Wijziging tarieven H. Pancratius parochie m.i.v. 1 januari 2018

Aanleiding

Binnen de locaties van de H. Pancratius parochie worden op dit moment verschillende tarieven gehanteerd voor dezelfde dienstverlening. Deze tarieven zijn sinds 2012 niet aangepast en geïndexeerd. Al langere tijd gingen geluiden op om als één parochie uniforme tarieven toe te passen binnen alle locaties. In het voorjaar van 2017 is een werkgroep aangesteld van vier penningmeesters met als opdracht een voorstel te doen hoe tot uniforme tarieven te komen. Dit door o.a. een vergelijking te maken tussen locaties binnen onze eigen parochie, in vergelijking met ons omliggende parochies en tarieven die het bisdom adviseert. Belangrijkste doel van dit alles is de toekomstbestendigheid van onze parochie te garanderen en ook de komende jaren te zorgen voor de broodnodige inkomsten om zo onze kerken zo lang mogelijk open te kunnen houden.

Op 11 juli heeft het parochiebestuur de tarieven vastgesteld en daarmee goedkeuring gegeven aan de invoering per
1 januari 2018.

Op 14 september jongstleden zijn de wijzigingen besproken met de leden van de locatieraden en pastoraatsgroepen.

Nieuwe tarieven en toelichting

Enkele tarieven behoeven een korte toelichting:

Misintenties Met ingang van 1 januari 2019                   € 10,00

Jaargedachtenis                                           € 10,00

Graf/urn/grafrechten De exacte bedragen zijn bij de lokale secretariaten op te vragen.
Dubbel tarief Indien geen bijdrage wordt gedaan aan de actie Kerkbalans zijn voor diverse diensten dubbele kosten verschuldigd.

Dit met uitzondering van de voorbereiding en toediening van de volgende sacramenten:

  • 1e H. Communie
Abonnement lokaal parochieblad Tot nader order geldt een lokaal tarief hiervoor.
Collectegelden Met ingang van januari 2018 zullen in alle locaties 2 collectes gehouden worden tijdens de weekendvieringen en bijzondere vieringen:

–          De eerste collecte is voor het plaatsengeld, hiervoor is een uniform tarief voor alle locaties afgesproken van € 1,00 per persoon.

–          De tweede collecte betreft een vrije gift, per viering zal de bestemming van de gelden van deze collecte genoemd worden.

Korte toelichting aanvullende wijzigingen tarieven m.i.v. 2018:

Graf/urn/grafrechten

 

Er wordt niet langer onderscheid in tarief gemaakt voor een enkel graf en een dubbelgraf waarbij 2 overledenen boven elkaar worden begraven. Enige uitzondering is Fleringen, i.v.m. het grondwaterpeil is op sommige plekken op het kerkhof aldaar geen andere mogelijkheid dan naast elkaar begraven in geval van een ‘dubbel’ graf (in deze specifieke gevallen dan tarief enkel graf gehanteerd).
Kaarsen Het parochiebestuur heeft met de voorzitters van de locatieraden de tarieven in de bijlage vastgesteld.
Kosten gebruik aula Het parochiebestuur heeft met de voorzitters van de locatieraden een maximaal bedrag van € 300,00 voor gebruik van de aula vastgesteld.

Wij hopen op uw begrip te kunnen rekenen.

Parochiebestuur H. Pancratius

 Tarieven H. Pancratius parochie – geloofsgemeenschap Albergen per 1 januari 2021

Eventuele toelichting enkel tarief*1
Sacramenten H. Doopsel Incl. doopkaars en oorkonde € 50,00
1e H. Communie € 30,00
H. Vormsel € 30,00
Huwelijksviering/-jubileumviering Inclusief kosten parochieel koor € 400,00
Jubileumviering in reguliere viering € 100,00
Afscheid/uitvaart Afscheidsviering/Uitvaart

Uitvaart + begeleiding crematieplechtigheid in crematorium door lid pastoraal team/vrijwilliger

Crematieplechtigheid met begeleiding lid pastoraal team of vrijwilliger *5

 

(excl. mogelijke reiskosten)

 

(excl. mogelijke reiskosten)

€ 400,00

€ 475,00

 

€ 300,00

Alleen condoleren in kerk Zonder een viering € 125,00
Ter aarde bestelling € 100,00
Pastorale begeleiding plaatsing  urn in columbarium € 100,00
Crematie € 150,00
Avondwake € 250,00
Gebruik aula per dag Met een maximum van
€ 300,00
€ 100,00
Graf delven vw € 260,00
Graf delven kind € 80,00
Graf/urn/

grafrechten/bewaarrechten

Grafrechten 20 jaar vw € 700,00
Grafrechten 10 jaar vw Verlenging graf € 400,00
Grafrechten 20 jaar kind € 400,00
Grafrechten 10 jaar kind Verlenging kindergraf € 200,00
Onderhoud begraafplaats Per jaar € 5,00
Ruiming graf vw € 200,00
Ruiming graf kind € 125,00
Urnenmuur bewaarrecht 20 jaar

2e Urn bijplaatsen in urnenmuur
20 jaar

(Verrekening wordt toegepast met rechten van de 1e plaatsing)

Inclusief onderhoud urnenplaats
(eenmalig tarief € 100,00)
€ 1250,00

€   500,00

Urnenmuur bewaarrecht 10 jaar Verlenging € 500,00
Ruiming urnenplaats Eenmalig tarief € 100,00
Plaatsing urn in/op een bestaand graf *4 Bij plaatsing op graf dient deze vast gemaakt te zijn aan grafbedekking € 150,00
Uitstrooiing as op strooiveld € 100,00
Intenties Misintentie € 10,00*2
Jaargedachtenis € 10,00
Kaarsen/graflicht Ecolicht/kleine devotiekaars € 0,50
Dunne witte kaars € 0,50
Graflicht € 1,50
Devotiekaars € 5,00
Kerkradio en parochieblad Kerkradio Per jaar € 60,00
Abonnement lokaal parochieblad Stichting ONS CONTACT Lokaal tarief
Kerk TV Kerk TV via computer, laptop, iPad of tablet.
Vrij toegankelijk –
Een vrije gift wordt zeer gewaardeerd.
(NL14 RABO 0121 4430 27  o.v.v. Kerk TV  t.n.v.  H. Pancratius parochie)
Vrije gift
Collectes*3 Plaatsengeld/1e collecte € 1,00
2e collecte Voor pastorale zorg Vrije gift

*Dubbel tarief in rekening gebracht bij geen deelname actie Kerkbalans
*2 Tarief misintenties per 1 januari 2019 naar €10,-
*Uniforme collectes binnen parochie
*4 Urnen op een graf mogen niet los geplaatst worden maar moeten ‘vast’ verbonden zijn met de bedekking van het graf. Het bijplaatsen/inschrijven op of in een bestaand graf dient altijd gemeld te worden bij de lokale beheercommissie.
*5 Tarief m.i.v. 01-10-2021
vw = volwassene

Opbouw van de lokale tarieven in de locatie Albergen t/m het jaar 2021:

2018 2019 2020 2021
Graf delven  
Graf delven volw. Kostprijs € 260 € 260 € 260
Graf delven kind Kostprijs € 80 € 80 € 80
Grafrechten
Grafrechten 20 jaar vw € 385 € 490 € 595 € 700
Grafrechten 20 jaar kind € 183 € 255 € 328 € 400
Urnenmuur bewaarrechten 20 jaar incl. onderhoud € 740 € 910 € 1.080 € 1.250
2e urn bijplaatsen in urnenmuur 20 jaar ** incl. onderhoud € 410 € 440 € 470 € 500
Verlenging grafrechten
Grafrechten 10 jaar vw Verlenging graf € 205 € 270 € 335 € 400
Grafrechten 10 jaar kind

Verlenging kindergraf

€ 91 € 128 € 164 € 200
Urnenmuur bewaarrechten 10 jaar Verlenging € 305 € 370 € 435 € 500