De Corona Tijd is voor velen een tijd van bezinning op ons zelf én de wereld om ons heen. Een tijd van inleveren op allerlei manieren, versobering. Een jaarlijks terugkerende tijd van bezinning en minderen is ook de Vastentijd die zoals gebruikelijk van start zal gaan op Aswoensdag en eindigt met Pasen.

In onze parochie wordt dit jaar weer meegedaan aan de jaarlijkse bisschoppelijke Vastenactie. Dit jaar steunt Vastenactie het project “WERKEN AAN JE TOEKOMST” De campagne staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden en laat zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijenhouder of mandenvlechter.

Vastenactie ondersteunt daarom wereldwijd projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en geeft ondersteuning bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal.

Samen met u wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen voor een vervolgopleiding. Dit vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen en zelfstandig hun inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te zetten. Wij hopen daarom dat u een bijdrage, ook al is deze klein, aan Vastenactie kunt en wilt besteden om zo de jongeren en volwassenen die uw steun kunnen gebruiken te helpen Op www.vastenactie.nl leest u meer over de verschillende projecten. Help Vastenactie de projecten te ondersteunen. Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Zodra de vieringen weer publiekelijk toegankelijk zijn zullen vanaf Aswoensdag de collectebussen in de weekenden achter in de kerk te vinden zijn of kunt u uw geld deponeren in de daarvoor bestemde offerblokken.

Wij hopen ook dit jaar weer op uw bijdrage!
MOV groepen H. Pancratius parochie

Beste parochianen,

Ik word verdrietig als er een steen wordt geworpen in plaats van dat er een steentje wordt bijgedragen. Want afbreken, verdeeldheid zaaien en een mening uiten, is o zo makkelijk. Maar opbouwen, omgaan met verschillen en jezelf oprecht willen verdiepen in achtergronden van mensen of situaties dat is uithouden met elkaar en veel moeilijker.

De basisregel van elke gemeenschap en dus ook van onze geloofsgemeenschappen komt uiteindelijk neer op: ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet’. Ik vertrouw erop dat iedereen het beste voorheeft met onze (geloofs-) gemeenschappen. En daar mogen we ook allemaal ons steentje aan bijdragen, daaraan mogen wij allemaal bouwen. Daarvoor worden er bouwers gezocht, elke dag opnieuw.  En als het goed is zien we vervolgens ook de vruchten van al dat werken.

Ook in onze parochie wordt volop gebouwd, maar we moeten het wel willen zien. We moeten daarvoor kijken met de ogen van ons hart. Kijk eens naar de kinderkerk, de jeugdkerk en de jongeren van Rock Solid die pas nog een bakweekend hebben georganiseerd en vele parochianen hebben blij gemaakt met hun lekkernijen. Dit kunnen we niet doen zonder al die werkgroepleden, ouders en kinderen. Kijk eens naar de vrijwilligers binnen de diaconie, de bezoekgroepen die tegenwoordig mensen bellen en waar het kan op bezoek gaan. Denk eens aan al de mensen die zich hebben ingezet, zelfs in coronatijd om geld in te zamelen voor het project ’Bouwen aan je toekomst en een veilige leefomgeving in Guatemala’ en die zich nu weer gaan inzetten voor jongeren in onder andere Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. De uitvaartvrijwilligers die in coronatijd nabestaanden nabij zijn tijdens het afscheid van hun dierbare. De mensen van de lokale secretariaten, de pastoraatsgroepen, commissies van Beheer die steeds maar weer klaarstaan. Kosters die altijd weer present zijn, diverse koren die het aandurven om toch met vier mensen te zingen. Het uitbrengen van een adventskalender en over een paar weken een vastenkalender omdat er behoefte is aan een stuk bezinning in deze onzekere tijd. De begeleiding aan basisscholen betreffende hun identiteit. Pastorale zorg in al haar facetten die volop wordt geboden. Dag in dag uit. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Het zijn allemaal voorbeelden hoe we samen, parochianen, bestuur en pastoraal team, bouwen aan en in onze H. Pancratius parochie. En dat doen we niet uit eigen belang, dat doen we omdat we het belangrijk vinden, om nu én in de toekomst het stokje van ons geloof door te geven aan de volgende generaties waardoor er ook in de komende jaren zielzorg geboden kan worden aan mensen die dit nodig hebben.

Het is voor ieder van ons een vrije keuze om hieraan een steentje bij te dragen. Het is ook een vrije keuze om een steen te werpen. Maar wie ervoor kiest om met stenen en modder te gooien, houdt uiteindelijk niets over. Dan is er geen sprake meer van bouw maar van afbraak en dit kan toch niet de bedoeling zijn.

Wie ervoor kiest om het ‘goede nieuws’ te verkondigen, moet dit aan het licht brengen. Die kan niet anders dan dit aan het licht brengen. ‘Daden die vanuit het licht en in het licht worden verricht, zijn daden in God verricht’, aldus het Johannesevangelie. Dat wij allen het aandurven in het ‘Licht’ te gaan staan en te blijven bouwen aan onze kerk die nog volop toekomst heeft.

Jacqueline Meupelenberg,  pastoraal werker.

In de maanden september, oktober, november hebben informatieavonden plaatsgevonden in alle geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius parochie, n.a.v. het bericht van de voorgenomen sluiting van zes van de negen kerken. Naast een toelichting op deze berichtgeving (welke in de komende weken uitgegeven zal gaan worden), hebben parochianen ook de gelegenheid gekregen om vragen te stellen. Deze zijn – voor zover mogelijk en voor zover onze kennis reikt – beantwoord.

Ondertussen heeft het parochiebestuur de meest relevante vragen en antwoorden gebundeld; deze vindt u onderaan dit bericht. Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, schroom dan niet om deze te stellen aan de leden van het pastoraal team en parochiebestuur.

Vragen en Antwoorden Informatieavonden V1.0

 

Wij zitten midden in de coronatijd, de samenleving, mensen zijn ontwricht in hun dagelijkse bestaan, er lijkt nog geen einde aan te komen. Hoe verder? Voorlopig kan er weinig. Corona kun je vergelijken met ziek worden. Hoe vaak horen wij dat mensen ziek worden, ze door hun ziekte worden beperkt. Ze kunnen niet meer zelfstandig functioneren, moeten toegeven en gaan de strijd aan om zo goed mogelijk te herstellen.

Met de corona zijn wij ook de strijd aangegaan, een hardnekkige strijd, het lijkt alleen maar achteruit te gaan, de mensen en de samenleving worden beperkt in het dagelijkse leven. Het leek iets beter te gaan met de corona in de zomer van 2020, toch sloeg de corona opnieuw weer toe in het najaar. We moesten terug naar af, op zoek naar een juiste therapie, een goed medicijn.

Corona en ziek worden kun je vergelijken!

Ziek zijn en proberen beter worden heeft impact op je leven, je moet het leven aanpassen, je ervaart dat gezondheid een rijkdom is. De corona heeft impact op ons leven en de samenleving. Je ervaart wat het betekent als het  leven wordt ontwricht, hoe rijk zijn wij als wij onze gang kunnen gaan.

Bovenstaande heb ik geschreven uit eigen ervaring, vanaf januari 2020 ben ik zelf beperkt geworden door rugklachten en ging ik het gevecht aan met mijn beperkingen. Met therapie begonnen dat had geen baat, de behandeling bij de rugpoli had geen baat. Worden doorverwezen en opnieuw beginnen, medicatie werd aangepast. Uiteindelijk moet je gaan voor de laatste mogelijkheid: operatie.

Vanaf november zit ik gedeeltelijk in de ziektewet en was beperkt zichtbaar, niet zichtbaar in de vieringen en uitvaarten, beperkt werkzaamheden verrichten. Ik was weinig zichtbaar in de parochie, hooguit bij huisbezoeken waar ik op de fiets naar toe kon.

Zo ben ik de strijd aangegaan met mijn rug zoals de samenleving de strijd aan ging met  corona.  Het vaccin moet ons helpen om de strijd tegen corona te overwinnen. Bij mij is het een operatie die mij moet helpen om weer redelijk te kunnen functioneren. De samenleving moet herstellen van de corona, langzaam weer de draad van het leven oppakken. Ik zal ook moeten herstellen na de operatie, ik zal een revalidatie periode moeten ondergaan om terug te komen.

Moed en hoop houden is de juiste therapie, ik zeg: gelukkig kunnen wij van de corona en ik van mijn beperkingen herstellen, er zijn vele mensen die niet kunnen herstellen door ziekte. In de loop van Maart hoop ik langzaam weer zichtbaar te zijn in de parochie, dan hoop ik dat u en de samenleving herstellende is van de corona.

Pas goed op u zelf en elkaar.

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink.

Rock Solid jongeren en leiding gaat met 101 cakes op weg.

Wij kijken terug op een geslaagd bakweekend, jongeren en leiding aan het aanrecht cakes bakken, de straat op naar 101 adressen in onze negen locaties. We mogen trots zijn op Rock Solid die op deze manier hun steentje bijdragen aan mensen die thuis zitten, voor wie door de  corona de deur niet uit kunnen. Wij zijn trots op onze jeugd en leiding. Jongeren hebben het als bijzonder ervaren, voornamelijk de reacties die ze kregen van mensen, met zoiets kleins kun je mensen een steuntje in de rug geven zei een van de jongeren.

We danken ook de negen bakkers voor het meebakken, de mensen die zich via de sociale media hadden aangemeld. Zonder deze bakkers hadden wij niet alle adressen kunnen voorzien van cakes. Niet iedereen hebben wij bereikt, niet alle adressen zijn bij ons binnen gekomen. Wij hebben een boodschap na deze mooie actie:

KIJK OM UW HEEN, WAAR MENSEN ALLEEN ZITTEN, WEES HEN NABIJ, HET KAN OP EEN EENVOUDIGE MANIER, ZOALS JONGEREN VAN ROCK SOLID DAT HEBBEN GEDAAN. HET MAAKT NIET UIT WAT JE BENT VAN ELKAAR. HET GAAT EROM DAT JE ER BENT VOOR ELKAAR.

KLIK HIER voor een sfeer impressie van het “Bakweekend” Het pastoraal team van de H. Pancratius parochie heeft – naar aanleiding van de berichtgeving van de Nederlandse overheid en bisschoppen, 12 en 13 januari jl. – opnieuw haar maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen en bekend gemaakt dat de reeds genomen coronamaatregelen verlengd worden en vanaf nu tot en met 8 februari alle vieringen alleen online en via kerkradio te volgen zullen zijn; het is niet mogelijk voor parochianen om hierbij aanwezig te zijn, vanwege de coronacijfers (met de zorgen om de Britse variant) en de reeds aangekondigde verlenging van de lockdown. Wel zullen de vieringen gehouden worden in het bijzijn van medewerkers, zoals maximaal vier koorzangers, lectoren, misdienaars en kosters. De doordeweekse vieringen worden vooralsnog opgeschort tot en met 8 februari.

Solidair

Het besluit om gedurende deze periode geen publieke vieringen te laten plaatsvinden, neemt het pastoraal team met pijn in het hart. Middels deze maatregelen, wil de H. Pancratius parochie haar solidariteit betuigen met alle maatschappelijke inspanningen om het risico van besmetting te verkleinen en de gevolgen ervan te verzachten. Wel spreekt het pastoraal team de hoop uit dat zij de genomen maatregelen spoedig kan versoepelen.

Parochianen worden uitgenodigd de berichtgeving nauwlettend te blijven volgen, via informatiebladen, website en andere informatiekanalen – met name richting de viering van Aswoensdag.

 

Uitnodiging voor gespreksgroep Grond van Leven

In deze tijd is het verenigingsleven weggevallen. We moeten zoveel mogelijk thuis blijven, thuis werken en elkaar mijden. Misschien dat u nieuwe hobby’s heeft ontdekt, veel meer films kijkt of aan het lezen bent geslagen. Maar het kan ook zijn dat u reikhalzend uitkijkt naar de tijd waarin u meer mensen kunt spreken en ontmoeten.

De gespreksgroep “Grond van Leven” brengt mensen en hun verhalen bij elkaar en kan ook online plaats vinden. In een kleine groep van zes mensen kijken we naar elkaars levensverhaal. We staan stil bij de grond van leven die we hebben meegekregen in onze jeugd en met welke waarden we zijn opgevoed. We gaan na hoe we nu in het leven staan, wat ons energie geeft en welke waarden wij uitdragen.. Tenslotte gaan we na wat we nodig hebben voor de toekomst en of ons geloof ons daarbij kan helpen.

De kracht van deze gespreksgroep zit in het feit dat er niet vergaderd en gediscussieerd wordt,  maar geluisterd naar elkaars persoonlijke verhaal. Uit de voorgaande jaren blijken deelnemers dit zeer verrijkend te vinden en vinden er echte ontmoetingen plaats. Er is geen leeftijdslimiet voor deze groep, mensen van allerlei leeftijden zijn van harte welkom.

We gaan uit van drie bijeenkomsten, voorlopig online, afhankelijk van de maatregelen.

De avonden zien er als volgt uit:

Avond 1 : is de geboortegrond het leidende thema. Er komen dan vragen aan de orde zoals: Waar heeft jouw wieg gestaan? Hoe zag jouw thuis eruit? Wat zijn de waarden die jouw ouders je hebben meegegeven?

Avond 2:  Hoe ziet je huidige grond van leven eruit?  Welke waarden vindt jij in het leven belangrijk? Hoe draag je die uit?

Avond 3: gaat over de humuslaag, de voedende laag. Wat of Wie raakt jou? Wat betekent geloven voor jou? Wat heb je nodig voor de toekomst?

De nieuwe groep zou in februari kunnen starten. De avonden vinden dan eens in de twee weken plaats. Hierbij een voorstel waarop de avonden plaats kunnen vinden: Maandagavond 1 februari, maandagavond 15 februari, maandagavond 1 maart, van 20.00 tot 22.00 uur.

Van te voren krijgen de deelnemers een uitnodiging via zoom. Voor vragen , informatie of aanmelding kunt u zich aanmelden via het emailadres van ondergetekende, c.saris@hpancratius.nl.

Van harte welkom!

Christianne Saris , pastoraal werker

Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

De gebedsweek vindt in 2021 plaats van 17 t/m 24 januari. Het thema #blijfinmijnliefde verwijst naar een uitspraak van Jezus Christus uit Johannes 15. Hij zegt daar tegen zijn leerlingen: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’ Hiervoor gebruikt Jezus het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. Dat is wat we hopen dat er in deze Week van gebed voor eenheid gebeurt.

Gebed om te bidden:

God van eenheid,

Ik bid U
om wereldwijde verbondenheid tussen gelovigen.
Dat wij de tegenstellingen en eigen gewoonten overwinnen
en beseffen dat wij allen één zijn door uw Geest en uw Liefde,
door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

 

 

Zalig Nieuwjaar.

Beste ouder, kinderen en betrokkenen, wij willen u een Zalig Nieuwjaar toewensen, jaar met geluk en gezondheid. Dat wij in 2021 elkaar mogen ontmoeten om samen te vieren.

In deze nieuwsbrief komt o.a. aan de orde een terugblik op Kerstmis, de bibliotheekkast en de planning voor 2021 waarin het maken van een Paaskaars, een kaars maken voor een ander centraal staat.

JEUGDKERK KOMT MET NIEUWE ACTIVITEIT: MAAK EEN KAARS VOOR…..

Kent u het programma de taarten van Abel? Abel maakt een taart met een kind voor een ander. Dit heeft ons op het idee gebracht om met kinderen een kaars voor een ander te maken. Een nieuw initiatief van de Jeugdkerk.

Waarom een kaars maken voor een ander.

Kaarsen maken en weggeven is bijzonder, je geeft licht aan een ander. Vaak doen we dit via een kaartje, of je geeft een bloemetje aan de ander, kinderen maken een tekening, je wilt de ander tot steun zijn. Wij willen kinderen de mogelijkheid bieden om een ander tot steun te zijn middels een kaars, deze kaars mogen ze zelf versieren.

Begeleiding en het gesprek

Kinderen worden door twee vrijwilligers en diaken Huitink begeleid. Naast het maken van de kaars is het gesprek met kinderen belangrijk. Tijdens het maken van de kaars kom je in gesprek met kinderen, waarom ze deze kaars maken, vertellen over zichzelf, geloof kan op een eenvoudige manier aan bod komen. Zo komen wij als Jeugdkerk in gesprek met kinderen.

Welke kinderen

Kinderen vanaf groep 4 kunnen zich aanmelden, dat kan via de mail van de Jeugdkerk. Ze kunnen aangeven voor wie ze een kaars willen maken en waarom. Er kunnen maximaal 5 kinderen per middag meedoen.

Kosten

Kosten voor het maken van een kaars bedraagt € 5,00 inclusief materiaal en drinken met iets lekkers.

Waar en wanneer

Eenmaal per zes weken zal er een middag worden georganiseerd, dit zal gaan plaats vinden in de dagkapel van Geesteren.

Start

Wij moeten op dit moment afwachten i.v.m. de corona maatregelen maar hopelijk kunnen wij in het voorjaar beginnen.

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink.