De Corona Tijd is voor velen een tijd van bezinning op ons zelf én de wereld om ons heen. Een tijd van inleveren op allerlei manieren, versobering. Een jaarlijks terugkerende tijd van bezinning en minderen is ook de Vastentijd die zoals gebruikelijk van start zal gaan op Aswoensdag en eindigt met Pasen.

In onze parochie wordt dit jaar weer meegedaan aan de jaarlijkse bisschoppelijke Vastenactie. Dit jaar steunt Vastenactie het project “WERKEN AAN JE TOEKOMST” De campagne staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden en laat zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijenhouder of mandenvlechter.

Vastenactie ondersteunt daarom wereldwijd projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en geeft ondersteuning bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal.

Samen met u wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen voor een vervolgopleiding. Dit vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen en zelfstandig hun inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te zetten. Wij hopen daarom dat u een bijdrage, ook al is deze klein, aan Vastenactie kunt en wilt besteden om zo de jongeren en volwassenen die uw steun kunnen gebruiken te helpen Op www.vastenactie.nl leest u meer over de verschillende projecten. Help Vastenactie de projecten te ondersteunen. Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Zodra de vieringen weer publiekelijk toegankelijk zijn zullen vanaf Aswoensdag de collectebussen in de weekenden achter in de kerk te vinden zijn of kunt u uw geld deponeren in de daarvoor bestemde offerblokken.

Wij hopen ook dit jaar weer op uw bijdrage!
MOV groepen H. Pancratius parochie

In de maanden september, oktober, november hebben informatieavonden plaatsgevonden in alle geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius parochie, n.a.v. het bericht van de voorgenomen sluiting van zes van de negen kerken. Naast een toelichting op deze berichtgeving (welke in de komende weken uitgegeven zal gaan worden), hebben parochianen ook de gelegenheid gekregen om vragen te stellen. Deze zijn – voor zover mogelijk en voor zover onze kennis reikt – beantwoord.

Ondertussen heeft het parochiebestuur de meest relevante vragen en antwoorden gebundeld; deze vindt u onderaan dit bericht. Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, schroom dan niet om deze te stellen aan de leden van het pastoraal team en parochiebestuur.

Vragen en Antwoorden Informatieavonden V1.0

 

Jaarlijks wordt in alle christelijke kerken de Actie Kerkbalans gehouden. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken dus een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijft de parochie van waarde voor hun parochianen en de samenleving.

Onze parochie is altijd gewend geweest dat in de eerste weken van het nieuwe jaar aandacht wordt gevraagd voor deze inzamelingsactie. Al enige jaren is het tijdstip van deze Actie Kerkbalans een punt van gesprek; doorgaans is januari een koude maand en het is de vraag in hoeverre het verantwoord is om onze vrijwilligers de straat op te laten gaan. Dit jaar speelt de coronapandemie natuurlijk een zeer grote rol. In overleg met de werkgroep Actie Kerkbalans en de commissies van beheer, heeft het parochiebestuur besloten om de Actie Kerkbalans te verplaatsen naar het voorjaar, te weten: 4 – 18 april 2021. Hierover bent u al eerder in de informatiebladen en in ons parochiemagazine Kompas over geïnformeerd.

Ondertussen worden er voorbereidingen getroffen om de aanstaande Actie Kerkbalans in april zo goed en veilig mogelijk te organiseren; houdt daarvoor de informatiekanalen in de gaten. Uw bijdrage blijft – ook in het licht van de ontwikkelingen in onze parochie – van grote waarde om als kerk zichtbaar aanwezig te blijven in onze negen geloofsgemeenschappen.

Vanuit de Dorpsraad is er een werkgroep opgericht, die kijkt naar de mogelijkheden om het kerkgebouw een nieuwe bestemming te geven. Om aan te sluiten bij de wensen van de Fleringers houden we een enquête. Daarnaast houden we gesprekken met verschillende partijen, om een advies te kunnen geven over een goede invulling van het maatschappelijk vastgoed in Fleringen. Het advies van de werkgroep wordt met heel Fleringen gedeeld.

Heb je vragen, of heb je opmerkingen naar aanleiding van de enquête? Neem dan contact op met Gerard aan de Stegge (gerardaandestegge@hotmail.com) Tel.: 0612394961 of Anne Bonvanie-Lenferink (contact@annelenferink.nl) tel.: 0611407290.

Let op:

We willen graag input van alle Fleringers vanaf 16 jaar, dus vul de enquête persoonlijk in en vraag je gezinsleden om hetzelfde te doen via onderstaande link of QR-code.

Vul de enquête in voor 15 februari.

Ondersteun gezinsleden die hulp nodig hebben bij het invullen.

Vanaf 15 januari is ook papieren versie is ook te verkrijgen. Deze ligt achter in de kerk, en is beschikbaar bij Anne Bonvanie-Lenferink (Oldenzaalseweg 84) of Gerard aan de Stegge (Ootmarsumseweg 218). Lever deze ook in voor 15 februari, bij Anne of Gerard.

 

Vul de enquete in via: https://tinyurl.com/kerkgebouwfleringen

Of scan de QR-code :

Het pastoraal team van de H. Pancratius parochie heeft – naar aanleiding van de berichtgeving van de Nederlandse overheid en bisschoppen, 12 en 13 januari jl. – opnieuw haar maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen en bekend gemaakt dat de reeds genomen coronamaatregelen verlengd worden en vanaf nu tot en met 8 februari alle vieringen alleen online en via kerkradio te volgen zullen zijn; het is niet mogelijk voor parochianen om hierbij aanwezig te zijn, vanwege de coronacijfers (met de zorgen om de Britse variant) en de reeds aangekondigde verlenging van de lockdown. Wel zullen de vieringen gehouden worden in het bijzijn van medewerkers, zoals maximaal vier koorzangers, lectoren, misdienaars en kosters. De doordeweekse vieringen worden vooralsnog opgeschort tot en met 8 februari.

Solidair

Het besluit om gedurende deze periode geen publieke vieringen te laten plaatsvinden, neemt het pastoraal team met pijn in het hart. Middels deze maatregelen, wil de H. Pancratius parochie haar solidariteit betuigen met alle maatschappelijke inspanningen om het risico van besmetting te verkleinen en de gevolgen ervan te verzachten. Wel spreekt het pastoraal team de hoop uit dat zij de genomen maatregelen spoedig kan versoepelen.

Parochianen worden uitgenodigd de berichtgeving nauwlettend te blijven volgen, via informatiebladen, website en andere informatiekanalen – met name richting de viering van Aswoensdag.

 

Zalig Nieuwjaar.

Beste ouder, kinderen en betrokkenen, wij willen u een Zalig Nieuwjaar toewensen, jaar met geluk en gezondheid. Dat wij in 2021 elkaar mogen ontmoeten om samen te vieren.

In deze nieuwsbrief komt o.a. aan de orde een terugblik op Kerstmis, de bibliotheekkast en de planning voor 2021 waarin het maken van een Paaskaars, een kaars maken voor een ander centraal staat.

Zodra er, gelet op de corona-richtlijnen, weer in koorverband gezongen mag worden in 2021, zoeken de koren Belcanto uit Fleringen en Nouveau uit Reutum de samenwerking op!  De komende sluiting van de kerken in Fleringen en Reutum binnen een paar jaar en het geringe ledental van beide koren waren aanleiding voor de besturen van beide koren om te kijken naar de mogelijkheden om een “levensvatbaar” kerk- en popkoor te realiseren. Uit de gesprekken tussen beide besturen blijkt dat beide koren veel dezelfde ideeën en plannen hebben en ook dat de koren goed bij elkaar passen qua sfeer, gezelligheid en gemoedelijkheid. Dit heeft beide koren doen besluiten om een samenwerking met elkaar aan te gaan. Belcanto en Nouveau worden samengevoegd tot één koor. Dit koor komt onder muzikale leiding te staan van de huidige dirigent van Nouveau, Peter Löbker.

Er zal de eerste tijd (wanneer het weer kan) beurtelings op de maandagavond (in Reutum) en op de dinsdagavond (in Fleringen) gerepeteerd worden. Verdere details over de samenwerking worden later uitgewerkt.

Lijkt het je ook leuk om in te stappen bij het nieuwe koor als de repetities weer beginnen? Om samen met de al bestaande koorleden te beginnen met het zingen van nieuwe nummers? Je bent van harte welkom om je aan te sluiten! Of meld je aan als pianist, drummer, of gitarist. Samen maken we er zeker iets moois van!

Voor meer informatie: Mail of bel naar Maureen Stokkelaar (jstokkelaar@gmail.com of 06-53145090).

Terug blikken op 2020

 

HERINNERING ADVENTSACTIE

Denkt u  in deze dagen ook aan deze actie?

U bent de laatste weken via kruispunt geïnformeerd over deze actie. Tijdens de vieringen in de kerk is hier ook aandacht aan besteed. Door overstromingen en periodes  van droogte gaan maisoogsten in Malawi steeds vaker verloren. Vooral bij kinderen van alleenstaande moeders leidt gebrek aan eten tot schooluitval, vooral van meisjes. Met steun van Adventsactie krijgen deze gezinnen hulp bij het verbeteren van de voedselzekerheid.

Wij kunnen het werk van Adventsactie financieel ondersteunen.

Omdat de vieringen van van beide kerstdagen alleen online te volgen zijn via KerkTV   zal de bekende melkbus niet achter in de kerk staan.

U kunt wel een bijdragen overmaken op nr. NL97 RABO 0102013306 t.n.v. H. Pancratius Fleringen, o.v.v. Adventsactie Malawi.

Alvast vriendelijk bedankt!

Werkgroep MOV Fleringen

Zoals u wellicht hebt kunnen lezen op de website van de parochie en in Tubantia zullen de vieringen vanaf 17 december t/m 17 januari alleen online te volgen zijn. Het is helaas niet mogelijk voor parochianen om hierbij aanwezig te zijn, vanwege de oplopende corona cijfers en de reeds aangekondigde lockdown. Wel zullen de vieringen gehouden worden in het bijzijn van medewerkers, zoals maximaal vier koorzangers, lector(en) en koster.

In onze geloofsgemeenschap zijn de vieringen van Kerstavond om 19.00 uur – themaviering Kerstmis met cd-muziek- en 1e Kerstdag om 10.00 uur – “Ontdek het licht in jezelf en straal” m.m.v. enkele kinderen die de zang verzorgen – te volgen via KerkTV. (Zo ook de viering van zaterdag 9 januari 19.00 uur).

Boekje viering Kerstavond: KLIK HIER

Boekje viering 1e Kerstdag: KLIK HIER

Ook op 1e (na de viering van 10.00 uur) en 2e kerstdag (vanaf 10.00 uur) is de kerk geopend tot 17.00 uur. U kunt dan in alle rust de kerstkribbe en de versiering bekijken en er is gelegenheid om een kaarsje op te steken.
Denkt u hierbij wel aan de richtlijnen m.b.t. het coronavirus!