Elke maand is er een viering bij Erve Harmelink (meestal de 2e woensdag van de maand). Vanaf 10.00 uur staat dan de koffie klaar. Om 10.30 uur is dan de Eucharistieviering. Komt u ook om een kop koffie te drinken, te vieren en bij te praten?! Wees welkom  Erve Harmelink, Ootmarsumseweg 289, Fleringen. Mocht u graag willen meevieren maar geen vervoer hebben, dan kunt u contact opnemen met Riki Schepers – 0546-621497/06-10691020).

LET OP!!De eerstvolgende viering in de maand mei is niet op de 2e woensdag maar op woensdag 18 mei 2022. Lees meer

Afgelopen dagen zijn er 200 paasattenties bezorgd bij mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dank aan iedereen die een bijdrage hieraan heeft geleverd. Fijn dat het ook dit jaar weer in goed overleg is verlopen met o a. de diaconie van de Protestantse kerk Tubbergen, de PCI van onze parochie, de leden van het diaconaal beraad en alle bezorgers. Dank ook aan COOP Albergen die dit jaar aan de beurt was voor het verzorgen van de attentie. Namens iedereen goede Paasdagen gewenst.

Van 4 t/m 17 april aanstaande houdt de Heilige Pancratius parochie haar jaarlijkse Actie Kerkbalans onder de leden van de negen geloofsgemeenschappen. Voor deze grote inzamelingsactie wordt parochianen gevraagd een vrijwillige bijdrage te doen om de pastorale zorg in de parochie draaiende te houden: aandacht voor de kwetsbare mens en op de scharniermomenten van het leven, aandacht voor de jonge kerk en alle mogelijke middelen om de parochie zichtbaar te houden.

Het parochiebestuur en de lokale commissies van beheer bevelen van harte deze actie aan en hoopt dat met de bijdrage van de parochianen de negen geloofsgemeenschappen in dit deel van ons land kunnen blijven schitteren. De Heilige Pancratius parochie spreekt de erkentelijkheid uit wanneer parochianen hun vrijwillige bijdrage doen en dankt hen bij voorbaat voor elke gift.

Meer informatie over de Actie Kerkbalans ontvangen parochianen via de vrijwilligers die huis-aan-huis dit aan hen overhandigen.

Eerste zondag van de vasten.

Project “JE LAND IS JE LEVEN”

Continent: Midden- en Zuid-Amerika

Land: Guatemala

Doelgroep: Maya-gemeenschappen

Thema: Land- en mensenrechten

Tijdsduur: 1 juli 2020 t/m 31 december 2022

Bijdrage: € 33.000

Wat is er aan de hand?
In de gemeente San Mateo Ixtatán, in het westen van Guatemala, geldt een officieel verbod op de bouw van waterkrachtcentrales. Toch blijft het grote energiebedrijf PDHSA zijn gang gaan in de Ixquisis-rivier. Hierdoor raken Maya-gemeenschappen in de problemen, omdat ze afhankelijk zijn van deze rivier. Hun toegang tot water wordt beperkt en er verdwijnt kostbare landbouwgrond. Komen ze in opstand, dan volgen er juridische stappen. Zo hangt een aantal Maya leiders op dit moment een gevangenisstraf boven het hoofd. Door angst te zaaien, ontmoedigt het energiebedrijf mensen om zich tegen de bouw te verzetten

Wat willen we bereiken?
Samen met onze lokale partner staat Vastenactie de Maya-gemeenschappen bij in hun strijd tegen de waterkrachtcentrales. We helpen ze duurzaam met water om te gaan, leren ze wat hun rechten zijn en hoe ze die kunnen verdedigen. Zo krijgen ze de controle over hun natuurlijke hulpbronnen terug. Daarnaast proberen we te voorkomen dat mensen die in opstand komen tegen de bouw van de waterkrachtcentrales worden gecriminaliseerd. Op die manier staan de Maya-gemeenschappen sterker tegenover de macht van het energiebedrijf

Hoe doen we dat?
Allereerst verstrekken we informatie over duurzaam gebruik van waterbronnen, onder andere door bijeenkomsten en trainingen te organiseren. Hierbij richten we ons op een groep van ongeveer 180 gezinnen. Ook verlenen we juridische bijstand aan de leiders voor wie een gevangenisstraf dreigt en onderhouden we bijvoorbeeld contacten met het Openbaar Ministerie. We staan de beschuldigde gemeenschapsleiders bij tijdens de strafrechtelijke procedure om te voorkomen dat ze onrechtmatig worden veroordeeld.

Steun dit project!

U kunt uw bijdrage storten op rek.nr. NL 97 RABO 0102013306 t.n.v. MOV H. Pancratius Fleringen

De melkbus achter in de kerk waarin u gedurende de Goede Week uw Vastenzakje kunt deponeren.

Welkom op de pagina voor het Synodale Proces 2021-2023!

Hier vindt u informatie en wordt u uitgenodigd vrijmoedig deel te nemen aan de vragen rondom drie gekozen thema’s.

Inleiding

Paus Franciscus droomt van een nieuwe toekomst voor de Kerk. Wat hem betreft wordt dat een Kerk waarin alle gelovigen samen op weg gaan om het evangelie in praktijk te brengen. Daarom heeft hij een proces van verandering in gang gezet, waarin ontmoeten, luisteren en onderscheiden een belangrijke rol spelen. Om dit doel te bereiken heeft de paus een synode uitgeroepen. Deze is afgelopen najaar geopend en duurt tot eind 2023.

Synode is een chique woord voor kerkvergadering. Synodes worden al eeuwenlang gehouden. Soms nemen aan een synode alleen bisschoppen deel, soms worden anderen uitgenodigd om mee te praten. Dit laatste is nu heel nadrukkelijk aan de orde. Paus Franciscus heeft alle katholieke gelovigen – en zelfs geïnteresseerden buiten de Kerk – uitgenodigd om mee te praten over de toekomst van de Kerk.

Thema

Het onderwerp van gesprek van deze synode is: ‘Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie, zending’. De paus vraagt van alle gelovigen om met elkaar na te denken over de vraag hoe zij als gelovigen met elkaar samen op weg gaan. Hij bedoelt daarmee dat de Kerk steeds meer een gemeenschap van gelovigen mag worden, waarin velen actief participeren en dat geloof vervolgens in hun omgeving zelf uitdragen, in woorden en in daden.

Hoe kunt u meedoen?

In het vervolg van deze pagina worden drie thema’s behandeld: “Vieren”, “Medeverantwoordelijkheid in de zending” en “Dialogeren in kerk en samenleving”. Diverse vragen komen daarbij ter sprake en wellicht dat u door één of meerdere vragen aangesproken wordt om te reageren. Dat kunt u vervolgens in het daarvoor bestemde tekstvak typen. Wanneer u daarmee klaar bent, kunt u op de knop “Verzenden” drukken en ontvangen wij uw bijdrage; alles gebeurt op anonieme basis.

Deze pagina zal tot 15 april 2022 openblijven om te reageren. Bij voorbaat hartelijke dank voor uw tijd en bijdrage!

Inzending formulier Synodale Proces 2021-2023

Vastenaktie 2022 

De Corona Tijd is voor velen een tijd van bezinning op ons zelf en de wereld om ons heen. Een tijd van inleveren op allerlei manieren, versobering. Een jaarlijks terugkerende tijd van bezinning en minderen is ook de Vastentijd die ook dit jaar van start zal gaan op Aswoensdag. Uw tijd, geld en aandacht kunt u dan delen met mensen die uw steun kunnen gebruiken of dat nu ver weg is of juist heel dichtbij. In onze parochie wordt dit jaar weer meegedaan aan de jaarlijkse bisschoppelijke Vastenaktie. Dit jaar steunt Vastenaktie het project “JE LAND IS JE LEVEN”

In Guatemala steunt een lokale partner via Vastenactie drie Maya-gemeenschappen die opkomen voor hun rechten.
 In de voor de gemeenschappen belangrijke rivier worden waterkrachtcentrales gebouwd. Dat betekent dat de toegang tot water beperkt wordt en kostbare landbouwgrond verdwijnt. Onze lokale partner steunt de dorpen bij het opbouwen van duurzaam watermanagement, leert ze wat hun rechten zijn en hoe ze die kunnen verdedigen. Drie leiders die dreigen gevangenisstraf te krijgen vanwege hun verweer tegen de landonteigeningen, krijgen juridische bijstand.

In Libanon leven 884.000 Syrische vluchtelingen in kampen. Ze hebben geen eigen plek om te wonen in hun nieuwe land. Bijna 90% van hen leeft op de armoedegrens. In de kampen is het leven hard en zwaar. Er is onvoldoende eten, slechte huisvesting, geen school voor de kinderen en geen werk voor de volwassenen. We steunen via Vastenactie 250 gezinnen in tentenkampen in de Bekaa-vallei bij het opbouwen van een beter, menswaardig bestaan.

In Brazilië staan kleine boeren in het noordoosten voor verschillende uitdagingen. Er is een groep die voldoende voedsel produceert, maar die zijn producten nauwelijks kan verkopen. Daardoor zijn hun inkomsten laag en is hun sociaaleconomische positie zwak. Veel mensen, vooral jongeren, trekken daarom naar de stad, om daar van de regen in de drup te belanden. Er zijn ook families zonder landrechten. Zij produceren onvoldoende voedsel: ze kunnen nauwelijks investeren in goed materiaal en zaaigoed, omdat ze ieder moment verdreven kunnen worden. Deze groepen leven van dag tot dag en verbouwen alleen enkele snelgroeiende gewassen. Ondervoeding ligt daardoor op de loer. Via Vastenactie krijgen 60 families uit beide groepen ondersteuning: ze ontvangen kassen, bassins voor wateropvang, gereedschap, zaaigoed én training en begeleiding.

Doneren kan via NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag  o.v.v. Vastenactie 2022 of via de welbekende zakjes en de bussen achter in de kerken.

Alvast dank voor uw bijdrage.
Gezamenlijke MOV groepen H. Pancratius parochie. 

Zondag 28 november was er een speciale viering b.g.v. het Caeciliafeest. De prachtige zang werd verzorgd door het Dames- en Herenkoor. Na afloop van de viering zijn maar liefst zes jubilarissen gehuldigd. De jubilarissen uit respectievelijk 2020 waren: Marie Wissink-Wesselink (25 jaar), Rikie Booijink-Kleizen (25 jaar) en Johan Juninck (60 jaar!). En de jubilarissen van dit jaar: Annie Koopman-Hulsmeijer (40 jaar), Margriet Lenferink-van ’t Klooster (40 jaar), Marietje Lokotte-Morskieft (40 jaar). De jubilarissen werden toegesproken door pastoor Pikkemaat en door Ben Oude Lansink namens de commissie van beheer en pastoraatsgroep. De jubilarissen ontvingen de onderscheidingen met bijbehorende oorkonde, een speciale kaars en daarnaast een bos bloemen. De feestelijkheden die in eerste instantie aansluitend zouden worden gehouden bij café de Molen zijn vanwege corona uitgesteld.

Alle jubilarissen van harte gefeliciteerd en bedankt voor jullie grote inzet voor het koor en daarmee ook voor onze geloofsgemeenschap!!

Afgelopen zondag werd de Pancratiusdag gevierd onder de Kroezeboom. Het was een prachtige, inspirerende viering waarbij er een presentatie werd gegeven door elke geloof met symbolen en het bijbehorende verhaal.

De vragen die daarbij werden gesteld waren:

Waarin kunt u een licht zijn voor de parochie en met name andere locaties? Waar ligt uw kracht en uw talenten? In hoeverre mogen andere locaties daarvoor een beroep op u doen? En welk symbool past bij uw kracht en talent?  Hieronder kunt u de presentatie van onze geloofsgemeenschap lezen:

“God heeft een sleutel voor elk probleem, soms zie je de juiste alleen niet direct hangen”

Wij in Fleringen werken graag vanuit een positieve en stimulerende instelling. De afgelopen tijd is niet altijd even gemakkelijk geweest, niet voor eenieder, niet voor de locatie….

We hebben onze positiviteit geprobeerd te laten zien door naar elkaar om te kijken in de tijden dat er niet of nauwelijks gevierd kon worden. Allereerst hebben we in de eerste lockdown alle 70 plussers een kaartje gestuurd met daarin bloemenzaadjes. Om ze te laten weten dat we aan elkaar denken en ze een hart onder de riem te steken in de zware, voor velen ook eenzame tijd.

Daarna hebben we met kerst alle parochianen een lichtje gebracht, een teken van verbondenheid en kracht.

Al twee maal kon de schoolverlatersviering voor de kinderen van groep 8 niet doorgaan. We hebben ze beide keren op een andere manier in het middelpunt gezet, een keer allemaal een kaars gebracht en een keer een knapzak met wijsheden, dingen tot nadenken, zodat ze weten dat ze er nooit alleen voor hoeven te staan, dat Hij altijd met ze meegaat.

Verder hebben we ook onze doordeweekse viering weer gevierd. Wij vieren één keer in de maand en 14 juli jl. zijn we voor het eerst naar Erve Harmelink gegaan, met de parochianen uit onze geloofsgemeenschap, die normaliter in de Spil hiervoor bij elkaar kwamen. Maar ook parochianen uit andere locaties die daar verblijven waren aanwezig. We hebben hier een mooie viering gehad met een hele groep.

Dan hebben we ook de startviering voor de school weer gehad. Deze hebben we ook in een nieuw jasje gegoten. We hadden altijd nog een “gewone” viering, nu hebben we de kinderen per groep naar de kerk laten komen en ze laten nadenken over wat belangrijk is, zodat we allemaal een mooi schooljaar zullen hebben. We hebben het verhaal van de Barmhartige Samaritaan gelezen en allemaal termen opgeschreven die ook nu nog belangrijk zijn, zodat we het met elkaar goed hebben.

Wanneer iemand van de ander locatie meer informatie wil, neem gerust contact op, wellicht kunnen we elkaar op weg helpen.

Hierop sluit ons symbool wel heel mooi aan. We hebben een knapzak gemaakt. Daarin zit een kaarsje, dat licht, warmte en kracht brengt. Een Christoffel, een van de veertien Noodhelpers, die ons veilig verder zal begeleiden, ook over grenzen heen, over hobbels en door (diepe) dalen.

En als laatste een sleutelhanger met de tekst:

“God heeft een sleutel voor elk probleem, soms zie je de juiste alleen niet direct hangen”

PANCRATIUSDAG VIERING TERUGKIJKEN!

U kunt de Pancratiusdag viering van 5 september bij de Kroezeboom terug kijken via Kerk TV, Herhaling!

Op donderdag 18 februari jl. ontvingen wij het bericht dat Eddy Kuipers op 57-jarige leeftijd is overleden. We zijn hier stil en verdrietig van.

Eddy betekende veel voor Fleringen. Hij was op tal van terreinen actief als vrijwilliger. Ook voor de H. Pancratius parochie, en in het bijzonder onze eigen geloofsgemeenschap in Fleringen, heeft Eddy zich vele jaren met hart en ziel ingezet. Sinds 15 maart 2006 was hij voorzitter van het parochiebestuur Fleringen, wat later de commissie van beheer is gaan heten. Hij vervulde deze functie op zijn geheel eigen wijze: betrokken, sociaal, bedachtzaam en ook de humor ontbrak niet. Eddy had oog voor iedereen, bood een luisterend oor en behandelde iedereen op een respectvolle manier. Eddy wist mensen te verbinden. Hij was trots op de vele vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap.

Als de handen uit de mouwen moesten worden gestoken, werd nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan. Niets was hem te veel. Zo was hij behulpzaam tijdens de vieringen wanneer dat gewenst was, in het bijzonder in Coronatijd. Zijn sociale en maatschappelijke bewogenheid kwam ook tot uiting in zijn werkzaamheden op diaconaal vlak.

In deze moeilijke tijden waarin kerksluiting aan de orde is, dacht Eddy mee over hoe de geloofsbeleving van heel Fleringen voort kan worden gezet. Vele overleggen heeft hij bijgewoond, zowel in Fleringen als parochie breed. Zijn bijdrage daarin was altijd positief en constructief.

Dankbaar zijn wij dat we met hem hebben mogen samenwerken en voor alles wat hij heeft gedaan.

We gaan Eddy missen. De fijne herinneringen aan hem blijven voor altijd bij ons.

Onze gedachten zijn bij Sonja, de kinderen en verdere familie. Wij wensen hen deze dagen en de komende tijd heel veel sterkte.

Commissie van beheer, pastoraatsgroep en secretariaat geloofsgemeenschap Fleringen