Op zaterdag 30 september a.s. is om 19.00 uur de laatste eucharistieviering in onze kerk die 75 jaar geleden de naam Onbevlekt Hart van Maria kreeg. Het is nog maar kortgeleden, namelijk 15 juli jl., dat we als geloofsgemeenschap het 75-jarig bestaan hebben gevierd. Dit was een zeer geslaagde avond! Drie jaar geleden werd duidelijk dat onze kerk op termijn aan de eredienst zou worden onttrokken. Vele mensen waren en zijn hierdoor geraakt. Hoewel we er als geloofsgemeenschap naar toe hebben kunnen leven, blijft het, als het moment daar is, een zware en pijnlijke taak om als geloofsgemeenschap in zekere zin afscheid te nemen van onze kerk. De kerk, die toch voor velen voelt als het hart van onze geloofsgemeenschap en het dorp. Talloze mensen uit Fleringen zijn er gedoopt, hebben er hun 1ste H. Communie gedaan, ontvingen er het Heilig Vormsel, gaven er elkaar het ja-woord en namen er afscheid van dierbaren. Aan dit tijdperk komt op 30 september een einde, want dan wordt de kerk formeel aan de eredienst onttrokken. Dit houdt in dat de kerk haar sacrale karakter verliest. Een aantal vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap hebben zich beziggehouden met de voorbereiding van deze laatste eucharistieviering. Het thema van de eucharistieviering is: “Als de stenen konden praten”. Pastoor Hermens, pastoraal werkster Saris en diaken Thöni gaan in deze speciale eucharistieviering voor en het dames- en herenkoor en ‘nJoy zorgen voor de muzikale omlijsting. Na afloop zal koffie of thee worden aangeboden en is er gelegenheid om met elkaar na te praten en gevoelens te delen.

Onze kerk heeft Fleringen mede gevormd en heeft bijgedragen aan de grote gemeenschapszin. Zij zal dat ook blijven doen. Want juist door deze sterke gemeenschapszin is het mogelijk geworden dat het kerkgebouw wordt overgedragen aan de Stichting Dorpsgebouw Fleringen en blijft zij behouden voor Fleringen. Daarmee is een wens van veel mensen in vervulling gegaan.

De onttrekking van de kerk aan de eredienst betekent niet het einde van de geloofsgemeenschap in Fleringen. De geloofsgemeenschap Fleringen blijft behoren bij de Pancratius parochie en ook zullen er in de toekomst bijeenkomsten worden georganiseerd in (een gedeelte van) de kerk. Samen met de Denktank zijn wij in overleg met de stichting en de parochie om te kijken op welke wijze hier verder invulling aan zou kunnen worden gegeven. In ieder geval zijn er op korte termijn al twee (gebeds)vieringen gepland. Op zaterdagavond 14 oktober zal er een Mariaviering worden gehouden en op 2 november zal Allerzielen worden gevierd. Met de inzet en betrokkenheid van de vele vrijwilligers in Fleringen is er, ondanks dat de kerk aan de eredienst wordt onttrokken, dan ook vertrouwen in dat er een toekomst is voor de geloofsgemeenschap in Fleringen.

Wij beseffen dat het voor veel mensen een beladen en emotionele gebeurtenis is, die u liever niet meemaakt. Toch willen wij u uitnodigen voor deze laatste eucharistieviering, zodat wij dit als geloofsgemeenschap met elkaar beleven en dragen.

Wij hopen u te zien op 30 september.
Commissie van beheer, pastoraatsgroep en secretariaat geloofsgemeenschap Fleringen

 

 

Ook dit jaar werd er weer aandacht besteed aan Oogstdankdag. Het was een mooie viering m.m.v. het Dames- en Herenkoor. Na afloop werd er nagepraat onder het genot van een kop koffie of thee. Met dank aan allen die hun medewerking hebben verleend aan deze viering en met name ook de vrijwilligers van de kerkversiering.

KLIK HIER voor een impressie van de versiering.

Bedankt                                                                                       Voor een foto-impressie klik hier

Op 15 juli 2023 hebben wij het 75-jarig bestaan van de geloofsgemeenschap Fleringen gevierd. De noabers zorgden met een boog bij de kerk al voor een feestelijk tintje. Ook binnen was de kerk mooi versierd door de dames van de werkgroep “versieringen”. Zij hebben ook gezorgd voor het prachtige bloemstuk bij het Kruis op het kerkhof ter nagedachtenis aan alle overleden parochianen van de geloofsgemeenschap Fleringen. Veel mensen uit Fleringen waren aanwezig tijdens de prachtige jubileumviering waarin diaken Thöni en pastoraal werkster Saris voorgingen, de koren van Fleringen voor een passende muzikale omlijsting zorgden en diverse inwoners van Fleringen, van jong tot oud, een rol vervulden. Het thema van de viering was “Voor en met elkaar”.  Want een geloofsgemeenschap vorm je samen! Dit komt ook tot uitdrukking in het kunstwerk dat is onthuld tijdens de viering. Het kunstwerk is een blijk van waardering aan de vrijwilligers die alles mogelijk hebben gemaakt en nog steeds maken voor de geloofsgemeenschap. Na de viering is de boom die centraal stond in de viering geplant op een mooie plek op het kerkhof. Nadat Levenslust een serenade had gebracht, was het tijd voor koffie en een lekkernij in de tent bij de kerk, gevolgd door diverse hapjes en drankjes. Ten slotte werd nog een broodje warme ham geserveerd. Dit alles met medewerking van lokale horeca en jongelui die zorgden voor een fijne bediening. Tussendoor gaven Walter Luttikhuis en Jeroen Mollink nog een optreden, waarin zij terugblikten op de afgelopen 75 jaar. Daarmee kregen zij de lachers op hun hand! Herinneringen konden ook worden opgehaald aan de hand van de vele foto’s die ter inzage lagen of via de beamer werden getoond.

Wij bedanken iedereen die op welke manier dan ook het vieren van dit jubileum mogelijk heeft gemaakt of het heeft meegevierd. Al met al was het een zeer geslaagde avond!

Commissie van beheer, pastoraatsgroep en secretariaat

Geloofsgemeenschap Fleringen

In de aanloop naar het 75-jarig jubileum van de geloofsgemeenschap Fleringen is er een korte reportage gemaakt door Twente FM.

Klik hier voor de reportage

Op zaterdag 15 juli 2023 viert de geloofsgemeenschap Onbevlekt Hart van Maria haar 75- jarig bestaat. Iets om dankbaar bij stil te staan. De viering begint om 19.00 uur waarbij pastoraal werker Saris en diaken Thöni zullen voorgaan. De zang wordt verzorgt door het Dames- en Herenkoor en n’Joy. De kinderen kunnen deelnemen aan een feestelijke Kinderwoorddienst. Aansluitend is er voor genodigden een feest met een verrassend optreden zijn in een tent op het kerkplein.

Oprichting

Voordat de oprichting van een zelfstandige parochie een feit was, behoorden de verschillende delen van Fleringen tot de parochies Albergen, Weerselo, Tubbergen en Reutum. Naar mate er hoe langer hoe meer een kern in Fleringen ontstond, was er de behoefte om tot oprichting van een eigen parochie te komen. De Tubbergse kapelaan Overmars had in 1919, reeds plannen voor oprichting van een parochie Fleringen. Mgr. Wetering vond de toen 565 tellende gemeenschap te klein. Vervolgens heeft een religieuze orde moeite gedaan om in Fleringen een klooster annex kapel te stichten. Ook dit plan kreeg geen goedkeuring. De pogingen die werden ondernomen om dit te realiseren kregen geen goedkeuring. Het werd een probleem toen aan de gelovigen van Fleringen niet voldoende mogelijkheden werden geboden voor het pachten van zitplaatsen in de kerkbanken van de buurtparochies. Er volgden meerdere verzoeken richting het Bisdom. Eerst in 1945 werd door een Fleringer actie-comité wederom een poging ondernomen tot stichting van een zelfstandige parochie. En op aansporing van prof. Th. Hendriksen, werd er een comité opgericht, bestaande uit de heren Oude Lenferink, J. Lenferink en Hendriksen. Men nam contact op met deken v.d. Waarden van Almelo. En met succes. In 1946 werd pastoor Bodde door Kardinaal De Jong belast met de oprichting van de parochie. Op 3 juni 1946 werd er in café Fox de eerste vergadering gehouden, met de eventuele parochianen ter kennismakingen om enige voorlopige kwesties te bespreken. Tevens werd er een vertrouwenscommissie aangewezen. Deze bestond uit de heer Oude Lenferink, meester Oude Lenferink, de heer B. Meen en de heer G.A. Booijink. In een vergadering werd besloten naar grond uit te zien voor de eventuele kerk, te proberen een noodkerk te krijgen en ook de parochiegrenzen werden vastgesteld. De naam voor de parochie Fleringen werd eveneens vastgesteld, Onbevlekt Hart van Maria. M.i.v. 16 juli 1948 was de parochie een feit. Op die datum wordt ook de noodkerk in gebruik genomen. Er werd een noodkerkhof gerealiseerd op de grond van J. Oude Lenferink. De bouw van de nieuwe kerk liet nog jaren op zich wachten. De eerste steen werd op 5 april 1959 gelegd door mgr. Hendriksen. De inzet en aanhoudendheid van zo’n 80 á 90 gezinnen, hebben de realisatie van de nieuw kerk mogelijk gemaakt.

Pastores

Pastoor Bodde werd nog voor de bouw van de kerk benoemd tot pastoor van de parochie Onze Lieve Vrouw van de Goede Raad in de stad Utrecht. Was pastoor Bodde een wat statige en formele man, waarvoor men nog de hoed afzette als hij voorbij kwam, zijn opvolger pastoor Pasman, hield niet van dat formele en was nogal sportief ingesteld. In oktober 1962 werd hij opgevolgd door pastoor Tutert. Hij was een zeer bescheiden priester en stond bekend als zeer rechtlijnig. Begin 1971 werd pastoor Hemmink aangesteld. Pastoor Hemmink zette zich in, naast de pastorale zorg, om een nieuw schoolgebouw te realiseren in de jaren zeventig. Tevens was hij actief betrokken bij het oprichten van de dorpsraad en volleybalvereniging Flevoll. In 1990 moet hij om gezondheidsredenen afscheid nemen.

FLAM

Na de vorming van de cluster Fleringen, Albergen en Mariaparochie/Harbrinkhoek, ook wel FLAM genaamd, werd pastor Mensink benoemd als eerstverantwoordelijke pastor voor de parochie Fleringen. Ze was een energieke vrouw die zich volledig inzette voor het geloof en de kerk. Samen kerk-zijn stond bij haar centraal. Mede door haar inzet heeft ze aan de basis gestaan van de oprichting van vele werkgroepen. Als pastor heeft zij vele overuren gemaakt, overal zag je haar rode auto rijden of staan. In augustus 2004 moest ze helaas wegens gezondheidsredenen afscheid nemen van het parochieverband Tubbergen en van de parochie Fleringen.

Parochieverband Tubbergen
De samenwerking met de parochies van de gemeente Tubbergen en de parochie Vriezenveen werd in 2002 een feit: parochieverband Tubbergen. In de loop van de jaren werd de samenwerking verder uitgebouwd onder de verantwoordelijkheid van de stuurgroep en van het pastorale team.
H. Pancratius Parochie
Sinds 6 juni 2010 zijn de negen geloofsgemeenschappen gefuseerd tot de H. Pancratius parochie. Een parochie waarin het werk van de vrijwilligers meer dan ooit belangrijk is voor de toekomst. De geloofsgemeenschap Fleringen heeft op haar eigen wijze en door de inzet van vele vrijwilligers een eigen plek binnen de parochie. Tijdens de jubileumviering in 2008 b.g.v. het 60-jarig bestaan werd gekozen voor het thema: “Omzien….. en in vertrouwen verder bouwen”. Ondanks dat op 30 september a.s. de kerk aan de eredienst wordt onttrokken, is er alle reden om het 75 jarig bestaan te vieren. Met vertrouwen en inzet van allen willen we dan ook kijken naar de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Deze houdt nl. niet op te bestaan met het sluiten van het kerkgebouw. Inzet en vertrouwen zijn en blijven hierbij belangrijk.

Elke maand is er een viering bij Erve Harmelink. Vanaf 10.00 uur staat dan de koffie klaar. Om 10.30 uur is dan een Woord- en Communieviering. Komt u ook om een kop koffie te drinken, te vieren en bij te praten?! Wees welkom  Erve Harmelink, Ootmarsumseweg 289, Fleringen. Mocht u graag willen meevieren maar geen vervoer hebben, dan kunt u contact opnemen met Riki Schepers – 0546-621497/06-10691020).

De eerstvolgende viering is op woensdag 25 januari 2023 waarin pastoraal werker Saris voor zal gaan. Lees meer

We zitten nu nog in de Advent, op weg naar Kerst, met alle verwachtingen en hoop op de komst van het kerstkind, van het Licht.

Afgelopen weken hebben we als pastoraatsgroep, uitgebreid en ondersteund door de denktank, rond de tafel gezeten met alle werkgroepen van onze geloofsgemeenschap Onbevlekt Hart van Maria.

Wat daarin heel vaak naar voren kwam, was dat er veel onduidelijk is over de toekomst van de kerk. Er is behoefte aan meer duidelijkheid: er is er in ieder geval één: onze kerk gaat aan de eredienst onttrokken worden. De aankoop is mondeling rond en de laatste details worden op papier vastgelegd. In het najaar van 2023 zal de aankoop getekend worden en wat ook helder is, en waarin wij een heel mooi lichtpunt zien, is dat er een ruimte in de kerk beschikbaar blijft om samen te komen. Niet met een eucharistieviering of een woord en communieviering, maar wel om samen te komen en te vieren. En juist dit biedt ook vele kansen. We kunnen in ieder geval een avondwake houden, Allerzielen vieren, maar ook bijvoorbeeld gastsprekers uitnodigen. Er mogen en kunnen allerlei soorten liederen gezongen worden, dus hoe het nieuwe jaar ook precies zal gaan verlopen, volgend jaar vieren we ook samen! In een ruimte in onze eigen kerk, maar met een ander soort van vieren, met mooie liederen, met mooie bezinning.

In 2023 gaan we in ieder geval nog ons 75-jarig jubileum vieren, noteer de datum alvast: 15 juli 2023.

Maar ook daarna vieren we door, met Allerzielen, met Kerst, Pasen, een Mariaviering…..we kunnen het zelf vorm gaan geven. En enthousiaste ideeën zijn er zeker al langsgekomen de laatste weken in alle gesprekken. Hoe we dit in de praktijk vorm zullen gaan geven is natuurlijk afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. We hopen dat velen hun steentje zullen (blijven) bijdragen!

We hopen dat we hiermee enigszins wat duidelijkheid hebben kunnen geven. Mocht u nog vragen of ideeën hebben, kom gerust naar ons toe.

We wensen u allen een Zalig Kerstfeest en dat er in het nieuwe jaar voor een ieder, maar zeker ook voor onze geloofsgemeenschap het Kerstkind geboren mag worden, in een stralend helder nieuw licht.

Commissie van Beheer, secretariaat en Pastoraatsgroep.

Kerstavond 24 december om 19.00 uur willen we samen gaan vieren in onze kerk. ‘nJoy zal medewerking verlenen aan deze viering die als thema krijgt; EEN NACHT VOL LICHT…… In deze tijd, waar veel onvrede en onzekerheid leeft, willen we proberen toch een beetje licht en
warmte te vinden met elkaar. Ook kinderen gaan mee voor in deze viering. Zij zullen een passend Kerstverhaal gaan lezen.
Het wordt een viering voor jong en oud. Voelt u allen welkom.