal het ‘t Eschhoes te Vasse, een primeur voor de muziekvereniging. De muzikanten van zowel het orkest als de slagwerkgroep zijn al meer dan een jaar bezig met de voorbereiding, waaronder het instuderen van de muziekstukken. Het gaat daarbij niet alleen om muziekstukken die door de hele groep gespeeld worden, ook enkele solisten komen aan bod. Naast deze twee groepen van de vereniging zullen ook artiesten van buiten de vereniging hun muzikale kwaliteit op het podium brengen. Zo zal het dameskoor uit Vasse enkele stukken vertolken en ook de groep Sweet Surrender zal van zich laten horen. Verder zullen de solisten, Ceciel Bolscher, Frederique Geerdink Johannink en Floor Kooij, enkele nummers ten gehore brengen op het concert.

De toegang tot het concert op zaterdagavond 26 oktober is gratis. Het concert start om 20.00u en duurt tot ongeveer 11.30u. De zaal ‘t Eschhoes is open vanaf 19.30u. De muziekvereniging nodigt u van harte uit om het concert, met vele verrassingsacts, te bezoeken. Zoals het thema van het concert al zegt, kom genieten van de muziek.

1 November bedevaart naar Kevelaer

Als Oost Twentse Broederschap gaan we al jaren op 1 november naar Kevelaer, om het processiejaar af te sluiten.                       Op vrijdag 1 november 2019 wordt vanuit Twente weer een bedevaart naar Kevelaer georganiseerd. Deze bedevaart zal begeleid worden door pastores uit de parochie Lumen Christi en uit de Pancratiusparochie. Hoofdcelebrant in de plechtige hoogmis om 10.00 uur in de Basiliek en de sluitingsplechtigheid, is de bisschop van Roermond, Harrie Smeets. Om 11.30 uur zal de bisschop in de Forum Pax Christi de Pauselijke zegen uitreiken. De reiskosten bedragen € 20,– per persoon. Deze reiskosten moeten bij opgave worden voldaan. Voor deze bedevaart kunt u zich opgeven tot 23 oktober bij de broedermeester van uw parochie:                             Ria Kemna  tel. 0541-680294 / Lies a/d Stegge tel. 0541-680720ANDERS VIEREN IN TEKEN VAN KLEUR BEKENNEN.

12 oktober is de volgende viering die in het teken staat van

‘anders vieren’

Dit keer in het teken van ‘kleur bekennen’. Hoe belangrijk is het dat mensen meetellen in onze samenleving, dat ze een stem hebben. Iedere mens is een individu en mag er zijn zoals hij of zij is.

Dit keer zal het koor Ambiënte uit Geesteren de liederen verzorgen, die in het teken staan van kleur bekennen. Liederen die gaan over de weg in het leven vinden, kracht krijgen en ogen openen.

Naast het koor hebben wij dit keer een bijzonder gastspreker, Joey Schothuis uit Beuningen. Joey heeft een bijzonder verhaal te vertellen, hij gaat ons meenemen in het proces van zijn transitie. Jolie is Joey geworden, een verhaal dat gaat over kleur bekennen.

Deze viering zal plaats vinden op zaterdag 12 oktober om 19.00 uur in de kerk van Langeveen. Zet deze datum in uw agenda. Het belooft weer een bijzondere  viering te gaan worden.

Namens de werkgroep anders vieren,

Diaken B. Huitink

Jongerenbedevaart naar Lourdes.

Jongeren gaan naar Lourdes!

Afgelopen werkjaar zijn de vele acties voor de jongerenbedevaart zo geslaagd dat de bedevaart definitief doorgaat. Door de inzet van jongeren en de toezeggingen van fondsen kunnen wij in de meivakantie naar Lourdes. Inmiddels hebben zich 23 jongeren aangemeld, ons doel is om met 30 jongeren naar Lourdes te gaan. Een vijftal jongeren zou graag meewillen, zij zitten dit jaar in hun examenjaar en zijn afhankelijk hoe ze de examens ingaan.

Wij gaan het komende werkjaar de jongeren voorbereiden op de bedevaart. In november is er wederom een info bijeenkomst en zullen wij informatie geven over de bedevaart en het programma. In maart gaan we samen naar het klooster in Denekamp, daar gaan wij ons verdiepen in het verhaal van Lourdes en wat en wie je daar tegenkomt. Wij willen dat de onze jongeren goed voorbereid naar Lourdes gaan.

Uiteraard zal er een goede begeleiding voor de jongeren zijn, er gaan 10 begeleiders mee, wij gaan jongeren toewijzen aan een vaste begeleider.

Op dit moment zijn wij bezig om de busreis, overnachtingen, het programma te regelen. De vertrekdatum is 24 april vroeg in de ochtend, nadat wij de laatste nacht in Nevers  hebben overnacht komen wij 30 april weer thuis.

Misschien zijn er jongeren die belangstelling hebben voor deze bedevaart, er is nog ruimte in de bus, neem dan contact op met Diaken Bert Huitink 06-20432661 of via mail b.huitink@hpancratius.nl

Wat nog noemenswaardig is, er gaan twee bussen, de bus met jongeren, de andere bus is de Lance bus, de bus met zorgpelgrims en pelgrims die nog geheel zelfstandig mee gaan. De aanmeldingen voor de Lance bus moet nog opgestart worden

Jong en oud gaan elkaar ontmoeten in Lourdes, deze bedevaart gaat een bijzondere bedevaart worden.

Hartelijke groeten namens de werkgroep,’

Diaken Bert Huitink

WERELDMISSIEMAAND

De komende Wereldmissiemaand besteden wij bijzondere aandacht aan Noordoost-India. Dit gebied bestaat uit zeven deelstaten die slechts via een smalle doorgang verbonden zijn met het centrale gedeelte van India. De vele bevolkingsgroepen voelen zich vaak tweederangsburgers in hun land. Christenen zijn er vooral onder de inheemse volken.

De katholieke kerk ziet het hier als haar missie om zich in te zetten voor de bescherming van de waardigheid en de rechten van de mensen en voor de bescherming van de schepping en de inheemse bevolking te begeleiden in een samenleving die verandert.

In het noordoosten van India werken nu veel zusters en priesters. Zij helpen om de mensen een beter leven te geven. Bijvoorbeeld door scholen te bouwen en les te geven. Of door naar de bergdorpen in de Hymalaya te gaan en voor de zieken te zorgen. Ook helpen ze de theeplantages en de kolenmijnbouw.

Missio ondersteunt de opbouw van de kerk en pastorale werk in Noordoost-India. Help mee!

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 20 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.

VOORBEREIDING SAMEN TOP 2000 AL IN VOLLE GANG

Op vrijdagavond 10 januari 2020 vindt de vierde editie van Samen Top2000 plaats in de Pancratiuskerk in Albergen. Organisatie en koren zijn al enige tijd druk met de voorbereidingen. In de aanloop naar Samen Top2000 editie 2020 houden wij u van tijd tot tijd op de hoogte.

Het thema van dit jaar sluit aan bij de regenbooggedachte: als ‘anders’ standaard wordt is niets meer ongewoon. Er wordt daarbij stil gestaan bij groepen in onze gemeenschap die niet begrepen worden, die als ‘anders’ worden gezien en die zich daardoor niet zichzelf kunnen of durven voelen. Dat kan bijvoorbeeld zijn vanwege seksuele geaardheid, een verslaving of handicap. Dit is ook in onze gemeenschap een heel actueel thema. Tussen 15 indrukwekkende Top2000 liederen door, gezongen door onze parochiekoren Courage, Cantiamo, Multiple Voices, Cantabilé, Belcanto, Clavis en Nouveau, zullen bijdragen te zien zijn van mensen die met deze thema’s te maken hebben. Een mooie afwisseling dat het geheel weer tot een bijzondere avond zal maken die u niet mag missen!

Hartelijke top 2000 groet,

Werkgroep top 2000.

Diaconaal weekend Heilige Pancratius parochie in het teken van ‘Hart voor boeren’

Het diaconaal weekend van 16 en 17 november aanstaande staat dit jaar in het teken van ‘Hart voor boeren’.

Afgevaardigden van het diaconaal beraad van de parochie en de LTO  hebben dit weekend voorbereid. Tijdens de kinderkerk op zondag 6 oktober j.l. werd aan het thema al aandacht besteedt. Het was daarom ook niet voor niets dat men op locatie vierde. De samenkomst  vond plaats bij het loon- en grondverzetbedrijf van de gebroeders Poppink in Reutum. Ruim vijftig kinderen met ouders, opa’s en oma’s, waren aanwezig.

Jeugdkerk: Op 16-11 gaat de jeugdkerk op bezoek bij een melkveebedrijf.

Rock Solid: Rock Solid gaat op bezoek bij diverse boerenbedrijven. Groepjes van vijf  à zes deelnemende jongeren zoeken zelf contact met een boerenbedrijf om een afspraak te maken. Er zijn elf bedrijven die hun medewerking hieraan verlenen.

Vervolgens maken de jongeren een verslag van deze activiteiten. Benieuwd naar hun ervaringen? Kom dan in het weekend van 16 en 17 november naar één van onze parochiekerken. Daar kunt u hun ervaringen horen en met hen in gesprek gaan.

Na de vieringen in alle kerken wordt er koffie/ thee geschonken met een heerlijke verrassing die u wordt aangeboden door diverse bedrijven.

Versiering kerk: Ook de kerken zullen worden versierd door onder andere de LTO.

Vieringen: Het thema van de viering is: ‘Is de oogst zo gewoon?’ De LTO is vertegenwoordigd tijdens de vieringen. In het vakblad ‘Nieuwe Oogst’ Vakblad LTO en op de website LTO zal ook aandacht worden besteed aan het diaconaal weekend.

Scholen: Alle basisscholen in de parochie hebben toegezegd een diaconale doek te maken dat het boerenbedrijf uitbeeldt. Deze doeken worden in de kerken opgehangen.

Hebt u hart voor boeren, bent u nieuwsgierig geworden of wilt u de boeren een hart onder de riem steken? Wees dan van harte welkom in een van onze vieringen.

Lijkt het je leuk om mee te doen met Rock Solid of met de jeugdkerk, neem dan contact op met b.huitink@hpancratius.nl  Voor alle andere vragen en informatie kunt u contact opnemen met j.meupelenberg@hpancratius.nl

We zien uit naar uw, naar jouw komst.

Mede namens de werkgroep diaconaal weekend, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

Telefoon: 06-20486904