INFORMATIEBLAD GELOOFSGEMEENSCHAP LANGEVEEN.


Informatieblad

                                      Geloofsgemeenschap

                                                                                          St. Pancratius Langeveen

 

Jaargang 55 nr. 39 en 40                                                         29 sept. t/m 12 okt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties, huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’, dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

Op het moment van dit schrijven, ben ik de koffer aan het inpakken voor een vijfdaagse bedevaart naar Lourdes als hoofdaalmoezenier (hoofd pastorale zorg). Verschillende parochies uit het land en een aantal zorginstellingen maken zich op om voor een paar dagen naar het heiligdom te gaan in Zuid-Frankrijk; diverse parochianen van onze eigen Pancratius parochie weten hierover mee te praten omdat zij in het voorjaar mee zijn geweest met de reis van het Aartsbisdom Utrecht.

Het thema van alle Lourdes bedevaarten dit jaar luidt: “Doet maar wat Hij u zeggen zal”. Deze zinsnede is ontleend aan het verhaal van de bruiloft in Kana. Jezus, Zijn vrienden en Zijn moeder zijn uitgenodigd voor dit meerdaagse feest. Op een gegeven moment doet zich de crisissituatie voor dat er geen wijn meer is! Maria merkt de paniek op en wijst haar Zoon op de nood: “Ze hebben geen wijn meer!”. In eerste instantie reageert Hij bits op haar – tenminste zo lijkt het. Maar Maria doet dan de uitspraak: “Doet maar wat Hij u zeggen zal”. Het verloop van de tekst kennen we allemaal: het water wordt in wijn veranderd!

Uit dit verhaal van alle tijden kunnen we een aantal handreikingen opmaken, die ons iets te zeggen hebben, nu wij op de drempel staan van een nieuwe Mariamaand.

Zo zien wij in de figuur van Maria een attente en luisterende vrouw voor de noden van de mensen. Luisteren, dat is iets anders dan ‘horen’ – luisteren heeft te maken met aandacht, nauwkeurig willen aanvoelen waar de ander behoefte aan heeft. In Lourdes vinden we daarvan mooie dagelijkse voorbeelden, maar ook dichterbij huis waar mensen oprecht bekommerd zijn om elkaar en geïnteresseerd zijn in elkaar.

In het vervolg van het verhaal op de bruiloft in Kana, doet Maria die bekende uitspraak “Doet maar wat Hij u zeggen zal”. Het vormt het hart van de verering voor Maria: zij verbindt mensen met haar Zoon en geeft ons de moed of het vertrouwen om te luisteren naar de Stem die klinkt in ons binnenste. Verbinden staat tegenover ‘verbreken’ of ‘uit elkaar drijven’ – juist nu in onze tijd en samenleving is het van belang om mensen te verbinden met elkaar (en met God!), elkaar niet los te laten maar erbij te betrekken.

Tenslotte gebeurt het daadwerkelijke wonder door de bedienden: zij gieten water in de kruiken, maar het blijkt de beste wijn te zijn! Je denkt dat je water schenkt, maar je schenkt heerlijke wijn. Maar zolang je de kruiken laat staan, blijft er water in staan. Pas wanneer je gaat schenken, pas wanneer je uit jezelf treedt, van jezelf weggeeft, dan pas zal blijken dat je in feite goede, heerlijke wijn schenkt. Maar je moet wel schenken! D.w.z. jezelf geven, anders blijft het gewoon water.

Luisteren – verbinden – geven, drie ‘werkwoorden’ uit de bruiloft te Kana, die ons willen aanzetten om steeds meer mensen te worden naar Gods hart. En dat het mogelijk is…laat Maria ons zien.

Pastoor Casper Pikkemaat

 

Thema: Voor wie kom jij op?      Oogstdankdag 26e zondag door het jaar

Za. 29 sept.     19.00 uur: Eucharistieviering m.m. v. Liturgiekoor
(Pastor Linh)
Collecte:                             1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerkhof

Na deze viering is er gelegenheid om samen koffie/thee te drinken.

Di. 2 okt. 09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel
(pastoor Pikkemaat)
Na de viering is er gelegenheid om samen koffie/thee te drinken.

Thema: Samen één zijn                                           27e zondag door het jaar

Zo. 07 okt.        09.00 uur: Woord –en Communieviering
(I. Scholten, M. Hesselink, J. Lesscher)
Collecte:                             1. Plaatsengeld € 1.00
2. Wereldmissiedag voor kinderen
Onder deze viering wordt de H. Communie gebracht naar onze zieke en aan huis gebonden parochianen.

Di. 09 okt. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel
(pastoor Pikkemaat)

Jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 29 september

Jaargedachtenis: Harry Kuiphuis.

Misintenties: ouders vd Aast-Kock, Toon Grootelaar, Bennie Paus en ouders Paus-Heppenhuis en alle overl. fam. leden.

 

Jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 7 oktober

Jaargedachtenis: Maria Bertels-Flinkers, Maria ter Braak-Albers, Gerrit Mensen.

Misintenties: Gerard Bekhuis, Antoon Hagedoorn, Bernard en Truus Bekhuis-Braakhuis, Bennie Steggink, Toon Grootelaar, overl. ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof, Gerard en Rieka Kleizen, Berend Meijer.

 

Lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 29 september 19.00 uur
Lector: L. oude Nijeweeme
Misdienaars: D. Hendriksen, J. Kienhuis
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder
Communieuitr.: L. oude Nijeweeme

Zondag 7 oktober 09.00 uur
Lector: I. Scholten, M. Hesselink, J. Lesscher
Misdienaars: M. Weultjes
Collectanten: J. Pouwels, A. Bekhuis
Communieuitr.: I. Scholten, M. Hesselink, J. Lesscher

Dinsdag 9 oktober 19.00 uur
Misdienaar: W. Kuiphuis

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld       2e collecte
15/9                       € 52.60                  € 41.75 (Vredesweek)
23/9                       € 52.60                  € 39.05 (Eigen Kerk)

WEEKWACHT PASTORES
Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het Parochieverband, tel: 06 – 20430155.


LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN
Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;
email: info.langeveen@hpancratius.nl
Locatiersecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD
Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 10 oktober.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen voor donderdag 4 oktober 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE
Karin Grunder en Yvonne Kroeze
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:
Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.
Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.


We zijn dringend op zoek naar

HULP BIJ SCHOONMAKEN EN OPRUIMEN ROND DE KERK!!!

Vrijdagmiddag 5 oktober vanaf 13:30 en zaterdag 6 oktober van 8:30 tot 12:30 uur is de grote schoonmaak en opruimdag van de omgeving van ons kerkgebouw, het parochiecentrum en de aula.
Deze schoonmaakdag vindt jaarlijks plaats in september/oktober. Omdat het natuurlijk weer een behoorlijke klus is, hopen we dat een flink aantal mensen zich zullen opgeven. Vele handen maken licht werk!
Vrijwilligers kunnen zich opgeven voor vrijdagmiddag en/of zaterdagmorgen. Voor eten en drinken wordt gezorgd!
Opgeven voor vrijdagmiddag en/of zaterdagmorgen kan bij:
Evelien Olimulder: secretaris.langeveen@hpancratius.nl
Tel: 0546-633063, 06-49077776

Mocht U zich hebben opgegeven en toch niet meer kunnen, dan graag afmelden bij Evelien.


Bijeenkomst : Wat betekent Maria voor ons?
De maand oktober is één van de maanden waarin we Maria bijzonder gedenken.
Op dinsdagavond 23 oktober willen we daarvoor samenkomen.
We nodigen u uit om uw favoriete Mariabeeld mee te nemen en te vertellen welk verhaal daaraan is verbonden. We willen u de volgende vragen voorleggen: Hoe bent u aan het beeld gekomen? Waar staat het in huis? Wat betekent het voor u?

Vervolgens lezen we een verhaal over Maria uit de bijbel en staan we hier kort bij stil.
We steken een kaarsje aan voor onze eigen gebeden en sluiten de avond af.
Komt u ook? Van harte uitgenodigd!

Mocht u op de voorgestelde avond verhinderd zijn, maar wel interesse hebben in deze bijeenkomst, dan horen wij het ook graag. Dan kunnen we wellicht de bijeenkomst nog eens herhalen op een ander tijdstip
Dinsdag 23 oktober om 20.00 uur in het parochiecentrum van Tubbergen.
Graag uw naam en telefoonnummer doorgeven bij pastor Christianne Saris: pastor.saris@hpancratius.nl, tel. 06-20428594

Pastor Christianne Saris

Werelds eten en elkaar ontmoeten
Vluchtelingenwerk Oost Nederland en onze Pancratius Parochie organiseren op donderdagavond 11 oktober een kleinschalige ontmoeting tussen mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen in de gemeente en mensen uit de parochie. Er worden twaalf mensen uitgenodigd, die verdeeld zullen worden in een groep die een Syrisch/Eritrees gerecht gaan bereiden en een groep die een Nederlands gerecht maakt. Daarna gaan we samen aan tafel. Lijkt het u leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en om samen te koken? Dan bent u van harte welkom op 11 oktober van 17.00 uur tot 20.00 uur in de Blokhut in Tubbergen. Wel graag aanmelden bij pastor Saris : pastor.saris@hpancratius.nl

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet!

‘Huis van vrede’
De derde week van september vieren we traditiegetrouw de vredesweek. Ook dit jaar weer laten duizenden mensen zien dat het anders kan. Dat vrede wel degelijk bewerkstelligd kan worden. Vrede van en voor mensen. Afgelopen zondag was er de vredesbijeenkomst bij de Kroezeboom, georganiseerd door de oecumenische werkgroep van de PKN kerk Tubbergen en onze H. Pancratius Parochie. Het thema was: ‘Huis van vrede.’ Dit  thema was niet voor niets gekozen. Het echtpaar Nikos en Katharina die op Lesbos wonen runnen daar een restaurant en Nikos was er jarenlang naast restauranthouder ook visser. Hij zag dagelijks de vele vluchtelingen en werd erdoor geraakt. Hij besloot deze mensen te gaan helpen waardoor hij niet meer toekwam aan het vissen zelf. Zijn vrouw Katharina vertelde dat hij nu ‘visser van mensen’ is geworden.
Wat doet het echtpaar? Zij nodigen groepen vluchtelingen uit de kampen Moria en  Kara Tepe, uit voor een gratis maaltijd. De vluchtelingen noemen het restaurant ‘home for all’. Het project wordt ook wel ‘home for a day’ genoemd.  Inmiddels hebben Nikos en Katharina zich met hun restaurant volledig op de vluchtelingen gericht en besloten zij met behulp van vrijwilligers een hulporganisatie op te richten.
Elke dag komen er vanuit het opvangkamp Moria  en Kara Tepe drie groepen vluchtelingen voor een lunch én drie voor een diner. Tevens is er een muziekgroep die dagelijks komt musiceren.
Nikos zegt: ‘Het komt goed.  Dit is thuis en thuis is liefde en zorg.’
Misschien lijkt dit een druppel op de gloeiende plaat wetende dat er alleen al in het Kamp Moria bijna 10.000 mensen verblijven. Maar door zoveel mogelijk groepen te laten komen en ze te laten rouleren, probeert men zoveel mogelijk mensen ‘a home for a day’ bieden.
Een bijzonder echtpaar met een hart van goud, dat vrede wil bewerkstelligen tussen mensen. Ze zijn een groot voorbeeld voor de wereld. De collecte van de bijeenkomst afgelopen zondag zal aan dit echtpaar worden geschonken.
Meer informatie over dit bijzondere project kunt u vinden op www.homeforaday.gr of via pastor.meupelenberg@hpancratius.nl

Pastor Jacqueline Meupelenberg.

 

Huis van Spiritualiteit
Zaterdag 6 oktober 2018 bij gelegenheid van de H. Franciscus (4-10) in de Nicolaaskerk: “De arme pelgrim” m.m.v. Broeder Alex en de Stichting Poppentheater De Arme Pelgrim.

Op zaterdagmiddag 6 oktober om 15:00 uur komen wij samen in de St. Nicolaaskerk in Denekamp met het Poppentheater van Broeder Alex. Vanwege de feestdag van de H. Franciscus op 4 oktober is dit poppenspel voor JONG en OUD (!!) rond de persoon van Franciscus opgebouwd. Het doel is het ware kind in ons te laten herleven en moeilijke gedachten en valse maskers af te leggen. Als hoofdpersoon fungeert Franciscus, de arme pelgrim, een dwaze en wereldvreemde christelijke pelgrim op zoek naar een koninkrijk van liefde en vrede. Een mislukte en teleurgestelde accountant besluit als een arme pelgrim op zoek te gaan naar een koninkrijk van liefde en vrede. In een dorp aangekomen veroorzaakt zijn komst grote opwinding, want de inwoners denken dat de pelgrim niet arm, maar als een koningszoon schatrijk zou zijn. Centraal staan kleurrijke ontmoetingen tussen mensen met heel uiteenlopende karakters en heel verschillende (geloofs)opvattingen.  Thema’s als rijkdom versus armoede, vriendschap, geloof en ongeloof, hoop en wanhoop, liefde, humor, etc.

Broeder Alex is pelgrim en poppenspeler. Vanuit zijn roeping in 2004 trekt hij als een arme pelgrim, zonder eten en drinken of geld mee te nemen rond, net als Franciscus eens als arme leerling van Jezus op pelgrimstocht gaat om aan mensen het evangelie te verkondigen. Ieder jaar maakt hij zo een pelgrimstocht om armoede te ervaren die rijker maakt. Hij heeft theologie gestudeerd in Leiden en Amsterdam en leeft een religieus leven in de wereld.

Wanneer: zaterdag  6 oktober voor JONG en OUD
Aanvang: 15:00 uur
Waar: St. Nicolaaskerk in Denekamp
Kosten: vrije gift bij afloop voor de Stichting Poppentheater de Arme Pelgrim
Opgave bij:  secretariaat@lumenchristi.nl of telefoon: 0541-353551

 

HOOP DOET LEVEN
Hoop doet leven is het thema van de bedevaart dit jaar. In de vele jaren, meer dan honderd jaar zijn mensen als Gods volk onderweg naar Overdinkel gegaan om op voorspraak van de heilige Gerardus die hoop te verkrijgen in alles wat hen gaande en staande hield. Ook anno 2018 mogen wij als mensen van hoop, geloof en vertrouwen op bedevaart gaan. Hopelijk weten weer vele mensen uit onze parochies de weg naar Overdinkel te vinden om door de heilige Gerardus als mensen van hoop wegen te gaan van vrede en liefde ook in onze tijd. Dat wij zo gesterkt worden in het leven van alle dag. U bent allen van harte hiervoor uitgenodigd.

Pastor Willy Rekveld.

Programma: Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel
Op zondag 21 oktober 2018 zal in Overdinkel voor de 106de keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema: Hoop doet Leven. Muzikale medewerking zal worden verleend door muziekvereniging Concordia en het dames- en herenkoor. Uitgevoerd zal worden de Deutsche Messe van Franz Schubert.

Om 10.30 uur vertrekt de sacramentsprocessie van de kerk naar het park. Aansluitend om 11.00 uur Plechtige Eucharistieviering in het park, waarna de processie volgt.

Om 15.00 uur is het Sluitingslof in de Gerardus Majella kerk.

Het Twentse kerkdorp zal dan wederom de plaats zijn waar vele duizenden pelgrims vanuit het hele land bij elkaar zullen komen. Velen zullen al meerdere malen Overdinkel bezocht hebben en weten dat deze bedevaart steun en kracht geeft bij alle noden van de pelgrims.
Voorafgaand aan de bedevaart is er een Triduüm.
Op donderdag 18 oktober, vrijdag 19 oktober en zaterdag 20 oktober, elke avond om 19.00 uur, is er in de Gerardus Majella kerk, een viering in het teken van Gerardus.
Wij willen erop wijzen, dat sinds enkele jaren ook succesvolle kinderactiviteiten worden georganiseerd tijdens de viering op zondagmorgen.
Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het parochiecentrum van de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen 10.00 en 11.30 uur ( woensdag gesloten) telefoon 053-5381304.
Hier kunt u ook (mis)intenties opgeven.
Kosten intenties: vrije gift.
Misintenties: € 5,00 Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel.

Graag tot ziens, u bent van harte welkom!
Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl

 

Meditatieve Wandeling
Zaterdagmorgen 13 oktober 2018.

In samenwerking met het ‘Huis van de Spiritualiteit’ organiseert de ‘Werkgroep Meditatieve Wandelingen’ op zaterdag 13 oktober vanuit de Hervormde Kerk te Ootmarsum weer een schitterende wandeling van zo’n 12 kilometer door de prachtige natuur rond het stadje.
Het thema van deze wandeling is: ‘LOSLATEN’. Onderweg wordt, meestal op een verrassende locatie, gezorgd voor koffie en/of thee met iets lekkers.
Wanneer: zaterdag 13 oktober, Hervormde kerk aan de Ganzenmarkt te Ootmarsum, Aanvang 9.30 uur. (na afloop vrije gift). Graag vooraf even per mail aanmelden bij: secretariaat@lumenchristi.nl
Het ligt in de bedoeling tussen 13.00 en 14.00 uur weer terug te zijn bij de Hervormde Kerk zodat de zaterdagmiddag nog vrij te besteden is.

Orgaan donatie vanuit gelovig perspectief
Di. 
23-10, 19.30 uur Huize Elisabeth
Herwi Rikhof

Prof. dr. Herwi Rikhof vertelt deze avond over orgaan donatie vanuit gelovig en theologisch perspectief.
Kunnen we in de bijbel en in ons geloof antwoorden vinden op dit hedendaagse dilemma.
Mogen we zelf (laten) beschikken over ons dode lichaam? En wat betekent lichamelijke integriteit? Behalve dat God mij geschapen heeft, heeft God ook de ander geschapen. Juist die ander kan zeer gediend zijn met een orgaan van de overledene. Is dit niet ook een daad van respect en liefde t.o.v. de Gever van het Leven?
Herwi Rikhof is als priester begonnen in Millingen a/d Rijn. Als hoogleraar was hij verbonden aan de Katholieke Theologische Universiteit  (Utrecht) later,  tot zijn emeritaat in 2012, aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg.
Wanneer: dinsdag 23 oktober, Huize Elisabeth, 19.30 uur, € 7,50
Aanmelden via secretariaat@lumenchristi.nl

STARTVIERING JEUGDKERK
De jeugdkerk heeft een programma gemaakt voor het nieuwe werkjaar 2018-2019. Wat gaan we doen? Het werkjaar openen we met een startviering op 29 september om 19.00 uur in de kerk van Geesteren, m.m.v. het kinderkoor uit Langeveen.Afgelopen februari is de jeugdkerk ontstaan, een nieuwe vorm om met kinderen op weg te gaan, om samen te vieren, om het geloof uit te leggen. Een nieuwe vorm van samenkomen in onze parochie. De eerste activiteiten sloegen aan, het maken van je eigen Paaskaars, de wandelviering. De jeugdkerk staat nog wel in haar kinderschoenen, de jeugdkerk moet nog groot worden. Dat past uiteraard bij de jeugdkerk.

Er staan ook nog andere activiteiten op de rol. Het poppen theater “de eenzame pelgrim” doet onze parochie aan, we gaan aandacht schenken aan vasten, het maken van de Paaskaars staat weer op het programma. We sluiten het werkjaar af met een bijzondere middag. U kunt het programma terug vinden op de flyer die u kunt meenemen bij de 1e activiteit, of neem deze mee vanuit de kerk.
De kinderkerk in onze parochie kent het afgelopen jaar een stijgende lijn, vele ouders met kinderen weten de kinderkerk te vinden. Kinderen vanaf 2 jaar zijn welkom. Het verhaal van de bijbel wordt vertelt op een ontspannende manier via beelden op een scherm.

KINDERKERK
Beste peuters, kleuters en (groot)ouders
,
Het werkjaar begint op zondag 30 september om 10.00 uur met een viering op locatie.
Dit jaar hebben wij een nieuwe locatie, nl. de Wateregge, Bolkhoeksweg 1 in Almelo. Een bijzonder locatie waar wij te gast zijn en we staan stil bij Werelddierendag en de H. Franciscus, onze dierenvriend bij uitstek. Vanwege het thema zouden we het leuk vinden als jullie je knuffels meenemen.

Als je tussen de 2 en 6 jaar bent, ben je van harte welkom met je (groot)ouders! Je oudere broers en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen. Naast het Bijbelverhaal besteden we aandacht aan bidden en het iets over hebben voor een ander, maar we hopen vooral dat het gezellig wordt voor alle kindjes! De viering duurt ongeveer een half uur waarna we met iedereen nog wat drinken.
De data van de vieringen voor het komende werkjaar staan op een nieuwe flyer, u kunt deze meenemen bij deze 1e viering of u kunt deze vanuit de kerk meenemen. Makkelijk om thuis op te hangen.

Met vriendelijke groet,

De werkgroep Kinderkerk

Diaken Bert Huitink (06-20432661)
Manon Frieling
Joke Pegge
Moniek Degen
Susanne Burghout