Jaargang 57 nr. week 49, 50 en 51                                         28 nov. t/m 18 dec.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Je in bezit laten nemen

Beste parochianen,

We hebben allemaal wel eens gezellig rondom een haardvuur of een vuurkorf gezeten. Maar voordat het hout brandt, het knettert en warmte geeft moet het wel eerst gegrepen worden door het vuur waarmee het wordt aangestoken om vervolgens steeds verder door te dringen. Zo gaat het ook met het woord van God. Geheel onverwacht kun je er door geraakt worden. Een woord, een zin, een lied kan zo bij je binnenkomen dat je totaal van slag raakt. Dat je op dat moment letterlijk moet gaan zitten omdat je anders door je knieën zakt. En dan begint een proces van uitzoeken, van nadenken, van betekenis geven om uiteindelijk wel of niet werktuig te willen zijn in Gods hand.

De Jezuïet P. Paolo Molinari vergelijkt dat veranderproces in ons met een stuk hout dat door het vuur wordt gegrepen. Hij zegt: ‘Het woord van God dringt diep door in de ziel; het verlicht, brandt, veroorzaakt pijn. Hij probeert al het mooie en goede, dat in ons diepste wezen verborgen is, los te maken. Zijn werking is als een vlam, die om een stuk hout likt en het langzaam in bezit neemt. Eerst begint de schors te barsten, dan verdampt het vocht met steunen en sissen. Het hout begint-terwijl het rook ontwikkelt-knetterend te branden. Het vuur dringt verder door, totdat het ’t hele hout in bezit heeft en het hout zelf vuur wordt, brandend als een sintel. Het geluid dat het hout maakte toen het begon te branden wordt minder naarmate het vuur doordringt; er komt een diepe rust. Maar de warmte neemt toe, de uitstraling wordt intenser: dit alles heeft het vuur bewerkt. De brandende houtskool is er nog, volledig in zijn uiterlijke vorm-maar veranderd; vrij van alle ruwheid en hardheid, is het zelfs deelgenoot geworden aan de hoedanigheden van het vuur. Hoe meer het hout zich door het vuur in bezit laat nemen, des te meer warmte zal het verspreiden.

Zo werkt God in ons, want Hij wil ons veranderen. Hij wil dat wij worden zoals Hij. Hij wil dat wij alles zien zoals Hij het ziet. Hij maakt ons brandend door zijn vuur: “Ik kwam om vuur op de aarde te brengen en wat zou ik graag willen dat het al brandde” (Lucas 12,49) . God wil ons als zijn werktuig gebruiken-overeenkomstig zijn gedachten en wegen-maar zijn wegen zijn niet onze wegen…..’

Aan ons nu de vraag, of wij een werktuig durven te zijn in Gods handen, met alle consequenties die daaraan vastzitten.

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

Zondag 29 november, 1E zondag van de Advent,  geen viering in Langeveen.
Thema: Mijn bode voor U uit                                      2e zondag van de Advent

 1. 5 dec. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastor Huisman)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Adventsactie

 

 

Thema: De Onbekende verwachten                        3e zondag van de Advent

 1. 12 dec. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v.

Liturgiekoor (Pastor Saris)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Adventsactie

 

jaargedachtenissen en misintenties zondag 29 november

In verband met  geen viering op 29 november worden de intenties zaterdag 5 december gelezen.

Misintenties: Truus ter Groot-Nijkamp, Leo Scholten (Itterbeck), Joop Plegt.

 

jaargedachtenissen en misintenties zaterdag 5 december

Jaargedachtenis: Leo Scholten (Langeveen)

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Bennie Steggink, Truus ter Groot-Nijkamp, Leo Scholten (Itterbeck), Joop Plegt.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 12 december

Jaargedachtenis: Riek Nijkamp, Marie Niemeijer-Busscher, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, ouders J. Mensen-Weusthuis, Bernard Mensen, Oma Rikhof, Siny Kuipers.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Truus ter Groot-Nijkamp, Leo Scholten (Itterbeck), Joop Plegt.

Overige intenties:

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 5 december 19.00 uur

Lector: M. Pouwels
Corona coördinator: J. Weusthuis, J. Pouwels, M. Pegge

 

Zaterdag 12 december 19.00 uur
Lector: J. Lesscher

Corona coördinator: Y. Lohuis, J. Grootelaar, E. Wuite.

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

15/11                       €38.00                      €34.50            (onderhoud kerkhof)

22/11                       €38.50                      €27.20            (Nat. jongeren collecte)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 3 weken.

Het volgende komt uit op woensdag 16 december.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 10 december 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

inleveren misintenties kerstmis

De misintenties voor Kerstmis kunnen tot 11 december a.s. worden ingeleverd.

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING:

Indien u ter voorbereiding op Kerstmis gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Pikkemaat, tel. 06-52648770.

 

COMMISSIE VAN BEHEER EN PASTORAATSGROEP

Beste medeparochianen van Langeveen,

De afgelopen maanden hebben zich zoals u ongetwijfeld hebt meegekregen een aantal ontwikkelingen voorgedaan in onze geloofsgemeenschap.

De Commissie Beheer en Pastoraatsgroep geven bij deze hierop een toelichting.

 

Op 5 oktober j.l. hadden Evelien Olimulder en Jan Brakhuis hun functies in de Commissie van Beheer met onmiddellijke ingang neergelegd.

Daarna is Jan Brakhuis benaderd door meerdere medeparochianen uit Langeveen en is er over de situatie van de kerk in onze geloofsgemeenschap gesproken. Deze gesprekken waren heel positief en ondersteunend. Ook lieten deze parochianen weten graag te zien dat de Commissie van Beheer in tact blijft.

Gezien deze ontwikkeling zijn Evelien en Jan teruggekomen op hun eerder genomen besluit en hebben ze hun functies weer opgepakt.

 

Maandagmiddag  9 november j.l. werd Jan Brakhuis als voorzitter/budgethouder van de Commissie van Beheer persoonlijk in de privésfeer overvallen door 3 parochianen die hem, zoals ze aangaven namens alle inwoners van Langeveen, lieten blijken geen vertrouwen meer te hebben in hem als voorzitter van Commissie van Beheer. Dit omdat hij niet doet voor Langeveen wat hij, volgens hen en alle inwoners, moet en had moeten doen; opkomen voor Langeveen met daarbij de opmerkingen dat hij wordt gezien als niet transparant; een meeloper met de pastoor en zij zelfs de woorden stiekem gedoe in de mond namen.

Deze aantijgingen, maar ook het feit dat de Commissie van Beheer de afgelopen 10 maanden volkomen is genegeerd door woordvoerders van de verontruste parochianen en dat Jan niet als commissielid maar ook steeds persoonlijk wordt bejegend door woordvoerders van deze groep hebben hem maar ook Evelien doen besluiten om per 10 november j.l. definitief te stoppen als lid van de commissie.

Het ging zelfs zo ver dat de Commissie van Beheer in ontvangen mail met een bepaalde ideologische groep mensen wordt vergeleken waar je absoluut niet mee geassocieerd wil worden.

Ewald Sand, Jolande Weusthuis en Yvonne Wuite leggen hun bestuursfunctie per 1 januari a.s. neer. Zij blijven hun werkzaamheden daarna wel voortzetten als vrijwilliger.

 

De doelstelling van de Commissie van Beheer en de Pastoraatsgroep is in de afgelopen maanden aangegeven en ook bekend bij de woordvoerders van de verontruste parochianen en de dorpsraad. In principe zitten we allemaal (Commissie van Beheer, Dorpsraad en groep Verontruste Parochianen) op dezelfde lijn, alleen stonden en staan de neuzen niet dezelfde kant op over de manier waarop. De dorpsraad heeft dit ook na een gesprek met enkele leden van de Commissie van Beheer geconstateerd en ook aan de hand van de opgemaakte notulen daarna bevestigd via een mail.

De Commissie van Beheer en de Pastoraatsgroep hebben geprobeerd het doel te bereiken via de weg van diplomatie met als start- en uitgangspunt de juridische fusie in 2010.

Dat de groep verontruste parochianen hier een andere mening op na houdt mag, maar kan en mag natuurlijk niet als leidend geëist worden van de commissie van Beheer en Pastoraatsgroep.

Daarnaast staat de groep bol van vooroordelen.

 

WIJ als Commissie van Beheer en Pastoraatsgroep durven iedere parochiaan van Langeveen recht in de ogen te kijken met betrekking tot onze doelstellingen en het op een respectvolle wijze gevoerde beleid voor de geloofsgemeenschap Langeveen.

 

Ter afsluiting, voor de Commissie van Beheer en Pastoraatsgroep is en blijft heel belangrijk; geloof, respect en “het doel heiligt niet alle middelen”.

 

Met hartelijke groet,

Commissie van Beheer: Ewald

Pastoraatsgroep: Jolande en Yvonne

Evelien en Jan

 

Berichtje Diaken Huitink

Beste parochianen,

Sinds vorige week zit ik gedeeltelijk ziek thuis, ik heb problemen met mijn rug. Ik ben behandeld door de fysiotherapie en de Rugpoli Delden. Helaas heeft dit niet het gewenste resultaat opgeleverd. Ik sta nu onder behandeling bij de Neuro Chirurg en wacht op een operatie. De klachten zijn de laatste weken toegenomen waardoor ik gedeeltelijk in de ziektewet ben terecht gekomen. Lang lopen en staan gaat op dit moment niet. Hierdoor ben ik niet beschikbaar voor de liturgie, uitvaarten en weekendwacht. Ik werk voornamelijk vanuit huis. Na de operatie zal ik ongeveer drie maanden moeten revalideren. Op dit moment ben ik bereikbaar via telefoon, app en mail, waar nodig nemen collega’s de werkzaamheden van mij over.

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink

 

22 november; Eerste Jaargedachtenis Pastor Heuven

Zondag 22 november is in onze kerk de eerste sterfdag van Pastor Heuven herdacht. Pastor Huisman, die daarvoor speciaal naar Langeveen was gekomen,  ging voor. Aan het slot van zijn overweging noemde hij Pastor Heuven ‘een ware herder, die mensen altijd aandacht, liefde en goedheid schonk’.                                                                                                        Pastor Heuven wordt herinnerd als een mensenmens die door parochianen en anderen die hem gekend hebben, nog steeds erg gemist wordt. Aan het slot van de Eucharistieviering is zijn gedachteniskruisje overhandigd aan een aantal familieleden die op uitnodiging de viering bijwoonden.                                                                                                                  Pastor Heuven was geliefd, niet alleen in Langeveen, maar in de hele Pancratiusparochie en ook in ’t bijzonder op De Eeshof, Hier woonde hij de laatste jaren van zijn leven naar volle tevredenheid en hij heeft er veel voor zijn medebewoners betekend.                                                                                             In onze Geloofsgemeenschap staat als blijvende herinnering het Parochiecentrum met gerenoveerde aula, waartoe Pastor Heuven het initiatief nam en waarvoor hij de eerste steen legde.                                                                                 Pastor Heuven is op ons kerkhof begraven en zal mede hierdoor voor altijd met onze Geloofsgemeenschap verbonden blijven.

 

Dankwoord bij gelegenheid van koperen priesterjubileum

Beste parochianen,

Zondag 22 november mocht ik – omringd door een beperkt aantal aanwezigen van het parochiebestuur, pastoraal team, centrale administratie, élke geloofsgemeenschap en vriendenkring – mijn 12 ½ jarig priesterjubileum vieren. Uw betrokkenheid, in welke vorm dan ook, heeft mij goed gedaan! Middels deze weg zou ik graag iedereen willen bedanken, die hun felicitaties en hartelijke woorden hebben overgebracht!

 

Graag zou ik de woorden willen herhalen, die aan het einde van de viering zijn uitgesproken. Dankbaar ben ik voor het vertrouwen en voor het leren van úw geloofsverhalen. Dankbaar ben ik voor de hartelijke en leerzame samenwerking met de collega’s van het pastoraal team, het parochiebestuur, de centrale administratie, de commissies van beheer, pastoraatsgroepen en talloze vrijwilligers. Alles heeft mij geholpen om te groeien als mens en als gelovige; ook de momenten waarop de dingen mis zijn gegaan of wanneer ik niet aan verwachtingen heb voldaan.

 

Voor de toekomst wens ik ons allen toe “medewerkers te zijn van de vreugde”, indachtig mijn wijdingsspreuk uit de brief van Paulus (2 Kor. 1,24).

 

Pastoor Casper Pikkemaat

 

Adventsactie 2020

Verbeteren van de voedselzekerheid in Malawi.

In deze Adventstijd waarin we ons voorbereiden op de geboorte van Jezus Christus, willen we ons ook inzetten voor mensen overal ter wereld. Zoals in Malawi waar een groot voedseltekort is.

Meer dan de helft van de inwoners van Malawi moet rondkomen van 1 euro per dag of minder. Het is dan ook één van de armste landen ter wereld. De ongelijkheid tussen vrouwen en mannen is er bovendien schrikbarend. De afgelopen jaren ging 90 procent van de oogst verloren door overstromingen en droogte. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat er een verband bestaat tussen klimaatomstandigheden, voedselonzekerheid en schooluitval. Alleenstaande moeders met schoolgaande kinderen worden hierdoor extra hard getroffen. Hun landbouwproductie ligt lager omdat ze minder land bezitten en vrouwen geen toegang hebben tot steunmaatregelen die andere huishoudens wel krijgen, zoals leningen. Hun kinderen vallen bovengemiddeld vaak uit op school, vooral meisjes. Kinderen die wel naar school gaan presenteren minder omdat ze te weinig te eten krijgen.

 

CICOD is een landelijke ngo die arme en kwetsbare gemeenschappen ondersteunt bij het verbeteren van hun levensonderhoud, opleiding, sanitatie en milieubeheer. Dit project richt zich op 160 huishoudens van alleenstaande moeders met schoolgaande kinderen en 464 schoolkinderen (evenveel jongens als meisjes) die vaak verzuimen van school als gevolg van voedselonzekerheid. Het doel van dit project is om de voedselonzekerheid van deze gezinnen te verminderen en schooluitval van de kinderen te voorkomen.

Hoe?

De voedselvoorziening moet minder gevoelig worden voor het klimaat. In modeltuinen leren de deelnemers hoe je op een ecologische manier groente kunt verbouwen. De huishoudens krijgen elk 5 kippen en de moeders leren ook hoe ze voor de dieren moeten zorgen. Daarnaast doen de moeders mee aan spaar- en leengroepen in het dorp en leren ze hun financiën te beheren. De gezinnen krijgen sojameel, zodat hun kinderen tenminste 2 maaltijden per dag krijgen en zonder honger naar school kunnen. Dit alles maakt deze gezinnen veerkrachtiger en minder kwetsbaar.

 

Dit kan door een gift te storten op: NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, onder vermelding van Malawi.

U kunt ook uw gift deponeren in de daarvoor bestemde bussen in onze kerken.

 

De Actie loopt van 28 november tot en met 26 december.

Alvast dank voor uw bijdrage.

De gezamenlijke MOV groepen Heilige Pancratius Parochie.

 

Kalender voor de Advents- en kersttijd

Beste parochianen,

Binnenkort begint de Adventsperiode en de kersttijd. In de Adventsperiode bereiden we ons voor om de komst van Jezus in ons hart, in ons leven, in ons midden. In de vier weken voor Kerstmis ontsteken we elk weekend een kaars, elke week een beetje meer licht om met Kerstmis, het echte ‘Licht‘ in onze wereld, Jezus, te ontvangen.  Om vervolgens dit licht uit te dragen in ons leven.

Om u, om jou, om jullie te helpen om je voor te bereiden op Kerstmis en de kerstperiode  erna hebben we als H. Pancratius parochie een kalender gemaakt.

Voor elke dag is er een bezinnend moment. Soms is dit een tekst of een gedachte, een gedicht, een bezinnend woord, een opdracht, een knutselwerkje voor de kinderen of een lekker recept dat gemaakt kan worden.

Met deze kalender hopen we eenieder in deze zo onzekere tijd een hart onder de riem te steken. Met deze kalender willen we onze betrokkenheid tonen en u laten weten dat we u niet vergeten.

De kalender kunt u downloaden van de website www.hpancratius.nl en eventueel uitprinten. Ook via de facebookpagina van de parochie is de kalender via een link te downloaden.

U kunt een printversie uitdelen aan diegenen die niet in de mogelijkheid zijn om via de digitale weg de kalender te ontvangen of aan familie, vrienden en/ of bekenden. Dit wordt van harte aanbevolen. De kalender is ook een goede tip voor Sinterklaas.

Vanaf 28-29 november, de eerste advent, zullen er ook een aantal exemplaren achter in alle kerken liggen.

Wij wensen u allen een gezegende advents- en kersttijd toe.

Hartelijke groeten, pastoraal team H. Pancratius parochie

 

 

 

 

Digitaal Samenzijn Wereldlichtjesdag op 13 december in de Basiliek te Tubbergen.

 

Elk jaar, op de 2de zondag van december, is het Wereldlichtjesdag. Er worden op die dag wereldwijd, om 19.00 uur kaarsjes aangestoken voor overleden kinderen. Er wordt stilgestaan bij alle kinderen, die op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. Door de verschillende tijdzones ontstaat er vierentwintig uur een symbolisch lint van licht.

 

Voor de tweede keer wordt in de H. Pancratiusbasiliek in Tubbergen, Wereldlichtjesdag georganiseerd. Het maakt bij het herdenken niet uit hoe oud het kind was of hoelang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind! Voor altijd is hij of zij in je hart en gedachten!

 

Vanwege de coronapandemie en de opgelegde maatregelen via de overheid kunt u dit jaar de bijeenkomst alleen online volgen via kerktv – http://pancratius.kerkentv.nl/ – of via de kerkradio. Deze digitale bijeenkomst waarvoor wij u uitnodigen is voor ouders, broertjes en zusjes, oma en opa’s, en andere familieleden, voor betrokkenen van andere gezindten en andere belangstellenden.

 

Tijdens de uitzending op 13 december die begint om 18.45 uur worden kinderen herdacht door het aansteken van een kaars, het noemen van hun naam, het lezen van troostende gedichten. Passe Partout uit Geesteren zal de muziek verzorgen.

 

Via het e-mailadres y.kroeze@hpancratius.nl of via de websites www.wereldlichtjesdagtubbergen.nl  en www.hpancratius.nl kunt u de naam van uw kind opgeven zodat deze zal worden genoemd tijdens de herdenking. U kunt vanaf 21 november via bovengenoemde websites, en ook via facebook, een vlinder downloaden. Deze vlinder kunt u uitknippen en er vervolgens een wens of gedachte opschrijven en inleveren bij het lokale secretariaat van uw geloofsgemeenschap. Tevens kunt u aangeven of de naam van uw kind genoemd mag worden tijdens de herdenking.  De vlinders zullen worden verzameld en op 13-12 in de vlinderboom worden gehangen, in de basiliek in Tubbergen. Er zal voor uw kind een lichtje branden tijdens de bijeenkomst.

 

Is het downloaden geen optie dan ligt er vanaf 21 november in alle kerken van onze parochie een mand met vlinders en enveloppen klaar. U kunt de vlinder(s) én een envelop meenemen, de vlinder(s) vervolgens beschrijven en in de bus doen bij het lokale secretariaat. Tevens kunt u aangeven of de naam van uw kind genoemd mag worden tijdens de plechtigheid.

Het inleveren van de vlinders en naam kan tot woensdag 9 december.

Het boekje dat gebruikt wordt voor de herdenking kunt u desgewenst op zondag 13-12 ophalen uit de basiliek te Tubbergen. Dit kan van 12.00 uur tot 13.00 uur. U kunt ook het boekje downloaden via een van beide websites.

 

Als u na de herdenkingsplechtigheid het boekje, het lichtje en een herdenkingskaart wilt ontvangen dan vragen wij u om uw adresgegevens te mailen naar y.kroeze@hpancratius.nl of uw adresgegevens in een envelop af te geven bij het lokale secretariaat onder vermelding van ‘deelname wereldlichtjesdag.’ In het informatieblad kunt u de openingstijden van het secretariaat van uw locatie vinden. In het informatieblad en op de website van de parochie zal tevens bekend worden gemaakt wanneer en waar u het boekje, het lichtje en de herdenkingskaart kunt afhalen.

 

Wij wensen u een troostrijke herdenking toe.

Werkgroep Wereldlichtjesdag

 

Ga je mee? Op pad in de wereld van palliatieve zorg

De Netwerken Palliatieve Zorg Twente hebben samen met diverse ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en zorgprofessionals in Twente een levenspad palliatieve zorg ontwikkeld.

Een online levenspad met alle informatie die je goed kunt gebruiken in de palliatieve zorg.

Het levenspad is een pdf waarin je in stappen je eigen pad kunt kiezen. Zo wandel je door alle benodigde informatie.

 

Wanneer het levenspad gebruiken?

Er zijn drie paden: voor de patiënt, de naaste/mantelzorger en de zorgprofessional/vrijwilliger.

Een bewuste keuze, omdat de paden niet altijd gelijk lopen.

 

Stap voor stap wegwijs

De paden zijn opgedeeld in vier stappen:

 • Signaleren en markeren
 • Leven in de palliatieve fase
 • Laatste levensfase
 • Nazorg

Daarnaast is er speciale aandacht voor proactieve zorgplanning. In gesprekken met zorgprofessionals kijk je samen vooruit en maak je afspraken zodat de zorg aansluit op de wensen en behoeften van patiënt en naasten. Ook is het thema rouw opgenomen in het levenspad. Tot slot is extra informatie toegevoegd voor mensen in de palliatieve fase, die specifieke zorg nodig hebben.

Het pad is nooit af. Het wordt steeds aangepast aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen in de zorg voor mensen in de palliatieve fase en hun naasten.

Het levenspad is te vinden op de website: www.netwerkpalliatievezorg.nl/twente onder het kopje patiënten en naasten. Via een animatiefilmpje leer je binnen 1 minuut hoe het levenspad werkt.
Papieren flyers over het levenspad zijn te bestellen bij de netwerken via npztwente@hotmail.com

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de coördinatoren van de Netwerken Palliatieve Zorg Twente, Agnes van Berkum a.vanberkum@carintreggeland.nl of Gerda Kievitsbosch g.kievitsbosch@zgt.nl

 

Wandelen op de grens op de grens van oud en Nieuw

rond het thema ‘Vol vertrouwen het nieuwe jaar in’

De verstilde omgeving van de Paardenslengte bij Vasse, de bossen en velden rond Hoeve Springendal en het Duitse Hesingen zijn het decor van deze wandeling op de grens van Oud en Nieuw o.l.v. Karel Tijhuis.

Wat willen we in het oude jaar laten? Wat willen we meenemen het nieuwe jaar in? Met welke gedachten willen we verder?

Tijdens de wandeling, die als thema heeft ‘Vol vertrouwen het nieuwe jaar in’, zullen we een aantal keren luisteren naar inspirerende (Bijbelse) teksten rond dit thema. De natuur helpt ons daarbij om tot bezinning en inkeer te komen. Het pad waarop we wandelen brengt ons letterlijk tot aan en over de grens…

De wandeling verloopt deels in stilte en heeft een lengte van ongeveer 6 kilometer. De wandeling wordt afgesloten met een eenvoudige broodmaaltijd. Bent u ook nieuwsgierig geworden? Hebt u ook zin om mee te wandelen, het nieuwe jaar in?

Wanneer: 29 december, 13.00 – ca. 18.00 uur (max. 12 deelnemers!)

Startpunt: Parkeerplaats Erve Brunninkhuis, Brunninkhuisweg 3, 7662 PH Hezingen.

Kosten: € 7,50 (inclusief broodmaaltijd na afloop)

Opgave is i.v.m. corona verplicht. U kunt zich nog tot en met 20 december aanmelden via secretariaat@lumenchristi.nl met vermelding van uw naam en telefoonnummer. U kunt zich ook telefonisch opgeven bij het parochiesecretariaat van Lumen Christi: tel. 0541-353551, ook dan met vermelding van uw naam en email adres. En uiteraard met hoe veel personen u mee wilt doen met de wandeling.

 

 

 

 

 

Beste parochianen,

Zondag 22 november mocht ik – omringd door een beperkt aantal aanwezigen van het parochiebestuur, pastoraal team, centrale administratie, élke geloofsgemeenschap en vriendenkring – mijn 12 ½ jarig priesterjubileum vieren. Uw betrokkenheid, in welke vorm dan ook, heeft mij goed gedaan! Middels deze weg zou ik graag iedereen willen bedanken, die hun felicitaties en hartelijke woorden hebben overgebracht!

Graag zou ik de woorden willen herhalen, die aan het einde van de viering zijn uitgesproken. Dankbaar ben ik voor het vertrouwen en voor het leren van úw geloofsverhalen. Dankbaar ben ik voor de hartelijke en leerzame samenwerking met de collega’s van het pastoraal team, het parochiebestuur, de centrale administratie, de commissies van beheer, pastoraatsgroepen en talloze vrijwilligers. Alles heeft mij geholpen om te groeien als mens en als gelovige; ook de momenten waarop de dingen mis zijn gegaan of wanneer ik niet aan verwachtingen heb voldaan.

Voor de toekomst wens ik ons allen toe “medewerkers te zijn van de vreugde”, indachtig mijn wijdingsspreuk uit de brief van Paulus (2 Kor. 1,24).

Pastoor Casper Pikkemaat

Jubileum pastoor Casper Pikkemaat

Op 17 november was het 12½ jaar geleden dat pastoor Casper Pikkemaat zijn priesterwijding mocht ontvangen van kardinaal Eijk.

Dit jubileum is zondag 22 november gevierd in de basiliek in Tubbergen. Naast de collega’s van het pastorale team is pastoor Henri ten Have van de parochie Zalige Titus Brandsma te Wageningen e.o. mee voorgegaan tijdens deze viering. Beiden kennen elkaar uit de beginjaren toen pastoor Pikkemaat als parochievicaris werkzaam was in de genoemde parochie.
In de editie van Kompas van november is een interview opgenomen met pastoor Pikkemaat waarin hij terugblikt op zijn wijding en werkzaamheden in de parochie.
Vanuit de negen geloofsgemeenschappen waren genodigden aanwezig om het jubileum mee te vieren. Door de corona omstandigheden konden helaas niet meer dan 30 mensen de viering live bijwonen. Ondanks dat was het een hele sfeervolle viering en wordt in dankbaarheid hierop teruggekeken. Na woorden van felicitatie is afgesloten met koffie/thee en wat lekkers.

Foto impressie: KLIK HIER

Elk jaar, op de 2de zondag van december, is het Wereldlichtjesdag. Er worden op die dag wereldwijd, om 19.00 uur kaarsjes aangestoken voor overleden kinderen. Er wordt stilgestaan bij alle kinderen, die op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. Door de verschillende tijdzones ontstaat er vierentwintig uur een symbolisch lint van licht.

Voor de tweede keer wordt in de H. Pancratiusbasiliek in Tubbergen, Wereldlichtjesdag georganiseerd. Het maakt bij het herdenken niet uit hoe oud het kind was of hoelang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind! Voor altijd is hij of zij in je hart en gedachten!

Vanwege de coronapandemie en de opgelegde maatregelen via de overheid kunt u dit jaar de bijeenkomst alleen online volgen via kerktv – http://pancratius.kerkentv.nl/ – of via de kerkradio. Deze digitale bijeenkomst waarvoor wij u uitnodigen is voor ouders, broertjes en zusjes, oma en opa’s, en andere familieleden, voor betrokkenen van andere gezindten en andere belangstellenden.

Tijdens de uitzending op 13 december die begint om 18.45 uur worden kinderen herdacht door het aansteken van een kaars, het noemen van hun naam, het lezen van troostende gedichten. Passe Partout uit Geesteren zal de muziek verzorgen.

Via het e-mailadres y.kroeze@hpancratius.nl of via de websites www.wereldlichtjesdagtubbergen.nl  en www.hpancratius.nl kunt u de naam van uw kind opgeven zodat deze zal worden genoemd tijdens de herdenking. U kunt vanaf 21 november via bovengenoemde websites, en ook via facebook, een vlinder downloaden. Deze vlinder kunt u uitknippen en er vervolgens een wens of gedachte opschrijven en inleveren bij het lokale secretariaat van uw geloofsgemeenschap. Tevens kunt u aangeven of de naam van uw kind genoemd mag worden tijdens de herdenking. De vlinders zullen worden verzameld en op 13-12 in de vlinderboom worden gehangen, in de basiliek in Tubbergen. Er zal voor uw kind een lichtje branden tijdens de bijeenkomst.

Is het downloaden geen optie dan ligt er vanaf 21 november in alle kerken van onze parochie een mand met vlinders en enveloppen klaar. U kunt de vlinder(s) én een envelop meenemen, de vlinder(s) vervolgens beschrijven en in de bus doen bij het lokale secretariaat. Tevens kunt u aangeven of de naam van uw kind genoemd mag worden tijdens de plechtigheid.

Het inleveren van de vlinders en naam kan tot woensdag 9 december. 

Het boekje dat gebruikt wordt voor de herdenking kunt u desgewenst op zondag 13-12 ophalen uit de basiliek te Tubbergen. Dit kan van 12.00 uur tot 13.00 uur. U kunt ook het boekje downloaden via een van beide websites.

Als u na de herdenkingsplechtigheid het boekje, het lichtje en een herdenkingskaart wilt ontvangen dan vragen wij u om uw adresgegevens te mailen naar y.kroeze@hpancratius.nl of uw adresgegevens in een envelop af te geven bij het lokale secretariaat onder vermelding van ‘deelname wereldlichtjesdag.’ In het informatieblad kunt u de openingstijden van het secretariaat van uw locatie vinden. In het informatieblad en op de website van de parochie zal tevens bekend worden gemaakt wanneer en waar u het boekje, het lichtje en de herdenkingskaart kunt afhalen.

Wij wensen u een troostrijke herdenking toe.

Werkgroep Wereldlichtjesdag

Beste parochianen,

Binnenkort begint de adventsperiode en de kersttijd. In de adventsperiode bereiden we ons voor om de komst van Jezus in ons hart, in ons leven, in ons midden. In de vier weken voor Kerstmis ontsteken we elk weekend een kaars, elke week een beetje meer licht om met Kerstmis, het echte ‘Licht‘ in onze wereld, Jezus,  te ontvangen.  Om vervolgens dit licht uit te dragen in ons leven.

Om u, om jou, om jullie te helpen om je voor te bereiden op Kerstmis en de kerstperiode  erna hebben we als H. Pancratius parochie een kalender ontwikkelt.

Voor elke dag  is er een bezinnend moment. Soms is dit een tekst of een gedachte, een gedicht, een bezinnend woord, een opdracht, een knutselwerkje voor de kinderen of een lekker recept dat gemaakt kan worden.

Met deze kalender hopen we eenieder in deze zo onzekere tijd een hart onder de riem te steken. Met deze kalender willen we onze betrokkenheid tonen en u laten weten dat we u niet vergeten.

De kalender kunt u vanaf 27 november downloaden van de website www.hpancratius.nl en eventueel uitprinten. Ook via de facebookpagina van de parochie is de kalender via een link te downloaden.

U kunt een printversie uitdelen aan diegenen die niet in de mogelijkheid zijn om via de digitale weg de kalender te ontvangen of aan familie, vrienden en/ of bekenden. Dit wordt van harte aanbevolen. De kalender is ook een goede tip voor Sinterklaas.

Vanaf 28-29 november, de eerste advent, zullen er ook een aantal exemplaren achter in alle kerken liggen.

Wij wensen u allen een gezegende advents- en kersttijd toe.

Hartelijke groeten, pastoraal team H. Pancratius parochie

Jaargang 57 nr. 46 en 47                                                                      14 t/m 27 nov.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

 

Het inspirerende voorbeeld van Sint Maarten 

“Sinte Maarten, het is zo koud,

geef me een turfje of wat hout,

Geef me dan een centje

dan ben ik je beste vrindje,

Geef me een appel of een peer,

dan kom ik het hele jaar niet meer”.

Met bovenstaand liedje en een uitgeholde suikerbiet met een lichtje erin, gingen wij vroeger als kinderen langs de deuren op 11 november, de dag dat Sint Maarten herdacht wordt.

Mijn lagere school was naar hem genoemd en overigens ook de parochie waar ik toen woonde en de kerk die daar bij hoorde. Vreemd genoeg werd het verhaal van Sint Maarten niet op school verteld, dat heb ik later pas vernomen.

Het spreekt me nog altijd aan. Sint Maarten of Sint Martinus , werd in 316  geboren. Als soldaat van het Romeinse leger komt hij bij de stadspoort van Amiens een verkleumde bedelaar tegen die hij de helft van zijn mantel schonk. Daarna zou  Jezus ‘s nachts aan hem verschenen zijn  en gezegd dat hij zelf die bedelaar was geweest. Niet lang daarna laat hij zich dopen, neemt hij ontslag uit het leger en wordt hij leerling van bisschop Hilarius in Poitiers. Daarna keerde hij naar zijn geboortestreek terug om te missioneren, maar hij kreeg met enorm veel weerstand te maken. Hij trekt zich een aantal jaren terug als kluizenaar. Daarna richt hij een klooster op, waar hij een sober en bezinnend leven leidt. Dit maakt zoveel indruk op de mensen in de wijde omgeving, dat hij, tegen zijn eigen zin, door het volk tot bisschop van Tours wordt gekozen. Hij blijft als bisschop zijn monnikenleven voortzetten in het klooster. Tegelijkertijd reist hij stad en land af om parochies te stichten. Op één van die reizen wordt hij ziek en kort daarna overlijdt hij. Al snel na zijn dood wordt hij op veel plaatsen als heilige vereerd en doen er wonderlijke verhalen over hem de ronde. Zo zou hij een storm tot bedaren hebben gebracht, een brand op wonderbaarlijke wijze geblust hebben en een ziek meisje genezen hebben.

 

Een mooi verhaal over de weg die Sint Maarten heeft afgelegd. Ook wij lopen een heel eigen en unieke weg in het leven. Op die weg ontdekken wij voor onszelf wat we nodig hebben om een zinvol en betekenisvol leven te kunnen leiden. En iedere fase in ons leven brengt ons nieuwe inzichten. Dat wij, hoe onze weg ook gaat, net als Sint Maarten, het heilig vuurtje in ons brandend mogen houden. Dat we durven te doen wat ons hart ons ingeeft, ook al wijkt dit af van het verwachtingspatroon in de omgeving.

Dat wij met de ogen van God naar elkaar kijken en elkaar tegemoet komen in onze noden. Zeker ook in deze tijd. Houd moed, hou vol!

 

Hartelijke groeten,

 

Christianne Saris, pastoraal werker

 

 

 

Thema: Ga goed met je gaven om                             33e zondag door het jaar

 1. 15 nov. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. (enkele leden van)

liturgiekoor  (Pastor Huisman)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerkhof

 

Thema: Nabijheid aan de kwetsbaren                                       Christus Koning

 1. 22 nov. 09.00 uur: Gebedsviering

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Nationale Jongeren collecte

parochiËle kroniek:

Overleden:  Leo Scholten  *15-05-1960      ꝉ  27-10-2020

Eggerstrasse 34, Itterbeck

 

 

jaargedachtenissen en misintenties zondag 15 november

Jaargedachtenis: Herman Oude Elberink

Misintenties: Pastor Heuven + overl. fam., Johannes Pegge, Wil Heidkamp-Vermeulen, Herman Oude Elberink en overl. fam., overl. fam. Hein Rikhof, Gerard Pegge en José Damhuis-Pegge, Gerrit Albers en overl. fam. Droste, Leo Scholten (D), Truus ter Groot-Nijkamp, Antoon Kuipers, Gerdina Wijngaarden-Kok, Joop Plegt, Gerard Tijhuis, Anneke Hagedoorn-Bekhuis, Marie Oude Nijeweeme-Rikhof, Gerard Bekhuis

 

 

jaargedachtenissen en misintenties zondag 22 november

Misintenties: Pastor Heuven + overl. fam., Wil Heidkamp-Vermeulen, Truus ter Groot-Nijkamp, Herman Rikhof, Leo Scholten (D), Antoon Kuipers, Gerdina Wijngaarden-Kok, Joop Plegt, Gerard Tijhuis, Anneke Hagedoorn-Bekhuis

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 15 november 09.00 uur

Lector: J. Pouwels

Coronacoördinator: P. Plegt, J. Grootelaar, M. Hesselink

Zondag 22 november 09.00 uur
Lector: J. Lesscher, A. Schothuis, M. Pouwels

Coronacoördinator: T. Rozenkamp, A. Groot Kormelink, W. Groot Kormelink

 

Opbrengst Collectes
                      Plaatsengeld     2e collecte

31/10           € 24,10               € 22,20 (Kaarsen bij Maria)

7/11              € 25,90              € 24,60 (Katholieke ver. voor Oecumene)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 25 november.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 19 november 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

 

Beste parochianen,

 

Op 17 november is het 12½ jaar geleden dat pastoor Pikkemaat tot priester werd gewijd. Dit viert hij zondag 22 november om 10.30 uur in de basiliek te Tubbergen. Vanwege het maximum aantal toegestane kerkgangers van 30 personen wordt per locatie een aantal afgevaardigden uitgenodigd die de geloofsgemeenschap met haar parochianen vertegenwoordigen. Dit betekent dat u zich éénmalig NIET kunt aanmelden voor de viering van 22 november in Tubbergen. Wel bent u van harte uitgenodigd de viering mee te vieren via kerktv.  Namens de parochie én geloofsgemeenschappen wordt er een cadeau aangeboden aan pastoor Pikkemaat.

Wij wensen pastoor Pikkemaat een goede en inspirerende viering toe en nog vele werkzame jaren in het pastoraat.

 

Parochiebestuur en pastoraal team

 

 

Nieuwe churchquiz  in kerstsfeer

Zaterdagavond 19 december om 20.30 uur zal er opnieuw een churchquiz georganiseerd worden voor alle leden en belangstellenden van onze Pancratius Parochie. Dit vanwege de vele positieve reacties op de quiz in het jubileumweekend. Maar ook om het gevoel van verbondenheid vast te houden met elkaar in deze moeilijke tijd, waarin we nauwelijks samen kunnen komen. De quiz zal dit keer plaatsvinden in de kerk van Geesteren met medewerking van koor Cantare. Uiteraard zijn er weer prijzen te winnen! Doet u ook mee? Van harte uitgenodigd!

 

De Pancratiuscommissie:

Anne Bossink, Gé Kotteman, Johan Steggink, Leo Stamsnieder, Gerrit ter Wee en pastoraal werker Christianne Saris

 

Met kinderen en jongeren op weg naar Kerstmis

“De dagen worden korter, de wereld wordt donkerder en we zijn genoodzaakt om door de coronacrises zoveel mogelijk thuis te blijven. Thuis zijn we op elkaar aangewezen. Een intense, maar krachtige periode waarin we met elkaar uit mogen kijken naar de geboorte van Jezus. Hij die het Licht in de wereld wil brengen”

Deze tekst staat in het foldertje van “Samuel Advies” een stichting die de jeugd een warm hart toedraagt en ondersteuning wil bieden bij kinderen, tieners en jongeren in hun groei naar gelovig mens zijn.

Bij deze stichting zijn hele mooie materialen ter voorbereiding van Kerstmis te koop voor jong en oud: Adventskalenders, boeken met Kerstverhalen, Adventsdagboek voor jongeren, stickervellen over het kerstgebeuren en nog veel meer. Op de website van www.samueladvies.nl kunt u alle materialen bekijken. De moeite waard!

 

Vriendelijke groeten,

Christianne Saris,  pastoraal werker

 

 

 

 

 

Jaargang 57 nr. 44 en 45                                                             31 okt. t/m 13 nov.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Evenwicht

Beste parochianen,

Afgelopen week las ik een prachtig verhaal dat op facebook stond.

Het gaat over het leven, over pijn, verdriet, machteloosheid maar ook over zegeningen in het leven en hoe beide elkaar in evenwicht kunnen houden.

 

Een oude vrouw komt bij de dokter en zegt: Ik heb één hand vol klachten. Zal ik ze eens opnoemen? Laat maar eens horen zei de dokter.

De eerste vinger is mijn verloren man. De tweede zijn mijn lichamelijke klachten.

De derde vinger, dat ik zo weinig meer kan doen. De vierde, dat ik me soms zo eenzaam voel. De vijfde vinger, dat er om me heen zoveel bekenden weggevallen zijn. Dat is inderdaad een hele hand vol, zegt de dokter.

Maar die andere hand dan? vraagt hij nieuwsgierig. Dat zijn mijn zegeningen, wilt u die ook horen? vraagt ze. Graag, zegt de arts.

De eerste vinger, dat ik elke dag voldoende te eten heb. De tweede, dat mijn huisje in de winter lekker warm is. De derde, dat er mensen om mij heen zijn die me helpen. De vierde, dat ik de laatste tijd gespaard ben van nog meer ziekten en pijn. De vijfde vinger, dat ik voldoende geld heb om mijn rekeningen te betalen.

De dokter kijkt naar beide handen. De vrouw kijkt hem aan en zegt: Hier zijn twee handen die verdriet hebben gedragen, tranen gedroogd en wel eens tot vuisten zijn gebald. Ook twee handen die weten wat leven is.

En weet u dat ik nu zo mooi vindt, wat er gebeurt als ik mijn handen vouw tot een gebed? Neen,” zegt de dokter.

Als ik bid, gebeurt er iets met mijn handen. Dan gaat mijn hand met de zegeningen naar mijn hand met het verdriet. Dan vouw ik de vingers in elkaar en dan komen de moeilijke dingen tussen de zegeningen in. En de zegeningen houden die narigheid in mijn leven tegen. Biddend breng ik mijn verdriet bij God. Daarna tel ik de zegeningen.

Weet je, ik ben dankbaar dat ik twee handen heb, ze houden elkaar in evenwicht. Ze houden mij in evenwicht en zo is mijn leven ook minder zwaar.

De dokter knikt instemmend, vouwt de vingers van de ene hand tussen de vingers van zijn andere hand en blijft verzonken in zijn eigen gedachten zitten.

 

Ik hoop dat wij in deze onzekere tijd naar ons leven durven te kijken. Het negatieve aan durven te kijken en het positieve te waarderen.

Ik hoop ook dat wij net als de vrouw uit het verhaal onze handen durven te vouwen om dan te kijken hoe wij in evenwicht zijn of in evenwicht kunnen komen.

 

Hartelijke groet,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

Thema: Hoogfeest van Allerheiligen                        31e zondag door het jaar     

 1. 31 okt. 19.00 uur: Gebedsviering

(Pastor Meupelenberg)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Kaarsen bij Maria

 1. 2 nov. 19.00 uur: Allerzielen

Gebedsviering via kerktv.

 

Thema: Willibrordzondag                                              32e zondag door het jaar

 1. 7 nov. 19.00 uur: Gebedsviering

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Katholieke vereniging voor Oecumene

 

PAROCHIËLE KRONIEK:

Met diep respect gedenken we onze overledenen van het afgelopen jaar:

Leo Scholten                                       * 25-05-1946                  … 17-11-2019

Pastor Heuven                                   * 16-08-1930                  … 20-11-2019

Riek Nijkamp                                       * 28-09-1929                  … 07-12-2019

Jolanda Kemna-Geerdink             * 07-01-1960                  … 30-12-2019

Johan Beld                                           * 21-01-1948                  … 01-01-2020

Truus ter Groot-Nijkamp               * 26-06-1932                  … 08-03-2020

Anton Kuipers                                    * 25-02-1938                  … 17-03-2020

Gerdina van Wijngaarden-Ko    * 09-08-1931                  … 04-04-2020

Joop Plegt                                            * 11-01-1933                  … 24-04-2020

Gerard Tijhuis                                     * 15-10-1937                  10-06-2020

Anneke Hagedoorn-Bekhuis      * 15-07-1925                  05-07-2020

Marie Oude Nijeweeme-Rikhof* 15-10-1937                  14-07-2020

Wil Heidkamp-Vermeulen           * 22-04-1934                  05-09-2020

Dat ze mogen rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties zaterdag 31 OKTOBER

Jaargedachtenis: Pastoor Adriaan Zijerveld, Gerardus Bertels, Hendrik Niemeijer.

Misintenties: Pastor Heuven + overl. fam.,Zuster Philomeen, Truus ter Groot-Nijkamp, Antoon Kuipers, Gerdina Wijngaarden-Kok, Joop Plegt, Gerard Tijhuis, Anneke Hagedoorn-Bekhuis, Marie Oude Nijeweeme-Rikhof, Regina Oude Hendriksman, Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Wild Heidkamp-Vermeulen, Gerardus en Maria Haarhuis, ouders De Koning-Brekelmans, Herman Rikhof, Hendrik Niemeijer, Joop Perdaan.

 

jaargedachtenissen en misintenties maandag 2 november

Jaargedachtenis: J.G. Bernard en Truus Bekhuis-Braakhuis

Misintenties: overl. pastores, Lena Geerink-Oude Geerdink en Gerhard Geerink, Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Gerard Bekhuis, Jan enCatharina Nijhuis-Jongman, ouders ten Berge-Oude Kotte, Bennie ten Berge, Gerrit en Mien Nijhuis-Steggink, overl. fam. Weusthuis-Haarhuis, Pastor Heuven en overl. fam., ouders Schuurman-Maathuis, Marietje ter Groot-Ophof, Regina Oude Hendriksman, Johan Mensen en Sien Mensen-Hoek, overl. ouders Pegge-Geerink en Johannes Pegge, Johan Koopman, Marie Paus-Hamer, ouders vd Aast-Kock, overl. ouders Bekhuis-Jannink, Josefien ter Braak, ouders Bekhuis-Waaijer en overl. fam., Karel Poiesz, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Gerard en Rieka Kleizen-Broenink, Gerardus Bertels en Maria Bertels-Haarhuis, ouders de Koning-Brekelmans, Bennie Kienhuis en overl. ouders Kienhuis-Droste, overl. ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis, Truus ter Groot-Nijkamp, Jolanda Oude Booijink, Herman Hagedoorn, overl. leden van ons Liturgiekoor, ouders J. Mensen-Weusthuis, ouders Everloo en fam., ouders Kienhuis-Hoek en fam., ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof, Jan en Marietje Pouwels, Joop Plegt, ouders Plegt-Paus, A. Oude Nijeweme-Monnikhof, Jan Hagedoorn en Marian Wiegink-Hagedoorn, Jan Lohuis, Annie Heppenhuis-Velers en ouders Heppenhuis-Hofsté, Marietje ter Braak-Vennegoor, Jan en fam. Vrerink, Gerrit Oude Nijeweeme en Marie Oude Nijeweeme-Rikhof, Gerrit Engbers, overl. ouders Mensen-Kleizen, fam. Grootelaar, ouders Tijhuis-Horst, ouders Grootelaar-Oude Voshaar, Bram Eijsink, Joseph Paus, Bennie Paus en ouders Paus-Heppenhuis, Hein en Dika Hagedoorn-Plecht.

 

jaargedachtenissen en misintenties zaterdag 7 november

Misintenties: Pastor Heuven + overl. fam., Zuster Philomeen, Antoon Kuipers, Truus ter Groot-Nijkamp, Gerdina Wijngaarden-Kok, Joop Plegt, Gerard Tijhuis, Gerard Bekhuis, Anneke Hagedoorn-Bekhuis, Marie Oude Nijeweeme-Rikhof, Regina Oude Hendriksman, Wil Heidkamp-Vermeulen

 

lectoren en Coronacoördinator

Zaterdag 31 oktober 19.00 uur

Lector: A. Kroeze
Coronacoördinator: Y. Lohuis, J. Grootelaar, E. Wuite

 

lectoren en Coronacoördinator

Maandag 2 november 19.00 uur

Lector: A. Schothuis, M. Hesselink, A. Saris

lectoren en Coronacoördinator

Zaterdag 7 november 19.00 uur
Lector: T. Rozenkamp, L. Oude Nijeweeme, M. Hesselink

Coronacoördinator: J. Weusthuis, J. Rozenkamp, H. Flims.

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

18/10                       €29.50                      €27.20            (verwarming en licht)

25/10                       €27.10                      €27.55            (pastorale zorg)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

 

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 11 november.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 5 november 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

AANMELDEN WEEKENDVIERINGEN -MEEVIEREN

Nu het aantal besmettingen in Twente drastisch is toegenomen en de katholieke kerken is geadviseerd het aantal kerkgangers te beperken, heeft het pastoraal team van de Heilige Pancratius parochie besloten deze adviezen over te nemen en uit te voeren. Dit betekent dat voor de komende weekenden het aantal aanwezigen teruggebracht wordt tot dertig personen.

U kunt zich via de website van onze parochie: www.hpancratius.nl – de knop “Meevieren” aanmelden voor een viering. U wordt doorgestuurd naar een nieuwe pagina, waarop u bij “reserveren” de kerk van uw keuze selecteert. Bij “kies een viering” selecteert u de gewenste viering (u ziet dan of er nog plaats is, anders komt u op de wachtlijst).
U vult de gevraagde gegevens in en kruist het vakje aan dat u zich afmeldt bij klachten en het vakje dat u toestemming geeft voor het verwerken van de gegevens. Dan klikt u op de knop “versturen”. Vergeet u niet zich af te melden als u niet kunt komen. Iemand op de wachtlijst kan dan in uw plaats komen en ontvangt hierover per e-mail bericht. Afmelden kan via de link onderaan in de bevestigings-e-mail. Aanmelden kan vanaf maandag 09.00 uur – vrijdag 12.00 uur (in de week voorafgaand aan de viering).

Hulp bij het reserveren

Parochianen die zelf niet in staat zijn online te reserveren, kunnen dit laten doen door familie, vrienden of eventueel door het lokale secretariaat tijdens openingsuren.

Gebruik van mondkapjes

Het gebruik van het mondkapje is verplicht bij bewegingen van de kerkgangers: bij binnenkomst tot aan de zitplaats, bij de communiegang en bij het uitgaan van de kerk. Mocht men niet de beschikking hebben over een mondkapje, krijgt men er een bij het binnengaan van de kerk.

Vieringen ook te zien via kerktelevisie

De kerkvieringen in Fleringen, Geesteren, Langeveen, Reutum, Tubbergen, Vasse, Mariaparochie (binnenkort) en Vriezenveen zijn ook via de kerktelevisie te zien.  Ga dan eerst naar de website van onze parochie: www.hpancratius.nl en klik op de knop “KerkTV” . Daarna klikt u op de knop waar uw geloofsgemeenschap op vermeld staat en gaat u vervolgens naar de kerk van uw keuze. U drukt dan op “rechtstreeks” of “herhaling”.

 

Bij vragen en/of opmerkingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Centraal Secretariaat.

Wij hopen op uw begrip en wensen u veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Pastoraal team H. Pancratius Parochie.

 

Herstarten woord- en communievieringen

Beste parochianen,

Het aartsbisdom heeft ons te kennen gegeven dat de getroffen coronamaatregelen op het gebied van de woord- en communievieringen worden verruimd, met alle voorzichtigheid die daarbij vereist is.

Dit betekent dat diakens en pastoraal werkers met een actuele zending van de aartsbisschop van Utrecht weer kunnen voorgaan in woord- en communievieringen in parochiekerken, in instellingen en in tehuizen. Daarbij dient wel de nodige voorzichtigheid t.a.v. hygiëne, ventilatie en fysieke afstand te worden betracht.

Dit betekent concreet dat er in alle locaties in onze parochie vanaf heden weer woord- en communievieringen worden verzorgd door de leden van het pastoraal team.

Helaas is het voor vrijwilligers nog niet toegestaan voor te gaan in woord- en communievieringen.

Het gebruik van een mondkapje is verplicht bij bewegingen van de kerkgangers: bij binnenkomst tot aan de zitplaats, bij de communiegang en bij het uitgaan van de kerk.

Voor eventuele vragen, opmerkingen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met het pastoraal team.

 

KINDERKERK GAAT 1 NOVEMBER ONLINE.

We zouden als kinderkerk dit jaar voor de 1e keer aandacht schenken aan Allerzielen, we dachten aan een inloopviering in de kerk van Albergen. Helaas kan deze inloopviering voor gezinnen en kinderen niet doorgaan door de verscherpte corona maatregelen.

Wij gaan wel vieren, wij gaan wederom online de viering aanbieden, 1 november kunt u via de website naar de kinderkerk viering gaan kijken. Wij nemen het verhaal van kikker en het vogeltje. Een verhaal dat gaat over dood gaan, wat doen we als iemand komt te overlijden, het gaat over het leven dat verder gaat. Een mooi verhaal om met kinderen stil te staan bij overlijden van dierbare mensen.

Tijdens deze viering gaan wij sterren aan een hemelwolk ophangen, sterren met een naam. Gezinnen kunnen een ster naar de kinderkerk sturen, dat kan via de mail kinderkerk@hpancratius.nl of deze opsturen kinderkerk Bachstraat 49 7651 MS Tubbergen. Wees creatief met een ster met de naam of namen van mensen die jullie dierbaar zijn.

Kinderkerkviering, thema Allerzielen, kan op 1 november worden bekeken op de website  van de H. Pancratius parochie, www.hpancratius.nl, via Videoboodschap: https://hpancratius.nl/videoboodschap/
en via KerkTV – herhaling, bij alle locaties,
http://pancratius.kerkentv.nl/

Hartelijke groeten namens de werkgroep kinderkerk.

Diaken B. Huitink

 

Aangepaste viering Allerzielen 2 november

Nu het kabinet een gedeeltelijke lockdown heeft ingevoerd vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen én de berichtgeving van de bisschoppenconferentie dat er maximaal 30 kerkgangers aanwezig mogen zijn bij een liturgische viering betekent dat Allerzielen dit jaar niet gevierd kan worden zoals men dat gewend is in de parochie.

Gebruikelijk is om per locatie alle nabestaanden van parochianen die het afgelopen jaar zijn overleden een brief te sturen en hen uit te nodigen voor de Allerzielenviering. Daarnaast komen velen naar de Allerzielenviering om hun dierbare overledenen te gedenken.

Elk jaar betekent dit bijna volle kerken in alle locaties van de parochie. Dit zal dit jaar helaas niet gaan. Maar hoe dan wel te handelen?

30 kerkgangers per locatie is voor het pastoraal team geen optie, want wie wordt er dan wel en wie wordt er niet uitgenodigd.  Dit geldt ook voor de plechtigheden op het kerkhof. Hoe moet dit vorm worden gegeven rekening houdend met de verplichte afstand? Wie maakt die niet te maken keuzes? En hoe te handelen met alle misintenties voor Allerzielen?

Alles overwegende heeft het pastoraal team besloten om op Allerzielen in alle kerken te gaan vieren, echter zonder nabestaanden/ parochianen. Er zullen avondwakevrijwilligers en uitvaartvrijwilligers aanwezig zijn in de viering in de eigen locatie. Zij zullen alle nabestaanden/parochianen vertegenwoordigen.

Alle vieringen zijn gebedsvieringen, behalve in het eucharistisch centrum. Daar zal de eucharistie gevierd worden.

De vieringen worden uitgezonden via kerktv, kerkomroep. Waar geen kerktv/kerkomroep aanwezig is, wordt een livestream gerealiseerd.

Tijdens de Allerzielenviering worden de intenties gelezen, zoals opgegeven.

Na de viering worden in sommige locaties de graven gezegend. Dit gebeurt alleen daar waar dit gebruikelijk is. Ook hier geldt dat de avondwakevrijwilligers en uitvaartvrijwilligers de nabestaanden zullen vertegenwoordigen en er geen nabestaanden aanwezig zijn omdat de 1,50 meter afstand daar niet gewaarborgd kan worden.

Het pastoraal team maakt deze keuze met pijn in het hart omdat zij terdege beseft hoe belangrijk een samenzijn op Allerzielen voor nabestaanden is en hoopt dat nabestaanden en parochianen op deze wijze toch een waardevolle en troostende viering te kunnen aanbieden ondanks de teleurstelling van het niet fysiek samenkomen in de kerk.

Zijn  er vragen, opmerkingen of onduidelijkheden dan kunt u contact opnemen met het pastoraal team.

Met vriendelijke groet,

Pastoraal team H. Pancratius parochie Tubbergen

Pastoor Pikkemaat

Diaken Huitink

Pastoraal werker Meupelenberg

Pastoraal werker Saris

 

Vastenactie

Ruim € 20.500,00 voor Vastenactieproject parochies H. Pancratius, Lumen Christi en Plechelmus.

Topprestatie vrijwilligers MOV, scholen en parochianen in coronatijd!

Het eigen doelenproject van de parochies H. Pancratius, Lumen Christi en H. Plechelmus in samenwerking met Inge Kuiphuis uit Geesteren, MTC (Landarbeidersbeweging) in Guatemala en Vastenactie heeft in Coronatijd ruim € 20.500,00 weten op te halen. Dit is 75% van het totaalbedrag dat was begroot. Dit is een gigantische prestatie. De Vastenactie zal dit bedrag eenmalig aanvullen tot 100% waardoor de beide projecten volledig uitgevoerd kunnen worden.

Te weten:

 • Het geven van trainingen aan families en het samenwerken met lokale organisaties. Het doel is een bijdrage te leveren aan gemeenschappen zonder geweld en het bevorderen van gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen.

 

 • Aanschaf van nieuwe apparatuur voor een opleidingscentrum, vrouwen en jongeren de kans te bieden een vak te leren waarmee ze een inkomen kunnen verdienen.

Vanwege het feit dat niet alle geplande acties door konden gaan in de drie parochies, (hierbij kunt u  denken aan bijvoorbeeld de diverse sponsorlopen van de scholen, de themavieringen met collectes) zijn de MOV groepen van onze parochie tezamen met het pastoraal team, scholen en Inge Kuiphuis gaan nadenken over alternatieve acties.

In plaats van sponsorloopacties van basisscholen kwamen er flessenacties. Er werden prachtige kaarten ontworpen en gedrukt voor de verkoop. Er werd een jeugdviering gehouden in de basiliek in Tubbergen waarin kinderen Inge vragen konden stellen over haar werk en de projecten in Guatemala. Tevens was er de mogelijkheid om onder andere koffie, sleutelhangers, zakjes etc. te kopen die de Guatemalteken zelf hadden gemaakt.

De Vastenactie werd na Pasen verlengd tot 1 oktober. Deze verlenging kreeg de naam ‘Zomeractie’.

Graag willen wij eenieder bedanken die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan deze fantastische opbrengst.

Via de informatiekanalen van onze parochie, wordt u door Inge Kuiphuis op de hoogte gehouden van de voortgang van beide projecten.

Nogmaals dank, mede namens,

Leden werkgroepen Missie-Ontwikkeling-Vrede (MOV) H. Pancratius parochie, Inge Kuiphuis, MTC, landarbeidersorganistie, Guatemala

Vastenactie

Hebt u nog niet gedoneerd en wilt u dit alsnog dan kan dat nog via bankrekeningnummer Vastenactie: Den Haag

NL21INGB0000005850 o.v.v. projectnummer 401397

Hartelijke groet, pastoraal werker Jacqueline Meupelenberg.

 

Ziekencommunie in coronatijd

Beste parochianen,

Het pastoraal team krijgt de laatste weken met regelmaat de vraag of de ziekencommunie bij parochianen thuis kan worden gebracht. Helaas kunnen wij hier tot op heden nog geen positief antwoord op geven ondanks het feit dat het bisdom hier geen problemen mee heeft.

Redenen voor het voorlopig nog niet rondbrengen van de ziekencommunie zijn:

 • Dat de hostie alleen mag worden aangeraakt door degene die deze ontvangt. Ook al wordt de hostie met een pincet in een pixus geplaatst, dan nog heeft degene die de ziekencommunie naar parochianen brengt, contact met de pixus waarin de hostie bewaard wordt. Een eventuele coronabesmetting kan hierdoor plaatsvinden. Dit willen wij ten allen tijde voorkomen.
 • Daarnaast dient bij het uitreiken van de ziekencommunie de 1.50 meter regel gehanteerd te worden en dit is in de thuissituatie niet altijd haalbaar. Daarbij komt onze ervaring dat degenen die de ziekencommunie ontvangen relatief vaak een wat kwetsbare gezondheid hebben en/of op leeftijd zijn en ook hier geldt dat we een eventuele besmetting van het covid-19 virus willen voorkomen.
 • Ook wil het pastoraal team degenen die de communie thuis brengen bij parochianen niet blootstellen aan mogelijke risico’s op besmetting.
 • Het feit dat er nog steeds nieuwe besmettingen worden geconstateerd in de gemeente Tubbergen en Twenterand en dus ook in onze parochie.

Wat is wel mogelijk?

Een persoon uit hetzelfde gezin kan een pixus meenemen naar de kerk en vanuit de viering de heilige communie mee naar huis nemen voor de huisgenoot. Wanneer ook dit niet mogelijk is, kan het onderstaande gebed, betreffende de geestelijke communie gebeden worden.

Zodra het weer mogelijk is dat de communie thuis kan worden uitgereikt door een lid van het pastoraal team of door een medeparochiaan, zal dit worden opgestart.

Zijn er vragen, opmerkingen hierover dan kunt u contact opnemen met het pastoraal team.

Met vriendelijke groet,

Pastoor Casper Pikkemaat

Diaken Bert Huitink

Pastoraal werker Jacqueline Meupelenberg

Pastoraal werker Christianne Saris

Gebed bij geestelijke communie

De omstandigheden van nu maken dat in dit moment alleen de kerkgangers het Lichaam van Jezus nuttigt. Toch mag ik mij met de Heer verbinden, vanuit mijn verlangen Hem te ontmoeten, door mij aan te sluiten in geestelijke communie. Daartoe bid ik het volgende gebed:

 

Mijn Jezus,

ik geloof dat U

in het allerheiligste Sacrament aanwezig bent.

Ik bemin U boven alles

en wens U in mijn hart te ontvangen.

Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen;

daarom bid ik U:

aanvaard mijn verlangen

om hecht verbonden te zijn met U.

Kom met uw liefde in mijn hart

en laat mij niet vergeten

dat uw Geest in mij woont.

Wees in mij, opdat ik blijf in U,

mijn Heer en mijn God.

Laat mij toch nooit van U gescheiden worden.

Amen

 

Stagiaire Inge Lansbergen stelt zich voor

Mijn naam is Inge Lansbergen. Ik ben zojuist begonnen met mijn stage in deze parochie. Ik volg de hbo opleiding Theologie op de hogeschool Fontys te Utrecht. Naast mijn studie ben ik werkzaam bij InteraktContour. Dit is een zorgorganisatie voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel. Ik werk daar inmiddels al bijna vijftien jaar met veel plezier. Ik ben getrouwd en samen met mijn man hebben wij drie kinderen in de leeftijd van 19 tot en met 13 jaar oud. Vrijetijd is  er naast studie, werk en gezin niet veel meer. Maar ontspanning blijft belangrijk. Ik probeer daar waar mogelijk tijd vrij te maken, voor onder andere scouting, creatief bezig zijn en de natuur in te gaan. Tijdens deze stage hoop weer veel nieuwe inspirerende (werk) ervaringen op te mogen doen.

 

De OZO (Overijsselse Ziekenomroep) kan dit jaar niet collecteren.

Elk jaar, in de maand oktober, lopen collectanten van de Overijsselse Ziekenomroep (OZO) van deur naar deur om geld op te halen, waarmee ze hun uitzendingen kunnen bekostigen. Dit jaar mogen ze niet huis-aan-huis collecteren en daarom doen ze een oproep aan mensen om geld te doneren.

Ze zouden in de maand oktober 2020 collecteren in de gemeente Tubbergen, maar dat kan nu  niet in verband met de corona.

Daarom vraagt de OZO aandacht in de media voor de collecteweek en roept ze mensen op om geld te doneren op de bankrekening.

In de gemeente Tubbergen verzorgt de OZO maandelijks muziekuitzendingen in Woonzorgcentrum de Eeshof. Het doel is om bewoners een fijne middag of avond te bezorgen. Dit is heel dankbaar werk, dat door vele vrijwilligers wordt gedaan.

De OZO is financieel volledig afhankelijk van de collectes en vraagt iedereen die de OZO een warm hart toedraagt een gift over te maken op NL97RABO 0327 3577  89.

Aanmelden weekendvieringen

Nu het aantal besmettingen in Twente drastisch is toegenomen en de katholieke kerken is geadviseerd het aantal kerkgangers te beperken, heeft het pastoraal team van de Heilige Pancratius parochie besloten deze adviezen over te nemen en uit te voeren. Dit betekent dat voor de komende weekenden het aantal aanwezigen teruggebracht wordt tot dertig personen.

Online reserveren

Voor het weekend van 24 en 25 oktober kan, online gereserveerd worden via de website van onze parochie: www.hpancratius.nl via de knop “Meevieren”. (In de loop van de week is de link werkzaam, houdt u hiervoor de website in de gaten). U wordt doorgestuurd naar een nieuwe pagina, waarop u bij “reserveren” u de kerk van uw keuze selecteert. Bij “kies een viering” selecteert u de gewenste viering (u ziet dan of er nog plaats is, anders komt u op de wachtlijst). U noteert vervolgens uw naam, achternaam en telefoonnummer en emailadres in de daarvoor bestemde vakjes. U kruist het vakje aan dat u zich afmeldt bij klachten. U kruist het vakje aan dat u toestemming geeft voor het verwerken van de gegevens.

Dan klikt u op de knop “versturen”

Hulp bij het reserveren

Parochianen die zelf niet in staat zijn online te reserveren, kunnen dit laten doen door familie, vrienden of eventueel door het lokale secretariaat. Een medewerk(st)er maakt dan de reservering via onze website. De contactgegevens van onze lokale secretariaten zijn bekend middels de verschillende informatiebladen.

Gebruik van mondkapjes

Het gebruik van het mondkapje is verplicht bij bewegingen van de kerkgangers: bij binnenkomst tot aan de zitplaats, bij de communiegang en bij het uitgaan van de kerk. Mocht men niet de beschikking hebben over een mondkapje, krijgt men er een bij het binnengaan van de kerk.

Vieringen ook te zien via kerktelevisie

De kerkvieringen in Fleringen, Geesteren, Langeveen, Reutum, Tubbergen, Vasse, Mariaparochie (binnenkort) en Vriezenveen zijn ook via de kerktelevisie te zien.  Ga dan eerst naar de website van onze parochie: www.hpancratius.nl en klik op de knop “KerkTV” . Daarna klikt u op de knop waar uw geloofsgemeenschap op vermeld staat en gaat u vervolgens naar de kerk van uw keuze. U drukt dan op “rechtstreeks” of “herhaling”.

Bij vragen en/of opmerkingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Centraal Secretariaat.

Wij hopen op uw begrip en wensen u veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Pastoraal team H. Pancratius Parochie

Jaargang 57 nr. 42 en 43                                                                       17 t/m 30 okt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Steun zoeken bij Maria

Het is een vreemde tijd en waarin we leven. Het coronavirus slaat weer toe, en daardoor worden er drastische maatregelen genomen. Voor de samenleving, maar ook voor de vieringen in kerken.  We mogen slechts dertig mensen per kerkviering toelaten en dat geeft heel veel beperkingen. En dat terwijl we net weer een beetje aan het opbouwen waren. Het leven dreigt in de verdrukking te komen en wordt er niet leuker op. Waar kunnen wij God vinden, waar vinden wij zijn kracht?

In deze oktobermaand denken we dan toch al gauw aan Maria. Zij had in haar tijd, ook met de nodige moeilijke omstandigheden te maken. Als moeder van Jezus, met de eigen weg die Hij ging, zijn onrechtvaardige dood, en de tijd daarna. En toch bleef ze staande en ging er kracht van haar uit. Wat was haar geheim? Haar geloof. Haar vertrouwen dat God naar ons omziet en ons zal leiden naar een nieuwe toekomst. Niet alleen toen, maar ook nu. In haar Magnificat zegt zij: ” Barmhartig is God van geslacht op geslacht”.

Wat is daarvoor nodig? Dat wij met Hem verbonden blijven. Met zijn goede Geest. Die in ieder van ons werkzaam kan zijn. Die ons kracht kan geven. Om met de ogen van God te kijken naar de wereld en naar elkaar. Met mededogen en compassie, betrokkenheid en aandacht. Dat wij zo, met elkaar, de weg weer mogen vinden.

Laten we niet schromen om ook Maria daarbij te betrekken, door tot haar te bidden en bij naar te leggen wat ons bezighoudt. Dat zij ons steun en kracht mag geven en zij voor ons een Moeder van Altijddurende Bijstand mag zijn. Maria bid voor ons!

Hartelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Wat God toekomt                                            29e zondag door het jaar

 1. 18 okt. 09.00 uur: Eucharistieviering (Wereldmissiedag)

(Pastoor Pikkemaat)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verwarming en licht

 

Thema: Heb totaal lief                                                    30e zondag door het jaar

 1. 25 okt. 09.00 uur: Gebedsviering

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Deze MISINTENTIES ZIJN PER ABUIS NIET VERMELD IN HET VORIGE INFOBLAD, MAAR ER IS WEL VOOR GEBEDEN TIJDENS DE VIERINGEN

ZATERDAG 3 OKTOBER

Zr. Philomeen, Truus ter Groot-Nijkamp, Antoon Kuipers, Gerdina Wijngaarden-Kok

Joop Plegt, Gerard Bekhuis, Gerard Tijhuis, Regina Oude Hendriksman, Anneke Hagedoorn-Bekhuis, Marie Oude Nijeweeme-Rikhof

ZATERDAG 10 OKTOBER

Zuster Philomeen, Truus ter Groot-Nijkamp, Antoon Kuipers, Gerdina Wijngaarden-Kok, Joop Plegt, Gerard Tijhuis, Anneke Hagedoorn-Bekhuis, Marie Oude Nijeweeme-Rikhof, Regina Oude Hendriksman

jaargedachtenissen en misintenties ZONDAG 18 OKTOBER

Misintenties: Pastor Heuven + overl. fam., Zr. Philomeen,Truus ter Groot-Nijkamp, Antoon Kuipers, Gerdina Wijngaarden-Kok, Joop Plegt, Gerard Bekhuis, Gerard Tijhuis, Regina Oude Hendriksman, Anneke Hagedoorn-Bekhuis, Marie Oude Nijeweeme-Rikhof, Bennie Steggink, Johan Koopman, Wil Heidkamp-Vermeulen, Herman Oude Elberink, Gerhardus Waaijer

 

jaargedachtenissen en misintenties  ZONDAG 25 oktober

Jaargedachtenis: Gerhard Geerink, Sien Derkink

Misintenties: Pastor Heuven + overl. fam., Zuster Philomeen, Truus ter Groot-Nijkamp, Antoon Kuipers, Gerdina Wijngaarden-Kok, Joop Plegt, Gerard Tijhuis, Anneke Hagedoorn-Bekhuis, Marie Oude Nijeweeme-Rikhof, Regina Oude Hendriksman, Wil Heidkamp-Vermeulen.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 18 oktober 9.00 uur

Lector: J. Lesscher
Communieuitr.: J. Lesscher

Coronacoördinator: Y. Lohuis, E. Wuite, J. Grootelaar

 

Zondag 25 oktober 09.00 uur
Lector: A. Schothuis, M. Pouwels, I. Scholten

Coronacoördinator: T. Rozenkamp, J. Pouwels, M. Pegge

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

3/10                          € 54.10                    € 52.60 (onderhoud kerkhof)

10/10                       € 30.55                    € 26.45 (verlichting en kaarsen)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

Het secretariaat is vrijdag 16 oktober a.s. gesloten!

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 28 oktober.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 22 oktober 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Informatie van de Verontruste parochianen

We willen jullie informeren over de ontwikkelingen rondom de voorgenomen kerksluiting van Langeveen en de situatie rondom het oormerken van de bezittingen van onze kerk.

 

Stil protest

We waren blij verrast door de grote opkomst tijdens het stil protest vorige week maandag, voorafgaand aan de informatieavond. Het heeft ons overtuigd dat we op de juiste weg zitten en niet moeten opgeven m.b.t. oormerken en de onterechte sluiting van onze kerk. Iedereen die er was willen we hartelijk danken. Ook iedereen die had willen komen maar door de corona perikelen werd tegengehouden; hartelijk dank!

 

Informatieavond

Tijdens de informatieavond m.b.t. de kerksluiting van Langeveen zijn de vragen die de parochianen hadden niet of nauwelijks beantwoord. We gaan daarom op papier deze vragen voorleggen aan het parochiebestuur en gaan ook een termijn van beantwoorden stellen.

 

Tijdens de avond werd de sluiting van 6 kerken beargumenteerd met landelijke tendensen en daar kunnen we geen genoegen mee nemen. Langeveen voldoet aan de eisen die zijn gesteld ten tijde van de fusie: voldoende vrijwilligers, financiën en kerkgang.

 

Onze brief met vragen en antwoorden zullen we in het volgende parochieblad meesturen.

 

Sluiting van de kerk

We zullen het parochiebestuur laten weten dat we tegen de sluiting van onze kerk zijn.

Deze onttrekking aan de eredienst moet wat ons betreft op ‘pauze’ gezet worden om daarna op een goede manier met elkaar de gesprekken aan te gaan. De manier waarop dat nu gaat klopt niet wat ons betreft.

 

Pastoor Pikkemaat roept nu op tot gezamenlijke constructieve gesprekken, maar dat had hij in een eerder stadium moeten doen. Niet nu het besluit tot sluiting al is genomen. We kunnen ook alleen in gesprek wanneer deze pauze wordt ingelast, anders praat je niet op gelijkwaardige manier met elkaar. Dan is het eenrichtingsverkeer: ik bepaal dat de kerk dicht gaat en nu mogen jullie zeggen wat je er daarna mee gaat doen. Op die manier heb je geen basis voor goede gesprekken.

 

Commissie van Beheer

Twee leden van de commissie van beheer zijn gestopt met hun werkzaamheden. Ewald Sand is nu nog het enige lid van de commissie van beheer. We zijn nu in gesprek met mensen die zitting willen nemen in de beheercommissie. Zodra deze mensen hun toezegging hebben gedaan zullen we het parochiebestuur op de hoogte stellen van de nieuwe beheercommissie. Op deze manier worden de belangen van Langeveen wel goed vertegenwoordigd.

 

Oktober Wereldmissiemaand.

Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. Te midden van grote problemen als honger, armoede, terreur en de corona pandemie in West-Afrika wil Missio stemmen van hoop laten horen.

Uw bijdrage zal dit jaar gaan naar een tweetal projecten.

 

Hulp voor vrouwen in Maradi, Niger

Ondersteuning van vrouwen en meisjes in de dorpen van de Sahel. Hier wordt gestreden tegen kindhuwelijken, besnijdenis van meisjes en ondervoeding. De corona pandemie betekent voor iedereen nieuwe uitdagingen. Omdat de grenzen gesloten zijn, komen er geen goederen het land meer in. Hongersnoden leiden tot sociale onrust en een ineenstorting van veel structuren. De prijzen exploderen en er is geen werk meer.

Zuster Marie Catherine heeft een project opgezet dat lessen in hygiëne en de productie van zeep verbindt met levenshulp. In totaal doen 5.000 vrouwen mee aan het project. Voor een betere voedselvoorziening, die vóór de pandemie al in gevaar was vanwege de slechte oogsten door de droogte, kopen de zusters maïs op. Omdat de maïs verdeeld kan worden via de structuur van de vrouwengroepen, is er de zekerheid dat die ook de gezinnen bereikt.

Een thuis voor vluchtelingen in Yola, Nigeria

Bisschop Stephen Mamza uit Yola in het noorden van Nigeria heeft de terreur van Boko Haram zelf meegemaakt. Zijn broer werd vermoord, zijn dorp verwoest. Sindsdien zet hij zich in voor de slachtoffers van deze islamitische terreurbeweging.

In en bij zijn kerk herbergt hij inmiddels meer dan 150 verdreven gezinnen. Onder zeer eenvoudige omstandigheden, al zes jaar lang. Slechts dekens zorgen voor een beetje privésfeer. De mensen zijn tot nietsdoen veroordeeld. Zonder uitzicht op verandering. Want wie het waagt naar zijn dorp terug te gaan, riskeert zijn leven. De terroristen van Boko Haram vermoorden mannen en zonen voor de ogen van de vrouwen en dochters.

Hoop voor verdreven gezinnen.

Bisschop Stephen weet dat de gevluchte families een veilige toekomst nodig hebben. Samen met hen heeft hij overlegd. De kerk heeft land, een stuk grond. Daarop moeten nu kleine huizen gebouwd worden. Na een financiële toezegging van Missio kon Mamza de mensen het goede nieuws brengen. Iedere familie krijgt 40 vierkante meter ter beschikking. Daarnaast komen er gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen en voor ieder een stuk akkerveld om te bewerken. Het bisdom Yola zal de mensen ook in hun nieuwe onderkomens blijven begeleiden, want sociale en geestelijke hulp is voor de vaak getraumatiseerde mensen nog altijd noodzakelijk. Nu zijn er plannen om een school en een kapel als nieuw gemeenschapscentrum te bouwen.

 

Stort uw bijdrage voor beide projecten op:NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand Den Haag

 

Daarnaast zal er op 17 en 18 oktober in onze kerken gecollecteerd worden.

 

 

 

Afgelasting diaconaal weekend

Beste parochianen,

De coronabesmettingen grijpen razendsnel om zich heen. Inmiddels staat de gemeente Tubbergen in de top 3 van besmettingen in Twente.

Ook in de gemeente Twenterand nemen de besmettingen toe.

Dit betekent dat we als pastoraal team het niet verantwoord achten om het diaconaal weekend op 14 en 15 november aanstaande door te laten gaan.

Zodra het mogelijk is om de beoogde diaconale activiteiten omtrent het weekend uit te voeren zal er een nieuwe datum worden gepland.

Het is jammer dat deze beslissing moet worden genomen maar het is de beste oplossing in deze onzekere periode. Gezondheid gaat echter voor en boven alles.

Hopend op uw begrip in deze.

Met vriendelijke groet,

 

Pastoraal werker Jacqueline Meupelenberg

 

Lezing: ‘Eucharistie in de Kunst’ door Mgr. Woorts gaat niet door

De lezing die op donderdag 15 oktober a.s. om 19.30 uur zou worden gegeven in ‘De Cocer’ te Rossum, in het kader van het jaar van de eucharistie, komt vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen te vervallen.

 

Rock Solid Junior.

U kent Rock Solid, weet u wat Rock Solid Junior is?

Dit is de voorloper op het echte Rock Solid voor jongeren, RS Junior is voor de kinderen van groep 7 en 8. Dat zijn de kinderen die wij als kerk niet bereiken, ze voelen zich te groot voor de Jeugdkerk. Voor deze kinderen zijn wij begonnen met Rock Solid Junior. De start is altijd spannend, is er belangstelling, komen er genoeg kinderen, je weet als je met een nieuwe groep begint het heeft tijd nodig. Langzaam kwamen de aanmeldingen binnen, zouden we de 10 halen? Bij de startavond begonnen wij met 15 kinderen, dat was een mooie opkomst. Een avond van kennismaken, de kinderen kennen elkaar niet, kwamen uit vijf verschillende dorpen. Je ziet hoe snel kinderen met elkaar contact maken. De leiding van deze groep bestaat uit de oudste jongeren van Rock Solid, jongeren nemen kinderen bij de hand. Hoe bijzonder is dit, twee leden van de leiding van Rock Solid houden een oogje in het zeil en begeleiden de werkgroep van jongeren.

Wat gaan wij doen met deze kinderen? We gaan op een eigentijdse manier geloof aanbieden, dit zijn kinderen die bezig willen zijn. Wij gaan ze geloof aanbieden, we gaan op ontdekkingstocht, we maken het spannend en uitdagend. Dat gaan we niet maandelijks doen, om de twee maanden organiseren wij een avond voor deze doelgroep.

Hoe mooi is het als je na de 1e avond app’s krijgt van ouders die zeggen: ze kwamen dol enthousiast thuis, de volgende keer zijn ze er weer bij! Dan ben je na de 1e avond goed bezig, wij kijken terug op een goede start. De leiding, de jongeren kregen een compliment, geweldig om te zien hoe zij deze avond oppakten, kinderen bij de hand namen, tot de orde riepen.

Wij gaan verder met Rock Solid Junior, er hebben zich inmiddels twee kinderen gemeld om aan te sluiten. De volgende avond staat in December gepland, we gaan waarschijnlijk iets van een puzzeltocht doen waar kinderen het geloof zullen tegen komen. Ongeveer om de twee maanden zal er voor Rock Solid Junior een avond georganiseerd worden.

Wij hebben financiële middelen ontvangen van Mr. Paul de Gruyter stichting. Zij behartigen nieuwe initiatieven voor jongeren, en ook voor projecten in de kerk. Wij hebben een aanvraag ingediend en een bedrag van bijna €1000 ontvangen. Met deze bijdrage mogen wij Rock Solid Junior gaan opbouwen en ontwikkelen. Wij zijn Mr. Paul de Gruyter stichting hiervoor zeer dankbaar.

Kinderen die zich willen aansluiten zijn uiteraard welkom, je kunt je aanmelden via de mail rocksolidjunior@hpancratius.nl Voor informatie over Rock Solid Junior kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661.

Hartelijke groeten namens de werkgroep Rock Solid Junior,

Loes, Pascalle, Lucas, Julia, Lotte, Laura, Mariel en Evelien en Diaken Bert

 

 

Nu het aantal besmettingen in Twente drastisch is toegenomen en de katholieke kerken is geadviseerd het aantal kerkgangers te beperken, heeft het pastoraal team van de Heilige Pancratius parochie besloten deze adviezen over te nemen en uit te voeren. Dit betekent dat voor de komende weekenden het aantal aanwezigen per viering teruggebracht wordt tot dertig personen.

 

Weekend 17 en 18 oktober

Parochianen die de vieringen van aankomend weekend in de kerk wensen mee te vieren, kunnen zich daarvoor aanstaande vrijdagmorgen van 9.30uur tot 10.30uur alleen telefonisch (niet per email) aanmelden via het eigen lokale secretariaat; de contactgegevens zijn bekend via de informatiebladen en zijn te vinden op de locatiepagina’s van deze website. Het kan betekenen dat mensen teleurgesteld kunnen worden, wanneer het maximale aantal personen van dertig is bereikt.

 

Met ingang van weekend 24 en 25 oktober

Voor de daaropvolgende weekenden kan er alleen online gereserveerd worden via deze website van onze parochie. Daarop zal duidelijk worden aangegeven hoe er gereserveerd kan worden. Parochianen die een viering willen bijwonen en zelf niet in staat zijn online te reserveren, kunnen dit laten doen door familie, vrienden of eventueel door het lokale secretariaat. Een medewerk(st)er maakt dan de reservering via onze website.

 

Gebruik van mondkapjes

Het gebruik van het mondkapje is verplicht bij bewegingen van de kerkgangers: bij binnenkomst tot aan de zitplaats, bij de communiegang en bij het uitgaan van de kerk. Mocht men niet de beschikking hebben over een mondkapje, krijgt men er een bij het binnengaan van de kerk.