Pastoraal artikel maart 2020

De mens in tijden van crises

De corona crisis hakt er flink in! Naast alle maatregelen en richtlijnen die door de overheid zijn uitgevaardigd en nauwkeurig dienen te worden nageleefd, heeft het corona virus ook in het persoonlijke leven van mensen littekens achter gelaten. Op de scharniermomenten van het leven – van de wieg tot het graf – kunnen we niet de lieve mensen om ons heen hebben, van vóór corona. In de meest schrijnende gevallen sterft iemand alleen en wordt zelfs ten grave gedragen, zonder familieleden en dierbaren – alles om de kans op verspreiding van het virus te voorkomen. De mens anno 2020 leeft in een wereldwijde crisis en het einde of de gevolgen zijn nog ongewis.

Maar de mensheid kent crises (meervoud). In het Oude Testament zien wij bijvoorbeeld dat het volk van God door een grote crisis gaat van uitbuiting, hongersnood, ziekte, vooral ten tijde van hun veertig jaar in de woestijn. In het Evangelie zien wij dat de leerlingen van Jezus Hem vaak niet begrijpen, en niet kunnen accepteren dat Hij moet lijden en sterven. En welk verhaal je ook leest: de boodschap van ons geloof is telkens, dat God uit de meest onbegrijpelijke en negatieve situaties steeds weer iets goeds, zelfs iets beters kan scheppen. Dat is de hoop die ons geloof ons biedt. Tekenen daarvan zien wij ook gebeuren: kinderen die tekeningen maken voor ouderen in één van onze verpleeghuizen, om een klein beetje uit het isolement te komen en op te fleuren. Of dat buurmeisje die zich spontaan aanbiedt om boodschappen te doen voor oudere of zieke buren. En vergeten wij vooral niet hen die werkzaam zijn in de zogeheten cruciale beroepen, in de zorg.

Ondanks alle droefheid, eenzaamheid, angst en onzekerheid, laten we – misschien wel juist door deze corona crisis – zien wie wij als mens ten diepste zijn: een solidair en sociaal schepsel die, in alle kwetsbaarheid, begaan is met het lot van mensen. Een crisis haalt het beste uit ons naar boven. Niet alleen het coronavirus is namelijk besmettelijk; hetzelfde geldt voor vriendelijkheid, hoop en naastenliefde. En dat zijn karaktereigenschappen die ons meer en meer mens kunnen maken, naar Gods hart. Laten we – in Gods naam – daaraan vasthouden, en elkaar ondertussen in woord, daad en gebed ondersteunen.

Mede namens mijn collega’s van het pastorale team en parochiebestuur, wensen wij u veel sterkte toe!

Pastoor Casper Pikkemaat

Persbericht H. Pancratius parochie

Pancratius parochie scherpt maatregelen aan als gevolg van het corona virus

Het pastorale team van de H. Pancratius parochie heeft – als gevolg van de maatregelen en richtlijnen tegen het corona virus – de gehele pastorale organisatie en werkzaamheden onder de loep genomen en waar nodig besluiten genomen. Alles wat besproken en besloten is, staat in het teken van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die het pastorale team meent te moeten nemen. De hieronder genoemde maatregelen zijn genomen met de wetenschap van nu en kunnen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen weer worden herzien en aangepast.

De vieringen in het weekend en op doordeweekse dagen zullen op alle negen locaties – zoals eerder – vooralsnog worden opgeschort tot 1 juni. Daarmee hebben de huidige omstandigheden als gevolg van het corona virus consequenties voor de vieringen van Pasen, dit geldt ook voor de geplande schoolvieringen in de week voorafgaand. Om toch ook de nabijheid met haar parochianen te blijven behouden, zal het pastorale team op de aankomende zondagen overdenkingen verzorgen over het Evangelie, die als videoboodschap gepubliceerd zullen worden op de website van de parochie: www.hpancratius.nl en via KerkTV. Op Palmzondag (5 april) zullen de palmtakken voor de gehele parochie gezegend worden in de St. Pancratius basiliek te Tubbergen, die vervolgens in de loop van de Goede Week in de negen kerken ter beschikking staan voor persoonlijk gebruik. De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaswake en Eerste Paasdag zullen door het pastorale team gevierd worden in de basiliek te Tubbergen. De hierboven genoemde vieringen zullen live gestreamd worden middels onze website, en zonder parochianen plaatsvinden of in zeer beperkte kring.

Voor de maanden april, mei en juni staan voor een aantal zondagen vieringen van de Eerste Heilige Communie gepland. Deze en de voorbereidingen daarop zullen worden opgeschort en zo mogelijk weer worden opgepakt op een nader te bepalen moment in het nieuwe schooljaar. Het pastorale team begrijpt dat dit een ingrijpende maatregel is, maar ziet zich hiertoe genoodzaakt door de geringe voorbereidingstijd die anders zou ontstaan en zij verwacht niet dat deze vieringen eenvoudig doorgeschoven kunnen worden naar een later moment in juni.

De voorbereidingen op het sacrament van het Vormsel zouden in deze periode ook gaan beginnen voor de vieringen, op 20 en 21 juni. Deze voorbereidingen zullen ook worden opgeschort en worden doorgeschoven naar het nieuwe schooljaar. Verder overleg hierover zal ook met het Aartsbisdom Utrecht worden gevoerd.

In de maand mei staat een aantal doopvieringen gepland, meestal in een gemeenschappelijk moment. Het pastorale team heeft besloten om alle doopvieringen individueel te laten doorgaan, in beperkte kring van gezin, peetouders, opa’s en oma’s, en volgens een vereenvoudigde liturgie. De planning van deze vieringen zal gaan in overleg met de doopouders; de mogelijkheid bestaat natuurlijk ook voor de doopouders om de doop van hun zoon of dochter uit te stellen tot het najaar. Nieuwe doopdata zullen daarvoor uitgeschreven worden.

Met betrekking tot de geplande huwelijksvieringen zal er contact opgenomen worden met de aanstaande bruidsparen om nauwkeuriger te bepalen wat te doen.

De activiteiten van de kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid (het jongerenpastoraat van de H. Pancratius parochie) zullen ook worden opgeschort tot nader order. De laatste groep zou eind april – samen met een groep pelgrims uit onze parochie – vertrekken voor een indrukwekkende bedevaart naar Lourdes. In samenspraak met de VNB reisorganisatie, is besloten om deze reis niet door te laten gaan. De teleurstelling is uiteraard groot, want in de voorbije tijd zijn tal van activiteiten en sponsoring opgezet om deze reis te bekostigen. Er wordt gekeken naar een nieuw moment om deze ervaring te beleven.

Zoals reeds eerder aangegeven in de berichtgeving, zullen de vieringen rondom het afscheid van een dierbare overledene in beperkte kring gehouden worden; niet meer dan 30 personen. Dit blijft vooralsnog gehandhaafd. De liturgie bij deze vieringen zal vereenvoudigd zijn en in de vorm van een woord- en gebedsviering (zonder een koor). Voor de herdenking van de overledenen – voor een breder publiek, op latere termijn – heeft het pastorale team aandacht en zal te zijner tijd hierover meer naar buiten brengen.

De pastorale zorg rondom zieken en stervenden, in de vorm van ziekenzalving of ziekenzegening, blijft de aandacht van het team behouden en doet zij het verzoek aan de familie om deze samenkomsten in zeer beperkte kring te houden. Wel respecteert het pastorale team de geldende richtlijnen en maatregelen van de zorginstellingen.

De pastorale zorg in de vorm van huisbezoeken en pastorale gesprekken zijn ter beoordeling van de leden van het pastorale team zelf, met in achtneming van de gezondheid van de betreffende parochiaan. Om contact te blijven houden onder de huidige omstandigheden, is het pastorale team op werkdagen bereikbaar tussen 16.00-17.00uur voor een telefonisch gesprek, onder de telefoonnummers die te vinden zijn in het parochiemagazine KOMPAS, de informatiebladen en via de website.

In deze periode van Veertigdagentijd is – in het kader van de Vastenactie – aandacht gevraagd voor de missionaire werker uit onze parochie Inge Kuiphuis, die werkzaam is in Guatemala en voor deze gelegenheid terug is gekomen naar ons land. Vanuit de drie parochies H. Pancratius, Lumen Christi en Plechelmus is ondersteuning gevraagd voor een tweetal projecten aldaar. Door de huidige omstandigheden zijn meerdere afspraken helaas opgeschort. Door de landelijke Vastenactie wordt gekeken naar een verlenging van de actie en in overleg met de bisschoppen naar een nieuw collecteweekend. Voor meer informatie en een mogelijke donatie verwijst het pastorale team naar de website www.vastenactie.nl en dan “Vrouwen en jongeren weven een cultuur van vrede in Guatemala”. Wij hopen op de betrokkenheid van iedereen.

Rondom het hoogfeest van Pasen staat ook jaarlijks de Paaspakkettenactie gepland, diverse parochianen hebben hun bijdrage hiervoor al geleverd door houdbare producten te verzamelen. In samenspraak met de PCI en de Diaconie van de PKN kerk Tubbergen zal naar een gepaste oplossing worden gezocht.

Een nieuwe uitgave van het parochiemagazine KOMPAS is tot nader order uitgesteld. Gebleken is dat veel van de ingevoerde artikelen gingen over aanstaande zaken en activiteiten, die als gevolg van het corona virus vooralsnog niet kunnen plaatsvinden. De redactie heeft daarom besloten een ander uitgavemoment te nemen.

Het pastorale team doet een dringende oproep om lokale vergaderingen van werkgroepen voorlopig niet meer te laten plaatsvinden, om daarmee de lijn van het pastorale team en parochiebestuur te volgen.

Tot slot, blijft het centrale secretariaat tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar en wil het pastorale team alle parochianen vragen om de meest actuele berichtgevingen te blijven volgen via de verschillende kanalen.

De bovenstaande maatregelen zijn weloverwogen genomen, met in achtneming de richtlijnen en maatregelen van het RIVM, om ten einde te voorkomen dat het corona virus zich verder verspreid.

Wij danken alle lezers bij voorbaat voor het begrip en wij willen blijven vragen om uw gebed voor hen die getroffen zijn en voor hen die werkzaam zijn in de zorg en andere cruciale beroepen. Als teken van hoop en bemoediging naar hen, hebben en zullen elke woensdagavond (te weten 18 en 25 maart en 1 april) van 19.00 tot 19.15uur de kerkklokken geluid worden van alle negen kerken.

Wij wensen alle parochianen veel sterkte toe in deze tijd van onzekerheid en onrust. In het omzien naar elkaar en in gebed, blijven we met elkaar verbonden, immers: onze verbondenheid is onze kracht.

Pastoraal team H. Pancratius parochie                                                                    Maart 2020

 

 

 

Vastenactieproject in Guatemala.

Beste parochianen,

Vooralsnog is door Vastenactie besloten om tot nader orde zowel de landelijke als de eigen doelenactie te verlengen tot 1 september aanstaande.

Vastenactie wil met de bisschoppenconferentie in gesprek om te kijken of er een nieuw collecteweekend afgesproken kan worden. Hierover later meer.

Omdat onduidelijk is hoeveel geld in totaliteit zal worden opgehaald nu er geen inzamelingsacties, sponsorlopen, vastenwandelingen etc. kunnen worden gehouden, zullen mogelijk keuzes gemaakt moeten worden in de projecten die wij ondersteunen. Laten we echter hopen dat dit laatste niet nodig is.

In overleg met Inge Kuiphuis, MTC  en  ondergetekende worden prioriteiten  gesteld aangaande de doelen.

Diverse acties die gepland stonden kunnen eventueel op een later tijdstip en een nader te bepalen datum plaatsvinden. Dit alles zal in overleg gaan met de MOV groepen en verdere betrokkenen.

Op de website van onze parochie staat een videoboodschap van Inge Kuiphuis. Mensen die geld willen doneren kunnen naar de website van Vastenactie gaan. www.vastenactie.nl Vervolgens naar projecten. Daar  ‘project steunen, bekijk projecten’ aanklikken en dan naar pagina 2 naar het eigendoelproject: vrouwen en jongeren weven een cultuur van vrede aanklikken. De rest wijzigt zich vanzelf.

Met vriendelijke groet, mede namens Inge Kuiphuis en de MOV groepen,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker

Tel. 06-20486904

Het corona virus houdt tal van zaken – ook van de parochie – in z’n greep en allerhande maatregelen worden getroffen. Met betrekking tot het afscheid van dierbaren, geldt de richtlijn “niet meer dan 30 personen”. Dit heeft nogal wat consequenties voor de aanwezigheid van betrokkenen die onder normale omstandigheden er gewoon bij zouden zijn geweest. Om hen toch deel te laten nemen aan de besloten plechtigheden, staat onze KerkTV ter beschikking en is per heden voor iedereen toegankelijk via het adres: https://hpancratius.nl/kerk-tv/. Dit betreft onze locaties: Fleringen, Geesteren, Reutum, Tubbergen, Vasse en Vriezenveen.

De vieringen in het weekend en op doordeweekse dagen zullen op alle negen locaties – zoals eerder – worden opgeschort tot 13 april. Daarmee hebben de huidige omstandigheden als gevolg van het corona virus consequenties voor de vieringen van Pasen, dit geldt ook voor de geplande schoolvieringen in de week voorafgaand.

Om toch ook de nabijheid met haar parochianen te blijven behouden, zal het pastorale team op de aankomende zondagen overdenkingen verzorgen over het Evangelie, die als videoboodschap gepubliceerd zullen worden op de website van de parochie: www.hpancratius.nl/videoboodschap en via KerkTV-herhaling. Op Palmzondag (5 april) zullen de palmtakken voor de gehele parochie gezegend worden in de St. Pancratius basiliek te Tubbergen, die vervolgens in de loop van de Goede Week in de negen kerken ter beschikking staan voor persoonlijk gebruik.

De vieringen van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaswake en Eerste Paasdag zullen door het pastorale team gevierd worden in de basiliek te Tubbergen en zonder parochianen plaatsvinden of in zeer beperkte kring. De hierboven genoemde vieringen zullen via KerkTV  (Tubbergen/rechtstreeks) worden uitgezonden en op een later tijdstip via KerkTV – herhaling – bij alle locaties. KerkTv is tijdelijk voor iedereen beschikbaar!

Op deze wijze proberen wij familieleden en nabestaanden tegemoet te komen in deze toch al moeilijke omstandigheden.

Als teken van hoop en bemoediging naar hen, hebben en zullen elke woensdagavond (te weten 18 en 25 maart en 1 april) van 19.00 tot 19.15 uur de kerkklokken geluid worden van alle negen kerken.

Pastoraal team H. Pancratius parochie

 

Beste parochianen,

Vanwege het vervallen van de weekendvieringen en de doordeweekse vieringen om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen willen we via deze videoboodschap uw aandacht vragen voor ons Vastenactieproject.

We zien uw donatie van harte tegemoet.

Heeft u vragen over beide projecten, dan kunt u contact opnemen met inge.kuiphuis@mtc.org.gt.  of met Jacqueline Meupelenberg

Hartelijke groet, mede namens Inge Kuiphuis en de MOV groepen,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker H. Pancratius parochie.

j.meupelenberg@hpancratius.nl

tel. 06-20486904

 

 

 

UPDATE: 19 maart 2020

De jongeren bedevaart naar Lourdes gaat definitief niet door. Eind april zouden twee bussen uit Tubbergen vertrekken richtig Lourdes. De jongerenbedevaart zou met een groep van 40 personen naar Lourdes gaan. De teleurstelling is uiteraard groot. De jongeren zijn anderhalf jaar bezig geweest om geld te verdienen voor de bedevaart. Sponsoren waren ons goed gezind. Op dit moment staat de gezondheid voorop.
We gaan de jongeren bedevaart nu een jaar opschuiven, we zullen nu in de meivakantie van 2021 gaan. We hopen dat de jongeren enthousiast blijven om mee te gaan.


Zondagmorgen en de jongeren en begeleiding staan in Noord Deurningen voor de deur van het klooster, voor jongeren is dat niet gebruikelijk om op zondag richting het klooster te gaan. Ze zijn naar het klooster gekomen om zich voor te bereiden op hun Lourdes bedevaart. Voor de begeleiding is het ook niet gebruikelijk om op zondag naar het klooster te gaan, de voorbereiding is er ook voor de begeleiding. 40 Personen zijn samen, een grote groep die op 24 april naar Lourdes gaan.

De dag begon met koffie, thee en ranja, iedereen kreeg zijn naamkaartje op, er zijn enkelen bij die de groep nog niet kent en voor de 1e keer in de groep komen. Dan beginnen we met zingen, het lied te Lourd op de bergen moet er wel inzitten als je naar Lourdes gaat. Dat lied wordt deze dag enkele keren gezongen, of je nu wel of niet kunt zingen, iedereen wordt geacht om mee te zingen. Onze Robin begeleidt dit muzikaal.

Wat is er nu gebeurd in Lourdes? Wie van de jongeren kent het verhaal van Lourdes, wat is Bernadette daar overkomen. Als je in Lourdes aankomt, je komt bij de grot, dan moet je wel weten wat daar is gebeurd. Daarvoor keken wij deze dag naar de film van Bernadette, haar leven en verhaal was te zien in de film.

Ontspanning hoort ook bij deze dag, wij speelden het spel ik houd van Holland, ik houd van Lourdes. In twee groepen werd het spel gespeeld, welke onderdelen speelden wij: herkennen van een lied, interview waarin je geen ja, nee en euh mag zeggen, doorvertellen van een roddel, het verjaardagscadeau met de bom. Het was een strijd tussen het team Nederland en Frankrijk.

In het klooster is het goed wat betreft de lunch, dat was het ook op deze dag. Het favoriete broodje kroket, tomatensoep met ballen, en broodjes kaas en ham. We smulden er samen heerlijk op los. Voor dat we het wisten kregen wij bezoek van Dylan Kuipers. Dylan is een jonger iemand die vorig jaar naar Lourdes is geweest als zorgvrijwilliger en de jongeren kwam vertellen wat hij beleefd en gezien heeft.

De film moest nog worden afgekeken en wij hebben het dagprogramma in Lourdes doorgenomen, verteld wat wij gaan doen in Lourdes. De dag vloog voorbij en we hadden tijd tekort.

Als laatste waren wij te gast bij de zusters bij de beeldmeditatie die zij iedere zondag houden in de vastentijd. Er kwamen vele mensen uit de omgeving naar deze beeldmeditatie. Wat veel jongeren in de kerk zullen velen gedacht hebben! Op het einde zongen wij voor in de kerk met kaarsjes in onze handen het lied te Lourd op de bergen. Dat raakte mensen in de kapel. We kregen vragen als ‘hoe het kan dat zoveel jongeren naar Lourdes gaan, en wie zijn jullie. Onvoorstelbaar dat dat jullie deze jongeren meekrijgen was een veel gehoorde reactie’.

Wij hebben een geweldige startdag gehad, zijn bijna klaar om naar Lourdes te gaan. De laatste voorbereidingen moeten geregeld worden. 26 Maart is er om 19.00 uur de startviering in de kerk van Tubbergen, samen met de andere bus met pelgrims die gelijktijdig met ons in Lourdes zijn, en deze avond komt Cantiamo uit Lourdes zingen. Iedereen is van harte welkom om mee te vieren.

Op 24 april, vroeg in de ochtend gaan de jongeren met de nachtbus richting Lourdes, de andere bus vertrekt een dag eerder, zij hebben een ander programma op de heenreis.

Dit is nu Rock Solid, het jongerenpastoraat, wij leven en beleven geloof met jongeren op een manier die bij jongeren past, die aansluit bij jongeren. Wij komen een maal per maand samen op een vrijdagavond. Vaak hoor ik van jongeren dat ze denken dat Rock Solid saai is en alleen gaat over kerk. Niet dus, wij zijn een levendige groep en die met elkaar optrekken. Jongeren die een avond mee willen doen kunnen zich aanmelden bij Diaken Bert Huitink. Ouders die vragen hebben kunnen daarvoor ook terecht bij Diaken Bert Huitink. b.huitink@hpancratius.nl of 06 -20432661

Rock Solid is de moeite waard, het is een hechte groep van vrienden, wil ook jij vriend van Rock Solid worden?

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink

‘Samenwerken aan een veilige toekomst’ is het thema van ons vastenproject.

Dit jaar ondersteunen wij een tweetal projecten in San Marcos, te Guatemala. Door middel van trainingen en podcasts wordt mannen en vrouwen geleerd dat geweld geen oplossing is voor problemen. Er wordt ingezet op positieve eigenwaarde en wederzijds respect. Daarnaast helpen we vrouwen en jongeren te bouwen aan hun toekomst door middel van aanschaf van nieuwe apparatuur voor opleidingscentra. Door hen de kans te geven een vak te leren, krijgen zij de kans een inkomen te verwerven en daarmee een alternatief voor migratie. Zo kunnen zij op een veilige manier bouwen aan hun toekomst.

Dit eigen doelenproject vindt plaats in samenwerking met Inge Kuiphuis, missionair werker uit Geesteren, MTC (landarbeidersbeweging in Guatemala), de H. Plechelmus parochie en de parochie Lumen Christi.

Tijdens de weekendvieringen in de vastentijd zal Inge Kuiphuis in alle locaties van de H. Pancratius parochie een getuigenis afleggen over haar werk en het vastenproject.

In het schema hieronder kunt u zien wanneer ze in elke geloofsgemeenschap aanwezig is.

Fleringen: 7 maart 19.00 uur samen met pastoor Pikkemaat
Vasse: 8 maart 9.00 uur samen met pastoraal werker Saris

Helaas komen de vieringen tot 6 april  te vervallen i.v.m. de aangescherpte maatregelen van het corona virus waardoor onderstaande vieringen komen te vervallen. Voor meer nieuws klik hier

Geesteren 14 maart 19.00 uur samen met pastor Linh
Vriezenveen: 15 maart 9.00 uur samen met Werkgroep
Albergen  15 maart 10.30 uur samen met pastoor Pikkemaat
Mariaparochie: 21 maart 19.00 uur samen met pastoraal werker Meupelenberg
Reutum: 22 maart 9.00 uur samen met pastoraal werker Meupelenberg
Tubbergen: 22 maart 10.30 uur samen met pastoor Pikkemaat
Langeveen: 4 april 19.00 uur samen met diaken Huitink

 

Kardinaal Eijk heeft een boodschap gepubliceerd ten behoeve van de Veertigdagentijd die vandaag (Aswoensdag) begint. In deze brief signaleert de aartsbisschop van Utrecht dat de mens vaak de “handen vol heeft aan het dagelijkse leven. Daardoor bestaat het gevaar dat we onvoldoende tijd inruimen voor God en voor wat Hij ons te zeggen en te geven heeft.”

Lees hier de gehele vastenboodschap van kardinaal Eijk

Soms kan het goed zijn om je levensverhaal te delen met iemand anders omdat er sprake is van eenzaamheid, ziekte, handicap, rouw, verlies, et cetera waardoor er vragen kunnen ontstaan op het gebied van zin- en betekenisgeving.

In dit kader is er door het pastoraal team een folder ontwikkeld waarin beschreven staat wat zij voor mensen kunnen betekenen.

Wij hopen dat deze folder helpt om waar nodig contact met ons te zoeken. De folders liggen achter in de kerk en is verkrijgbaar bij de lokale secretariaten.

Hartelijke groet, pastoraal team H. Pancratius parochie.

Klik hier voor de folder Pastorale Zorg

N.b. vanwege het vervallen van de weekendvieringen en de doordeweekse vieringen t/m 12 april om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, volgt er binnenkort nader bericht over de voortgang van de inzameling van levensmiddelen.

________________________________________________________________________________

Delen van je eigen overvloed: inzameling levensmiddelen H. Pancratius parochie.

Van je eigen overvloed uitdelen aan mensen die het wat minder goed hebben. Vanuit deze gedachte houdt de H. Pancratius parochie een inzameling van levensmiddelen. Zij doet dit gedurende de vastentijd.  De inzameling start in het weekend van 29 februari-1 maart en eindigt in het weekend van 4-5 april.

Elk weekend zullen manden of kratten achter in de kerken staan waarin de meegenomen levensmiddelen verzameld kunnen worden.

Op 6 april zullen met behulp van de leerlingen van SG. Sint Canisius Tubbergen ongeveer 200 tassen worden gevuld en vervolgens worden uitgedeeld aan hen die dit steuntje in de rug nodig hebben.

Ook de communicantjes zullen een bijdrage leveren aan deze actie als onderdeel van de voorbereiding op hun Eerste Heilige Communie.

Als wij durven delen van onze overvloed kunnen we ook deze keer weer mooie pakketten samenstellen.

De actie wordt dit jaar wederom georganiseerd in samenwerking met de PCI (Parochiële Caritas Instelling) van onze parochie en met de Protestantse Kerk Tubbergen.