Soms kan het goed zijn om je levensverhaal te delen met iemand anders omdat er sprake is van eenzaamheid, ziekte, handicap, rouw, verlies, et cetera waardoor er vragen kunnen ontstaan op het gebied van zin- en betekenisgeving.

In dit kader is er door het pastoraal team een folder ontwikkeld waarin beschreven staat wat zij voor mensen kunnen betekenen.

Wij hopen dat deze folder helpt om waar nodig contact met ons te zoeken. De folders liggen achter in de kerk en is verkrijgbaar bij de lokale secretariaten.

Hartelijke groet, pastoraal team H. Pancratius parochie.

Klik hier voor de folder Pastorale Zorg

Tarieven H. Pancratius parochie met ingang van 1 oktober 2021

Eventuele toelichting enkel tarief*1
Sacramenten H. Doopsel Incl. doopkaars en oorkonde € 50,-
1e H. Communie € 30,-
H. Vormsel € 30,-
Huwelijksviering/-jubileumviering € 400,-
Jubileumviering in reguliere viering € 100,-
Afscheid/uitvaart Afscheidsviering/Uitvaart

Uitvaart + begeleiding crematieplechtigheid in crematorium door lid pastoraal team/vrijwilliger

Crematieplechtigheid met begeleiding lid pastoraal team of vrijwilliger *4

 

(excl. mogelijke reiskosten)

 

 

(excl. mogelijke reiskosten)

 

 

€ 400,-*1

€ 550,-*1

 

 

€ 300,-*1

 

 

Alleen condoleren in kerk/aula Zonder een viering € 125,-*1
Ter aarde bestelling € 100,-*1
Pastorale begeleiding plaatsing urn in columbarium € 100,-*1
Avondwake € 250,-*1
Gebruik aula per dag*1 Met een max. van € 300,-
(*1 max. € 600,-)
€ 100,-*1
Graf delven vw Kostprijs
Graf delven kind Kostprijs
Graf/urn/grafrechten/bewaarrechten

 

 

Grafrechten 20 jaar vw € 700,00
Grafrechten 10 jaar vw Verlenging graf € 400,00
Grafrechten 20 jaar kind € 400,00
Grafrechten 10 jaar kind Verlenging kindergraf € 200,00
Onderhoud begraafplaats Per jaar € 5,00
Ruiming graf vw (Grafmonument) Eenmalig tarief € 200,00
Ruiming graf kind
(Grafmonument)
Eenmalig tarief € 125,00
Urnenmuur bewaarrecht 20 jaar € 1250,00
Urnenmuur/graf bewaarrecht 10 jaar Verlenging € 500,00
Urnengraf Slechts op enkele begraafplaatsen mogelijk € 1250,00
Ruiming urnenplaats Eenmalig tarief € 100,00
Plaatsen urn in/op bestaand graf Bij plaatsing op graf dient deze vast gemaakt te zijn aan grafbedekking € 150,00
Uitstrooiing as op strooiveld € 100,00
Opgraving Kostprijs
Intenties Misintentie € 10,00
Jaargedachtenis € 10,00
Kaarsen/graflicht Ecolicht/kleine devotiekaars € 0,50
Dunne witte kaars € 0,50
Graflicht € 1,50
Devotiekaars € 5,00
Kerkradio en parochieblad Kerkradio Per jaar € 60,00
Abonnement lokaal parochieblad Lokaal tarief
Kerk TV Abonnement
(aan te vragen via: 0633564002 of via mail info@hpancratius.nl)
Per halfjaar € 30,00
Collectes*2 Plaatsengeld/1e collecte € 1,00
2e collecte Voor pastorale zorg Vrije gift

*Dubbel tarief in rekening gebracht bij geen deelname actie Kerkbalans. (m.u.v. sacramenten H. Communie en H. Vormsel)
 Uniforme collectes binnen parochie
*³ Urnen op een graf mogen niet los geplaatst worden maar moeten ‘vast’ verbonden zijn met de bedekking van het graf.
Het bijplaatsen/inschrijven op of in een bestaand graf dient altijd gemeld te worden bij de lokale commissie van beheer.
*4 Tarief m.i.v. 01-10-2021  

Lokaal tarief: ga naar het gedeelte op de website van uw eigen geloofsgemeenschap
vw = volwassene

VLINDERTUIN

 

In Tubbergen op de begraafplaats De Esch aan de Prins Bernhardstraat bevindt zich een Vlindertuin. Met veel zorg en aandacht van de vrijwilligers van de kerkhofcommissie is dit tot stand gekomen. Zaterdag 22 oktober 2011 is de Vlindertuin met vlinderboom ingezegend door pastoor Jurgen Jansen.

De Vlindertuin is bedoeld voor kinderen die voor de 24ste week van de zwangerschap, geboren en overleden zijn. Wanneer ouders kiezen voor een begrafenis in eigen omgeving helpt dit vaak bij het verwerken van dit verdriet. Deze mogelijkheid is heel bijzonder, want voor deze kinderen is op de meeste begraafplaatsen geen plek.

Ouders uit onze H. Pancratius pa­rochie kunnen hun doodgeboren kindje kosteloos in de Vlinder­tuin begraven. Er hoeven geen graf- en delfkosten betaald te wor­den. De ouders kunnen vervol­gens zelf invulling geven aan de plechtigheid. Het is niet de bedoeling dat er een gedenk­steen bij komt. Wel is het mogelijk om een metalen vlinder in de vlinder­boom op het veldje te hangen, met daarop de naam van het kind­je gegraveerd. Wanneer mensen verhuizen kunnen ze dat blad mee­nemen, als aandenken.

Wanneer ouders gebruik willen maken van de Vlindertuin op de begraafplaats in Tubbergen, kunnen zij bellen met de weekwacht
van de H. Pancratius parochie: 06-20430155. De weekwacht contact op met de contactpersoon van de Vlindertuin, mw. M. van Wegen.

Een vlinder van God

Soms valt een knop
Nog vóór het een bloem wordt
Soms dooft een vonkje
Nog vóór het een vlam wordt
Soms droogt een druppel
Nog vóór het een stroom wordt

Soms breekt een twijgje
Nog vóór het een tak wordt
Soms sterft een eitje
Nog vóór het een vogel wordt
Soms sterft een kindje
Nog vóór het een mens wordt

Hoe kan dat? En mag dat?
Het moest toch niet mogen!
Hoe komt het, doet God dat?
Nee. God zou niet kunnen,
God wil het leven van alles en ieder
En huift met ons mee door onze ogen.

 

Kleine Vlinder

Vlinder, kleine vlinder,
Dalend over bloemen
Kleine vleugels steeds weer hier
Welke naam zal je me noemen.

Vlinder, kleine vlinder,
Dalend over bloemen
Kom toch dichterbij.
Teken van het leven zelf
Verdriet en vreugde allebei.
Heel ontroerend is je wezen
Doet me denken aan mijn kind.
Als een boodschap ‘ja ik ben er’
Weet dat ik je steeds weer vind.

Een schitterend veld vol bloemen
Kom vandaag maar heel lang weer
Wil zijn naam nog een keer noemen
Want verdriet is nog zo teer.

 

De Kroezeboom op de Fleringer-Es.

De Kroezeboom op de Fleringer Es, is blijkens onderzoek (o.m. van de bomenstichting) een van de oudste eiken van Nederland. De Bomenstichting heeft in haar register voor Monumentale Bomen vermeld dat de boom vermoedelijk tussen 1400 en 1600 is aangeplant.

Kroezeboom (soms ook als kroeseboom geschreven) betekent kruisboom:
een boom die een grens of kruispunt aangeeft. die mogelijk in de tijd van de marke-inrichting voor de boeren van de marke al als grensbepaling (loak-boom) heeft gediend, om de gronden, die bebouwd werden, af te bakenen, deze boom heeft bij de katholieken vooral bekendheid gekregen vanwege de tijd der Reformatie, met name tussen ± 1630 – 1730.

Wanneer het bijeenkomen voor een H. Mis in een boerenschuur of op een adellijk erf te gevaarlijk werd i.v.m. represailles, dan trok men weer over de grens of kwam men soms bijeen onder de Kroezeboom. Vooral in de tijd na de munsterse invallen, toen de resoluties tegen de katholieken nog eens verscherpt werden, was het bijeenkomen op deze rustige plaats nog het minst gevaarvol. Hier kon men de verspieders gemakkelijk zien naderen, tijdig verdwijnen, en zich voor arrestatie veiligstellen.

Volgens informatie verstrekt door het Meertens Instituut (auteur: Jeroen van de Ven) stond hier in de 16e en 17e eeuw een veldkapelletje, een ‘hilligen huesken’. Onbekend is welke heilige hier werd vereerd. Hoewel het kapelletje in de loop van de 17e eeuw schijnt te zijn afgebroken, bleef het Katholieke kerkvolk in deze periode van de Reformatie (1632 – 1732) hier naar toe trekken, om er in het geheim eucharistievieringen te houden.

Een groot missionaris voor noord- Twente in de tijd na de munsterse invallen is wel geweest Henricus Smithuis, pastoor van Ootmarsum (1680 – 1726) en Aartspriester van Twente  (1705 – 1726). Omdat het hem onmogelijk was, om lang in Ootmarsum te blijven wonen, vestigde hij zich in Halle ( in het duitse Hezinge), bouwde daar een kerkhuis op het erve Koninck (nu Volker) en huurde daarbij het erve Holthuis af, als er honderden mensen kwamen toestromen. ± 1700 bouwde hij op het erve Scholte Nielink (vlak over de grens bij Mander) een tweede kerkhuis.

Van daaruit trok hij met zijn assistenten, soms als marskramers of handwerkslieden gekleed, er op uit, om het katholiek geloof bij de mensen vurig te houden en hierin niet te verslappen.
Aan Henricus Smithuis is het ook te danken, dat Twente gespaard is gebleven voor dwalingen binnen de katholieke leer (Jansenisme) , waardoor men zich niet meer wilde houden aan de voorschriften van de H. Stoel.

Onder zijn bezielende leiding heeft geen der Twentse pastoors zich laten misleiden, om zich af te scheiden van Rome en toe te treden tot het zg. Utrechtse Vicariaat (later Oud-katholieken genoemd).

De naam van pastoor Smithuis is aan de Kroezeboom verbonden, omdat hij met zijn assistenten daar menigmaal de H. Dienst heeft verricht voor Tubbergen en omgeving.

De schrijver Röring tekent uit oude overleveringen aldus op:
“Op een vroege zondagochtend in de zomer van het jaar 1687. Uit alle buurtschappen van Tubbergen en Weerselo, zelfs uit Almelo, komen op dat tijdstip bezoekers naar Fleringen, om daar onder de eeuwenheugende eik een godsdienstoefening bij te wonen. Vroeg in de morgen moet dat geschieden, om geen onraad te wekken en niet plotseling overvallen te worden. Daar nadert van de kant van Tubbergen een wagen, met twee vurige kleppers bespannen. Bij de boom gekomen, klimt een priester af, en geeft aan het volk ,hier aanwezig de zegen. ‘
Is heer Wagelaar, assistent of kapelaan van pastoor Smithuis. De paarden worden ergens in de buurt op stal gezet. Een zware kist wordt vervolgens van de wagen genomen. Daarin bevindt zich het draagbaar altaar, dat nu in de schaduw van de boom wordt opgeslagen. Ook bevat de kist het eenvoudige altaargewaad voor de priester, die zich nu ijlings kleedt en het H. Misoffer begint. Als dat afgelopen is, beklimt de priester de wagen en houdt een predikatie, die langer dan een uur duurt. Daarna spreekt hij nog met enkele personen uit de aanwezigen, die zijn hulp inroepen, hetzij om een zieke te bedienen, of een kind, dat reeds enige weken oud is, te dopen. Het volk gaat huiswaarts. Ook wij verlaten de plaats en slaan de weg op, die leidt naar het dorp Tubbergen. Over eenzaamheid hebben wij hier volstrekt niet te klagen. Tal van kerkgangers uit het dorp en omgeving, uit Geesteren, zelfs uit Vriezenveen, houden ons gezelschap. Heel vroeg hebben ze hun woning verlaten, om op tijd onder de Kroezeboom present te kunnen zijn. Wat ze nu weer gehoord hebben, is teerkost voor geruime tijd”,

Omstreeks 1730 kwam aan de Kroezeboom tijd een einde. Er kwamen toen nieuwe bepalingen van de Staten van Overijssel (1732) betreffende de toelating van priesters en het houden van godsdienstoefeningen onder bepaalde voorwaarden.

Maar de Kroezeboom bleef bij de Tubbergenaren in ere, omdat zij een symbool was en is van opofferingsgezindheid en vastberadenheid in geloof.

Om die reden heeft de familie von Bönninghausen bij de verkoop van gronden in de Fleringer-es (1916) bepaald: dat een oppervlakte gronds met een straal van 20 meter, gemeten uit het hart van de boom, geschonken werd aan de parochie Tubbergen. In de twintigste eeuw herleefde de religieuze cultus rond de Kroezeboom.

Op 15 juli 1909 werd er een mis opgedragen ter gelegenheid van het eeuwfeest van de teruggave van de St. Pancratiuskerk in Tubbergen. In 1916 werd de locatie eigendom van de St. Pancratiusparochie van Tubbergen.

In 1909 is er weer een kapel gebouwd, een kleine neogotische H. Hartkapel, met daarin achter een hek een H. Hartbeeld.

In 1944 werd deze kapel vervangen door een nieuwe, open houten kapel met vakwerkmuren.

Sinds 1970 worden bij de Kroezeboom regelmatig bijeenkomsten gehouden door Katholieken en de vredesbeweging, ook wordt de Kroezeboom tegenwoordig vaak als trouwlocatie gebruikt, zowel burgerlijk als kerkelijk.

De H. Pancratius parochie kent haar grenzen

Een parochie is veel meer dan een groep mensen, die toevallig rond een kerkgebouw of in hetzelfde dorp wonen. Datzelfde geldt voor geloofsgemeenschappen binnen de parochie. Gemeenschap ontstaat daar waar een gemeenschappelijk belang mensen met elkaar verbindt. De geografische grenzen van onze parochie en haar geloofsgemeenschappen liggen vast. Mensen die buiten de grenzen van de geloofsgemeenschap wonen, maar zich wel bij die geloofsgemeenschap betrokken voelen, kunnen zich bij die geloofsgemeenschap laten inschrijven als “voorkeursparochiaan”.

Hoofdregel

Men kan niet van twee geloofsgemeenschappen tegelijkertijd parochiaan zijn. Hoofdregel is dat men parochiaan is bij de geloofsgemeenschap waarin men woont, maar men kan wel zelf een andere geloofsgemeenschap als voorkeur opgeven.

Voorkeursparochianen

Voorkeursparochianen zijn mensen die buiten de grenzen van een geloofsgemeenschap wonen, maar zich wel verbonden voelen met de geloofsgemeenschap van zijn of haar keuze. Deze mensen moeten zelf de moeite nemen zich als voorkeursparochiaan te laten inschrijven in de geloofsgemeenschap naar keuze. Aan hen wordt dan de voorwaarde gesteld om structureel mee te doen met de actie kerkbalans en regelmatig mee te vieren in de kerk van die geloofsgemeenschap. De zogenoemde voorkeursparochianen kunnen evenals inwonende parochianen een beroep doen op het pastorale team. Aanmelden als voorkeursparochiaan kan bij het secretariaat van de betreffende geloofsgemeenschap.

Uitwonende sturende kinderen

Zodra iemand verhuist wordt hij/zij automatisch uitgeschreven uit de ledenadministratie van de geloofsgemeenschap waaruit hij/zij vertrekt. Dit geldt ook voor studerende kinderen waarvan de ouders in de geloofsgemeenschap blijven wonen. Willen deze kinderen als lid van de geloofsgemeenschap geregistreerd blijven, dienen zij zich zelf weer hiervoor aan te melden bij het secretariaat van de geloofsgemeenschap, onder de noemer van voorkeursparochiaan (zie hierboven voor de daaraan gestelde voorwaarden).

Opname in instelling voor gezondheidszorg

De mensen uit een geloofsgemeenschap die in een instelling voor gezondheidszorg verblijven en die voorheen stonden ingeschreven als lid van de geloofsgemeenschap, behouden het recht om gebruik te maken van de diensten van die geloofsgemeenschap en het pastorale team.

Partner begraven in de geloofsgemeenschap

Voor een overledene kan altijd gebruik worden gemaakt van de diensten van de geloofsgemeenschap en het pastorale team waar zijn/haar eerder overleden partner is begraven.

Beroep op het pastorale team

Het komt wel eens voor dat een beroep wordt gedaan op het pastorale team door of voor gelovigen van buiten de grenzen van de H. Pancratius parochie. Als de gelovige staat ingeschreven als voorkeursparochiaan van één van de geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius parochie, is dit uiteraard geen enkel probleem. Het pastorale team zal niet worden ingezet voor gelovigen die niet binnen de H. Pancratius parochie als (voorkeurs)parochiaan staan ingeschreven.

Uitzonderingen.
In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur hiervan afwijken en begraving toestaan op de gewenste begraafplaats ondanks dat men geen (voorkeurs)parochiaan is. Is dit besluit eenmaal gevallen dan kan men ook gebruik maken van kerkgebouw en de kerkelijke diensten.

Informeer elkaar
Mocht u in uw omgeving mensen kennen, waarvan u weet dat zij in de toekomst een beroep willen doen op de faciliteiten van de geloofsgemeenschap of op het pastorale team, wilt u hen er dan op wijzen, dat zij om problemen en vragen te voorkomen, voorkeursparochiaan dienen te worden. Dan delen wij niet alleen in het geloof, in de kerk van Jezus Christus, maar dragen wij ook samen verantwoordelijkheid voor die gemeenschap, die ons dierbaar is.