Beste parochianen,
Na de lange corona pandemie zijn de voorbereidingen op de 1 e H.
Communie en Vormsel weer begonnen. De werkgroepen en ook het
pastores team hebben voor de komende maanden een flinke
inhaalslag te maken. Wij zijn blij dat het weer mogelijk is, fysiek
kinderen voorbereiden waar ze zolang op hebben moeten wachten.
We gooien het over een andere boeg, we gaan kinderen anders
voorbereiden, wij draaien een pilot. De kinderen voor de 1 e H.
Communie worden op twee woensdagmiddagen voorbereid. Ze gaan
op ontdekkingstocht door de kerk met de kerkpuzzel, wij leren ze het
kruisteken maken, en het bidden van het onze vader. De 2 e middag
gaan de kinderen wederom naar de kerk, daar leren wij de kinderen
wat wij doen als wij samen komen in de kerk. Als je naar de kerk
gaat, ga je op visite, kinderen gaan ook op visite bij opa en oma of bij
familie. Wat is het verschil en wat zijn de overeenkomsten! De
kinderen werken met een eigen ontwikkeld werkboek met
huiswerkopdrachten. De Vormelingen worden op één zondag
voorbereid, niet meer zes lessen op een avond of een middag. Zondag
19 september is de 1 e voorbereidingsdag geweest. Wij ervaren dat we
moeten concurreren met trainingen en andere verplichtingen waar
kinderen naar toe moeten. Een zondag waarin we starten met een
opfrisviering, aansluitend gaan de kinderen vier workshops volgen.
Een workshop over het koninkrijk van God waarin wij een
legeraalmoezenier als gast hebben. Twee workshops gaan over
luisteren en gehoord worden, een workshop over elementen van het

Locatienieuws
H.H. Joseph en
Pancratius
Vasse

ZONDAG 26 september en 3 oktober 2021
Jaargang 48, week 38 en 39

Vormsel, kinderen spelen een kwartet spel. Bij de laatste workshop
gaan ze kennismaken bij Rock Solid het jongerenpastoraat, daarin
gaan ze met elkaar ontdekken wat hun talenten zijn. Ook de
Vormelingen werken met een eigen ontwikkeld werkboek waarin de
workshops staan omschreven. De afgelopen maanden zijn wij aan de
slag geweest om het over een andere boeg te gooien, wij zijn
nieuwsgierig hoe dit gaat uitpakken. Wij horen geluiden van
parochianen en ook van werkgroepen dat het een minimale
voorbereiding is. Wij bieden als kerk meer aan dan deze
voorbereidingen. Wij willen kinderen, jongeren en ook gezinnen
meenemen in het geloof. Dat doen wij bij de kinderkerk, Jeugdkerk,
Rock Solid Junior en bij het jongerenpastoraat Rock Solid. Er is
meer dan alleen de voorbereidingen op de 1 e H. Communie en het
Vormsel. Wij willen gezinnen, kinderen en jongeren meenemen op
de weg van het geloof. Wij ervaren dat wij gezinnen na de communie
of Vormsel niet terug zien. Wij maken keuzes, willen onze tijd en
energie op de juiste manier gaan inzetten. Deze pilot gaan wij
uiteraard goed evalueren. Wij hopen dat meer gezinnen de
aansluiting gaan vinden bij de kinderkerk, bij onze jeugdkerk, bij
Rock Solid Junior en bij Rock Solid. Wij hopen dat u op deze manier
geïnformeerd bent over de voorbereidingen op de 1 e H. Communie en
het Vormsel. Mogelijk heeft u vragen over de voorbereidingen, over
keuzes die wij maken. Trek de pastores aan de jas, zij willen uw
vragen graag beantwoorden. Wij wensen de kinderen en de
werkgroepen een goede voorbereiding toe op de 1 e H. Communie en
het Vormsel.
Hartelijke groet, Diaken Bert Huitink
Zaterdag 25 september 19.00 uur Viering Oogstdankdag m.m.v.
het Dames- en Herenkoor en Muziekver. Sint Cecilia.
Voorganger: Pastor Meupelenberg.
Int.: Marie Wesselink-Reinerink, Jan en Ria Oude Vrielink-Bokse-
beld, Anneke Weersink-Lohuis, Harry Booijink, Pater Frans
Weersink (op 17 september op 89 jarige leeftijd overleden te
Nijmegen,

Woensdag 29 september 09.00 uur. Viering Parochiële
Werkgroep in de kerk.
Voorganger: Johan Steggink.
Zaterdag 2 Oktober 19.00 uur. Viering Parochiële Werkgroep
m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Jaarg.: Herman Wenneger.
Int.: Pastor Hein Booijink, Anneke Weersink-Loohuis
Woensdag 6 oktober 09.00 uur. Viering Parochiële Werkgroep in
de kerk.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Zondag 10 oktober 09.00 uur. Viering Parochiële Werkgroep
m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Pastor Meupelenberg
Jaarg.: Sinie Dijkers-Koopman
Int.: Herman Wenneger, Bennie Droste, o.o. Oude Luttikhuis-
Hannink, Harry Booijink, Hein Meijer, Jan en Ria Oude Vrielink-
Boksebeld, Truus Masselink-Meijer, Bennie Bos, Anneke Weersink-
Lohuis
Woensdag 13 oktober 09.00 uur. Viering Parochiële Werkgroep
in de kerk.
Voorganger: Johan Steggink
Zondag 17 oktober 09.00 uur. Viering Parochiële Werkgroep
m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Johan Steggink.
Int.: Herman Wenneger, Fam. Koopman-Sand, Anneke Weersink-
Lohuis.
KOREN
Za. 2 okt. 19.00 uur: Dameskoor.
Zo. 10 okt. 09.00 uur: Dameskoor.
Zo. 17 okt. 09.00 uur: Herenkoor.

LECTOREN
Za. 2 okt. 19.00 uur: Marieke Hansté.
Zo. 10 okt. 09.00 uur: Ilse Bonke.
Zo. 17 okt. 09.00 uur: Ben Demmer.
ACOLIET
Za. 2 okt. 19.00 uur. Geen.
Zo. 10 okt. 09.00 uur: Geen.
Za. 17 okt. 09.00 uur: Geen.
COLLECTANTEN
Collecteschaaltje staat achterin de kerk.
KOSTERS
dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Za. 2 okt. 19.00 uur: Ine Bos.
Zo. 10 okt. 09.00 uur: Ine Bos.
Zo. 17 okt. 09.00 uur: Johan Steggink.
COLLECTES
Uitvaart Anneke Weersink-Lohuis € 89,35
Plaatsengeld/collecte 12 september € 51,45
Jubileumviering KBO 50 jr. 19 september € 48,50
Huwelijksviering Rudolf Wigger/Ellen Lohuis € 105, 43
KERKSCHOONMAAK
Op dinsdag 26 oktober vanaf 8.30 uur zal de kerk worden
schoongemaakt door de wijk Hooidijk. De contactpersoon voor deze
wijk is Lidy Westerhof, tel. nr. 680575.
DOPEN
Zondag 17 oktober wordt door het H. Doopsel in onze
parochiegemeenschap opgenomen:

► Lasse Fons Hulshof van de Voortsweg 7 te Mander. Lasse is
het zoontje van Anne Engbers en Sten Hulshof.

DE VERJAARDAGSACTIE
De ‘verjaardagactie’ is in 1978 in het leven geroepen door de
muziekvereniging St. Cecilia in Vasse. Het was destijds een actie
(MA78) om geld in te zamelen ten behoeve van een jubileum en om
nieuwe uniformen aan te schaffen. De actie bleek zo succesvol dat
het jammer zou zijn zomaar met deze actie te stoppen. Omdat de
muziekvereniging haar doel bereikt had is de actie overgedragen aan
het toenmalige parochiebestuur van pastoor Van der Kuil. Het dak
van de kerk moest voorzien worden van nieuwe leien en daar was
veel geld voor nodig. Sindsdien is de ‘verjaardagsactie’ bij de kerk
gebleven, ten behoeve van het onderhoud van het kerkgebouw.
In het kader van de nieuwe ontwikkelingen, in gang gezet door het
besluit het kerkgebouw in Vasse voor 2025 aan de eredienst te
onttrekken, heeft de Commissie van Beheer besloten de
‘verjaardagsactie’ over te dragen aan de Stichting Kerkelijk Erfgoed
Vasse. Dat houdt in dat het geld dat wordt opgehaald met de
verjaardagsactie volledig ten goede komt aan onderhoud van het
kerkgebouw Vasse. De overdracht van de ‘verjaardagsactie’ vindt in
septemder 2021 plaats.
WERKGROEP “TOEKOMST KERK VASSE”
ORGANISEERT INLOOPAVONDEN HERBESTEMMING
KERK VASSE.
De Werkgroep “Toekomst Kerk Vasse” is al maanden bezig om een
proces van mogelijke herbestemming van het Kerkelijk erfgoed in
Vasse te begeleiden. De Werkgroep heeft inmiddels zijn doelstelling
geformuleerd en een Stichting opgericht. In de afgelopen maanden
zijn verenigingen en stichtingen betrokken bij een digitaal Webinar
en is er een enquête uitgeschreven voor Vasse, Mander, Hezingen en
Manderveen. Op 7 en 8 september j.l. hebben een 2-tal
inloopavonden plaatsgevonden. De avonden werden geopend met een
korte terugblik van het lopende proces van voorgenomen
kerksluiting. Vervolgens werden de resultaten van de gehouden

enquête gepresenteerd. Deze enquête is door bijna 500 mensen
ingevuld! Geconcludeerd kan worden dat ca. 50% van deze groep
jonger dan 50 jaar is, waaruit blijkt dat ook de jongeren uit de
gemeenschap betrokken zijn bij het proces en de herbestemming van
het kerkelijk erfgoed! Ook het overgrote deel, namelijk 90%, voelt
zich betrokken bij het gebouw als dusdanig echter een groot deel
daarvan bezoekt het gebouw (bijna) nooit meer. Als het op financiën
en giften aankomt, blijkt ook dat er grote bereidwilligheid is in een
gift, mits de middelen maar in onze gemeenschap blijven! Ook vindt
het overgrote deel belangrijk dat er een plek blijft voor
afscheidsvieringen en uitvaarten in de eigen gemeenschap. Het
overgrote deel vindt het een prachtig (esthetisch) gebouw waaraan
men ook een grote emotionele waarde hecht. En daarom vindt maar
liefst meer dan 97% van de geënquêteerden dat het kerkgebouw, als
dusdanig, in het dorp behouden moet blijven! Ook daarvoor is er een
grote mate van vrijwilligheid waarop een mogelijk beroep kan
worden gedaan in welke hoedanigheid dan ook. Ook zijn er door
menigeen verschillende mogelijke vormen van herbestemming voor
het gebouw opgesomd. Om de gemeenschap zich nu eens verder te
laten verdiepen in mogelijke vormen van herbestemming voor het
kerkgebouw en het overige kerkelijk erfgoed was er een mogelijkheid
om dit kenbaar te maken tijdens het verdere vervolg van de beide
inloopavonden. De aanwezigen werden aan de hand van een 4-tal
stellingen uitgedaagd om met hun ideeën, wensen en inzichten te
komen. Deze kon men op een post-it schrijven en mogelijk verder in
de groep bespreken. Hiervan werd door menigeen van de aanwezigen
goed gebruik gemaakt. De resultaten van die discussies werden na
afloop kort samengevat door de verschillende gespreksleiders van de
groepen. Al deze input en resultaten zullen nu door de stuur- en
werkgroep samengevat gaan worden en dit zal dan dienen als input
voor de scenario’s voor een mogelijke herbestemming. De werkgroep
heeft zich tot doel gesteld om dit de komende maanden uit te werken,
zodat er aan het eind van het jaar nog weer een beroep op de totale
gemeenschap zal worden gedaan om nog een keer mee te denken
over de verkregen scenario’s. Daarbij is het dan de bedoeling dat in
samenspraak met de gemeenschap er 1 scenario zal worden gekozen
en deze zal dan overgedragen worden aan het reeds opgerichte

stichtingbestuur: SKE Vasse. Ook heeft de werkgroep zich tot doel
gesteld om binnenkort nog een bijeenkomst te organiseren voor de
meer jongeren uit de gemeenschap. Uit de enquête bleek namelijk dat
juist bijna 50% van hen gebruik heeft gemaakt van de enquête, echter
zou het een pre zijn om met hen ook eens van gedachten te wisselen
over mogelijke herbestemmingsfuncties van het kerkgebouw, omdat
juist deze categorie de “erfenis” in de toekomst van dit gebouw
krijgen toebedeeld! De avonden werden geleid door het adviesbureau
Anno.nu en zij zullen ook garant staan bij de ondersteuning van het
verdere proces, welke de komende maanden zal worden voortgezet.
De gepresenteerde presentatie van de resultaten van de gehouden
enquête kun je ook inzien op onze website www.skevasse.nl
VREDESWEEK 18 TOT EN MET 26 SEPTEMBER 2021
‘Inclusief samenleven; thema vredesweek 2021
Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden
uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord
worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel.
Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij.
Wat doe jij in Vredesnaam? De vraag herkennen wij om ons heen
hoe mensen worden buitengesloten en hoe we hierbij zelf betrokken
zijn. Met elkaar kunnen we aankaarten waar exclusie plaatsvindt en
hoe mensen systematisch worden buitengesloten. Samen met jou wil
PAX zich inzetten voor vrijheid, waarheid, recht zodat alle mensen in
liefde kunnen samenleven. Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te
vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en
samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons. Want er is pas
sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen. Wil je meer
weten over dit thema en de activiteiten in de vredesweek, ga dan
naar: www.vredesweek.nl MOV groepen H. Pancratius
parochie
MISSIO VRAAGT IN WERELDMISSIEMAAND AANDACHT
VOOR KERK IN GUINEE
‘We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord
hebben.’ Met dit citaat uit het Bijbelboek Handelingen (4,20) voert
Missio dit jaar campagne voor Wereldmissiemaand. Op 24 oktober is

het Missiezondag. We worden opgeroepen om datgene wat we
meedragen in ons hart naar anderen te brengen, aldus paus
Franciscus. Missio brengt in de Wereldmissiemaand de Kerk van
Guinee voor het voetlicht.
Jonge Kerk
De geschiedenis van de Kerk van Guinee is jong. De meeste
christenen wonen in N’Zérékoré in het zuiden van het land. De eerste
bisschop investeerde vanaf het begin veel in de opleiding van
catechisten. Dat bleek van grote betekenis. In 1967 moesten alle
buitenlanders Guinee verlaten. Er zijn dan nog weinig eigen priesters,
maar dankzij de goed opgeleide leken wordt het geloof levend
gehouden in de moeilijke tijd onder de dictatuur van Touré. In de
laatste decennia is de situatie voor de Kerk veel verbeterd. De Kerk
richt zich onder meer op onderwijs, heeft een caritas opgebouwd en
is actief in de gezondheidszorg.
Vrouwen en kinderen
In het bisdom N’Zérékoré is een diocesane congregatie van zusters
zeer actief, de Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère (Zusters
Dienaressen van Maria Maagd en Moeder). Ondanks het grote gebrek
aan middelen vangen de zusters kinderen op in weeshuizen en
opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en kunnen onderwijs
volgen. De zusters werken tevens aan bewustwording van vrouwen in
de afgelegen dorpen. Missio wil het pastorale werk van de zusters
steunen.
MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Guinee. Help mee!
Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op
Missiezondag 24 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000
0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.
Meer informatie: www.missio.nl
UITNODIGING MEDITATIEF WANDELEN
vanuit de H. Plechelmus kerk te Rossum
met als thema ‘Loslaten’
Op zaterdagmorgen 2 okt. 2021 vindt er weer een meditatieve
wandeling plaats. Nu vanuit de H. Plechelmus kerk te Rossum.
Mediterend wandelen helpt corona los te laten. Zaterdagmorgen 2
okt. a.s. is eenieder om 09.30 uur welkom in de Plechelmus kerk

(Thijplein 3, 7596 KM) te Rossum om na ’n meditatief moment
samen te wandelen. Een mooie wandeling van plm. 10 km. rondom
dit kleine dorpje met zijn prachtige buitengebied. Onderweg ontstaat
er ruimte voor gesprek afgewisseld met stilte momenten of
bijzondere gedichten. Meestal zijn we tussen 12.00 en 13.00 uur weer
terug bij de kerk. Halverwege leggen we aan op ’n mooie locatie voor
koffie of thee. Deelname is gratis voor alle gezindten en leeftijden –
vrije gift ter bestrijding van de kosten. De werkgroep wil dit initiatief
graag over heel Twente verspreiden dus iedereen is van harte
welkom, ook wanneer u niet kerkelijk bent. Opgave svp. per mail bij
Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com Bij opgave per mail
svp. ook even uw woonplaats vermelden.
PS. de volgende wandelingen staan gepland op 19 maart 2022 vanuit
Geesteren met als thema ‘Opbloeien’ en op 6 juli 2022 volgt een nog
te plannen activiteit rond ’t Stift te Weerselo
OECUMENISCH EVENT ONDER DE KROEZEBOOM
Op zondagmiddag 3 oktober om 13:00 uur vindt – bij goede
weersomstandigheden – een oecumenisch event plaats onder de
Kroezeboom in Fleringen. Deze bijzondere bijeenkomst komt tot
stand door een samenwerking van de evangelische beweging 1LIFE
uit Vriezenveen en de H. Pancratius parochie; voorgangers zijn dan
ook Richard Grevelink en pastoor Casper Pikkemaat. Het thema van
dit samenzijn wordt ontleend aan Franciscus van Assisi, wiens
naamdag op 4 oktober wordt gevierd. Franciscus behoort zowel
binnen als buiten de kerk tot één van de meest aansprekende figuren,
wiens spiritualiteit velen heeft begeestigd. In de overdenking zullen
we stilstaan bij zijn manier van leven en geloven. Daarnaast wordt de
muziek verzorgd door de 1LIFE Worshipband en door Lars Gerfen,
een katholieke singer-songwriter, inmiddels sinds kort woonachtig in
Vriezenveen. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten én
voor de jonge aanwezigen is er een luchtkussen om zich helemaal uit
te leven! Iedereen is van harte welkom! Neem alleen wel zelf een
kruk of gemakkelijke stoel mee.
INZAMELINGSACTIE GEBRUIKT GEREEDSCHAP

Op 16 oktober organiseert het diaconaal beraad samen met de MOV
groepen van de H. Pancratius parochie weer een inzamelingsactie van
gebruikt gereedschap dat is bestemd voor hergebruik in Afrika.
Goederen die ingezameld kunnen worden zijn:
-Naaimachines (hand, elektrisch, trap, overlock, industrieel), brei- en
borduurmachines.
-Strijkijzers, strijkplanken, stofscharen.
-Gereedschap voor: timmerman, metselaar, elektricien, loodgieter,
schoenmaker, fietshersteller, automonteur, metaalbewerker, maar ook
tuin- en landbouw-gereedschap (spade, hark, cultivator, snoeischaar,
enz.)
-Semiprofessioneel elektrisch handgereedschap en apparatuur.
-Rolstoelen (indien inklapbaar en uitsluitend met grote achterwielen),
krukken, rollators.
-Fietsen, stevig en zonder versnellingen.
-Computers en laptops minimaal Pentium 4 of Intel Core 2, platte
beeldschermen, computergeheugen, harddisks, SSD ’s. Laserprinters,
toetsenborden (Qwenty of Azerty) muizen.
Bedrijven die bovenstaand gebruikt gereedschap willen doneren zijn
van harte welkom bij de inleverpunten.
Wat niet ingeleverd kan worden zijn:
Injectprinters, inject all-in one’s, beeld- en geluidsapparatuur,
schrijfmachines, witgoed en meubilair.
Zie ook: www.vraagenaanbodinternationaal.nl
Inleverpunt op vrijdag 15 oktober
Vasse: kerkplein Denekamperweg 205; van 10:00 uur – 12:00 uur
HERFSTSTUK MAKEN IN HET KADER VAN
OOGSTDANKDAG
Dankbaar zijn is blij zijn met wat je ontvangt en voor het goede dat
ons gegeven wordt. Blij zijn met de aarde met alles wat daarop groeit
en bloeit. Dit najaar mogen we nog steeds genieten van de prachtige
natuur en van de oogst die zich in volle glorie aandient. Maar nemen
we de tijd en de ruimte om ons te verwonderen? En geven we daar
uiting aan? De Pancratius Commissie nodigt u daarom uit om onder
leiding van een professional een herfststuk te maken. Op

donderdagavond 8 oktober om 19.00 uur in dorpshuis “de Spil” in
Fleringen.
Zo brengen wij een eerbetoon aan de aarde die ons iedere dag haar
gaven schenkt. U bent hiervoor van harte welkom! De eigen bijdrage
bedraagt 5 euro. U kunt zich hiervoor tot 29 september aanmelden
via : c.saris@hpancratius.nl Graag tot dan! De Pancratius Commissie

DORPSHUISKAMER VASSE
De Dorpshuiskamer Vasse is woensdag 23 juni weer als vanouds
gestart. Ontmoeten in Vasse … met gezellig koffiedrinken  en vooral
lekker kletsen. Vanaf nu zijn we er weer 2-wekelijks op de woensdag
in de oneven weken van 10.00 – 12.00 uur. Inloop vanaf 9.30 uur
Locatie: ’t Eschhoes
Ook de mensen, die de Dorpshuiskamer nog niet kennen zijn van
harte welkom aan te schuiven. Het is een mooie mogelijkheid om bij
te kletsen. De koffie staat klaar, met natuurlijk wat lekkers erbij.
Taxivervoer
Voor mensen die niet op eigen gelegenheid kunnen komen, maar wel
graag zouden willen komen, bestaat de mogelijkheid opgehaald te
worden. Even bellen naar Fons Nijhuis (06) 37286237 en de taxi rijdt
voor.
INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS
Spreekuur
Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van
9.30 uur tot 10.30 uur. Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan
aanwezig. Misintenties kunnen dan persoonlijk worden opgegeven
maar het mag ook telefonisch of per mail.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl
Andere berichten: dinsdag t/m 18.00 uur per e-mail bij
Ingrid Hamse-Lummen ( irmahamse@gmail.com )

ZAAIEN EN OOGSTEN

Zaaien gaat vlug, groeien gaat langzaam
en vruchten zie je meestal slechts in hoop en uit de verte.
Maar wat zou zaaien anders zijn
dan telkens maar opnieuw beginnen aan ons dagelijks werk:
een wereld maken die in vrede is.
Zo gaat het met de zaaier.
Hij betreedt het omgeploegde land en gaat geduldig heen en weer
en als zijn armen moe zijn en zijn handen leeg,
valt de avond over het land.
Dagen en nachten later gebeurt het wonder.
Het zaad word door de voorjaarsregen en de zon gebroken
maar opnieuw geheeld en het gaat weelderig bloeien.
Iedere ochtend worden de halmen door zachte dauw gekoeld
en als het volle zomer is, worden zij rijp en glanzend goud.
Dan is het tijd voor de oogst, tijd om te maaien en te binden;
tijd voor de dorsvloer, tijd voor de wan,
tijd om brood te worden, warm en voedzaam
op de tafel van de mensen
De weg van het zaad is de weg van iedere mens
die anderen wil dienen.
Hij moet zichzelf verliezen.
Dan wordt hij brood en zegen als ooit de laatste zomer komt.