COMMISSIE VAN BEHEER

Op gezette tijden leest u in Ons Contact over de activiteiten van de beheercommissie. Meestal gaat het dan over bijzondere plannen, over beheeraangelegenheden of over de financiën. De beheercommissie heeft een dienende taak en daarbij hoort informatie verstrekken, aandacht vragen voor problemen, melding maken van mislukkingen en successen en laten zien waarmee je bezig bent. Dat versterkt de binding tussen het bestuur en de parochianen. Dat doen en deden we naar eer en geweten, onder het motto: niet het vele is goed, maar het goede is veel.
In algemene zin kun je stellen dat de beheercommissie in samenwerking met het parochiebestuur de voorwaarden schept om alle noodzakelijke pastorale en zakelijke activiteiten mogelijk te maken. Het draagt de verantwoordelijkheid voor het financiële beleid en is dus ook belast met het verwerven van geldelijke bijdragen, het heffen van tarieven voor diensten en het houden van toezicht op alle financiële verplichtingen. De beheercommissie draagt bovendien de verantwoordelijkheid voor het beheer en het onderhoud van alle bezittingen, zoals het kerkgebouw, de pastorie, het kerkhof en andere eigendommen. Jaarlijks legt de beheercommissie verantwoording af in de jaarvergadering voor haar beleid in het achterliggende jaar en informeert de locatie over de feitelijke stand van zaken en over de plannen van de toekomst.

De beheercommissie bestaat momenteel uit de volgende personen en vergadert iedere eerste maandag van de maand.

Voorzitter
Truus Schlepers
 
 Secretaris
 Vacant
 
Budgethouder
Vacant
Bouw en Beheer
Vacant
Notulist
Vacant