De Actie Kerkbalans – de grootste jaarlijkse inzamelingsactie onder de leden van de geloofsgemeenschappen – wordt in H. Pancratius parochie van 3 tot en met 16 april aanstaande gehouden.

Het parochiebestuur en de lokale commissies van beheer bevelen deze actie van harte aan, om onder andere de pastorale zorg voor alle negen geloofsgemeenschappen draaiende te kunnen houden. Naast de kosten voor de pastorale zorg zijn er de nodige uitdagingen gezien bijvoorbeeld de hoge energiekosten van de gebouwen, het  onderhoud van de begraafplaatsen en gebouwen en de inflatie waarmee we te maken hebben.

Om een levende gemeenschap te kunnen zijn met elkaar kunnen we niet zonder de jaarlijkse bijdrage van onze parochianen. De opbrengst komt geheel ten goede aan de eigen gemeenschap en van jong tot oud.  De afgelopen jaren is flink ingezet op het bereiken van onze kinderen, jongeren en jonge ouders. Met uw steun kunnen we dit werk voortzetten en samen een levendige parochie vormen. Helpt u ons bouwen aan de kerk van morgen?

De Heilige Pancratius parochie dankt u bij voorbaat voor uw gift.

Jaargang 60 nr. 12 en 13                                                                      18 t/m 31 mrt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Pastorpraat voor de veertigdagentijd.

Tijdens de veertigdagentijd krijg ik wel eens de vraag, soms ook wat ironisch gesteld: “Pastoor, mogen we nu geen koekje, want het is toch vasten?”

Mijn antwoord is dan wel eens: “U snoept maar rustig door. Dat is aan u want daar gaat het in deze vastentijd niet om. Maar wel dat we ruimte maken voor God en voor elkaar. Dat we werk maken van ons geloof.”

 

Aan het begin van de veertigdagentijd worden ons in het evangelie van Aswoensdag door Jezus drie oefeningen gegeven.

Namelijk: vasten, aalmoes geven en bidden. Jezus legt bij deze wijzen van leven niet de nadruk op hoe stevig je vast, hoeveel je bidt of hoeveel aalmoezen je geeft. Maar Hij wijst op de intentie van waaruit deze werken van gerechtigheid beoefend worden. En deze intentie wordt door de ogen van God gezien. Vasten wil zeggen: ik probeer los te komen van mijn eigen ik, om zo de kwetsbaarheid van me zelf te ervaren. Juist op momenten dat ik trek krijg, kan ik gaan beseffen dat het niet altijd zomaar vanzelfsprekend is dat ik me zo maar weer kan voeden, of zomaar de kraan kan opendraaien. Het wijst me op de nood en de onrechtvaardigheid die door de gebrokenheid ons leven binnen komt en waar heel veel mensen op deze aarde mee te maken hebben. De armoede waar velen mee moeten leven. Dit bewustzijn kan me tot inkeer brengen. Hoe ga ik om met de schepping ons gegeven.

Aalmoes geven is gericht op je naasten, wil zeggen tegen de ander: ik heb je nood gezien en dat raakt me. Ik wil je tot steun zijn. Oprecht een aalmoes geven, is niet een paar euro in een collectemandje doen, maar het vraagt van je om jezelf aan de ander te durven geven. Zou een aalmoes geven in onze tijd niet betekenen: wat tijd vrij te maken en aandacht te schenken aan hen die er om vragen, soms heel dichtbij in je gezin, je familie je vrienden, maar ook hen die vragen om hulp en aandacht?

Bidden is gericht op God. Wanneer je oprecht bidt, durf je je afhankelijk te maken van onze Hemelse Vader. Je legt je leven in zijn handen. Hiermee erken je ook dat je niet alles in de hand hebt en dat je eindig bent. Juist in het gebed is het mogelijk de relatie met God te verdiepen en tot het besef te komen dat God van ons houdt als liefdevolle vader, ons nabij wil zijn over de dood heen. Bidden, vasten en aalmoezen geven zijn veeleer een manier van leven die ons gevoelig maakt voor wat werkelijk belangrijk is in ons leven, mits dit vasten, bidden en aalmoes geven niet gericht is op eigenbelang.

Tenslotte zijn onze prestaties en roem even vergankelijk als ons leven zelf. Bidden, vasten, aalmoezen geven: mag het ons ruimte geven om ons hart te openen voor God en voor elkaar.

Ik wens u een goede voorbereidingstijd toe opweg naar Pasen.

Pastoor Hans Hermens

 

Thema: Vastenactie                                          4e zondag in de veertigdagentijd

 1. 19 mrt. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Courage

(Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 1. 21 mrt. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens).

 

 

Thema: Kom naar buiten                               5e zondag in de veertigdagentijd

 1. 26 mrt. 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v.

het Liturgiekoor (Parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 1. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens)

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 19 maart

Jaargedachtenis: Truus ten Berge-Olde Kolte

Misintenties: Joop Plegt, Jan Oude Nijeweme, Gerard, Marie, Regina Oude Hendriksman, Gerda Haarman-Spijker, Sien Weusthuis, Mini Paus-Oude Weernink, Riek Oude Elberink-Rikhof, Henk Rikhof, Gerardus Bertels

Dinsdag 21 maart:

Misintenties: Jan Oude Nijeweme.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 26 maart

Jaargedachtenis: Jan vd Aast.

Misintenties: Gerda Haarman-Spijker, Herman Rikhof, Mini Paus-Oude Weernink, Riek Oude Elberink-Rikhof, Henk Rikhof.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 19 maart  09.00 uur

Lector: A. Kroeze

Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder

 

Dinsdag 21 maart 09.00 uur

Lector: M. Pouwels

Zondag 26 maart 09.00 uur

Lector: T. Rozenkamp, Y. Nijhuis, A. Schothuis
Collectanten: J. Pouwels, J. Rozenkamp

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 29 maart.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 23 maart 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING:

Indien u ter voorbereiding op Pasen gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Hermens, tel. 0546-622196.

Daarnaast zal pastoor Hermens hiervoor in de basiliek van Tubbergen aanwezig zijn op vrijdag 31 maart van 18:30 uur tot 19:00 uur.

 

 

 

 

Vastenactie voor veilig onderwijs in Guatemala

Project Vastenactie

Tijdens de Vastenperiode collecteren we elk jaar voor de Vastenactie. Zij steunen kleinschalige ontwikkelingsprojecten over heel de wereld. Als parochie kun je ook een eigen doel indienen, en dat hebben we dit jaar gedaan. Samen met de Pancratius parochie, de Plechelmus parochie en Lumen Christi gaan we geld inzamelen voor veilig onderwijs in Guatemala. Inge Kuiphuis, missionair werker uit Geesteren is bij dit project betrokken.

 

Achtergrond project

Het project wordt uitgevoerd door MTC, een sociale beweging van boeren en arbeiders. MTC is ontstaan vanuit het sociale pastoraat in San Marcos, als antwoord op de slechte arbeidsomstandigheden op de koffieplantages. Via de verschillende parochies werden trainingen gegeven over arbeidsrechten en werden de mensen gemotiveerd om zich te organiseren. Zo ontstonden eerst arbeidscomités en later ontwikkelingsverenigingen. Ze worden ondersteund door een klein team van betaalde medewerkers. MTC biedt tal van diensten aan zowel leden als niet-leden, zoals vakopleidingen, studiebeurzen, juridische en psychologische hulp.

 

Tweeledig doel

De opbrengst gaat naar twee projecten gericht op onderwijs. Het eerste is de bouw van een school in de gemeenschap Nueva Primavera, dat Nieuwe Lente betekent. Dit dorpje bestaat uit families van arbeiders die op een koffieplantage hebben gewerkt. Na jarenlange onderbetaling kregen ze uiteindelijk een stuk land. Het dorpje ligt midden tussen de koffieplantages, en naast huizen werd ook een schooltje opgezet, maar met slecht weer kunnen de lessen niet doorgaan. Daarom is het doel de bouw van een adequaat schoolgebouw met permanente toegang tot onderwijs.

 

Het tweede project is het aankaarten van het geweld tegen kinderen op 11 scholen. Dat wordt gedaan via de ontwikkelingsverenigingen in 11 gemeentes. Door geweld bespreekbaar te maken en trainingen te geven aan leraren en ouders willen ze bijdragen aan minder geweld tegen kinderen.

 

Themaweekend vastenactie

In het weekend van 18 en 19 maart staan de weekendvieringen in het teken van dit project. Inge Kuiphuis zal in enkele locaties aanwezig zijn om te vertellen over het project. Op zaterdagavond 18 maart in Geesteren. Na de viering is er koffie/thee en kunt u haar ontmoeten. Zondagmorgen 19 maart om 9.00 uur is ze aanwezig in Vriezenveen en om 10.30 uur in Tubbergen. Ook in Tubbergen kunt u haar na de viering ontmoeten bij de koffie of thee. Van harte uitgenodigd!

Wilt u ook bijdragen aan veilig onderwijs in Guatemala?

U kunt doneren via de collectebussen in de kerk of een donatie overmaken

naar: NL21 INGB 0000 0058 50, t.n.v. Vastenactie, Den Haag, o.v.v. Projectnummer 402164 . Doneren via bijgaande QR-Code kan ook.

Passie verplaatst naar 2024

Helaas zal de start van de Passie in de nieuwe opzet worden verplaatst naar 2024. Het is voor 2023 niet gelukt om het financiële plaatje rond te krijgen. En daarmee is het niet haalbaar gebleken om het evenement de herstart te geven die het in onze ogen verdient. Daarom hebben we er toch voor moeten kiezen om het evenement dit jaar niet uit te voeren. Wij richten ons vizier op 2024 en hopen samen met u dan een mooie Passie neer te kunnen zetten!

We wensen u een goede Paastijd en hopen u in 2024 in grote getale te mogen begroeten.

Groet,

Werkgroep Passie 2023/2024

Workshop/Bijeenkomst op woensdag 5 april van 14.00 uur tot 16.00 uur in Agelo:

Beter ademen voor meer energie en innerlijke rust’

Er wordt veel van jou als mantelzorger gevraagd. Je staat steeds voor de ander klaar, je draagt veel verantwoordelijkheid en je moet veel weten. Momenten voor jezelf schieten er misschien bij in en het stressniveau kan oplopen. Hoe blijf jij ontspannen, gezond en voel je je lekker in je eigen vel?

 

Gastspreker Drs. Marleen van den Hout, oprichter van Adem Academie Nederland  neemt je in deze workshop/bijeenkomst mee met heldere uitleg en praktische toepassingen van Methode Beter Ademen®. Zij is grondlegger van de methode.

Methode Beter ademen® benadert de adembeweging op een verrassende en nieuwe manier. Je ervaart hoe sterk de kracht van ademen is en hoe je in een paar minuten ontspant. Na de Beter ademen® workshop weet jij jezelf snel tot rust te brengen en meer te ontspannen. Je doet nieuwe energie op. Je krijgt handvatten om beter een hoge belasting aan te kunnen en je intuïtie te versterken.

 

Sociaal werkers Mantelzorg Edith Harmsen en Nicolet Plegt (Stichting welzijn Tubbergen- Dinkelland, SWTD) organiseren  deze bijeenkomst, je bent van harte welkom!

De bijeenkomst is woensdag 5 april van 14.00 tot 16.00 uur bij Restaurant Rouwers, Denekamperstraat 74 in Agelo. De zaal is vanaf 13.30 uur open.

 

Aanmelden kun je doen per email bij e.harmsen@swtd.nl  of n.plegt@swtd.nl of telefonisch 06-38594369 / 06-38275388. (ook voor meer informatie). De sociaal werker mantelzorg  biedt ondersteuning, persoonlijk advies, vrijwillige inzet en emotionele steun aan mantelzorgers.

Hartelijke groet, mede namens Nicolet Plegt

 

 

Arie Vreeswijk stopt als coördinator Lourdes werkgroep en als reis- en hotelleider Lourdesbedevaart.

Maandag 6 maart heeft Arie afscheid genomen van de werkgroep Lourdeswerk/contactpersonen. Arie heeft 30 keer Lourdes bezocht en veelvuldig in de functie van reis- en hotelleider. Afgelopen september was zijn laatste reis in deze functie en werd er in Lourdes door vrijwilligers ook al stilgestaan bij het afscheid. 6 Maart werd er nogmaals afscheid genomen, maar nu in het bijzijn van de werkgroep.

Arie was altijd begaan met de pelgrims en keek in Lourdes door het oog van de pelgrim of alles naar wens was voor hen. Zo niet, dan zorgde hij ervoor dat het wel goed was. Een tevreden pelgrim was het allerbelangrijkste voor hem.

Arie was naar buiten toe, als het om Lourdesbedevaarten ging,  de spreekbuis vanuit de parochie, richting de Twente Bedevaarten, de voormalige VNB, richting bisdom en vicariaat. Arie liet zijn stem horen in het belang van de Lourdes bedevaarten, in het belang van de pelgrims en vele vrijwilligers.

De groep contactpersonen bestaat al 20 jaar in de H. Pancratius Parochie. Al die jaren was Arie de voorzitter, maar dit stokje draagt hij vanaf nu over aan Truus Rozenkamp.

Diaken Bert Huitink dankte Arie voor zijn inzet en enthousiasme voor het begeleiden van de vele Lourdesbedevaarten en als coördinator van de werkgroep. Hij overhandigde hem een symbolisch cadeau, een afbeelding van een glaskunstwerk welke nog gemaakt moet worden en voor Arie’s vrouw Ina had hij een mooie bos bloemen. Het samenzijn werd afgesloten met een drankje en hapje.

Arie was blij verrast door deze feestelijke afsluiting van de vergadering. Zijn woorden waren; “ik ben zo oud dat ik moet zeggen dat het in de groep moet doorgaan door middel van verjonging, ik ga dit jaar nog mee naar Lourdes om Wilma Thöni en Evelien Olimulder te begeleiden. Zij nemen samen mijn taken over”.

Wij wensen bij deze Wilma en Evelien veel succes toe als coördinatoren en bedevaart/reisleiders en we hopen op een goede samenwerking, beide dames kennende moet dit goed komen, het zijn twee vrijwilligers met een Lourdes hart.

Namens de Lourdeswerkgroep,

Diaken Bert Huitink.

 

Jaargang 60 nr. 10 en 11                                                                         4 t/m 17 mrt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Samen op weg naar Pasen

Carnaval heeft vele mensen een mooie tijd bezorgd. Tijdens het maken van de wagens, de gala avonden, de optochten, de feesten met de carnavalsverenigingen was er weer saamhorigheid te beleven. Wat fijn dat het weer mogelijk was. Het is als het ware een nieuw begin.

 

Met Aswoensdag is de voorbereidingstijd op Pasen begonnen. Met dit feest vieren we dat niet alles hoeft te blijven zoals het is. Het is ook het feest van een nieuw begin, van de opstanding uit alles wat het leven onmogelijk maakt.

In deze tijd kijken we hier meer naar uit dan ooit. Het klimaat, de stikstofcrisis,  de armoede en de oorlog houden ons bezig. Maar ook het geweld, de tweedeling in de wereld. Alles vraagt om verandering, om een nieuwe samenleving. Die verandering begint bij ons zelf, het vraagt om nieuwe keuzes. De lezingen in de weekendvieringen begeleiden ons daarbij. In het weekend van 25 en 26 februari horen we dat Jezus met verleidingen te maken krijgt. Hem wordt het grote geld, macht en veel invloed voorgespiegeld. Maar Jezus kiest voor de droom van God  van een nieuwe wereld.

Dat hij onze inspiratiebron mag zijn. Dat wij, net als Hij, niet kiezen voor meer, groter en beter. Maar voor minder, kleiner en fijner. Voor delen en herverdelen. Voor verbondenheid en zorg voor elkaar. Laten we daar in de komende tijd een begin mee maken. En laten we het samen doen, door samen te komen in de weekendvieringen, levensmiddelen in te zamelen voor de Paaspakkettenactie en te doneren aan ons project van de Vastenactie.

Een goede veertigdagentijd gewenst!

Pastoraal werker Christianne Saris

Thema: Op een berg                                                    2e zondag Veertigdagentijd

 1. 4 mrt. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Hermes)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 1. 7 mrt. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens).

 

Thema: Bij een put                                                       3e zondag Veertigdagentijd

 1. 11 mrt. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor (parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Mini Paus-Oude Weernink

Erve Mensman, Geesteren

*01-10-1925                                                      ꝉ 16-02-2023

 

Riek Oude Elberink-Rikhof

Langehaarsweg 1, Langeveen

*11-09-1939                                                      ꝉ 21-02-2023

Henk Rikhof

Witteweg 12A, Langeveen

*13-09-1940                                                      ꝉ 23-02-2023

Dat zij mogen rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 4 maart

Jaargedachtenis: Gerardus Schothuis, Jolanda Oude Booyink, Marie Tijink-Snijders.

Misintenties: Joop Plegt, Henk Schröder, Pastor Heuven en overl. fam., Jan Oude Nijeweme, Gerda Haarman-Spijker, Bennie Kienhuis (Manderveen), Mini Paus Oude Weernink, Riek Oude Elberink-Rikhof, Henk Rikhof.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 11 maart

Jaargedachtenis: Frans Mensen, Truus ter Groot-Nijkamp

Misintenties: Joop Plegt, Jan Oude Nijeweme, Gerda Haarman-Spijker, Gerrit Albers en overl. fam. Droste-Derkink, Mini Paus-Oude Weernink, Riek Oude Elberink-Rikhof, Henk Rikhof.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 4 maart 19.00 uur

Lector: J. Lescher

Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder

Misdienaar: D. Hendriksen

Zaterdag 11 maart 19.00 uur

Lector: J. Pouwels, I. Scholten, M. Pouwels
Collectanten: J. Grootelaar, H. Mensen

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 15 maart.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 9 maart 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

INSPIRATIEREIS NAAR ROME – Nog enkele plaatsen beschikbaar!

Voor parochianen van de parochies Lumen Christi en H. Pancratius en verdere belangstellenden wordt er komend voorjaar een inspiratiereis naar Rome georganiseerd en wel van 2 tot en met 8 juni 2023. Wegens annulering zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar!

Tijdens deze achtdaagse vliegreis naar de Heilige Stad zullen we onder meer een bezoek brengen aan de bekende  St. Pietersbasiliek en de prachtige Sixtijnse kapel. Daarnaast staat ook een bezoek aan het “oude Rome” op het programma, zoals het Colosseum, het Pantheon en het Forum Romanum.

In de “Nederlandse” kerk der Friezen zullen we op de zondag de Eucharistieviering bijwonen.

Uiteraard staat de wekelijkse audiëntie bij de paus op het programma en maken we een dagtocht naar Assisi, waar we het geboortehuis van de H. Franciscus bezoeken, alsmede de bekende Santa Maria Maggiore en de basiliek San Francesco met zijn vele prachtige fresco’s die het leven van Franciscus vertellen.

Een bezoek aan de uit de 7e eeuw daterende oude havenstad Ostia staat tevens op het programma.

De reis wordt begeleid door diaken Jan Kerkhof Jonkman en Arie Vreeswijk.

Afhankelijk van het aantal deelnemers bedragen de kosten van deze achtdaagse vliegreis plm.  € 1600,– per persoon, op basis van een tweepersoonskamer, toeslag 1-persoonskamer bedraagt € 195,–.

Als u belangstelling hebt voor deze reis meld u dan aan via ahvreeswijk@outlook.com of tel. 06-50251252.

 

De kinderkerk viert Palmpasen

Na het grote succes van vorig jaar viert de kinderkerk dit jaar wederom Palmpasen.  We gaan samen met kinderen en de hulp van ouders de palmpaasstok versieren. De Palmpaasstok zit vol met symboliek over de goede week. Stap voor stap geven wij uitleg en gaan wij de stok versieren.

Uiteraard beginnen wij met het verhaal van Palmpasen  dat is de start van de goede week, wij geven aan kinderen uitleg wat er gebeurd met Jezus, welke weg hij moet gaan en hoe we uitkomen bij Pasen.

Het kinderkerkkoor zal deze viering muzikaal gaan begeleiden

Aansluitend gaan wij de Palmpaasoptocht door het dorp maken, de dr. Schaepman harmonie zal ons daar muzikaal gaan begeleiden.

Vorig jaar was het een groot succes en zat het helemaal vol, wij konden plaats bieden aan 60 kinderen. Voor dit jaar zal dit wederom het maximaal aantal kinderen zijn die kunnen deelnemen. Gezinnen moeten zich aanmelden voor de viering van Palmpasen. U kunt zich aanmelden via de mail van de kinderkerk: kinderkerk@hpancratius.nl Geeft u in de mail aan hoeveel kinderen er gaan deelnemen.

De werkgroep van de kinderkerk zal zorgen voor de stok en de versierselen. Wij vragen voor de onkosten een vrijwillige bijdrage.

De viering zal gaan plaats vinden op zondag 2 april, wij beginnen om 10.00 uur in de Hüve prins Bernardstraat 11 Tubbergen. De optocht vertrekt om 11.15 uur vanaf de Hüve.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661 of b.huitink@hpancratius.nl

Hartelijke groet namens de werkgroep kinderkerk,

Diaken B. Huitink.

 

Bezinningsboekje ‘onderweg’

De afgelopen jaren heb ik Bert Huitink regelmatig bezinningen geschreven, deze zijn met regelmaat verschenen op de sociale media. Het zijn bezinningen die geïnspireerd zijn door ontmoetingen uit het dagelijkse leven. Het gaat over geloof, over gevoed worden in het leven, bezinningen over de feestdagen, bezinningen die geïnspireerd zijn door vele ontmoetingen die ik heb gehad met mensen.

Wat doe je met deze vele bezinningen? Dat heeft mij het afgelopen jaar aan het nadenken gezet. Ik heb de mooiste bezinningen gebundeld in een boekje, bij iedere bezinning staat een foto die van toepassing is op de bezinning. Er is van iedere bezinning een mooie lay out gemaakt, het is een bijzonder boekje geworden.

Dit boekje is te koop voor €10,00; de opbrengst is voor WensAmbulance Oost-Nederland. Stichting WensAmbulance Oost-Nederland laat bijzondere wensen in vervulling gaan. Graag wil ik met dit bezinningsboekje dit bijzondere doel ondersteunen.

U kunt het boekje bestellen via de mail: b.huitink@hpancratius.nl

Hartelijke groet,

Diaken Bert Huitink

Jaargang 60 nr. 8 en 9                                                               18 febr. t/m 3 mrt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Carnaval

Het mag weer, carnaval vieren. De corona heeft afgelopen jaren veel stil gelegd, er was geen carnaval, geen optochten, geen voorbereidingen, geen polonaise, zelfs geen carnavalsviering in de kerk. Als ik om mij heen kijk dan gaat het dit jaar een ‘bruisend’ carnavalsjaar worden.

Voor veel mensen is carnaval belangrijk, het feest der feesten. Uiteraard is het belangrijk voor de verbondenheid van de dorpen, belangrijk voor de gemeente Tubbergen met haar vele carnavalsverenigingen. Het ‘samen doen’ staat wederom centraal. Carnaval is een feest om samen aan de slag te gaan, samen wagens maken, uitdenken wat het thema mag zijn, wat gaan we uitbeelden, waar willen we een kritische noot over kwijt. Maanden lang gaan mensen hier samen mee aan de slag.

Graag wil ik benadrukken dat ieder dorp het ‘samen doen’ nodig heeft. Na de corona was het een moeilijke start voor vele verenigingen, mensen haakten af, of gingen het minder doen. Er waren dit jaar een tweetal carnavalsvieringen in onze kerken, in Langeveen en in Tubbergen, helaas haakten enkele verenigingen af om het carnaval in te laten zegenen.

Carnaval doet meer dan feest vieren en polonaise lopen. Carnaval stapt ook uit de polonaise en is maatschappelijk betrokken. Ze zijn betrokken bij meerdere activiteiten in dorpen, ze zijn betrokken waar mensen het financieel niet breed hebben. De verjaardag box wordt ondersteunt,  de voedselbank krijgt steun vanuit de carnaval, zo zullen er meerdere voorbeelden te noemen zijn.

Ik hoop van harte dat carnaval mensen juist mag inspireren en opnieuw het plezier bij en in elkaar beleven, laten inzien dat we samen sterk zijn en samen veel kunnen. Eigen belangen aan de zijkant plaatsen, gaan voor het belang van de gemeenschap. Ik hoop van harte dat het carnaval dit jaar hier een bijdrage in kan leveren.

Na de carnaval komt de vastentijd en deze begint op  Aswoensdag.  De viering op Aswoensdag kunnen wij helaas niet in alle kerken aanbieden, ons pastoraal team is behoorlijk geslonken. Wij heten carnavalsverenigingen van harte welkom in de dorpen waar wel een Aswoensdag viering zal gaan plaats vinden.

Ik wens u allen een mooie carnavalstijd toe alaaf!

Hartelijke groet,

Diaken Bert Huitink

 

Thema: Bemint en bidt                                                  7e zondag door het jaar

 1. 19 febr. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Hermens)

Tijdens de viering wordt de ziekencommunie

thuis gebracht.

Collecte:                              1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

Kerkdeurcollecte:            Voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië

en Turkije.

 1. 21 febr. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens).

 

 1. 22 febr. 19.00 uur: Aswoensdag, Woord- en Communieviering

m.m.v. het Liturgiekoor (parochiële werkgroep)

 

Thema:                                                                         1e zondag Veertigdagentijd

 1. 26 febr. 19.00 uur: Woord- en Communieviering

(parochiële werkgroep)

Collecte:                              1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 19 februari

Jaargedachtenis: Jan Schuurman

Misintenties: Joop Plegt, Jan Oude Nijeweme, Gerda Haarman-Spijker, ouders Paus-Lohuis, Leo Scholten (Itterbeck).

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 26 februari

Misintenties: Joop Plegt, Jan Oude Nijeweme, Gerda Haarman-Spijker, Bennie Steggink, Leo Scholten (Itterbeck)

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 19 februari 09.00 uur

Lector: A. Kroeze

Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder

Misdienaar: J. Kienhuis

Dinsdag 21 februari 09.00 uur

Lector: M. Pouwels

 

Woensdag 22 februari 19.00 uur

Lector: M. Hesselink, L. Oude Nijeweeme, A. Kroeze
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

 

 

Zondag 26 februari 09.00 uur

Lector: I. Scholten, A. Schothuis, J. Pouwels
Collectanten: H. Mensen, J. Rozenkamp

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 1 maart.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 23 februari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

 

 

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00 uur – 12.00 uur en 13:30 uur – 16:30 uur

donderdag: 13:30 uur – 16:30 uur, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

 

FINANCIËLE EN BEGRAAFPLAATSADMINISTRATIE

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: administratie@hpancratius.nl

Telefoon: 06-17808864

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00 uur – 13.00 uur

 

COLOFON PASTORES

J.H.T.P.M. Hermens, pastoor. 

Maandag afwezig.

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

Telefoon: 0546-622196

E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl

 

L.H. Huitink, diaken.

Maandag afwezig.

Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@hpancratius.nl

 

C.M. Saris, pastoraal werker.

Maandagochtend, Woensdag en vrijdagafwezig.

Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O.Twente

Uitnodiging

Meditatief wandelen vanuit de

RK-Kerk H. Plechelmus in de Lutte

ThemaOntluikend wonder’

Op zaterdagmorgen 4 maart 2023 wordt er weer meditatief gewandeld vanuit de prachtige RK-kerk H. Plechelmus gelegen in het centrum van De Lutte.

Na de auto of fiets te hebben gestald op het parkeerterrein voor de kerk wordt u tussen 09.15 en 09.30 uur welkom geheten in de H. Plechelmuskerk in De Lutte voor een frisse (lente) ochtendwandeling.

Na een kort meditatief moment in deze mooie ‘waterstaatskerk’ wandelen we plm. 11 á 12 km door het mooie buitengebied van de Lutte.

Onderweg ontstaat er spontaan ruimte voor onderlinge gesprekken, afgewisseld met stilte­momenten en spirituele gedichten. Meestal zijn we tussen 12.00 – 13.00 uur weer terug bij de kerk. Halverwege pauzeren we op een mooie locatie voor koffie/thee met iets lekkers.

Deelname gratis – Na afloop wordt ‘n vrije gift gevraagd ter bestrijding van de onkosten.

De werkgroep wil dit initiatief graag over heel Twente verspreiden.

Iedereen is van harte welkom, ook wanneer u niet kerkelijk bent.

Opgave svp. per mail bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com

Bij opgave per mail svp. ook even uw woonplaats vermelden.

 

Onze (verkorte) zomeravondwandeling staat gepland op wo. 5 juli 2023 vanuit

Het Klooster in Nrd-Deurningen

 

 

Rock Solid op bezoek bij de zusters in Denekamp

Jongeren gingen op zondag 5 februari op bezoek in het klooster in Denekamp, we komen hier vanuit de parochie vele jaren met vormelingen. Het kloosterbezoek zit niet meer in het vormseltraject, het zit in het programma van Rock Solid Junior en in het programma van de Rock Solid de groep ‘Work’. Het waren 15 jongeren en begeleiders die vanaf de dagkapel in Geesteren vertrokken naar Denekamp. Vele jongeren konden zich niets voorstellen wat hun te wachten stond, ze lieten het op zich af komen. Eenmaal aangekomen in het klooster werden wij van harte welkom geheten door de zusters. Jongeren kregen hun naamkaartje op, er was drinken, een krentenbol en koekjes. Een hartelijke binnenkomer, nieuwsgierig keken velen om zich heen. Het programma was voorbereid met de leiding van Rock Solid. Op reis was het thema van deze dag, niet op reis met koffers met kleding, op reis naar je innerlijke ziel zoals zuster Reinalda het zo mooi noemde. De reis begon met de een kort versie van de film van Franciscus. Dit is altijd weer een indrukwekkende film, Franciscus die niet kiest voor rijkdom, hij kiest voor de arme kant van de samenleving. Het gaat in het leven om rust, vrede en gelukkig zijn, het gaat om je leven te delen met een ander. Jongeren kwamen aan het nadenken, dat kreeg de aandacht in het vervolg op deze ochtend. Na de film lagen er voetenstappen op tafel, op iedere voetstap stond een woord. In stilte konden jongeren en ook leiding rondlopen en ze mochten één voet met een woord uitkiezen dat hun na het zien van de film aan het nadenken had gezet. Dat mochten ze zich in groepjes aan tafel worden uitgewerkt: waarom heb je voor dit woord gekozen, en maak aan de achterzijde van de voet een tekening die bij het woord past.

Rond het middaguur naar buiten, het grote laken met een gat erin, laat de bal niet door het gat verdwijnen, hoeveel jongeren kunnen tegelijk touwtje springen, hoeveel slagen haal je samen? Op adem komen tijdens de reis naar je binnenste. De inwendige mens werd goed verzorgd met het zo lekkere broodje kloosterkroket, er waren andere broodjes, er was drinken. Het was allemaal op en top verzorgd in het klooster. De middag bestond uit o.a. rondneuzen en in het kort werd er verteld in welke plaatsen in Nederland zusters werkzaak zijn geweest. Wat hebben zusters gedaan in de samenleving, jongeren hebben hier geen weet van. Aansluitend naar de kapel van de zusters, een kaarsje opsteken bij Maria. Even uitleg geven waarom een lichtje een gebed kan overnemen, is dat echt zo vroeg een van de jongeren? Terug in onze zaal was het tijd voor afsluiting in de vorm van een korte viering, er werd kort gebeden, de voeten met woorden werden gepresenteerd, er werd nog gezongen en gedanst, Diaken Bert Huitink gaf jongeren de zegen mee. Het was een mooie dag voor jongeren en leiding. De leiding wil ik bij deze nogmaals danken voor hun inzet, dat ze op hun vrije zondag zijn mee geweest naar het klooster. De zusters Franciscanessen bij deze nogmaals dank voor jullie gastvrijheid. Rock Solid Junior en de jongeren van Rock Solid gaan de komende weken volop carnaval vieren. In Maart komen wij samen en gaan we graffiti spuiten op borden. Hiervoor hebben wij goede begeleider in huis gehaald om dit te laten slagen. Het thema voor deze avonden is Pasen! Deze avond gaat voor Rock Solid Junior plaats vinden op vrijdag 24 Maart, voor de groep Work gaat dit een week later op 31 maart plaats vinden. De oudste groep Spirit, komen 17 maart op een bijzondere avond samen, het thema is nog een verassing.

Namens de leiding een hartelijke groet,

Diaken Bert Huitink

Met de digitale kruisweg op weg naar Pasen

Op 22 februari begint de veertigdagentijd, de voorbereidingstijd op Pasen.

Het is een periode van bezinning op ons leven en onze leefstijl.

Op facebook en andere sociale media lijkt het alsof het leven alleen maar fantastisch is. Dat dit maar één kant van het verhaal is, weten we zelf maar al te goed. Het leven kan ook heel lastig zijn. We kunnen mislukken, struikelen, vallen, maar gelukkig ook weer opstaan en leven terugvinden.

In ons geloof laat Jezus zien dat succes en mislukking, leven en dood samen gaan en nieuw leven kunnen brengen. Zijn kruisweg kan ons inspireren en bemoedigen.

 

De Pancratius Commissie heeft er daarom voor gekozen om, net als vorig jaar, stil te staan bij gebeurtenissen uit die kruisweg en deze te vertalen naar deze tijd.

We gaan in gesprek met een vader van een kind met een verstandelijke beperking en een moeder die twee overleden kinderen heeft. Wat doet het met hen, hoe gaan ze ermee om, wat is hun steun en kracht hierbij? We spreken met de missionair werker van onze parochie die sinds 2015 in Guatemala werkt en een vrijwilliger die al jaren werkt bij stichting Leendert Vriel om te waken bij stervenden. Wat drijft hen om dit te doen? Wat brengt dit werk hen?

 

Vier mensen, die met ons hun verhaal willen delen en laten zien waarvan ze leven. Mensen die zich herkennen in gebeurtenissen van de kruisweg van Jezus. Dat hun verhalen ons mogen bemoedigen en ons het inzicht geven dat in ieders levensverhaal een blijde boodschap zit. Een boodschap dat het leven sterker is dan de dood. Dat we met vallen en opstaan het volle leven mogen vinden.

 

U kunt de uitzendingen zien door op de link “digitale kruisweg” te drukken op de voorpagina van de website van de parochie ( www.hpancratius.nl) U kunt ook via kerktelevisie de uitzendingen volgen. Tenslotte wordt er ook een link naar het filmpje van het betreffende gesprek op de facebookpagina van onze parochie geplaatst. We nodigen u van harte uit om te kijken!

Hieronder het overzicht van de gesprekken:

 

Vrijdag 24 februari: Inleiding op het hoe en waarom van de digitale kruisweg

Vrijdag 3 maart: Jezus neemt het kruis op zijn schouders

Aandacht voor ouders met een kind met een verstandelijke beperking

Gesprek met Jos Sonder

Vrijdag 10 maart: Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder

Aandacht voor ouders met overleden kinderen

Gesprek met Miranda Kamerbeek

Vrijdag 17 maart: Veronica droogt het gelaat van Jezus af

Aandacht voor mensen die zich inzetten voor hun medemens.

Tevens aandacht voor het project van de vastenactie.

Gesprek met missionair werker Inge Kuiphuis

Vrijdag 24 maart: Jezus sterft aan het kruis

Aandacht voor het bijstaan van stervenden

Gesprek met Pia Pekelder van Stichting Leendert Vriel

Vrijdag 31 maart: Vooruitblik naar de Goede Week en Pasen

 

Project Vastenactie 2023

Guatemala is één van de grootste koffieproducenten ter wereld.

De arbeiders op de koffieplantages verkeren vaak in slechte omstandigheden. Arbeiders worden uitgebuit en vrouwen en kinderen zijn slachtoffers van geweld.

De landarbeidersvereniging MTC zet zich al jaren in jaren in voor betere omstandigheden en het verdedigen van mensenrechten.

Inge Kuiphuis uit Geesteren werkt sinds 2015 als missionair werker in Guatemala

bij MTC. Haar uitzending wordt ondersteund door de H. Pancratius Parochie.

Door regelmatig contact met Inge weet de parochie van de projecten die in Guatemala ondersteuning verdienen. Dit jaar willen we samen met de Plechelmus Parochie en parochie Lumen Christi via Vastenactie een tweeledig project in Guatemala steunen:

 

De bouw van een school in Nueva Primavera

Het dorpje Nueva Primavera bestaat de families van voormalige arbeiders van een koffieplantage. De dichtstbijzijnde school is ongeveer een half uur lopen verwijderd. Daarom besloten de vrouwen een school op te zetten. Kinderen krijgen nu les in eenvoudig gebouw, waarbij met regen het onderwijs wordt gestopt. Er werkt één leraar voor zes verschillende groepen. Daarom is het doel van het project een adequaat schoolgebouw met permanente toegang tot onderwijs voor de kinderen.

 

Geweldloos onderwijs in een veilige omgeving

De landarbeidersvereniging MTC wil geweld tegen kinderen bespreekbaar maken en ouders en leerkrachten bewust maken van de rechten van kinderen. Hiervoor worden tweeëntwintig vrouwen uit vrouwenraden van diverse gemeenten worden opgeleid. Zij zullen op elf scholen in gesprek gaan met de schooldirectie, leraren en ouderraad. Met hen wordt nagegaan wat nodig is voor beter onderwijs. Hoe ze kinderen die te maken hebben met geweld, kunnen herkennen en helpen. Hoe ze kinderen met slechte leerprestaties kunnen begeleiden. Daarnaast zullen de vrouwen trainingen geven aan ouders over geweld en het recht op onderwijs zonder geweld.

Als pastoraal team bevelen wij dit project van harte bij u aan! U kunt uw bijdrage deponeren in de bussen in de kerk, doneren via de website van de vastenactie bij het project “geweldloos onderwijs in Guatemala” of  zelf een gift overmaken op rekening

NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie Den Haag, o.v.v. projectnummer 402164. U kunt ook via onderstaande QR code doneren. Hartelijk dank voor uw gaven!

 

Extra informatie ruimingskosten graven

Het parochiebestuur heeft drie jaar geleden met de commissies van beheer afspraken gemaakt over het gelijk trekken van alle tarieven binnen de parochie.  Tot 2021 waren er op enkele diensten nog verschillende tarieven van toepassing. Met ingang van 2021 zijn alle tarieven uniform geworden. Dit betekent dat er tussen de locaties geen verschillen meer zijn in de tarieven.

Met betrekking tot de ruimingskosten van graven is hier in het verleden door locaties zeer divers mee omgesprongen, veelal werden deze na de effectieve ruiming in rekening gebracht. Dit heeft meermaals tot discussie met nabestaanden geleid en in een aantal gevallen bleken de nabestaanden/rechthebbenden niet (meer) te achterhalen.

In navolging op het instellen van de uniforme tarieven heeft het parochiebestuur besloten om ook op uniforme wijze de kosten voor ruiming van graven in rekening te brengen en dit voortaan vóóraf bij het afsluiten van grafrechten of – als dit nog niet eerder in rekening is gebracht – bij het verlengen van de grafrechten.

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van dit schrijven dan neem gerust contact op met  Tom Linneman ( mail: t.linneman@hpancratius.nl en tel:06-17090739)

Met vriendelijke groet,

Parochiebestuur H. Pancratiusparochie

 

JEUGDKERK ORGANISEERT GELOOFSPUZZELTOCHT

Na twee voorgaande jaren gaat de jeugdkerk wederom de geloofspuzzeltocht organiseren. Voorgaande jaren waren wij te gast in Fleringen, dit jaar gaan wij naar Langeveen. De puzzeltocht is ontstaan in de coronatijd en werd georganiseerd voor gezinnen van communicantjes. Er namen vorig jaar vele gezinnen mee aan de puzzeltochtgroot het was wederom een succes. De reacties van ouders waren positief, kinderen werden puzzelend aan het nadenken gezet over geloof. Dit jaar is deze puzzeltocht niet alleen voor gezinnen van communicantjes, gezinnen uit de gehele parochie zijn van harte welkom.

Wat kunt u dit jaar verwachten van de geloofspuzzeltocht?

De start zal gaan plaats vinden bij de kerk in Langeveen, daar zal een Bijbelverhaal verteld worden door Diaken Bert Huitink. Vanuit dit verhaal gaan gezinnen puzzelen letters zoeken, op zoek naar het thema van de puzzeltocht. We beklimmen treden, bij iedere trede een vraag, deze moet je goed beantwoorden om door te kunnen. We gaan langs het water van de koel, daar gaan we vissen, wat zit er in het net? Vandaaruit gaan we door de pastorietuin, we gaan zoeken naar woorden. De afsluiting zal bij de Lourdesgrot zijn om licht te ontsteken.

Onderweg is er uiteraard een pauzeplaats, ieder gezin krijgt een tasje met boekje, een pen van de parochie, brood om te breken, drinken om te delen. Voor de ouders is er bij de pauzeplaats koffie en thee. Wie weet zit er nog iets in om te snoepen.

Wij nodigen gezinnen van harte uit om deel te nemen. Deze puzzeltocht gaat plaats vinden op zondag 19 maart in Langeveen. We starten vanaf 09.30 uur.

U kunt zich aanmelden bij de jeugdkerk jeugdkerk@hpancratius.nl in de mail graag aangeven hoeveel kinderen en volwassenen gaan deelnemen. U krijgt van ons de starttijd door, ieder gezin loopt zijn eigen geloofspuzzeltocht.

Hartelijke groet namens de jeugdkerk.

Diaken Bert Huitink.

 

 

Jaargang 60 nr. 6 en 7                                                                             4 t/m 17 febr.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Pastorpraat

De kerstboom en de kerststal zijn weer opgeruimd, de oliebollen zijn opgegeten, het nieuwe jaar is al weer een paar weken oud. Alles gaat weer zijn gewone gang.

‘Alles gaat zijn gewone gang?’! Het kan betekenen: ik heb mijn draai weer gevonden, alles loopt weer zo als ik het gewend ben. Maar dan kan het gevaar ontstaan dat de gewone gang van zaken ook een sleur gaat worden, wanneer er geen plaats is voor verwondering. En juist de verwondering maakt het leven mooi en boeiend.

In januari zijn de nachten lang, donker en soms ook heel koud. Dat is gewoon! Maar juist dan, wanneer het helder en koud is, kun je je verwonderen over de vele fonkelende sterren, over de grote van ons heelal.

Grootvader Toon loopt met zijn kleinzoon Thijs aan de hand over het veld. Het is al laat in de avond en het weer is helder. Aan de hemel zijn ontelbare sterren te zien. De ene ster fonkelt nog mooier dan de andere. Plotseling vraagt Thijs; “Opa, waarom zien we de sterren overdag niet?”

Opa Toon moet even nadenken en het wordt stil. Dan zegt Toon, “nou, overdag schijnt de zon en de zon geeft heel veel licht, veel meer dan de sterren, daarom kun je overdag de sterren niet zien.”

“Maar waar komt het licht van de sterren dan vandaan opa?”, vraagt Thijs weer. Wat een nieuwsgierig kind, van wie heeft hij dat toch, denkt Toon. Maar zegt dan: “Je weet toch Thijs dat God in de hemel woont, en toen God de aarde schiep heeft Hij gaatjes in de hemel gemaakt zodat wat licht van Zijn heerlijk op aarde kan stralen.” Nou, Als ik God was”, zegt Thijs, “dan zou ik de gaatjes groter gemaakt hebben. Het licht van de sterren is nauwelijks te zien.”

Thijs heeft gelijk, het licht van de sterren is nauwelijks te zien, We gaan er vaak ook aan voorbij, door alle drukte dat ons leven met zich mee neemt. Gods licht is net als het licht van de sterren, nauwelijks zichtbaar in de wereld van alle dag. Pas wanneer je echt kijkt, kijkt in het gelaat van je medemens, dan sijpelt iets van Gods licht door, omdat elk mens geschapen is naar Zijn beeld en gelijkenis.

God zien in elk mens, vraagt om verwondering en maakt elke dag weer nieuw.

Pastoor Hans Hermens

 

Thema: Zout der aarde                                                     5e zondag door  het jaar

 1. 4 febr. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Courage

(Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 1. 7 febr. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens).

 

Thema: Vervulling brengen                                             6e zondag door het jaar

 1. 11 febr. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor (parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 4 februari

Jaargedachtenis: Annie Kamphuis-Heesink, Gerard Oude Hendriksman, Johannes Bertels, Riek Snijders-Eidhof, Regina Oude Hendriksman.

Misintenties: Joop Plegt, Pastoor Heuven en overl. fam., Johannes Bertels, Jan Oude Nijeweme, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Marie Oude Hendriksman, Gerda Haarman-Spijker.

 

Dinsdag 7 februari

Jaargedachtenis: Rita Meijer.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 11 februari

Jaargedachtenis: Pastoor Frans Janssen.

Misintenties: Joop Plegt, Jan Oude Nijeweme, Gerda Haarman-Spijker.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 4 februari 19.00 uur

Lector: J. Lescher

Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

Misdienaar: D. Hendriksen

Dinsdag 7 februari 09.00 uur

Lector: I. Scholten

 

Zaterdag 11 februari 19.00 uur

Lector: T. Rozenkamp, J. Pouwels, M. Pouwels
Collectanten: J. Grootelaar, H. Mensen

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

 

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 15 februari. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 9 februari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Boodschappenmand

Zoals u wellicht weet, worden er het hele jaar door,  in al onze kerken en in de aula van Albergen, levensmiddelen ingezameld. Uit solidariteit met  mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In deze tijd is dit hard nodig, omdat vele mensen door de hoge energierekeningen en de stijgende kosten voor levensonderhoud in de knel komen. De ingezamelde levensmiddelen gaan normaal gesproken naar de voedselbank die deze mensen al of niet tijdelijk kan ondersteunen. De komende periode worden de ingezamelde producten echter bewaard voor de jaarlijkse Paaspakkettenactie van de parochie. Zo willen we in de aanloop naar Pasen een teken geven van omzien naar elkaar. Mocht u levensmiddelen kunnen missen, dan zijn deze heel welkom! Denk aan koffie, thee, rijst, pasta, blikken groenten of soep. Hierbij is het wel van belang op te letten op de houdbaarheidsdatum. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gaven!

Pastoraal werker Christianne Saris

 

KINDER EN JEUGDKERK KIJKEN TERUG OP EEN GESLAAGDE OPA EN OMA VIERING.

Eindelijk was het zover en kon de opa en oma viering gevierd worden. Een viering die voor de corona al op de planning stond kon doorgaan. Zondag 29 januari was de dagkapel in Geesteren vol. Alle stoelen waren bezet door vaders en moeders en de opa’s en oma’s die mee waren gekomen. Vele kinderen van de kinder- en jeugdkerk hadden hun opa en of oma meegenomen. De opa’s en oma’s mochten ervaren hoe wij met gezinnen, met kinderen vieren.

Vol trots begonnen de kinderen van ons kinderkerkkoor te zingen met ons eigen welkomstlied wij zijn samen kinderkerk. Aan het begin werden de kaarsen van de kinder- en jeugdkerk ontstoken en er was een speciale opa en oma kaars, deze kaars werd ontstoken voor de opa’s en oma’s die niet aanwezig konden zijn of waren overleden.

Centraal stond het Bijbelverhaal ‘de storm op het meer’ Dit verhaal werd nagespeeld, velen kregen een rol in het verhaal. Er moest een boot gemaakt worden van hout, daarvoor werden takjes gebruikt, Jezus moest in de boot en er moesten leerlingen in de boot. Bij een storm hoort wind, hoort regen, gedonder er kwamen van allerlei attributen aan te pas om het verhaal te kunnen spelen, van een waterpistool tot aan flessen met rijst. De wind werd door degenen geblazen die in de dagkapel zaten, het ging er hard waaien. Zo werd het verhaal door Colinda verteld en hadden velen een rol in het verhaal. Het verhaal ging over vertrouwen hebben, kort werd met kinderen daarover gesproken. Er was collecte voor een goed doel, in een kring werd samen het onze vader gebeden en Hein en Maartje gingen voor in een kort slotgebed. Aansluitend was er koffie, thee, ranja en lekkere koekjes en werd er nagepraat. De opa’s en oma’s weten nu hoe wij bij de kinder- en jeugdkerk vieren, ze weten voortaan waar de kleinkinderen het over hebben als ze vertellen over hun kinder- of jeugdkerk.

Wat staat er op de planning: de jeugdkerk organiseert op zondag 19 maart de geloofspuzzeltocht voor gezinnen in Langeveen, de kinderkerk organiseert palmpaasstokken maken op zondag 2 april in de Hüve in Tubbergen. Informatie daarover volgt via de sociale media, parochiebladen en op en rond de Essen.

Voor informatie over de kinder- en jeugdkerk kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink b.huitink@hpancratius.nl

Jaargang 60 nr. 4 en 5                                                                    21 jan. t/m 3 febr.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Samen nieuwe wegen gaan in 2023

We staan aan het begin van een nieuw jaar. Wat zal het ons brengen?

We weten het niet. Hoe gaan we het jaar in? Met hoop en verwachting?

Of zien we wel hoe het gaat?

Het is niet eenvoudig om de juiste weg te vinden in deze tijd. De weg naar

vreugde en vrede.

We  kunnen ons laten inspireren door het verhaal van de drie Wijzen, dat we

hebben gelezen in het weekendvieringen van 7 en 8 januari.

De Wijzen zijn mensen die op zoek zijn naar een zinvol en betekenisvol bestaan.

Zij zien een bijzondere ster aan de hemel, en weten dat er een bijzonder Kind is geboren. Zij treden uit het bekende leven en begeven zich op weg. De ster is niet altijd zichtbaar, ze komen op een dwaalspoor terecht. Maar ze houden hun doel voor ogen houden en zijn standvastig. Vervolgens zien ze de ster weer, die hen naar het Kind leidt dat hen vervult van vreugde.

Het verhaal van de Drie Wijzen is een verhaal over ons. Het laat zien dat, met vallen en opstaan, Gods licht nog steeds te vinden is. Namelijk als we het oude achter ons durven laten en nieuwe wegen durven gaan. Met het leven van het Kind in de kribbe voor ogen. De weg van de compassie, de zorg voor elkaar, de verbinding, de betrokkenheid.

Dat we die weg, net als de Wijzen, samen mogen gaan. Want we zoeken allemaal hetzelfde licht in het donker. En we hebben allemaal hetzelfde visioen voor ogen van een vredige wereld waarin het goed is met elkaar. Dat we gastvrij mogen zijn voor de mensen die we op onze weg tegenkomen. Dat we tijd en aandacht mogen hebben voor onze buren, collega’s, vrienden, geloofsgenoten, maar ook mensen die in ons land hun toevlucht zoeken.

Dan bouwen we aan levendige gemeenschappen en gaan we begaanbare wegen. Dat het een gezegend en vreugdevol jaar mag worden vol met mooie ontmoetingen en betekenisvolle momenten!

Hartelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Komt volgt mij                                                      3e zondag door het jaar

 1. 22 jan. 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor (parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

In het weekend van 28/29 januari is er geen viering.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 22 januari

Jaargedachtenis: Truus Schröder, ouders Kienhuis-Hoek

Misintenties: Joop Plegt, Jan Oude Nijeweme, Marietje ter Braak-Vennegoor, Rita Meijer, ouders Brouwhuis-Bruins, overl. fam. Oude Elberink-Rikhof, Gerda Haarman-Spijker, Jan Weusthuis, ouders Kroeze-Leemhuis en fam., ouders Haarhuis-Beld, Bennie, Sien en Harrie,

 

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 22 januari 09.00 uur

Lector: M. Hesselink, M. Pouwels, I. Scholten

Collectanten: H. Mensen, J. Rozenkamp

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 1 februari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 26 januari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

 

 

Aan de parochianen, aan de vrijwilligers en vrijwilligsters van de H. Pancratius parochie.

Afgelopen tijd  is er nogal wat kritiek gekomen met betrekking tot het nieuwe beleid van kardinaal Eijk. Mede ook sterk geuit door de groep ‘Samen kerk, samen sterk’, . In het parochiebestuur en pastoraal team hebben we  hierover gesproken.

Allereerst is het goed te weten dat wij, parochiebestuur en pastoraal team,  grote waardering uitspreken aan allen die in de liturgie werkzaam zijn en met name aan hen die voorgaan in communievieringen en gebedsvieringen. De komende jaren zullen deze vieringen volgens rooster  doorgaan. En wij zijn dankbaar aan de vrijwilligers die daarin een rol spelen!!

Als parochiebestuur en pastoraal team betreuren wij dat door berichtgeving, ook door minder goede communicatie vanuit  het bisdom, de indruk is gewekt dat allen die nu met zoveel inspiratie en enthousiasme voorgaan in communieviering, binnenkort op de zijlijn staan. Dit is zeker niet waar.

De komende jaren zullen er in ons bisdom en ook in onze parochie verschillende kerken worden gesloten. Dat betekent dat het aantal weekendvieringen in de loop van de jaren terug zal lopen.

We zien allemaal wel dat het aantal mensen dat de vieringen bezoekt sterk is verminderd. Ook het vrijwilligers aantal wordt ouder en loopt terug. Nieuwe aanwas is er nauwelijks. Hoe pijnlijk het ook is om dit allemaal te moeten constateren, ook ons raakt het diep, we moeten wel realistisch zijn. Deze terugloop, heeft tenslotte ook zijn consequenties. Voor de kerk blijft de eucharistie bron en hoogtepunt van ons christelijk leven. En de zondag blijft ook de dag van de eucharistie. Dat is al zolang de kerk oud is. Wanneer er in de toekomst in de parochie nog maar twee of drie kerken  zijn, zal de priester deze kerken op zaterdagavond of zondagmorgen bedienen. Deze vieringen zullen dan eucharistievieringen zijn.

Voor de verzorgingshuizen en de doordeweekse vieringen blijft de mogelijkheid, bij afwezigheid van een priester, voor een communieviering bestaan.

Het beleid van de kardinaal geeft ons echter de nodige tijd , waardoor, met de ontwikkelingen die gaande zijn, het proces natuurlijk kan verlopen.

Pastoor Hans Hermens

Mede namens het parochiebestuur en pastoraal team

 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Hierbij willen we u informeren over de gang van zaken over de Eerste Heilige Communie in dit jaar.

Voor de zomervakantie heeft het pastoraal team de ervaringen van de voorbereidingen en de vieringen van de Eerste Heilige Communie van de afgelopen jaren met elkaar gedeeld.

In onze kerk zijn wij het gewend dat de Eerste Heilige Communie wordt aangeboden in groep 4 van het basis en bijzonder onderwijs. In de coronatijd ging het anders. Vieringen van de Eerste Heilige Communie werden uitgesteld, kinderen zaten inmiddels in groep 5 of 6. We hebben ervaren dat kinderen uit groep 5 of 6 meer open staan voor de betekenis van de Eerste Heilige Communie. Ook hebben de kinderen uit groep 5 of 6 de vieringen minder spannend gevonden en waren ze meer betrokken.

Dit heeft het pastoraal team afgelopen jaar aan het nadenken gezet en dit is besproken met de werkgroepen Eerste Heilige Communie. De meeste vrijwilligers delen de ervaringen met het pastoraal team, enkele vrijwilligers vinden dat het bij groep 4 hoort omdat kinderen nog onbevangen zijn. Ook hier hebben we binnen het pastoraal team over gesproken. Waar mogelijk wil het team gaandeweg de stap zetten richting groep vijf.

Daarnaast zijn er locaties in onze parochie die graag om de twee jaar de Eerste Communie willen aanbieden, in Vasse is dit traject ingezet, daar heeft de stap naar groep 5 inmiddels plaats gevonden.

 

Programma Eerste Heilige Communie 2023:

In 2023 zal de Eerste Heilige Communie worden aangeboden voor de kinderen uit Geesteren, Vriezenveen, Reutum en Fleringen, dit zijn kinderen die in groep 4 zitten.

In 2024 zal de Eerste Heilige Communie worden aangeboden voor de kinderen uit Tubbergen, Langeveen, Vasse, Albergen en Mariaparochie, dat zijn de kinderen dan in groep 5 zitten.

 

Vanwege het feit dat de kerk in Albergen aan de eredienst onttrokken is, sluiten de kinderen uit Albergen zich aan bij Mariaparochie. Daarnaast zijn er locaties die hebben samengewerkt en de voorbereiding en viering samen hebben gedaan, deze samenwerking gaan wij voortzetten waar dit noodzakelijk is. Wij ervaren dat het aantal communicantjes afneemt en zo ook de vrijwilligers voor de werkgroepen Eerste Heilige Communie, wij willen de samenwerking stimuleren.

De werkgroepen zullen de komende tijd aan de slag gaan met de planning en voorbereiding van de Eerste Heilige Communie in 2023. Via de scholen zullen ouders geïnformeerd gaan worden over aanmelding en voorbereiding. Pastoor Hermens en pastoraal werker Christianne Saris zullen de voorbereidingen gaan begeleiden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met pastoraal werker Christianne Saris: c.saris@hpancratius.nl

Hartelijke groeten

Het pastoraal team van de H. Pancratius Parochie

 

 

 

Berichtgeving KerkTV

In 2018 is binnen de gehele H. Pancratiusparochie gestart met het aanbieden van KerkTV. Geïnteresseerde parochianen konden hiervoor een abonnement afsluiten.

Gedurende de coronapandemie is – in verband met de beperkende maatregelen ten aanzien van het kerkbezoek – besloten KerkTV volledig open te zetten en beschikbaar te stellen aan al onze parochianen. Nu de pandemie onder controle lijkt en beheersbaar is zal KerkTV met ingang van 1 februari 2023 alleen nog middels de afsluiting van een abonnement toegankelijk zijn. Dit in verband met enerzijds de kosten die er aan verbonden zijn (iedere kijker kost geld, of het nu een live uitzending of een herhaling betreft) en anderzijds het feit dat het van belang is om als parochie en geloofsgemeenschappen samen te blijven komen.

Met de komst van pastoor Hermens is het aantal vieringen in de locaties behoorlijk opgeschroefd, zowel in het weekend als door de week.

U bent van harte welkom in één van onze kerken. Dat we door de ontmoeting en het samen vieren levende gemeenschappen mogen zijn en ons verbonden weten met elkaar.

Parochianen die reeds in het bezit waren van een abonnement worden via een brief geïnformeerd dat de halfjaarlijkse incasso’s weer als vanouds plaats zullen vinden.

Parochianen die nog geen abonnement hebben en er graag één af zouden willen sluiten kunnen zich hiervoor aanmelden bij het centraal secretariaat via tel.nr. 06-33564002 of via email info@hpancratius.nl

De kosten voor een abonnement voor KerkTV bedragen per halfjaar €30.

Hartelijke groet

Parochiebestuur H. Pancratiusparochie

 

Jongerengroep ‘Rock Solid’ bezoekt Utrecht

Donderdag 5 januari heeft jongerengroep Rock Solid van de H. Pancratiusparochie een bezoek gebracht aan de stad Utrecht. Om iets over 9 vertrok het gezelschap van 28 jongeren en 6 begeleiders met de trein vanuit Almelo naar Utrecht.

Op het programma stonden onder meer het beklimmen van de Domtoren en een bezoek aan het bisschopshuis. In het bisschopshuis werden ze met koffie en thee ontvangen door mgr. Woorts. Daarna was het tijd voor een rondleiding door het pand: wie woont hier, wie werkt hier, wie komen hier op bezoek? Zo kregen de jongeren een beeld van de verschillende afdelingen:

Jongerenwerk, Communicatie, Bouwzaken, Financiën et cetera. De kapel werd eveneens bekeken, waarbij vooral de schilderingen van het leven van Willibrord aan bod kwamen plus de kernelementen van een katholieke kerk zoals het tabernakel en de Godslamp. “Ze waren hier met veel plezier,” aldus mgr. Woorts.

De Utrechtse hulpbisschop schetste de jongeren en hun begeleiders ook de historie van het Aartsbisdom Utrecht en waarom Twente daartoe behoort. Hij nam als startpunt Jezus en de twaalf apostelen. De eerste apostel Petrus reisde naar Rome en stierf daar de marteldood. “De opvolger van Petrus en andere apostelen zijn de bisschoppen en die zijn het geloof verder gaan brengen. Vanuit Rome gingen missionarissen naar Engeland en Ierland, en van daaruit kwam Willibrord in 690 met 11 (of 12) andere monniken naar onze streken om Jezus en Zijn Evangelie bekend te maken en met de Kerk hier te beginnen,” zo vertelde mgr. Woorts.

Het eerste kerkje bouwde Willibrord op het huidige Domplein, aldus mgr. Woorts: “Dat was zijn missiepost en zo zijn hij, zijn medewerkers en hun opvolgers verder gaan missioneren. Dus vanuit het huidige Utrecht is ons katholieke geloof en Kerk-zijn ook in Twente gekomen. De huidige aartsbisschop van Utrecht is een verre opvolger van de H. Willibrord.”

Mgr. Woorts vertelde ook wat over de volgende bestemming: de momenteel nog in bouwdoeken gewikkelde Domtoren. Aan de hand van een grote kaars van de Domtoren liet hij zien dat deze is opgebouwd uit drie delen, een verwijzing naar de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Mgr. Woorts: “Het bovenste gedeelte is het meest open zodat de toren niet knapt bij hevige wind, maar dit kan tevens verwijzen naar de H. Geest die als een wind, als een adem door ons heengaat om ons te bezielen. Dat bovenstuk heet een lantaarn en die is octogonaal oftewel achtkantig, zoals ook veel doopvonten. Dat verwijst naar de (symbolisch) achtste dag, ofwel de nieuwe schepping in Christus en verwijst naar het eeuwig leven.”

Hij vergeleek de domkaars met het leven: “Je moet op een goed fundament staan en zoals de Domtoren groeien wij als het goed is door de jaren heen omhoog, in die zin: naar God toe. En uiteindelijk hopen we bij God thuis te komen in het eeuwig leven. Als ons levenskaarsje op is, is er altijd nog een ander Licht.”

Na zijn uitleg begon de klim in de domtoren, 465 treden en zo’n 100 meter hoog. Bovenin was het uitzicht prachtig.

Na de klim was er vrije tijd. Iedereen kreeg een envelop met 10 euro erin om zelf een maaltijd te kopen. De meesten bezochten het restaurant met de gouden bogen, oftewel McDonald’s maar er werden ook donuts en andere lekkernijen van gekocht. De dames hebben gezellig gewinkeld in Hoog Catharijne.

Om iets over half 7 stond de trein klaar om weer naar Almelo te gaan. Het was een mooie dag, veel gezien en geleerd en vooral veel gezelligheid.

Rock Solid is voor jongeren die willen groeien in geloof, samen actief bezig zijn met spellen, verdieping, op werkbezoek en het maken van vrienden. Kom vrijblijvend kennis maken!

Meer weten? www.hpancratius.nl of mail naar rocksolid@hpancratius.nl of neem contact op met diaken Bert Huitink 06-20432661

 

Kinder- en jeugdkerk organiseren een opa en oma viering.

Onze kinder- en Jeugdkerk organiseren vijf keer per jaar een viering of activiteit met een viering. Het zijn goed bezochte vieringen en activiteiten. Einde van deze maand staat er een bijzondere viering op de planning: een opa en oma viering. Gezinnen en kinderen mogen hun opa’s of oma’s meenemen naar de kerk. Een idee dat door de werkgroep voor de corona op de planning stond, helaas is het er de afgelopen twee jaar mede door de corona niet van gekomen. Het is nu weer mogelijk om dit te organiseren. De kinder- en jeugdkerk hebben daarvoor de handen ineen geslagen, samen gaan ze deze viering organiseren. De opa’s en oma’s mogen een kijkje komen nemen bij de kinder- en jeugdkerk, ze mogen ervaren hoe kinderen en jeugd samen viert. In deze viering zal ons eigen kinderkerkkoor komen zingen. Aansluitend aan de viering is er tijd voor koffie, thee en ranja voor de kinderen. U bent zondag 29 januari om 10.00 uur van harte welkom in de dagkapel van Geesteren.

Hartelijke groet namen de werkgroepen Kinder- en Jeugdkerk.

 

Rock Solid Junior en Rock Solid de groep TeenWork gaan op bezoek bij het klooster.

Deze activiteit stond al langere tijd op de planning, een bezoek brengen aan het klooster in Denekamp. Zondag 5 februari is het dan zover, we gaan met Rock Solid Junior, dat zijn de kinderen uit groep 7 en groep 8 uit het basis onderwijs en met de groep TeenWork, dat zijn de jongeren t/m 15 jaar naar het klooster. In het klooster hebben wij een eigentijdse activiteiten, van een film tot aan een rondleiding door het klooster. We vertrekken rond de klok van 10.30 uur en ergens rond de klok van 15.00 uur zijn we weer terug. Deze activiteit is inclusief lunch.

Nieuwsgierig?

Jongeren die nog niet eerder bij Rock Solid zijn geweest en benieuwd zijn wat we doen en hoe dat is zijn van harte welkom. Vaak is het voor jongeren een stap die gezet moet worden, je bent welkom, neem een vriend of vriendin mee en ervaar wat wij doen en hoe wij samen vrienden van elkaar zijn. Voor informatie neem contact op met Diaken Bert Huitink b.huitink@hpancratius.nl

Hartelijk groet namens de leiding van Rock Solid.

 

Kleinschalig wonen voor kinderen en (jong) volwassen!

(informatiebijeenkomst voor mantelzorgers uit Dinkelland en Tubbergen)

 Kleinschalige woonvormen sluiten vaak goed aan bij de wensen van ouders en/of verzorgers.

In tegenstelling tot grote organisaties waar vaker sprake is van een trage communicatie en bureaucratie, zijn binnen kleine ‘instellingen’ de lijntjes korter en de zorg persoonlijker!

Als ouder of verzorger wil je graag het allerbeste voor je kind of familielid! Na veel twijfels, discussies heb je dan toch besloten dat degene waar je van houdt, uit huis gaat. Dan wil je toch graag het beste? Sociaal werkers Mantelzorg Edith Harmsen en Nicolet Plegt (Stichting welzijn Tubbergen- Dinkelland, SWTD) organiseren een bijeenkomst over kleinschalige woonvormen met 2 gastsprekers!

Marja Lansink zal iets vertellen van het ‘Mooilevenhuis Tubbergen’ voor kinderen en jongvolwassenen die intensief zorg nodig hebben.

Als initiatief staat het Mooilevenhuis nog in ‘de steigers’ maar de droom van Marja Lansink, 1 van de initiatiefnemers is: ‘een thuis te kunnen maken, waar  bijzondere kinderen kunnen wonen en leven. Waar de dagelijkse zorg, 24 uur per dag, 7 dagen per week zo geregeld is dat deze bijzondere ouders weer gewone ouders kunnen zijn! En dat ze hun kind niet hoeven los te laten, maar dat ze het anders kunnen gaan vasthouden!

Willem Jansen  geeft informatie over het Thomashuis. Hij is zorgondernemer van het Thomashuis Zenderen. Ook komt een collega van Willem mee die dit jaar start met een Thomashuis in Almelo. Een Thomashuis kenmerkt zich als ‘een zo gewoon mogelijk thuis’, samen in de woonkamer tv kijken, in de tuin zitten. In een Thomashuis mag je zijn wie je bent!

Als je aanwezig wilt zijn op deze middag, ben je van harte welkom op:

Donderdag 2 februari van  14.00 tot 16.00 uur in Cafe de Molenberg, Ootmarsumseweg 375 in Reutum .

Aanmelden kun je doen per email bij e.harmsen@swtd.nl  of n.plegt@swtd.nl of telefonisch 06-38594369 / 06-38275388. (ook voor meer informatie). De sociaal werker Mantelzorg  biedt ondersteuning, persoonlijk advies, vrijwillige inzet en emotionele steun aan mantelzorgers.

Hartelijke groet,

Edith Harmsen en Nicolet Plegt-Koedijk 

Jaargang 60 nr. 2 en 3                                                                               7 t/m 20 jan.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

 

Thema: De ster                                                                        Openbaring des Heren

 1. 7 jan. 19.00 uur: Woord- en Communieviering

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 

Thema: Doop van de Heer                                                                                               

 1. 15 jan. 09.00 uur: Carnavalsviering m.m.v. Courage

(Diaken Huitink)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Actie Kerkbalans

 

 1. 17 jan. 19.00 uur: Eucharistieviering KVO

(Pastoor Hermens)

 

 

 

 

JAAROVERZICHT 2022 PAROCHIËLE KRONIEK

7 dopelingen

9 communicantjes

6 vormelingen

13 overledenen

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Gerda Haarman- Spijker

Beltweg 7, Manderveen

* 22-04-1935            ꝉ 19-12-2022.
Dat zij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 7 januari

Jaargedachtenis: Lies Paus, Johannes Rikhof, Gerard Niemeijer, Johanna Vrerink-Oude Hendriksman.

Misintenties: Joop Plegt, Jan Grootelaar (Manderveen), Henk en Trees Schröder-Meijer, Pastoor Heuven en overl. fam., Marietje ter Groot-Ophof, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, overl. ouders Meijer-Paus, Jan Oude Nijeweme (namens de noabers), Gerard en Rieka Kleizen.

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 15 januari

Misintenties: Joop Plegt, Joop Perdaan, Jan Oude Nijeweme.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 7 januari  19.00 uur

Lector: L. Oude Nijeweeme, Y. Nijhuis, J. Lescher.

Collectanten: J. Grootelaar, H. Mensen

Zondag 15 januari 09.00 uur

Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder

 

 

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 18 januari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 12 januari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

 

 

 

 

 

Gezocht:             Huishoudelijke hulp

circa 14 uur per week

 

Voor pastoor Hermens zijn wij op zoek naar

een nette en gezellige huishoudelijke hulp voor circa 14 uur per week.

 

Naast schoonmaakwerkzaamheden en verzorging van de was hoort bij voorkeur op bepaalde dagen ook de bereiding van maaltijden tot het takenpakket.

 

Werkdagen dinsdag tot en met vrijdag, bij voorkeur tussen 9.00 en 12.30 uur, maar deze uren zijn nader af te stemmen.

Bij belangstelling en voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:

Brigitte Holtschlag (vicevoorzitter parochiebestuur)

06-31751189/b.holtschlag@hpancratius.nl

 

 

 

 

 

 

 

In 2018 is binnen de gehele H. Pancratius parochie gestart met het aanbieden van KerkTV. Geïnteresseerde parochianen konden hiervoor een abonnement afsluiten.

Gedurende de coronapandemie is – in verband met de beperkende maatregelen ten aanzien van het kerkbezoek – besloten KerkTV volledig open te zetten en beschikbaar te stellen aan al onze parochianen. Nu de pandemie onder controle lijkt en beheersbaar is zal KerkTV met ingang van 1 februari 2023 alleen nog middels de afsluiting van een abonnement toegankelijk zijn. Dit in verband met enerzijds de kosten die er aan verbonden zijn (iedere kijker kost geld, of het nu een live uitzending of een herhaling betreft) en anderzijds het feit dat het van belang is om als parochie en geloofsgemeenschappen samen te blijven komen.

Met de komst van pastoor Hermens is het aantal vieringen in de locaties behoorlijk opgeschroefd, zowel in het weekend als door de week.

U bent van harte welkom in één van onze kerken. Dat we door de ontmoeting en het samen vieren levende gemeenschappen mogen zijn en ons verbonden weten met elkaar.

Parochianen die reeds in het bezit waren van een abonnement worden via een brief geïnformeerd dat de halfjaarlijkse incasso’s weer als vanouds plaats zullen vinden.

Parochianen die nog geen abonnement hebben en er graag één af zouden willen sluiten kunnen zich hiervoor aanmelden bij het centraal secretariaat via tel.nr. 06-33564002 of via email info@hpancratius.nl

De kosten voor een abonnement voor KerkTV bedragen per halfjaar €30.

Hartelijke groet

Parochiebestuur H. Pancratius parochie

Jaargang 59 nr. 51, 52 en 1                                                           17 dec. t/m 6 jan.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Beste parochianen,

Van sinterklaas richting kerst.

Sinterklaas vloog over de daken, de pieten leverden de laatste cadeaus af, de eerste kerstverlichting schitterden in onze huizen en tuinen. Het was ook nog advent, we zouden het bijna vergeten. Advent: bezinnen en voorbereiden op kerst. De decembermaand is een drukke periode, wat moeten we allemaal plannen, waar willen we naar toe? De kerstconcerten, of naar welke kerstmarkt, of gaan we in Duitsland naar de kerstmarkt, de kerstmiddagen van ons werk, de kerstborrel. De keuze is overweldigend, misschien wel teveel. Zo ben ik deze weken doorgekomen, er kwam veel op mij af. Tussendoor nadenken over kerstvieringen, vieringen voorbereiden, voor kerst een aantal huisbezoeken afleggen.

Ik word wakker als ik aan het bed van een parochiaan zit in de 1e week van de advent, een vrouw die in de laatste fase van haar leven is beland. Er vindt een bijzondere ontmoeting plaats het gaat over haar leven, het leven loslaten, dankbaar zijn. Ik word wakker als ik op bezoek kom bij een parochiaan: voor mij hoeft het niet meer, ik ben eenzaam!

Advent en kerst is druk met vele activiteiten, van concert tot aan kerstmarkt, van een borrel tot aan kerstavond samen vieren in onze kerken. We gaan door tot we aan de kerstmaaltijd zitten, dan gaan we het oude jaar uitluiden.

Advent en kerst is tijd van ontmoeten, ik hoop dat we de warme ontmoeting met mensen niet vergeten. Een moment dat we elkaar de handen vast houden en elkaar in de ogen kunnen kijken, de glinstering van kerst kunnen zien. Dat wij ondanks het drukke leven onze medemensen niet vergeten, mensen die vragen om nabijheid.

Ik wens u uiteraard ook een goede voorbereiding toe op kerst, in alles wat u doet en samen oppakt aan activiteiten. Dat hoort ook in deze maand december, zonder zou kaal zijn. Geniet van de gezelligheid en wat op u pad mag komen.

Namens ons pastoraal team en parochiebestuur wensen wij u fijne dagen, wij hopen van harte dat wij u welkom mogen heten in onze kerstvieringen. De kerststallen staan inmiddels in de kerken, de kerstverlichting brand, koren bereiden zich voor op kerst, dat doen wij samen met vele vrijwilligers. Samen willen wij als parochie kerst vieren. Wij wensen u zalig kerstmis.

Hartelijke groet,

Diaken Bert Huitink

 

Thema: Een teken                                                             4e zondag van de Advent

Zon.18 dec.    09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 1. 20 dec. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens).

19.00 uur: Kerstviering KVO

 

Thema: Licht in ons leven                                                                          Kerstavond

 1. 24 dec. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Courage

(Pastor Saris)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

                                                  Deurcollecte: Lourdeswerk

 

Thema: Licht in ons leven                                                                          1e Kerstdag

 1. 25 dec. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

Deurcollecte: Lourdeswerk

 

Thema: Licht in ons leven                                                                          2e Kerstdag

 1. 26 dec. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag is er geen viering in onze kerk.

 1. 3 jan. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens).

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Jan Oude Nijeweme

Vasserdijk 60, Langeveen

* 21-03-1936       ꝉ  04-12-2022

Dat hij mag rusten in vrede.

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 18 december

Jaargedachtenis: Aloy Tijhuis, Marie Niemeijer-Busscher, Henk Schröder.

Misintenties: Bennie Steggink, Stef Busscher, Joop Plegt, Jan Grootelaar (Manderveen), Cilia Weultjes-Lenes, Leo Scholten (Itterbeck), Jan Oude Nijeweme.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 24 december

Jaargedachtenis: Jan Mensen

Misintenties: Marietje ter Groot-Ophof, Steffanie Kroeze, Gerrit Albers en overl. ouders Droste-Derkink en fam., Bennie Mensen en overl. ouders Mensen-Paus en Johanna Klein Haarhuis, Marie Mensen-vd Aast, Herman Oude Elberink, overl. fam. Hein Rikhof, Gerard en Mien Hagedoorn-Bekhuis, overl. ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof, Leo Scholten (Itterbeck), Marinus en Marietje Finkers en Jan Kroeze, Hendrik Niemeijer en overl. fam., Gerard en Rieka Kleizen.

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 25 december

Jaargedachtenis: Hendrika Geertruida Rikhof-Paus, Bernard Rikhof. ouders Niemeijer-Krikhaar.

Misintenties: overl. Pastores, Lena en Gerhard Geerink, Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Jan en Catharina Nijhuis-Jongman, Gerard Bekhuis, Regina Oude Hendriksman, Marie Oude Hendriksman, ouders Schuurman-Maathuis, Jan en Truus ten Berge-Oude Kotte, Bennie ten Berge, ouders Bertels-Haarhuis en Jan, overl. ouders De Koning-Brekelmans, Gerard Oude Hendriksman, Bernard en Truus Bekhuis-Braakhuis, Marie Paus-Hamer, Gerard en Agnes Oude Nijeweme-Monnikhof, San en Jan Kleizen, overl. fam. Bekhuis-Waaijer, fam. Weusthuis-Haarhuis, ouders Schothuis-Wolters, ouders ter Groot-Nijkamp, Joop Plegt, Jan en Marie Pouwels, Jan Grootelaar (Manderveen), Bennie Kienhuis en overl. fam. Kienhuis (Manderveen), Rita Meijer en ouders Brouwhuis-Bruins, Henk en Trees Schröder-Meijer, fam. Kuipers-Boerrigter, Cilia Weultjes-Lenes, Gerard Pegge en José Damhuis-Pegge, Aloy Tijhuis, Gerrit Mensen, Jolanda Oude Booijink, Jan en Riek Snijders-Eidhof, overl. ouders Meijer-Paus, Jan en ouders Vrerink, Jan en Anneke Hagedoorn-Bekhuis en Marian Wiegink-Hagedoorn, Jan en Marie Pouwels, ouders Plegt-Paus en familie, ouders vd Aast-Kock, Bennie Kienhuis en overl. ouders Kienhuis-Droste, ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis, Jan Lohuis, overl. fam. Weusthuis-Kempers, ouders Hagedoorn-Groothuis, Annie Heppenhuis-Velers en ouders Heppenhuis-Hofsté, Jan Oude Nijeweme (namens de noabers), Herman en Marie Oude Avenhuis, Bernard en Truus Schröder, ouders Paus en Haarhuis en familieleden.

 

jaargedachtenissen en misintenties  maandag 26 december

Misintenties: Cilia Weultjes-Lenes, ouders J. Mensen-Weusthuis, ouders Everloo, Jan en Sien Derkink, Jan en Bart Bloemendaal, Toon Grootelaar, ouders Tijhuis-Horst en Lies, ouders Grootelaar-Oude Voshaar, fam. Perdaan-Plegt, Joop Plegt ouders Kienhuis-Hoek en fam., Bernard vd Aast.

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag  18 december 09.00 uur

Lector: Y.Nijhuis

Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder

Misdienaar: J. Kienhuis

 

Dinsdag 20 december 09.00 uur

Lector: T. Rozenkamp

Dinsdag 20 december 19.00 uur

Lector: A. Schothuis

Zaterdag 24 december 19.00 uur

Lector: A. Kroeze

Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder

Misdienaar: D. Pouwels, D. Hendriksen

Zondag 25 december 09.00 uur

Lector: J. Lescher, J. Pouwels, M. Pouwels
Collectanten: J. Grootelaar, H. Mensen

Misdienaar: T. Olimulder, S. Olimulder

Maandag 26 december 09.00 uur

Lector: I. Scholten

Collectanten: H. Mensen, J. Rozenkamp

Misdienaar: D. Hendriksen, J. Kienhuis

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 3 weken. Het volgende komt uit op woensdag 4 januari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag  29 december 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

Vieringen tijdens Kerstmis

Vieringen tijdens de Kerst worden in de kerk gehouden. De verwarming staat op een lage temperatuur, warme kleding wordt geadviseerd.

 

Water op het kerkhof

In verband met de wintermaanden is het water op het kerkhof afgesloten t/m maart.

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING:

Indien u ter voorbereiding op Kerstmis gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Hermens, tel. 0546-622196.

Daarnaast zal pastoor Hermens hiervoor in de basiliek van Tubbergen aanwezig zijn op vrijdag 23 december van 18:30 uur tot 19:00 uur.

 

KERKDEURCOLLECTE MET KERSTMIS

T.B.V. LOURDESFONDS

Na afloop van de vieringen op Kerstavond en 1e Kerstdag wordt er in alle kerken van onze H.Pancratius parochie een kerkdeurcollecte gehouden ten bate van het parochiële Lourdesfonds.

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor parochianen die graag een keer mee naar Lourdes willen, maar die de reis niet helemaal kunnen betalen. Voor deze pelgrims wil de parochie een steuntje in de rug verlenen, zodat men toch mee kan naar Lourdes. Ook komend jaar zal er naar verwachting weer een bedevaart naar Lourdes worden georganiseerd.

De contactpersonen voor het Lourdeswerk in onze negen geloofsgemeenschappen doen daarom – gesteund door het pastoresteam – een oproep aan alle bezoekers van de verschillende vieringen om de collecte bij de uitgang goed te gedenken.

Op die manier draagt u er uw steentje aan bij dat voor iedere parochiaan die dat wenst – ziek of gezond – een bedevaart naar het Maria-oord bij uitstek – Lourdes – een stukje dichterbij komt.

Desgewenst kunt u ook een bijdrage per bank overmaken op bankrekening NL14RABO0121443027 t.n.v. parochieel Lourdesfonds.

Namens onze pelgrims nu alvast heel hartelijk bedankt voor uw financiële bijdrage.

De parochiële Lourdesgroep.

 

Adventsactie 2022

Opvang en hereniging van straatkinderen in DR Congo.

In deze Adventstijd waarin we ons voorbereiden op de geboorte van Jezus Christus, willen we ons ook inzetten voor mensen overal ter wereld zoals in Congo.

DR Congo in centraal Afrika is door klimaat en grondstoffen een land met grote mogelijkheden. Helaas is het ook een land dat al jarenlang lijdt onder dictatuur, corruptie en uitbuiting. Door een langdurige burgeroorlog en een gebrek aan mogelijkheden op het platteland zorgden voor een massale uittocht naar de hoofdstad Kinshasa. Op straat leven veel kinderen die geen contact meer met hun hun familie hebben. Naar schatting zijn er tussen de 30.000 en 35.000 straatkinderen die zowel overdag als ’s nachts op straat leven.

Met dit project willen we samen met onze lokale partner Ndako Ya Biso 300 straatkinderen uit Kinshasa in hun centrum opvangen om ze uiteindelijk weer samen te brengen met hun familie. In het centrum krijgen de getraumatiseerde straatkinderen de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. Ze ontvangen praktische hulp zoals kleding, voedsel en gezondheidszorg. Daarnaast worden ze ook begeleid door psychologen. De gezinnen waarin de straatkinderen worden teruggeplaatst krijgen steun en advies hoe ze met de nieuwe gezinssituatie op de lange termijn kunnen omgaan.

De kinderen krijgen een jaar lang begeleiding. Ook krijgen ze les in lezen en schrijven, ruimte om te spelen en leren ze over hun rechten en plichten. Verder zijn er maandelijkse uitstapjes en gaat eens per jaar een groep naar een vijfdaags trauma opvangkamp.

 

 

Helpt U mee?

Dit kan door een gift te storten op NL89 INGB 0653 1000 00 ten name van Adventsactie onder vermelding “opvang van straatkinderen in DR Congo”

U kunt ook uw gift deponeren in de daarvoor bestemde bussen in onze kerken. De Actie loopt van 30 november tot en met 26 december.

Alvast dank voor uw bijdrage.

De gezamenlijke MOV groepen Heilige Pancratius Parochie.

 

Samenstelling Commissie van Beheer.

Sinds enige tijd heeft Mariëtte Hesselink zitting genomen in de Commissie van Beheer. Zij vervangt Harrie Weusthuis, die helaas de Commissie heeft verlaten. Mariëtte is algemeen lid en zal de andere leden ondersteunen en bijstaan. Zij zal haar best doen om de belangen van de parochianen goed te vertegenwoordigen.

Binnen onze parochie is zij reeds bekend als lector en uitvaartbegeleidster, maar toch nog even haar gegevens:

Mariëtte Hesselink  m.hesselink-ubbink@kpnmail.nl   06-30173233

 

Werkgroepen EHC en H.Vormsel.

Binnen onze parochie is helaas gebleken dat bij deze werkgroepen weinig of zelfs geen vrijwilligers meer te vinden zijn. Dit kan natuurlijk te maken hebben met het feit dat er sprake is van kerksluiting, maar deze Sacramenten zullen altijd blijven. Dus ook werkgroepen zullen moeten blijven bestaan. Een goede voorbereiding valt of staat met goede werkgroepen.

Eerste Heilige Communie:

Het sacrament van de Eerste Heilige Communie is, na de doop, de volgende stap op de geloofsweg van een kind. Zit uw kind in groep 4 of 5, dan kan hij of zij worden aangemeld voor zijn of haar Eerste Heilige Communie. Het ‘EHC-project’ zal in het voorjaar plaatsvinden.

De voorbereiding op weg naar de EHC bestaat uit twee woensdagmiddagen en een tafelavond. Deze kan binnen de eigen locatie plaatsvinden, mits er een werkgroep is.

De feestelijke eucharistieviering zal plaatsvinden in één van de kerken binnen het cluster in samenspraak met de werkgroepen.

Heilig Vormsel:

Het sacrament van het Heilig Vormsel is in de Kerk een teken van volwassenheid: de gevormde hoort dan meer bij de volwassenen dan bij de kinderen. De vormeling kiest ervoor om de keuze, die de ouders/verzorgers maakten voor het H. Doopsel, zelf over te nemen. Het Vormsel is de derde en laatste stap om volledig opgenomen te worden in de Kerk, na het H. Doopsel en de Eerste Heilige Communie. Het ‘H.Vormsel-project’ zal plaatsvinden in het najaar voor kinderen uit groep 8.

De voorbereiding op weg naar het H.Vormsel bestaat uit één zondag. Voor het Vormsel is er één gemeenschappelijke werkgroep gevormd met uit elke parochie 1 of meerdere vrijwilligers.

 

Aanmelden voor deze werkgroepen kan natuurlijk ook als uw kind jonger is.

Zijn er naar aanleiding van het bovenstaande vragen naar boven gekomen, stel ze dan gerust. Neem daarvoor contact op met Diaken Bert Huitink (b.huitink@hpancratius.nl) of Commissie van Beheer Langeveen (secretaris.langeveen@hpancratius.nl).

 

INSPIRATIEREIS NAAR ROME

Voor parochianen van de parochies Lumen Christi en H. Pancratius en verdere belangstellenden wordt er komend voorjaar  een inspiratiereis naar Rome georganiseerd en wel van 2 tot en met 8 juni 2023.

Tijdens deze achtdaagse vliegreis naar de Heilige Stad zullen we onder meer een bezoek brengen aan de bekende  St. Pietersbasiliek en de prachtige Sixtijnse kapel.  Daarnaast staat ook een bezoek aan het “oude Rome” op het programma, zoals het Colosseum, het Pantheon en het Forum Romanum.

In de “Nederlandse” kerk der Friezen zullen we op de zondag de Eucharistieviering bijwonen.

Uiteraard staat de wekelijkse audiëntie bij de paus op het programma en maken we een dagtocht naar Assisi, waar we het geboortehuis van de H. Franciscus bezoeken, alsmede de bekende Santa Maria Maggiore en de basiliek San Francesco met zijn vele prachtige fresco’s die het leven van Franciscus vertellen.

Een bezoek aan de uit de 7e eeuw daterende oude havenstad Ostia staat tevens op het programma.

De reis wordt begeleid door diaken Jan Kerkhof Jonkman en Arie Vreeswijk.

Afhankelijk van het aantal deelnemers bedragen de kosten van deze achtdaagse vliegreis plm. € 1600,– per persoon, op basis van een tweepersoonskamer, toeslag 1-persoonskamer bedraagt € 195,–.

Als u belangstelling hebt voor deze reis meld u dan aan via ahvreeswijk@outlook.com of tel. 06-50251252.

Toekomst van de kerk in Langeveen

Informatieavond 8 maart jl.

Op 8 maart 2022 zijn alle Langeveners/parochianen en werkgroepen uitgenodigd voor een vergadering Kerkenvisie Langeveen. Tijdens deze avond is uitgelegd wat een kerkenvisie is en waar we als dorp mee aan de slag moeten. Iedereen kon daar de vragen en ideeën, over de toekomst van de kerk, neerleggen.

 

De avond van 8 maart bleek niet voldoende. Stichting Oonze Keark en Commissie van Beheer hebben na deze datum aanvullende avonden gehouden waar mensen die daar behoefte aan hadden, dieper op de materie konden in gaan.

 

Uit al deze overleggen zijn ideeën voor de toekomst van de kerk, de kansen en bedreigingen in kaart gebracht. Het belangrijkste punt van overeenstemming tussen alle mensen die we gesproken hebben: de kerk dient zo lang als mogelijk is in de eredienst te blijven. Of dat in de kerk, in het parochiecentrum of in een deel van de kerk moet zijn dient nader onderzocht te worden.

 

Samen met de input van Dorpsraad, CvB en MV-L, heeft stichting Oonze Keark een Kerkenvisie Langeveen geschreven. Deze kerkenvisie wordt binnenkort ingediend bij de gemeente Tubbergen. Daarna begint echter pas het echte werk, hoe willen we alle kansen en bedreigingen het hoofd bieden. Daarvoor moeten we in gesprek met Parochiebestuur Tubbergen, de gemeente Tubbergen en Langeveners.

 

Zodra we weer input nodig hebben wordt iedereen wederom uitgenodigd om mee te praten. Mocht je in tussentijd de kerkenvisie graag in je bezit krijgen, mail dan met : oonzekeark@gmail.com. Ook gaan we, achter in de kerk, een aantal exemplaren neerleggen om mee te nemen voor wie geïnteresseerd is. Mocht je na lezen van de visie direct al vragen of opmerkingen hebben dan horen we die graag. Het is zeker geen statisch document en in de vervolggesprekken zullen we alle opmerkingen meewegen.

 

Rest ons om iedereen een Zalig Kerstfeest te wensen en een Gelukkig Nieuwjaar!

Stichting Oonze Keark

 

Bisdombedevaart Lourdes: enthousiasme groeit

Het Aartsbisdom Utrecht gaat in april 2023 voor de vijfde keer op bedevaart naar Lourdes. “Dit is een jubileumeditie waar we al enkele jaren naar uitkijken: vanwege corona kon deze vijfde bisdombedevaart in 2021 helaas niet doorgaan. Ons enthousiasme zien we ook in de parochies: De eerste aanmeldingen bij de parochies zijn al binnen, mensen hebben het samen op bedevaart gaan echt gemist.” Dat vertelde vicaris Ronald Cornelissen, die ook dit keer hoofdaalmoezenier zal zijn, in november 2022. Cornelissen: “Ik roep mensen op om met ons mee te gaan, het wordt een prachtige bedevaart.”

 

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert deze vijfde bisdombedevaart naar Lourdes samen met bedevaartorganisaties Huis voor de Pelgrim en Christoffelreizen. Parochies of groepen die met een andere bedevaartorganisatie deze reis zullen maken, zijn eveneens van  harte welkom om zich aan te sluiten. Ook zijn personen en groepen van buiten het aartsbisdom welkom. “We willen in Lourdes met één mooie grote groep ons geloof vieren en de onderlinge band versterken,” aldus Cornelissen. “Deze bisdombedevaart belooft weer een heel mooie reis te worden. Aan de eerste vier reizen namen pelgrims, van jong tot oud, uit alle parochies van het aartsbisdom deel.”

Het thema in Lourdes is in 2023 ‘…dat ze hier een kapel bouwen’, een vervolg op het jaarthema van 2022: ‘Ga zeggen aan de priesters…’. Eén van de hoogtepunten van de bedevaart is altijd de openluchtmis bij de Grot, waar Maria in 1858 aan het meisje Bernadette verscheen. Deze viering bij de Grot staat gepland voor zondag 30 april en zal dan ook de TV Mis zijn die op NPO 2 wordt uitgezonden. Verder staan uiteraard deelname aan de internationale Mis, de dagelijkse lichtprocessie en de sacramentsprocessie op het programma.

 

Reisopties:

TGV: 29 april t/m 6 mei 2023

Vliegtuig: 29 april t/m 4 mei 2023

Bus: 27 april t/m 5 mei 2023

 

Meer informatie:

 

 

 

 

Buurtkastje Langeveen

Een pak spaghetti, een pot tomatensaus of dat pak keukenpapier. Het buurtkastje staat vol met allerlei boodschappen van mensen die iets over hebben. Om anderen te helpen en voedselverspilling tegen te gaan.

Andere mensen zetten er iets in, maar wie mag er dan iets uithalen?

Er worden geen vragen gesteld bij het kastje. Je hoeft niet te betalen en je hoeft geen lid te zijn. Wat je nodig hebt mag je pakken en je mag geven wat je kunt missen.

 

Het buurtkastje staat achter in de kerk van Langeveen en wordt aanstaande zondag 18 december na de viering van 09.00 uur door pastoor Hermens en de kinderburgemeester Annemijn Olthof geopend.

 

Het buurtkastje is een initiatief van Daniëlle Rekers en een aantal buren van de kerk. De eerste inhoud van de kast is mogelijk gemaakt door het Rabobankfonds Langeveen.

 

We hopen dat het kastje gevonden wordt; om spullen in te zetten maar ook om er uit te halen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstgroet.

 

Als het donker wordt,                           
De nachten lang, de dagen kort,
Dan voelt het aangenaam,
Als alle lichtjes branden gaan.
Vergezeld van onze wensen:
“Een fijne Kerst voor alle mensen,
En met elkaar,
Een heel goed Nieuwjaar!

 

Bestuur en leden liturgiekoor.

 

 

 

 

 

 

 

kerstgroet

De stilte van kerst
maakt ons oprecht dankbaar voor
het voorbije jaar
het onbekende van nieuwjaar
geeft hoop met God in ons midden

 

Commissie van Beheer Langeveen wenst u allen een zalig Kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar!

 

Jaargang 59 nr. 49 en 50

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Advent, een nieuw begin.

Met de advent beginnen we weer aan een nieuw kerkelijk jaar. En zo maken we weer een nieuw begin. Dit nieuwe begin wordt voor mij wel heel concreet. Opnieuw beginnen in een nieuwe parochie. De mensen, de gebruiken, de nieuwe plekken leren kennen. Natuurlijk mag ik ook mijn ervaringen meenemen wat ik de afgelopen 19 jaar als pastor heb mogen leren. Maar een nieuw begin vraagt altijd om nieuwe perspectieven, nieuwe gezichtsvelden.

Advent, een nieuw begin, maar ook een tijd van bezinning en bekering. We worden in de weken van de advent opgeroepen om waakzaam te zijn. Over enkele weken vieren we dat God mens geworden is, dat Hij ons zeer nabij is gekomen in die ene Mens Jezus Christus. Hem toelaten in het diepst van ons bestaan, vraagt ook om, waakzaamheid, om bezinning en bekering. Advent, we worden nu geroepen om daadwerkelijk mens te worden. Dat wil zeggen om door alle sleur en vanzelfsprekendheid heen, met een  ander perspectief naar de werkelijkheid van alle dag te zien, niet wachten en afwachten, maar waakzaam te zijn in het leven van alle dag, zodat daadwerkelijk een nieuw begin mogelijk is. Dat vraagt van ons om een ander gezichtsveld. Zodat een nieuw begin mogelijk kan worden.

Durf je leven te leven. Breek de muren om je eigen bestaan af, wacht niet af. Maar laat je raken, laat je diep raken door de naasten om je heen, dan klinkt misschien het besef door dat God niet veraf is maar Hij je nabij komt omdat Hij mens geworden is. God komt niet van boven uit de hemel naar beneden, Hij komt in de eerste plaats tot ons in de mensen die wij ontmoeten.

Een vrouw had op haar verlanglijstje voor Sinterklaas geschreven dat ze zo’n heimwee had naar de tijd van weleer. De tijd van toen zij nog kind was. Ze herinnerde zich de warme en mooie sinterklaasavonden. Nu was ze alleen in een grote stad. Ze wenste dat ze het kinderlijke gevoel van haar kinderjaren weer terug mocht vinden. De avond voor Sinterklaas liep ze langs de grachten. Diep in haar binnenste leek ze de stem van Sinterklaas te horen. Het kinderlijke gevoel van weleer vind je nooit meer terug. Blijf niet op je kamer, steek niet daar een kaars aan, en schrijf daar geen droefgeestige gedichten over de tijd van toen. Dat maakt het allemaal nog erger. En het is ook makkelijk. Maar doe als ik ga naar de mensen en doe goed. Dat maakt je gelukkig en doet je leven.

Ontmoet de ander en laat je zien, om zo een mens onder de mensen te zijn, een teken zelfs van Gods uitdelende liefde. Zo wordt elke dag een nieuw begin, met nieuwe kansen en nieuwe hoop.

God is mens geworden dat vieren we met Kerstmis, God is ons heel nabij gekomen in een Kind, in een Mens, zodat wij ook mens worden, oprecht mens, zoals God ons heeft bedoeld. Beeld en gelijkenis van Hem. En daarin is dat Kind, die Mens, onze Weg, de  Blijde Boodschap zelf, Jezus Christus.

Pastoor Hermens

Thema: Maak zijn paden recht                                    2e zondag van de advent

 1. 3 dec. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Courage

(Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 1. 6 dec. 09.00 uur: Eucharistieviering in de kerk

(Pastoor Hermens).

 

Thema: Adventsactie                                                        3e zondag van de advent

 1. 10 dec. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor (parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 3 december

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Bennie Steggink, Marian Scholten-Sessink, Stef Busscher, Joop Plegt, Jan Grootelaar (Manderveen), Cilia Weultjes-Lenes, ouders J. Mensen-Weusthuis.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 10 december

Jaargedachtenis: Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, oma Rikhof, Sieny Kuipers-Kempers, H. Mensen.

Misintenties: Stef Busscher, Joop Plegt, Jan Grootelaar (Manderveen), Cilia Weultjes-Lenes, Jan en Riek Snijders-Eidhof.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 3 december 19.00 uur

Lector: I. Scholten

Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder

Misdienaar: D. Hendriksen

 

 

 

Zaterdag 10 december 19.00 uur

Lector: M. Hesselink, J. Lescher, M. Pouwels
Collectanten: J. Grootelaar, J. Pouwels

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende informatieblad komt uit op woensdag 14 december en is dan voor 3 weken ivm de feestdagen. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 8 december 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Dit geldt ook voor de misintenties van Kerstmis, graag duidelijk aangeven op welke dag de intentie gelezen moet worden. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

 

 

Doordeweekse vieringen

Met ingang van 1 december a.s. worden de doordeweekse vieringen in onze geloofsgemeenschap hervat. Deze zullen plaatsvinden op de eerste en derde dinsdagmorgen van de maand om 9.00 uur in de dagkapel. Na de viering is er dan gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken. U bent van harte uitgenodigd deze vieringen bij te wonen.

 

Vieringen tijdens Kerstmis

Kerstavond 19.00 uur Woord-en Communieviering m.m.v. Courage en pastor Saris

1e  Kerstdag 9.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Liturgiekoor en parochiële werkgroep.

2e Kerstdag 9.00 uur Eucharistieviering  pastoor Hermens m.m.v. het

Liturgiekoor.

Vieringen tijdens de Kerst worden in de kerk gehouden. De verwarming staat op een lage temperatuur, warme kleding wordt geadviseerd.

 

Dank!!

Veranderen van parochie geeft voor bijna iedereen die in het pastoraat werkt, een dubbel gevoel. Je neemt afscheid van hen waar je de afgelopen jaren een band mee hebt opgebouwd en je begint aan een nieuwe uitdaging met nieuwe mensen.

In de Pancratiusparochie heb ik al mogen merken, dat men mij hier warm ontvangt. Dat is mooi, heel mooi. Daar ben ik dankbaar oor. Het geeft mij het gevoel dat we samen voor deze parochie staan. Dank aan het pastoraalteam, het parochiebestuur, de vicaris, onze bisschop. Dank aan hen  die de kerk en buiten de kerk alles zo mooi versierd hebben. Dank aan het koor uit de Mariaparochie. Dank aan allen die de installatieviering mogelijk hebben gemaakt. Dank voor de vriendelijke woorden van welkom, de kaartjes die ik heb mogen ontvangen. Dank aan een ieder! Verder noem ik geen groepen of namen meer, want dan vergeet ik altijd wel iemand. Daarom iedereen Bedankt!!!

Tot slot bid ik om Gods rijkste zegen voor onze Pancratiusparochie. Dat we mogen blijven groeien  als kinderen van God en leerlingen van Jezus Christus.

Met hartelijk groet,

Pastoor Hans Hermens

 

Good goan!

Helemaal een verrassing was het niet: na zes jaar pastoor te zijn geweest van onze mooie Pancratius parochie, mag ik mijn onderwijstaken uitbreiden aan het Twents Carmel College in Oldenzaal en pastoraal ingezet worden in de parochies van Borne, Hengelo, Delden en omstreken.

Dankbaar ben ik voor het hartverwarmende afscheid van onze parochie, een paar weken geleden. Naast de aanwezigheid van parochianen, collega’s en vrienden, heb ik ook veel kaarten of appjes mogen ontvangen. Middels deze weg: ‘onmeunig’ dank!

Zes jaar geleden kwam ik te midden van onze gemeenschappen, na zes prachtige jaren in de Achterhoek. Die overgang was destijds niet licht, maar vanaf het allereerste moment heb ik mij thuis gevoeld. Dank jullie wel voor die openheid en dat vertrouwen! Dankbaar ben ik voor de hartelijke en leerzame samenwerking met mijn collega’s van het pastorale team en parochiebestuur, het centrale secretariaat, met de commissies van beheer en pastoraatsgroepen en de talloze vrijwilligers. Jullie hebben mij laten zien wat voor een vreugde en verrijking het kan geven ‘samen kerk’ te zijn!

Natuurlijk zijn er naast de mooie en gedenkwaardige momenten, ook moeilijke momenten geweest. Voor mij persoonlijk is dat de aankondiging geweest van de voorgenomen sluiting van zes kerken; ik heb de emoties, die dit heeft losgemaakt, gezien en gevoeld – het heeft mij niet onberoerd gelaten: ik ben immers geen priester geworden en naar onze parochie gekomen om kerken te sluiten en mensen pijn te doen. Tegelijkertijd heb ik ook gezien hoe mensen moedig zijn opgestaan om deze realiteit vorm te geven, het heeft mij vertrouwen gegeven dat Gods Geest óók in deze tijden aanwezig is.

In al mijn werkzaamheden en verantwoordelijkheid heb ik ook fouten gemaakt, heb ik mensen teleurgesteld en heb ik niet aan verwachtingen voldaan. Ik wil jullie, die het betreft, dan ook – langs deze weg – om vergeving vragen.

Van harte wens ik onze parochie alle goeds en in Gods naam geluk toe! En wil ik afsluiten met de oeroude Twentse groet, die ook mijn onlangs overleden vader steevast gebruikte: Good goan!

Casper Pikkemaat

 

Aanpassing energiemaatregelen met ingang van weekend 19/20 november

Het parochiebestuur heeft besloten om gezien de sterke daling in temperatuur de komende dagen met ingang van 19 november aangepaste maatregelen door te voeren voor de verwarming van onze kerken.

In de periode 19 november tot en met 28 februari wordt de temperatuur voor aanvang van de viering (weekendviering, uitvaart- en afscheidsviering en avondwake) op 15⁰ C gebracht. Bij aanvang van de viering wordt de verwarming volledig uitgeschakeld.

Doopvieringen zullen in dagkapellen of kleinere ruimtes plaatsvinden die met minder kosten te verwarmen zijn.

Voor de doordeweekse vieringen en repetities van koren is reeds eerder een beleid afgegeven en deze blijft tijdens de winterperiode van kracht.

Kerkgangers worden opgeroepen zich warm te kleden en indien gewenst een dekentje mee te nemen naar de kerk. In de loop van februari volgt communicatie over de periode erna.

 

 

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING:

Indien u ter voorbereiding op Kerstmis gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Hermens, tel. 0546-622196.

Daarnaast zal pastoor Hermens hiervoor in de basiliek van Tubbergen aanwezig zijn op vrijdag 23 december van 18:30 uur tot 19:00 uur.

 

Adventsactie 2022

Opvang en hereniging van straatkinderen in DR Congo.

In deze Adventstijd waarin we ons voorbereiden op de geboorte van Jezus Christus, willen we ons ook inzetten voor mensen overal ter wereld zoals in Congo.

DR Congo in centraal Afrika is door klimaat en grondstoffen een land met grote mogelijkheden. Helaas is het ook een land dat al jarenlang lijdt onder dictatuur, corruptie en uitbuiting. Door een langdurige burgeroorlog en een gebrek aan mogelijkheden op het platteland zorgden voor een massale uittocht naar de hoofdstad Kinshasa. Op straat leven veel kinderen die geen contact meer met hun hun familie hebben. Naar schatting zijn er tussen de 30.000 en 35.000 straatkinderen die zowel overdag als ’s nachts op straat leven.

Met dit project willen we samen met onze lokale partner Ndako Ya Biso 300 straatkinderen uit Kinshasa in hun centrum opvangen om ze uiteindelijk weer samen te brengen met hun familie. In het centrum krijgen de getraumatiseerde straatkinderen de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. Ze ontvangen praktische hulp zoals kleding, voedsel en gezondheidszorg. Daarnaast worden ze ook begeleid door psychologen. De gezinnen waarin de straatkinderen worden teruggeplaatst krijgen steun en advies hoe ze met de nieuwe gezinssituatie op de lange termijn kunnen omgaan.

De kinderen krijgen een jaar lang begeleiding. Ook krijgen ze les in lezen en schrijven, ruimte om te spelen en leren ze over hun rechten en plichten. Verder zijn er maandelijkse uitstapjes en gaat eens per jaar een groep naar een vijfdaags trauma opvangkamp.

Helpt U mee?

Dit kan door een gift te storten op NL89 INGB 0653 1000 00 ten name van Adventsactie onder vermelding “opvang van straatkinderen in DR Congo”

U kunt ook uw gift deponeren in de daarvoor bestemde bussen in onze kerken. De Actie loopt van 30 november tot en met 26 december.

Alvast dank voor uw bijdrage.

De gezamenlijke MOV groepen Heilige Pancratius Parochie.

ROCK SOLID & ROCK SOLID JUNIOR KIJKEN TERUG OP BIJZONDERE AVONDEN!

Wat gebeurd er in een jeugdgevangenis.

Rock Solid stond vrijdagavond 11 november in het teken van de jeugdgevangenis. Margreet Sanders, gevangenispastor en schrijfster van het boek: ‘voor God kom ik de cel uit’ was onze gast. Ze vertelde over het leven in de gevangenis en specifiek over de jeugdgevangenis. Wat betekent gevangen zitten, wat mag je allemaal niet, wat moet je inleveren. De jongeren hadden hun rugtas bij zich met spullen wat hun dierbaar is. Wat ze bij zich hadden en hun dierbaar is moesten ze in de rugtas doen: mobiele telefoon, sleutels, sieraden, riem en nog veel meer. De rugtas mochten ze inleveren. Dan heb je niets meer: welkom in de gevangenis! Aansluitend werd er ingegaan op verhalen, over muziek die belangrijk is, waarom ze naar de kerk gaan, voor wie ze een kaars aansteken, de rozenkrans en de bijbel. Het jongerenpastoraat Moving-On uit de Plechelmus parochie had zich bij onze jongeren aangesloten. Een mooie avond, met een goede gast, ontmoeting en aandacht voor elkaar.

 

Het leven in de Wonne.

Vrijdag 18 november vertrokken 14 jongeren en vijftal begeleiders van Rock Solid Junior naar Almelo voor een bezoek aan woongemeenschap de Wonne.

De Wonne is een gemeenschap voor  mensen die door verschillende omstandigheden geen dak boven hun hoofd hebben. De Wonne wordt gerund door 3 vaste bewoners en kunnen onderdak bieden aan 8 mensen. De jongeren mochten nadenken waarom mensen op straat dreigen te komen. Ze kregen uitleg hoe ze samen leven en taken verdelen. In twee groepen kregen de jongeren een rondleiding door het huis. Het huis heeft een eigen kapel waar de bewoners samen komen om te bidden. Ze mochten deelnemen en ervaren hoe ze samen bidden, lezen en zingen. In de keuken stonden kratten met eten. Dat is het overgebleven voedsel van de voedselbank. Dit delen ze uit aan mensen die niet in aanmerking komen voor de voedselbank. Rond de klok van 21.00 uur werden de jongeren thuis gebracht. Het was een bijzondere avond, na dit bezoek gaven jongeren aan dat ze dankbaar zijn voor hun leven, voor een dak boven hun hoofd en hoe bijzonder het is dat er mensen zijn die mensen in nood nabij zijn.

Rock Solid en Rock Solid Junior is van en voor jongeren.

Maandelijks is er voor de jongeren van Rock Solid een activiteit. De activiteiten zijn gericht op het leven van jongeren en op de samenleving. Vanuit de kerk proberen wij aansluiting te vinden met jongeren, dat doen wij op een eigentijdse manier. Vaak wordt er gedacht dat Rock Solid saai is, niet uitdagend. Ik kan u verzekeren dat het niet saai is.

Bij Rock Solid Junior en het grote Rock Solid gaat het niet om prestaties, je mag jezelf zijn. We trekken samen op, worden vrienden van elkaar, we gaan op pad buiten de muren van de kerk. Bij Rock Solid Junior en Rock Solid maken wij jongeren bewust van het geloof in hun leven.

Rock Solid Junior heeft 5 activiteiten per jaar, Rock Solid komt maandelijks op de vrijdagavond samen. Jongeren moeten er tijd voor maken, ouders moeten dit stimuleren.

 

Voor informatie kunt u terecht bij Diaken Bert Huitink

B.huitink@hpancratius.nl

 

DE KINDERKERK VIERT KERST.

De kinderkerk viert zoals ieder jaar kerst, deze viering zal dit jaar op zondag 18 December gevierd worden in de dagkapel van Geesteren.  De viering zal om 10.00 uur beginnen, u zult worden begroet door jonge midwinterhoornblazers uit Reutum.

Ons eigen kinderkerkkoor onder leiding van Wilma Thöni zal de vaste liederen zingen, deze keer zingen zij ook kerstliederen. Wil je eenmalig meezingen dan kan dat ook, je bent woensdagmiddag 14 december om 15.00 uur van harte welkom bij de repetitie in de dagkapel in Geesteren, deze repetitie duurt ongeveer 45 minuten.

Tijdens de viering gaan we op het scherm kijken naar het kerstverhaal en we luisteren wat er allemaal gebeurd bij het verhaal van kerst. Dit jaar gaan we aansluitend aan de viering naar de kerk tegenover de dagkapel. In de kerk gaan we naar de grote kerststal, wat is daar te zien? Het jeugdorkest van de muziekvereniging St. Caecilia zal in de kerk mooie kerstliederen ten gehore brengen.

Als afsluiting is er warme chocomelk, iets lekkers, voor ouders is er ook chocomelk of als ze liever koffie of thee willen kan dat ook. We hopen dat het buiten een aangename temperatuur mag zijn. Daar mogen de geluiden van de midwinterhoorns in onze oren klinken.

Ouders die nog niet eerder bij de kinderkerk zijn geweest nodigen wij van harte uit, kom kennis maken met onze kinderkerk, de kinderkerk is voor jonge gezinnen, bij de kinderkerk proberen wij onze jongste kinderen vanaf 2 jaar kennis te laten maken met de verhalen van Jezus. Bij de kinderkerk bidden en zingen wij samen.

Voor informatie over de kinderkerk kunt u terecht bij diaken Bert Huitink b.huitink@hpancratius.nl

Wees 18 december van harte welkom bij de kerstviering van de kinderkerk.

Hartelijke groeten namens de werkgroep kinderkerk,

Linda, Marloes, Stefanie, Dorien en Diaken Bert Huitink.

 

De jeugdkerk H. Pancratius parochie  viert advent.

Zaterdagmiddag 26 november was er jeugdkerk, deze stond in het teken van advent.

Uit verschillende dorpen kwamen kinderen samen om stil te staan bij advent. Diaken Bert Huitink gaf uitleg wat advent betekent, waarom we kaarsen aansteken, welke kleur hoort bij advent en waarom wordt er bij de 3e zondag een roze kaars aangestoken. Bij advent hoort de midwinterhoorn, in de periode van de advent klinken de geluiden uit de mooie midwinterhoorns. Joris, een van de kinderen, vertelde hierover en blies op zijn midwinterhoorn.

Aansluitend gingen de kinderen stappen zetten door de kapel, we kwamen langs een viertal kaarsen van de advent. Iedere kaars had een boodschap, in de vorm van een gedachte of een gebed. Daarna was het knutseltijd, kinderen maakten hun eigen adventskrans van handen. Tegen 17.30 uur was er een broodje knakworst voor het harde werken. De jeugdkerk kijkt terug op een geslaagde middag. Dank aan de werkgroep voor hun enthousiasme en creativiteit.

De jeugdkerk is voor kinderen om uitleg te geven over geloof, dat doen we op een eigentijdse manier met doe activiteiten. Het is een vervolgstap voor kinderen die de 1e H. Communie hebben ontvangen. Voor informatie kunt u terecht bij Diaken Bert Huitink jeugdkerk@hpancratius.nl.

Kerst kinderkerk:

Zondag 18 december viert de kinderkerk Kerstmis, deze begint om 10.00 uur in de dagkapel in Geesteren.

Opa en oma viering:

29 januari viert de kinder- jeugdkerk een opa en oma viering, kinderen mogen opa’s en oma’s meenemen naar hun kerk. Deze viering begint om 10.00 uur in de dagkapel in Geesteren, een datum om te noteren.

 

Bijzondere kerstviering in de protestantse kerk op zaterdag 17 december

Op zaterdagavond 17 december om 18.00 uur vindt de bijzondere kerstviering plaats voor de bewoners van Aveleijn, de Twentse Zorgcentra en JP van de Bent in de protestantse kerk aan de Hattinkstraat 2 in Tubbergen. Ook thuiswonende cliënten zijn van harte welkom met een begeleider. Het koor Courage uit Langeveen zal zingen en dominee Esther Scheer-Weijenberg en pastor Christianne Saris zullen in deze viering voorgaan.

Voor de coronatijd vond deze viering altijd plaats in de basiliek in Tubbergen. In 2020 moest  de viering worden afgelast en in 2021 is er in aangepaste vorm bij het kerstfeest stilgestaan. In kleine groepen kwamen de cliënten toen naar de basiliek, waar het kerstverhaal werd verteld en er mogelijkheid was om een kaarsje aan te steken. Terugkijkend werd er vastgesteld dat deze vorm van samenkomen door veel cliënten en begeleiders erg gewaardeerd werd. Er was meer ruimte voor interactie en om hen er persoonlijk bij te betrekken. Daarom heeft de werkgroep gezocht naar een middenweg tussen de kerstviering zoals die voorheen werd georganiseerd en de samenkomst in de kleine groep van vorig jaar. Vandaar dat er dit jaar voor alle cliënten van de verschillende organisaties en de thuiswonende cliënten een kerstsamenzijn georganiseerd wordt in de protestantse kerk van Tubbergen. Deze kerk is kleiner in omvang dan de basiliek en doet daardoor wat intiemer aan.

Het gevolg van deze keuze is dat het dit keer helaas niet mogelijk is om verwanten in de kerk te ontvangen, afgezien van een ouder die hun thuiswonend kind naar de kerk wil begeleiden.

Wij bieden alle geïnteresseerden de mogelijkheid aan de dienst online mee te maken. Via de website kerkdienstgemist.nl. Als u bij ‘Zoek kerk’ de plaatsnaam ‘Tubbergen’ invoert, krijgt u als resultaat de Protestantse gemeente Tubbergen in beeld. Als u op deze naam klikt, komt u bij de uitzendingen terecht. Kies de uitzending van de kerstviering en klik erop. Als deze actief is, komt u in de uitzending.

Mocht u de dienst op een ander tijdstip willen bekijken dan is dit ook mogelijk via bovenstaande opties. Terugkijken is mogelijk vanaf een uur na de live-uitzending. De opname blijft een week beschikbaar.

Werkgroep bijzondere Kerstviering