COMMISSIE VAN BEHEER

Op gezette tijden leest u in Pancratiusnieuws over de activiteiten van de commissie van beheer. Meestal gaat het dan over bijzondere plannen, over beheeraangelegenheden of over de financiën. De commissie van beheer heeft een dienende taak en daarbij hoort informatie verstrekken, aandacht vragen voor problemen, melding maken van mislukkingen en successen en laten zien waarmee je bezig bent. Dat versterkt de binding tussen het bestuur en de parochianen. Dat doen en deden we naar eer en geweten, onder het motto: niet het vele is goed, maar het goede is veel.
In algemene zin kun je stellen dat de commissie van beheer in samenwerking met het parochiebestuur de voorwaarden schept om alle noodzakelijke pastorale en zakelijke activiteiten mogelijk te maken. Het draagt de verantwoordelijkheid voor het financiële beleid en is dus ook belast met het verwerven van geldelijke bijdragen, het heffen van tarieven voor diensten en het houden van toezicht op alle financiële verplichtingen. De commissie van beheer draagt bovendien de verantwoordelijkheid voor het beheer en het onderhoud van alle bezittingen, zoals aula, het kerkhof en andere eigendommen. De commissie van beheer informeert de locatie over de feitelijke stand van zaken en over de plannen voor in de toekomst.

De commissie van beheer bestaat momenteel uit de volgende personen:

Voorzitter
Arjan Verver
 
 Secretaris
 Vacant
 
Budgethouder
Vacant
Bouw en Beheer
Vacant
Notulist
Vacant