De Corona Tijd is voor velen een tijd van bezinning op ons zelf én de wereld om ons heen. Een tijd van inleveren op allerlei manieren, versobering. Een jaarlijks terugkerende tijd van bezinning en minderen is ook de Vastentijd die zoals gebruikelijk van start zal gaan op Aswoensdag en eindigt met Pasen.

In onze parochie wordt dit jaar weer meegedaan aan de jaarlijkse bisschoppelijke Vastenactie. Dit jaar steunt Vastenactie het project “WERKEN AAN JE TOEKOMST” De campagne staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden en laat zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijenhouder of mandenvlechter.

Vastenactie ondersteunt daarom wereldwijd projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en geeft ondersteuning bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal.

Samen met u wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen voor een vervolgopleiding. Dit vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen en zelfstandig hun inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te zetten. Wij hopen daarom dat u een bijdrage, ook al is deze klein, aan Vastenactie kunt en wilt besteden om zo de jongeren en volwassenen die uw steun kunnen gebruiken te helpen Op www.vastenactie.nl leest u meer over de verschillende projecten. Help Vastenactie de projecten te ondersteunen. Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Zodra de vieringen weer publiekelijk toegankelijk zijn zullen vanaf Aswoensdag de collectebussen in de weekenden achter in de kerk te vinden zijn of kunt u uw geld deponeren in de daarvoor bestemde offerblokken.

Wij hopen ook dit jaar weer op uw bijdrage!
MOV groepen H. Pancratius parochie

In de maanden september, oktober, november hebben informatieavonden plaatsgevonden in alle geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius parochie, n.a.v. het bericht van de voorgenomen sluiting van zes van de negen kerken. Naast een toelichting op deze berichtgeving (welke in de komende weken uitgegeven zal gaan worden), hebben parochianen ook de gelegenheid gekregen om vragen te stellen. Deze zijn – voor zover mogelijk en voor zover onze kennis reikt – beantwoord.

Ondertussen heeft het parochiebestuur de meest relevante vragen en antwoorden gebundeld; deze vindt u onderaan dit bericht. Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, schroom dan niet om deze te stellen aan de leden van het pastoraal team en parochiebestuur.

Vragen en Antwoorden Informatieavonden V1.0

 

Jaarlijks wordt in alle christelijke kerken de Actie Kerkbalans gehouden. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken dus een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijft de parochie van waarde voor hun parochianen en de samenleving.

Onze parochie is altijd gewend geweest dat in de eerste weken van het nieuwe jaar aandacht wordt gevraagd voor deze inzamelingsactie. Al enige jaren is het tijdstip van deze Actie Kerkbalans een punt van gesprek; doorgaans is januari een koude maand en het is de vraag in hoeverre het verantwoord is om onze vrijwilligers de straat op te laten gaan. Dit jaar speelt de coronapandemie natuurlijk een zeer grote rol. In overleg met de werkgroep Actie Kerkbalans en de commissies van beheer, heeft het parochiebestuur besloten om de Actie Kerkbalans te verplaatsen naar het voorjaar, te weten: 4 – 18 april 2021. Hierover bent u al eerder in de informatiebladen en in ons parochiemagazine Kompas over geïnformeerd.

Ondertussen worden er voorbereidingen getroffen om de aanstaande Actie Kerkbalans in april zo goed en veilig mogelijk te organiseren; houdt daarvoor de informatiekanalen in de gaten. Uw bijdrage blijft – ook in het licht van de ontwikkelingen in onze parochie – van grote waarde om als kerk zichtbaar aanwezig te blijven in onze negen geloofsgemeenschappen.

Jaargang 58 nr. 4 en 5                                                                    23 jan. t/m 5 febr.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Beste parochianen,

Corona en ziek worden, hebben dezelfde symptomen!

Wij zitten midden in de coronatijd, de samenleving, mensen zijn ontwricht in hun dagelijkse bestaan, er lijkt nog geen einde aan te komen. Hoe verder? Voorlopig kan er weinig. Corona kun je vergelijken met ziek worden. Hoe vaak horen wij dat mensen ziek worden, ze door hun ziekte worden beperkt. Ze kunnen niet meer zelfstandig functioneren, moeten toegeven en gaan de strijd aan om zo goed mogelijk te herstellen.

 

Met de corona zijn wij ook de strijd aangegaan, een hardnekkige strijd, het lijkt alleen maar achteruit te gaan, de mensen en de samenleving worden beperkt in het dagelijkse leven. Het leek iets beter te gaan met de corona in de zomer van 2020, toch sloeg de corona opnieuw weer toe in het najaar. We moesten terug naar af, op zoek naar een juiste therapie, een goed medicijn.

 

Corona en ziek worden kun je vergelijken!

 

Ziek zijn en proberen beter worden heeft impact op je leven, je moet het leven aanpassen, je ervaart dat gezondheid een rijkdom is. De corona heeft impact op ons leven en de samenleving. Je ervaart wat het betekent als het leven wordt ontwricht, hoe rijk zijn wij als wij onze gang kunnen gaan.

 

Bovenstaande heb ik geschreven uit eigen ervaring, vanaf januari 2020 ben ik zelf beperkt geworden door rugklachten en ging ik het gevecht aan met mijn beperkingen. Met therapie begonnen dat had geen baat, de behandeling bij de rugpoli had geen baat. Worden doorverwezen en opnieuw beginnen, medicatie werd aangepast. Uiteindelijk moet je gaan voor de laatste mogelijkheid: operatie.

Vanaf November zit ik gedeeltelijk in de ziektewet en was beperkt zichtbaar, niet zichtbaar in de vieringen en uitvaarten, beperkt werkzaamheden verrichten. Ik was weinig zichtbaar in de parochie, hooguit bij huisbezoeken waar ik op de fiets naar toe kon.

 

Zo ben ik de strijd aangegaan met mijn rug zoals de samenleving de strijd aan ging met  corona. Het vaccin moet ons helpen om de strijd tegen corona te overwinnen. Bij mij is het een operatie die mij moet helpen om weer redelijk te kunnen functioneren. De samenleving moet herstellen van de corona, langzaam weer de draad van het leven oppakken. Ik zal ook moeten herstellen na de operatie, ik zal een revalidatie periode moeten ondergaan om terug te komen.

 

Moed en hoop houden is de juiste therapie, ik zeg: gelukkig kunnen wij van de corona en ik van mijn beperkingen herstellen, er zijn vele mensen die niet kunnen herstellen door ziekte. In de loop van Maart hoop ik langzaam weer zichtbaar te zijn in de parochie, dan hoop ik dat u en de samenleving herstellende is van de corona.

 

Pas goed op u zelf en elkaar.

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink.

Thema: Breng de blijde boodschap                             3e zondag door het jaar

  1. 24 jan. 09.00 uur: Gebedsviering m.m.v enkele leden van het

Liturgiekoor (via kerk tv)

Thema:

  1. 31 jan 09.00 uur: Geen viering

 

Kerk tv

U kunt de viering online volgen via: http:/pancratius.kerkentv.nl/

Kies voor “Langeveen rechtstreeks”. Via “Langeveen herhaling”  kunt u ook op een ander tijdstip een viering kijken.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 24 januari

Jaargedachtenis: Jan Weusthuis.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Truus ter Groot-Nijkamp, Joop Plegt, Annie Hagedoorn-vd Aast, Marietje Kuipers-Haamberg, Marietje ter Groot-Vennegoor.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 31 januari

Omdat er in het weekend van 30/31 januari geen viering is worden deze misintenties zaterdag 6 februari gelezen

Jaargedachtenis:  Johannes Bertels

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Truus ter Groot-Nijkamp, Annie Hagedoorn-vd Aast, Joop Plegt.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 24 januari 09.00 uur

Lector: M. Hesselink, M. Pouwels, A. Schothuis

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 3 februari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 28 januari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Week van gebed voor eenheid 2021

Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

De gebedsweek vindt in 2021 plaats van 17 t/m 24 januari. Het thema #blijfinmijnliefde verwijst naar een uitspraak van Jezus Christus uit Johannes 15. Hij zegt daar tegen zijn leerlingen: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’ Hiervoor gebruikt Jezus het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. Dat is wat we hopen dat er in deze Week van gebed voor eenheid gebeurt.

 

Gebed om te bidden:

God van eenheid,

Ik bid U

om wereldwijde verbondenheid tussen gelovigen.

Dat wij de tegenstellingen en eigen gewoonten overwinnen

en beseffen dat wij allen één zijn door uw Geest en uw Liefde,

door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

 

Pancratius parochie verlengt de coronamaatregelen

Het pastoraal team van de H. Pancratius parochie heeft – naar aanleiding van de berichtgeving van de Nederlandse overheid en bisschoppen, 12 en 13 januari jl. – opnieuw haar maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen en bekend gemaakt dat de reeds genomen coronamaatregelen verlengd worden en vanaf nu tot en met 8 februari alle vieringen alleen online en via kerkradio te volgen zullen zijn; het is niet mogelijk voor parochianen om hierbij aanwezig te zijn, vanwege de coronacijfers (met de zorgen om de Britse variant) en de reeds aangekondigde verlenging van de lockdown. Wel zullen de vieringen gehouden worden in het bijzijn van medewerkers, zoals maximaal vier koorzangers, lectoren, misdienaars en kosters. De doordeweekse vieringen worden vooralsnog opgeschort tot en met 8 februari.

Solidair

Het besluit om gedurende deze periode geen publieke vieringen te laten plaatsvinden, neemt het pastoraal team met pijn in het hart. Middels deze maatregelen, wil de H. Pancratius parochie haar solidariteit betuigen met alle maatschappelijke inspanningen om het risico van besmetting te verkleinen en de gevolgen ervan te verzachten. Wel spreekt het pastoraal team de hoop uit dat zij de genomen maatregelen spoedig kan versoepelen.

Parochianen worden uitgenodigd de berichtgeving nauwlettend te blijven volgen, via informatiebladen, website en andere informatiekanalen – met name richting de viering van Aswoensdag.

 

JEUGDKERK KOMT MET NIEUWE ACTIVITEIT: MAAK EEN KAARS VOOR…..

 

Kent u het programma de taarten van Abel? Abel maakt een taart met een kind voor een ander. Dit heeft ons op het idee gebracht om met kinderen een kaars voor een ander te maken. Een nieuw initiatief van de Jeugdkerk.

Waarom een kaars maken voor een ander.

Kaarsen maken en weggeven is bijzonder, je geeft licht aan een ander.

Vaak doen we dit via een kaartje, of je geeft een bloemetje aan de ander, kinderen maken een tekening, je wilt de ander tot steun zijn.

Wij willen kinderen de mogelijkheid bieden om een ander tot steun te zijn middels een kaars, deze kaars mogen ze zelf versieren.

Begeleiding en het gesprek

Kinderen worden door twee vrijwilligers en Diaken Huitink begeleid. Naast het maken van de kaars is het gesprek met kinderen belangrijk. Tijdens het maken van de kaars kom je in gesprek met kinderen, waarom ze deze kaars maken, vertellen over zich zelf, geloof kan op een eenvoudige manier aan bod komen. Zo komen wij als Jeugdkerk in gesprek met kinderen.

Welke kinderen

Kinderen vanaf groep 4 kunnen zich aanmelden, dat kan via de mail van de Jeugdkerk,

ze kunnen aangeven voor wie ze een kaars willen maken en waarom.

Er kunnen maximaal 5 kinderen per middag meedoen.

Kosten

Kosten voor het kaars maken bedraagt €5,00 inclusief materiaal en drinken en iets lekkers.

Waar en wanneer

Een maal per zes weken zal er een middag worden georganiseerd, dit zal gaan plaats vinden in de dagkapel van Geesteren.

Start

Wij moeten op dit moment afwachten i.v.m. de corona maatregelen, hopelijk kunnen wij in het voorjaar beginnen.

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink.

 

Uitnodiging voor gespreksgroep Grond van Leven

In deze tijd is het verenigingsleven weggevallen. We moeten zoveel mogelijk thuis blijven, thuis werken en elkaar mijden. Misschien dat u nieuwe hobby’s heeft ontdekt, veel meer films kijkt of aan het lezen bent geslagen. Maar het kan ook zijn dat u reikhalzend uitkijkt naar de tijd waarin u meer mensen kunt spreken en ontmoeten.

De gespreksgroep “Grond van Leven” brengt mensen en hun verhalen bij elkaar en kan ook online plaats vinden. In een kleine groep van zes mensen kijken we naar elkaars levensverhaal. We staan stil bij de grond van leven die we hebben meegekregen in onze jeugd en met welke waarden we zijn opgevoed. We gaan na hoe we nu in het leven staan, wat ons energie geeft en welke waarden wij uitdragen.. Tenslotte gaan we na wat we nodig hebben voor de toekomst en of ons geloof ons daarbij kan helpen.

De kracht van deze gespreksgroep zit in het feit dat er niet vergaderd en gediscussieerd wordt, maar geluisterd naar elkaars persoonlijke verhaal. Uit de voorgaande jaren blijken deelnemers dit zeer verrijkend te vinden en vinden er echte ontmoetingen plaats. Er is geen leeftijdslimiet voor deze groep, mensen van allerlei leeftijden zijn van harte welkom.

We gaan uit van drie bijeenkomsten, voorlopig online, afhankelijk van de maatregelen.

De avonden zien er als volgt uit:

Avond 1 : is de geboortegrond het leidende thema. Er komen dan vragen aan de orde zoals: Waar heeft jouw wieg gestaan? Hoe zag jouw thuis eruit? Wat zijn de waarden die jouw ouders je hebben meegegeven?

Avond 2:  Hoe ziet je huidige grond van leven eruit?  Welke waarden vindt jij in het leven belangrijk? Hoe draag je die uit?

Avond 3: gaat over de humuslaag, de voedende laag. Wat of Wie raakt jou? Wat betekent geloven voor jou? Wat heb je nodig voor de toekomst?

De nieuwe groep zou in februari kunnen starten. De avonden vinden dan eens in de twee weken plaats. Hierbij een voorstel waarop de avonden plaats kunnen vinden: Maandagavond 1 februari, maandagavond 15 februari, maandagavond 1 maart, van 20.00 tot 22.00 uur.

Van te voren krijgen de deelnemers een uitnodiging via zoom. Voor vragen , informatie of aanmelding kunt u zich aanmelden via het emailadres van ondergetekende, c.saris@hpancratius.nl.

Van harte welkom!

Christianne Saris , pastoraal werker

 

GEEN SAMEN TOP 2000!

Tot onze grote spijt gaat er in 2021 geen Samen Top 2000 plaats vinden. De 5e editie laat op zich wachten. Graag hadden wij een Samen top 2000 willen organiseren nadat de kerk in Albergen aan de eredienst is onttrokken, het werd ons al snel duidelijk dat dit door de corona maatregelen niet haal baar zal zijn. Het 2e plan was het Samen Top 2000 door te schuiven naar September 2021. Ook dit blijkt niet haalbaar te zijn, de corona maatregelen houden ons in de greep. Voor de werkgroep en de koren is dit een grote teleurstelling, ook voor de parochianen is dit een teleurstelling. Samen top 2000 trok jaarlijks een volle kerk in Albergen. Koren kunnen op dit moment niet samen zingen en zich niet voorbereiden, dat is een van de redenen dat wij voor 2021 er een streep doorzetten. Wij moeten geduld hebben en afwachten wanneer en waar de 5e editie van Samen Top 2000 zal gaan plaats vinden. Wij richten ons op het najaar van 2022.

 

Hartelijke groeten namens de werkgroep Samen Top 2000,

diaken Bert Huitink.

 

HET MAAKT NIET UIT WAT JE BENT VAN ELKAAR,  HET GAAT ER OM  DAT JE ER BENT VOOR ELKAAR

JONGEREN  EN LEIDING ROCK SOLID GAAN OP WEG MET 101 CAKES!

Door de corona maatregelen zou er deze maand geen fysieke activiteit voor jongeren van Rock Solid mogelijk zijn. Rock Solid is het jongerenpastoraat van de H. Pancratius kerk. Een maand helemaal niets! Zouden onze jongeren ook individueel iets kunnen doen was de vraag? Uiteraard kunnen jongeren iets doen, iets doen voor de ander. Zo werd het ‘bakweekend’ georganiseerd, jongeren en leiding gaan thuis ieder twee cakes bakken.

De maand januari is na de kerstdagen en oud en nieuw  voor vele parochianen die thuis zitten een lange maand. Nu in de corona tijd is het voor velen een extra lange maand. Weinig bezoek door de corona maatregelen, de deur niet uit kunnen, lange dagen voor velen die thuis zitten en afhankelijk zijn. Ook voor mensen die door tegenslagen zoals ziekte, of afscheid hebben genomen van een dierbaar iemand, zijn het lange maanden.

Een mooie uitdaging voor de 35 jongeren van Rock Solid en leiding, iedereen draagt een steentje bij. Adressen van mensen kwamen binnen, via collega pastores, via parochianen, via thuiszorg. Rond de 75 cakes zouden wij kunnen bakken, het bleef toenemen. De leiding ging meer bakken, de aanvragen bleven binnen komen, wij zaten op ruim 90 adressen. Dat was het moment dat wij hulp inriepen van meebakkers, via de sociale media werd een oproep gedaan: meebakkers gezocht. Negen bakkers bakten met ons mee.

Kaartjes voor de cakes werden gedrukt, tasjes klaargemaakt: bakkers bakken maar!

Uiteindelijk gingen wij met 101 cakes op weg naar mensen die dat steuntje in de rug konden gebruiken, een moment om mensen nabij te zijn.

Wij weten dat wij niet iedereen bereikt hebben, er zijn meer mensen die alleen zitten, adressen die ons niet bereikt hebben. Laten wij in deze coronatijd in deze moeilijke periode om ons heen blijven kijken, waar mensen alleen thuis zitten: wees nabij!

Er zijn voor elkaar, daar gaat het om in deze donkere tijden, op een eenvoudige manier is dat mogelijk. Een maand geen activiteit kunnen organiseren werd een maand ‘er zijn voor de ander’ niet zo moeilijk om te organiseren.

Wie zijn de jongeren van Rock Solid?

Rock Solid is een groep van 35 jongeren die maandelijks samen komen op de vrijdagavond. Wij bieden jongeren leervolle avonden aan die gaan over hun leven en hun geloof. Rock Solid is levendig, sluit aan bij het leven van jongeren, Rock Solid sluit aan bij de samenleving. Rock Solid is van deze tijd.

Voor informatie over Rock Solid kunt u terecht bij diaken Bert Huitink 06-20432661 of rocksolid@hpancratius.nl

Hartelijke groeten namens Rock Solid,

Diaken Bert Huitink

Het pastoraal team van de H. Pancratius parochie heeft – naar aanleiding van de berichtgeving van de Nederlandse overheid en bisschoppen, 12 en 13 januari jl. – opnieuw haar maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen en bekend gemaakt dat de reeds genomen coronamaatregelen verlengd worden en vanaf nu tot en met 8 februari alle vieringen alleen online en via kerkradio te volgen zullen zijn; het is niet mogelijk voor parochianen om hierbij aanwezig te zijn, vanwege de coronacijfers (met de zorgen om de Britse variant) en de reeds aangekondigde verlenging van de lockdown. Wel zullen de vieringen gehouden worden in het bijzijn van medewerkers, zoals maximaal vier koorzangers, lectoren, misdienaars en kosters. De doordeweekse vieringen worden vooralsnog opgeschort tot en met 8 februari.

Solidair

Het besluit om gedurende deze periode geen publieke vieringen te laten plaatsvinden, neemt het pastoraal team met pijn in het hart. Middels deze maatregelen, wil de H. Pancratius parochie haar solidariteit betuigen met alle maatschappelijke inspanningen om het risico van besmetting te verkleinen en de gevolgen ervan te verzachten. Wel spreekt het pastoraal team de hoop uit dat zij de genomen maatregelen spoedig kan versoepelen.

Parochianen worden uitgenodigd de berichtgeving nauwlettend te blijven volgen, via informatiebladen, website en andere informatiekanalen – met name richting de viering van Aswoensdag.

 

Zalig Nieuwjaar.

Beste ouder, kinderen en betrokkenen, wij willen u een Zalig Nieuwjaar toewensen, jaar met geluk en gezondheid. Dat wij in 2021 elkaar mogen ontmoeten om samen te vieren.

In deze nieuwsbrief komt o.a. aan de orde een terugblik op Kerstmis, de bibliotheekkast en de planning voor 2021 waarin het maken van een Paaskaars, een kaars maken voor een ander centraal staat.

Jaargang 58 nr. week 2 en 3                                                                   9 t/m 22 jan.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Thema: Mijn veel geliefde                                                          Doop van de Heer

Za. 9 jan.          19.00 uur: Gebedsviering via kerk-tv m.m.v. enkele leden

van het Liturgiekoor.

Thema: Hij komt langs                                                       2e zondag door het jaar

  1. 17 jan. 09.00 uur: Woord- en Communieviering via kerk-tv

m.m.v. enkele leden van het Liturgiekoor

(Pastor Thoni)

parochiËle kroniek:

Overleden:

Annie Hagedoorn- van de Aast         Marietje Kuipers-Haamberg

Eeshoflaan 21 Tubbergen                  *11-05-1939      ꝉ 29-12-2020

*12-10-1931      ꝉ 10-10-2020            Borger

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 9 januari

Jaargedachtenis: Johan Beld, Johannes Rikhof

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Truus ter Groot-Nijkamp, Marietje ter Groot-Ophof, Leo Scholten (D), Joop Plegt, Joop Perdaan, Annie Hagedoorn-vd Aast, Marietje Kuipers-Haamberg.

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 17 januari

Jaargedachtenis: Marie Mensen-Kleizen, Marie Kienhuis-Hoek

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Truus ter Groot-Nijkamp, Leo Scholten (D), Joop Plegt, Annie Hagedoorn-vd Aast, Hein en San Rikhof-Kienhuis, ouders Kienhuis-Hoek en fam., Marietje ter Groot-Ha

amberg.

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 9 januari 19.00 uur

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

Lector: A. Schothuis, Y. Nijhuis, J. Pouwels
Zondag 17 januari 09.00 uur
Lector: J. Lescher

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 20 januari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 14 januari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

Wijziging datum inzameling oud papier

De maandelijkse inzameling van oud  papier in Langeveen vindt normaliter plaats op de eerste zaterdag van de maand. In de maand januari wordt hiervan eenmalig afgeweken en vindt de inzameling plaats op zaterdag  9 januari 2021.

De container staat zoals gewoonlijk bij Oude Nijeweme, Witteweg 10, Langeveen.  Er is van 9 tot 13 uur iemand aanwezig om u te helpen, volgens de regels van het RIVM .

Vanaf februari is de inzameling weer op de eerste zaterdag van de maand.

Het bestuur wenst iedereen een voorspoedig  2021 en wil iedereen bedanken voor de inbreng van het oud papier in het afgelopen jaar.

Bestuur KVO Langeveen/Bruinehaar

 

Dankwoord

De Parochiële Caritas Instelling bedankt alle parochianen, bedrijven en organisaties die op welke wijze dan ook hebben bijgedragen aan de totstandkoming van bijna 200 kerstpakketten en bonnen.

Dank aan degenen die alle pakketten hebben bezorgd.

De PCI heeft dit bijzonder gewaardeerd!

 

Aanpassing projectplan Vastenactie 2020

Het Coronavirus heeft grote impact op de levensomstandigheden van mensen. Dit geldt ook voor de inwoners van Guatemala en de gevolgen van het Vastenactieproject voor de bewoners van de regio San Marcos. Daar bovenop komen ook nog eens de gevolgen van twee orkanen die veel schade hebben aangericht aan onder andere de landbouwoogst.

Daarom heeft MTC die vele families bijstaat een kleine aanpassing voorgesteld  in het oorspronkelijke projectplan waarvoor we vanaf de vastenperiode tot en met eind september 2020 geld hebben ingezameld. De drie parochies, H. Pancratius, H. Plechelmus, Lumen Christi en Vastenactie zijn hiermee akkoord gegaan.

Een deel van het geld wordt nu aangewend om de gezinseconomie van 88 families te versterken door het verschaffen van middelen voor landbouwproductie of benodigdheden voor de voortgang van een familiebedrijf. Het gaat om families bestaande uit boeren en inheemse vrouwelijke landarbeiders-migranten, vrouwelijk huishoudelijk personeel, vrouwen met problemen van geweld binnen het gezin, vrouwen of gezinnen met Covid-19.  Op deze manier kunnen deze families hun gezinseconomie en voedselzekerheid versterken.

Omdat de regionale seminars en het departementale congres niet op de beoogde manier uit te voeren zijn vanwege het Coronavirus, maar wel door lokale seminars in kleine groepen en ook digitaal maakt dat dit minder kosten met zich meebrengt. Het geld dat hiermee bespaard wordt dus aangewend om 88 families te helpen bij het versterken van de gezinseconomie.

De oorspronkelijke doelen blijven staan. Voor families worden gezinsinkomens gegarandeerd waardoor er minder kans is op armoede en geweld binnen gezinnen.

Binnenkort komt er een update over de voortgang van het project via de diverse informatiekanalen.

Hartelijke groeten mede namens Inge Kuiphuis,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker, H. Pancratius parochie.

 

Berichtje van zuster Benigna

Lieve mensen van Langeveen en alle vrienden en bekenden.

Vanuit Asten wil ik u allen heel hartelijk bedanken voor alle mooie kaarten en lieve wensen die ik van jullie heb mogen ontvangen! Het doet mij ontzettend goed nog steeds contact te hebben met zoveel dierbare mensen die ik in Langeveen heb leren kennen.

Veel dank ook voor het toesturen van het informatieblad, zo blijf ik nog een beetje op de hoogte van het reilen en zeilen in Langeveen.

Ik zou u allen graag persoonlijk willen bedanken maar dat is helaas onmogelijk.

Daarom langs deze weg allemaal heel erg bedankt en voor iedereen een gezegend nieuwjaar en vooral veel gezondheid gewenst!

 

Hartelijke groet van zuster Benigna Bakker, Asten

Terug blikken op 2020

 

Kerstmis 2020 zullen we niet snel vergeten

 

Utrecht, hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis

van de Heilige Maagd Maria – 8 december 2020

 

Broeders en zusters in Christus Jezus, onze Heer,

 

Al sinds maart beheerst het coronavirus ons leven. Gelukkig horen we inmiddels steeds meer hoopvolle berichten over vaccins tegen dit virus. Hopelijk zal er uiteindelijk voor iedereen in de loop van 2021 een vaccin beschikbaar zijn dat ons bevrijdt van de coronaviruspandemie. We zullen echter ook een groot deel van volgend jaar moeten volharden in het zorgvuldig toepassen van de voorzorgsmaatregelen: anderhalve meter afstand houden, veelvuldig de handen desinfecteren en niet samenkomen met grote groepen. Voor de een is dat gemakkelijker dan voor de ander; zo heeft de een goed gezelschap om zich heen, de ander echter weinig of in het geheel niet. De een eet er geen boterham minder om, de ander moet (inmiddels) naar de voedselbank. Onze gedachten en gebeden gaan in het bijzonder uit naar allen die ziek zijn of die niet naar buiten kunnen vanwege het risico besmet te worden. We denken ook aan degenen die een dierbare of zelfs verschillende dierbaren hebben verloren en voor wie de komende feestdagen daardoor heel anders zullen zijn dan ze gehoopt hadden. En dat geldt uiteraard ook voor degenen die hun werk zijn kwijtgeraakt, ontslagen zijn of wier bedrijf op last van de overheid gesloten is, met name de horeca en de evenementenbranche.

 

Bij de gedachte aan de komende feestdagen staan we ook stil bij allen die werken in de gezondheidszorg, de verpleging en ook de burgerlijke overheid, de burgemeesters, de politie, de boa’s en allen die instaan voor onze gezondheid en veiligheid; dat zij het hopelijk niet te druk of te zwaar zullen krijgen. Hopelijk zullen allen de maatregelen tot voorkoming van de overdracht van het coronavirus goed naleven, vooral tot bescherming van kwetsbare mensen onder ons. Laten we het algemeen welzijn niet uit het oog verliezen dat het persoonlijk welzijn van allen in de samenleving insluit. Laten we daarom solidariteit betrachten. Ook hier gelden de woorden van Jezus uit het 25ste hoofdstuk van het Evangelie volgens Matteüs, waaruit op de laatste Zondag van het afgelopen kerkelijk jaar, het Hoogfeest van Christus Koning van het Heelal, gelezen is: “Al wat gij gedaan hebt voor een dezer minsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan” (Mat. 25, 40).

 

Ook voor ons als Kerk zijn het bizarre en barre tijden. Zo kunnen in onze kerken ook bij de vieringen met Kerstmis naast de celebranten, voorgangers en medewerkers hooguit dertig mensen aanwezig zijn. Dat is een onwerkelijke situatie. Heel pijnlijk is het dat er dit jaar voor de meesten ‘geen plaats zal zijn in de herberg.’ Maar toch, om zoveel mogelijk besmettingen tegen te gaan, moeten we Kerstmis dit jaar in kleine kring vieren, zowel in de kerk als thuis.

 

De afgelopen weken is er heel wat onderzocht, besproken en afgestemd door de Nederlandse bisschoppen in samenspraak met de overheid met het oog op de preventie van de overdracht van het coronavirus. Ook de kerken nemen wat betreft deze preventie hun inspanningsverplichting serieus. Vervolgens hebben pastorale teams, parochiebesturen, locatieraden en pastoraatsgroepen met elkaar overlegd wat hen in hun parochie en in de afzonderlijke geloofsgemeenschappen te doen staat. En het is niet gemakkelijk om hierin keuzes te maken en pijnlijke knopen door te hakken. Iemand zei: “Als alles achter de rug is en we gaan evalueren wat we hebben gedaan, dan hoop ik dat er eerder commentaar komt dat we te streng zijn geweest met onze maatregelen dan te slap.”

 

Ook koren moesten lastige keuzes maken, vooral over wie wel en wie niet zal zingen tijdens een kerstviering. Het is groots dat zovelen bereid waren hun plaats aan anderen af te staan. We willen immers allemaal graag ter ere van de Heer die voor ons mens is geworden, de vertrouwde en dierbare kerstliederen kunnen meezingen. En ook al is er begrip bij de koorleden, het voelt onwerkelijk en blijft een gemis.

 

Een grote zorg in geloofsgemeenschappen betreft de vraag wat te doen als er (veel) mensen naar de kerk komen die zich niet hebben aangemeld, omdat zij niet weten dat we maar een beperkt aantal mensen kunnen toelaten bij onze vieringen. Het maximale aantal van dertig aanwezigen mag niet overschreden worden. Hopelijk zal er begrip zijn bij degenen die helaas niet in de kerk bij de viering aanwezig kunnen zijn. Wij nodigen hen van harte uit om de vieringen via een digitale verbinding te volgen, waar de meeste parochies voor gezorgd hebben, zich zodoende te laten bemoedigen door het voorgelezen Kerstevangelie en daarbij een geestelijke communie te doen. Op de website van ons bisdom wordt uitgelegd wat een geestelijke communie is en welk gebed daarvoor gebruikt kan worden (zie: https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2020/03/Gebedskaart-corona-2020-def.pdf).

 

Er zijn daarnaast mooie ideeën ontwikkeld om hen die met Kerstmis naar de kerk komen, maar helaas de toegang moet worden geweigerd, niet met lege handen naar huis te laten terugkeren. Zo zijn er geloofsgemeenschappen waar deze mensen een waxinelichtje met een kerstwens meegegeven zal worden en/of een liturgieboekje van de kerstviering met de aansporing om deze viering thuis digitaal te volgen. Degenen die helaas niet in de kerk kunnen meevieren, roepen wij op begrip en respect te tonen jegens de parochianen die het op zich hebben genomen om bij de ingang van de kerk te staan en ervoor te zorgen dat alles goed verloopt. We zijn hen dankbaar voor deze zorg.

 

Eveneens zijn we allen erkentelijk die ervoor zorgen dat er naast de vieringen tijdens de kerstdagen andere momenten zijn dat mensen naar de kerk kunnen komen om bij de kerststal te bidden, in het bijzonder met en voor hun kinderen en kleinkinderen, er een kaarsje op te steken en het Kerstevangelie en kerstliederen te horen.

 

Alle waardering hebben we voor allen die evenals de Barmhartige Samaritaan (Luc. 10, 25-37) de naasten willen zijn van wie zich dezer dagen eenzaam voelen of anderszins hulp nodig hebben, naar het voorbeeld van onze Goede Herder, die voor ons als mens geboren is in Bethlehem en zichzelf zo tot onze naaste heeft gemaakt.

 

Ondanks de beperkingen en moeilijkheden die er voor ons allen zijn, wensen wij u van harte een Zalig Kerstmis: dat de Heer ook in uw hart mag worden geboren. En voor het nieuwe jaar dat binnenkort aanbreekt: alle goeds, gezondheid en Gods rijkste zegen. Daar bidden we vurig voor. Laten we met deze intentie in gebed met elkaar verbonden zijn, op voorspraak van de H. Maagd Maria, de moeder van Jezus, en de H. Jozef, zijn voedstervader. Hij was de behoeder van de heilige Familie, en is nu een bijzondere patroon van Gods familie op aarde, de Kerk. Hopelijk zullen we volgend jaar Kerstmis weer als vanouds met iedereen kunnen samenkomen, om ons met de herders te scharen rond het Kind Jezus in de kribbe en in Hem God te aanbidden.

 

Namens de bisdomstaf,

 

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk

Aartsbisschop van Utrecht

Jaargang 57 nr.   52, 53 en 1                                                         19 dec. t/m 8 jan.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

 

Beste parochianen,

Een telefonisch huisbezoek!

Wat moet u zich daarbij voorstellen?

Waar wij door corona als pastores niet fysiek op bezoek kunnen komen gaan wij telefonisch in gesprek, wij maken gebruik van video bellen of we appen en mailen met parochianen. Het zijn middelen die wij gebruiken om ons pastorale werk te kunnen voortzetten. Zo blijft er contact met de parochianen die wij begeleiden. Afgelopen week had ik een telefonisch huisbezoek, deze parochiaan zei: ik ‘zee’ niets meer en ik ‘heur’ niets meer. Hij en zijn vrouw waren beiden door de corona besmet geweest, parochianen die er voorzichtig mee omgaan, dat zij besmet raakten!  Ze waren door de corona in een kleine wereld terecht gekomen. Toen ik vroeg: wat ziet en hoort u niet meer?  Ik kan op de zondag niet meer naar de kerk, de kerkgang was belangrijk voor hem. Maar zei hij: mijn vrouw wil je ook nog spreken. Zijn vrouw zei: ‘luuster’ eens Bert: ‘wij hebt al lang geen communie meer had’ wij begint langzaam protestants te worden! ‘Kunt’ wij met kerstmis de communie ontvangen?

In dit gesprek werd duidelijk dat zij in hun kleine wereld waarin ze waren terecht gekomen, het geloof werd gemist. Dat was precies wat de parochiaan bedoelde met, ik ‘zee’ niets meer en ik ‘heur’ niets meer. Het ging niet om de mensen om hem heen, deze zijn er wel. Het ging om hun geloof, het ging zijn vrouw om het ontvangen van de communie.

Als de wereld klein begint te worden, zoals voor deze parochianen, dan is geloof belangrijk, het geloof dat een houvast bied, geloof dat steun bied. Daarom zijn telefonische huisbezoeken belangrijk, er is iemand die een luisterend oor heeft.  Zo zijn er veel parochianen die teleurgesteld zijn door de coronamaatregelen. Een parochiaan die niet naar de kerk kon met Allerzielen, thuis achter het scherm de viering moest volgen. Kon het niet anders?

 

Het zal voorlopig niet anders gaan hoorden wij afgelopen maandag in de persconferentie, niet meer dan 30 parochianen in de kerk, niet samen komen met kinderen en jeugd, veel zal online moeten. Geduldig afwachten wat er gaat komen, geduldig afwachten is moeilijk, wij zijn moe van het wachten, wij willen het oude leven weer terug.

Geduld opbrengen is moeilijk, het past niet meer in onze samenleving, er is geen keuze, we moeten het samen doen, samen afwachten. Het is niet alleen wachten, het is ook doen. Denk aan onze parochianen die in die kleine wereld zijn terecht gekomen, parochianen die hun geloof niet kunnen praktiseren. Ons ‘doen’ is luisteren naar deze parochianen, stil staan bij hun gemis. In deze corona tijd vergeten wij het geloof van onze (oudere) parochianen, wij kunnen hun geloof ook beleven in de huiselijke kring, geloven is nabij zijn, er zijn voor deze mensen kan hen goed doen. Wel op gepaste en veilige afstand.

Ik wens u een goede opgang naar Kerstmis toe.

 

Hartelijke groet,

Diaken Bert Huitink.

 

 

Thema: Gods vrucht dragen                                         4e zondag van de Advent

  1. 20 dec. 09.00 uur: Eucharistieviering (Pastoor Pikkemaat)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Adventsactie

 

Thema: De Redder geboren                                                                      Kerstavond

  1. 24 dec. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. enkele

leden van het Liturgiekoor

(Pastor Saris)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verlichting en kaarsen

 

Thema: De Redder geboren                                                                   1ste Kerstdag

  1. 25 dec. 09.00 uur: Gebedsviering m.m.v. enkele leden van het                                                            Liturgiekoor.

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verwarming en licht

 

Thema: Vruchtbaar geworden                             Feest van de Heilige Familie

  1. 27 dec. 09.00 uur: Eucharistieviering (Pastoor Pikkemaat)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Licht over ons opgegaan                                   Openbaring des Heren

Za. 2 januari   19.00 uur: Eucharistieviering (Pastor Huisman)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Kaarsen bij Maria

Di. 5 januari   09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 20 december

Jaargedachtenis: Bernard Rikhof, Geertruida Rikhof-Paus

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Bernard vd Aast, Truus ter Groot-Nijkamp, Leo Scholten (Itterbeck), Joop Plegt, Joop Perdaan en fam, ouders Haarhuis-Beld en Bennie en Sien, ouders Kroeze-Leemhuis en fam, Annie Hagedoorn-vd Aast.

 

jaargedachtenissen en misintenties  donderdag 24 december

Misintenties: ouders Oosterik-Flinkers, Marietje ter Groot-Ophof, ouders Schothuis-Wolters, Antoon Bekhuis en Rens Moleman, Joop Plegt, overl. Ouders Droste en overl. Fam. En Gerrit Albers, Gerrit Mensen, Marietje en Marinus Finkers, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Gerard en Mien Hagedoorn-Bekhuis, Steffanie Kroeze, Agnes Reinerink-Steggink, An en Gait Reinerink-Mensen, Herman en Riet Horck, Bernard en Truus Bekhuis-Braakhuis en Gerard Bekhuis, Herman Oude Elberink, overl. fam. Oude Elberink-Rikhof, Bram Eijsink, Joseph Paus, Bennie Paus en ouder Paus-Heppenhuis en overl. fam.

 

jaargedachtenissen en misintenties  vrijdag 25 december

Jaargedachtenis: Jan Lohuis.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. Fam., Bennie Steggink, overl. Pastores, Gerhard Geerink en Lena Geerink-Oude Geerdink, Gerard en Marie Niemeyer-Busscher, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Jan en Catharina Nijhuis-Jongman, Jan en Truus ten Berge-Oude Kolte, Bennie ten Berge, Gerrit en Mien Nijhuis-Steggink, Ouders Schuurman-Maathuis, Regina Oude Hendriksman, Johan Mensen en Sien Mensen-Hoek, Johan Koopman, Marie Paus-Hamer, ouders vd Aast-Kock, ouders Bekhuis-Waaijer en overl. Fam, Karel Poiesz, Gerard en Rieka Kleizen-Broenink, ouders Bertels-Haarhuis, ouders de Koning-Brekelmans, Truus ter Groot-Nijkamp, ouders Mensen-Kleizen, Gerard Pegge en Jose Damhuis-Pegge, overl. Ouders Masselink-Maathuis en overl. Fam, Jan en Sien Derkink-Lucas, Joop Perdaan, fam. Plegt-Paus, overl. Ouders Kienhuis-Hoek en fam, overl. Fam. Weusthuis-Kempers, Leo Scholten (Itterbeck), ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof, Jan en ouders Vrerink, Agnes Oude Nijeweme-Monnikhof, Bennie Kienhuis en overl. Ouders Kienhuis-Droste, overl. Ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis, Toon Grootelaar en fam., ouders Tijhuis-Horst, ouders Grootelaar-Oude Voshaar, ouders Haarhuis-Beld en Bennie en Sien. Ouders Kroeze-Leemhuis en fam., fam. Weusthuis-Haarhuis, Hendrik Niemeijer en overl.fam., San en Jan Kleizen, Bernhard en Truus Schröder, Herman Oude Avenhuis, Jan en Anneke Hagedoorn-Bekhuis, Marian Wiegink-Hagedoorn, Jolanda Oude Booijink, over. Ouders ter Braak, Maria ter Braak, ouders Paus-Niemeijer, Rita Meijer, ouders Bouwhuis-Bruins.

 

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 27 december

Jaargedachtenis: Gerard Niemeijer

Misintenties: Pastor Heuven en overl. Fam, Truus ter Groot-Nijkamp, Leo Scholten (Itterbeck), Annie Hagedoorn-vd Aast.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 2 januari

Jaargedachtenis: Gerrit Rikhof

Misintenties: Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, ouders Bertels-Haarhuis, ouders de Koning-Brekelmans, overl. Ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof, Pastor Heuven en overl. fam., Truus ter Groot-Nijkamp, Leo Scholten (Itterbeck), Joop Plegt, Annie Hagedoorn-vd Aast.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 20 december 09.00 uur
Lector: Y. Nijhuis

Coronacoördinator: J. Weusthuis, M. Pegge, P. Plegt.

 

Donderdag 24 december 19.00 uur
Lector: A. Kroeze

Coronacoördinator: Y. Lohuis, J. Grootelaar, E. Wuite

 

Vrijdag 25 december 09.00 uur
Lector: J. Lesscher, A. Schothuis, M. Pouwels

Coronacoördinator: J. Weusthuis, J. Pouwels, M. Pegge

 

Zondag 27 december 09.00 uur
Lector: T. Rozenkamp, J. Pouwels, L. oude Nijeweeme

Coronacoördinator: A. Groot Kormelink, J. Grootelaar, W. Groot Kormelink

 

Zaterdag 2 januari 19.00 uur
Lector: L. oude Nijeweeme

Coronacoördinator: J. Weusthuis, P. Plegt, H. Flims

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

5/12                          €32.55                      €42.85            (Adventsactie)

12/12                       €36.35                      €58.19            (Adventsactie)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 3 weken. Het volgende komt uit op woensdag 5 januari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 31 december 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Vieringen Kerstmis

Uitgaande van de situatie op dit moment staan er voor Kerst twee vieringen gepland, waarbij 30 parochianen aanwezig mogen zijn.

Op Kerstavond om 19.00 uur een woord- en communieviering door pastor Saris met medewerking van enkele leden van het Liturgiekoor.

Op Eerste Kerstdag is er om 9.00 uur een gebedsdienst met medewerking van enkele leden van het Liturgiekoor.

Op zondag 27 december is er om 9.00 uur een gebedsdienst.

Aanmelden voor deze vieringen kan via Diane Snijders op vrijdag 18 december of vanaf maandag 21 december via de site van de Pancratiusparochie.

 

Water afsluiten kerkhof

I.v.m. de winterperiode zal het water op het kerkhof vanaf 24 december worden afgesloten.

 

VERRUIMING AANMELDINGSTIJD WEEKENDVIERINGEN – MEEVIEREN

 

 

Vanaf heden kunt u zich van maandag 09.00 uur – zaterdag 12.00 uur (in de week voorafgaand aan de viering) via de website van onze parochie: www.hpancratius.nl – de knop “Meevieren” aanmelden voor een viering. U wordt doorgestuurd naar een nieuwe pagina, waarop u bij “reserveren” de kerk en viering van uw keuze selecteert.
U vult de gevraagde gegevens in en kruist het vakje aan dat u zich afmeldt bij klachten en het vakje dat u toestemming geeft voor het verwerken van de gegevens. Vergeet u niet zich af te melden als u niet kunt komen. Iemand op de wachtlijst kan dan in uw plaats komen en ontvangt hierover per e-mail bericht. Afmelden kan via de link onderaan in de bevestigings-e-mail.

Hulp bij het reserveren

Parochianen die zelf niet in staat zijn online te reserveren, kunnen dit laten doen door familie, vrienden of eventueel door het lokale secretariaat tijdens openingsuren.

 

Adventsactie 2020

Verbeteren van de voedselzekerheid in Malawi.

In deze Adventstijd waarin we ons voorbereiden op de geboorte van Jezus Christus, willen we ons ook inzetten voor mensen overal ter wereld. Zoals in Malawi waar een groot voedseltekort is.

Meer dan de helft van de inwoners van Malawi moet rondkomen van 1 euro per dag of minder. Het is dan ook één van de armste landen ter wereld. De ongelijkheid tussen vrouwen en mannen is er bovendien schrikbarend. De afgelopen jaren ging 90 procent van de oogst verloren door overstromingen en droogte. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat er een verband bestaat tussen klimaatomstandigheden, voedselonzekerheid en schooluitval. Alleenstaande moeders met schoolgaande kinderen worden hierdoor extra hard getroffen. Hun landbouwproductie ligt lager omdat ze minder land bezitten en vrouwen geen toegang hebben tot steunmaatregelen die andere huishoudens wel krijgen, zoals leningen. Hun kinderen vallen bovengemiddeld vaak uit op school, vooral meisjes. Kinderen die wel naar school gaan presenteren minder omdat ze te weinig te eten krijgen.

CICOD is een landelijke ngo die arme en kwetsbare gemeenschappen ondersteunt bij het verbeteren van hun levensonderhoud, opleiding, sanitatie en milieubeheer. Dit project richt zich op 160 huishoudens van alleenstaande moeders met schoolgaande kinderen en 464 schoolkinderen (evenveel jongens als meisjes) die vaak verzuimen van school als gevolg van voedselonzekerheid. Het doel van dit project is om de voedselonzekerheid van deze gezinnen te verminderen en schooluitval van de kinderen te voorkomen.

Hoe?

De voedselvoorziening moet minder gevoelig worden voor het klimaat. In modeltuinen leren de deelnemers hoe je op een ecologische manier groente kunt verbouwen. De huishoudens krijgen elk 5 kippen en de moeders leren ook hoe ze voor de dieren moeten zorgen. Daarnaast doen de moeders mee aan spaar- en leengroepen in het dorp en leren ze hun financiën te beheren. De gezinnen krijgen sojameel, zodat hun kinderen tenminste 2 maaltijden per dag krijgen en zonder honger naar school kunnen. Dit alles maakt deze gezinnen veerkrachtiger en minder kwetsbaar.

Dit kan door een gift te storten op: NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, onder vermelding van Malawi.

U kunt ook uw gift deponeren in de daarvoor bestemde bussen in onze kerken.

De Actie loopt van 28 november tot en met 26 december.

Alvast dank voor uw bijdrage.

De gezamenlijke MOV groepen Heilige Pancratius Parochie.

 

Kerstquiz gaat wel door!

Nu we te maken hebben met een strenge lockdown kunnen we niet meer naar het theater, de bioscoop, het hotel en kerstconcerten. We zijn meer aan huis gebonden. De online kerstquiz op zaterdagavond 19 december om 20.30 uur gaat wel door. Wat weet u nog  van het kerstverhaal, kersttradities, kerstmis over de grens, kerstmis in onze parochie en van muziek en zang rond Kerstmis? U kunt het testen met de quiz. U kunt deze quiz volgen via de kerktelevisie (http://pancratius.kerkentv.nl)  of via de knop kerktelevisie op de website van onze Pancratius Parochie.  De quiz vindt plaats in de kerk van Geesteren met medewerking van koorleden van Cantare.  Maar u kunt ook meedoen en kans maken op een prijs. Dan kunt u zich aanmelden via het emailadres : kerstquizdec2020@gmail.com. Dan krijgt u de nodige informatie en op de avond zelf de linken met de vragen. Wilt u andere parochianen een hart onder de riem steken met een kerstgedachte? Dan kunt u die sturen naar genoemd emailadres. Dan geven wij uw wens door tijdens de quiz. Van harte uitgenodigd!

De Pancratius Commissie: Anne Bossink, Gé Kotteman, Johan Steggink, Leo Stamsnieder , Gerrit ter Wee en pastoraal werker Christianne Saris

DE KINDER- EN JEUGDKERK HEEFT EEN BIBLIOTHEEKKAST

Het idee om een tafeltje te creëren om boeken uit te lenen is uitgemond in een bibliotheekkast. Gezinnen en kinderen kunnen boekjes lenen uit de bibliotheekkast. De boeken staan op thema’s gesorteerd. Thema bijbel, thema kinder- en jeugdkerk, thema feestdagen zo is alles ingedeeld. Er is een inventarisatie lijst en boeken hebben een nummer. Na activiteiten kunnen kinderen boeken lenen. Er komt mogelijk nog een vaste dag en tijd dat je boeken kunt lenen. De kinder- en jeugdkerk is trots op de boekenkast. Bijzonder dank aan de Nederlandse bijbelvereniging voor boeken, dank aan parochianen voor de boeken en dank aan Guus Huitink voor ontwerp en bouw van de kast. Mirjam Boomkamp zal de laatste hand aan de kast leggen, de tekst bibliotheekkast komt op de middenbalk, Mirjam alvast bedankt. Het is een kast om te groeien. Mocht u thuis boekjes hebben die u niet gebruikt dan mogen ze bij ons in de kast. Neem daarvoor contact op met Diaken Bert Huitink 0620432661 of b.huitink@hpancratius.

Diaken Bert Huitink

GEZINSVIERING KERSTMIS GAAT ONLINE.

Ieder jaar zijn er in onze kerken gezinsvieringen, dit jaar is dat helaas niet mogelijk door de corona maatregelen. Helemaal niets voor gezinnen kan niet. Wij hebben als kinderkerk ervaring opgedaan met het online vieren, online vieren is een goed alternatief als we niet fysiek kunnen samen komen. Daar gaan wij met kerstmis wederom gebruik van maken.

GEZINSVIERING.

De kers gezinsviering is online te zien op kerstavond om 17.00 uur, deze viering zal worden uitgezonden vanuit de kerk in Geesteren. De drie kinderkoren die wij nog rijk zijn, Geesteren, Albergen en Mariaparochie zullen hun medewerking hieraan verlenen. Kinderen t/m 12 jaar mogen volgens de RIVM maatregelen samen zingen. Om er een levende viering van te maken zal het kerstspel door de kinderen worden gespeelt. Wij hopen op deze manier gezinnen een mooie kerstviering aan te bieden.

U kunt deze viering kijken via de volgende link: http://pancratius.kerkentv.nl

u kiest voor Geesteren rechtstreeks of herhaling.

KERSTVERHAAL VOOR DE ALLERKLEINSTEN.

Voor de allerkleinsten gaan wij het kerstverhaal lezen bij de kerststal, daar kunt u samen met de kinderen naar kijken via de videoboodschap van de parochie. Vanaf 24 December zal dit verhaal te zien zijn via de volgende link: https://hpancratius.nl/videoboodschap  en via alle locaties http://pancratius.kerkentv.nl

ZALIG KERSTFEEST.

Het is dit jaar beperkt kerstmis vieren in onze kerken, het moet op afstand.

Wij proberen in deze kersttijd onze gezinnen iets bijzonders aan te bieden nu wij niet in de kerk kunnen samen komen om te vieren. Wij wensen u vanuit de kinder- en jeugdkerk en namens alle drie kinderkoren fijne kerstdagen toe.

U bent uiteraard welkom in onze kerken voor de mooie kerstallen.

 

Hartelijke groet namens de werkgroepen kinder- en jeugdkerk.

Diaken Bert Huitink

 

ROCK SOLID JUNIOR EN ROCK SOLID GAAN ONLINE

In September hebben wij het werkjaar geopend voor onze jongeren van rock Solid en zijn wij gestart met een nieuwe groep Rock Solid Junior. Wij hoopten op een mooi nieuw werkjaar met een goed programma voor onze jongeren. De nieuwe groep Rock Solid Junior had kennis gemaakt, er zou een vervolg komen. Helaas in oktober moesten wij de activiteiten afblazen door de toename van de corona besmettingen. Wij gingen voor veiligheid en de jongeren kwamen niet samen. Hoe nu verder met onze jongeren?

Rock Solid TeenWork

In november zijn wij met de jongeren online gegaan, niets doen was geen optie. Wat kun je online doen met jongeren? Ons doel met de jongeren is de contacten onderhouden, in gesprek blijven en elkaar blijven zien. Zo was er voor Rock Solid Work, dat zijn de jongeren, een online quiz. Vooraf hadden de jongeren een tasje met een blikje drinken, zakje chips thuis ontvangen, voor de pauze moet er wel iets lekkers zijn. Het was een mooie avond, alle 17 jongeren waren online. Enkele jongeren bleven na de quiz nog online om bij te kletsen.

Rock Solid TeenSpirit

Teen Spirit, dat zijn de oudere jongeren hadden ook een online avond. Een echte bingo avond, de bingo werd thuis door diaken Huitink gedraaid, de leiding was onderweg online. Ze gingen met de camper de jongeren bezoeken en uitnodigen in de camper, coronaproof.  Het was niet de camper van all you need is love, het was all you need is Rock Solid. In de camper werden videoboodschappen opgenomen van jongeren. Dit krijgt met kerstmis zijn vervolg, ik ga niets verklappen. Het was een mooie avond. Met ook iets lekkers en drinken voor de jongeren, bingo zonder prijzen, wel een avond met een verrassend element: de camper!

Rock Solid Junior.

Dit is onze nieuwe groep, kinderen uit groep 7 en 8  uit het basis onderwijs. Wij hebben inmiddels een groep van 16 kinderen die meedoen bij rock Solid Junior. Wij hebben een mooie spannende avond voor deze jongeren in petto voor 11 december. Helaas door de corona komt ook deze groep niet samen. Wij gaan voor deze groep voor veiligheid. Rock Solid Junior gaat 11 december wel online. Met deze groep gaan wij de muziekbingo organiseren, de organisatie ligt in handen van onze eigen jongeren van Rock Solid. Jongeren nemen kinderen bij de hand! Ook deze groep krijgt iets lekkers voor tijdens de bingo. Dat wordt coronaproof thuis bezorgd. Wij hopen met deze groep in februari fysiek weer samen kan komen.

Kerstmis bij Rock Solid.

Helaas kan de groep niet fysiek samen komen, de groep is te groot, geen viering, geen avond gezellig samen zijn. Wat wel? Wij gaan 18 december met jongeren uit beide groepen en leiding online, met 40 personen gaan wij online. Elkaar een goede kerst wensen, alvast een gelukkig nieuwjaar, voor het einde van het jaar allen samen komen, contacten onderhouden. Er zal deze avond nog meer online gaan gebeuren.

2021.

Hoe gaan wij het nieuwe jaar in? Met beperkingen, weinig tot niet fysiek samen komen. Wij hopen dat wij snel met onze kinderen van Rock Solid Junior, en Rock Solid kunnen samen komen. Voor onze jongeren moeten wij nog het een en ander inhalen.

Rock Solid en Rock Solid junior leiding en jongeren wens u zalig kerstfeest, een voorspoedig nieuwjaar.

Hartelijke groeten,

Katinka, Robin, Theodoria, Evelien, Mariel, Miranda, Debby

en Diaken Bert Huitink.

 

Kerstgroet.

We kijken terug op een bijzonder jaar.

Het zijn helaas hele andere feestdagen dan we hadden gedacht

Niet fysiek samen maar wel in elkaars hart.

Een klein lichtje aanwezig,

het straalt van hoop en vriendschap.

Dat willen we aan elkaar doorgeven in deze tijd,

opdat U het zult bewaren en koesteren.

 

Het Liturgiekoor wenst U een zalig

Kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar

 

 

 

 

 

Kerstwens

Er is een kind geboren

eenvoudig in een stal

Dat kind kwam vrede brengen

voor mensen overal

 

De engelen zongen vrolijk

een wonder is geschied

Gods kind kwam voor een wereld

vol zorgen en verdriet

 

Dat kleine koningskindje

vroeg om een kerstgeschenk:

Dat ik niet voor mezelf leef

maar ook aan anderen denk

 

Waar mensen samen komen

en goed zijn voor elkaar,

daar is het áltijd Kerstfeest

op elke dag van het jaar.

 

Zalig Kerstmis en een gezegend 2021!

Pastoraal team, parochiebestuur en centraal secretariaat

  1. Pancratius Parochie