Op zondag 21 februari a.s. neemt de geloofsgemeenschap Albergen afscheid van de H. Pancratiuskerk in het dorp. Die dag vindt om 10:30 uur de allerlaatste Eucharistieviering plaats in de kerk, waarna deze op 1 maart a.s. – naar het decreet van de aartsbisschop van Utrecht – aan de eredienst onttrokken is.

Slotviering

In de laatste Eucharistieviering gaat het pastoraal team van de H. Pancratiusparochie voor. Vanwege de coronamaatregelen zullen alle Albergse parochiekoren, te weten kinderkoor Unique, Vocal Devotion, het Pancratiuskoor en Cantiamo met 4 zangers per koor om beurten hun medewerking verlenen. Daarnaast zullen ook andere vrijwilligers van de geloofsgemeenschap een taak in de viering hebben. Alles volgens de richtlijnen van het RIVM.

Buiten de medewerkers aan de viering kunnen maximaal 30 parochianen toegelaten worden. Om iedereen een gelijke kans te geven zullen de individuele plaatsen verloot worden onder de mensen die zich hiervoor aanmelden. Voor wie niet bij de viering aanwezig kan zijn, is deze te volgen via een livestream of via de kerk-tv link op de website van de H. Pancratiusparochie. Tevens zal de viering opgenomen worden, zodat deze ook later terug te kijken is.

Afscheid nemen van kerkgebouw

‘s Middags is er tussen 13:00 uur en 17:00 uur voor iedereen die dat wil de gelegenheid om afscheid te komen nemen van het kerkgebouw. De kerk en sacristie zijn daarbij toegankelijk, met de mogelijkheid tot stil gebed of om een kaarsje op te steken. Ter herinnering aan de bijzondere vieringen die door de jaren heen in het kerkgebouw gehouden zijn, zal de kerkversiering daar speciaal op zijn aangepast. Er is een doorlopende presentatie van film- en fotomateriaal die vele herinneringen zal oproepen. De doopboeken, huwelijksboeken en overlijdensboeken liggen voor iedereen ter inzage op een speciale plek in de kerk. Er is koffie en thee en ook aan de kinderen wordt gedacht. Uiteraard dienen bij dit alles de coronamaatregelen in acht genomen te worden en wordt de aanwezigen gevraagd een mondkapje te dragen. Vrijwilligers zullen aanwezig zijn om een en ander in goede banen te leiden.

Vorig jaar 7 juli 2020 werd tijdens een speciale informatieavond bekendgemaakt dat voorbereidingen zouden worden getroffen om de kerk van Albergen aan de eredienst te onttrekken; twee maanden later is eenzelfde bericht ook uitgesproken over vijf andere kerken van onze parochie. Dit toekomstperspectief heeft een flinke impact op onze parochie en dat blijft onze en elkaars aandacht en zorg verdienen. Tegelijkertijd zijn er t.a.v. Albergen ook stappen gezet in dit proces met een hoorzitting in de kerk en met zeer waardevolle bijdrages van parochianen over de toekomst van de geloofsgemeenschap.

Daarnaast heeft het parochiebestuur van de H. Pancratius parochie de formele stappen gezet in dit proces van onttrekking aan de eredienst en heeft in het najaar een uitgebreid verzoek neergelegd bij de aartsbisschop van Utrecht. Op 22 januari 2021 heeft de aartsbisschop van Utrecht het decreet uitgevaardigd om de kerk van de H. Pancratiuskerk te Albergen aan de eredienst te onttrekken (de tekst kunt u lezen onderaan deze pagina). Middels dit bericht wordt iedereen ervan in kennis gesteld. Binnen een termijn van 10 nuttige dagen, te weten tot en met 1 februari 2021, kan aan de aartsbisschop een aangetekend verzoek gericht worden voor verbetering of herziening van dit decreet.

In het decreet staat vermeld dat zondag 21 februari a.s. de laatste viering zal zijn, waarna op 1 maart de kerk aan de eredienst is onttrokken. Een commissie, bestaande uit vrijwilligers van de geloofsgemeenschap Albergen, is inmiddels bezig invulling te geven aan deze zondag; meer informatie zal daarover volgen. Wellicht ten overvloede is te vermelden, dat we rekening zullen moeten houden met de maatregelen omtrent het coronavirus.

 

Albergen H.Pancratius Decreet onttrekking aan eredienst 2021-01-21

 

 

 

werkgroep Contactpersoon Adres Postc Plaats Tel
Beheerscommissie Mevr. T. Schlepers Albergen 442521
Pastoraatsgroep Vacant
Parochiesecretariaat Mevr. K. Grunder Zenderseweg 55 7665 TK Albergen 441208
Kosters Mevr. N. Verschure Ootmarsumseweg 37 7665 RV Albergen 441383
Hr. J. Hoitink Schultenstraat 13 7665 AK Albergen 441642
Kerkledenadministratie  Vacant
Parochieel Liturgisch Beraad Mevr. K. Grunder Zenderseweg 55 7665 TK Albergen 441208
Afvaardiging Liturgisch Beraad
H. Pancratiusparocchie
Mevr. K. Grunder Zenderseweg 55 7665 TK Albergen 441208
Liturgiegroep algemene vieringen Mevr. K. Grunder Zenderseweg 55 7665 TK Albergen 441208
Liturgiegroep Cantiamo Vacant
Liturgiegroep gezinsvieringen Mevr. A. Geuke De Venmoat 6 7665 DE Albergen 443277
Voorbereiding Eerste H. Communie Secretariaat Albergen 441216
Werkgroep H. Vormsel Mevr. D Elferink 0546 490036  
Pancratiuskoor Hr. A. Weersink Kapittelhuisstraat 38 7665 BB Albergen 442080
Vocal Devotion Mevr. F. Tulk Zenderseweg 59
7665 TK
Albergen 442852
Cantiamo Mevr. E. van Leijenhorst De Mösbrink 10 7665 EB Albergen 441565
Kinderkoor Unique Mevr. E. Kienhuis Oude Vriezenveenseweg 50 7602 AX Almelo 871887
Avondwakegroep Mevr. A. Meijer H. Wetterstraat 19 7665 AT Albergen 441977
Uitvaartvrijwilligers Mevr. A. Meijer H. Wetterstraat 19 7665 AT Albergen 441977
Groep lectoren / lectrices Mevr. J. Snoeijink Ootmarsumseweg 77 7665 RV Albergen 441874
Acolieten bij uitvaarten Hr. E. Leemhuis Vossenveenweg 4 7665 SX Albergen 441288
Collectanten Hr. A. Vleerbos De Hagen 24 7665 DP Albergen 441366
Werkgroep doopvoorbereiding Vacant
Bezoekgroep verzorg- en verpleeghuizen mevr. M. Huisken 0546 441476
Ziekenbezoekgroep Mevr. A. Kok Hobergenstraat 30 7665 AJ Albergen 441648
Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede Mevr. F. Tulk Zenderseweg 59 7665 TK Albergen 442852
Afvaardiging Diaconie Beraad
H. Pancratiusparochie
Vacant
Actie Kerkbalans Hr. B. Kemna Zenderseweg 14 7665 TM Albergen 441250
Ons Contact Hr. A. Vleerbos De Hagen 24 7665 DP Albergen 441366
Kerkradio Hr. G. Maathuis Kapittelhuisstraat 13 7665 AH Albergen 441670
Onderhoud website Hr. J. Grotenhuis De Wagenmaker 9 7665 DK Albergen 442455
Kerkschoonmaakgroep Mevr. A. Leemhuis Vossenveenweg 2 7665 SX Albergen 817161
Koperpoetsers Mevr. A. Leemhuis Vossenveenweg 2 7665 SX Albergen 817161
Werkgroep kerkversiering Mevr. T. Nollen Broekhuisweg 9 7665 TW Albergen 441329
Hr. J. Olthof Albergen 441958
Onderhoudswerkzaamheden/Klussen Hr. G. Maathuis Kapittelhuisstraat 13 7665 AH Albergen 441670
Mortuarium verzorging Hr. J. Schepers Hobergenstraat 32 7665 AJ Albergen 441746
Werkgroep onderhoud kerkhof Hr. Th. Velthof Hobergenstraat 20 7665 AJ Albergen 441184
Grafdelvers Hr. T. Oude Oosterik Albergen 681537
Tuinonderhoud Hr. G. Lammerink De Weer 17 Albergen 441835

Locatieraad. 

Op gezette tijden leest u in Ons Contact over de activiteiten van de locatieraad. Meestal gaat het dan over bijzondere plannen, over beheersaangelegenheden of over de financiën. De locatieraad heeft een dienende taak en daarbij hoort informatie verstrekken, aandacht vragen voor problemen, melding maken van mislukkingen en successen en laten zien waarmee je bezig bent. Dat versterkt de binding tussen het bestuur en de parochianen. Dat doen en deden we naar eer en geweten, onder het motto: niet het vele is goede, maar het goede is veel.
In algemene zin kun je stellen dat de locatieraad in samenwerking met het parochiebestuur de voorwaarden schept om alle noodzakelijke pastorale en zakelijke activiteiten mogelijk te maken. Het draagt de verantwoordelijkheid voor het financiële beleid en is dus ook belast met het verwerven van geldelijke bijdragen, het heffen van tarieven voor diensten en het houden van toezicht op alle financiële verplichtingen. De locatieraad draagt bovendien de verantwoordelijkheid voor het beheer en het onderhoud van alle locatie bezittingen, zoals het kerkgebouw, de pastorie, het kerkhof en andere eigendommen. Jaarlijks legt de locatieraad verantwoording af in de jaarvergadering voor haar beleid in het achterliggende jaar en informeert de locatie over de feitelijke stand van zaken en over de plannen van de toekomst.
De locatieraad bestaat momenteel uit de volgende personen en vergadert iedere eerste donderdag van de maand.
Voorzitter
Truus Schlepers
 
 Secretaris
 Vacant
 
Budgethouder
André Weersink
Bouw en Beheer
Vacant
Notulist
Vacant

DOOPFORMULIER – IN TE VULLEN DOOR DE OUDERS

   
     GEGEVENS DOPELING Jongen / meisje  (doorhalen wat niet van toepassing is)
Achternaam
Doopnamen
Roepnaam
Geboortedatum
 
     GEGEVENS VADER
Achternaam
Doopnamen
Roepnaam
Geboortedatum
Godsdienst
Telefoonnummer
E-mailadres
 
     GEGEVENS MOEDER
Achternaam
Doopnamen
Roepnaam
Geboortedatum
Godsdienst

 

Telefoonnummer
E-mailadres
 
     VERDERE GEGEVENS
Voor- en achternaam peetoom
Voor- en achternaam peettante
Andere kinderen uit het gezin: voornaam,achternaam en geboortedatum 1
2
3
4
 
     ADRESGEGEVENS
Adres, postcode, woonplaats
Ingeschreven in geloofsgemeenschap (AL-FL-GE-LA-MP-RE-TU-VA-VR):

(AL-FL-GE-LA-MP-RE-TU-VA-VR)

 
     VOORKEUR DOOPVIERING
1e voorkeur (plaats, datum en tijd)
2e voorkeur (plaats, datum en tijd)
3e voorkeur (plaats, datum en tijd)
Zijn er bijzondere omstandigheden of wensen waarmee rekening gehouden moet worden tijdens de doopvoorbereiding of de doopviering?

Denk daarbij bijvoorbeeld aan: handicap dopeling of ouders of peetoom of peettante; het tegelijk dopen van meerdere kinderen uit één gezin of familie; ziekte van opa of oma of ander familielid;

 een overlijden dat kort geleden heeft plaatsgevonden;  bijzondere gezinsomstandigheden en dergelijke:

 

 

 

in te vullen door centraal secretariaat:

 

Definitieve doop (plaats, datum en tijd)

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie: E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: tel. 06-33564002
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 u
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 u – 12.00 u

Voor een gemakkelijker overzicht kunt u ook filteren, door b.v. uw locatienaam in “Zoeken” in te geven!

Voor de weekendvieringen kunt u zich aanmelden via Meevieren  Voor de doordeweeksevieringen hoeft u zich niet aan te melden.

DAGDATUM LOCATIETIJDSTIPLITURGIEBIJZONDERHEDENVOORGANGERKOOR
Woensdag'21-04-21Vasse09.00Parochiële werkgroep
Woensdag'21-04-28Vasse09.00Pastoor Pikkemaat
Vrijdag'21-04-30Tubbergen09.00VrijdagmorgenvieringPastoor Pikkemaat

SEPTEMBER 2018

 

Agenda weekendvieringen
Voor een gemakkelijker overzicht kunt u ook filteren, door b.v. uw locatienaam in “Zoeken” in te geven!

DagDatumLocatieTijdstipLiturgieBijzonderhedenVoorgangerKoor
Zaterdag2021-04-24Mariaparochie19.00Vierde zondag van PasenZondag van de Goede Herder / Roepingen zondagPastoor PikkemaatCantabilé
Zaterdag2021-04-24Vasse19.00Vierde zondag van PasenZondag van de Goede Herder / Roepingen zondagPastoraal werker MeupelenbergDameskoor
Zondag2021-04-25Fleringen09.00Vierde zondag van PasenZondag van de Goede Herder / Roepingen zondagPastoor PikkemaatBelcanto
Zondag2021-04-25Geesteren09.00Vierde zondag van PasenZondag van de Goede Herder / Roepingen zondagParochiële werkgroepHerenkoor
Zondag2021-04-25Langeveen09.00Vierde zondag van PasenZondag van de Goede Herder / Roepingen zondagParochiële werkgroep
Zondag2021-04-25Tubbergen10.30Vierde zondag van PasenZondag van de Goede Herder / Roepingen zondagPastoor PikkemaatPancratiuskoor
Zondag2021-04-25Vriezenveen09.00Vierde zondag van PasenZondag van de Goede Herder / Roepingen zondagPastoraal werker Zoet
Zaterdag2021-05-01Langeveen19.00Vijfde zondag van PasenPastor Huisman
Zondag2021-05-02Geesteren09.00Vijfde zondag van PasenPastoor Pikkemaat
Zondag2021-05-02Reutum09.00Vijfde zondag van PasenPastoor Pikkemaat
Zondag2021-05-02Tubbergen10.30Vijfde zondag van PasenPastoor Pikkemaat
Zaterdag2021-05-08Fleringen19.00Zesde zondag van PasenPastoraal werker Zoet
Zaterdag2021-05-08Vriezenveen19.00Zesde zondag van PasenPastoor Pikkemaat
Zondag2021-05-09Mariaparochie09.00Zesde zondag van PasenMoederdagPastoor Pikkemaat
Zondag2021-05-09Tubbergen10.30Zesde zondag van PasenMoederdagPastoor Pikkemaat
Zondag2021-05-09Vasse09.00Zesde zondag van PasenMoederdagPastoraal werker Zoet
Woensdag2021-05-12Langeveen19.00Hemelvaart van de HeerPastor Huisman
Woensdag2021-05-12Reutum19.00Hemelvaart van de HeerPastoor Pikkemaat
Donderdag2021-05-13Geesteren09.00Hemelvaart van de Heermet St. CeciliaPastoraal werker Meupelenberg
Donderdag2021-05-13Mariaparochie09.00Hemelvaart van de HeerDiaken Huitink
Donderdag2021-05-13Tubbergen10.30Hemelvaart van de HeerPastoor Pikkemaat
Donderdag2021-05-13Vasse09.00Hemelvaart van de Heermet aubadePastoraal werker Saris
Zaterdag2021-05-15Fleringen19.00Zevende zondag van PasenMariaweekendPastoor Pikkemaat
Zaterdag2021-05-15Geesteren19.00Zevende zondag van PasenMariaweekendPastoraal werker Saris
Zaterdag2021-05-15Mariaparochie19.00Zevende zondag van PasenMariaweekendPastor Huisman
Zaterdag2021-05-15Reutum19.00Zevende zondag van PasenMariaweekendDiaken Huitink
Zondag2021-05-16Langeveen09.00Zevende zondag van PasenMariaweekendPastoor Pikkemaat
Zondag2021-05-16Tubbergen10.30Zevende zondag van PasenMariaweekendPastoor Pikkemaat
Zondag2021-05-16Vasse09.00Zevende zondag van PasenMariaweekendPastor Huisman
Zondag2021-05-16Vriezenveen09.00Zevende zondag van PasenMariaweekendParochiële werkgroep
Zaterdag2021-05-22Fleringen19.00Vigilie van PinksterenPastoraal werker Zoet
Zaterdag2021-05-22Vasse19.00Vigilie van PinksterenPastoor Pikkemaat
Zondag2021-05-23Geesteren09.00PinksterenPastoor Pikkemaat
Zondag2021-05-23Langeveen09.00PinksterenPastoraal werker Zoet
Zondag2021-05-23Mariaparochie09.00PinksterenTuinvieringParochiële werkgroep
Zondag2021-05-23Reutum09.00PinksterenPastoraal werker Saris
Zondag2021-05-23Tubbergen10.30PinksterenPastoor Pikkemaat
Zondag2021-05-23Vriezenveen09.00PinksterenPastoraal werker Meupelenberg
Maandag2021-05-23Mariaparochie09.00H. Maria, Moeder van de Kerk.Tweede PinksterdagPastoraal werker Meupelenberg
Maandag2021-05-23Tubbergen10.30H. Maria, Moeder van de Kerk. Tweede PinksterdagPastoor Pikkemaat
Zondag2021-05-30Tubbergen10.30Feest van de H. Drie-eenheidVijfde weekendPastoor Pikkemaat
Zaterdag2021-06-05Langeveen19.00Feest van het H. SacramentPastoraal werker Meupelenberg
Zondag2021-06-06Geesteren09.00Feest van het H. SacramentPastoraal werker Saris
Zondag2021-06-06Reutum09.00Feest van het H. SacramentPastoor Pikkemaat
Zondag2021-06-06Tubbergen10.30Feest van het H. SacramentPastoor Pikkemaat
Zaterdag2021-06-12Fleringen19.0011e Zondag door het jaar. SlotvieringPastoor Pikkemaat
Zaterdag2021-06-12Vriezenveen19.0011e Zondag door het jaarParochiële werkgroep
Zondag2021-06-13Mariaparochie09.0011e Zondag door het jaarDiaken Thöni
Zondag2021-06-13Tubbergen10.3011e Zondag door het jaarPastoor Pikkemaat
Zondag2021-06-13Vasse09.0011e Zondag door het jaarPastoor Pikkemaat
Zaterdag2021-06-19Geesteren19.0012e Zondag door het jaarPastoor Pikkemaat
Zaterdag2021-06-13Reutum19.0012e Zondag door het jaar. SlotvieringDiaken Huitink
Zondag2021-06-20Langeveen09.0012e Zondag door het jaarPastoor Pikkemaat
Zondag2021-06-20Tubbergen10.3012e Zondag door het jaarPastoor Pikkemaat
Zaterdag2021-06-26Mariaparochie19.0013e Zondag door het jaarPastoor Pikkemaat
Zaterdag2021-06-26Vasse19.0013e Zondag door het jaarDiaken Thöni
Zondag2021-06-27Fleringen09.0013e Zondag door het jaarDiaken Thöni
Zondag2021-06-27Tubbergen10.3013e Zondag door het jaarPastoor Pikkemaat
Zondag2021-06-27Vriezenveen09.0013e Zondag door het jaarPastoor Pikkemaat

Het woord ‘vormsel’ komt van het oud-Nederlandse woord ‘vroomsel’. Dat betekent ‘sterksel’ (vroom = sterk). Het sacrament van het Vormsel is de bekroning van het eerder ontvangen Doopsel. Op bijzondere wijze wordt in het Vormsel nog eens de kracht en de sterkte van de heilige Geest doorgegeven. Het is dus de bevestiging van het Doopsel.

Het Vormsel geeft de kracht van de heilige Geest om te getuigen van Jezus en zijn evangelie, om uit te komen voor je geloof in de levende Heer. De sterkte van de heilige Geest helpt een christen om in het dagelijkse leven in woord en daad méér te lijken op Christus.