INFORMATIEBLAD GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN

Ons “Informatieblad” verschijnt eens per twee weken.
Kopij voor het eerstvolgende informatieblad kunt u, bij voorkeur digitaal, aanleveren tot uiterlijk woensdagmorgen 11.00 uur
voorafgaande het eerstvolgend informatieblad bij het secretariaat Grotestraat 70, 7651 CK Tubbergen, Tel. 0546 – 621238,
via e-mail; info.tubbergen@hpancratius.nl of via https://hpancratius.nl/tubbergen/misintenties-tubbergen  

Openingstijden: woensdagmorgen van 09.00 uur tot 11.00 uur.
Wilt u ons Informatieblad in uw mailbox ontvangen, mail naar; info.tubbergen@hpancratius.nl 

Klik hier voor “Informatieblad nr. 11 van 27 mei tot 09 juni 2023″

Klik hier voor “Informatieblad nr. 10 van 13 mei tot 26 mei 2023″

Of lees het nieuwste Informatieblad hieronder! 

De Actie Kerkbalans – de grootste jaarlijkse inzamelingsactie onder de leden van de geloofsgemeenschappen – wordt in H. Pancratius parochie van 3 tot en met 16 april aanstaande gehouden.

Het parochiebestuur en de lokale commissies van beheer bevelen deze actie van harte aan, om onder andere de pastorale zorg voor alle negen geloofsgemeenschappen draaiende te kunnen houden. Naast de kosten voor de pastorale zorg zijn er de nodige uitdagingen gezien bijvoorbeeld de hoge energiekosten van de gebouwen, het  onderhoud van de begraafplaatsen en gebouwen en de inflatie waarmee we te maken hebben.

Om een levende gemeenschap te kunnen zijn met elkaar kunnen we niet zonder de jaarlijkse bijdrage van onze parochianen. De opbrengst komt geheel ten goede aan de eigen gemeenschap en van jong tot oud.  De afgelopen jaren is flink ingezet op het bereiken van onze kinderen, jongeren en jonge ouders. Met uw steun kunnen we dit werk voortzetten en samen een levendige parochie vormen. Helpt u ons bouwen aan de kerk van morgen?

De Heilige Pancratius parochie dankt u bij voorbaat voor uw gift.

In 2018 is binnen de gehele H. Pancratius parochie gestart met het aanbieden van KerkTV. Geïnteresseerde parochianen konden hiervoor een abonnement afsluiten.

Gedurende de coronapandemie is – in verband met de beperkende maatregelen ten aanzien van het kerkbezoek – besloten KerkTV volledig open te zetten en beschikbaar te stellen aan al onze parochianen. Nu de pandemie onder controle lijkt en beheersbaar is zal KerkTV met ingang van 1 februari 2023 alleen nog middels de afsluiting van een abonnement toegankelijk zijn. Dit in verband met enerzijds de kosten die er aan verbonden zijn (iedere kijker kost geld, of het nu een live uitzending of een herhaling betreft) en anderzijds het feit dat het van belang is om als parochie en geloofsgemeenschappen samen te blijven komen.

Met de komst van pastoor Hermens is het aantal vieringen in de locaties behoorlijk opgeschroefd, zowel in het weekend als door de week.

U bent van harte welkom in één van onze kerken. Dat we door de ontmoeting en het samen vieren levende gemeenschappen mogen zijn en ons verbonden weten met elkaar.

Parochianen die reeds in het bezit waren van een abonnement worden via een brief geïnformeerd dat de halfjaarlijkse incasso’s weer als vanouds plaats zullen vinden.

Parochianen die nog geen abonnement hebben en er graag één af zouden willen sluiten kunnen zich hiervoor aanmelden bij het centraal secretariaat via tel.nr. 06-33564002 of via email info@hpancratius.nl

De kosten voor een abonnement voor KerkTV bedragen per halfjaar €30.

Hartelijke groet

Parochiebestuur H. Pancratius parochie

Welkom op de pagina voor het Synodale Proces 2021-2023!

Uitkomsten raadpleging voor de synode voor een synodale kerk 2021-2023

Vanaf Pinksteren staat het diocesane verslag van de raadpleging voor de Bisschoppensynode op de website van het Aartsbisdom Utrecht.

Hierin staat vermeld wat er in het Aartsbisdom Utrecht is gebeurd, met wie er is gesproken en wat daarvan de uitkomsten zijn in de context van de synode 2021-2023 ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’.

De uitkomsten van de diocesane fase van de synode zullen worden verwerkt in een nationale synthese die in de zomer naar het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome wordt gestuurd.

De uitkomsten van de raadpleging in onze parochie zijn verwerkt in het diocesane verslag dat u hieronder kunt lezen.

Verslag diocesane fase synodaal proces Aartsbisdom Utrecht


Stichting Zes Generaties

Beroemde Glazenierskunst
St, -Pancratiusbasiliek Tubbergen

De kostbare gebrandschilderde glas-in-loodramen zijn vervaardigd door vijf generaties van de glazeniersfamilie Nicolas in een tijdsbestek van 126 jaar.
Bij de ingebruikname van de kerk in 1897 werden in het priesterkoor al ramen geplaatst uit het atelier van Nicolas en Zonen uit Roermond.
In 1954 werd met de komst van Joep Nicolas duidelijk dat men een bijzonder iemand had uitgenodigd, die opmerkte dat de werken in het priesterkoor afkomstig waren van zijn vader en grootvader.

De eerste gebrandschilderde ramen in Tubbergen worden in 1897 bij de afronding van de bouw van de nieuwe kerk aangebracht. Het zijn er zeven: drie brede of ‘dubbele’ ramen in het koor, vier smalle of ‘enkele’ in de kapellen aan weerszijden van het koor. Rond 1975 heeft men de vier smalle ramen uit de zijkapellen samengevoegd tot twee dubbele. Ze zijn toen in het priesterkoor geplaatst. De taferelen uit het Oude en Nieuwe Testament zijn ver- vaardigt in het atelier van Frans sr. (geb. 1826) en zijn zoon Charles Nicolas (geb. 1859) te Roermond. De twee ramen met afbeeldingen van de acht heiligen zouden hoofdzakelijk het werk zijn geweest van Charles en Frans jr. (geb. 1855).

 

Joep Nicolas, de zoon van Charles, (geb. 1897) te Roer- mond. Vanaf 1939 werkt Joep vanuit New York. Hij woont daar met zijn vrouw, de Belgische beeldhouwster Suzanne Nys. Zij heeft de kruiswegstaties in de basiliek ontworpen. In de jaren vijftig krijgt Joep de opdracht voor acht ramen in Tubbergen met voorstellingen uit de Apocalyps. Het eerste dat hij bij binnenkomst van de kerk in Tubbergen opmerkt, is dat de koorramen van de hand van zijn vader en grootvader zijn.
Vanaf dit moment begint de generatiegedachte te leven.

 

Sylvia Nicolas (geb. 1928) en Joep Nicolas van Ronkenstein (geb. 1933), neef van de familie, vertegenwoordigen de vierde generatie van de glazeniersfamilie Nicolas. Sylvia is de dochter van Joep Nicolas en Suzanne Nicolas-Nys. Zij woont sinds 1968 in de Verenigde Staten, waar zij ook de ramen voor Tubbergen ontwerpt. Zij keert later terug naar Venlo om ze in atelier Geutjes te schilderen. Behalve Sylvia behoort ook Joep Nicolas van Ronkenstein tot de meest belangrijke leerlingen van Joep Nicolas. Na 1983 werkt hij voornamelijk als beeldhouwer.

 

Diego Semprun Nicolas (geb. 1954) is sinds 1990 werkzaam als glazenier, eerder als assistent bij zijn moeder Sylvia Nicolas, maar al vrij snel met eigen werk. In 1995 ontwerpt hij het raam De Goede Herder voor de St.-Pancratiuskerk.
Hij maakt in 1996 nog eens vijf ramen voor deze kerk.
Twee jaar later vestigt hij zijn atelier op verzoek van Stichting Glasrijk Tubbergen in het dorp.

 

 

Zachary P White is de kleinzoon van schrijfster en dichteres Claire Nycolas-White,
die weer de zus is van Sylvia Nicolas, de moeder van Diego Semprun-Nicolas.
Zachary leerde het brandschilderen van Diego. Hij heeft het raam in het torenportaal vervaardigd.
Het thema is gebaseerd op het wapen van de basiliek gecombineerd met het Bijbelverhaal over de vijf broden en de twee vissen.


Informatie

Achter in de Basiliek is een uitgebreide informatiezuil te vinden, ook kunt u voor € 1,00 een flyer meenemen en daarmee de ramen bekijken.
Ook is het mogelijk om een boekje aan te schaffen voor € 10,00
Wilt een rondleiding? Neem dan contact op met Marianne van Wegen, tel. 0546-622338

Over de Stichting:
Op 3 november 1972 wordt de Stichting Vier Generaties opgericht.
Op 6 februari 1997 wordt de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Vijf Generaties.
Op 11 december 2022 is het de Stichting Zes Generaties geworden.


Rechtspersoon
RSIN:                                                 806345044
Rechtsvorm:                                       Stichting
Statutaire naam:                                Stichting Vijf Generaties
Statutaire zetel:                                Tubbergen
Bezoekadres:                                     Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen
Telefoonnummer:                              0546621238
Datum akte van oprichting:              03-11-1972
Datum akte laatste:                           06-02-1997
Statutenwijziging
Activiteiten:                                       SBI-code: 94911 – Religieuze organisaties, Instandhouding kerkramen, Sint Pancratius Basiliek

Bestuurders
Naam:                                                Johan Brouwers
Geboortedatum Datum:                    11-05-1952
In functie:                                          29-05-2008
Titel:                                                  Voorzitter
Bevoegdheid:                                    Gezamenlijk bevoegd

Naam:                                                Marianne van Wegen
Geboortedatum Datum:                    25-03-1952
In functie:                                          29-05-2008
Titel:                                                  Secretaris
Bevoegdheid:                                    Gezamenlijk bevoegd

Naam:                                                Angelique Fiselier
Geboortedatum Datum:                    08-08-1969
In functie:                                          01-10-2015
Titel:                                                  Penningmeester
Bevoegdheid:                                    Gezamenlijk bevoegd

Beleidsplan
De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers inclusief het bestuur.
Wat het bestuur en vrijwilligers doen is het promoten van de unieke situatie dat in een gebouw alle gebrandschilderde ramen zijn vervaardigd door een Familie glaskunstenaars over vijf generaties.
Van de geringe opbrengst uit het geven van rondleidingen en de verkoop van boekjes en flyers worden de kosten gedekt van de boekjes en flyers en blijft er een kleine reserve over om zoals in het verleden de presentatie zuilen in de ruimte onder de toren te bekostigen.
Ook zijn er plannen om een digitale rondleiding mogelijk te maken.

Website informatie financieel

Update ‘De basiliek luidt de noodklok ‘.

Inmiddels is het al enige tijd  geleden dat wij voor het laatst een update hebben gegeven over de restauratie van het dak van de Pancratius basiliek in Tubbergen.

De actie ‘De basiliek luidt de noodklok’ is in 2018 van start gegaan.
Hierop is door velen goed gereageerd met het schenken van mooie bedragen waarvoor wij u dankbaar zijn.

We hebben nu € 40.000 aan giften binnen.

Om even een misverstand uit de weg te helpen, het hele dak hoeft gelukkig niet vervangen te worden.
Als dat zo was zou het nu beschikbare bedrag een druppel op de gloeiende plaat zijn.
Het beperkt zich tot  het vervangen van de leien zich tot het dak van de dagkapel en het dak van de aula.

Het dak van de sacristie en de dakkapellen zijn reeds gerepareerd.

De totale kosten worden geraamd op ongeveer € 155.000

Er is ons is een subsidie verstrekt van € 76.241,-  door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Deze subsidie  is gebaseerd op 50 % van de kosten en zal fasegewijs  in 6 jaar uitgekeerd worden.

Voor medio 2024 moet dan ook het hele project, waarvoor subsidie aangevraagd is, opgeleverd zijn.

Veel mensen vragen zich af wanneer er gestart wordt met de uitvoering. Er is toch al wat geld binnen.
Dit heeft alles te maken met het in een keer uitvoeren van de werkzaamheden omdat de kosten voor het opbouwen van steigers aanzienlijk zijn.

We zijn nu op het punt gekomen om een eerste stap richting de uitvoering van de restauratie in gang te kunnen zetten.

We nodigen marktpartijen uit en  we vragen hen om een offerte te maken voor de restauratie werkzaamheden. Het betreft voor 80% het specialisme van leien en loodgieterswerk. Het is onze bedoeling om de werkzaamheden in 2022 uit te voeren, zodat we veilig voor de uiterste oplever datum het project kunnen afronden.

Wij zijn er als commissie van beheer van de locatie Tubbergen enorm trots op dat we samen met de inwoners van Tubbergen al een mooi bedrag tot nu toe bij elkaar hebben gekregen.
We hopen in de toekomst nog wat extra giften te krijgen zodat we het geheel goed kunnen herstellen.

Met vriendelijke groet

Commissie van Beheer geloofsgemeenschap TubbergenDE BASILIEK LUIDT DE NOODKLOK

Beste parochianen

In december 2018 is de actie: De basiliek luidt de noodklok gestart.

Via de pers en ons parochieblad hebben we een oproep gedaan om ons financieel te steunen zodat het dak van onze basiliek gerestaureerd kan worden. Aan uw reactie te zien blijkt dat velen de toestand van de basiliek ter harte gaat.

In korte tijd is aan schenkingen en toezeggingen een mooi bedrag binnen gekomen, nl.: € 37.911,94 Hiervoor hartelijk dank.

Maar hier mee zijn we er nog niet. We hopen dat veel parochianen het voorbeeld gaan volgen en een bedrag overmaken naar ons nummer: NL68 RABO 0151.4283.44 t.n.v. H. Pancratius-tubbergen

Op de thermometer achter in de kerk zullen we maandelijks de stand bijhouden.

De Commissie van BeheerDE BASILIEK LUIDT DE NOODKLOK

Parochianen van de St.Pancratius Basiliek en inwoners van Tubbergen

Betreft: Uw steun voor de restauratie van onze Basiliek

Zoals U allen inmiddels wel bekend is, wordt ons kerkgebouw gerestaureerd.
De eerste fase is inmiddels zo goed als afgerond.
Het dak van de sacristie is opnieuw van leien voorzien, de hemelwaterafvoer is vervangen. We hopen voor het natte seizoen aanvangt, dat de ramen en kozijnen van de eerste etage van de Pastorie zijn hersteld, zodat de leden van ons pastorale team, die daar kantoor houden, een goede werkomgeving krijgen.

Maar…. Dit is slechts het begin.

Ons kerkgebouw, dat jaren geleden de status “monument” kreeg, is uitvoerig door de monumentendienst geïnspecteerd en de bevindingen daarvan bevestigen het vermoeden dat ook velen van U wel eens gemeld hebben: Er is veel loos!!!
Het dak van het kerkgebouw moet worden vernieuwd, de dakkapellen zijn er slecht aan toe enz. enz., zaken, die u ook zelf kunt waarnemen.

Deze operatie, die jaren in beslag gaat nemen, gaat erg veel geld kosten, geld, dat niet beschikbaar is. Exacte bedragen kunnen we niet geven: daarvoor spelen teveel onzekerheden mee.

Voor de financiering heeft de Commissie van Beheer zich beraden op meerdere mogelijkheden; te denken is aan eenmalige acties, het inzetten van ons kerkgebouw voor activiteiten, anders dan liturgische en aan financiële acties.
Voor deze laatste doen wij een beroep op U.
Ons beroep is zelfs dringend!
Onze geloofsgemeenschap, wil die zijn Geloof kunnen beleven in Kerkverband, verdient toch een aangepaste en veilige Ruimte!!

Wij willen U vragen ons te ondersteunen door Uw geldelijke bijdragen. Kiest U zelf Uw betalingsmodel: maandelijks, per kwartaal, per jaar of een bedrag ineens.

Geeft U op het formulier, wat u kunt downloaden, door Hier te klikken aan hoe U ons wilt helpen.

Iedere eerste Zondag van de maand, het eerst op 7 oktober a.s. zal de tweede collecte in onze Kerk worden gereserveerd voor de restauratie.

Hebt u zelf ideeën om aan het nodige kapitaal te komen, meld u zich bij ons!

BIJ VOORBAAT HARTELIJK DANK!

Commissie van Beheer geloofsgemeenschap Tubbergen

Grotestraat 70
7651CK Tubbergen
(info.tubbergen@hpancratius.nl)

OPGEVEN MISINTENTIE en/of JAARGEDACHTENIS

Voor het opgeven van een misintenties of een jaargedachtenis heeft u meerdere mogelijkheden u kunt ze opgeven aan ons secretariaat op woensdag, tussen 09.00 en 11.00 uur.

Buiten deze tijden om kunt u uw misintenties/jaargedachtenis schriftelijk opgeven via een enveloppe met hierin de nodige informatie (naam, datum, welke intentie)  in de brievenbus van ons secretariaat naast de kerk, brievenbus no.70, via e-mail of door onderstaand opgave formulier in te vullen en uw intentie en/of jaargedachtenis op te geven.

Het verschuldigde bedrag (€ 10,– voor een misintentie en/of een jaargedachtenis) kunt u contant bijvoegen in de envelop of overmaken op rekeningnummer: NL68 RABO 015.14.28.344  t.n.v. Beheercommissie Tubbergen o.v.v. misintenties.

Of  Scan de QR-code om € 10,00 te betalen voor Misintenties of Jaargedachtenis Tubbergen.
Gebruik de Camera App op je telefoon, u kunt ook op onderstaande ‘link’ klikken!
(Bij betaling wel het onderstaande formulier invullen!!)

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=ifrzdzT

De gelden (stipendia) voor misintenties en jaargedachte­nissen zijn tevens een bijdrage aan de basiliek en het verzorgen van vieringen (kaarsen, bloemen, muziek, enz. enz.).

Online formulier voor aanvraag intenties / jaargedachtenis

  ACTIE KERKBALANS  in de geloofsgemeenschap Tubbergen!

  Jaarlijks organiseren de gezamenlijke kerken in Nederland de ‘Actie Kerkbalans’. Deze actie is bedoeld om de kerken te voorzien van een vaste bron van inkomsten. Uiteraard wordt ook door onze geloofsgemeenschap hieraan deelgenomen. Met behulp van een aantal actieve vrijwilligers wordt elk gezin in onze parochie bezocht. Mede hierdoor is de ‘Actie Kerkbalans’ ieder jaar nog een succes geweest. De ‘Actie Kerkbalans’ heeft voor onze geloofsgemeenschap een eigen bankrekeningnum­mer: NL68 RABO 0151 4283 44 bij de Rabobank. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Mevr. Irma Huitink.

  UW GELOOFSGEMEENSCHAP NU EN IN DE TOEKOMST!

  Erfstellingen en legaten
  In het leven van veel mensen neemt onze geloofsgemeenschap een belangrijke plaats in. Er vinden regelmatig vieringen plaats, en het is ook de plek waar we stilstaan bij bijzondere momenten in het leven. Momenten van vreugde en verdriet, zoals het doopsel, het huwelijk en het afscheid van dierbaren.
  In onze geloofsgemeenschap is aandacht voor de noden van Mensen in onze maatschappij, zoals zieken, ouderen en andere hulpbehoevenden, maar ook voor de noden van de derde wereld.
  Een centraal punt in onze geloofsgemeenschap is het kerkgebouw dat door de geloofsgemeenschap wordt onderhouden. De basiliek is vaak beeldbepalend in ons dorp of onze wijk.
  Onze geloofsgemeenschap heeft een bijzondere plaats in de samenleving en in de harten van veel mensen.  Daarom is het van groot belang dat de geloofsgemeenschap kan blijven bestaan.
  Met uw kerkbijdrage (Actie Kerkbalans) steunt u tijdens uw leven het waarde volle werk van uw geloofsgemeenschap. Door het ook daarna te steunen, geeft u een blijvend geschenk aan uw lokale geloofsgemeenschap. Volgende generaties bouwen dan voort op het werk dat u mede mogelijk hebt gemaakt.

  Bedenk uw geloofsgemeenschap
  Veel mensen denken erover na wat er na hun overlijden met hun bezittingen moet gebeuren. Dat is begrijpelijk. Het is een geruststellende gedachte dat uw bezittingen na uw overlijden een bestemming krijgen die past bij uw persoonlijke overtuiging.
  U wilt uw bezittingen wellicht nalaten aan familieleden, andere dierbaren en goede doelen, Een van die goede doelen kan uw eigen geloofsgemeenschap zijn.

  Uw Testament en Geloofsgemeenschap
  Als u nadenkt over uw nalatenschap, denk dan ook aan uw geloofsgemeenschap.
  In uw testament kunt u laten vastleggen wie uw erfgenamen zijn. U kunt daarin ook uw geloofsgemeenschap tot (mede)erfgenaam benoemen. Als u wilt, kunt u zelfs precies laten vastleggen aan welk aspect van het werk van de geloofsgemeenschap uw nalatenschap moet worden besteed. U kunt de geloofsgemeenschap op twee manieren in uw testament opnemen: in de vorm van een legaat of door erfstelling.

  Legaten
  U laat de geloofsgemeenschap een legaat na. Een legaat is een vaststaand bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp, zoals een huis of schilderij.

  Erfstelling
  U benoemd uw geloofsgemeenschap als erfgenaam voor een deel van de erfenis. U kunt aangeven hoe groot het percentage is dat elke erfgenaam erft. Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en de plichten van de overledene overneemt.
  Als u uw geloofsgemeenschap tot (mede)erfgenaam benoemt dan wordt de geloofsgemeenschap – samen met eventuele andere erfgenamen – verantwoordelijk voor uw nalatenschap.

  Notaris
  Een testament laat u opmaken door een notaris. Hieraan zijn kosten verbonden.
  Een eerste, oriënterend gesprek bij de notaris is vaak kosteloos.

  Geloofsgemeenschap
  Uw geloofsgemeenschap zal u graag informeren over de mogelijkheden en de zinvolle besteding van erfstelling en legaten.

  Vragen?
  Wilt u meer informatie over het opstellen van een testament, legaten, of erfstellingen, raadpleeg dan de notaris bij u in de regio. Met algemene vragen kunt u terecht bij ons secretariaat Angelique Fiselier tel. 0546-621238

  Planning vieringen in onze geloofsgemeenschap!

  De vieringen zijn live te volgen via; https://hpancratius.nl/kerk-tv en zijn hier ook terug te kijken

  Planning vieringen tot en met  27 Augustus 2023
  Mei  ‘23 Tijd Viering Voorganger Koor
  Vrij 26 mei 09.00 Eucharistieviering             dagkapel

  Na afloop inloopochtend

  Pastoor Hermens  
  Zo 28 mei 10.30 Eucharistieviering             Hoogfeest Pinksteren Pastoor Hermens Pancratiuskoor
  Ma 29 mei 10.30 Eucharistieviering             Tweede Pinksterdag Pastoor Hermens Multiple Voices
  Wo 31 mei 19.00 Marialof Pastoor Hermens Pancratiuskoor
           
  Juni ‘23 Tijd Viering Voorganger Koor
  Vr 02 juni 09.00 Eucharistieviering             dagkapel

  Na afloop inloopochtend

  Pastoor Hermens  
  Zo 04 juni 10.30 Eucharistieviering

  Feest van de H. Drie-Eenheid

  Pastoor Hermens Pancratiuskoor
  Vr 09 juni 09.00 Woord en Communieviering  dagkapel

  Na afloop inloopochtend

  Parochiële werkgroep  
  Zo 11 juni 10.30 Eucharistieviering

  Feest van het Heilig Sacrament

  Pater Op De Weegh Pancratiuskoor
  Vr. 16 juni 09.00 Woord en Communie viering  dagkapel

  Na afloop inloopochtend

  Parochiële werkgroep  
  Zo 18 juni 10.30 Eucharistieviering      Vaderdag Vicaris Pauw Pancratiuskoor
  Vr 23 juni 19.00 Eucharistieviering Hoogfeest geboorte van Johannes de Doper Pastoor Hermens Pancratiuskoor
  Zo 25 juni 10.30 Eucharistieviering Pastoor Hermens Multiple Voices
  Zo 25 juni 12.15 Doopviering    
  Vr 30 juni 09.00 Eucharistieviering             dagkapel

  Na afloop inloopochtend

  Pastoor Hermens  
           
  Juli ‘23 Tijd Viering Voorganger Koor
  Zo 02 juli 10.30 Eucharistieviering Pastoor Hermens Byz.koor Vladimir
  Vr 07 juli 09.00 Eucharistieviering             dagkapel

  Na afloop inloopochtend

  Pastoor Hermens  
  Zo 09 juli 10.30 Eucharistieviering Pastoor Hermens Multiple Voices
  Vr 14 juli 09.00 Eucharistieviering             dagkapel

  Na afloop inloopochtend

  Pastoor Hermens  
  Zo 16 juli 10.30 Eucharistieviering Pastoor Hermens Pancratiuskoor
  Vr  21 juli 09.00 Eucharistieviering             dagkapel

  Na afloop inloopochtend

  Pastoor Hermens  
  Zo 23 juli 10.30 Eucharistieviering     Mariakaars        tgv einde schooljaar Pastoor Hermens Multiple Voices
  Vr 28 juli 09.00 Eucharistieviering             dagkapel

  Na afloop inloopochtend

  Pastoor Hermens  
  Zo 30 juli 10.30 Eucharistieviering Pastoor Hermens / pastoraal werker Saris      ?
           
  Aug ‘23 Tijd Viering Voorganger Koor
  Vr 4 aug 09.00 Eucharistieviering             dagkapel

  Na afloop inloopochtend

  Pastoor Hermens  
  Zo 6 aug 10.30 Eucharistieviering     Feest Gedaanteverandering van de Heer Pastoor Hermens Pancratiuskoor
  Vr 11aug 09.00 Eucharistieviering             dagkapel

  Na afloop inloopochtend

  Pastoor Hermens  
  Zo 13 aug 10.30 Eucharistieviering Pastoor Hermens Pancratiuskoor
  Di 15 aug 19.00 Eucharistieviering    Hoogfeest     Mariatenhemelopneming Pastoor Hermens Pancratiuskoor
  Vr 18 aug 09.00 Eucharistieviering             dagkapel

  Na afloop inloopochtend

  Pastoor Hermens  
  Zo 20 aug 10.30 Eucharistieviering Pastoor Hermens Multiple Voices
  Vr 25 aug 09.00 Eucharistieviering             dagkapel

  Na afloop inloopochtend

  Pastoor Hermens  
  Zo 27 aug 10.30 Eucharistieviering Pastoor Hermens Pancratiuskoor
           
           

   

   

   

   

   

   

   

   

  AVONDWAKE EN AFSCHEIDSVIERING GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN

  De avondwake en afscheidsviering worden verzorgd door een speciale groep van lectoren en lectrices.
  Zij bereiden samen met de familieleden van een overledene de Avondwake of Afscheidsviering voor, waarin een lector en/of een lectrice voorgaan. 
  Contactpersoon is, 
  Dhr. Arie Vreeswijk tel. 06-50251252
  ==========================================================================

  Klik, hier om het “Boekje Avondwake” in te zien

  Klik, hier om het “Boekje Avondwake” te downloaden.

   

  Klik, hier om het “Boekje Afscheidsviering” in te zien

  Klik, hier om het “Boekje Afscheidsviering” te downloaden. 

  =========================================================================

  De Avondwake
  Het is goed om op de avond voor de uitvaartdienst een wake te houden.
  Dit kan gebeuren in het huis van de overledene en/of in de kerk.
  Het rituaal heeft eenzelfde grondstructuur.
  De wake begint met een begroeting en een inleidend woord.
  We ontsteken de gedachteniskaars aan het licht van de paaskaars.
  Waarna er een psalm gelezen wordt en gebeden voor de overledene en voor de nabestaanden.
  Dan volgen Schriftlezingen en een stilte met een overweging.
  Waarna de geloofsgetuigenis volgt met de voorbeden het Onze Vader en Weesgegroet.
  Vervolgens wordt de naam van de overledene in het boek der overledenen ingeschreven.

  De wake besluit met een gedicht, of met een ander geschikt gebed.
  ============================================================================

  Afscheidsviering op de vooravond van begrafenis of crematie

  Sinds enige tijd is er in verschillende omliggende parochies een groeiende belangstelling te bespeuren voor een afscheidsviering op de vooravond van de begrafenis/crematie. Nabestaanden kiezen hiervoor om verschillende redenen. Binnen de H. Pancratius parochie is al meerdere keren het verzoek van parochianen gekomen voor zo’n afscheidsviering. Vanwege deze belangstelling en de wens van parochianen is besloten dat het vanaf 1 september 2013 voor nabestaanden mogelijk is om te kiezen voor een afscheidsviering op de vooravond van de begrafenis of crematie.
  Deze viering is een extra keuze mogelijkheid naast de al bestaande avondwake en uitvaartviering.

  Een afscheidsviering op de vooravond houdt het midden tussen een avondwake en een uitvaart.
  De orde van dienst van de afscheidsviering is die van een viering van woord en gebed.
  Hiervoor is gekozen vanwege het feit dat de afscheidsviering in de sfeer van biddend waken bij de overledene dient plaats te vinden en dat het daarom niet de bedoeling is de Eucharistie te vieren of communie uit te reiken. Een afscheidsviering op de vooravond wordt verzorgd door (een) parochiële voorganger(s). Bij begrafenis verzorgen zij de andere dag tevens het afscheid op de begraafplaats.
  Bij crematie vallen de plechtigheden in het crematorium de andere dag onder verantwoordelijkheid van de uitvaartondernemer. Hiervoor is geen vrijwilliger beschikbaar.

  Leden van het pastoraal team gaan niet voor in een afscheidsviering, omdat zij beschikbaar moeten blijven voor het parochiële avondwerk. Ook de emeriti zijn voor deze vorm van afscheid nemen niet beschikbaar.

  Wij hopen door het aanbieden van deze nieuwe vorm van kerkelijk afscheid te voldoen aan de behoefte die er onder de parochianen leeft.

  Pastoraal team en parochiebestuur

  H. Pancratius parochie
  ==============================================================================