De doop als eerste stap op de weg van het geloof
Een aantal weken geleden heeft het pastoraal team het dopen weer
hervat. Vanwege het feit dat er nog geen fysieke
doopvoorbereidingen plaats kon vinden, wordt er aan de ouders van
de dopeling gevraagd om een geloofsbrief te schrijven, naar
aanleiding van vragen die hen zijn toegestuurd. Voorafgaand aan de
viering vindt hierover een gesprek plaats met de betreffende pastor.
De brieven geven een heel goed beeld van wat de kerk voor de jonge
ouders betekent. Enkele citaten:  “Een plaats om tot rust te komen en
om na te denken over bepaalde zaken in het leven ”, “Verbondenheid
met de geloofsgemeenschap en met elkaar bij bijzondere
gebeurtenissen”, “Een gemeenschap van mensen die dezelfde
christelijke waarden belangrijk vinden”, “Een plaats waar je troost en
kracht kunt vinden en waar de waarden van het geloof worden
doorgegeven”.
Daarnaast is het boeiend om te lezen wat de ouders hun kinderen
willen meegeven:
“Geloof is iets waar je op moeilijke momenten steun uit kan halen”,
“Geloven in God geeft houvast in het leven” ,“Dankbaarheid voor
wat je hebt in het leven”, “Omzien naar elkaar en inzet voor de
samenleving”, “Respect voor elke mens, vooral voor degenen die niet
automatisch mee kunnen doen”,  “Niet veroordelend zijn”.
Deze uitspraken zijn in feite eigentijdse geloofsbelijdenissen van
jonge mensen. Zij geven aan dat Gods Geest nog steeds werkzaam is

Locatienieuws
H.H. Joseph en
Pancratius
Vasse
ZONDAG 6 en 13 juni 2021
Jaargang 48, week 23 en 24

-2-

in ons midden. Zij geven hoop en moed dat geloven ook iets is van
deze tijd.
Dat wij door deze ouders geïnspireerd mogen worden om verder te
gaan op de weg van het geloof. Dat we ons door onze eigen doop
verbonden mogen weten met God die ons kent en roept bij onze
naam. Die ons vraagt om iets te doen of te zijn, wat alleen wij kunnen
doen, omdat we allemaal uniek zijn. Dat we daarnaast verbonden
blijven met elkaar als geloofsgemeenschap en creatief durven te
zoeken naar nieuwe wegen op weg naar de toekomst.
Hartelijke groeten,
Christianne Saris, pastoraal werker
Zondag 6 juni 09.00 uur Viering Parochiële Werkgroep m.m.v.
het Dameskoor.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Jaarg.: Marie Stevelink-Lansink.
Int.: Pastor Hein Booijink, Herman Wenneger, Gerard en Truus
Wenneger-Meijer, Gerrit Niehof.
Woensdag 9 juni 09.00 uur Viering Parochiële Werkgroep in de
kerk.
Voorganger: Johan Steggink.
Zondag 13 juni 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het
Herenkoor.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.
Jaarg.: Gerard Steggink.
Int.: Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer,
overl.fam.leden Koopman-Sand, Harry Booijink, Jan en Ria Oude
Vrielink-Boksebeld, Truus Masselink-Meijer (nms. de KBO), Harrie
Groothuis, o.o. Steggink-Kamphuis, overl.fam.leden Steggink
(M’veen).
Woensdag 16 juni 09.00 uur Viering Parochiële Werkgroep in de
kerk.
Voorganger: Jan Veldhuis.

-3-

Zaterdag 19 juni 19.00 uur Viering Parochiële Werkgroep
m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Johan Steggink.
Int.: Bertus Bos.
KOREN
Zo. 13 juni 09.00 uur: Herenkoor.
Za. 19 juni 19.00 uur: Dameskoor.
LECTOREN
Zo. 13 juni 09.00 uur: Ben Demmer.
Za. 19 juni 19.00 uur: Marieke Hansté.
ACOLIET
Zo. 13 juni 09.00 uur: Hennie Engbers.
Za. 19 juni 19.00 uur: geen.
COLLECTANTEN
Collecteschaaltje staat achterin de kerk.
KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Zo. 13 juni 09.00 uur: Ine Bos.
Za. 19 juni 19.00 uur: Jan Veldhuis.
SPREEKUUR
Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van
9.30 uur tot 10.30 uur.
Misintenties kunnen alleen telefonisch of per mail worden
opgegeven!!!
Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan aanwezig.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl
COLLECTES
Plaatsengeld/collecte 22 mei Pinksteren € 35,70
Collecte Ned. Missionarissen € 49,20

-4-
KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 23 juni zal vanaf 8.30 uur de kerk worden schoongemaakt
door de wijk Booijinkstraat/Manderseweg. De contactpersoon voor
deze wijk is Joke Beld, tel. nr. 680689.
‘OPGROEIEN MET ZORG’
In Twente groeit 1 op de 5 kinderen op als jonge mantelzorger. Jonge
mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die opgroeien met een ziek
of beperkt gezinslid. Dit kan bijvoorbeeld een broer met autisme zijn,
een zus met ADD, een vader met psychische problemen of een
moeder met een chronische ziekte. Veel van hen helpen mee om de
boel thuis draaiende te houden, missen soms onbewust een stukje
zorg en aandacht en maken zich gemiddeld meer zorgen over hun
bijzondere papa, mama, broer of zus. Daarom wordt van 1 t/m 7 juni
de Week van de Jonge Mantelzorger georganiseerd. Gedurende deze
week wordt er in heel Nederland aandacht gevraagd voor jonge
mantelzorgers.
Met JMZ Go! vinden wij dat deze week uitgebreid gevierd moet
worden om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te brengen van de
uitdagingen, die jonge mantelzorgers tegenkomen in hun jonge leven.
Bij het horen van het woord mantelzorg denken de meeste mensen
namelijk nog steeds aan het zorgen voor oudere mensen. Echter heeft
mantelzorg ook veel impact op jonge kinderen. Daarom delen we
gedurende week verschillende ervaringsverhalen van jonge
mantelzorgers via social media. Zijn we daarnaast aanwezig op
diverse (basis)scholen met de themadag Geboeid, waarbij het
levensverhaal van jonge mantelzorger Roos centraal staat
( www.projectgeboeid.nl ). Ook initiëren we samen met Tactus en
Mediant de Twentse Week van de jonge mantelzorger
( www.mantelzorgweek.nl ), waarop alle organisaties die jonge
mantelzorgers ondersteunen in Twente te vinden zijn. En tot slot
organiseren we op 5 juni een speciale grote verwendag voor jonge
mantelzorgers in samenwerking met serviceclub Inner Wheel uit
Enschede. Het is ons doel om met JMZ Go! jongeren zo onbezorgd
mogelijk te laten opgroeien. Niet omdat we vinden dat jonge

-5-

mantelzorgers zielig zijn of dat mantelzorg per definitie een probleem
is. Juist helemaal niet, je mantelzorgt voor iemand waar je super veel
van houdt, maar als je opgroeit zorgt het soms ook voor vragen, die je
niet altijd zomaar stelt. Bovendien is het fijn om anderen te
ontmoeten die je niets hoeft uit te leggen, omdat ze dezelfde dingen
mee maken als jij. Laagdrempelig, positief, vol humor en
gezelligheid dat is de manier waarop we werken! In Twente doen we
dat in de gemeenten Borne, Oldenzaal, Hof van Twente, Enschede en
in de gemeente Losser en gemeente Dinkelland en Tubbergen als
onderdeel van Fundament Losser en Stichting Welzijn Tubbergen en
Dinkelland. Buiten Twente zijn we onder andere actief in Zwolle,
Utrecht, Amersfoort en sinds kort in Ede.
Herken je je in het bovenstaande? Meld je dan bij ons aan en ga
gezellig mee met onze maandelijkse verwenactiviteiten, doe een
cursus, ga activiteiten ondernemen met een ervaringsmaatje of maak
een wandelgesprekje met één van onze coaches. Wil je meer weten
over onze mogelijkheden schrijf je dan in voor onze mailinglijst of
kijk op  www.jmz-go.nl .
APPEN MET PANCRATIUS!
Zoals u wellicht al hebt gelezen heeft de H. Pancratius parochie sinds
kort een app, zodat nieuws én hulp van de parochie onder handbereik
zijn op uw mobile telefoon of tablet. Onder de naam ‘MijnRKK’ is
een app beschikbaar gesteld die volledig naar onze parochie is
ingericht. De MijnRKK-app kan juist in deze tijd helpen bij het
informeren en versterken van onze geloofsgemeenschappen en is een
aanvulling op het nieuws dat u via onze website, parochiemagazine
Kompas, informatiebladen en Facebookpagina al krijgt.
In de app leest u o.a. het laatste nieuws in onze parochie en in de
wereldkerk, kunt u het rooster van de vieringen nakijken, ziet u de
agenda van de parochie in en mag u in de instellingen aangeven of u
een melding wilt krijgen, zodra een nieuw bericht is geplaatst. Juist
bij dringende informatie kan dit van belang zijn.
Probeert u de MijnRKK-app gewoon eens uit! U kunt zich
aanmelden door eerst de app te installeren op uw mobiel (via de
Appstore van Apple iPhone of GooglePlay voor Android toestellen)

-6-

en vervolgens uw e-mailadres, voor- en achternaam en
geboortedatum door te geven aan ons secretariaat:
info@hpancratius.nl o.v.v. Aanmelden RKK-app.
U kunt zich ook via onze website aanmelden:

CANTORCURSUS BINNEN ONS BISDOM
In de afgelopen jaren, en vooral het afgelopen jaar, is de functie van
de taak cantor, steeds nadrukkelijker in beeld gekomen. Met name
door de maatregelen rondom de corona pandemie, hebben we binnen
ons bisdom met regelmaat een cantor in vieringen de liturgische
muziek zien verzorgen. Het is niet uit te sluiten dat de cantor ook in
de toekomst een belangrijke rol zal blijven spelen.
Van belang is dat een cantor, niet slechts de zanger is die een
gecoloreerd repertoire presenteert, maar juist goed onderlegd is op de
functie van liturgische onderdelen en inspeelt op de muzikale
ondersteuning van het liturgische moment.
De kerkelijke instelling Sint Caecilia Aartsbisdom heeft daarom de
intentie om, wanneer mogelijk, in de loop van dit jaar een
cantorcursus te organiseren. Hierin komt onder andere aan de orde:
de rol in liturgie, liturgische achtergrond, werken met een
muziekinstallatie, verbanden tussen tekst en melodie, en elementen
van stemvorming.
Bij voldoende interesse zal in de loop van 2021 de cantorcursus
worden vastgesteld in onderling overleg. De kosten bedragen € 125,-
(inclusief lesmaterialen).
Voor aanmelding en verdere informatie kunt u terecht bij
bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht.
Tel: 06-49957318. E-mail:  sintcaecilia@aartsbisdom.nl
ZINGENDE JEUGD IS SLIMMER!
Op zaterdag 2 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint
Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht een studie- en ontmoetingsdag
voor kinder-, jeugd- en jongerenkoren met als thema “Zingende
jeugd is slimmer”.

-7-

Kinderen en jongeren zingen graag, veelvuldig en zonder al te veel
schroom. Dit gebeurt thuis, op school en ook in de kerk. En wat sport
is voor het lichaam, is zingen voor het brein.
De stemmen van kinderen en jeugd zijn van groot belang voor onze
liturgievieringen. Er is immers ook genoeg geschikt repertoire voor
deze leeftijd. Ook in kerkelijk verband is veel aanbod dat jongeren
graag zingen en hun geloof en muzikale smaak vormt.
Tijdens deze studiedag zal onder andere gewerkt worden aan
houding, ademhaling, stemgymnastiek en articulatie bij kinder- en
jeugdkoren. Ook zullen er liederen gezongen gaan worden die
specifiek passen bij de offerande en het tafelgebed. Tevens worden
ook dirigenten uitgenodigd om deel te nemen aan deze dag. Met hen
zal dan vooraf contact worden opgenomen om in overleg repertoire
in te brengen die deze dag tevens gebruikt kan worden. De dag wordt
geleid door Simon de Jong, dirigent van kinderkoor “Sing to God” en
het Antonius Jongerenkoor (JKA) van de Z. Titus Brandsmaparochie
Ede-Wageningen.
De studie- en ontmoetingsdag wordt gehouden in de Sint
Antoniuskerk van Ede, begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur),
en zal duren tot 15.00 uur. De kosten bedrage € 25,- per deelnemend
koor.
Voor aanmelding en nadere informatie kunt u terecht bij
bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht.
Tel: 06-49957318. E-mail:  sintcaecilia@aartsbisdom.nl
ORIËNTATIE- EN BASISCURSUS KOORDIRECTIE
Dit najaar start de Kerkelijk instelling Sint Caecilia aartsbisdom met
de oriëntatie- en basiscursus koordirectie (2021 -2022) op
verschillende locaties binnen het bisdom Utrecht. De cursus bestaat
uit vijftien zaterdagen van 10.00 – 14.00 uur met een frequentie van
ongeveer een keer per twee weken, te beginnen in de laatste maanden
van dit jaar, docent is Ronald de Haan
De cursus is bedoeld voor aankomende, alsmede huidige,
koordirigenten die zich graag verder willen bekwamen in het leiden
van liturgische koren. Het aanbod van de cursus is gericht op het
ontwikkelen van (basis) slagtechnische vaardigheden, alsmede het

-8-

benoemen van aspecten waar een dirigent in de praktijk mee te
maken krijgt: voorbereiding, muzikaal beleid en een verantwoorde
programmering binnen de liturgie. Verder wordt er ingegaan op een
verdieping en kennismaking van liturgisch repertoire en eenvoudige
algemene muziekleer.
Gedurende de cursus zal er viermaal een koorpracticum plaatsvinden,
waarbij het niveau van elke cursist afzonderlijk leidend is. De cursus
wordt afgesloten met een deelnamecertificaat en een rapportage.
Voor aanmelding en verdere informatie kunt u terecht bij
bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht.
Tel: 06-49957318. E-mail:  sintcaecilia@aartsbisdom.nl
INFORMATIEAVOND OMTRENT SLUITING KERK VASSE
Vorig jaar september kondigde het parochiebestuur van de H.
Pancratius parochie aan het besluit te hebben genomen om naast de
kerk in Albergen nog eens vijf kerken aan de eredienst te onttrekken.
Na deze aankondiging heeft het parochiebestuur in bijna elke
geloofsgemeenschap een informatiebijeenkomst gehouden om het
besluit toe te lichten. In Vasse kon dat op 19 oktober 2020 niet
doorgaan, omdat de situatie rondom corona aan het verslechteren
was. Het parochiebestuur heeft toen in overleg met de commissie van
beheer besloten de bijeenkomst uit te stellen. Omdat eind oktober nog
steeds niet duidelijk was op welke termijn een bijeenkomst wél
mogelijk zou zijn, is besloten om in Vasse de informatie digitaal en
schriftelijk te verspreiden (brochure “geloof is niet van steen: bouwen
aan Mijn Kerk 2030”). In december 2020 heeft u deze brochure
ontvangen. Met het parochiebestuur is afgesproken dat er uiteindelijk
alsnog een informatiebijeenkomst plaats zal vinden. Nu de situatie
rond corona weer versoepelingen toestaat heeft het parochiebestuur,
in overleg met de commissie van beheer, besloten om de uitgestelde
informatiebijeenkomst te houden op dinsdag 29 juni. Noteer vast
deze datum, verdere bijzonderheden volgen op een later tijdstip.
Commissie van beheer