Vakantie
Hoogstwaarschijnlijk hebt u wel eens iets gehoord of gezien van de Britse komiek: Mr. Bean! Het is die ietwat stuntelige en narcistische man die regelmatig in hilarische situaties terechtkomt. Zoals bijvoor-beeld de scène waarin Mr. Bean op reis gaat. Hij pakt een veel te klei-ne koffer. Alles kan er niet in, dus begint hij in het wilde weg alles weg te knippen: de pijpen van zijn broek knipt hij af, zijn handdoek wordt gehalveerd en hij neemt maar één, in plaats van twee sloffen mee. Zo gaat-ie op reis: aan de buitenkant is er niets te zien: het is een keurige koffer. Maar van binnen is het één grote warboel en de helft is kapot. Hopelijk ziet onze vakantiekoffer er zo niet uit, maar onze le-venskoffer kan er wél zo uitzien! Van buiten ziet het er keurig uit. Maar ook de koffer van ons leven is vaak te klein. Onze herinneringen knippen we keurig bij, want we willen ons verleden in orde hebben. Wij hebben alles, wat er niet in past maar weggeknipt. In de aanstaan-de zomer nemen we niet alleen de goede dingen mee, ook de verve-lende herinneringen horen in onze levenskoffer thuis, en het liefst knippen die hele corona, stikstof- en oorlogscrisis er af. We moeten ze alleen niet wegpraten, maar ze een plaats in onze levenskoffer geven.
Moge de komende vakantiezomer voor ons allen een tijd worden, waarin wij niet zorgelijk maar wel zorgzaam zoeken naar God in onze tijd, dat wij steeds hartelijker worden in onze zorgzaamheid voor God en de naaste, in goedheid en waardering, in begrip en dienstbaarheid, in geduld en vertrouwen. Mogen we zo het oude seizoen in Gods han-den leggen, dat we het loslaten en – met frisse energie – het nieuwe uit
Zijn hand aannemen. Mede namens de leden van het pastoraal team
en parochiebestuur, wens ik u een zalige vakantietijd toe!
Pastoor Casper Pikkemaat

Zaterdag 16 juli 19.00 uur.
Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Int.: Herman Wenneger, Siny Oude Luttikhuis-Nijhuis.

Woensdag 20 juli 09.00 uur. Eucharistieviering.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Zaterdag 23 juli 19.00 uur.
Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Johan Steggink.
Int.: Bennie Droste, Anneke Weersink-Lohuis, Siny Oude Luttikhuis-Nijhuis, Alice Hudepol-Nordemeule.

Woensdag 27 juli 09.00 uur. Woord- en Communieviering.
Voorganger: Johan Steggink.

Zondag 31 juli 09.00 uur.
Geen viering

Koren.
Za. 16 juli. 19.00 uur. : Herenkoor.
Za. 23 juli. 19.00 uur. : Dameskoor.

Lectoren.
Za. 16 juli. 19.00 uur. : Ronny Booijink.
Za. 23 juli. 19.00 uur. : Wilma Kempers.

Collectanten.
Za. 16 juli. 19.00 uur. : Gerard v/d Aa.
Za. 23 juli. 19.00 uur. : Harrie Pegge.

Kosters.
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Za. 16 juli. 19.00 uur. : Johan Steggink
Wo. 20 juli. 09.00 nuur. : Annie Wigger
Za. 23 juli. 19.00 uur. : Ine Bos.

Acoliet.
Za. 16 juli. 19.00 uur. : geen.
Za. 23 juli. 19.00 uur. : geen.

Collectes.
Plaatsengeld/Collecte 2 juli € 20,00 / € 11,90
Plaatsengeld/Collecte 10 juli € 33,45 / € 23,60

Weekwacht.
Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06 20430155.

Kerkschoonmaak
Dinsdag 26 juli zal vanaf 8.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk Vleerhoek. De contactpersoon voor deze wijk is Truus Oude Luttikhuis, tel. nr. 682039.

Dorpshuiskamer Vasse
Ontmoeten in Vasse … met gezellig koffiedrinken , kaarten, bowlsen, samen een wandeling maken en vooral lekker kletsen. De Dorpshuis-kamer er nu iedere woensdag. Onze vrijwilligers staan van 9.30 – 12.00 uur voor iedereen uit Vasse e.o. klaar met een kopje koffie en diverse activiteiten. Locatie: ’t Eschhoes
“Oet Ett’n int Eschhoes”
De open eettafel “Oet Ett’n int Eschhoes” is er zoals altijd 4-wekelijks op de woensdag van 12.00-13.15 uur! Locatie: ’t Eschhoes
Taxivervoer
Voor mensen die niet op eigen gelegenheid kunnen komen, maar wel graag zouden willen komen, bestaat de mogelijkheid om opgehaald te worden. Wilt U graag meer informatie over bv. de Open Eettafel of wilt U zich aanmelden voor het taxivervoer, dan kunt u ons bellen of mailen. Mail: dorpshuiskamervasse@gmail.com
Bel: 06 38 55 84 12 (Ine Bonke) / 06 37 28 62 37 (Fons Nijhuis)

Afscheid Sandra Bouhuis van de werkgroep MOV
Na jaren lid te zijn geweest van de werkgroep Missie-Ontwikkeling-Vrede (MOV) heeft Sandra Bouhuis aangegeven hiermee te stoppen. Ze heeft de werkzaamheden inmiddels beëindigd. Sandra heeft zich jaren ingezet voor de MOV Vasse. Ze heeft o.a.de Vastenacties en Adventsacties ondersteund en haar bijdrage geleverd aan de sponsor-loop van de Mariaschool voor Vastenactie. Tevens vertegenwoordigde Sandra Vasse bij het parochieel MOV overleg en schreef ze voor de parochie de artikelen voor de wereldmissiemaand in oktober. We be-danken Sandra voor haar inzet en wensen haar alle goeds toe voor de toekomst. Nogmaals heel veel dank voor je inzet en bijdrage aan de MOV.
Commissie van Beheer en Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.
Leden MOV groep gezocht
Nadat Sandra Bouhuis gestopt als lid van de MOV is er vanuit Vasse niemand meer beschikbaar voor dit belangrijke werk. Ook wordt Vasse niet meer vertegenwoordigd in het parochie brede overleg, (Regio-MOV). Dit is jammer omdat zo de stem uit Vasse verloren gaat. Om u een beeld te geven wat de MOV doet geef ik een korte opsomming van activiteiten door het jaar heen.
– Vastenactie met sponsorloop Mariaschool, Pinksteractie, Collectes
MIVA, Vredesweek, Wereldmissiemaand, Adventsactie. Sams
kledingactie, ééns per drie jaar samen met het diaconaal beraad de in
zameling van gebruikt gereedschap.,
– Samen met de MOV groepen uit de andere locaties is een taakverde-
ling gemaakt zodat er zo efficiënt mogelijk wordt gewerkt.
Wie interesse heeft om aan één of meerdere activiteiten zijn/haar bij-drage te leveren of meer informatie wil kan hiervoor contact opnemen met Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker. Tel. 06-20486904.

Durf te vragen!
Wie heeft er wol en/of katoen over en doet hier niets meer mee.
Diverse dames breien vestjes, dasjes, dekentjes en mutsjes voor Tanza-nia en Oeganda. Wol en/of katoen is van harte welkom zodat deze dames door kunnen gaan met dit mooie diaconale werk.
Alvast dank, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.
j.meupelenberg@hpancratius.nl of tel. 06-20486904.

245 Twenterandse vakantietasjes voor kinderen uit kwetsbare gezin-nen.
Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Zo ook in Twenterand. Wanneer in de zomervakantie klasge-nootjes erop uittrekken, blijven zij thuis. In armoede opgroeien bete-kent ook geen geld hebben om bv. op vakantie te gaan. Vandaar dat het Diaconaal Platform Twenterand (=DPT), een samenwerkingsver-band van de diaconieën van de Twenterandse Kerken en de stichtin-gen Manna, Boot, Lichtpunt, Steunfonds Vluchtelingenwerk en Leer-geld, de actie Vakantietas 2022 hebben opgepakt. Het is een logisch vervolg op voorgaande jaren en het is ook nog harder nodig gezien de prijsstijgingen van vele producten. 245 kinderen en jongeren in de leef-tijd tot 18 jaar ontvangen begin juli een vakantietas. Er zijn drie cate-gorieën tasjes: voor de jonge kinderen tot en met 4 jaar, voor de basis-schoolkinderen van 5 t/m 11 jaar en voor de jongeren van 12 t/m 17 jaar.
Het in kaart brengen van de doelgroep en de verspreiding van de tas-sen vindt plaats via de Stichting Manna. De H. Marcellinus parochie, locatie Vroomshoop/Geerdijk en de H. Pancratius parochie, locatie Vriezenveen, hebben dit jaar de organisatie voor het vullen van de tas-jes op zich genomen. Waarom: die blijde gezichten daar doen we het voor. Nieuw dit jaar: huisvlijt, zestig knuffels zijn gemaakt waarvoor vele uren is gebreid. De actie is mogelijk geworden door bijdrages van de PCI H. Pancratius en H. Marcellinus en de diaconieën en van de kerken uit Twenterand en door sponsoren: Geerdijk: Simon Kuiper, Bekmann, De Brug; Vroomshoop: Jumbo, Bruna, Super-COOP, Anne-Marie, Top1Toys, Luvro, Oosterveens Olie, DADrogist.Twenterandse bibliotheken. Hengelo: Stella; Almelo Mw. Snijders en Brusche; Wes-terhaar: Jumbo; Vriezenveen: Mw. von Piekartz, De Tamboer, Outlet Shopping, DADrogist. De tassen zelf zijn aangereikt door Kerk in Ac-tie Nederland. In actie voor de naast; dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Op deze wijze hoopt DPT-inhoud te geven aan onze opdracht:
‘’Helpen, geven, delen van Twenteranders voor Twenteranders’’.
Voorzitter Diaconaal Platform Twenterand.
GerritJHKuiper@gmail.com

Loopt u met ons mee?
In navolging van vorig jaar organiseert de Pancratius Commissie een zomerwandeling. De wandeling van ongeveer 6 kilometer gaat door het buitengebied van Geesteren. Er wordt een kort bezoek gebracht aan Maria Kapel de Loo-Esch. Halverwege zal er een koffiestop zijn. Er is onderweg volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Datum: donderdagmorgen 28 juli 2022 9.30 uur bij de kerk van Gees-teren. Aanmelden is niet nodig. Iedereen is van harte uitgenodigd. Hartelijke groet,
Anne Bossink, Marian Groothuis, Leo Stamsnieder, Johan Steggink, pastoraal werker Christianne Saris

De christelijke boekwinkel ’Boek en Hart’ uit Almelo stelt zich graag aan u voor!
Al ruim 5,5 jaar is de christelijke boekwinkel Boek en Hart in Almelo gevestigd. Boek en Hart is een Stichting; alle medewerkers doen dit op vrijwillige basis.
Boek en Hart
De naam van onze winkel is Boek en Hart. Boek verwijst naar boeken, het belangrijkste product in ons winkelassortiment. Hart verwijst aller-eerst naar Gods liefde voor ons. Vanuit deze liefde hebben we lief-de/hart voor de winkel en hart voor de medemens. We willen Gods Woord graag uitdragen aan mensen die nog niet bekend zijn met het Evangelie. Mensen die wel bekend zijn met Gods Woord willen we graag toerusten. Met het woord “hart” geven we tevens aan dat we niet alleen boekwinkel zijn, maar ook nevenactiviteiten ontplooien, zoals bijvoorbeeld het organiseren van thema-avonden, kindermidda-gen, signeersessies en workshops.
Assortiment
U kunt bij ons terecht voor Bijbels, (Youcat) jongerenbijbel, de Willi-brordbijbel, kinderbijbels, (Bijbelstudie)boeken, liedboeken, christelij-ke bladmuziek, romans, thrillers, jeugdboeken, cd’s, dvd’s, (commu-nie)kaarten, sieraden, Israëlproducten en allerlei mooie geschenkartike-len. Maar ook minder voor de hand liggende artikelen kunt u bij ons bestellen. Denkt u dan bijvoorbeeld aan collectezakken, kaarsen, etc. Ook verkopen we tweedehands boeken. Het assortiment dat we in de winkel hebben staan, heeft voornamelijk een christelijke signatuur. We kunnen daarnaast heel veel bestellen, ook algemene (kinder)boeken en zelfs studieboeken. Informeert u eens bij onze winkel, er is veel moge-lijk! We proberen ook op de actualiteit in te springen. In de winkel liggen bijvoorbeeld op dit moment boeken over Titus Brandsma en ook het tijdschrift “Klooster!” bestellen we telkens nieuw voor de winkel.
Adres en openingstijden
Boek en Hart bevindt zich aan de Holtjesstraat 30 in Almelo (tegen-over kledingzaak Henk ter Horst). Het telefoonnummer is 0546-706515, email: info@boekenhart.nl
maandag: gesloten
dinsdag t/m vrijdag: 10.00 – 17.30 uur
zaterdag: 10.00 – 17.00 uur
We hebben een website waar regelmatig nieuws op staat (www.boekenhart.nl), maar ook op Facebook en Instagram zijn we actief.
U bent van harte welkom in de winkel om eens rond te kijken!
Het christelijk boekenhuis de Akker uit Vriezenveen
Christelijk boekenhuis de Akker is een non-profit stichting, die draait op een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Elke vrijwilliger zet zijn of haar eigen unieke talenten in voor de winkel en stichting.
Ambitie
Met ons werk streven we meerdere doelstellingen na:
Evangelisatie. De verbreiding van Gods Blijde Boodschap in Bijbel, boek, muziek en beeld. Het bieden van een plaats voor rust, ontmoe-ting en verdieping voor onze klanten en vrijwilligers. In werkritme, als mensen hun werk verliezen of juist weer aan het werk willen. Onder-steuning van goede doelen voor Twenterand en omgeving, in overeen-stemming met onze doelstellingen voor evangelisatie en diaconaat
Met regelmaat organiseren we leuke kleurwedstrijden, workshops of optredens in onze winkel. De activiteiten zijn voor jong en oud, man en vrouw.
Assortiment
Er is een ruim aanbod aan (kinder)Bijbels, christelijke (dag)boeken, CD’s, sieraden, cadeauartikelen en mooie (woon)accessoires Ook voor belangrijke gebeurtenissen als geboorte, doop, communie en belijdenis hebben wij een aandenken. Maar er is meer … wat dacht u van onze sieraden en (houten) woonaccessoires met sierlijke, pakkende teksten? Of een kleurboek met Bijbelse kleurplaten, geschikt voor alle leeftijden en goed voor urenlang kleurplezier!
Adres en openingstijden
Christelijk boekenhuis De Akker bevindt zich aan het Westeinde 305 te Vriezenveen. T: 0546 – 56 34 93. E: info@akkerboek.nl F: www.facebook.com/deakkervriezenveen
Openingstijden
Maandag: 13.00 – 17.00 uur. Dinsdag tot en met zaterdag: 10.00 – 17.00 uur
U bent van harte welkom in de winkel.

Wil jij net als Inge Kuiphuis bijdragen aan een rechtvaardige
wereld?
De Week Nederlandse Missionaris (WNM) heeft verschillende pro-gramma’s voor missionaire veldwerkers. Zo ondersteunt WNM mis-siewerkers die, tussen 3 en 5 jaar, worden uitgezonden. In deze perio-de maak je deel uit van de lokale gemeenschap en gezamenlijk werk je op een praktische manier aan thema’s rondom lokale problematiek.
Inge Kuiphuis was al sinds jonge leeftijd geïnteresseerd in armoede en onrechtvaardigheid. Daarom is ze Internationale Ontwikkelingsstudies gaan studeren, waarbij ze stage heeft gelopen bij een inheemse ge-meenschap in de Colombiaanse Amazone en onderzoek deed naar toe-risme in de favela´s van Rio de Janeiro. Via vrijwilligerswerk voor Mensen met een Missie kreeg ze via de WNM de kans om te werken voor landarbeidersbeweging MTC in Guatemala. Daar organiseert ze met jongeren bewustwordingscampagnes, en schrijft ze samen met haar collega´s projectvoorstellen om bijvoorbeeld geweld tegen vrou-wen tegen te gaan. Voordat Inge in contact kwam met WNM, dacht ze bij het woord missionaris aan een man die het geloof verkondigt in andere landen. Maar in de praktijk bleek het anders. Het missionaire werk gaat namelijk over de praktische toepassing van katholieke waar-den zoals solidariteit en gelijkheid. Haar bijdrage in de lokale gemeen-schap zorgde voor een gevoel van verbondenheid en verantwoorde-lijkheid, want het samenwerken aan een rechtvaardigere wereld is en blijft actueel. Ook andere missionaire veldwerkers van de Week Ne-derlandse Missionaris zetten zich in voor arme en kwetsbare mensen wereldwijd rondom een gevarieerd aantal onderwerpen zoals educatie, gezondheid en arbeidsrechten.
Wil jij zelf ook bijdragen aan een rechtvaardigere wereld?
De Week Nederlandse Missionaris (WNM) heeft verschillende pro-gramma’s voor missionaire veldwerkers. Zo ondersteunt WNM mis-siewerkers die, tussen 3 en 5 jaar, worden uitgezonden. In deze perio-de maak je deel uit van de lokale gemeenschap en gezamenlijk werk je op een praktische manier aan thema’s rondom lokale problematiek.
Het jongeren programma van WNM geeft jongeren tot ongeveer 30 jaar de kans om een unieke levenservaring op te doen. Zij gaan voor een periode van 3 tot 12 maanden naar het buitenland om samen met de lokale bevolking bij te dragen aan initiatieven rondom gerechtig-heid. Herken jij jezelf hierin en ben je geïnteresseerd in ondersteuning vanuit de Week Nederlandse Missionaris? Heb je misschien al een idee naar welk land of project je zou willen gaan? Of ben je je nog aan het oriënteren? Neem vooral contact op met WNM:
Tel.: 06 15 14 2100 E-mail: contact@weeknederlandsemissionaris.nl

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie
Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl
Telefoon: 06-33564002
Bereikbaar op :
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

Colofon pastores
C.J.G. Pikkemaat, pastoor
Zaterdag afwezig
Overige dagen beperkte aanwezigheid vanwege onderwijstaken
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.
Telefoon: 06-52648770
E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken
Maandag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20432661
E-mail: b.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker
Vrijdag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20486904
E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker
Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20428594
E-mail: c.saris@hpancratius.nl

Inleveren berichten locatienieuws
Spreekuur
Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 10.30 uur. Laurens Veer is dan aanwezig. Misintenties kunnen dan persoonlijk worden opgegeven maar het mag ook telefo-nisch of per mail.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl
Andere berichten: dinsdag t/m 18.00 uur per e-mail bij
Ingrid Hamse-Lummen (irmahamse@gmail.com)