Vieringen rondom Pasen in de H. Pancratius parochie voor iedereen live te volgen

Het pastorale team van de H. Pancratius parochie zal de drie dagen rondom Pasen – Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen zelf – vieren vanuit de Pancratiusbasiliek en dit wordt live gestreamd via KerkTV. Vanwege de maatregelen rondom het corona virus, kunnen er geen vieringen gehouden worden waar kerkbezoekers bij aanwezig zijn; dus is ervoor gekozen om dit via Internet aan te bieden.

Het hoogtepunt van het kerkelijke leven wordt aanstaande zondag gevierd met Pasen, maar kan onder de huidige omstandigheden niet in alle uitbundigheid gevierd worden met een volle kerk. Om de parochianen toch thuis de gelegenheid te bieden mee te vieren, kunnen de vieringen live gevolgd worden via de website van de parochie: www.hpancratius.nl – KerkTV (Tubbergen/rechtstreeks) en op een later tijdstip via KerkTV – herhaling – bij alle locaties. Deze zijn voor iedereen vrij toegankelijk.

Op Witte Donderdag – de dag van het Laatste Avondmaal – wordt er gevierd om 19.00 uur. De dag van Jezus’ kruisiging, Goede Vrijdag, wordt herdacht om 15.00 uur en 19.00 uur. De Paaswake, waarin het Paasfeest gevierd wordt, begint om 20.00 uur. Op Eerste Paasdag zal er vervolgens om 10.30 uur gevierd worden.

Ook op de daaropvolgende zondagen zal het pastorale team vieringen zonder kerkbezoekers in de Pancratius basiliek blijven verzorgen, tot de maatregelen rondom het corona virus zijn opgeheven. Tot die tijd blijven de vieringen via de website voor iedereen vrij toegankelijk.

Persbericht H. Pancratius parochie

Pancratius parochie scherpt maatregelen aan als gevolg van het corona virus

Het pastorale team van de H. Pancratius parochie heeft – als gevolg van de maatregelen en richtlijnen tegen het corona virus – de gehele pastorale organisatie en werkzaamheden onder de loep genomen en waar nodig besluiten genomen. Alles wat besproken en besloten is, staat in het teken van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die het pastorale team meent te moeten nemen. De hieronder genoemde maatregelen zijn genomen met de wetenschap van nu en kunnen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen weer worden herzien en aangepast.

De vieringen in het weekend en op doordeweekse dagen zullen op alle negen locaties – zoals eerder – vooralsnog worden opgeschort tot 1 juni. Daarmee hebben de huidige omstandigheden als gevolg van het corona virus consequenties voor de vieringen van Pasen, dit geldt ook voor de geplande schoolvieringen in de week voorafgaand. Om toch ook de nabijheid met haar parochianen te blijven behouden, zal het pastorale team op de aankomende zondagen overdenkingen verzorgen over het Evangelie, die als videoboodschap gepubliceerd zullen worden op de website van de parochie: www.hpancratius.nl en via KerkTV. Op Palmzondag (5 april) zullen de palmtakken voor de gehele parochie gezegend worden in de St. Pancratius basiliek te Tubbergen, die vervolgens in de loop van de Goede Week in de negen kerken ter beschikking staan voor persoonlijk gebruik. De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaswake en Eerste Paasdag zullen door het pastorale team gevierd worden in de basiliek te Tubbergen. De hierboven genoemde vieringen zullen live gestreamd worden middels onze website, en zonder parochianen plaatsvinden of in zeer beperkte kring.

Voor de maanden april, mei en juni staan voor een aantal zondagen vieringen van de Eerste Heilige Communie gepland. Deze en de voorbereidingen daarop zullen worden opgeschort en zo mogelijk weer worden opgepakt op een nader te bepalen moment in het nieuwe schooljaar. Het pastorale team begrijpt dat dit een ingrijpende maatregel is, maar ziet zich hiertoe genoodzaakt door de geringe voorbereidingstijd die anders zou ontstaan en zij verwacht niet dat deze vieringen eenvoudig doorgeschoven kunnen worden naar een later moment in juni.

De voorbereidingen op het sacrament van het Vormsel zouden in deze periode ook gaan beginnen voor de vieringen, op 20 en 21 juni. Deze voorbereidingen zullen ook worden opgeschort en worden doorgeschoven naar het nieuwe schooljaar. Verder overleg hierover zal ook met het Aartsbisdom Utrecht worden gevoerd.

In de maand mei staat een aantal doopvieringen gepland, meestal in een gemeenschappelijk moment. Het pastorale team heeft besloten om alle doopvieringen individueel te laten doorgaan, in beperkte kring van gezin, peetouders, opa’s en oma’s, en volgens een vereenvoudigde liturgie. De planning van deze vieringen zal gaan in overleg met de doopouders; de mogelijkheid bestaat natuurlijk ook voor de doopouders om de doop van hun zoon of dochter uit te stellen tot het najaar. Nieuwe doopdata zullen daarvoor uitgeschreven worden.

Met betrekking tot de geplande huwelijksvieringen zal er contact opgenomen worden met de aanstaande bruidsparen om nauwkeuriger te bepalen wat te doen.

De activiteiten van de kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid (het jongerenpastoraat van de H. Pancratius parochie) zullen ook worden opgeschort tot nader order. De laatste groep zou eind april – samen met een groep pelgrims uit onze parochie – vertrekken voor een indrukwekkende bedevaart naar Lourdes. In samenspraak met de VNB reisorganisatie, is besloten om deze reis niet door te laten gaan. De teleurstelling is uiteraard groot, want in de voorbije tijd zijn tal van activiteiten en sponsoring opgezet om deze reis te bekostigen. Er wordt gekeken naar een nieuw moment om deze ervaring te beleven.

Zoals reeds eerder aangegeven in de berichtgeving, zullen de vieringen rondom het afscheid van een dierbare overledene in beperkte kring gehouden worden; niet meer dan 30 personen. Dit blijft vooralsnog gehandhaafd. De liturgie bij deze vieringen zal vereenvoudigd zijn en in de vorm van een woord- en gebedsviering (zonder een koor). Voor de herdenking van de overledenen – voor een breder publiek, op latere termijn – heeft het pastorale team aandacht en zal te zijner tijd hierover meer naar buiten brengen.

De pastorale zorg rondom zieken en stervenden, in de vorm van ziekenzalving of ziekenzegening, blijft de aandacht van het team behouden en doet zij het verzoek aan de familie om deze samenkomsten in zeer beperkte kring te houden. Wel respecteert het pastorale team de geldende richtlijnen en maatregelen van de zorginstellingen.

De pastorale zorg in de vorm van huisbezoeken en pastorale gesprekken zijn ter beoordeling van de leden van het pastorale team zelf, met in achtneming van de gezondheid van de betreffende parochiaan. Om contact te blijven houden onder de huidige omstandigheden, is het pastorale team op werkdagen bereikbaar tussen 16.00-17.00uur voor een telefonisch gesprek, onder de telefoonnummers die te vinden zijn in het parochiemagazine KOMPAS, de informatiebladen en via de website.

In deze periode van Veertigdagentijd is – in het kader van de Vastenactie – aandacht gevraagd voor de missionaire werker uit onze parochie Inge Kuiphuis, die werkzaam is in Guatemala en voor deze gelegenheid terug is gekomen naar ons land. Vanuit de drie parochies H. Pancratius, Lumen Christi en Plechelmus is ondersteuning gevraagd voor een tweetal projecten aldaar. Door de huidige omstandigheden zijn meerdere afspraken helaas opgeschort. Door de landelijke Vastenactie wordt gekeken naar een verlenging van de actie en in overleg met de bisschoppen naar een nieuw collecteweekend. Voor meer informatie en een mogelijke donatie verwijst het pastorale team naar de website www.vastenactie.nl en dan “Vrouwen en jongeren weven een cultuur van vrede in Guatemala”. Wij hopen op de betrokkenheid van iedereen.

Rondom het hoogfeest van Pasen staat ook jaarlijks de Paaspakkettenactie gepland, diverse parochianen hebben hun bijdrage hiervoor al geleverd door houdbare producten te verzamelen. In samenspraak met de PCI en de Diaconie van de PKN kerk Tubbergen zal naar een gepaste oplossing worden gezocht.

Een nieuwe uitgave van het parochiemagazine KOMPAS is tot nader order uitgesteld. Gebleken is dat veel van de ingevoerde artikelen gingen over aanstaande zaken en activiteiten, die als gevolg van het corona virus vooralsnog niet kunnen plaatsvinden. De redactie heeft daarom besloten een ander uitgavemoment te nemen.

Het pastorale team doet een dringende oproep om lokale vergaderingen van werkgroepen voorlopig niet meer te laten plaatsvinden, om daarmee de lijn van het pastorale team en parochiebestuur te volgen.

Tot slot, blijft het centrale secretariaat tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar en wil het pastorale team alle parochianen vragen om de meest actuele berichtgevingen te blijven volgen via de verschillende kanalen.

De bovenstaande maatregelen zijn weloverwogen genomen, met in achtneming de richtlijnen en maatregelen van het RIVM, om ten einde te voorkomen dat het corona virus zich verder verspreid.

Wij danken alle lezers bij voorbaat voor het begrip en wij willen blijven vragen om uw gebed voor hen die getroffen zijn en voor hen die werkzaam zijn in de zorg en andere cruciale beroepen. Als teken van hoop en bemoediging naar hen, hebben en zullen elke woensdagavond (te weten 18 en 25 maart en 1 april) van 19.00 tot 19.15uur de kerkklokken geluid worden van alle negen kerken.

Wij wensen alle parochianen veel sterkte toe in deze tijd van onzekerheid en onrust. In het omzien naar elkaar en in gebed, blijven we met elkaar verbonden, immers: onze verbondenheid is onze kracht.

Pastoraal team H. Pancratius parochie                                                                    Maart 2020

 

 

 

Vastenactieproject in Guatemala.

Beste parochianen,

Vooralsnog is door Vastenactie besloten om tot nader orde zowel de landelijke als de eigen doelenactie te verlengen tot 1 september aanstaande.

Vastenactie wil met de bisschoppenconferentie in gesprek om te kijken of er een nieuw collecteweekend afgesproken kan worden. Hierover later meer.

Omdat onduidelijk is hoeveel geld in totaliteit zal worden opgehaald nu er geen inzamelingsacties, sponsorlopen, vastenwandelingen etc. kunnen worden gehouden, zullen mogelijk keuzes gemaakt moeten worden in de projecten die wij ondersteunen. Laten we echter hopen dat dit laatste niet nodig is.

In overleg met Inge Kuiphuis, MTC  en  ondergetekende worden prioriteiten  gesteld aangaande de doelen.

Diverse acties die gepland stonden kunnen eventueel op een later tijdstip en een nader te bepalen datum plaatsvinden. Dit alles zal in overleg gaan met de MOV groepen en verdere betrokkenen.

Op de website van onze parochie staat een videoboodschap van Inge Kuiphuis. Mensen die geld willen doneren kunnen naar de website van Vastenactie gaan. www.vastenactie.nl Vervolgens naar projecten. Daar  ‘project steunen, bekijk projecten’ aanklikken en dan naar pagina 2 naar het eigendoelproject: vrouwen en jongeren weven een cultuur van vrede aanklikken. De rest wijzigt zich vanzelf.

Met vriendelijke groet, mede namens Inge Kuiphuis en de MOV groepen,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker

Tel. 06-20486904

Jaargang 57 nr.   De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties, huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’, dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.   U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad   Beste parochianen, De gehele wereld is op dit moment in de […]

Beste parochianen,

Vanwege het vervallen van de weekendvieringen en de doordeweekse vieringen om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen willen we via deze videoboodschap uw aandacht vragen voor ons Vastenactieproject.

We zien uw donatie van harte tegemoet.

Heeft u vragen over beide projecten, dan kunt u contact opnemen met inge.kuiphuis@mtc.org.gt.  of met Jacqueline Meupelenberg

Hartelijke groet, mede namens Inge Kuiphuis en de MOV groepen,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker H. Pancratius parochie.

j.meupelenberg@hpancratius.nl

tel. 06-20486904

 

 

 

Jaargang 57 nr.   10 en 11                                                                       7 t/m 20 mrt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Pasen:  feest van Gods barmhartigheid

We zijn op weg naar Pasen. Het grootste christelijke feest, waar zo weinig Nederlanders nog de betekenis van weten. Maar als we het bekijken vanuit de invalshoek “barmhartigheid”, dan komt het misschien dichterbij. Want barmhartigheid is een relevant item in deze tijd. Denk aan de vele ouderen die zo lang mogelijk thuis mogen wonen, maar die wel een verzorgingshuis missen. De psychiatrische patiënten die niet meer in een instelling terecht kunnen en het maar thuis moeten zien te redden, de vluchtelingen die steeds blijven aankloppen bij de landen in Europa. Zij en vele anderen verlangen naar een plaats om waardig te kunnen leven. Zij geven eigenlijk aan wat het allerbelangrijkste is in ons leven. En dat raakt ons. Bij barmhartigheid gaat het om “ geraakt worden”. Hart hebben. Ruimte maken. Barmhartigheid  brengt het goede in mensen naar boven. In deze wereld waarin het kwade en het goede met elkaar strijden, is dat van wezenlijk belang. Barmhartigheid maakt leven mogelijk. Een leven van vrede en gerechtigheid. Om dat Leven ging het bij Jezus.  Hij heeft op allerlei manieren voorgeleefd hoe je barmhartig kunt zijn. In Hem hebben we Gods liefde herkend voor onszelf en anderen.  Met Pasen vieren we dat God die liefde heeft onderstreept en heeft laten overwinnen. Dat mag ons bemoedigen. Maar het vraagt van ons ook om  ruimte te maken voor barmhartigheid.  Door stilte, reflectie, ontmoeting, gesprek , door geven en ontvangen. Maar ook door te leren om barmhartig te zijn voor jezelf. Door iets te doen waar je energie van krijgt. Een mooie film, een leuk concert, een goed boek. Om te resetten, voordat je weer kunt geven.  Dat wij in deze veertigdagentijd mogen stilstaan bij het leven in ons en anderen dat geen kans krijgt. Dat we aangeraakt mogen worden door Hem die ons liefheeft en op mogen staan om zijn Leven verder uit te dragen.

Hartelijke groeten,

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Nooit alleen                                        2e zondag in de veertigdagentijd

za.7 mrt.          19.00 uur: Anders Vieren m.m.v Pop4you

(Pastor Huitink)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verwarming en licht

 

Thema: Dorst gelest                                         3e zondag in de veertigdagentijd

 1. 15 mrt. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m. Courage

(Pastor Linh)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Kaarsen bij Maria

Tijdens deze viering wordt de H. Communie aan de zieke en aan huis gebonden parochianen gebracht.

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 7 maart

Jaargedachtenis: Jolanda Oude Booyink-Veerkamp, Gerardus Schothuis, ouders Oude Oosterik-Flinkers, Marie Tijink-Snijders.

Misintenties: Riek Nijkamp, Pastor Heuven en overl. fam., Johan Beld, Jolanda Kemna-Geerdink, Zuster Philomeen.

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 15 maart

Misintenties: Riek Nijkamp, Pastor Heuven en overl. fam., Johan Beld, Jolanda Kemna-Geerdink, Regina Oude Hendriksman, Zuster Philomeen, Hendrika Pegge-Geerink, Gerrit Albers en ouders Droste-Derkink en Jan Horenberg, Herman Oude Elberink, Johan Koopman, Bernard van de Aast, overl. fam. Oude Elberink-Hagedoorn, overl. fam. Hein Rikhof en San Kienhuis.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 7 maart 19.00 uur

Lector: A. Saris, J. Lescher, M. Pouwels
Collectanten: H. Mensen, B. Oude Weernink
Communieuitr.: A. Saris, J. Lescher.

Zondag 15 maart 09.00 uur
Lector: M. Hesselink

Misdienaars: T. Olimulder, J. Kienhuis
Collectanten: J. Pouwels, A. Bekhuis
Communieuitr.:   M.Hesselink

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

23/2                          €30,10                      €38.60 (pastorale zorg)

26/2                                       €116.67
29/2                          €40.50                      €44.60 (onderhoud kerkhof)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 18 maart.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 12 maart 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING:

Indien u ter voorbereiding op Pasen gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Pikkemaat, tel. 06-52648770 of met pastor Linh, tel. 0546-873936.

 

Tweede zondag van de vasten

Een tijd van bezinning op ons zelf en de wereld om ons heen.

‘Samenwerken aan een veilige toekomst’

Landarbeidersbeweging MTC is een vereniging voor integrale ontwikkeling van haar leden. MTC is ontstaan in 1997 op initiatief van het sociale pastoraat in San Marcos naar aanleiding van de inhumane omstandigheden op de koffieplantages. Via de parochies werden er arbeiderscomitées opgericht die zich later omvormden tot verenigingen voor integrale ontwikkeling. Het idee van de bisschop (Ramazzini) was om mensen zelf een stem te geven waarmee ze hun levensomstandigheden kunnen verbeteren, door hun op te leiden en te organiseren.

Het contact met MTC is tot stand gekomen doordat de Heilige Pancratius parochie de uitzending ondersteunt van missionair werker Inge Kuiphuis bij landarbeidersbeweging MTC. Zij werkt inmiddels bijna vier jaar bij deze organisatie.

Door regelmatig contact weet de parochie van verschillende projecten die ondersteuning verdienen, waaronder vrouwenraden die zich inzetten voor samenlevingen zonder geweld en apparatuur voor een opleidingscentrum die praktische trainingen verzorgt aan vrouwen en jongeren zonder baan.

U maakt het verschil! Even minderen voor een ander!

 

Derde zondag van de vasten

Een tijd van bezinning op ons zelf en de wereld om ons heen.

‘Samenwerken aan een veilige toekomst’

Vrouwen in Guatemala hebben te maken met een veelheid aan problemen: armoede, discriminatie, racisme (inheemse vrouwen), fysiek en emotioneel geweld en zeer beperkte politieke deelname. Een belangrijke oorzaak hiervan is de historische onderdrukking vanwege economische klasse, etniciteit en geslacht.

Door middel van dit project willen we de geweldscyclus in gemeenschappen doorbreken door trainingen te geven aan families, in samenwerking met lokale instituties.

U maakt het verschil! Even minderen voor een ander!

 

Oproep Vrijwilligers zaterdagmiddag

De Commissie van Beheer is dringend op zoek naar vrijwilligers voor schoonmaakwerkzaamheden.

Met name voor de schoonmaak van de kerk op zaterdagmiddag (of in overleg op vrijdag) worden enkele vrijwilligers gezocht. Dit houd in “een rondje door kerk en sacristie” en zorgen dat alles netjes en schoon is voor de viering in het weekend.

Lijkt het U wat om hierbij wekelijks 1 uurtje te helpen dan horen we dat graag.

Vele handen maken licht werk!!!

Reacties naar:

Evelien Olimulder

Tel: 0546-633063 / 06-49077776

e-mail: secretaris.langeveen@hpancratius.nl

 

Meditatieve zaterdag-ochtendwandeling

vanuit de Heilige Pancratiuskerk te Geesteren (Ov)

Zaterdag 21 maart, tussen 09.15 en 09.30 uur verzamelen bij

de Heilige Pancratiuskerk aan de Vriezenveenseweg 2, 7678VC te Geesteren

Na een korte bijeenkomst in deze prachtige kerk wandelen we door de open velden rondom Geesteren maar we vergeten de bossen natuurlijk niet. Onderweg, op een gezellige locatie wordt tijd ingeruimd voor koffie en thee met iets lekkers. Tussentijds wordt op bijzondere plekken stilgestaan voor meditatie. Rond het middaguur eindigt bij de kerk onze wandeling.

Iedereen is van harte welkom want deze wandeling (plm. 12 km) is goed te doen. Deelname is gratis; na de wandeling vrije gift ter bestrijding van de kosten.

Ook wanneer u niet kerkelijk bent – u bent van harte welkom.

De werkgroep wil dit initiatief graag over heel Twente verspreiden.

Opgave per mail bij Marjan van Galen, e-mail: vangalenmarjan@gmail.com

Voor nadere informatie: telefoon 0541-296836.

 

Folder pastorale zorg  

Beste parochianen,

Soms kan het goed zijn om je levensverhaal te delen met iemand anders omdat er sprake is van eenzaamheid, ziekte, handicap, rouw, verlies, et cetera waardoor er vragen kunnen ontstaan op het gebied van zin- en betekenisgeving.

In dit kader is er door het pastoraal team een folder ontwikkeld waarin beschreven staat wat zij voor mensen kunnen betekenen.

Wij hopen dat deze folder helpt om waar nodig contact met ons te zoeken.

De folders liggen achter in de kerk en zijn verkrijgbaar bij de lokale secretariaten.

Hartelijke groet, pastoraal team H. Pancratius parochie.

 

Activiteit Senioren Langeveen/Bruinehaar

Op a.s.  maandag 9 maart wordt er weer een gezellig middag  voor de senioren Langeveen en Bruinehaar georganiseerd in het witte kerkje te Bruinehaar.

Het beloofd een fijne en gezellige middag te worden met Albert Hakkers, hij gaat ons wat vertellen over de natuur en  woonplekken van dieren en nog veel meer.

Zoals gebruikelijk beginnen we om 14.00 uur.

 

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2019-2020

VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

Geloven nu; van 40 tot…?

 

De eerstvolgende bijeenkomst van Geloven Nu is op donderdag 12 maart 2020.

In samenwerking met Inge Kuiphuis uit Geesteren en MTC (Landarbeidersbeweging) in Guatemala en voor het eerst met de H. Plechelmus parochie en de parochie Lumen Christi wil de H. Pancratius parochie zich dit jaar middels de Vastenactie inzetten voor een tweetal projecten in San Marcos in Guatemala. Dit eigen doel waarvoor gekozen is, is één van de projecten van de landelijke Vastenactie.

Het eerste project is het geven van trainingen aan families en het samenwerken met lokale organisaties. Het doel is een bijdrage te leveren aan gemeenschappen zonder geweld en het bevorderen van gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen.

Het tweede project is door middel van aanschaf van nieuwe apparatuur voor een opleidingscentrum vrouwen en jongeren de kans te bieden een vak te leren waarmee ze een inkomen kunnen verdienen. Inge Kuiphuis zal de projecten coördineren in Guatemala.

Wilt u meer weten over deze twee projecten, kom dan op donderdagochtend 12 maart om 10.00 uur naar deze bijeenkomst van ‘Geloven Nu’ in het parochiecentrum te Tubbergen. Inge Kuiphuis zal die ochtend informatie geven over beide projecten en vragen beantwoorden.

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

 

Datum:                                Donderdag 12-03-2020

Thema:                                VastenactieSamenwerken aan een veilige toekomst

Verzorgd door:                Inge Kuiphuis

Tijd:                                      10.00 uur – 12.00 uur
(inloop vanaf 09.45 uur – onder het
genot van een kop koffie c.q. thee)

Waar:                                  Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen

Kosten:                               € 2,50 per bijeenkomst
(incl. koffie/thee)

Informatie:                        mw. E. van Aalst – tel. 0546-623798
mw. A. Lohuis – tel. 0546-681643

 

 

 

Jaargang 57 nr. 8 en 9                                                                22 febr. t/m 6 maart

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Mijmeren bij een kopje koffie

Een aantal jaren geleden kreeg ik een prachtige diapresentatie toegestuurd. De presentatie heet: ‘Mijmeren bij een kopje koffie.’ Het verhaal gaat als volgt:

Een aantal bekende en gewaardeerde wijsgeren gingen samen op bezoek bij hun vroegere universiteitsprofessor. Al na korte tijd werd hun gesprek één groot klaaglied over de moeilijkheden in het leven, de stress van het werk. De professor stelde voor koffie te gaan drinken. Hij ging naar de keuken en kwam spoedig terug met een grote kan geurige koffie én een hele verzameling van allerhande kopjes. Grote en kleine, gave en gescheurde, mooie en lelijke, van porselein en van plastic, duur uitziende en spotgoedkope. De heren namen allemaal een kopje en de professor ging rond om koffie in te schenken.  Ondertussen sprak hij, hebben jullie gemerkt dat de mooie, gave, en schone kopjes gekozen werden en dat de lelijke, gescheurde en goedkope zijn blijven staan? Alhoewel het toepasselijk is dat jullie het beste voor jullie zelf kiezen, toch is het net dààrdoor dat al die problemen en stress ontstaan. Jullie zijn er toch van overtuigd dat het kopje op zichzelf niet kan veranderen of verbeteren aan de kwaliteit van de koffie? Het ziet er allemaal wat chiquer uit en soms verbergt het slechts wàt we eigenlijk drinken. Wat jullie eigenlijk allemaal verwachten was koffie niet een kopje en toch hebben jullie bewust voor de beste kopjes gekozen en zijn jullie gaan kijken naar het kopje van de ander! Sta hier even bij stil! Het leven is de koffie; de jobs, het geld en de meetlat, de maatschappelijke positie, dat zijn de kopjes. Het zijn gewoon maar de dingen waarin het leven vervat zit. Het soort kopje waarover we beschikken verandert waarschijnlijk niets aan de kwaliteit van het leven dat we leiden. Soms vergeten we zelf te genieten van de koffie… door teveel aandacht te hebben voor het uiterlijk van de kopjes. Geniet dus van de koffie… niet van de kopjes. De gelukkigste mensen hebben niet het beste van alle maar zij maken van alles het beste. Leef dus eenvoudig, spreek vriendelijk, wees barmhartig, hou van het leven. De ware kern van je ziel is wie je bent.

Een fijne dag en geniet van een lekkere kop koffie.

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker

 

Thema: Weest heilig                                                           7e zondag door het jaar

 1. 23 febr. 09.00 uur: Woord- en Communieviering, Samenzang

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Geloof in de blijde boodschap                                             Aswoensdag

 1. 26 febr. 19.00 uur: Eucharistieviering

(Pastor Oude Vrielink)

 

Thema: Beproefd                                         1ste zondag van de veertigdagentijd

 1. 29 febr. 19.00 uur: Woord- en Communieviering, Samenzang

(Pastor Meupelenberg)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerkhof

 1. 3 mrt. 09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

Na deze viering is er gelegenheid om samen koffie te drinken.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 23 februari

Jaargedachtenis: Pastoor Frans Jansen, Jan Hagedoorn, Marian Wiegink-Hagedoorn

Misintenties: Riek Nijkamp, Pastor Heuven en overl. fam., Johan Beld, Jolanda Keman-Geerdink, zuster Philomeen.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 29 februari

Jaargedachtenis: Zus Waaijer-Bekhuis, Frans Blokhuis.

Misintenties: Gerard Bekhuis, Riek Nijkamp, Pastor Heuven en overl. fam., Johan Beld, Jolanda Kemna-Geerdink, zuster Philomeen.

 

Dinsdag 3 maart: Pastor Heuven en overl. fam.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 23 februari 09.00 uur

Lector: T. Rozenkamp, A. Schothuis, M. Olimulder

Collectanten: J. Pouwels, A. Bekhuis
Communieuitr.: T. Rozenkamp, A. Schothuis

 

Woensdag 26 februari 19.00 uur

Misdienaar: D. Hendriksen, W. Kuiphuis

 

Zaterdag 29 februari 19.00 uur
Lector: M. Olimulder

Collectanten: J. Grootelaar, B. Oude Weernink
Communieuitr.:   M. Olimulder

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

9/2                            €141.90                   €143.95          (Licht en verwarming)

16/2                          €50.50                      €38.70          (Pastorale zorg)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 20 december.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 14 december 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Brood om te delen, brood om van te leven

Over de liturgie van de eucharistie

Op de eerste zondag van de advent is in het Aartsbisdom Utrecht het Jaar van de Eucharistie begonnen. Dit themajaar is uitgeroepen om de eucharistie opnieuw onder de aandacht van de gelovigen te brengen in de hoop dat het vieren van de eucharistie daardoor een nieuwe impuls krijgt in onze parochies en geloofsgemeenschappen. De eucharistie is immers, volgens het Tweede Vaticaans Concilie, “bron en hoogtepunt van het christelijk leven” (Lumen Gentium, nr. 11).

 

Velen zullen de ervaring hebben dat we dikwijls deelnemen aan de viering zonder dat we precies weten wat de priester en assistenten precies doen en waarom. Juist door ons te verdiepen in de achtergrond van de verschillende handelingen en rituelen raken we meer betrokken bij de liturgische viering en is de kans groter dat onze deelname aan de eucharistie bewuster wordt en zich verdiept. Daardoor zal het ook meer vrucht kunnen dragen in het leven van alledag.

 

Daarom hebben we rector Patrick Kuipers uitgenodigd om op donderdag 27 februari in de H. Nicolaaskerk van Denekamp te komen spreken over de liturgie van de eucharistie. Kuipers is rector van de priesteropleiding het Ariënsinstituut in Utrecht en als zodanig verantwoordelijk voor de opleiding en vorming van de priesterstudenten. Daarnaast draagt hij ook de verantwoordelijkheid voor de opleiding tot permanent diaken, catecheet en diaconaal assistent en is hij voorzitter van de diocesane en landelijke roepingenraden. Voor het aartsbisdom is hij ook beschikbaar om, naast de drie bisschoppen, het sacrament van het H. Vormsel toe te dienen in de parochies. Bovendien heeft hij in 2013 een kerkelijke specialisatie gehaald op het gebied van de liturgiewetenschappen en is hij docent liturgie op het Ariënsinstituut en de priester- en diakenopleiding Bovendonk in Hoeven.

De lezing begint om 19.30 uur.

 

Activiteit voor jonge mantelzorgers vanaf 12 jaar!

We hebben weer een toffe activiteit op de planning staan voor jonge mantelzorgers uit de regio Twente

We gaan boulderen in combinatie met een fotoworkshop genaamd ‘Eigen Kracht’.

 

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die opgroeien met een bijzonder gezinslid.

Om deze kinderen en jongeren  te ondersteunen organiseren wij activiteiten waarbij ze met elkaar in contact komen, een leuke avond beleven met elkaar kunnen uitwisselen.

Locatie: Cube Bouldergym, Enschede

Wanneer: vrijdag 28 februari van 18.30 tot 22.00

Ben je benieuwd wat dit allemaal inhoud? Kijk voor meer informatie hieronder.

Lijkt het je leuk om mee te doen? Geef je dan snel op.

 

 

 

DE JEUGDKERK ORGANISEERT GELOOFS-SMOKKELTOCHT

De Jeugdkerk organiseert in de vasten de geloofs-smokkeltocht. Zij gaan dit samen organiseren met Jong Nederland. Vorig jaar gingen we smokkelen door het bos, dit jaar blijven wij in Tubbergen zelf. Deze geloofssmokkeltocht zal in het teken staan van vertrouwen daarin zullen opdrachten verwerkt worden. Deze smokkeltocht is bestemd voor kinderen van het basis onderwijs, groep 6, 7 en 8. De Smokkeltocht zal plaats vinden op vrijdag 28 februari en begint om 19.15 uur, kinderen zijn welkom bij de blokhut van Tubbergen aan de Havezatestraat 5.

Opgave is wel gewenst jeugdkerk@hpancratius.nl

Voor vragen kunt u terecht bij Diaken Bert Huitink 06-20432661

 

 

 

 

 

 

 

KINDERKERK IN HET TEKEN VAN DE VASTEN

Na de carnaval zal de kinderkerk in het teken van de vasten staan. Met de allerkleinsten gaan wij samen kijken naar het verhaal van Jonas en de walvis. In dit verhaal gaat Jonas op stap, hij wil dat mensen geen ruzie met elkaar maken, dat de mensen goed voor elkaar zijn. In de periode van de vasten willen wij de kinderen kennis laten maken met de vasten, dat wij extra aandacht geven hoe wij met elkaar omgaan. Het verhaal van Jonas en de Walvis zal in beeld worden gebracht op scherm, we gaan samen zingen en bidden. Aansluitend is er tijd om te kleuren, er is ranja en natuurlijk koffie voor de ouders en iedereen die mee komt vieren. Wij hopen, net als met de kerst op een volle dagkapel.

Wees samen welkom op zondag 1 maart om 10.00 uur in de dagkapel in Geesteren.

De kinderkerk is er voor kinderen vanaf 2 jaar, jongere broertjes en zusjes zijn uiteraard ook welkom, opa’s en oma’s die mee willen komen, wees ook welkom.

Voor vragen over de kinderkerk kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661

Dit kan via: activiteitenjmz@siztwente.nl of via 06-13034803

 

 

 

 

 

Anders vieren komt met de viering: NOOIT ALLEEN?!

Nooit alleen?

In onze samenleving zijn mensen bijna nooit alleen, er zijn altijd wel mensen om ons heen, de tv staat aan, de sociale media volgt ons, er is altijd wel geluid om ons heen. Dus kunnen we niet anders concluderen: mensen zijn ‘nooit’ alleen. Toch zijn er mensen in onze samenleving alleen, dan zijn het niet alleen de ouderen die eenzaam en alleen zijn. Niets is minder waar, er zijn veel jonge mensen die zich ‘alleen’ voelen. Mensen die we tegen komen, die hun opleiding volgen, hun werk doen, die hun ding doen, ze zien er niet ‘alleen’ uit. Toch zijn er jonge mensen die zich alleen voelen, of niet mee kunnen komen in onze samenleving. Dit is het thema waar het over gaat in het anders vieren. Wij proberen thema’s aan te snijden die gaan over het leven, zo gaan wij dat nu ook doen. Wij hebben het koor pop4you uit Vasse bereid gevonden om deze viering muzikaal te komen omlijsten.

De preek van de leek zal worden verzorgd door Demi Blaauw, zij is de oprichtster van never2bealone. Door haar eigen ervaringen met eenzaamheid is het idee geboren voor een online platform waar jongeren die alleen zijn met elkaar kunnen praten en afspreken. In de week tegen de eenzaamheid 2019 is Never2BeAlone officieel uitgebracht als online platform. Demi zal onze gast zijn en de preek van de leek gaan verzorgen.

Deze viering zal gaan plaats vinden op zaterdag 7 maart om 19.00 uur in de kerk van Langeveen.

De werkgroep, Ans, Ineke, Jan en Diaken Bert Huitink heten u van harte welkom.

 

 

 

Persbericht Bijeenkomst Parkinson en Palliatieve Zorg

Op vrijdagmiddag 17 april a.s. organiseren de Netwerken Palliatieve Zorg Twente en het Parkinsoncafé een gratis bijeenkomst over Parkinson en Palliatieve Zorg, bedoeld voor patiënten en naasten in Overijssel. Deze bijeenkomst vindt plaats bij Liberein Het Florapark in Enschede.

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben. Voor geen enkele patiënt is het beeld van Parkinsonsymptomen hetzelfde.
De ziekte van Parkinson of een vorm van atypische parkinsonisme is niet te genezen. Er zijn meerdere behandelingen mogelijk om de symptomen te verlichten en de kwaliteit van leven te verbeteren. Maar er komt een moment waarop de arts aangeeft dat er geen medicatie of behandeling meer mogelijk is om de situatie te verbeteren. Daarmee begint de laatste fase van de ziekte van Parkinson. Deze fase wordt ook wel de palliatieve fase genoemd.

De themabijeenkomst Parkinson en Palliatieve Zorg wordt verzorgd door Paul Smit, specialist ouderengeneeskunde, hospice-arts en kaderarts Palliatieve Zorg, verbonden aan ParkinsonNet.
Op de informatiemarkt kunt u informatie vinden over de ziekte van Parkinson, palliatieve zorg en over welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn.

Themabijeenkomst Parkinson en Palliatieve Zorg
Vrijdag 17 april 2020 van 14.00 – 16.00 uur
Liberein Het Florapark, Floraparkstraat 97, 7531 XG Enschede

U kunt zich voor deze bijeenkomst opgeven bij het secretariaat van de Netwerken Palliatieve Zorg Twente via e-mail: npztwente@hotmail.com onder vermelding van uw volledige naam, woonplaats en telefoonnummer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerda Kievitsbosch, netwerkcoördinator, op 06 131 474 18.

 

Inzameling levensmiddelen in de veertigdagentijd

Beste parochianen,

 

U heeft het vast wel eens gehoord, de welbekende lezing uit het boek Handelingen uit de bijbel waarin staat dat de eerste christengemeenten dagelijks bij elkaar kwamen om samen te bidden en te eten. En om vervolgens van hun overvloed uit te delen aan mensen die niets bezaten.

Met deze gedachte in ons achterhoofd en het feit dat Jezus zich door het teken van het gebroken brood zichzelf aan ons schenkt in de Eucharistie, willen wij in de weekenden van de vastentijd levensmiddelen inzamelen om vervolgens hiermee ongeveer 200 tassen te vullen en uit te delen aan hen die dit steuntje in de rug nodig hebben.

De inzameling start in het weekend van 29 februari-1 maart en eindigt in het weekend van 4-5 april.

Elk weekend zullen manden of kratten achter in de kerken staan waarin de meegenomen levensmiddelen verzameld kunnen worden.

Ook tijdens de reguliere doordeweekse vieringen kunt u levensmiddelen meebrengen.

Ook de communicantjes zullen een bijdrage leveren aan deze actie als onderdeel van de voorbereiding op hun Eerste Heilige Communie.

 

Als wij delen van onze overvloed kunnen we ook deze keer weer mooie pakketten samenstellen.

 

In de week voor Pasen zullen de levensmiddelen worden uitgedeeld.

 

De actie wordt dit jaar wederom georganiseerd in samenwerking met de PCI (Parochiële Caritas Instelling) van onze parochie en met de Protestantse Kerk Tubbergen.

 

Alvast dank voor uw medewerking, mede namens de PCI, het diaconaal beraad, het pastorale team en de Protestantse kerk Tubbergen.

 

Brussencursus Kulturhus Denekamp

Groei jij ook op met een bijzondere broer of zus? Bijvoorbeeld een broer met autisme of een gehandicapte zus?

Jij bent niet de enige! Zeker 1 op de 5 kinderen groeien op met een ziek of beperkt gezinslid, er is thuis iemand waar veel aandacht en zorg naartoe gaat.

Zorg en aandacht missen of je zorgen maken over het bijzondere gezinslid kan soms best lastig zijn.

De brussencursus is voor kinderen die weten hoe het is om op te groeien met een gezinslid waar veel tijd, zorg  en aandacht gaat. Er is tijdens de cursus veel ruimte om ervaringen te delen, je krijgt tips en handvatten van de cursusleiders en we gaan veel leuke en leerzame spellen doen.

Ben of ken je iemand die ook opgroeit met een bijzonder gezinslid kijk dan voor het cursusaanbod op

https://swtd.nl/jonge-mantelzorgers/ of neem direct contact met ons op via de mail en telefoon en meld je aan.  Ons gehele aanbod is kosteloos

E-mail: s.borggreve@swtd.nl Tel:  06-38594375

 

Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O.Twente

Meditatieve zaterdag-ochtendwandeling

vanuit de Heilige Pancratiuskerk te Geesteren (Ov)

 

Dit voorjaar, zat. 21 maart vindt weer een meditatieve wandeling plaats

in Noordoost-Twente, op initiatief van de werkgroep ‘De kerk uitlopen’.

Er wordt gewandeld vanuit Geesteren met als thema: ‘Opbloeien’

 

Zaterdag 21 maart, tussen 09.15 en 09.30 uur verzamelen bij

de Heilige Pancratiuskerk aan de Vriezenveenseweg 2, 7678VC te Geesteren

 

Na een korte bijeenkomst in deze prachtige kerk wandelen we door de open velden rondom Geesteren maar we vergeten de bossen natuurlijk niet. Onderweg, op een gezellige locatie wordt tijd ingeruimd voor koffie en thee met iets lekkers. Tussentijds wordt op bijzondere plekken stilgestaan voor meditatie. Rond het middaguur eindigt bij de kerk onze wandeling.

Iedereen is van harte welkom want deze wandeling (plm. 12 km) is goed te doen. Deelname is gratis; na de wandeling vrije gift ter bestrijding van de kosten.

 

Ook wanneer u niet kerkelijk bent – u bent van harte welkom.

De werkgroep wil dit initiatief graag over heel Twente verspreiden.

 

Opgave per mail bij Marjan van Galen, e-mail: vangalenmarjan@gmail.com

Voor nadere informatie: telefoon 0541-296836.

 

 

Jaargang 57 nr. 6 en 7                                                                             8 t/m 21 febr.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Verhef je hart : de kracht van de eucharistie

Op 27 en 28 januari jongstleden vonden in Denekamp de jaarlijkse bezinningsdagen plaats voor de leden van de pastorale teams van het vicariaat Deventer. Ook wij , de pastores van de Pancratius Parochie, waren aanwezig. Vanwege “het jaar van de eucharistie” dat we dit jaar in ons bisdom vieren, werd stilgestaan bij de betekenis  en achtergronden van deze viering. Hiervoor werd geput uit uiteenzettingen van paus Franciscus. Nadat er steeds een onderdeel van de eucharistie was toegelicht gingen we er in tweetallen over in gesprek. Het waren hele zinvolle en goede dagen. Het was goed om even de praktijk van alledag los te laten, om onze kennis op te frissen en ons  te voeden met nieuwe inzichten en gedachten. Om samen de eucharistie te vieren en elkaar te ontmoeten.

Ik wil even stilstaan met u bij één van de vragen die op deze dagen aan de orde kwam. Namelijk: waarom zouden we nog naar de eucharistie gaan in het weekend? Een hele actuele vraag, nu het kerkbezoek steeds minder wordt. Een vraag die aan u misschien ook wordt gesteld als kerkganger. En dan wordt er vaak gezegd: “als we maar goed leven en goed zijn voor onze medemens.” En ja, het klopt dat mensen aan je manier van leven kunnen zien in hoeverre je christen bent. Dat is waar. Maar hoe kun je jezelf steeds geven, zonder de noodzakelijke krachten op te doen? Paus Franciscus zegt dan dat we deze krachten kunnen putten uit de bron van de eucharistie. Daar komt Christus ons tegemoet. Hij wil ons verlichten en verwarmen. In de mis verbinden en verenigen wij ons met Hem. Zonder Hem lopen we het gevaar overheerst te worden door het alledaagse, met alle zorgen en angst voor morgen die daarmee gepaard gaan. De eucharistie kan ons de kracht geven om het heden met vertrouwen te beleven en met moed en hoop verder te gaan. Een interessante gedachte vindt u niet? In het boekje “Verhef je hart” van Samuel Goyvaerts  kunt u lezen wat paus Franciscus meer heeft aangereikt. Dit boekje was het uitgangspunt voor de bezinningsdagen. En op zondag 9 februari zal er een lezing zijn over de betekenis en waarde van de eucharistie door mgr. Van Burgsteden, emeritus bisschop van Haarlem-Amsterdam. Van harte uitgenodigd! Dat we samen op de weg blijven van de Levende en dat Hij ons voedsel aanreikt voor het leven van alledag.

Hartelijke groeten,

Christianne Saris, pastoraal werker

 

Thema: Iedereen is welkom                                            5e zondag door het jaar

 1. 9 febr. 09.00 uur: Carnavalsviering m.m.v. Courage

(Pastor Huitink)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Licht en verwarming

 

Thema: Kies tot vrijheid                                                    6e zondag door het jaar

 1. 16 febr. 19.00 uur: Eucharistieviering met samenzang

(Pastor Huisman)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

parochiËle kroniek:

Gedoopt: Jip Rikhof, Withofweg 9, Langeveen

Brent Olde Meule, Ossendijk 39, Langeveen

Wij heten hen welkom in onze geloofsgemeenschap.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 9 februari

Jaargedachtenis: Marie Kroeze-Schröder, Rita Meijer.

Misintenties: ouders Haarhuis-Beld Bennie en Sien, Gerrit en Mine Nijhuis-Steggink, Riek Nijkamp, Pastor Heuven en overl. fam., Johan Beld, Jolanda Kemna-Geerdink, Leo Scholten, Lena Geerink-Oude Geerdink.

 

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 16 februari

Jaargedachtenis: Jan Schuurman, Jan Paus, Regina Oude Hendriksman, Sien Mensen-Hoek.

Misintenties: Riek Nijkamp, Pastor Heuven en overl. fam., Johan Beld, Jolanda Kemna-Geerdink, José Damhuis-Pegge, Johan Mensen.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 9 februari 09.00 uur

Misdienaars: T. Bels.

Collectanten: A. Bekhuis, J. Pouwels
Zondag 16 februari 09.00 uur
Lector: J. vd Aast

Misdienaars: T. Olimulder, J. Kienhuis
Collectanten: H. Mensen, A. Bekhuis
Communieuitr.: J. vd Aast

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

26/1                          €50.00                      €37.60            (onderhoud kerkhof)

1/2                            €68.00                      €60.40            (kaarsen bij Maria)

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 19 februari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 13 februari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Activiteit Senioren Langeveen/Bruinehaar

Op maandag 10 februari a.s. wordt er weer een gezellig middag  voor de senioren Langeveen en Bruinehaar georganiseerd in het witte kerkje te Bruinehaar.

Het beloofd een gezellige en muzikale  middag te worden waar we kunnen luisteren en meezingen met het Shantykoor de Moskoufieten uit Bergentheim

Zoals gebruikelijk beginnen we om 14.00 uur.

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2019-2020

VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

Geloven nu; van 40 tot…?

 

De werkgroep Geloven Nu verzorgt elk jaar een aantal lezingen rond actuele religieuze en/of godsdienstige activiteiten, Bijbelverhalen, mensen die een rol in de Bijbelverhalen spelen, verschillende godsdiensten en religies, sacramenten, normen en waarden, etc. Hiervoor zijn diverse inleiders uitgenodigd.

 

De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 13 februari 2020. Diaken Huitink gaat aan de hand van een presentatie uitleg geven aan de Bijbelse zandsculpturen die Elberg te bezichtigen zijn. Eén van

’s werelds grootste binnen-zandprojecten. Met zo’n 4000 m3 zand, tientallen sluisdeuren, 1000 jaren oude olijfbomen, botters en beeldhouwwerken, komen de verhalen van onze cultuur van bijbels en botters tot stand.

 

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

 

Datum:                                Donderdag 13-02-2020

Thema:                                Uitleg Bijbelse zandsculpturen Elburg

Verzorgd door:                Diaken Huitink

Tijd:                                      10.00 uur – 12.00 uur
(inloop vanaf 09.45 uur – onder het  genot van een kop koffie c.q. thee)

Waar:                                  Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen

Kosten:                               € 2,50 per bijeenkomst
(incl. koffie/thee)

Informatie:                        mw. E. van Aalst – tel. 0546-623798
mw. A. Lohuis – tel. 0546-681643

        

STILLE OMGANG IN AMSTERDAM

 

Ook dit jaar wordt de Stille Omgang weer gehouden in de nacht van

 

                21 – 22  maart 2020.

 

Vertrek: Zaterdag 21 maart om 20.15 uur bij hotel van der Valk,

Bornsestraat 400, 7556 BN Hengelo.

 

Terug:    Zondagmorgen 22 maart om ± 05.00 uur

bij hotel van der Valk,

Bornsestraat 400, 7556 BN Hengelo

Kosten Bus: € 25,00 per persoon,

gaarne gepast te voldoen in de bus.

 

MELD U AAN EN GA MEE

Opgave tot 10 maart 2020

bij het secretariaat van het

pastorale team: 074 – 349 22 12 of

         

    contact@pastoraalteam.nl

onder vermelding van naam,

mailadres en telefoonnummer

 

Zaterdag 21 maart gaan wij vanuit onze drie parochies deelnemen aan de Stille Omgang in Amsterdam. U kunt zich opgeven voor deelname bij het secretariaat van het pastorale team, informatie hierover vindt u op de flyer achter in de kerk.

Wij hopen dat velen gebruik maken van de mogelijkheid om aan deze bijzondere bedevaart deel te nemen.

Het pastorale team.

Inspiratiedag Mentorschap – Zaterdag 16 mei 2020

“Jongeren hebben er behoefte aan begeleid te worden. […] Op de synode hebben velen gewezen op een gebrek aan deskundige personen die zich aan de begeleiding willen wijden. […] De synode erkent de noodzaak godgewijde personen en leken, mannen en vrouwen voor te bereiden, die gekwalificeerd zijn voor de begeleiding van jongeren.”
Paus Franciscus in ‘Christus Vivit’ §242 – 244

Jong Katholiek wil gehoor geven aan deze oproep van Paus Franciscus. Hoe kunnen wij tieners en jongeren helpen en begeleiden om in hun dagelijks leven dichter naar God toe te groeien? En hoe kunnen wij dit vormgeven binnen onze parochies, bisdommen, in ons werk, op school en in onze omgeving?

Op deze dag gaan wij samen met ervaren professionals in op deze boeiende thema’s. Er zal veel gelegenheid zijn om vragen te stellen, te leren en om contacten te leggen. Ook is er begeleiding en gelegenheid om concrete plannen te maken omtrent mentorschap.

Sprekers:

Jeroen Alting von Geusau: Oud-topman bij de NS, oprichter van de Kingsmen, en veel ervaring in de begeleiding van jongeren en echtparen bij o.a. de gemeenschap Chemin Neuf.

Paul Donders: CEO van Xpand Nederland, inspirational speaker, adviseur en schrijver van leiderschapsboeken.

Niko Schonebaum: Docent klassieke talen & retorica, medeoprichter & docent Stichting Landmerk.

Zr. Maria Nadiya: Blauwe zuster, overste van de communiteit van de Blauwe Zusters in Den Haag. Zij komt oorspronkelijk uit de VS, en inmiddels al vele jaren in Nederland. Zij heeft veel ervaring in de begeleiding van tieners en jongeren uit de hele wereld.

Wie:
Voor alle vrijwilligers, professionals, jongeren, en iedereen die actief is in tiener- en jongerenwerk.

Datum:
Zaterdag 16 mei 2020.
Start 10.00 – Einde 16.00u.

Locatie:
Leerhuis, Broerestraat 12, Utrecht

Aanmelden:
info@jongkatholiek.nl (Voor 10 mei, i.v.m. lunch reserveren)

Toegang:
Gratis

Deze dag is een initiatief van Jong Katholiek, waarin de zeven bisdommen samenwerken.

 

Vooraankondiging: Pancratiusdag 2020

Het is nog wat vroeg, maar hierbij willen we u vast attenderen op de komende Pancratiusdag, die in het teken zal staan  van het tienjarig jubileum van onze parochie. We willen deze dag natuurlijk met zoveel mogelijk mensen vieren. Daarom willen we u vragen om de datum vast te noteren in uw agenda:

ZONDAG 6 SEPTEMBER OM 10.00 UUR BIJ DE KROEZEBOOM IN FLERINGEN.

Van harte uitgenodigd!

Werkgroep Pancratiusdag:

Johan Steggink, Gé Kotteman, Leo Stamsnieder, Angelique Fiselier en Christianne Saris

Jaargang 57 nr. 4 en 5                                                                    25 jan. t/m 7 febr.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Blue Monday

Afgelopen maandag, (de maandag van de laatste volle week van januari) was het Blue Monday.

Misschien wel dom, maar ik had er nog nooit van gehoord. Ik dacht dat het net zoiets was als Black Friday maar dat is dus niet zo. Het blijkt dat het de meest deprimerende dag is van het jaar. Mensen voelen zich die dag treurig, neerslachtig of weemoedig. Dit zou te maken hebben met het feit dat goede voornemens die mensen hebben gemaakt voor het nieuwe jaar mislukt zijn en de vakanties nog niet in het vooruitzicht zijn. Daarnaast zijn in deze periode de dagen nog donker en is de maandag voor veel mensen de eerste dag van de werkweek. Ik hoop niet dat velen van u een neerslachtige dag hebben gehad. Voor mij gold afgelopen maandag de volgende spreuk: ‘Als je ergens geen weet van hebt dan kun je er ook geen last van hebben. Ik had dus ook geen last van ‘Blue Monday’, ondanks mijn goede voornemens voor dit jaar die inmiddels ook al deels zijn mislukt. Maar is mislukken van goede voornemens erg? Ik weet het niet, het ligt eraan wat de voornemens waren en of je tegen jezelf kunt zeggen: ‘Het is me nu niet gelukt maar wie weet morgen wel of overmorgen.’  We moeten onszelf ook niet teveel dwang opleggen want we moeten allemaal al zoveel. Een aantal jaren geleden hadden een aantal mensen afgesproken om niet meer te roddelen over anderen. De vastentijd was een mooie gelegenheid om hiermee te starten. Maar na een paar dagen ging het al mis. Vasthoudendheid, stevig in je schoenen blijven staan, jezelf beheersen blijkt toch niet zo makkelijk te zijn als het soms lijkt.

Ik wens eenieder toe dat we ons leven leiden zonder de dwang van het moeten, van het constant presteren en dat we de tijd vinden om vanuit een innerlijke vrijheid te leven. Dan hebben we die goede voornemens waarschijnlijk helemaal niet nodig omdat ze als vanzelfsprekend in ons leven een plekje krijgen.

Hartelijke groeten,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

Thema: Gods licht verblind ons                                     3e zondag door het jaar

 1. 26 jan. 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Courage
  Collecte: 1. Plaatsengeld € 1.00
  2. Onderhoud kerkhof

 

Thema: Opdracht van de Heer/Maria Lichtmis     4e zondag door het jaar

 1. 1 febr. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastor Huisman)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Kaarsen bij Maria

Tijdens deze viering worden de kaarsen gewijd.

Zo. 2 febr.       11.00 uur: Doopviering

 

di.4 febr.         19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 26 januari

Jaargedachtenis: Jan Weusthuis.

Misintenties: Leo Scholten, Pastor Heuven en overl. fam., ouders Haarhuis-Beld en fam., Riek Nijkamp, Johan Beld, overl. ouders Kienhuis-Hoek, overl. ouders Schothuis-Lenferink, Marietje ter Braak-Vennegoor, Jolanda Kemna-Geerdink

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 1 februari

Jaargedachtenis: Ria Bernds-Meenhuis, Riek Snijders-Eidhof.

Misintenties: Leo Scholten, Pastor Heuven en overl. fam., Gerard Bekhuis, Riek Nijkamp, Johan Beld, Ria Bernds-Meenhuis, Jolande Kemna-Geerdink, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Bennie Steggink, overl. fam. Hein en San Rikhof-Kienhuis.

 

JAARGEDACHTENISSEN EN MISINTENTIES DINSDAG  4 FEBRUARI: Pastor Heuven en overl. fam.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 26 jan. 09.00 uur

Lector: J. Brakhuis, T. Rozenkamp, L. Oude Nijeweeme

Collectanten: J. Pouwels, H. Mensen
Communieuitr.:J. Brakhuis, T. Rozenkamp

 

Zaterdag 1 febr. 19.00 uur
Lector: M. Pouwels

Misdienaars: D. Hendriksen, W. Kuiphuis
Collectanten: J. Grootelaar, B. Oude Weernink
Communieuitr.:   M. Pouwels

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

11/1                          €49.30                      €40.02 (Pastorale zorg)

19/1                          €74.90                      €67.20 (Pastorale zorg)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 5 februari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 30 januari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Huis van spiritualiteit Op zaterdag 29-2: ‘Een hongerdoek maken – creatieve workshop’

Op zaterdag 29 februari, de 1e zaterdag van de 40-dagentijd, maken we een hongerdoek. Na een korte uitleg over het hoe en waarom van het hongerdoek maakt iedere deelnemer zijn of haar hongerdoek individueel. Vervolgens worden de gemaakte doeken tot Pasen geëxposeerd. Daarna kan iedereen zijn/haar eigen doek meenemen.

Wanneer: zaterdag 29 februari, 9.00 -15.00 uur

Kosten: € 25,00 (incl. maaltijd)

Waar: Klooster Franciscanessen (Huize Elisabeth), Gravenallee 30, Denekamp

In verband met reservering ruimte, maaltijd, materialen en eventuele calamiteiten is aanmelding voor vrijdag 21 februari noodzakelijk

Opgave: 0541-35 35 51 (09.00-12.00 uur) of secretariaat@lumenchristi.nl

 

Lezing: Betekenis en waarde van de eucharistie in het dagelijkse leven.

Op zondag 9 februari a.s. zal Mgr. Van Burgsteden, emeritus-hulpbisschop van bisdom Haarlem-Amsterdam om 10.30 uur samen met het pastoraal team voorgaan in de eucharistieviering te Tubbergen.  Na de viering is er koffie en krentenwegge.

Vervolgens zal Mgr. Van Burgsteden (lid van de Congregatie van het Heilig Sacrament)  een lezing verzorgen die in het teken staat van de betekenis en waarde van de eucharistie en de kracht die uitgaat van de aanbidding van het heilig sacrament. Door middel van ervaringsverhalen van hemzelf, van medegelovigen maar ook van niet gelovigen vertelt hij hoe de ontmoeting met Jezus mensen heeft veranderd.

Journalist Christian van der Heijden noemt hem ‘Een bisschop voor mensen’.

De lezing begint om 12.00 uur.

Wees allen van harte welkom!

 

 

 

 

 

Actie Kerkbalans 2020

In de week van 20 januari zal de jaarlijkse actie Kerkbalans weer van start gaan. Dé belangrijkste inkomstenbron voor onze geloofsgemeenschappen en daarmee zeer bepalend voor de toekomst van onze kerken en het faciliteren van de benodigde pastorale zorg.

In de loop van 2019 heeft de overgang naar een nieuw automatiseringsprogramma plaatsgevonden. Helaas kan het zo zijn dat hierdoor niet alle uitnodigingen voor deelname aan de actie Kerkbalans correct verstuurd worden. Indien dit zich voordoet in uw specifieke geval dan vragen wij uw begrip hiervoor en willen wij u vragen dit door te geven via het secretariaat van uw geloofsgemeenschap. Onze welgemeende excuses voor het ongemak.

Net als voorgaande jaren zal samen met de protestantse kerk de aftrap worden gedaan. Deze heeft plaatsgevonden op zaterdag 18 januari om 12.00 uur in Tubbergen. Allereerst werden de klokken van de protestantse kerk geluid waarna die van de katholieke kerk volgden.

De volgende wijziging willen we invoeren:

De enveloppen worden niet weer bij u opgehaald. Dit doen we om onze vrijwilligers (bezorgers van het parochieblad) te ontlasten.
Daarom vragen wij om uw medewerking. Wij verzoeken u, indien voor u van toepassing, het formulier “Machtiging Kerkbijdrage Actie Kerkbalans”, na het invullen, in de gesloten envelop,

* in de brievenbus van uw wijkbezorger te doen of

* in de rode brievenbus bij het parochiecentrum.

Bent u niet in de gelegenheid, dan vernemen wij dat graag. Dan halen wij de envelop bij u op.

 

Als u vragen en / of opmerkingen hebt over deze Actie Kerkbalans, dan horen wij dat graag van u.

Dit kan per mail ( secretaris.langeveen@hpancratius.nl )

KERKELIJKE CARNAVALSVIERING

Zondag 9 februari om 9.00 uur begint de inmiddels traditionele kerkelijke carnavalsviering in onze parochiekerk. Het is alweer de zeventiende keer dat deze viering gehouden wordt, met dit jaar als thema ‘Iedereen is welkom!’ Een speciale werkgroep van carnavalsvereniging De Turftrappers heeft de viering voorbereid, samen met prins Patrick, adjudant Jeroen en de hofdames José en Miranda. Speciaal voor de kinderen – die verkleed naar de kerk mogen komen – heeft de werkgroep kinderwoorddienst een originele activiteit bedacht. Diaken Huitink zal voorgaan in de viering en muzikale medewerking wordt verleend door themakoor Courage! en dweilorkest Loat Goan.

 

Iedereen is zondag 9 februari van harte welkom in de parochiekerk in Langeveen!

 

SWTD jonge mantelzorgers

Ben of ken jij iemand in Dinkelland of Tubbergen die opgroeit met een bijzonder gezinslid? Onder bijzonder verstaan wij bijvoorbeeld een broer of zus met autisme of een vader of moeder met een chronische ziekte of psychische problemen. Deze kinderen en jongeren noemen we jonge mantelzorgers (JMZ).

Jonge mantelzorgers hebben vaak niet de lichamelijke zorg over hun gezinslid maar moeten wel vaak zorg en aandacht missen en kunnen zich flinke zorgen maken over het thuisfront. Dit kan best lastig zijn. Zeker 1 op de 5 kinderen hebben hier thuis mee te maken.

 

SWTD JMZ heeft een toegespitst aanbod van activiteiten, cursussen, individuele ondersteuning en ervaringsmaatjes om jonge mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen. Kijk op https://swtd.nl/jonge-mantelzorgers/ of neem direct contact met ons op via de mail of telefoon.

E-mail: s.borggreve@swtd.nl Tel:  06-38594375

 

INFORMATIEBIJEENKOMST

LOURDESBEDEVAART PANCRATIUSPAROCHIE VOORJAAR 2020

Zoals eerder aangekondigd zal er ook dit voorjaar weer vanuit onze parochie een bedevaart per bus worden georganiseerd naar Lourdes, het Maria-oord bij uitstek.

De bedevaart wordt gehouden in de periode van 23 april tot 2 mei 2020.

De reis naar Lourdes wordt gemaakt met de zgn. Lance-bus, dat wil zeggen dat zieken en gezonden per aangepaste luxe touringcar naar Lourdes kunnen reizen. Ook als u rolstoel gebonden bent kunt u toch met deze aangepaste bus mee. Indien u zorg nodig hebt dan zal een ervaren zorgvrijwilliger u gedurende de hele reis terzijde staan.

De hele reis wordt medisch begeleid door een arts uit de regio en namens het pastorale team zal pastor Christianne Saris de reis pastoraal begeleiden.

Heel bijzonder aan deze bedevaart is dat er dit jaar ook gelijktijdig een bus met bijna 30 jongeren uit onze parochie naar Lourdes gaat.

Informatiebijeenkomst

Op donderdag 6 februari a.s. zal in de parochiekerk van Vasse een speciale Mariaviering worden gehouden; na afloop bent u van harte welkom  om onder het genot van een kopje koffie de nodige informatie te ontvangen. Aanvang van de viering: 19.00 uur.

Was u altijd al van plan om nog eens naar Lourdes te gaan, of misschien wel weer eens dan is de komende bedevaart daarvoor een uitstekende mogelijkheid.

Voor meer informatie kunt u ook altijd terecht bij uw plaatselijke contactpersoon voor het Lourdeswerk, of bij:

Arie Vreeswijk, regiocoördinator voor het Lourdeswerk, tel. 0546-621563/06-50251252.

Graag tot ziens op 6 februari a.s.

Contactpersonen Lourdesgroep H.Pancratiusparochie

Jaargang 57 nr. 2 en 3                                                                      10 t/m 24 januari

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

WAT WENSELIJK IS.

Beste parochianen,

De maand december wensen mensen elkaar veel goeds toe, goede kerstdagen, goed en gelukkig en vooral gezond 2020. De gezinsviering van de Jeugdkerk ging mijn praatje met kinderen ook over ‘wensen’. Elkaar iets toewensen is mooi, maar wensen wil je laten uitkomen. Dus, moet je er iets voor doen zeiden kinderen. Dat kan niet altijd zei één van de kinderen: vrede in de wereld kan je niet waar maken. Er zijn altijd landen die oorlog voeren! Maar zei een ander kind: vrede kan bij jezelf beginnen!

In het woord vrede zit ook ‘tevredenheid’ als je tevreden bent met jezelf stroomt er vrede uit je hart. Tevredenheid gaat vaak over materialisme, er zijn ook andere voorbeelden waarin het gaat om tevredenheid. Ben je tevreden met de mensen om je heen? Ben je tevreden met wat je allemaal kunt doen in je leven?

Een uitdaging voor het nieuwe jaar, tevreden zijn en uiteindelijk vrede uitstralen.

Het is niet vanzelfsprekend om tevreden te zijn, we zien het in onze samenleving hoeveel mensen ontevreden zijn over hun eigen leven. Vooral ontevreden wat mensen niet hebben. Je mag ontevreden zijn als je niet meer voldoende hebt om in leven te blijven, als er geen liefde om je heen voelt, geen geborgenheid. Als je dat mist, dan mag je ontevreden zijn.

Laten wij dankbaar zijn voor wat wij in ons leven ontvangen, de rijkdom die ons zomaar gegeven wordt. Ons dorp waar je woont, de scholen, de verenigingen, ons huis, de kerk en haar geloof, de mensen om je heen. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, een dankjewel uitspreken zou af en toe goed zijn.

Kinderen spreken de waarheid!

Zo begon kerstavond voor mij bij de gezinsviering van de Jeugdkerk, een kind dat zegt: vrede kan bij jezelf beginnen! Een boodschap waar veel inzit voor het nieuwe jaar, tevreden zijn en vrede uitstralen.

Namens het pastorale team en parochiebestuur wens ik u vrede en vooral tevredenheid toe voor 2020.

Hartelijke groeten,

Diaken B. Huitink.

 

Thema:  Dit is mijn zoon                                                            Doop van de Heer

za.11 jan.         19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v.

Kinderkoor
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Ik heb het zelf gezien                                       2de zondag door het jaar

 1. 19 jan. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastoor Pikkemaat)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

Tijdens deze viering wordt de H. Communie  aan de zieke en aan  huisgebonden parochianen gebracht.

 

 

PAROCHIËLE KRONIEK

Overleden: Riek Nijkamp,

Erve Mensman, Geesteren

*28-09-1929           … 07-12-2019

 

Jolanda Kemna-Geerdink,

Kanaalweg West 29c, Bergentheim

*07-01-1960           … 30-12-2019

 

Johan Beld,

Veldboersweg 14

*21-01-1948           … 03-01-2020

Dat zij mogen rusten in vrede

 

Jaaroverzicht 2019

Gedoopt                                             15

1e H. Communie                             7

Vormsel                                              15

Getrouwd                                          1

Overleden                                         13

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 11 januari

Jaargedachtenis: Ouders Kienhuis-Droste, Gerard Pegge, Hein Niemeijer, Johannes Rikhof, Riek Rikhof-Oude Vrielink.

Misintenties: Berend Waaijer, Leo Scholten, Pastor Heuven + overl. fam., Bernhard en Dien Droste-Derkink en Gerrit Albers en Jan Horenberg, Riek Nijkamp, Johan Beld.

 

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 19 januari

Jaargedachtenis: Marie Mensen-Kleizen, Lies Kroese-Leemhuis, Jan ten Berge, Gerrit Kuipers, Marie Kienhuis-Hoek, Truus Schröder-Busscher.

Misintenties: Leo Scholten, Pastoor Heuven + overl. fam., ouders Kroese-Leemhuis, overl. ouders Kienhuis-Hoek en fam., Riek Nijkamp, Johan Beld.

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 11 januari 19.00 uur

Lector: J. Brakhuis, A. Saris, M. Hesselink
Collectanten: B. Oude Weernink, J. Grootelaar
Communieuitr.: J. Brakhuis, A. Saris

 

Zondag 19 janauri 09.00 uur
Lector: M. Pouwels

Misdienaars: T. Bels, J. Kienhuis
Collectanten: J. Pouwels, H. Mensen
Communieuitr.:   M. Pouwels

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

15/12                       € 53.00                    € 104.70 (advents collecte)

21/12                       €73.00                      € 76.80 (licht en verwarming)

24/12                       €329.00                   € 302.93 (onkosten en pastorale zorg)

25/12                       €66.10                      €79.92 (Somalië)

4/1                            €61.50                      € 58.28 (onderhoud Kerkhof)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 22 januari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 16 januari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

Sinds afgelopen December zijn de weekendvieringen aangepast.

1e weekend van de maand: viering op zaterdag met pastor.

2e weekend van de maand: viering op zaterdag met lectoren.

3e weekend van de maand: viering op zondag met pastor.

4e weekend van de maand: viering op zondag met lectoren.

Wanneer er een 5de weekend in een maand valt, is er geen viering.

Wilt u hier rekening mee houden wanneer u misintenties aanvraagt?

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Beste mede-parochianen

Na 4 jaar voorzitter te zijn geweest van de beheerscommissie te Langeveen, draag ik per 1 januari 2020 mijn taken over aan Jan Brakhuis. Iedereen bedankt voor de prettige samenwerking en een gezond en voorspoedig 2020.

Met vriendelijke groet,

Johan Oude Hesselink.

 

Commissie van Beheer

Beste parochianen van Langeveen,

Doormiddel van dit schrijven wil ik openheid geven over het tot stand komen van mijn benoeming als voorzitter van de Commissie van Beheer van de locatie H. Pancratius Langeveen.

 

In september j.l. heeft Johan oude Hesselink de Commissie van Beheer van de locatie H. Pancratius Langeveen en het bestuur van de H. Pancratiusparochie Tubbergen laten weten dat hij stopt als voorzitter. Zijn benoemingstermijn van 4 jaar zit er op.

Inmiddels is, denk ik, bij velen van u al wel bekend, dat ik mij beschikbaar heb gesteld om het voorzitterschap van Johan over te nemen. Dit is volledig op eigen initiatief, omdat mij als geboren en getogen Langevener “de kerk” na aan het hart ligt.

Ik heb dit kenbaar gemaakt aan het bestuur van de H. Pancratiusparochie en we zijn daarna met elkaar in gesprek gegaan.

Na enkele sessies zijn we samen tot de conclusie gekomen dat er kan worden samengewerkt en is de benoeming ingaande 1 januari 2020 als voorzitter van de Commissie van Beheer van de locatie Langeveen voor een termijn van 4 jaar definitief een feit geworden.

 

Ik ben me er heel goed van bewust dat we als kerk binnen de H. Pancratiusparochie, dus ook in de locatie Langeveen, misschien al de komende paar jaar, maar zeker in de toekomst voor veranderingen zullen komen te staan waarbij keuzes gemaakt moeten worden.

Mijn doel is om samen met de overige commissieleden de organisatie van de kerkelijke activiteiten de komende 4 jaar te  blijven stroomlijnen en daarnaast binnen de beschikbare mogelijkheden te bewerkstelligen dat de kerk voor Langeveen behouden blijft, met uiteraard de wens dat erediensten en vieringen mogelijk blijven.

 

Op dit moment spelen er in Langeveen in mijn persoonlijke beleving met betrekking tot “de kerk” een paar heftige situaties die de samenhorigheid zelfs zou kunnen beïnvloeden. Ik doel hierbij op de impasse tussen de groep “verontruste parochianen” en het parochiebestuur. Erg jammer, maar hopelijk komt er een oplossing waar partijen mee kunnen of misschien wel moeten leven.

Deze  situatie kan, hoe gek het klinkt, ook kansen bieden.

Als nieuwe voorzitter van de beheercommissie wil ik uitdrukkelijk aangeven dat ik bij geen van de partijen aansluit, maar onafhankelijk daarvan mijn functie wil uitoefenen.

Uiteraard is er wat mij betreft altijd ruimte voor een dialoog.

 

Rest mij om Johan oude Hesselink te bedanken voor zijn inbreng als voorzitter van de commissie van beheer in de afgelopen 4 jaar.

Heel fijn dat hij als vrijwilliger betrokken wil blijven bij “onze” kerk en ook bereid is om mij als voorzitter zonodig in te werken.

 

Ik vertrouw erop dat de Commissie van Beheer samen met u allen als parochianen van Langeveen  verder kan bouwen aan een toekomstgerichte kerk.

 

Met vriendelijke groet,

Jan Brakhuis

 

Heilig Vormsel Langeveen

De geloofsgemeenschap Langeveen biedt ieder jaar de ouders of verzorgers van de basisschoolkinderen van groep 8 de mogelijkheid om hun kind in het voorjaar te laten deelnemen aan het sacrament van het Heilig Vormsel. Ook kinderen, die niet op de plaatselijke basisschool zitten en tot de desbetreffende leeftijdsgroep behoren, worden via deze weg van harte uitgenodigd voor deelname.

Het sacrament van het Heilig Vormsel vindt plaats op

 • zondag  ​21 juni 2020​ om 10.30 uur voor Tubbergen, Vriezenveen en Langeveen in de St.-Pancratiusbasiliek van Tubbergen.

 

Om meer informatie en uitleg te krijgen over het project en de voorbereiding op het H. Vormsel willen wij u van harte uitnodigen voor de Informatieavond en uw zoon/dochter voor het ‘uurtje-in-de kerk’.

Informatieavond

Gezamenlijk met de andere geloofsgemeenschappen wordt er op​ donderdag 30 januari 2020​ om 20.00 uur een ouder – informatieavond gehouden in de dagkapel van Geesteren.

 

 “uurtje-in-de-kerk”

Uw zoon/dochter nodigen we uit voor het informatieve “uurtje-in-de-kerk”.

 • Langeveen:  ​woensdag 12 februari 2020, 13.30 uur in de kerk van Langeveen

 

Het inschrijfformulier waarmee u uw kind kunt aanmelden ontvangen de kinderen na afloop van het ‘uurtje-in-de-kerk’.

Meer informatie over onze parochie kunt u vinden op onze site ​https://hpancratius.nl/

Of bij de vormselwerkgroep; Yvonne Lohuis en Evelien Olimulder, vormsel.lv@gmail.com

 

Bobby Rootfeld en Sanna van Elst – Workshop en concert

Deze middag verzorgen Bobby Rootfeld (gitaar en percussie) en Sanna van Elst (blokfluiten, zang, melodica en klokkenspel) een prachtig concert met o.a. Joodse liederen. Daaraan voorafgaand geven zij een workshop. Dit duo, bekend als “Duo NIHZ”, heeft verscheidene internationale prijzen behaald. Het concert is bedoeld voor alle leeftijden, de workshop om 14.00 uur is voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 14 jaar en een ieder die zich nog kind voelt! Kinderen die meedoen aan de workshop, doen ook mee aan het concert. De workshop is gratis, na afloop vrije gift.

Wanneer:           Zondag 26 januari 2020 om 14.00 uur workshop

Zondag 26 januari 2020 om 15.30 uur concert

Waar:                   H. Nicolaaskerk (in het oude gedeelte van de kerk), Nicolaasplein 1, Denekamp

U kunt zich aanmelden bij secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-353551  Het aanmelden is niet verplicht.

KVO Langeveen/Bruinehaar

Op dinsdag 14 januari is de volgende bijeenkomst voor de dames van KVO Langeveen/Bruinehaar. Wij beginnen de nieuwjaarsbijeenkomst met een H. Mis in de dagkapel om 19.00 uur. Aansluitend vindt de jaarvergadering vanaf 19.45 uur plaats bij zaal Waaijer met het voorlezen van het jaarverslag, het financieel verslag en het bekend maken van het nieuwe jaarprogramma. Daarna is er weer de jaarlijkse bingo. Opgave zo spoedig mogelijk bij elly@oudesteenhof.nl of tel nr 06-23205768

 

Pelgrimsreis Jordanië/Israël 2020

Het is nog wel wat vroeg, maar graag willen we u reeds nu informeren over de pelgrimsreis die de parochie Pancratius Tubbergen in samenwerking met Lumen Christi gaat organiseren naar Jordanië/Israël van 3 tot en met 13 november 2020. Tijdens deze reis bezoeken we niet alleen de hoogtepunten in het Heilig Land, maar doen we ook Jordanië aan met o.a. een bezoek aan Petra en de berg Nebo. De reis wordt begeleid door dhr. Arie Vreeswijk, pastor Jan Kerkhof Jonkman draagt zorg voor de geestelijke begeleiding. De reis is nog in voorbereiding en we kunnen u nog niet alle gegevens verstrekken, zoals de definitieve reissom. Naar schatting zal die iets meer zijn dan

€ 2000,00 p.p. met een volledige verzorging. Mocht u interesse hebben of prijs stellen op nadere informatie, neem dan contact op met dhr. Arie Vreeswijk, tel. 0546-621563 / 06 -50251252 , of mail naar: ahvreeswijk@outlook.com.

 

Terugblik Vastenactie campagne 2019

Vastenactie 2019 stond in het teken van water. Met het verbeteren van waterbeheer, bodembescherming en hygiëne  is er inmiddels al veel gerealiseerd.

Vrouwen zijn betrokken bij alle onderdelen van het project. Mannen en vrouwen kregen training in watermanagement. Ze leerden hoe waterbronnen ontstaan en het belang van regen gezien de klimaatverandering. Groepen huizen kregen een aftappunt. Er werd een waterleiding aangelegd vanuit een hooggelegen waterbron naar een dorp.  Ook was er aandacht voor hygiëne middels de bouw van latrines.

Vele kinderen worden niet meer ziek omdat ze geen vervuild water meer hoeven te drinken en vrouwen hoeven niet meer twee tot drie uur te lopen naar een waterbron omdat nu in het dorp schoon water is. Vrouwen hebben nu meer tijd voor hun gezin.

Hiermee worden levens blijvend veranderd, aldus Vastenactie. Nogmaals dank voor uw ondersteuning waardoor vele mensen een beter leven hebben gekregen.

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker

 

Week van het gebed voor de eenheid van de christenen

‘Buitengewoon’ is  het thema van de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020.  Deze gebedsweek vindt plaats van 19 tot en met 26 januari.

Dit jaar worden we als christenen uitgedaagd naar meer dan het gewone.

In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat  Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden en zo terecht komen op Malta waar zij vriendelijk worden ontvangen.  Dit markeert het moment waarop het Evangelie het eiland bereikt.

Het thema ‘Buitengewoon’ en dan met name buitengewone vriendelijkheid roept ons allen op en daagt ons uit om te bouwen aan vriendschap én te durven ontvangen van mensen die anders zijn dan wij. Wanneer we de ander zien als bedreiging, komen we niet tot ontmoetingen zeker niet tot het vieren van eenheid.

Wilt u meer weten over het thema: zie www.weekvangebed.nl

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

 

 

THEATERGROEP ‘sTOF’ KOMT NAAR TUBBERGEN

Het jongerenpastoraat Rock Solid van de H. Pancratius parochie begint dit jaar met de organisatie van het theaterstuk ‘Onderuit’. Dit keer is het geen avond voor alleen jongeren, het is een avond voor iedereen die belangstelling heeft voor dit theaterstuk.

WIE IS DEZE THEATERGROEP?

Theatergroep ‘sTOF bestaat uit twintig jongeren tussen 12- en 20 jaar die allemaal lid zijn van het jongerenpastoraat in parochie Maria Vlucht.  De groep vindt het TOF om op te treden. En de groep wil STOF tot nadenken bieden. Het groepsproces vertaalt zich al zes jaar in een eigentijdse voorstelling o.l.v. regisseur Michel de Wal.

“ONDERUIT”

Het is de titel van de theatervoorstelling die vrijdagavond 17 januari in de kerk van Tubbergen te zien is. Het script is door de jongeren zelf geschreven en kent naast een serieuze toon ook humor en zang. Je hoort passende, nieuwe teksten op bestaande melodieën.

De basis van dit script is het scheppingsverhaal: “Op de zesde dag schiep God de mens. En de mens begon haastig te leven.” Sindsdien wil de mens vooruit, sneller, groter, beter en dat lukt niet altijd…! De theatergroep constateerde dat vooruitgang niet voor iedereen is weggelegd. Door uiteenlopende oorzaken komen mensen in armoede terecht. De ‘sTOF spelers praatten veel met elkaar, deden onderzoek en struinden het internet af. Zo begonnen ze te schrijven aan dit script.

Je kijkt naar een gemiddeld gezin. Vader, moeder, kinderen, gezellige buren en (veeleisende) familieleden en anderen. Eigenlijk niets aan de hand. Totdat er dingen gebeuren waardoor de gelukkige situatie totaal verandert en het gezin vastloopt, ‘onderuit’ gaat. Het leven van iedereen staat op zijn kop. Wat nu?  Wie helpt?

STOF TOT NADENKEN

Het stuk gaat over kinderarmoede en geeft je “sTOF”😉 tot nadenken. Na de voorstelling zullen er 2 workshops worden gegeven. Er is een workshop over “weerbaarheid” door Astrid Wessling en een workshop over “Hoe nu verder?” door Mariska Jogems. Daarnaast zal de stichting leergeld Tubbergen aanwezig zijn voor informatie.

De voorstelling is voor iedereen toegankelijk en gratis.

AANMELDEN

Bij:  b.huitink@hpancratius.nl of m.jogems@swtd.nl  

Iets meer weten over Theatergroep ‘sTOF: www.theatergroepstof.nl

Wanneer:           17 Januari  2020

Waar:                   Pancratius kerk Tubbergen

Hoe laat:            Aanvang 19.00 uur

Voor wie:           belangstellenden

Entree:                                vrije gift

 

Lezing: Betekenis en waarde van de eucharistie in het dagelijkse leven.

Op zondag 9 februari a.s. zal Mgr. Van Burgsteden, emeritus-hulpbisschop van bisdom Haarlem-Amsterdam om 10.30 uur  samen met het pastoraal team voorgaan in de eucharistieviering te Tubbergen.  Na de viering is er koffie en krentenwegge.

Vervolgens zal Mgr. Van Burgsteden (lid van de Congregatie van het Heilig Sacrament)  een lezing verzorgen die in het teken staat van de betekenis en waarde van de eucharistie en de kracht die uitgaat van de aanbidding van het heilig sacrament. Door middel van ervaringsverhalen van hemzelf, van medegelovigen maar ook van niet gelovigen vertelt hij hoe de ontmoeting met Jezus mensen heeft veranderd.

Journalist Christian van der Heijden noemt hem ‘Een bisschop voor mensen’.

De lezing begint om 12.00 uur.

Wees allen van harte welkom!