In Memoriam Arie van Mispelaar

Op 23 april jl. overleed onverwachts onze medeparochiaan Arie van Mispelaar op 81-jarige leeftijd.

Arie werd op 8 augustus 1940 als vijfde uit een gezin van 12 kinderen in Nijkerk geboren. Op zijn 19e vertrok hij naar Canada om er te gaan werken op een boerderij: hier had hij het erg naar zijn zin. Het overlijden van zijn vader noodzaakte hem terug te keren naar Nederland. Hij ontmoette Betty van den Tweel. Na het huwelijk in 1965 namen ze de boerderij over. Bruno, Peter en Elly werden geboren. Door stadsuitbreiding zijn ze in april 1989 verhuisd naar de Paterswal in Vriezenveen, waar hij samen met Bruno met veel passie en plezier werkzaam was op de boerderij.

Arie was een wijs en bedachtzaam man. Wist veel, had een brede interesse en verdiepte zich in de dingen waar hij zich voor interesseerde. Ook  was hij een trouwe kerkganger. Hij zong graag… Meer dan 50 jaar was hij lid van het Gemengd Koor, hiervoor ontving hij in 2015 de Gregoriusmedaille in goud. Ook was hij lid van het Mannenkoor in Vriezenveen.

Arie had een goed leven, hij genoot van zijn gezin, de kinderen, de kleinkinderen waar hij zo gek mee was.

Als boer had hij aandacht en liefde voor de natuur, het land en de dieren. Hij heeft goed en graag geleefd met volle inzet voor zijn gezin, zijn kleinkinderen, het Veenschap en de mensen om hem heen.

Tegenslagen en pijn werden hem niet bespaard. Het plotselinge – te vroege overlijden – van zijn vader. Het herseninfarct op te jonge leeftijd……Het waren keerpunten in zijn leven en hij moest zijn idealen bijstellen. Maar nooit heeft hij zich hierdoor laten ontmoedigen. Met opgeheven hoofd, met wilskracht en met humor is hij door gegaan, heeft hij de draad weer opgepakt.

 

Hij voelde zich goed de laatste tijd! En toch werd een hartstilstand op zaterdagmiddag hem fataal……..

Op vrijdag 29 april werd in het crematorium in Almelo afscheid van hem genomen.

Een bijzonder en gelukkig leven houdt op,

De herinneringen niet…..

Wij wensen zijn familie kracht en moed om te leren leven met de lege plek in hun midden.

Dauwtrappersviering te Hertme

Hemelvaartsdag 26 mei 2022

Twee jaar lang hebben wij de Dauwtrappersviering op Hemelvaartsdag in Hertme door Corona moeten overslaan. Nu die crisis grotendeels onder controle is, pakken wij de draad weer op.

Op 26 mei vieren wij weer in alle vroegte de Hemelvaart van Onze Verrezen Heer in het Openluchttheater te Hertme, evenals voorheen om half zeven.

De voorganger in deze viering is pastoor Ton van der Gulik, Karmeliet te Zenderen, met ondersteuning van zang door het parochiekoor van Zenderen.

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze Dauwtrappersviering. Houd u er a.u.b. vanwege het vroege tijdstip wel rekening mee dat het ’s ochtend op dat tijdstip nog erg fris is en de banken in de open lucht koud optrekken. Wij raden u aan een kussen mee te nemen.

Na afloop kunt u zich opwarmen aan een warme kop koffie of thee in het naast gelegen Theaterhoes. Daar kunt u nog even na- en bijpraten na deze twee jaar onderbreking.

Wij heten u opnieuw van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Dauwtrappersviering Hertme,

Tubbergen, mei 2022

Beste ouders / verzorgers,

Uw kind gaat beginnen aan het laatste schooljaar of zit momenteel in het laatste schooljaar van het basisonderwijs. Groep 8, het laatste schooljaar is een jaar waarin jongens en meisjes traditioneel worden uitgenodigd voor het vormsel. Door het vormsel kiezen (jonge) mensen zelf om bij de kerk te horen en met de kerk mee te doen. Ze willen doorgaan op de weg van het geloof, met de kracht van Heilige Geest. Het vormsel is een start naar een bewust gelovig leven binnen onze kerk. Voorgaande jaren kenden wij twee trajecten, er werd gevormd in de maand juni en November. Wij hebben de overstap gemaakt naar één traject en kinderen worden gevormd in Oktober. Voor de locaties Vasse, Manderveen, Reutum, Fleringen, Albergen en Mariaparochie blijft het zoals het was, kinderen die nu in groep 8 zitten zijn gevormd, kinderen die na de zomervakantie naar groep 8 gaan kunnen in Oktober aansluiten.

Voor de locaties Vriezenveen, Langeveen, Geesteren en Tubbergen betekent dit jaar een overgangsjaar. Kinderen die nu in groep 7 zitten en na de schoolvakantie naar groep 8 gaan, zij sluiten aan in oktober bij het Vormsel. Kinderen die nu in groep 8 zitten worden gevormd in oktober, zij zitten dan inmiddels op het voort gezet onderwijs. Vormsel Het Vormsel is het 3e sacrament voor kinderen.

De eerste twee sacramenten, doop en 1e H. Communie zijn voor sommige mensen vanzelfsprekend. Het 3e sacrament, het Vormsel, wordt vaak gezien als een keuze moment. De doop, de 1e H. Communie en het Vormsel horen bij elkaar en worden ook wel initiatiesacramenten genoemd. Als je een keuze maakt moet je wel weten waar je voor kiest.

De laatste jaren merken we in toenemende mate dat ouders en kinderen zorgvuldig kiezen of het vormsel bij hen past. Als parochie denken we dat dit goed is. Het vormsel voor de kinderen staat gepland in het weekend van zaterdag 29 en zondag 30 oktober.

Voorbereiding Bij het vormen hoort voorbereiding. De voorbereiding gaat plaats vinden op één dag. Wij beginnen de dag met een opfrismis waarna de vormelingen in groepen gedurende de dag vier workshops volgen. Voor eten en drinken wordt gezorgd. We sluiten rond 16.30 uur af met de aanwezigheid van de ouders. De voorbereidingsdag gaat plaatsvinden op zondag 4 september in Geesteren en op zondag 11 september in Reutum.

Informatie avond ouders Wij willen u graag uitnodigen voor een informatie avond. Daar wordt u geïnformeerd over en de voorbereiding van dit sacrament. Deze avond zal plaats vinden op maandag 23 mei om 19.30 uur in de kerk van Tubbergen.

Vormselhalfuurtje kinderen Uw zoon/dochter nodigen wij van harte uit voor het informatiehalfuurtje op woensdag 1 juni. De kinderen kunnen kiezen uit de volgende tijden en locatie: • 13.30 uur in de kerk te Reutum • 14.15 uur in de kerk te Geesteren • 15.00 uur in de kerk te Tubbergen

Indien u verder nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661.

Hartelijke groeten namens de Vormselwerkgroepen, Diaken Huitink

MEI 2022 C-JAAR 2e weekend zaterdags
datum tijd viering voorganger koor lector
1-mei
2e weekend
zaterdag 7-mei 19.00 w en c meupelenberg gemengd  koor gemengd koor
3e weekend
Mariaweekend 5e zondag van Pasen
zondag 15-mei 09.00 w en c PW clavis clavis
20-mei 14.00 huwelijk Roge en Rika Huitink clavis clavis
4e weekend 6e zondag van Pasen
22-mei 09.00 w en c PW gemengd koor gemengd koor
25-mei 09.30 euch Pikkemaat
Hemelvaart Hemelvaart
26-mei
7e zondag van Pasen

Ontmoetingsmiddag H. Pancratius Parochie

 

Op dinsdagmiddag 31 mei 2022 organiseert de Pancratius Commissie een

ontmoetingsmiddag voor thuiswonende ouderen uit alle

geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius Parochie die 70 jaar of ouder zijn.

Leden van het pastoraal team zijn op die middag aanwezig en er is volop

gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Plaats van samenkomst is café restaurant Waaijer, Hardenbergerweg

275 in Langeveen.

De middag start om 14.00 uur met een eucharistieviering in het kader van de

Mariamaand. Daarna is er koffie/thee met iets lekkers, een drankje en een hapje.

Vervolgens is er een kort muzikaal optreden. De middag wordt afgesloten om 17.00

uur. De bijdrage voor deze middag bedraagt tien euro.

U kunt zich tot 24 mei aanstaande aanmelden voor deze middag via het emailadres :

pancratiuscommissie@hpancratius.nl .

Van harte welkom! Wij kijken uit naar uw komst!

 

Vriendelijke groet,

 

Pastoraal team en Pancratius Commissie

 

De Corona Tijd is voor velen een tijd van bezinning op ons zelf en de wereld om ons heen. Een tijd van inleveren op allerlei manieren, versobering.

Een jaarlijks terugkerende tijd van bezinning en minderen is ook de Vastentijd die ook dit jaar van start is gegaan op Aswoensdag.

Uw tijd, geld en aandacht kunt u dan delen met mensen die uw steun kunnen gebruiken of dat nu ver weg is of juist heel dichtbij. 

In onze parochie wordt dit jaar weer meegedaan aan de jaarlijkse bisschoppelijke Vastenaktie. Dit jaar steunt Vastenaktie het project “JE LAND IS JE LEVEN”

 

In Guatemala steunt via Vastenactie een lokale partner drie Maya-gemeenschappen die opkomen voor hun rechten. In de voor de gemeenschappen belangrijke rivier worden waterkrachtcentrales gebouwd. Dat betekent dat de toegang tot water beperkt wordt en kostbare landbouwgrond verdwijnt. Onze lokale partner steunt de dorpen bij het opbouwen van duurzaam watermanagement, leert ze wat hun rechten zijn en hoe ze die kunnen verdedigen. Drie leiders die dreigen gevangenisstraf te krijgen vanwege hun verweer tegen de landonteigeningen, krijgen juridische bijstand.

 

In Libanon leven 884.000 Syrische vluchtelingen in kampen. Ze hebben geen eigen plek om te wonen in hun nieuwe land. Bijna 90% van hen leeft op de armoedegrens. In de kampen is het leven hard en zwaar. Er is onvoldoende eten, slechte huisvesting, geen school voor de kinderen en geen werk voor de volwassenen. We steunen via Vastenactie 250 gezinnen in tentenkampen in de Bekaa-vallei bij het opbouwen van een beter, menswaardig bestaan.

 

In Brazilië staan kleine boeren in het noordoosten voor verschillende uitdagingen. Er is een groep die voldoende voedsel produceert, maar die zijn producten nauwelijks kan verkopen. Daardoor zijn hun inkomsten laag en is hun sociaaleconomische positie zwak. Veel mensen, vooral jongeren, trekken daarom naar de stad, om daar van de regen in de drup te belanden. Er zijn ook families zonder landrechten. Zij produceren onvoldoende voedsel: ze kunnen nauwelijks investeren in goed materiaal en zaaigoed, omdat ze ieder moment verdreven kunnen worden. Deze groepen leven van dag tot dag en verbouwen alleen enkele snelgroeiende gewassen. Ondervoeding ligt daardoor op de loer. Via Vastenactie krijgen 60 families uit beide groepen ondersteuning: ze ontvangen kassen, bassins voor wateropvang, gereedschap, zaaigoed én training en begeleiding.

 

Steun dit project!

 

 

Afgelopen dagen zijn er 200 paasattenties bezorgd bij mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dank aan iedereen die een bijdrage hieraan heeft geleverd. Fijn dat het ook dit jaar weer in goed overleg is verlopen met o a. de diaconie van de Protestantse kerk Tubbergen, de PCI van onze parochie, de leden van het diaconaal beraad en alle bezorgers. Dank ook aan COOP Albergen die dit jaar aan de beurt was voor het verzorgen van de attentie. Namens iedereen goede Paasdagen gewenst.

Van 4 t/m 17 april aanstaande houdt de Heilige Pancratius parochie haar jaarlijkse Actie Kerkbalans onder de leden van de negen geloofsgemeenschappen. Voor deze grote inzamelingsactie wordt parochianen gevraagd een vrijwillige bijdrage te doen om de pastorale zorg in de parochie draaiende te houden: aandacht voor de kwetsbare mens en op de scharniermomenten van het leven, aandacht voor de jonge kerk en alle mogelijke middelen om de parochie zichtbaar te houden.

Het parochiebestuur en de lokale commissies van beheer bevelen van harte deze actie aan en hoopt dat met de bijdrage van de parochianen de negen geloofsgemeenschappen in dit deel van ons land kunnen blijven schitteren. De Heilige Pancratius parochie spreekt de erkentelijkheid uit wanneer parochianen hun vrijwillige bijdrage doen en dankt hen bij voorbaat voor elke gift.

Meer informatie over de Actie Kerkbalans ontvangen parochianen via de vrijwilligers die huis-aan-huis dit aan hen overhandigen.

Welkom op de pagina voor het Synodale Proces 2021-2023!

Hier vindt u informatie en wordt u uitgenodigd vrijmoedig deel te nemen aan de vragen rondom drie gekozen thema’s.

Inleiding

Paus Franciscus droomt van een nieuwe toekomst voor de Kerk. Wat hem betreft wordt dat een Kerk waarin alle gelovigen samen op weg gaan om het evangelie in praktijk te brengen. Daarom heeft hij een proces van verandering in gang gezet, waarin ontmoeten, luisteren en onderscheiden een belangrijke rol spelen. Om dit doel te bereiken heeft de paus een synode uitgeroepen. Deze is afgelopen najaar geopend en duurt tot eind 2023.

Synode is een chique woord voor kerkvergadering. Synodes worden al eeuwenlang gehouden. Soms nemen aan een synode alleen bisschoppen deel, soms worden anderen uitgenodigd om mee te praten. Dit laatste is nu heel nadrukkelijk aan de orde. Paus Franciscus heeft alle katholieke gelovigen – en zelfs geïnteresseerden buiten de Kerk – uitgenodigd om mee te praten over de toekomst van de Kerk.

Thema

Het onderwerp van gesprek van deze synode is: ‘Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie, zending’. De paus vraagt van alle gelovigen om met elkaar na te denken over de vraag hoe zij als gelovigen met elkaar samen op weg gaan. Hij bedoelt daarmee dat de Kerk steeds meer een gemeenschap van gelovigen mag worden, waarin velen actief participeren en dat geloof vervolgens in hun omgeving zelf uitdragen, in woorden en in daden.

Hoe kunt u meedoen?

In het vervolg van deze pagina worden drie thema’s behandeld: “Vieren”, “Medeverantwoordelijkheid in de zending” en “Dialogeren in kerk en samenleving”. Diverse vragen komen daarbij ter sprake en wellicht dat u door één of meerdere vragen aangesproken wordt om te reageren. Dat kunt u vervolgens in het daarvoor bestemde tekstvak typen. Wanneer u daarmee klaar bent, kunt u op de knop “Verzenden” drukken en ontvangen wij uw bijdrage; alles gebeurt op anonieme basis.

Deze pagina zal tot 15 april 2022 openblijven om te reageren. Bij voorbaat hartelijke dank voor uw tijd en bijdrage!

Inzending formulier Synodale Proces 2021-2023

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op :

dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur

donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

 

Colofon pastores

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Zaterdag afwezig.

Maandagochtend, donderdag en vrijdag afwezig vanwege onderwijstaken.

Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen.

Telefoon: 06-52648770

E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Maandag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@hpancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20486904

E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Woensdag en vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl