De mens in tijden van crises
De corona crisis hakt er flink in! Naast alle maatregelen en richtlijnen die door de overheid zijn uitgevaardigd en nauwkeurig dienen te worden nageleefd, heeft het corona virus ook in het persoonlijke leven van mensen littekens achter gelaten. Op de scharniermomenten van het leven – van de wieg tot het graf – kunnen we niet de lieve mensen om ons heen hebben, van vóór corona. In de meest schrijnende gevallen sterft iemand alleen en wordt zelfs ten grave gedragen, zonder familieleden en dierbaren – alles om de kans op verspreiding van het virus te voorkomen. De mens anno 2020 leeft in een wereldwijde crisis en het einde of de gevolgen zijn nog ongewis.
Maar de mensheid kent crises (meervoud). In het Oude Testament zien wij bijvoorbeeld dat het volk van God door een grote crisis gaat van uitbuiting, hongersnood, ziekte, vooral ten tijde van hun veertig jaar in de woestijn. In het Evangelie zien wij dat de leerlingen van Jezus Hem vaak niet begrijpen, en niet kunnen accepteren dat Hij moet lijden en sterven. En welk verhaal je ook leest: de boodschap van ons geloof is telkens, dat God uit de meest onbegrijpelijke en negatieve situaties steeds weer iets goeds, zelfs iets beters kan scheppen. Dat is de hoop die ons geloof ons biedt. Tekenen daarvan zien wij ook gebeuren: kinderen die tekeningen maken voor ouderen in één van onze verpleeghuizen, om een klein beetje uit het isolement te komen en op te fleuren. Of dat buurmeisje die zich spontaan aanbiedt om boodschappen te doen voor oudere of zieke buren. En vergeten wij vooral niet hen die werkzaam zijn in de zogeheten cruciale beroepen, in de zorg.
Ondanks alle droefheid, eenzaamheid, angst en onzekerheid, laten we – misschien wel juist door deze corona crisis – zien wie wij als mens ten diepste zijn: een solidair en sociaal schepsel die, in alle kwetsbaarheid, begaan is met het lot van mensen. Een crisis haalt het beste uit ons naar boven. Niet alleen het coronavirus is namelijk besmettelijk; hetzelfde geldt voor vriendelijkheid, hoop en naastenliefde. En dat zijn karaktereigenschappen die ons meer en meer mens kunnen maken, naar Gods hart. Laten we – in Gods naam – daaraan vasthouden, en elkaar ondertussen in woord, daad en gebed ondersteunen.
Mede namens mijn collega’s van het pastorale team en parochiebestuur, wensen wij u veel sterkte toe!
Pastoor Casper Pikkemaat

Er zijn tot en met PASEN GEEN vieringen in onze kerk.
Wel zijn er in de Basiliek van Tubbergen vieringen in de goede week en met PASEN.
Deze kunnen kosteloos worden meegevierd via www.hpancratius.nl/kerk-tv/

KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.

SPREEKUUR
Dinsdag ‘s morgens is er tot 7 april GEEN SPREEKUUR.

KERKSCHOONMAAK
De kerkschoonmaak wordt uitgesteld. Als het weer door kan gaan zal het bekend gemaakt worden in het parochienieuws.

KOPER POETSEN
Ook het koper poetsen zal op dinsdag 31 maart niet doorgaan.

OVERLEDEN
Woensdag 18 maart is op 81-jarige leeftijd overleden onze mede-parochiaan Johan Gerhardus Frons van de Beekzijdeweg 6 te Vasse. Maandagmorgen 23 maart is hij na een plechtigheid op het crematorium te Hardenberg gecremeerd.

PALMTAKKEN
Er zullen in de goede week palmtakjes beschikbaar zijn voor alle parochianen en deze kunnen worden afgehaald uit het portaal van de kerk.

KerkTV beschikbaar voor iedereen
Het corona virus houdt tal van zaken – ook van de parochie – in z’n greep en allerhande maatregelen worden getroffen. Met betrekking tot het afscheid van dierbaren, geldt de richtlijn “niet meer dan 30 personen”. Dit heeft nogal wat consequenties voor de aanwezigheid van betrokkenen die onder normale omstandigheden er gewoon bij zouden zijn geweest. Om hen toch deel te laten nemen aan de besloten plechtigheden, staat onze KerkTV ter beschikking en is per heden voor iedereen toegankelijk via het adres: https://hpancratius.nl/kerk-tv/. Dit betreft onze locaties: Fleringen, Geesteren, Reutum, Tubbergen, Vasse en Vriezenveen.
Op deze wijze proberen wij familieleden en nabestaanden tegemoet te komen in deze toch al moeilijke omstandigheden.
Voor vragen en/op opmerkingen, staat het pastorale team, parochiebestuur en centrale secretariaat ter beschikking.

Pancratius parochie scherpt maatregelen aan als gevolg van het corona virus
Het pastorale team van de H. Pancratius parochie heeft – als gevolg van de maatregelen en richtlijnen tegen het corona virus – de gehele pastorale organisatie en werkzaamheden onder de loep genomen en waar nodig besluiten genomen. Alles wat besproken en besloten is, staat in het teken van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die het pastorale team meent te moeten nemen. De hieronder genoemde maatregelen zijn genomen met de wetenschap van nu en kunnen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen weer worden herzien en aangepast.
De vieringen in het weekend en op doordeweekse dagen zullen op alle negen locaties – zoals eerder – vooralsnog worden opgeschort tot 1 juni. Daarmee hebben de huidige omstandigheden als gevolg van het corona virus consequenties voor de vieringen van Pasen, dit geldt ook voor de geplande schoolvieringen in de week voorafgaand. Om toch ook de nabijheid met haar parochianen te blijven behouden, zal het pastorale team op de aankomende zondagen overdenkingen verzorgen over het Evangelie, die als videoboodschap gepubliceerd zullen worden op de website van de parochie: www.hpancratius.nl en via KerkTV. Op Palmzondag (5 april) zullen de palmtakken voor de gehele parochie gezegend worden in de St. Pancratius basiliek te Tubbergen, die vervolgens in de loop van de Goede Week in de negen kerken ter beschikking staan voor persoonlijk gebruik. De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaswake en Eerste Paasdag zullen door het pastorale team gevierd worden in de basiliek te Tubbergen. De hierboven genoemde vieringen zullen live gestreamd worden middels onze website, en zonder parochianen plaatsvinden of in zeer beperkte kring.

Voor de maanden april, mei en juni staan voor een aantal zondagen vieringen van de Eerste Heilige Communie gepland. Deze en de voorbereidingen daarop zullen worden opgeschort en zo mogelijk weer worden opgepakt op een nader te bepalen moment in het nieuwe schooljaar. Het pastorale team begrijpt dat dit een ingrijpende maatregel is, maar ziet zich hiertoe genoodzaakt door de geringe voorbereidingstijd die anders zou ontstaan en zij verwacht niet dat deze vieringen eenvoudig doorgeschoven kunnen worden naar een later moment in juni.

De voorbereidingen op het sacrament van het Vormsel zouden in deze periode ook gaan beginnen voor de vieringen, op 20 en 21 juni. Deze voorbereidingen zullen ook worden opgeschort en worden doorgeschoven naar het nieuwe schooljaar. Verder overleg hierover zal ook met het Aartsbisdom Utrecht worden gevoerd.

In de maand mei staat een aantal doopvieringen gepland, meestal in een gemeenschappelijk moment. Het pastorale team heeft besloten om alle doopvieringen individueel te laten doorgaan, in beperkte kring van gezin, peetouders, opa’s en oma’s, en volgens een vereenvoudigde liturgie. De planning van deze vieringen zal gaan in overleg met de doopouders; de mogelijkheid bestaat natuurlijk ook voor de doopouders om de doop van hun zoon of dochter uit te stellen tot het najaar. Nieuwe doopdata zullen daarvoor uitgeschreven worden.

Met betrekking tot de geplande huwelijksvieringen zal er contact opgenomen worden met de aanstaande bruidsparen om nauwkeuriger te bepalen wat te doen.

De activiteiten van de kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid (het jongerenpastoraat van de H. Pancratius parochie) zullen ook worden opgeschort tot nader order. De laatste groep zou eind april – samen met een groep pelgrims uit onze parochie – vertrekken voor een indrukwekkende bedevaart naar Lourdes. In samenspraak met de VNB reisorganisatie, is besloten om deze reis niet door te laten gaan. De teleurstelling is uiteraard groot, want in de voorbije tijd zijn tal van activiteiten en sponsoring opgezet om deze reis te bekostigen. Er wordt gekeken naar een nieuw moment om deze ervaring te beleven.

Zoals reeds eerder aangegeven in de berichtgeving, zullen de vieringen rondom het afscheid van een dierbare overledene in beperkte kring gehouden worden; niet meer dan 30 personen. Dit blijft vooralsnog gehandhaafd. De liturgie bij deze vieringen zal vereenvoudigd zijn en in de vorm van een woord- en gebedsviering (zonder een koor). Voor de herdenking van de overledenen – voor een breder publiek, op latere termijn – heeft het pastorale team aandacht en zal te zijner tijd hierover meer naar buiten brengen.

De pastorale zorg rondom zieken en stervenden, in de vorm van ziekenzalving of ziekenzegening, blijft de aandacht van het team behouden en doet zij het verzoek aan de familie om deze samenkomsten in zeer beperkte kring te houden. Wel respecteert het pastorale team de geldende richtlijnen en maatregelen van de zorginstellingen.

De pastorale zorg in de vorm van huisbezoeken en pastorale gesprekken zijn ter beoordeling van de leden van het pastorale team zelf, met in achtneming van de gezondheid van de betreffende parochiaan. Om contact te blijven houden onder de huidige omstandigheden, is het pastorale team op werkdagen bereikbaar tussen 16.00-17.00uur voor een telefonisch gesprek, onder de telefoonnummers die te vinden zijn in het parochiemagazine KOMPAS, de informatiebladen en via de website.

In deze periode van Veertigdagentijd is – in het kader van de Vastenactie – aandacht gevraagd voor de missionaire werker uit onze parochie Inge Kuiphuis, die werkzaam is in Guatemala en voor deze gelegenheid terug is gekomen naar ons land. Vanuit de drie parochies H. Pancratius, Lumen Christi en Plechelmus is ondersteuning gevraagd voor een tweetal projecten aldaar. Door de huidige omstandigheden zijn meerdere afspraken helaas opgeschort. Door de landelijke Vastenactie wordt gekeken naar een verlenging van de actie en in overleg met de bisschoppen naar een nieuw collecteweekend. Voor meer informatie en een mogelijke donatie verwijst het pastorale team naar de website www.vastenactie.nl en dan “Vrouwen en jongeren weven een cultuur van vrede in Guatemala”. Wij hopen op de betrokkenheid van iedereen.

Rondom het hoogfeest van Pasen staat ook jaarlijks de Paaspakkettenactie gepland, diverse parochianen hebben hun bijdrage hiervoor al geleverd door houdbare producten te verzamelen. In samenspraak met de PCI en de Diaconie van de PKN kerk Tubbergen zal naar een gepaste oplossing worden gezocht.

Een nieuwe uitgave van het parochiemagazine KOMPAS is tot nader order uitgesteld. Gebleken is dat veel van de ingevoerde artikelen gingen over aanstaande zaken en activiteiten, die als gevolg van het corona virus vooralsnog niet kunnen plaatsvinden. De redactie heeft daarom besloten een ander uitgavemoment te nemen.

Het pastorale team doet een dringende oproep om lokale vergaderingen van werkgroepen voorlopig niet meer te laten plaatsvinden, om daarmee de lijn van het pastorale team en parochiebestuur te volgen.

Tot slot, blijft het centrale secretariaat tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar en wil het pastorale team alle parochianen vragen om de meest actuele berichtgevingen te blijven volgen via de verschillende kanalen.

De bovenstaande maatregelen zijn weloverwogen genomen, met in achtneming de richtlijnen en maatregelen van het RIVM, om ten einde te voorkomen dat het corona virus zich verder verspreid.
Wij danken alle lezers bij voorbaat voor het begrip en wij willen blijven vragen om uw gebed voor hen die getroffen zijn en voor hen die werkzaam zijn in de zorg en andere cruciale beroepen. Als teken van hoop en bemoediging naar hen, hebben en zullen elke woensdagavond (te weten 18 en 25 maart en 1 april) van 19.00 tot 19.15uur de kerkklokken geluid worden van alle negen kerken.
Wij wensen alle parochianen veel sterkte toe in deze tijd van onzekerheid en onrust. In het omzien naar elkaar en in gebed, blijven we met elkaar verbonden, immers: onze verbondenheid is onze kracht.
Houd de website van de H. Pancratius parochie (www.hpancratius.nl) in de gaten voor de actuele informatie i.v.m. het coronavirus.
Pastoraal team H. Pancratius parochie Maart 2020

Kerk op zondag open van 9.00-17.00u voor individueel bezoek
Ondanks het feit dat de vieringen vanwege de coronacrisis geen doorgang meer hebben, blijft de behoefte aan bezinning natuurlijk bestaan. Om parochianen de mogelijkheid te bieden om onze kerk individueel te bezoeken om te bidden, te bezinnen of om een kaarsje op te steken is de kerk open, van 9.00u ’s morgens tot 17.00u in de middag. Mocht u de kerk willen bezoeken vragen we natuurlijk de richtlijnen van het RIVM te respecteren. Het openstellen van de kerk is bedoeld om de kerk individueel te bezoeken. Ga niet als bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts.

Tijdelijke sluiting spreekuur op de dinsdagochtend
In verband met de corona crisis heeft de Commissie van Beheer besloten het spreekuur op de dinsdagochtend te laten vervallen tot en met dinsdag 7 april. Het spreekuur wordt in de regel bezocht door parochianen die onder de kwetsbare groep vallen, we willen deze parochianen niet aan onnodig risico blootstellen. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u mailen met info.vasse@hpancratius.nl
Parochieavond
Eerder heeft de Commissie van Beheer als datum voor de parochie avond vrijdag 17 april voorgesteld. Omdat het op dit moment onduidelijk is hoe de coronacrisis zich zal ontwikkelen wordt de parochieavond uitgesteld tot een nader te bepalen datum. Wij hopen dat u hier begrip voor heeft.

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2019-2020
VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE
Geloven nu; van 40 tot…?
Vanwege de maatregelen en richtlijnen tegen het coronavirus vervalt de eerstvolgende bijeenkomst op donderdag 16 april a.s.!

Klokken luiden in kader van hoop, verbinding en bemoediging Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, heeft de Raad van Kerken in Nederland opgeroepen om op drie woensdagen (18 maart, 25 maart, 1 april) tussen 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Ook de negen kerken van onze parochie hebben zich hierbij aangesloten.
Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.
Inzameling levensmiddelen in de veertigdagentijd
Beste parochianen,
U heeft het vast wel eens gehoord, de welbekende lezing uit het boek Handelingen uit de bijbel waarin staat dat de eerste christengemeenten dagelijks bij elkaar kwamen om samen te bidden en te eten. En om vervolgens van hun overvloed uit te delen aan mensen die niets bezaten.
Met deze gedachte in ons achterhoofd en het feit dat Jezus zich door het teken van het gebroken brood zichzelf aan ons schenkt in de Eucharistie, willen wij in de weekenden van de vastentijd levensmiddelen inzamelen om vervolgens hiermee ongeveer 200 tassen te vullen en uit te delen aan hen die dit steuntje in de rug nodig hebben.
De inzameling start in het weekend van 29 februari-1 maart en eindigt in het weekend van 4-5 april.
Elk weekend zullen manden of kratten achter in de kerken staan waarin de meegenomen levensmiddelen verzameld kunnen worden.
Ook tijdens de reguliere doordeweekse vieringen kunt u levensmiddelen meebrengen.
Ook de communicantjes zullen een bijdrage leveren aan deze actie als onderdeel van de voorbereiding op hun Eerste Heilige Communie.
Als wij delen van onze overvloed kunnen we ook deze keer weer mooie pakketten samenstellen.
In de week voor Pasen zullen de levensmiddelen worden uitgedeeld.

De actie wordt dit jaar wederom georganiseerd in samenwerking met de PCI (Parochiële Caritas Instelling) van onze parochie en met de Protestantse Kerk Tubbergen.
Alvast dank voor uw medewerking, mede namens de PCI, het diaconaal beraad, het pastorale team en de Protestantse kerk Tubbergen.

Gevolgen van het coronavirus voor het vastenactieproject in Guatemala.
Beste parochianen,
Vooralsnog is door Vastenactie besloten om tot nader orde zowel de landelijke als de eigen doelenactie te verlengen tot 1 september aanstaande.
Vastenactie wil met de bisschoppenconferentie in gesprek om te kijken of er een nieuw collecteweekend afgesproken kan worden. Hierover later meer.
Omdat onduidelijk is hoeveel geld in totaliteit zal worden opgehaald nu er geen inzamelingsacties, sponsorlopen, vastenwandelingen etc. kunnen worden gehouden, zullen mogelijk keuzes gemaakt moeten worden in de projecten die wij ondersteunen. Laten we echter hopen dat dit laatste niet nodig is.
In overleg met Inge Kuiphuis, MTC en ondergetekende worden prioriteiten gesteld aangaande de doelen.
Diverse acties die gepland stonden kunnen eventueel op een later tijdstip en een nader te bepalen datum plaatsvinden. Dit alles zal in overleg gaan met de MOV groepen en verdere betrokkenen.
Op de website van onze parochie staat een videoboodschap van Inge Kuiphuis. Mensen die geld willen doneren kunnen naar de website van Vastenactie gaan. www.vastenactie.nl Vervolgens naar projecten. Daar ‘project steunen, bekijk projecten’ aanklikken en dan naar pagina 2 naar het eigendoelproject: vrouwen en jongeren weven een cultuur van vrede aanklikken. De rest wijzigt zich vanzelf.
Met vriendelijke groet, mede namens Inge Kuiphuis en de MOV groepen,
Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker Tel. 06-20486904
Vierde zondag van de vasten
Een tijd van bezinning op ons zelf en de wereld om ons heen.
‘Samenwerken aan een veilige toekomst’
Vrouwen in Guatemala hebben te maken met een veelheid aan problemen: armoede, discriminatie, racisme (inheemse vrouwen), fysiek en emotioneel geweld en zeer beperkte politieke deelname.
We willen samen met lokale organisaties het geweld tegen vrouwen zichtbaar en bespreekbaar maken en actiepunten formuleren om de problemen aan te pakken.
Door middel van trainingen en podcasts wordt mannen en vrouwen geleerd dat geweld geen oplossing is voor problemen. Er wordt ingezet op positieve eigenwaarde en wederzijds respect.
U maakt het verschil! Even minderen voor een ander!

Vijfde zondag van de vasten
Een tijd van bezinning op ons zelf en de wereld om ons heen.
‘Samenwerken aan een veilige toekomst’
Veel jongeren en vrouwen die buiten de stad wonen hebben weinig kans op een baan. Velen kiezen er daarom voor om te migreren naar bijvoorbeeld de hoofdstad, México of de Verenigde Staten. Voor veel vrouwen betekent een gebrek aan inkomsten bovendien financiële afhankelijkheid van hun echtgenoot.
Door een opleidingscentrum te voorzien van nieuwe apparatuur en het aanbieden van vier vakopleidingen krijgen vrouwen en jongeren de kans een vak te leren waarmee ze inkomsten kunnen genereren voor hunzelf en hun familie. Zo kunnen zij op een veilige manier bouwen aan hun toekomst.
U maakt het verschil! Even minderen voor een ander!

Zesde zondag van de vasten
Een tijd van bezinning op ons zelf en de wereld om ons heen.
‘Samenwerken aan een veilige toekomst’ is het thema van ons vastenproject. Dit jaar ondersteunen wij een tweetal projecten in San Marcos, te Guatemala, waar u de afgelopen weken over heeft kunnen lezen in ons parochieblad.
U maakt het verschil! Even minderen voor een ander!
PAROCHIECENTRUM VASSE
Denekamperweg 205, 7661 RK Vasse
Email: info.vasse@hpancratius.nl
Website: www.hpancratius.nl/ (daarna klikken op locatie, etc.)
Bereikbaar via parochiecentrum op nr. 680201 of
mobiel nr. 06-5137 7652 (dienstdoende koster) .
Rabobanknr. IBANNR. is NL75RABO0153203803
t.n.v. H.Pancratius-Vasse.
Misintentie: € 10,– / Jaargedachtenis € 10,–

WEEKWACHT
‘Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06-20430155’

TELEFONISCHE HULPDIENST
De Hulpdienst is bereikbaar op alle uren/dagen van de week en is door haar anonimiteit laagdrempelig. Het nummer van de telefonische hulpdienst is: 06-30513746.

WEEKENDDIENSTEN ARTSEN
Centrale Huisartsen Post Almelo (CHPA)
C.H.P.A., tel. 088-5880588 (17.00 uur tot 8.00 uur)
Zilvermeeuw 1 te Almelo.
Voor navigatie/tomtom toets de straatnaam Soeteman
Spoedpost Hengelo tel. 088-5551155
Geerdinksweg 143a 7555 DL Hengelo ( 17.00 tot 8.00 uur)
Is gevestigd in ZGT-Hengelo en heeft een aparte ingang.

INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS
Berichten: Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52,
tel. 0541680407 e-mail: grootelaar@vrielinck.nl