‘Ontmoeting’

In de week van 29 april t/m 5 mei waren jongeren van Rock Solid actief bij Carwash Schröder in Tubbergen. Ze waren daar om auto’s te stofzuigen, om geld te verdienen voor hun Lourdes bedevaart in 2020. Voor een vrije gift werd de auto’s schoon gezogen. U zult denken niets bijzonders. Er vonden ontmoetingen plaats met jongeren, leiding en bezoekers van de wasstraat. Waar ging het gesprek over? Veelal over de actie van Rock Solid, over wie deze jongeren zijn, wat ze willen en wat ze doen. Er was ontmoeting met het jongerenpastoraat Rock Solid. Er was respect van mensen over het enthousiasme die jongeren uitstraalden, wat bijzonder! Jongeren die geloven. Het ging ook over leeg lopen van kerken, nieuwe vormen van vieren, over Kevelaer, pastorale gesprekken over nabijheid.

Een actie van jongeren met daarnaast ontmoeting met mensen, carwash Schröder kreeg een pastoraal tintje deze week, dat pastorale tintje was de ‘ontmoeting’

De kerk was aanwezig op een plaats waar mensen deze niet verwachten, zomaar bij een autowas plaats. Daarmee laat de kerk zien dat wij op weg zijn, dat de ontmoeting belangrijk is, dat er vanuit de ontmoeting gesprekken plaats gaan vinden. Dat de pastorale ontmoeting op meer locaties plaats kan vinden dan in de kerk. Dat is wat wij als kerk graag willen, ontmoeten en zichtbaar zijn op meerdere plaatsen in onze parochie.

Dit keer was het de actie van jongeren die dat mogelijk maakte, door hun enthousiasme werden mensen geraakt.

We mogen op deze manier een levende kerk zijn, maar ook een kerk met mensen die enthousiasme uitstralen, laten zien dat ze blij zijn met hun geloof en hun kerk.

Wij worden geroepen om geloof zichtbaar te maken. Luisteren naar de roepstem in ons hart, om deze te horen moet je het soms even stil maken, of je moet geraakt worden om die stem te horen. In de stilte kan er zomaar een ontmoeting plaats vinden met de Geest die ons raakt, in de ontmoeting kan je door anderen geraakt worden door het enthousiasme.

Het was een bijzondere week voor Rock Solid, ook voor onze kerk. Dat werd mogelijk gemaakt door Carwash Schröder. Hennie en zijn werknemers bedankt dat wij deze week bij jullie wasstraat mochten staan, bedankt voor jullie gastvrijheid, dank aan de jongeren en leiding van Rock Solid, dank aan de bezoekers voor hun vrije gift.

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink

 

Afgelopen dag vóór Koningsdag regende het in onze gemeentes Tubbergen en Twenterand weer lintjes. Diverse mensen hebben een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen voor hun inzet voor onze samenleving én – gelukkig mogen wij ook zeggen – voor onze kerk. Een groot aantal van de gedecoreerden zijn namelijk ook als vrijwilliger actief in onze parochie. Daar zijn wij hen bijzonder erkentelijk voor! Het is werkelijk bewonderenswaardig om de opsomming aan werkzaamheden te horen van de betroffene. Je zou haast kunnen zeggen dat iemand, die terecht een lintje ontvangt, zowat “de hemel in wordt geprezen”.

We bevinden ons op dit moment op de drempel van de nieuwe maand: meimaand Mariamaand. Door menigeen wordt Maria ook in de komende maand zowat “de hemel in geprezen”. De onderscheiding echter komt niet van de koning, maar van God zelf. De erkenning is van latere datum en dan van mensen. Inderdaad wordt Maria geprezen, maar niet om haar grote daden. Het is God die de grote daden verricht aan haar en zij is het die geprezen wordt om de kleine daden, om haar eenvoud, haar vertrouwen en geloof.

Maria is de enige die moeder van Jezus is geweest, maar er zijn oneindig veel meer vrouwen die hun grootheid hebben gezocht en gevonden in diezelfde kleine daden van zorg en goedheid. Kleine daden van goedheid waartoe ieder van ons toe in staat mag worden geacht. Elke dag zijn er moeder, vaders, mensen die dat bewijzen – degenen die de koninklijke onderscheiding hebben ontvangen, bewijzen dat ook! In de komende maand mogen wij ons weer spiegelen aan Maria, die ons steeds bijstaat op een weg van ontvankelijkheid, liefde en geduld.

Langs deze weg tevens een van harte proficiat – namens het pastorale team en parochiebestuur – aan de gedecoreerden met het koninklijke lintje, dat zij zich mogen blijven inzetten voor ons gemeenschappelijke goed in de samenleving en in de kerk.

Pastoor Casper Pikkemaat

Lintjesregen

Vrijdag 26 april is het zover, dan vindt de jaarlijkse lintjesregen weer plaats. Velen mannen en vrouwen zullen met een smoes naar het gemeentehuis worden gelokt waar ze vervolgens door de burgemeester koninklijk worden onderscheiden. Dit gebeuren is altijd weer een feestje. Verrassende gezichten, ongeloof en met gepaste trots neemt men vervolgens de onderscheiding in ontvangst. Je ziet mensen genieten. Bijzonder is het om te horen hoe mensen zich inzetten in onze maatschappij en kerk.

De meeste onderscheidingen worden toegekend aan vrijwilligers van sportverenigingen, van voedselbanken, van carnavals- of buurtverenigingen, van zorginstellingen, van kerken, maar ook pleegouders of mantelzorgers kunnen een lintje toegekend krijgen. Daarnaast kunnen onderscheidingen worden toegekend aan hen die weliswaar een betaalde functie hebben, maar daarin bijzonder hebben gepresteerd en daarmee de maatschappij een dienst hebben bewezen. Ook combinaties van bovenstaande toekenningen komen voor.

Binnen onze H. Pancratiusparochie zijn diverse mensen in de loop van de jaren koninklijk onderscheiden. En ook dit jaar zullen  weer een aantal vrijwilligers een onderscheiding ontvangen. Wat drijft deze vrijwilligers? De meest gehoorde opmerkingen zijn:’ Ik wil graag iets voor een ander betekenen’, ‘Ik doe graag dingen waar ik goed in ben’, ‘Het geeft voldoening.’ Maar er zijn even zovele redenen meer.

Mocht u nu de komende tijd mensen tegenkomen die een lintje hebben ontvangen, vraag hen dan eens naar hun gedrevenheid, hun motivatie, hun liefde voor hetgeen waarvoor ze zijn onderscheiden. U zult ontdekken hoe enthousiast ze vertellen, hoe zij nog steeds geraakt worden door mensen en dingen, maar ook hoe gewoon ze het vinden om het werk te doen.

Bijzondere mensen, koninklijke mensen, niet alleen op 26 april maar ook op de andere 364 dagen van het jaar.

Van harte proficiat aan u die dit jaar een koninklijke onderscheiding in ontvangst mag nemen. Het is u van harte gegund. Dank voor uw inzet voor maatschappij en kerk.

Een fijne dag toegewenst.

Jacqueline Meupelenberg

Pastoraal werker

 

In de geest van Pasen!

Pasen is werkelijk vrede en vreugde binnen een hernieuwde, verdiepte en duurzame gemeenschap met de verrezen Heer in Gods volheid: “Weest niet bevreesd, gaat aan Mijn broeders de boodschap brengen dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen zij Mij zien” (Math.28,10). Daar met die ontmoeting is Pasen bedoeld. Ja, dan is Pasen niet alleen een zoeken of een zien van de Heer als Levende, maar Pasen wordt eigenlijk: in Hem zijn en met Hem leven.

Met de Heer samen-zijn beleef je de tijd als vrede. Want vrede is verbonden zijn met de levende en een onbreekbare band, ondanks dreigende menselijke zwakheid of ondanks dreigende haat en minachting, zodat er geen plaats is voor verontrusting en angst.

Met die blijvende verbondenheid wordt er ook grote vreugde geschonken: “Ik zal jullie weerzien en jullie hart zal vol vreugde zijn, een vreugde die niemand je ooit kan ontnemen”(Joh. 16,22).

Bovendien betekent Pasen evenals gezonden worden: om christen te zijn namens de Heer en gedragen door Zijn geest. En de geest is namelijk Jezusʹ belofte aan ons als Zijn blijvende en daadwerkelijke bijstand. De Levende Heer is met ons; Hij heet Immanuel, dat wil zeggen dat onze God in Christus voluit een God met ons is- en blijft! Want deze bijstand en verbondenheid worden toegezegd “voor alle dagen tot aan de voleinding der wereld”: dus voor altijd: in goede en kwade dagen, in succes en tegenspoed, ook in tijden van verdriet en wanhoop, van ziekte en eenzaamheid……

Mogen wij elke dag opnieuw uit paas-vrede en vreugde de kracht putten om door alles heen stand te houden. Dat wij naar het voorbeeld van Jezus voor elkaar kunnen en moeten: een bron van vrede en vreugde zijn, deuren van geluk en rust, middelaars van leven en meeleven. Dan wordt Pasen voor ons nieuw leven, opnieuw beginnen, nieuwe lente!

Pastor Linh

 Samen zijn wij Kinderkerk…..

Beste peuters, kleuters en (groot)ouders,

Kom je ook samen met ons vieren? De Kinderkerk is speciaal voor jullie leeftijd, waar we op een speelse en muzikale manier kennis maken met de Bijbelverhalen, de kerk en bidden. Er zijn vijf vieringen per jaar, ieder met een eigen onderwerp. We besteden ook altijd aandacht aan het iets over hebben voor een ander. Op 21 april vieren we Pasen. Deze viering is in de Dagkapel en begint om 10.00 uur.

Als je tussen de 2 en 6 jaar bent, ben je van harte welkom met je (groot)ouders! Je oudere broers en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen. We hopen vooral dat het gezellig wordt voor alle kindjes! De viering duurt ongeveer een half uur waarna we met elkaar nog samen koffie/thee en ranja drinken.

De laatste viering van dit seizoen is Pinksteren op 9 juni 2019. Ook deze viering is in de Dagkapel in Geesteren en begint om 10.00 uur. Na de zomervakantie starten we dan weer met nieuwe vieringen. De data zullen nog bekend gemaakt worden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat info@hpancratius.nl
of telefonisch: 06-33564002 (dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13.30 u – 16.30 u
donderdag: 13.30 u – 16.30 u en vrijdag: 09.00 u – 12.00 u.)

Met vriendelijke groet,

De werkgroep Kinderkerk

Diaken Bert Huitink
Joke Pegge
Moniek Peulken
Susanne Burghout

In 2020 willen wij, jongeren van Rock Solid, graag een jongerenbedevaart organiseren. Wij vroegen: kunnen wij naar Lourdes? Natuurlijk kan dat.

De voorbereidingen en organisatie van deze reis zijn al in volle gang. Er is een werkgroep opgericht en er zijn al acties geweest om geld te verdienen. Zo hebben de jongeren op de kerstmarkt in Geesteren gestaan om lekkernijen te verkopen, er moet immers wel geld verdiend worden om de reis betaalbaar te maken.

Wij hebben jongeren nodig die met ons mee willen naar Lourdes. Lijkt het je leuk om mee te gaan? Dan nodigen wij je graag uit, samen met de jongeren van Rock Solid die al interesse hebben getoond, voor de openingsviering en informatieavond. Deze zal plaatsvinden op vrijdag 8 februari a.s. De viering begint om 19:00 uur in de kerk van Vriezenveen, Oosteinde 19, met muzikale ondersteuning van het koor Clavis.

Lijkt deze viering u leuk, maar vindt u uzelf niet meer in de leeftijd om voor jongere door te gaan? Dan nodigen we u ook van harte uit om met ons mee te vieren tijdens deze viering. Aansluitend op de viering zal er informatie worden gegeven over de reis. Wij hopen u allen terug te zien bij deze viering en informatieavond!

Voor informatie over deze bedevaart naar Lourdes kunt u contact opnemen met diaken Bert Huitink 06-20432661, diaken.huitink@hpancratius.nl

Namens de werkgroep,

Laura Thöni

 

LOURDESBEDEVAART PANCRATIUS PAROCHIE VOORJAAR 2019

Zoals eerder aangekondigd zal er ook dit voorjaar vanuit onze parochie weer een bedevaart per bus worden georganiseerd naar Lourdes, het Maria-oord bij uitstek.

De bedevaart wordt gehouden in de periode van 30 april tot 8 mei 2019.

De reis naar Lourdes wordt gemaakt met de z.g.n. Lance-bus, dat wil zeggen dat zieken en gezonden per luxe touringcar naar Lourdes kunnen reizen. Ook als u rolstoelgebonden bent kunt u toch met deze aangepaste bus mee. Indien u zorg nodig hebt dan zal een ervaren zorgvrijwilliger u gedurende de hele reis terzijde staan.

De hele reis wordt medisch begeleid door een arts uit de regio en namens het pastorale team zal pastor Christianne Saris de reis pastoraal begeleiden.

Informatiebijeenkomst

Op maandag 11 februari a.s. zal in de basiliek van Tubbergen een speciale Mariaviering worden gehouden; na afloop bent u van harte welkom in het parochiecentrum om onder het genot van een kopje koffie de nodige informatie te ontvangen. Aanvang van de viering: 19.00 uur.

Was u altijd al van plan om nog eens naar Lourdes te gaan, of misschien wel weer eens dan is de komende bedevaart daarvoor een uitstekende mogelijkheid.

Voor meer informatie kunt u ook altijd terecht bij uw plaatselijke contactpersoon voor het Lourdeswerk, of bij:

Arie Vreeswijk, regiocoördinator voor het Lourdeswerk, tel. 0546-621563/06-50251252

Wat begon als een spontane actie is inmiddels een traditie geworden. Ter aankondiging van de Actie Kerkbalans luidden pastoor Pikkemaat van de H. Pancratiusparochie en dominee Esther Scheer- Weijenberg van de Protestantse Gemeente Tubbergen, afgelopen zaterdag samen de kerkklokken.

De opbrengst van de Actie Kerkbalans gaat onder meer naar het doorlopend benodigde onderhoud van de kerken. Tevens wordt het geld onder meer aangewend voor het optimaliseren van pastorale zorg.

Eenheid in plaats van diversiteit

Voor de derde keer luidden de voorgangers van beide kerken samen de klokken. “Zowel als protestantse als katholieke kerk wil je in de gemeente van betekenis zijn”,  zegt dominee Esther Scheer-Weijenberg. “Daarvoor streven we naar eenheid in plaats van diversiteit. De gezamenlijke start van Actie Kerkbalans is een van de dingen die ons bindt. Dat maakt onze gemeente bijzonder.”

Allereerst werden de klokken van de Pancratiusbasiliek gezamenlijk in werking gesteld.

Onder toeziend oog van Frougje Willems, koster in de Protestantse Gemeente Tubbergen, lieten de pastoor en de dominee vervolgens de touwen van de kerkklok in de Protestantse kerk vieren.

Kerk van waarde

Ondanks terugloop in het fysieke kerkbezoek vernam Brigitte Holtschlag, vicevoorzitter van het Pancratius- parochiebestuur dat inwoners van de dorpen veel waarde hechten aan het kerkgebouw. “Dan zie je dat de kerk van grote betekenis is voor inwoners van de verschillende dorpen, in welke hoedanigheid dan ook. Binnen ons beleidsplan  is de ambitie in al onze negen locaties de pastorale zorg te garanderen en daarbij onze kerken zo lang mogelijk open te houden. Daarvoor zijn we proactief bezig. Momenteel bekijken we welke invulling voor de kerken er mogelijk is binnen de kaders van het bisdom.”

Actie Kerkbalans van essentieel belang

Voor de aftrap van Actie Kerkbalans brachten beide geloofsgemeenschappen een flyer uit waarin het belang van de donaties werd onderstreept. Een financieel overzicht in de flyer van de Pancratiusparochie laat zien dat de inkomsten van de parochie voor bijna 40% bestaan uit kerkbijdragen van Actie Kerkbalans. “De Actie is dus essentieel voor het voortbestaan van de kerken”, benadrukt pastoor Casper Pikkemaat. “Als kerk zijn wij een instelling zonder winstoogmerk. De financiële bijdragen vloeien dan ook weer terug in de maatschappij. We zijn niet alleen een kerk van stenen. Bovenal zijn we een kerk van mensen.” “Naast het onderhoud dat voor oude, monumentale panden altijd nodig blijft, is de optimalisering van de pastorale zorg het belangrijkste speerpunt”, vervolgt Scheer-Weijenberg. “Voor een kerk is het belangrijk om met de tijd mee te gaan. Met het organiseren van doordeweekse activiteiten willen we kerk zijn voor iedereen en mensen dichter bij elkaar brengen. Daar is geld voor nodig. De Actie Kerkbalans draagt ook hieraan bij.”

Hopelijk kan op goede medewerking in de diverse dorpen gerekend worden en kunnen daarmee de kerken open blijven en de pastorale zorg gegarandeerd.

Voor foto’s klik hier

 

JEUGDKERK ORGANISEERT GELOVIGE SMOKKELTOCHT

De jeugdkerk organiseert samen met Jong Nederland Tubbergen een smokkeltocht. Deze avond is voor kinderen van groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs.

De kinderen gaan in groepjes ‘licht’ smokkelen en onderweg zijn er kapers op de kust die het licht afnemen. Een uitdagende avond voor kinderen van de jeugdkerk en kinderen van de Jong Nederland. Neem een veiligheidshesje mee, we willen dat de kinderen veilig over straat gaan.

Na de smokkeltocht komen wij weer samen bij de blokhut, bij het kampvuur. Hebben de kinderen het vuur brandend kunnen houden?

Deze avond zal plaatsvinden op vrijdag 18 januari en begint om 19.15 uur bij de blokhut van Tubbergen, Havezatestraat 5. De avond zal eindigen om 21.00 uur.

Wees welkom bij de jeugdkerk en Jong Nederland.

Voor vragen kun je contact opnemen met Diaken Huitink 06-20432661