NIEUWE POST OP MISSIE IN GUATEMALA           

Kunnen trainingen een leven veranderen?
(Door Inge kuiphuis)

Ik heb wel vaker geschreven over geweld tegen vrouwen, en wat landarbeidersbeweging MTC doet om daar verandering in te brengen door bijvoorbeeld organisatie, opleiding, lobby en communicatie. De resultaten zijn vaak moeilijk en niet direct meetbaar. Wel zijn er vele voorbeelden van vrouwen die hierdoor hun leven hebben veranderd. En niet alleen die van hunzelf, maar ook die van hun familie en zelfs de gemeenschap. Zoals Rosaura.

GEWELD

Rosaura leefde in een situatie met huiselijk geweld. Haar man was regelmatig dronken en werd dan vaak boos en agressief. Ze kreeg ook wel eens klappen. Het werd zelfs zo erg dat ze met haar kinderen het huis uit moest en naar haar moeder ging. ¨Ik liet het gebeuren, maar nu niet meer.¨, vertelt ze. Maar, wat is er veranderd?

     Ik liet het gebeuren, maar nu niet meer – Rosaura

Hart luchten

In 2011 kocht Rosaura met haar man een stukje grond op een koffieplantage. MTC gaf juridische hulp aan de arbeiders op de plantage. Rosaura werd uitgenodigd voor trainingen van de vrouwenraad. In de trainingen werd er gepraat over vrouwenrechten en geweld tegen vrouwen. Een situatie waar veel vrouwen mee te maken hebben. ¨Hier kon ik mijn hart luchten¨, vertelt ze geëmotioneerd.

     Hier kon ik mijn hart luchten – Rosaura

Uit huis

Haar man was in het begin niet blij dat ze naar deze trainingen ging. Hij ging zelfs mee naar de trainingen om haar in de gaten te houden. Hij vond het maar niets dat vrouwen hier leerden ¨de broek aan leren te hebben¨, zoals hij het omschreef. Nadat haar man haar weer geslagen had nam Rosaura de beslissing om bij haar moeder te wonen. Smekend vroeg haar man of ze terug wilde keren. Uiteindelijk deed ze dat, onder de voorwaarde dat hij haar niet meer zou slaan. Hij had tijd gehad om na te denken en besefte dat dit niet de goede manier is om met elkaar om te gaan. Hij ging ook deelnemen aan MTC en aan de kerk, wat hem hielp te veranderen.

Rosaura tijdens de opname van een video waarin ze vertelt hoe de deelname aan MTC haar leven heeft veranderd.

Van slachtoffer naar leiden voorbeeld

Door deelname aan de vrouwenraad ging het niet alleen thuis beter, maar vergrootte ook haar zelfvertrouwen. Ze ging deelnemen aan het schoolbestuur, het gemeenschapsbestuur, een gemeentelijk bestuur en in de parochie. In haar gemeenschap kreeg ze de aanstelling van een door de overheid betaalde leraar voor elkaar. Ook wordt er met steun van een kerkgemeenschap in de Verenigde Staten, via de parochie in haar gemeente, een nieuwe school gebouwd. Maar ook wist ze hulp te regelen voor families met ondervoede kinderen.

Het schooltje in San Luis bestaat uit een lokaal van bamboe, hout en golfplaten. Eén leraar geeft er les aan 6 groepen van in totaal ongeveer 40 leerlingen.

Resultaten meten

Hoe druk je deze resultaten uit in cijfers? Lastig, want de verandering vindt niet direct plaats en is lastig uit te drukken in cijfers. Toch is het ook voor MTC belangrijk om inzicht te krijgen in de resultaten: het aantal vrouwen dat trainingen heeft ontvangen, het aantal dat vrouwen dat te maken heeft (gehad) met huiselijk geweld en de situatie hebben weten te keren en het aantal vrouwen dat daarvan deelneemt aan de lokale politiek. Maar ook met getuigenissen zoals die van Rosaura.

Volg Inge Kuiphuis op haar missie: klik hier

 

 

 

 

 

 

 

Geloof als missie.

Missie is op de eerste plaats Gods werk. Want Hij heeft ons allen opgeroepen tot mensen van geloof, hoop en liefde, mensen die op weg gaan voor het welzijn van anderen in alle tijden, vooral in deze maand. Ja, de oktobermaand is de maand van het rozenkransgebed, maar ook de wereldmissiemaand: een periode waarop de kerk wereldwijd stil staat bij het thema “missie”……….

Door het doopsel en andere sacramenten maakt God mensen ontvankelijk voor het luisteren naar Zijn roepstem en voor Zijn aanwezigheid in de wereld, en daarna voor het begrijpen van Zijn woord en Zijn geest. Hierin staat moeder Maria voor ons als voorbeeld missionair te zijn door haar aanvaarding tot God: “Mij geschiede naar Uw woord”. Maria’s geloof betekent een gebedsleven: Zij ontvangt het geloof als een missie, zij staat altijd open voor Gods uitnodiging tot verlossing en verkondiging dankzij Zijn barmhartigheid. In deze geest hebben wij als geloofsgemeenschap in onze parochie een weekend gekozen om te vieren en te bidden voor ons samen- kerk- zijn als een gelovige missie. Missie is daarom niet alleen maar een opdracht voor missionarissen in verre landen, maar ook voor ieder van ons in onze eigen omgeving zoals moeder Mara dat ook gedaan heeft voor haar naasten.

Want bidden is leven, samenleven met God en met elkaar. En het gebed begint niet bij ons verstand, maar in het centrum van onze persoon met het geloof in God als de Vader van allen. Bidden moet ten eerste voortkomen uit ons hart waar we kiezen voor God, waar we Hem ontmoeten en van waaruit wij met Hem ons leven gestalte geven. Dat wil zeggen: de verkondiging van het Evangelie en de opbouw van onze geloofsgemeenschap gebeuren niet alleen ver van ons huis, maar evenzeer in ons eigen land, in onze eigen woonplaats, in ons eigen gezin, in ons eigen hart. Dat noemen wij, als christenen, “missie”; en die missie proberen wij te volbrengen in de geest van Jezus en op voorspraak van Maria, de koningin van de heilige rozenkrans …… Door Jezus tot Maria, door Maria tot Jezus.

Pastor Linh

ANDERS VIEREN IN LANGEVEEN

Binnen de H. Pancratius parochie is de werkgroep anders vieren actief, deze werkgroep zorgt voor ‘anders’ vieren in de kerk. Dit zijn vieringen met een thema die aansluiten bij onze samenleving, met medewerking van gastkoren, een gastspreker. Het is echt ‘anders’ vieren. In maart van dit jaar was de laatste ‘anders vieren’ viering.  Hiermee doorgaan was een veel gehoorde reactie.

Volgende viering.

In oktober staat de volgende viering gepland, Dit keer in het teken van ‘kleur bekennen’. Hoe belangrijk is het dat mensen meetellen in onze samenleving, dat ze een stem hebben. Iedere mens is een individu en mag er zijn zoals hij of zij is.

In onze samenleving is dat nog niet vanzelfsprekend. In het anders vieren willen wij daar bij stilstaan.

Koor Ambiënte

Bij het anders vieren nodigen wij andere koren uit dan onze eigen kerkkoren, twee keer was er een gospelkoor. Dit keer zal het koor Ambiënte uit Geesteren de liederen verzorgen die in het teken staan van kleur bekennen. Liederen die gaan over de weg in het leven vinden, kracht krijgen en ogen openen.

Gastspreker

Naast het koor hebben wij dit keer een bijzonder gastspreker, Joey Schothuis uit Beuningen. Joey heeft een bijzonder verhaal te vertellen, hij gaat ons meenemen in het proces van zijn transitie. Jolie is Joey geworden, een verhaal dat gaat over kleur bekennen.

De moeite waard

De voorgaande vieringen waren de moeite waard, doorgaan was een veel gehoorde reactie, wij gaan door met anders vieren, om ons bewust te worden wat er leeft, waar het omgaat in de samenleving.

Wanneer

Deze viering zal plaats vinden op zaterdag 12 oktober om 19.00 uur in de kerk van Langeveen. Zet deze datum in uw agenda. Het belooft weer een bijzondere  viering gaan worden.

‘Vrede verbindt over grenzen’

Beste parochianen,

Van 21 t/m 29 september 2019 organiseert PAX dé nationale actieweek voor vrede.

Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. Zeker in een tijd van verharding in onze samenleving en non-stop geweld elders. Maar het kan anders. Durven wij over onze eigen grenzen heen te stappen en de ander tegemoet te treden? Ook als is hij of zij anders?

Vele mannen en vrouwen, kinderen en gezinnen zijn gevlucht omdat hun leven werd bedreigd. ‘Als we de grens maar over zijn, dan zijn we veilig’, wordt vaak gedacht. Maar niets is minder waar. Ook in dat vreemde land worden ze na gekeken, nagewezen, of vervolgd. Of men wordt vastgezet in een opvangkamp met grote hekken eromheen. Gevangenen in een land van vrede. En áls je geluk hebt kom je vervolgens in een land terecht waar je een verblijfsvergunning krijgt. En dan nog ben je er niet en moet je vele ‘grenzen’ over. Grenzen van een andere cultuur, van een ander geloof en andere eetgewoontes. Je kunt ermee in gevecht komen maar het kan je ook ‘openbreken’ en ruimte geven.

Over grenzen heen gaan, dit geldt niet alleen voor de vluchteling, de statushouder, het geldt evenzeer voor de autochtone inwoner van stad of dorp.

Op woensdagavond 25 september houdt aalmoezenier J.P. Thöni  een lezing over het thema: ‘Vrede verbindt over grenzen’. Vervolgens is er gelegenheid om met hem en met elkaar, in gesprek te gaan.

Deze avondbijeenkomst is in plaats van de jaarlijkse vredesbijeenkomst bij de Kroezenboom.

De bijeenkomst begint  om 20.00 uur en vindt plaats in de Protestantse Kerk in Tubbergen, Hattinkstraat 2.

Wees welkom!

Mede namens de leden van de oecumenische werkgroep vredesweek.

Jacqueline Meupelenberg, Pastoraal Werker.

 

 

Zondag 1 september heeft Paus Franciscus 13 nieuwe kardinalen benoemd. Daaronder Álvaro Ramazzini, huidige bisschop van Huehuetenango in Guatemala. Hij stond aan de wieg van landarbeidersbeweging MTC waar missionair werker Inge Kuiphuis werkzaam is.

Lange tijd was Ramazzini bisschop in het departement San Marcos waar hij de maya-bevolking steunde in de strijd tegen een groot mijnbouwbedrijf en zich hard maakt voor betere arbeidsomstandigheden op de koffieplantages. Doordat hij hiermee ook tegen de belangen van de machtige elite in Guatemala gaat, is hij al meerdere malen met de dood bedreigd. Zijn benoeming betekent voor MTC hoop en vertrouwen in de kerk, in de strijd voor sociale rechtvaardigheid.

Zie ook: https://missieinguatemala.wordpress.com/

 

Beste parochianen,

Graag vragen wij jouw aandacht voor het volgende: met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar d.i. 1 december 2019 zal een aantal veranderingen optreden in het rooster van de weekendvieringen. In de afgelopen maanden zijn diaken Bert Huitink en ondergetekende – op elke locatie afzonderlijk – in gesprek geweest met vertegenwoordigers van verschillende werkgroepen, koren, commissies en parochianen. Het thema ‘weekendvieringen’ is daarin onderwerp van gesprek geweest en heeft een brede aanleiding.

In het jaar 2017 heeft er over een periode van drie maanden een onderzoek plaatsgevonden naar het aantal kerkbezoekers. Uit de verzamelde gegevens valt te concluderen dat in onze H. Pancratius parochie slechts 5% van de parochianen onze weekendvieringen bezoekt. Dit geringe percentage kan vragen oproepen wanneer het in verhouding wordt gezien met de andere verantwoordelijkheden die de leden van het pastorale team hebben en de kosten die elke viering óók met zich meedraagt. Daarnaast hebben wij rekening te houden met de kwetsbaarheid van onze voorgangers en vrijwilligers; in bepaalde situaties zijn grenzen al bereikt. Eveneens hebben wij het moment in aanmerking te nemen waarop pastor Linh met emeritaat gaat (mei 2020) – zijn beschikbaarheid voor de weekendvieringen komt dan in een andere verhouding te staan.

Dit alles heeft gemaakt dat het onze verantwoordelijkheid is om de organisatie van de weekendvieringen ter sprake te brengen. Na de consultatieronde in februari en maart, heeft dit geresulteerd in een besluitvorming binnen het pastorale team, die ook teruggekoppeld is aan de betrokkenen in de maanden juni en juli.

Hoe ziet met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar het rooster van weekendvieringen eruit? Er wordt uitgegaan van een basisrooster voor vier weekenden (over de invulling in een vijfde weekend wordt nog nagedacht), per locatie:

  • Twee weekenden per maand worden ingevuld door leden van het pastorale team.

Er wordt getracht om één daarvan een eucharistieviering te laten zijn.

  • De keuze over de invulling van de andere twee weekenden maakt de locatie zelf.

Er kan besloten worden om één of twee weekenden geen viering te houden ofwel deze in te vullen met een woord- en communieviering door een lid van de werkgroep vrijwillige voorgangers.

Zoals de naam ‘basisrooster’ al impliceert, zullen er natuurlijk altijd bijzonderheden zijn (zoals vieringen van de Eerste H. Communie of H. Vormsel, kerkelijke feestdagen en themaweekenden) die dit basisrooster doen veranderen. Niettemin hopen wij dat met deze veranderingen meer ruimte komt voor andere pastorale verplichtingen en nieuwe initiatieven, voor de opbouw van onze H. Pancratius parochie.

Bij vragen en/of opmerkingen zijn wij graag voor u beschikbaar.

Met een hartelijke groet,

Namens het pastorale team H. Pancratius,

Pastoor Casper Pikkemaat

 

 

De eerste schoolweek zit erop, het dagelijks levensritme wordt weer opgepakt. In de kerk komen werkgroepen weer op gang, het nieuwe werkjaar is weer begonnen. De kinderkerk, Jeugdkerk en Rock Solid gaat weer beginnen. De werkgroepen zijn op sterkte, de kinderkerk heeft een nieuwe werkgroep van vier vrijwilligers, de Jeugdkerk heeft zich versterkt met een tweetal nieuwe vrijwilligers, Rock Solid is uitgebreid met een drietal vrijwilligers. In totaal gaan zich het komende werkjaar twintig vrijwilligers zich inzetten voor de kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid. Daar mogen wij als parochie trots op zijn.

Er staan weer verschillende activiteiten op het programma, daarvoor zijn flyers gemaakt die u achter in de kerk kunt vinden, via parochiebladen en sociale media kunt u ons volgen, worden gezinnen, kinderen en jongeren uitgenodigd om deel te nemen.

De kinderkerk gaat op 6 oktober om 10.00 uur beginnen met een viering op locatie, dit jaar gaan wij starten bij Loonbedrijf Poppink in Reutum. De Jeugdkerk opent op zaterdag 14 september in de dagkapel van Geesteren, deze middag zal Kees Posthumus komen met een voorstelling over Bijbelverhalen. Deze middag begint om 17.00 uur in de dagkapel van Geesteren. Gezinnen, kinderen kunnen zich opgeven via de mail: jeugdkerk@hpancratius.nl Rock Solid opent het werkjaar op vrijdag 13 september met een sport en spelavond in Fleringen, waarbij de jongeren de strijd tegen ouders aangaan. Deze avond zal er informatie gegeven worden over het nieuwe werkjaar.

De kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid hebben eigen mail adressen, mail adressen voor aanmeldingen, u kunt via de mail u vragen stellen. kinderkerk@hpancratius.nl, jeugdkerk@hpancratius.nl,  rocksolid@hpancratius.nl

Kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid leeft, wij willen kinderen, gezinnen en jongeren betrekken bij geloof en de kerk. Dat proberen wij te doen door het geloof aan te bieden, daarbij wij sluiten aan in leefwereld van kinderen en jongeren. Daarvoor zijn wij afhankelijk van ouders, wij hopen dat gezinnen en jongeren tijd maken voor geloof. Vaak horen wij van ouders: wij zijn zo druk, het weekend willen wij rust in ons gezin. Wij hopen dat gezinnen en jongeren tijd willen maken voor geloof.  Kinderkerk, Jeugdkerk en Rock Solid bieden geloof aan op een nieuwe manier, het is een meerwaarde voor de ontwikkeling van het geloof. De afgelopen jaren hebben wij veel positieve reacties ontvangen hoe en wat wij aanbieden, neem tijd om aan te sluiten bij onze kerk die leeft.

Wij zijn klaar voor een nieuw werkjaar, wij hopen velen te ontmoeten in de activiteiten die wij aanbieden.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661

Hartelijke groeten namens de werkgroepen, kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid,

Diaken Bert Huitink.

 

Beste parochianen,

U kunt nog stemmen voor de Ariëns publieksprijs.

Deze prijs wordt uitgereikt aan één van de 31 genomineerde projecten die ten dienste staan aan het lichamelijk en/ of geestelijk welzijn van mensen. Zij doen dat uit Christelijke naastenliefde.

Tot en met 30 september kan er op de website van de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (www.dkci-utrecht.nl) gestemd worden voor de Publieksprijs. Alle 31 projecten worden daarop beschreven. De Ariënsprijs voor Diaconie en de Publieksprijs worden uitgereikt op 12 oktober in Deventer.

Stem op een van de drie projecten uit onze parochie opdat zij de publieksprijs in ontvangst mogen nemen.

ZE ZIJN HET WAARD!

1) Kearls unne mekaar
2) Oecumenisch vredeswerkgroep Kroezeboom
3) Missionair werker Inge Kuiphuis

Succes met stemmen,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker, H. Pancratius parochie.

Zaterdag 20 juli jl. vierde pastor Heuven in een volle kapel in De Eeshof zijn 55 jarig priesterjubileum.
In aanwezigheid van familie, vrienden, collega’s, het Eeshofkoor en vele parochianen ging hij als hoofdcelebrant voor in de eucharistieviering. Wij feliciteren pastor Heuven van harte met dit bijzondere jubileum en wensen hem Gods zegen voor nu en de toekomst.

(Foto v.l.n.r. vicaris Pauw, pastor Linh, pastor Heuven, pastoor Jansen)