Reutum en Haarle vieren 200 jaar kerk

Zondag 16 september viert de geloofsgemeenschap Reutum en Haarle het 200-jarig jubileum van de kerk. Na maanden van intensieve voorbereiding door de jubileumcommissie, de locatieraad en de pastoraatsgroep is het 16 september tijd voor een feestelijk programma. De aankondigingen, speciaal voor deze dag ontworpen door Anita Kamphuis, zijn inmiddels huis aan huis verspreid. Ook schittert op het Kuierplein al enkele weken een sfeervolle banner.

Feestelijk programma

Het feestelijke programma kent meerdere onderdelen. Uiteraard wordt gestart met een plechtige Eucharistieviering om 09.30 uur, waarin vicaris Cornelissen en het pastoresteam van de H. Pancratiusparochie voorgaan. Ook alle koren, bruidjes en de muziekvereniging St. Jozef werken hieraan mee. Tijdens de viering wordt in het Kultuurhoes een passende activiteit georganiseerd voor alle kinderen.

Na de viering is er op het kerkplein koffie en een gezellig informeel samenzijn onder het genot van een hapje en drankje. De muziekvereniging zet hierbij de juiste toon. Bij slecht weer kan worden uitgeweken naar Bays. De kinderen kunnen zich na de viering uitleven tijdens de kinderdisco bij Bays.
Oudere inwoners of diegene die in een verpleeg- of verzorgingshuis wonen en die niet op eigen gelegenheid naar de viering kunnen komen, kunnen een beroep doen op de Zonnebloem voor het vervoer voor zowel heen- als terugreis. tel. 0541 – 670464.

 

Geschiedenis

De jubileumcommissie, locatieraad en pastoraatsgroep hopen veel inwoners van Reutum en Haarle en overige genodigden te mogen begroeten op zondag 16 september. Daarbij zal er ook aandacht zijn voor de rijke geschiedenis die voorafgaat aan dit feestelijke jubileum. Deze gaat zelfs terug tot in de 8ste eeuw.

Toen zou, volgens de overlevering, Marchelm (Marcellinus) al de oudste christenkerkjes in Twente hebben gebouwd. De kerken van Oldenzaal en Ootmarsum zouden de oudste van Twente geweest. Hoe feitelijk deze informatie precies is, kan niet met zekerheid worden gesteld. Wat wel zeker is: aan het begin van de 10de eeuw is er sprake geweest van een oratorium (bedehuis) te Ootmarsum. Reutum en Haarle behoorden toen tot de parochie Ootmarsum en vormden een van de zeventien marken van het richterambt Ootmarsum, dat heel noordoost-Twente omvatte. In die periode moesten de marken hun bijdrage leveren aan de moederkerk (parochiekerk) in Ootmarsum, bijvoorbeeld bij verbouwingen. Een eigen kerk was dan ook een grote wens, waarmee men dan ontheven werd van de verplichtingen ten opzichte van het onderhoud van het kerkgebouw te Ootmarsum. Op 1 augustus 1818 werd de 1ste steen gelegd voor de nieuwe kerk. Iedereen die maar enigszins kon, hielp belangeloos mee met de bouw. Daarnaast was er financiële steun vanuit de overheid, waarbij het ontwerp, de bouw en de controle daarop de goedkeuring moest dragen van de ingenieurs van het ministerie van Waterstaat. Vandaar dat de kerken in deze periode Waterstaatskerken werden genoemd. Reeds in januari 1819 werd de 1ste Heilige Mis gelezen in de nieuwe kerk. De kerk kreeg, evenals de moederkerk in Ootmarsum, de beschermheiligen Simon & Judas. In strijd met de verwachtingen kreeg Reutum niet onmiddellijk een eigen pastoor. Pas na de dood van pastoor Jochems van Ootmarsum in 1832 werd pastoor Johannes Henricus Mollink uit Weerselo de 1ste eigen pastoor voor de parochie Reutum en Haarle (op 12 oktober 1832) en werd het hiermee een zelfstandige parochie. Ruim een eeuw later was het de toenmalige pastoor Van Benthem die zich bij het Bisdom Utrecht sterk maakte voor de bouw van een nieuwe kerk met pastorie. Hij werd met recht de bouwpastoor genoemd. De oude primitieve Waterstaatskerk voldeed al lang niet meer aan de eisen die men aan een Godshuis mocht stellen en was bovendien veel te klein. Na jaren van ‘onderhandelen’ (vanaf 1919) kwam op 25 oktober 1952 vanuit het bisdom de definitieve toezegging binnen tot aanbesteding en bouw van de huidige kerk. Er werd toen nog geen goedkeuring gegeven aan het bouwen van een nieuwe pastorie. Op 19 april 1953 werd de 1ste steen gelegd, waarna op 6 mei 1954 de consecratie van de kerk volgde door aartsbisschop mgr. Alfrink. Tien jaar later, in 1964, is alsnog de nieuwe huidige pastorie gebouwd.

Al met al een mooi stukje historie. De jubileumcommissie, locatieraad en pastoraatsgroep van Reutum en Haarle hopen van harte deze gedenkwaardige dag met elkaar, verbonden als geloofsgemeenschap, op een mooie en gezellige manier te vieren.

Kerkgeschiedenis Reutum & Haarle

Luchtfoto oude kerk met pastorie

Volgens de overlevering zou Marchelm (Marcellinus) de oudste christenkerkjes in Twente en wel te Oldenzaal en te Ootmarsum hebben gebouwd. Hij zou door Lebuinus, die omstreeks 770 in de IJsselstreek predikte, naar Twente gestuurd zijn. Twente ging tot het bisdom Utrecht behoren omdat van daaruit missionarissen met hun bekeringswerk waren begonnen. Tot de parochie Ootmarsum, waarvan de kerk werd toegewijd aan de H.H. Simon en Judas, behoorden de zeventien marken van het richterambt Ootmarsum, dat heel noordoost Twente omvatte, namelijk Fleringen, Noord-Deurningen, Denekamp, Groot- en Klein Agelo, Reutum, Haarle, Tubbergen, Albergen, Geesteren, Vasse, Mander, Hezinge, Tilligte, Brekkelenkamp, Nutter en Oud-Ootmarsum.

Bovendien viel onder deze grote parochie nog Almelo en Wierden, dat in 1236 van de parochie Ootmarsum werd afgesplitst. Zo moesten vertegenwoordigers van de marken in Noord-Twente, jaarlijks verschijnen op de zogenaamde ”Send of Zend”(synodes, bijeenkomst) te Ootmarsum, d.w.z. een rechtbank in kerkelijke zaken. Ook vertegenwoordigers van Reutum en Haarle moesten daar verschijnen. Evenals andere buurtschappen moest Reutum zijn aandeel leveren in het onderhoud van het kerkhof dat rondom de kerk van Ootmarsum lag.
Er is nog een oude kerkrekening uit 1540, waarop de bijdragen van de verschillende kerspels en buurtschappen staan genoteerd. Naar het schijnt is deze ”Send” voor de laatste keer in 1570 gehouden. Ook bij verbouwingen van de kerk te Ootmarsum moesten de buurtschappen hun bijdrage leveren. Het was immers hun parochiekerk.
De oude kerk te Ootmarsum werd in 1195/1196 verwoest tijdens de twisten tussen de Geldersen en de bisschop van Utrecht. Hierbij werd Ootmarsum in brand gestoken. Omstreeks 1230 of eerder werd begonnen met de bouw van de kerk zoals wij die tegenwoordig nog kennen. De zware stenen hiervoor werden aangevoerd uit de Bentheimer en Gildehauser steengroeven.

Henricus Smithuis,(1680) ofschoon geen Hollander van geboorte, was hij feitelijk de eerste pastoor van Reutum en Haarle. Hij kwam van Duitsland en vestigde zich, in zoverre het hem werd toegestaan, in of bij Ootmarsum. Bij zijn komst kende geen enkele gemeente een herder of priester. De uitoefening van de katholieke godsideeën was verboden. Ook Reutum en Haarle zagen de ijverige Aartspriester vaak in hun midden, al was het ook niet altijd in geestelijk gewaad. Op het erve Reurink had hij voor de oneindiger God een verblijfplaats gevonden. In het geheim zond pastoor Smithuis een zijner assistenten naar Reutum, om er op de hoogste feestdagen van het kerkelijk jaar de heilige diensten te verrichten. Bijna een eeuw geleden was Pastoor Smithuis ten grave gedragen, toen de dageraad aanbrak, de voorbede van een zonnige dag.
Na twee eeuwen van vervolging begonnen betere tijden voor de katholieke eredienst. Vrijheid van godsdienst was in de grondwet van 1798 opgenomen.
Door een gunstige beschikking van Lodewijk Napoleon werden op 14 maart 1809
meerdere katholieke kerken in Twente teruggegeven, waaronder de kerk van Ootmarsum. De marke Reutum en Haarle bouwden in 1818 een eigen kerk en men werd ontheven van de verplichtingen ten opzichte van het onderhoud van het kerkgebouw te Ootmarsum. Op de eerste augustus van het jaar 1818 kon de eerste steen voor deze nieuwe kerk gelegd worden.De bouw stond onder toezicht van Mulder uit Borne als timmerman en Hageman uit Gildehaus als metselaar. In het jaar 1817 was te Saasveld het slot der adellijke familie van Reede afgebroken en op dezelfde plaats de Roomse kerk gebouwd.
Een groot gedeelte van de zware bakstenen, die voor de bouw van deze kerk niet waren verbruikt, werd nu voor de Reutumse kerk aangekocht. Januari 1819 kon de eerste heilige mis worden gelezen in de nieuwe kerk. Reutum bleef vooreerst nog een bijkerk van Ootmarsum. Pastoor B.J. Jochems, die te Ootmarsum met twee en vanaf 1826 met drie kapelaans de geestelijke bediening uitoefende, zond op de zon- en feestdagen een zijner kapelaans naar Reutum, die aldaar de vroegmis deed met catechismus en de hoogmis met preek.
Op 3 augustus 1832 stierf pastoor Jochems van Ootmarsum en Reutum/Haarle werd nu een zelfstandige parochie. In het parochie-archief is een kopie bewaard gebleven van een brief, waarin Reutum en Haarle beloven bepaalde verplichtingen tegenover een eventueel te benoemen eigen pastoor na te zullen komen.

alsdan tot onderhoud van den tijdelijken Pastoor jaarlijks alle jaar te betalen
eene som van Tweehonderd en tachenteg gulden, en wel bij een vierde gedeelte
alle driemaanden zeventig gulden; alsmede eene Collecte uit Boter tweemaal in het jaar, uit vlasch eenmaal in het jaar, Als ook uit Boekweite van ieder boer circa een loop vol, de halve en kleine naar proportie en dit wel volgens hun believen, den noodigen Mes in den Hof te bezorgen; van ieder Boer die het heeft een voer turf of hout, en de overigen, die zulks niet hebben de benoodigde turf met wagen te halen: en dit alles onder verband met onze personen en goederen.”

Gedaan te Reutum en Haarle 16 Sept. 1832, 

foto kerk

(was getekend 
J. Lammerink op Rotgerink
G.J. Beuker
A. Kemperink
W. Mensink
Jan Oude Deperink
M.Timmers
B. Leferink
(voor eensluidend afschrift L. Engbers aartspriester). 

Lijst van Pastoors Parochie Reutum/Haarle:
H. Mollink 1832-1839
H.J.G.Slutken 1839-1850
J. Hilbert 1850-1857
J. Scholten Reimer 1857-1871
P. van Duijnhoven 1871-1876
N.A. van Balen 1876-1880
G. Nuy 1880-1888
G. Blankvoort 1888-1899
Jac. Berndes 1895-1905
A.J. Lauteslager 1905-1947
J.G.A. van Benthem 1947-1963
J.J. van Burgsteden 1963-1967
A. Kolkman 1967-1978
A. Schoorlemmer 1978-1996
J. Kerkhof Jonkman 1996-2000
2000-heden Pastoraal team H. Pancratius Parochie (zie hoofdmenu)

Op 1 december 1952 werd de bouw van een nieuwe kerk opgedragen aan de laagste inschrijver, de fa. Gebr. Hulshof te Tubbergen voor een bedrag van 148.400,– gulden.
Ruim 1 jaar zou men gebruik maken van een noodkerk bij de nabijgelegen familie Mensink.
Op 6 mei 1954 volgde de consecratie van de kerk door de aartsbisschop-coadjutor Mgr. Alfrink.

Voor informatiebronnen zie:
Geschiedenis van de parochie en marke Reutum en Haarle, door dr. G.J.M. Bartelink, 1978 .

 1. “150 jarig bestaan Kerk Reutum”
  Bij de Herdenking van het Honderdjarig bestaan der Parochiekerk van Reutum en Haarle,
  door Pater Anastasius van den Broek, in 1918.
 2. Archief Parochie Reutum en Haarle
  “Een 175 jarige parochie” door “B. Lammerink. ISBN 90-9006465-6. Jaar 1993

 

WERKGROEPEN GELOOFSGEMEENSCHAP REUTUM EN HAARLE

Hier kunnen werkgroepnamen genoemd worden zoals van Liturgie diaconie enz. enz.

Logo kerk reutum Binnen de geloofsgemeenschap van Reutum en Haarle heeft de installatie van de pastoraatsgroep tijdens de weekendviering van 20 januari 2013 plaatsgevonden.

De parochianen die zitting hebben in deze pastoraatsgroepen zijn destijds door de locatieraad benaderd en worden door het bestuur van de H. Pancratiusparochie bevestigd. Bij hun werkzaamheden mogen en kunnen de leden van de pastoraatsgroepen rekenen op hulp en ondersteuning van het pastoresteam.

Maar, zult u denken, wat doen dan die pastoraatsgroepen?
Wel, onze H. Pancratiusparochie kent negen geloofsgemeenschappen en een pastoresteam
dat momenteel bestaat uit vijf pastores. Dit aantal zal in de komende jaren alleen nog maar afnemen. U begrijpt en zult ook zeker al wel ervaren hebben, dat de pastores niet met regelmaat in de locaties aanwezig zijn. Toch is pastorale nabijheid van groot belang.

Een van de belangrijkste taken als christenmens is toch het omzien naar elkaar.
Welnu, de leden van de pastoraatsgroepen zullen als het ware oog en oor zijn binnen uw eigen geloofsgemeenschap. Zij zijn het aanspreekpunt binnen de geloofsgemeenschap.
Dat wil zeggen dat zij zorg zullen hebben voor de vrijwilligers en de diverse werkgroepen,
maar ook voor parochianen die bijvoorbeeld graag bezoek willen ontvangen van een vrijwilliger of een pastor. Of dat u met een vraag rondloopt en niet weet waar het antwoord te halen. Of dat u een hulpvraag signaleert. De pastoraatsgroepen zullen niet alle antwoorden op uw vragen paraat hebben, maar zij weten wel de wegen die tot antwoorden kunnen leiden.

Daarvoor hebben zij regelmatig contact met de beheercommissie en het pastoresteam. Omdat het mensen zijn uit uw eigen geloofsgemeenschap, zijn de lijntjes kort en dit draagt ertoe bij dat u als geloofsgemeenschap zorg draagt voor elkaar. Het is mooi dat wij samen de H. Pancratiusparochie vormen en zo het pastoraat met al zijn facetten kunnen waarborgen. Maar u als geloofsgemeenschap moet het geloofsleven gestalte geven op de plaats waar u het dagelijks leven met elkaar deelt. De pastoraatsgroepen kunnen daar een bijdrage aan leveren, maar ze kunnen dit niet alleen. Het is een wederzijds gebeuren oftewel als geloofsgemeenschap moet u zelf ook oog en oor hebben voor elkaar en mochten er zich zorgen of situaties voordoen die u graag met iemand wilt delen, dan wendt u zich tot iemand van de pastoraatsgroep. Zo zijn wij samen werkzaam aan de kerk van de toekomst. Dus niet een ver-van-mijn-bed show en het zal mijn tijd wel duren. Je bent gelovig of niet, de keus is aan u, maar is het antwoord ja, dan vraagt dit o.a. ook dat u dit zichtbaar maakt in uw handelen naar uw medemens. Via deze weg wensen wij alle pastoraatsgroepen van onze
negen locaties heel veel plezier in hun werk en Gods zegen.

Het pastoresteam van de H. Pancratiusparochie

Het informatieblad verschijnt eenmaal per twee weken. Bij abonnementhouders wordt het blad thuisbezorgd.
Een nieuw abonnement kunt u aanvragen bij: Herman Eerdman, Klumperstraat 14, 7667 PA  Reutum
tel. 0541-670513, e-mail: h.eerdman@kpnmail.nl

Kopij voor het eerstvolgende informatieblad kunt u, bij voorkeur digitaal, aanleveren tot uiterlijk maandagavond 19.00 uur voorafgaand aan het eerstvolgend informatieblad bij: Agnes Booyink, Klumperstraat 7, 7667 PA  Reutum
tel. 0541-670264, e-mail: a.booyink@hotmail.com  Informatieblad

                        Geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas

                               Reutum en Haarle

15-16 september 2018                      Vierentwintigste zondag door het jaar.     48e jaargang, nr. 18

 

UIT DE STARTBLOKKEN…

Wanneer begint voor u en jou het nieuwe jaar? De meeste mensen zullen zeggen: op 1 januari natuurlijk, dat heet niet voor niets Nieuwjaar! Maar Joden vieren hún nieuwjaar op 11 september en moslims op 12 september. De Chinezen vierden het dit jaar op 16 februari, volgend jaar op 5 februari. Het kerkelijk jaar begint met de eerste zondag van de advent, zo rond 1 december. Voor scholieren en studenten begint het nieuwe jaar meestal in september. Een nieuw school- en studiejaar, met nieuwe kansen om je voor te breiden op je toekomst, om onbekend terrein te verkennen en te ontdekken waar je krachten liggen, én je zwakke plekken. Ook sportverenigingen gaan weer van start, hopend op een succesvol jaar, met wie weet promotie naar een hogere klasse. Een nieuw verenigingsjaar breekt aan. De agenda’s stromen weer vol, voor zover er al geen avonden waren gepland.

Een nieuw begin. Eigenlijk beginnen we zo vaak opnieuw. Je begint een nieuw levensjaar, start met een nieuwe baan, de baas zegt dat je niet terug hoeft te komen, de dokter zegt dat de uitslagen goed zijn: een nieuw begin kan betekenen dat je nieuwe kansen krijgt, maar ook dat je hard aan het werk moet, om ze waar te maken. Ook in de parochie maken we een nieuw begin na de zomer. Een nieuw seizoen, met nieuwe kansen en heel veel uitdagingen! Onze start is gemarkeerd met de viering onder de Kroezeboom – Pancratiusdag – en ons nieuwe parochiemagazine en website. Sommige activiteiten lopen gewoon door, dankzij de vele vrijwilligers. Andere vragen wat meer inzet, omdat er niet op alle gebieden genoeg mensen zijn die mee willen of kunnen helpen de kar te trekken.

Opnieuw beginnen kan het voordeel hebben, dat je met een frisse blik gaat kijken naar wat je doet. Wat betekent het eigenlijk ‘geloven’? Wat draagt het bij aan mijn geluk? Maakt het mijn leven rijker? Wat betekent het om ‘samen kerk’ te zijn en hoe willen we daaraan vorm geven? Een prikkelend refrein van de profeet Jesaja uit het Oude Testament daagt ons uit: “Blijf niet staren op wat vroeger was, sta niet stil in het verleden. Zie! Ik ga iets nieuws beginnen, het is al begonnen, zie je het niet?”

Pastoor Casper Pikkemaat

 

Colofon pastores

C.J.G. Pikkemaat, pastoor Maandag afwezig
Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen.
Telefoon: 06-52648770
E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.n

Nguyen Ngoc Linh, priester
Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo.
Telefoon: 0546-873936
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen Telefoon: 06-20432661
E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen Telefoon: 06-20486904
E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker
Maandag, dinsdag, donderdag Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen Telefoon: 06-20428594,
E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl

De website van de H. Pancratius Parochie is: www.hpancratius.nl

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie
Karin Grunder en Yvonne Kroeze
Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl tel. 06-33 56 40 02,
bereikbaar op: dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 uur en 13.30-16.30 uur,
donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.


LITURGISCHE VIERINGEN:
15-16 sept.:  Vierentwintigste zondag door het jaar.

Zo. 16/9:       09.30 uur plechtige eucharistieviering b.g.v. ‘200 jaar kerk Reutum en Haarle’ m.m.v. alle koren, bruidjes en muziekvereniging St. Jozef.
Voorgangers: vicaris Cornelissen en het pastoraal team.

                     De opbrengst van de collecte is bestemd voor de onkosten van het jubileum.

 

Do. 20/9:      Geen eucharistieviering i.v.m. uitstapje K.B.O. 

22-23 sept.:  Vijfentwintigste zondag door het jaar.

Zo. 23/9:       09.00 uur woord- en communieviering m.m.v. het dames- en herenkoor.
Voorganger: pastor Huitink.

Do. 27/9:      19.00 uur eucharistieviering.
Voorganger: pastor Linh.

29-30 sept.:  Zesentwintigste zondag door het jaar.

Za. 29/9:       19.00 uur woord en communieviering m.m.v. Nouveau.
Voorganger: pastor Saris.

 

IN HET WEEKEND 15 EN 16 SEPTEMBER 2018:

Jaargedachtenis:
Bernard Poppink; Gerard Benerink; Riek Stevelink-Booijink; Jan Welman; Annie Keujer-Welman.

Intenties:
Bernard Poppink; Gerard Benerink; Riek Stevelink-Booijink; Jan Welman; Annie Keujer-Welman; Lisette Kamphuis-Mulders; Reinier Wesselink; Eef en Sien Oude Lansink-Braakhuis; Jan Braakhuis (Agelerweg 26); Jan en Santje Poppink-Lansink; Truus Loohuis-Mensink; Ellie Veenhuis-Santen; Rik Groothuis; overl. fam. Dijkers-Nieuwe Weme; Henk Lansink.

IN HET WEEKEND 22 EN 23 SEPTEMBER 2018:  

Jaargedachtenis:
Harry Vrerink; Gerard Leferink (Ootmarsumseweg); Bernard Oude Lansink; Albertus Mensink (Olbert); Harrie aan de Stegge; Harry Vrerink.

Intenties:
Harry Vrerink; Gerard Leferink (Ootmarsumseweg); Bernard Oude Lansink; Albertus Mensink (Olbert); Harrie aan de Stegge; Harry Vrerink; Annie en Gerrit Deperink-Volmerink; Eef Steggink; overl. ouders Elberink-Brunninkhuis; Gerard Kamphuis; Gerard Vrerink (Stroveld); Bernard en Rieky Groothuis-Kamphuis.

 

DIENST KOSTERS: 
Zo. 16/9 09.30 uur:  Gerard Vrooijink.

Zo. 23/9 09.00 uur:  Gerard Vrooijink.

Za. 29/9 19.00 uur:  Gerard Vrooijink.

 

OPBRENGST PLAATSENGELD EN COLLECTE:
Zondag 26 aug.:  plaatsengeld      €   75,00
Zondag 26 aug.:  collecte MIVA    € 111,00

 

DOOPSEL:
Op zondag 23 september om 10.30 uur zullen door het sacrament
van het H. Doopsel in onze kerkgemeenschap worden opgenomen:

 • Guus Poppink,
 • Sam Venhuis,
 • Lott en Pip Lammerink.

 

LECTOREN/LECTRICES:
Zo. 16/9 09.30 uur:  Carole Slaghekke.
Zo. 23/9 09.00 uur:  Carole Slaghekke.
Za. 29/9 19.00 uur:  Mariska Groot Rouwen.


ACOLIETEN:
Zo. 16/9 09.30 uur:  Koen ter Haar en Guido Vrooijink,
Gert-Jan Poppink en Marc a/d Stegge,
Menno Poppink en Matthijs Poppink.

Zo. 23/9 09.00 uur:  Kas Snijders en Jasper Oude Hengel.

Za. 29/9 19.00 uur: Ivo Veelers en Bas Lansink.


MISDIENAARS:
Do. 20/9 19.00 uur:  Geen viering.
Do. 27/9 19.00 uur:  Bart Hemmer.

 

200 JAAR KERK REUTUM & HAARLE:

Dit weekend vieren we het 200-jarig bestaan van onze kerk. De uitnodiging om dit als geloofsgemeenschap samen te vieren is inmiddels huis aan huis verspreid, de kerk heeft afgelopen maandag een grondige poetsbeurt gehad, het koper is weer gepoetst, en zo zijn er door vele vrijwilligers diverse voorbereidingen getroffen voor dit jubileum.

Zoals in het vorige informatieblaadje al vermeld ziet het programma er als volgt uit:

 • Eucharistieviering met alle koren, bruidjes en de muziekvereniging St. Jozef. Vicaris Cornelissen en het pastoresteam van de H. Pancratiusparochie gaan voor in deze viering.
 • Tijdens de viering zal er voor de kinderen (ook de bruidjes) een activiteit zijn in het Kultuurhoes. De kinderen kunnen gewoon eerst met hun ouder(s)/begeleider(s) naar de kerk komen.
 • Na de viering is er koffie en een gezellig informeel samenzijn onder het genot van een hapje en drankje. De muziekvereniging zorgt dan voor de muzikale noot.
 • Voor de kinderen is er na de viering onder begeleiding een kinderdisco in de discotheek van Bays.

Voor de ouderen onder ons die niet op eigen gelegenheid naar de viering kunnen komen, verzorgt de Zonnebloem vervoer voor zowel heen- als terugreis. U kunt hierover informatie krijgen via tel. 0541 – 670464.

Wij zien alvast uit naar uw komst op zondag 16 september.

Gezien het informele karakter zal er geen officiële gelegenheid zijn tot het overbrengen van de felicitaties aan locatieraad en pastoraatsgroep. Mocht u iets willen aanbieden dan stellen we een financiële gift erg op prijs. Hiervoor is een collecte tijdens de viering. Ook kunt u uw gift deponeren in de bus achter in de kerk of overmaken op bankrekening NL82RABO0143500864 t.n.v. locatieraad H.H. Simon en Judas, met vermelding van 200 jr. jubileum.

 

HET GEHEIM VAN WINNEN OF VERLIEZEN:
Vreugde en verdriet horen bij het menselijk bestaan, zo zeggen wij. En zó is het ook eenmaal met ons mens-zijn: beperkt en kwetsbaar, broos en betrekkelijk, zoekend en steeds onderweg…..Die gewone mensen zijn we allemaal! En als geloofsgemeenschap beoefenen we dagelijks het pastoraat van zoveel vreugde en verdriet bij mensen/bij elkaar, van zowel lachen als huilen met anderen/met elkaar. Wij delen het leven samen.

In dat pastoraat van het meeleven in het verdriet bijvoorbeeld, leren we ontdekken dat ieder mens er verschillend op reageert: sommigen krijgen het moeilijk met hun geloof en door hun Godsrelatie, anderen ervaren juist God erin te ontmoeten en tot Hem te kunnen bidden. Ze groeien door de ellende heen in hun band met God de Schepper. Ook putten ze kracht uit het leven van Jezus die zelf het lijden niet uit de weg is gegaan, maar zijn eigen kruisweg heeft aanvaard ten einde toe. “Want wie zijn leven wil redden zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het Evangelie zal het redden”. Zó zegt Jezus tegen ons tijdens de woorddienst in de viering van de aanstaande zondag.

En zó heeft Hij ons geleerd dat ook het lijden zin kan hebben. Bovendien leren wij ook ontdekken dat wij een goede geloofs-gemeenschap moeten blijven vormen, opdat niemand zijn of haar verdriet alleen moet dragen, maar samen met anderen kan delen. Een gemeenschap waarin we dankzij het levendige netwerk van onze vrijwilligers elkaar kunnen opvangen in moeilijke tijden. Een gemeenschap van samen delen, samen leven en samen kerk-zijn.

Zo’n gemeenschap kan zeker voor iedereen een bron van steun en verbondenheid betekenen.

Mogen wij allen steeds dieper doordringen in het geheim van Jezus’ kruisweg, die tot onze redding geworden is, en Hem die het leven van ons leven is.

Pastor Linh

 

GEZOCHT BEZORGER VOOR INFORMATIEBLAD:
Wij zijn op zoek naar een nieuwe vrijwilliger voor de bezorging van het informatieblad voor de gehele Ootmarsumseweg, omgeving Molenberg en omgeving Lädderken. Momenteel vindt bezorging plaats door één persoon, maar bezorging kan eventueel ook opgesplitst worden in één vrijwilliger voor de gehele Ootmarsumseweg en één vrijwilliger voor omgeving Molenberg/omgeving Lädderken. Bezorging is één maal in de 14 dagen en dient te geschieden op vrijdags na 13.00 uur of op zaterdags vóór 12.00 uur. Voor aanmelding of meer info graag contact opnemen met Herman Eerdman, tel. 670513.

Namens locatieraad geloofsgemeenschap Reutum en Haarle.

 

NIEUWS VAN HET PAROCHIEBESTUUR:
Gezien de veelheid aan taken en het feit dat het steeds moeilijker is en wordt om bestuursleden voor het parochiebestuur te vinden, heeft het bestuur besloten tot de aanstelling van een adviseur voor het parochie-bestuur. Net voor de zomervakantie heeft Jan de Wit te kennen gegeven zijn werkzaamheden binnen de beheercommissie Tubbergen te beëindigen. Het bestuur heeft daarop besloten Jan de Wit te polsen voor de functie van adviseur. Na een goede overweging heeft Jan aangegeven deze functie te aanvaarden. Datum van benoeming is 15 september 2018. De adviseur is er ter ondersteuning van het bestuur voor juridische zaken en onder andere voor de voorbereidingen van uitvoeringsbesluiten behorend bij het nieuwe huishoudelijk reglement van het parochiebestuur. Het bestuur hoopt met deze aanstelling haar daadkracht te vergroten en de vele taken tot een zo goed mogelijk resultaat te brengen.

Brigitte Holtschlag, vicevoorzitter parochiebestuur H. Pancratius

 

KEVELAERLOF IN DE ST. NICOLAASKERK TE DENEKAMP:
Op zondag 7 oktober 2018 is er om 15.00 uur in de St. Nicolaaskerk te Denekamp een plechtig Kevelaerlof. Oktober is de rozenkrans-maand (Mariamaand). Daarom organiseert de Oost-Twentse Broederschap van Kevelaer alweer voor de 19e keer het jaarlijks plechtig lof op de eerste zondag van oktober in Denekamp. Op deze wijze willen wij Kevelaer wat dichter bij de mensen brengen. Mensen die ieder jaar meegaan kunnen elkaar weer eens ontmoeten en zij die Kevelaer niet kennen, kunnen kennis maken met de Broederschap. Degenen die de reis naar Kevelaer te zwaar vinden, blijven met Maria, Troosteres van de Bedroefden, verbonden door deze viering. Natuurlijk is iedereen die van een mooi lof houdt van harte welkom. Evenals vorig jaar is er weer de intocht met vaandels vanuit de pastorie naar de kerk. Het Marialof wordt voorgegaan door verschillende priesters uit de Broederschap. Het dames- en herenkoor van de parochie Denekamp zal het lof muzikaal begeleiden. Tijdens de viering wordt er een sacramentsprocessie met vaandels in de kerk gehouden. Wij hopen weer veel mensen te mogen begroeten ter ere van “Onze Moeder Maria van Kevelaer”. Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw parochie of met het bestuur van de Oost-Twentse Broederschap, Gerard Lohuis, telefoon 0541-29 23 44 of Agnes ten Velde, telefoon 0546-62 24 38.

 

HUIS VAN SPIRITUALITEIT:
Op woensdagavond 19 september openen we het vijfde seizoen van het Huis van Spiritualiteit in de kloosterkapel bij de zusters Franciscanessen.

Speciaal voor deze lustrumbijeenkomst hebben we Mink de Vries uitgenodigd.

Mink is onder andere diaconaal- en jongerenwerker, bestuurder, coördinator Gemeenschapskringen en docent Levensbeschouwing en maatschappijleer. En hij is bijzonder geïnteresseerd in de vernieuwingsbeweging die gesticht is door Geert Groote binnen de rooms-katholieke kerk, die de moderne Devotie genoemd wordt. Aanleiding tot het ontstaan van deze hervormingsbeweging in de middeleeuwen waren de misstanden onder de geestelijkheid, de kerkelijke leiding en de samenleving. In Twente zijn nog veel sporen van deze beweging te vinden.

Is deze beweging iets van lang geleden? Nee, integendeel, in onze tijd wordt deze beweging herontdekt door ondernemers, gezondheids-instellingen, geestelijken, bestuurders en onderwijsinstellingen, van laag naar hoog. Naast Geert Groote is ook Thomas a Kempis met de Navolging van Christus wereldwijd bekend. Zijn Navolging wordt weer in het hele land gelezen. Welke boodschap kan deze beweging hebben voor ons in deze tijd?

Wanneer:     woensdag 19 september 2018
Aanvang:     19.30 uur
Waar:           Kloosterkapel, Klooster Zusters Franciscanessen,
                       Gravenallee 30 in Denekamp
Kosten:        € 7,50 euro inclusief koffie/thee
Opgave bij: secretariaat@lumenchristi.nl of tel. 0541-353551.

 

DE ZONNEBLOEM:
Op donderdag 15 nov. is er een ontspanningsmiddag voor onze gasten. Deze middag is bij Zaal Kottink in Geesteren. Hier treedt het koor Borghenders uit Borne voor jullie op. Zaal open om 13.30 uur, koffie/thee met iets lekkers. Om 14.00 uur begint het en om 16.30 uur sluiting. De kosten zijn € 12,50 per persoon. Opgave vóór dinsdag
25 september
bij Marga ter Haar, tel. 0541-670637.

 

KBO NIEUWS REUTUM EN HAARLE:
Het bestuur en helpers(sters) van de Katholieke Bond voor Ouderen in Reutum en Haarle hebben de in de afgelopen week gehouden leden-werfactie met doorslaand succes afgesloten. Het ledenaantal is met maar liefst ruim 30 personen toegenomen naar rond 85 leden en ook het aantal steunende leden is gestegen naar ruim 50. Hierdoor zijn meer dan 135 personen van de totaal 200 65-plussers in Reutum en Haarle verbonden met de KBO, terwijl meerdere ouderen hebben toegezegd in de loop van het volgend jaar lid te willen worden. Vooral de wervende brochure, die door Björn Grundel werd samengesteld en voor zijn rekening werd gedrukt, was debet aan dit succes. Veel nieuwe leden gaven ook hun voorkeur aan, zoals gezamenlijke wandel- en/of fietstochten, jeu de boules, butken, kaarten en andere activiteiten. Deze mogelijkheden zullen nog nader worden besproken met alle leden (bestaande en nieuwe). De nieuwe leden ontvangen nog een bevestiging van hun lidmaatschap. Indien je alsnog lid wilt worden, geef je dan op bij één van de bestuursleden. Je bent van harte welkom.

Verder is de voorgenomen busreis met 49 personen naar de vesting Boertange in Groningen nagenoeg volgeboekt. Er kunnen nog een paar ouderen mee met dit gezellige busreisje, verzorgd door Ter Beek Reizen. De kosten bedragen € 60,– p.p. Opgave bij Gerrie Samsen,
tel. 06-34345482.

 

COLLECTE VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN:
In de week van 24 t/m 29 september word er een collecte gehouden voor de verstandelijk gehandicapten. Zij hebben uw steun hard nodig. Mogen wij daarom rekenen op uw gift?

 

WEEKENDDIENSTEN:
                 Centrale Huisartsen Post Almelo, tel. 088-588 0588.
Huisartsenpost Oldenzaal, tel. 088-5551122.
15-16/9:   Verlosk. I. Hoekstra, tel. 0546-621340 bgg 074-2508899.
22-23/9:   Verlosk. M. Lammerink, tel. 0546-621340 bgg 074-2508899.

Buurtzorg Albergen e.o., tel. 06-53343793 (dag en nacht bereikbaar).

Thuiszorg TMZ, 24 uur per dag zorg, bel: 06-24647169.

Zorgaccent Wijkteam Reutum/Tubbergen, tel. 06-55698711 of 0900-0678

 (24 uur bereikbaar).

Thuiszorg Zorggroep St. Maarten de Eeshof, tel. 088-0005219 (24 uur).

Telefonische Hulpdienst Caritas/Diaconie van de H. Pancratiusparochie:

06 – 20430155 (alle dagen, 24 uur per dag).

Alarmnummer politie, brandweer of ambulance: 112.

Telefoonnummer politie, geen spoed: 0900-8844.

 

GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. SIMON EN JUDAS :

Pastorie/Parochiecentrum: Kerkstraat 94, 7667 PZ Reutum,
tel. 0541-670204.
Spreekuur pastorie: wo. 9.30-12.00 uur.
E-mail: info.reutum@hpancratius.nl

Bankrek. NL82RABO0143500864 t.n.v. Locatieraad H.H. Simon en Judas.

Belangrijke telefoonnummers:
Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u altijd met de weekwacht: tel. 06-20 43 01 55

Algemene vragen:                          Marga Nijhuis            670473

Financiële vragen:                          Frans Lansink           06-25332321

Meldingen schade enz. aan en

rond de kerk en het kerkhof:           Siny Poppink             662780

Coördinator kosters:                       Gerard Vrooijink        670471

Avondwake en uitvaart:                  Hennie Deterink        670210/06-55177591

Aulabeheer/bezoek aan de aula:    Annie Steggink         670155

Reserveren parochiecentrum:        Anita Hemmer           670118

Communie thuis ontvangen:          Rikie Rikhof              670460

Abonnement informatieblad:          Herman Eerdman     670513

Aanmelden huwelijk en dopen: download het desbetreffende formulier van www.hpancratius.nl


Het eerstvolgende informatieblad verschijnt in het weekend van 29-30 sept. Kopij kunt u, bij voorkeur digitaal, aanleveren 
tot uiterlijk maandag 24 sept. 19.00 uur bij Agnes Booyink,

Klumperstraat 7, tel. 670264, e-mail: a.booyink@hotmail.com.
Misintenties dienen binnen te zijn op woensdag 19 sept. vóór
12.00 uur bij
info.reutum@hpancratius.nl.

  

BEHEERCOMMISSIE GELOOFSGEMEENSCHAP REUTUM EN HAARLE

Het bestuur van een locatie schept in samenwerking met het bestuur van de H. Pancratiusparochie de voorwaarden om de pastorale en zakelijke activiteiten die nodig zijn in een locatie mogelijk te maken.

De taken van de beheercommissie zijn:

 • Financieel beheer: in die hoedanigheid is ze onder andere belast met het verwerven van geldelijke bijdragen, het heffen van tarieven voor diensten en het houden van toezicht op alle financiële verplichtingen.
 • Beheer en het onderhoud van alle locatiebezittingen zoals het kerkgebouw, de pastorie, het kerkhof en andere eigendommen.
 • Aansturing van de werkgroepen binnen de locatie wat betreft de profielen beheer en gebouwen, gemeenschapsopbouw en financiën.

Naast de algemene taken van de voorzitter en de secretaris, hebben de afzonderlijke leden van de beheercommissie deeltaken op het gebied van financiën (budgethouder), beheer en onderhoud en gemeenschapsopbouw.

Namen van bestuursleden beheercommissie: 

Voorzitter Vacant    
Secretaresse Mw. Marga Nijhuis 0541-670473 Secretariaat
Penningmeester Hr. Frans Lansink 0541-670321 Financiële zaken
Algemeen lid Mw. Siny Poppink 0541-662780 Gebouwen en beheer

 

SECRETARIAAT GELOOFSGEMEENSCHAP REUTUM EN HAARLE

Kerkstraat 94 7667 PZ Reutum
Tel: 0541-670204 of 06-414 202 74
Spreekuur pastorie: wo. 9.30-12.00 uur

Heeft u een bericht of een vraag voor het secretariaat Reutum en Haarle?
Neem dan contact op via e-mail: info.reutum@hpancratius.nl

Kosters: 
Contactpersoon: Dhr. G. Vrooijink
Kerkstraat 105  7667 PW Reutum
tel: 0541-670471 e-mail: gerardvrooijink@hotmail.com

Bankrekeningnummer:
NL82 Rabo 01435.00.864 t.n.v. Geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas

Centraal secretariaat H. Pancratiusparochie 
Grotestraat 64
7651CK Tubbergen

Yvonne Kroeze en Karin Grunder
Tel: 06-204 332 86 of 06-204 907 26
(bereikbaar dinsdag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur)

Weekwacht:
Voor dringende pastorale hulp, in geval van ziekte en bij overlijden belt u nummer: 06-20430155

Kerkhof en aulabeheer: 
J. Deterink, tel. 0541-670488

Coördinatie aulabezoek en het brengen van bloemen bij de aula:
Mevr. Annie Steggink, tel. 0541-670155

Informatieblad
Het informatieblad verschijnt eenmaal per twee weken. Bij abonnementhouders wordt het blad thuisbezorgd.
Een nieuw abonnement kunt u aanvragen bij:
Herman Eerdman Klumperstraat 14  tel. 0541-670513 of via e-mail: h.eerdman@kpnmail.nl

Kopij voor het eerstvolgende informatieblad  kunt u, bij voorkeur digitaal, aanleveren tot uiterlijk maandagavond 19.00 uur voorafgaand aan het eerstvolgende informatieblad bij:
Agnes Booyink Klumperstraat 7 tel. 0541-670264 e-mail: a.booyink@hotmail.com

Misintenties moeten voor plaatsing in het informatieblad de woensdag na het verschijnen van het informatieblad voor 12.00 uur bij de pastorie zijn opgegeven. Dit geldt  ook voor jaargedachtenissen voor afkondiging in de kerk.
U kunt ook een bericht sturen via: e-mail: info.reutum@hpancratius.nl

Spreekuurinformatie:
Op woensdagmorgen van 9.30-12.00 uur is er spreekuur in de pastorie.
U bent van harte welkom voor o.a. het aanvragen van H. Missen, misintenties, enz.
De gastvrouwen hebben altijd een luisterend oor en mocht u even moeten wachten, dan staat de koffie voor u klaar.

Gastvrouwen:
Tine Papenburg Klumperstraat 29 tel. 0541-670470
Marietje Poppink-Lansink Agelerweg 15 tel. 0541-670464

Misintenties en jaargedachtenissen en aanvragen vieringen en jubilea enz. tijdens reguliere vieringen: opgave hiervan kan tijdens het bovengenoemde spreekuur of inleveren in de bus aan de zijkant van de pastorie. Zorg dat deze tijdig binnen zijn voor verwerking door het secretariaat, zie boven! Vermeld u wel duidelijk uw eigen naam en adres, datum waarop en naam voor wie de misintentie bestemd is en de wijze van betaling.

Aanvragen bijzondere vieringen en jubilea enz. op andere tijdstippen:
Carmen Rikkink-Rikhof tel. 0541-672004 of e-mail: crikkink@rocvantwente.nl

Kerkradio
De kerkradio stelt u in de gelegenheid de vieringen in de kerk toch te kunnen meemaken, ondanks het feit dat u bijvoorbeeld door langdurige ziekte of om andere redenen moeilijk naar de kerk kunt komen.

Door middel van het systeem Rivendel (draadloos) met een speciale draadloze ontvanger kunt u thuis de verschillende vieringen beluisteren. In bepaalde situaties kan het zelfs mogelijk zijn dat u ook de vieringen in buurtparochies kunt beluisteren.

De abonnementskosten bedragen € 60,- per jaar.

Wilt u hierover meer informatie dan kunt u contact opnemen met:
Johan Nijhuis tel:0541-670473 of via e-mail: info.reutum@hpancratius.nl

Kerkledenadministratie
Nieuw systeem voor de RK parochies: Navison
Vanaf 1 januari 2006 communiceert de ledenadministratie van de parochie met de centrale
RK ledenadministratie van ons Bisdom. Vanaf die datum is er namelijk geen direct contact meer met Sila.

Medio 2006 zal er een nieuw systeem beschikbaar komen dat fasegewijs aan de parochies zal
worden aangeboden. Het betreft een geïntegreerd pakket: het systeem opent gaandeweg ook de mogelijkheden voor een nieuwe werkomgeving en communicatie met andere parochies, dekenaten en het Bisdom. Dit project zal meerdere jaren in beslag nemen totdat elke parochie is aangesloten.

Wij zullen u bij het verdere verloop van deze ontwikkelingen nader en gedetailleerder informeren.

Waarom kerkledenadministratie?
Hierdoor heeft de parochie mogelijkheden om verschillende groepen in de parochie behulpzaam te zijn en/of parochianen te benaderen zoals voor de Actie Kerkbalans.

Privacy
De SILA voldoet natuurlijk aan de privacywetgeving (Wet Bescherming persoonsgegevens).
Het nieuwe systeem werkt via een beveiligde Internet (extranet genaamd). De parochie zal vanzelfsprekend zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met deze privacygevoelige gegevens. Ieder lid kan op verzoek inzage krijgen in zijn gegevens en heeft recht op verbetering, aanvulling of verwijdering van gegevens.

Aan- en/of afmelden
Dit kan schriftelijk bij de kerkledenadministratie of bij het parochiesecretariaat.
Kerkledenadministratie: Herman Eerdman Tel.: 0541-670513 of via e-mail: h.eerdman@kpnmail.nl