‘Vrede verbindt over grenzen’

Beste parochianen,

Van 21 t/m 29 september 2019 organiseert PAX dé nationale actieweek voor vrede. Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. Zeker in een tijd van verharding in onze samenleving en non-stop geweld elders. Maar het kan anders. Durven wij over onze eigen grenzen heen te stappen en de ander tegemoet te treden? Ook als is hij of zij anders? Vele mannen en vrouwen, kinderen en gezinnen zijn gevlucht omdat hun leven werd bedreigd. ‘Als we de grens maar over zijn, dan zijn we veilig’, wordt vaak gedacht. Maar niets is minder waar. Ook in dat vreemde land worden ze na gekeken, nagewezen, of vervolgd. Of men wordt vastgezet in een opvangkamp met grote hekken eromheen. Gevangenen in een land van vrede. En áls je geluk hebt kom je vervolgens in een land terecht waar je een verblijfsvergunning krijgt. En dan nog ben je er niet en moet je vele ‘grenzen’ over. Grenzen van een andere cultuur, van een ander geloof en andere eetgewoontes. Je kunt ermee in gevecht komen maar het kan je ook ‘openbreken’ en ruimte geven. Over grenzen heen gaan, dit geldt niet alleen voor de vluchteling, de statushouder, het geldt evenzeer voor de autochtone inwoner van stad of dorp. Op woensdagavond 25 september houdt aalmoezenier J.P.Thöni een lezing over het thema: ‘Vrede verbindt over grenzen’. Vervolgens is er gelegenheid om met hem en met elkaar, in gesprek te gaan. Deze avondbijeenkomst is in plaats van de jaarlijkse vredesbijeenkomst bij de Kroezenboom.  De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Protestantse Kerk in Tubbergen, Hattinkstraat 2. Wees welkom!   Mede namens de leden van de oecumenische werkgroep vredesweek.

Jacqueline Meupelenberg, Pastoraal Werker.

Zondag 15 september 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Jaarg.: Jan Joseph Wigger.

Int.:  Jan Hulskotte, Truus Wenneger-Meijer, o.o. Wigger-Booijink en Theo.

Woensdag 18 september 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

 Donderdag 19 september 14.00 uur Opening KBO-jaar met Orgelspel.

Voorganger: Pastor Meupelenberg.

Int.: overl.leden van de K.B.O.Zaterdag 21 september 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastor Linh.

Jaarg.: Johan Hulsmeijers, Ria Braakhuis-Kamphuis.

Int.: Ben en Marie Hansté-Alberink, Hein Meijer, Jan en Jos Weersink, Harrie Booyink, Harrie Groothuis, Siny Dijkers-Koopman, Truus Wenneger-Meijer.

 Woensdag 25 september 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

 Zondag 29 september 09.00 uur Woord- en Communiering (Oogstdankdag) m.m.v. het Dames- en Herenkoor.

Voorganger: Diaken Huitink.

Jaarg.: Herman Nijhuis.

Int.: Herman Wenneger, Manny Sanderink-Weernink, Ben en Marie Hansté-Alberink, Hein Meijer, Jan en Jos Weersink, Jan Oude Luttikhuis, Mieke Hamse, Harrie Booyink, Annie Bossink-Booijink (nms. de K.B.O.), Minie Arends-Veelers, Jan Hulskotte.

KOREN

Do. 19 sept. 14.00 uur: Orgelspel Riet Lenferink.

Za. 21 sept.. 19.00 uur: Herenkoor.

Zo. 29 sept. 09.00 uur: Dames- en Herenkoor.

LECTOREN

Za. 21 sept. 19.00 uur: Marieke Hansté.

Zo. 29 sept. 09.00 uur: Ben Demmer.

ACOLIET

Za. 21 sept. 19.00 uur: Geen.

Zo. 29 sept. 09.00 uur: Geen.

COLLECTANTEN

Za. 21 sept. 19.00 uur: Gerard v/d Aa, Gerard Alberink, Harrie Pegge.

Zo. 29 sept. 09.00 uur: Ben Demmer, Harrie Kemna.

 KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.

Do. 19 sept. 14.00 uur: Johan Steggink.

Za. 21 sept.. 19.00 uur: Jan Veldhuis.

Zo. 29 sept.. 09.00 uur: Johan Steggink.

SPREEKUUR

Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Gerard Rikhof, tel. nr. 0541-680201.

COLLECTE

Plaatsengeld 1 sept.    €         geen     Eigen kerk 1 sept.         €       geen

Plaatsengeld 7 sept.    €         53,90    Eigen kerk 7 sept.       €      28,00

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 17 september zal vanaf 08.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk de Hanstiehook/DKW. De contactpersoon voor deze wijk is Ine Bouhuis tel. nr. 680143.

OVERLEDEN

Dinsdag 3 september is op 96-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan Anna Geertruida Wenneger-Meijer van de Boakenkampsweg 10a te Vasse. Voor Truus heeft dinsdag 10 september de plechtig gezongen uitvaartviering plaatsgevonden waarna ze te ruste is gelegd op ons parochieel kerkhof.

Ruimen van graven kerkhof Vasse (2019)

Elk jaar zijn er wel graven waarvan de grafrechten afgelopen zijn en men deze niet meer wil verlengen . Het is de bedoeling om de grafstenen van deze graven jaarlijks in september te verwijderen, ruim vóór Allerzielen. Dit jaar vindt dat plaats in week 39 (maandag 23 tot zaterdag 28 september) door Stefan Groeneveld. Alle betrokkenen zijn hiervoor benaderd, hebben hun toestemming verleend en aangegeven of zij nog interesse hebben in de grafsteen. Overigens wordt alleen de steen verwijderd, er wordt niet gegraven. De onderhoudsploeg van het kerkhof zal eventueel achtergebleven gaten weer opvullen met  grond. Mochten er nog vragen zijn dan kan men contact opnemen met Annet Lansink (06 – 309 11 607) van de Beheerscie. Vasse of Andre Lummen (06 – 538 70 909).

WIJZIGING WEEKENDVIERINGEN PER 1 DECEMBER

Beste parochianen,

Graag vragen wij jouw aandacht voor het volgende: met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar d.i. 1 december 2019 zal een aantal veranderingen optreden in het rooster van de weekendvieringen. In de afgelopen maanden zijn diaken Bert Huitink en ondergetekende – op elke locatie afzonderlijk – in gesprek geweest met vertegenwoordigers van verschillende werkgroepen, koren, commissies en parochianen. Het thema ‘weekendvieringen’ is daarin onderwerp van gesprek geweest en heeft een brede aanleiding. In het jaar 2017 heeft er over een periode van drie maanden een onderzoek plaatsgevonden naar het aantal kerkbezoekers. Uit de verzamelde gegevens valt te concluderen dat in onze H. Pancratius parochie slechts 5% van de parochianen onze weekendvieringen bezoekt. Dit geringe percentage kan vragen oproepen wanneer het in verhouding wordt gezien met de andere verantwoordelijkheden die de leden van het pastorale team hebben en de kosten die elke viering óók met zich meedraagt. Daarnaast hebben wij rekening te houden met de kwetsbaarheid van onze voorgangers en vrijwilligers; in bepaalde situaties zijn grenzen al bereikt. Eveneens hebben wij het moment in aanmerking te nemen waarop pastor Linh met emeritaat gaat (mei 2020) – zijn beschikbaarheid voor de weekendvieringen komt dan in een andere verhouding te staan.

Dit alles heeft gemaakt dat het onze verantwoordelijkheid is om de organisatie van de weekendvieringen ter sprake te brengen. Na de consultatieronde in februari en maart, heeft dit geresulteerd in een besluitvorming binnen het pastorale team, die ook teruggekoppeld is aan de betrokkenen in de maanden juni en juli.

Hoe ziet met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar het rooster van weekendvieringen eruit? Er wordt uitgegaan van een basisrooster voor vier weekenden (over de invulling in een vijfde weekend wordt nog nagedacht), per locatie:

  • Twee weekenden per maand worden ingevuld door leden van het pastorale team.

Er wordt getracht om één daarvan een eucharistieviering te laten zijn.

  • De keuze over de invulling van de andere twee weekenden maakt de locatie zelf.

Er kan besloten worden om één of twee weekenden geen viering te houden ofwel deze in te vullen met een woord- en communieviering door een lid van de werkgroep vrijwillige voorgangers.

Zoals de naam ‘basisrooster’ al impliceert, zullen er natuurlijk altijd bijzonderheden zijn (zoals vieringen van de Eerste H. Communie of H. Vormsel, kerkelijke feestdagen en themaweekenden) die dit basisrooster doen veranderen. Niettemin hopen wij dat met deze veranderingen meer ruimte komt voor andere pastorale verplichtingen en nieuwe initiatieven, voor de opbouw van onze H. Pancratius parochie.

Bij vragen en/of opmerkingen zijn wij graag voor u beschikbaar.

Met een hartelijke groet,

Namens het pastorale team H. Pancratius,

Pastoor Casper Pikkemaat

KBO Vasse

Opening nieuwe seizoen 2019 / 2020

Op donderdag 19 september a.s. om 14.00 uur beginnen het nieuwe seizoen met een Viering in de kerk. Aansluitend gaan wij naar Café Bolscher, waar U verwelkomd wordt met een kop koffie.

Na de koffie vertelt Ton Jacobs – de broer van onze voorzitter – over 24-uurs thuiszorg, welke mogelijkheden er zijn wanneer u thuis behoefte heeft aan extra zorg en ondersteuning,

Reden genoeg om deze middag niet te missen.

 Ariëns publieksprijs

parochianen, u kunt nog stemmen voor de Ariëns publieksprijs.

Deze prijs wordt uitgereikt aan één van de 31 genomineerde projecten die ten dienste staan aan het lichamelijk en/ of geestelijk welzijn van mensen. Zij doen dat uit Christelijke naastenliefde.

Tot en met 30 september kan er op de website van de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (www.dkci-utrecht.nl) gestemd worden voor de Publieksprijs. Alle 31 projecten worden daarop beschreven. De Ariënsprijs voor Diaconie en de Publieksprijs worden uitgereikt op 12 oktober in Deventer. Stem op een van de drie projecten uit onze parochie opdat zij de publieksprijs in ontvangst mogen nemen.

ZE ZIJN HET WAARD!

1) Kearls unne mekaar
2) Oecumenisch vredeswerkgroep Kroezeboom
3) Missionair werker Inge Kuiphuis

Succes met stemmen, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

Nieuws Historische Kring Vasse Mander Hezingen.

Het Drieschichtige Markeboek rolt momenteel van de drukpersen. Op 24 september worden de boeken aangeleverd. Zaterdag 28 september vindt de presentatie plaats in zaal Kottink te Geesteren. Iedereen is van harte welkom bij deze presentatie.

In de week na de presentatie worden de boeken bij de donateurs aan huis gebracht. Mocht iemand niet thuis zijn dan krijgt u een brief in de bus waarop vermeld staat waar u het boek dan kunt afhalen.

Programma presentatie Markeboek Drieschicht

Zaterdag 28 september 2019

Vanaf 13.30 uur         Inloop

14.00 – 14.15 uur       Opening en totstandkoming Markeboek     (Johan  Steggink)

14.15 – 14.30  uur       De 4 heemkunde groepen   (Johan Steggink)

14.30 – 14.50  uur       Inhoud van het boek (Henk Koop)

14.50 – 15.05  uur       Pauze

15.05 – 15.25  uur       Landschapsgeschiedenis en het markeboek    (Harm Smeenge)

15.20 – 15.30  uur       Markeboek Heemkunde Langeveen

15.30 – 15.45  uur       Uitreiking eerste exemplaren en sluiting door Johan Steggink

15.45 – 16.00 uur       Uitgifte boeken aan de aanwezigen en verkoop boeken

16.00 – 16.15  uur       Gelegenheid tot napraten en nog een drankje

De presentatie van het Markeboek Drieschicht vindt plaats bij:

Café Zaal Kottink, Dorpstraat 36, 7678 AW Geesteren
0546 632 230  Ingang parkeerplaats naast Café Zaal Kottink.

Lezing over vrede door aalmoezenier J. P. Thöni

De vredesweek vindt dit jaar plaats van 21 tot 30 september 2019 Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. Zeker in een tijd van verharding in onze samenleving en non-stop geweld elders. Maar het kan anders.  Sterker nog, dat gebeurt al!

Iedereen kan namelijk iets voor vrede doen!

Met die gedachte organiseert PAX ieder jaar de nationale Vredesweek en komt men in heel Nederland in actie voor vrede.      De oecumenische werkgroep vredesweek van de Heilige Pancratius parochie en de PKN kerk Tubbergen organiseren een avond over vrede. Het thema van deze vredesbijeenkomst is:                     “Vrede verbindt over grenzen”. Op woensdagavond 25 september houdt aalmoezenier J.P.Thöni een lezing over dit thema. Vervolgens is er gelegenheid om met hem en met elkaar, onder genot van koffie of thee, in gesprek te gaan. Deze avondbijeenkomst is in plaats van de jaarlijkse vredesbijeenkomst bij de Kroezenboom.                       De Bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Protestantse Kerk in Tubbergen, Hattinkstraat 2. Wees welkom! Leden oecumenische werkgroep vredesweek.

Kinderkerk, Jeugdkerk en Rock Solid begint aan nieuw werkjaar,

De eerste schoolweek zit erop, het dagelijks levensritme wordt weer opgepakt. In de kerk komen werkgroepen weer op gang, het nieuwe werkjaar is weer begonnen. De kinderkerk, Jeugdkerk en Rock Solid gaat weer beginnen. De werkgroepen zijn op sterkte, de kinderkerk heeft een nieuwe werkgroep van vier vrijwilligers, de Jeugdkerk heeft zich versterkt met een tweetal nieuwe vrijwilligers, Rock Solid is uitgebreid met een drietal vrijwilligers. In totaal gaan zich het komende werkjaar twintig vrijwilligers zich inzetten voor de kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid. Daar mogen wij als parochie trots op zijn. Er staan weer verschillende activiteiten op het programma, daarvoor zijn flyers gemaakt die u achter in de kerk kunt vinden, via parochiebladen en sociale media kunt u ons volgen, worden gezinnen, kinderen en jongeren uitgenodigd om deel te nemen. De kinderkerk gaat op 6 oktober om 10.00 uur beginnen met een viering op locatie, dit jaar gaan wij starten bij Loonbedrijf Poppink in Reutum. De Jeugdkerk opent op zaterdag 14 september in de dagkapel van Geesteren, deze middag zal Kees Posthumus komen met een voorstelling over Bijbelverhalen. Deze middag begint om 17.00 uur in de dagkapel van Geesteren. Gezinnen, kinderen kunnen zich opgeven via de mail: jeugdkerk@hpancratius.nl Rock Solid opent het werkjaar op vrijdag 13 september met een sport en spelavond in Fleringen, waarbij de jongeren de strijd tegen ouders aangaan. Deze avond zal er informatie gegeven worden over het nieuwe werkjaar. De kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid hebben eigen mail adressen, mail adressen voor aanmeldingen, u kunt via de mail u vragen stellen. kinderkerk@hpancratius.nl, jeugdkerk@hpancratius.nl,  rocksolid@hpancratius.nl

Kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid leeft, wij willen kinderen, gezinnen en jongeren betrekken bij geloof en de kerk. Dat proberen wij te doen door het geloof aan te bieden, daarbij wij sluiten aan in leefwereld van kinderen en jongeren. Daarvoor zijn wij afhankelijk van ouders, wij hopen dat gezinnen en jongeren tijd maken voor geloof. Vaak horen wij van ouders: wij zijn zo druk, het weekend willen wij rust in ons gezin. Wij hopen dat gezinnen en jongeren tijd willen maken voor geloof. Kinderkerk, Jeugdkerk en Rock Solid bieden geloof aan op een nieuwe manier, het is een meerwaarde voor de ontwikkeling van het geloof. De afgelopen jaren hebben wij veel positieve reacties ontvangen hoe en wat wij aanbieden, neem tijd om aan te sluiten bij onze kerk die leeft. Wij zijn klaar voor een nieuw werkjaar, wij hopen velen te ontmoeten in de activiteiten die wij aanbieden. Voor informatie kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661

Hartelijke groeten namens de werkgroepen, kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid, Diaken Bert Huitink.

Bericht van Inge Kuiphuis, missionair werker in San Marcos, Guatemala.

Zondag 1 september heeft Paus Franciscus 13 nieuwe kardinalen benoemd. Daaronder Álvaro Ramazzini, huidige bisschop van Huehuetenango in Guatemala. Hij stond aan de wieg van landarbeidersbeweging MTC waar missionair werker Inge Kuiphuis werkzaam is.

Lange tijd was Ramazzini bisschop in het departement San Marcos waar hij de maya-bevolking steunde in de strijd tegen een groot mijnbouwbedrijf en zich hard maakt voor betere arbeidsomstandigheden op de koffieplantages. Doordat hij hiermee ook tegen de belangen van de machtige elite in Guatemala gaat, is hij al meerdere malen met de dood bedreigd. Zijn benoeming betekent voor MTC hoop en vertrouwen in de kerk, in de strijd voor sociale rechtvaardigheid.

ZORGACCENT VASSE VERHUISD PER 1-10-2019 NAAR HOOIDIJK 21

Wijkgebouw Zorgaccent Vasse, Hooidijk 21

Voor verpleging en verzorging bij u thuis in Vasse e.o.

Inloop uur elke maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 06-55698606.

Tevens beschikt ons gebouw over een prikpost, reguliere bloedafnames en trombosedienst elke woensdagochtend,

van 7.30 tot 8.30 uur.

INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS

Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52, tel. 0541680407

e-mail: grootelaar@vrielinck.nl