INFORMATIEBLAD GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN

Ons “Informatieblad” verschijnt eens per twee weken.
Kopij voor het eerstvolgende informatieblad kunt u, bij voorkeur digitaal, aanleveren tot uiterlijk donderdagmorgen 11.30 uur voorafgaande het eerstvolgend informatieblad bij het secretariaat Grotestraat 70, 7651 CK Tubbergen,
Tel. 0546 – 621238 of via e-mail; info.tubbergen@hpancratius.nl. Openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 uur tot 11.30 uur. Wilt u ons Informatieblad in uw mailbox ontvangen, om toch geïnformeerd te zijn, mail naar; info.tubbergen@hpancratius.nl

Klik hier voor “Informatieblad nr. 24 van 07 december tot 20 december 2019″

 


Of lees het nieuwste Informatieblad hieronder!


 


 

Van de werkgroep gezinsviering: Kerstmis 2019

Dit jaar is er geen gezinsviering in de Basiliek te Tubbergen met Kerstmis, maar zal er tijdens de kerstviering op dinsdag 24-12 om 18.30 uur met het koor Multiple Voices een kindernevendienst zijn.
Tijdens deze kindernevendienst zal er op een kinderlijke wijze de geboorte van Jezus gevierd worden.
Aan het begin van de viering worden de kinderen uitgenodigd voor de kindernevendienst door voorganger pastoor Pikkemaat en na het tafelgebed zullen de kinderen weer terug komen in de kerk. Kinderen, die de Eerste Communie hebben gedaan, kunnen dan de communie uitgereikt krijgen.

Tevens zal er een oppasdienst voor de allerkleinsten zijn in een andere ruimte van het parochiecentrum.
De kinderen voor de oppasdienst mogen vooraf de viering gebracht worden en na de viering opgehaald worden.

 

Gulden Mis in Basiliek

Naar aloude gewoonte zal in de St. Pancratius Basiliek de zogenaamde Gulden Mis (Missa Aurea) worden gevierd en wel op woensdagavond 18 december om 19.00 uur, m.m.v. Multiple Voices en de voorganger is dan pastoor Pikkemaat.
Hiermee wordt de speciale votiefmis aangeduid die wordt opgedragen op een woensdag in de Advent.

Tijdens deze mis wordt in het bijzonder stil gestaan bij de blijde verwachting van Maria.
De basiliek zal voor de gelegenheid met veel kaarsen worden verlicht.
Het zijn de spreekwoordelijke donkere dagen voor Kerstmis en we zien uit naar de komst van het Licht van de wereld. Over dat licht hebben ook de oude profeten ons verteld.

Aan het einde van de viering zullen alle aanwezigen uitgenodigd worden om met een kaars in hun hand naar de kerststal te komen die dan ook zal worden gezegend.
U wordt van harte voor deze viering uitgenodigd om de directe voorbereiding op Kerstmis met ons te komen vieren. En dat alles in een donkere kerk, bij enkel kaarslicht.
Dat werkt sfeervol, meditatief en verstillend. 

Gift Sportief Bewegen Natuurlijk voor dak reparatie Pancratiusbasiliek.

Stichting ‘Sportief Bewegen Natuurlijk’ organiseert jaarlijks een aantal wandel- en fietsactiviteiten in de gemeente Tubbergen: de Essenwandeltocht, de Tubbergse Fiets4Daagse en de Midwinterhoorn-wandeling. Ook dit jaar heeft de stichting bij al haar activiteiten al vele deelnemers mogen begroeten.

In de aanloop naar de Tubbergse Fiets4Daagse was er het verzoek van het Pancratiuskoor om koffie te schenken voor de deelnemers in verband met de actie om geld bij elkaar te verzamelen voor reparatie van het dak van de Pancratius basiliek in Tubbergen. Het bestuur van ‘Sportief Bewegen Natuurlijk’ kon niet aan dat verzoek voldoen. Tijdens de bestuursvergadering op 28 maart is het onderwerp besproken en geparkeerd.

Cheque van € 1000,-
Bij de Tubbergse Fiets4Daagse was er een recordaantal deelnemers van ruim vijfhonderd fietsers per dag. In de bestuursvergadering van 10 oktober, waar de fietsvierdaagse is geëvalueerd, blijkt dat de fietsvierdaagse op alle fronten positief was verlopen Ook financieel. Het bestuur heeft daarop besloten om een gift van € 1.000,- te doneren aan de Pancratius basiliek voor de reparatie van het dak. Op donderdag 21 november heeft het bestuur van ‘Stichting Sportief Bewegen Natuurlijk’ de gift in de vorm van een cheque aan pastoor Casper Pikkemaat en Johan Brouwers van het parochiebestuur en Marianne van Wegen van de commissie van beheer overhandigd.

WEIHNACHTSORATORIUM IN TWENTE MET HET ST. PANCRATIUS BASILIEKKOOR

 

Op 19 december wordt in Oldenzaal weer het beroemde Weihnachtsoratorium van Johan Sebastian Bach uitgevoerd op initiatief van de Stichting Twentse Matthäus Passion. In het lustrumjaar van de Stichting zijn drie Twentse koren – St. Pancratius Basiliekkoor uit Tubbergen, In-Between uit Goor en St. Plechelmus uit Oldenzaal – de uitdaging aangegaan en zingen zij mee in de sfeervolle Plechelmusbasiliek.

De koren hebben de afgelopen maanden intensief gerepeteerd om te zorgen voor een fantastische bijdrage aan dit wereldberoemde stuk van Bach.

In de Adventtijd zullen de koren stukken uit het oratorium ook zingen hun eigen parochie. In de Pancratius Basiliek Tubbergen is dit op zondag 1 december a.s. om 10.30 uur.  Op donderdagavond 19 december om 19.00 uur is de uitvoering in de Plechelmusbasiliek Oldenzaal.

Het Weihnachtsoratorium bestaat uit zes afzonderlijke, maar inhoudelijk verbonden werken, soms aangeduid als cantates. Bach schreef het oorspronkelijk voor de periode van Kerst 1734 tot en met Driekoningen 1735. De teksten zijn ontleend aan het Evangelie volgens Lucas en het Evangelie volgens Matthäus.

De uitvoering wordt  verzorgd door Phion (het voormalige Orkest van het Oosten) en Consensus Vocalis o.l.v. Klaas Stok. De solisten zijn Siri Thornhill – sopraan, Esther Kuiper – alt, Andreas Karasiak – evangelist en tenor en Maarten Koningsberger – bas.

Kaarten voor de uitvoering in Oldenzaal op 19 december en Enschede op 20 december (zonder deelname van de Twentse koren) kunnen worden besteld via www.matthauspassiontwente.nl. 

Op de Centrale Parochieavond 20 november j.l. is het nieuwe logo voor onze H. Pancratius parochie gepresenteerd. Dit beeldmerk is gecreëerd door Coen Droste van Visual Marketing in Geesteren en zal in de loop van de komende weken en maanden steeds meer zichtbaar in onze parochie.

Het was al tijden een nadrukkelijke wens van het pastorale team om een huisstijl te hebben, die gemakkelijk gebruikt kan worden op briefpapier, enveloppen, folders en andere uitgaves. Al snel bleek dat het oude vertrouwde logo moeilijk bruikbaar was voor een eigentijdse huisstijl, waarop de ontwerper een volledig nieuw logo voorstelde – dit tot blijde verrassing van zowel het parochiebestuur, pastorale team als de medewerkers van het centrale secretariaat.

In het nieuwe logo herkennen we de kleuren paars, wit en goud. Daarnaast herkennen we de “P” van Pancratius en het witte kruis, in wiens Naam wij samen kerk-zijn. De paarse kleur wordt in het kerkelijke jaar gebruikt in de Advents- en Veertigdagentijd, alsmede bij vieringen rondom afscheid; zij staat voor bezinning, inkeer en ook voor voorbereiding en verwachting. De witte kleur gebruiken we op hoogfeesten van Kerstmis en Pasen; zij staat voor zuiverheid en reinheid. De gouden kleur verwijst naar God en het goddelijke.

Beste parochianen,

Alle MOV groepen van de parochie Tubbergen bereiden zich voor op de Adventsactie 2019.
Het doel van het Adventsproject 2019 is het verbeteren van de geboortezorg in Somalie.
Als MOV-groep van de geloofsgemeenschap Tubbergen doen we daar aan mee.
We geven u hierover graag wat informatie.

Wat is er aan de hand?
Somalie herstelt zich van twintig jaar burgeroorlog.
Hongersnood, droogte en interne migratie verstoren de economie.
Ruim een miljoen mensen zijn gevlucht door droogte, overstromingen en gebrek aan voedsel.
Ze leven leven in kampen onder erg slechte leefomstandigheden, bijvoorbeeld in het kamp Dolow in Zuid-Soedan.
Er is nauwelijks goede geboortezorg in Somalie.
De kwaliteit en bereikbaarheid van de gezondheidszorg en geboortezorg zijn zeer slecht.
Ook maken veel zwangere vrouwen gebruik van traditionele vroedvrouwen.
Er is dan ook een extreem hoog sterftecijfer van moeder en baby’s.

Wat wil de Advenstactie bereiken?
Het Adventsproject wil de moeder- en babysterfte in de vluchtelingenkampen in de stad Dolow verminderen
Hiervoor biedt ze 720 zwangere vrouwen en 360 pasgeboren baby’s professionele geboortezorg en begeleiding aan.

Hoe doet ze dat?
Dat doet ze door het opleiden van vroedvrouwen en door uitbreiding van de verloskundige zorg in Dolow.
Ook krijgt het gezondheidscentrum medische hulpmiddelen.
Het hele project wordt uitgevoerd door Trocaire, een internationale katholieke hulporganisatie en sinds 1992 actief in Somalie.

Mogen we ook dit jaar weer op uw steun rekenen?
Zo maken mensen in Zuid-Soedan weer kans op een hoopvolle toekomst.
Dank u wel!

Dianne Nijhuis,
voorzitter MOV-groep geloofsgemeenschap Tubbergen

  

Beste parochianen,

Graag vragen wij jouw aandacht voor het volgende: met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar d.i. 1 december 2019 zal een aantal veranderingen optreden in het rooster van de weekendvieringen. In de afgelopen maanden zijn diaken Bert Huitink en ondergetekende – op elke locatie afzonderlijk – in gesprek geweest met vertegenwoordigers van verschillende werkgroepen, koren, commissies en parochianen. Het thema ‘weekendvieringen’ is daarin onderwerp van gesprek geweest en heeft een brede aanleiding.

In het jaar 2017 heeft er over een periode van drie maanden een onderzoek plaatsgevonden naar het aantal kerkbezoekers. Uit de verzamelde gegevens valt te concluderen dat in onze H. Pancratius parochie slechts 5% van de parochianen onze weekendvieringen bezoekt. Dit geringe percentage kan vragen oproepen wanneer het in verhouding wordt gezien met de andere verantwoordelijkheden die de leden van het pastorale team hebben en de kosten die elke viering óók met zich meedraagt. Daarnaast hebben wij rekening te houden met de kwetsbaarheid van onze voorgangers en vrijwilligers; in bepaalde situaties zijn grenzen al bereikt. Eveneens hebben wij het moment in aanmerking te nemen waarop pastor Linh met emeritaat gaat (mei 2020) – zijn beschikbaarheid voor de weekendvieringen komt dan in een andere verhouding te staan.

Dit alles heeft gemaakt dat het onze verantwoordelijkheid is om de organisatie van de weekendvieringen ter sprake te brengen. Na de consultatieronde in februari en maart, heeft dit geresulteerd in een besluitvorming binnen het pastorale team, die ook teruggekoppeld is aan de betrokkenen in de maanden juni en juli.

Hoe ziet met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar het rooster van weekendvieringen eruit? Er wordt uitgegaan van een basisrooster voor vier weekenden (over de invulling in een vijfde weekend wordt nog nagedacht), per locatie:

  • Twee weekenden per maand worden ingevuld door leden van het pastorale team.

Er wordt getracht om één daarvan een eucharistieviering te laten zijn.

  • De keuze over de invulling van de andere twee weekenden maakt de locatie zelf.

Er kan besloten worden om één of twee weekenden geen viering te houden ofwel deze in te vullen met een woord- en communieviering door een lid van de werkgroep vrijwillige voorgangers.

Zoals de naam ‘basisrooster’ al impliceert, zullen er natuurlijk altijd bijzonderheden zijn (zoals vieringen van de Eerste H. Communie of H. Vormsel, kerkelijke feestdagen en themaweekenden) die dit basisrooster doen veranderen. Niettemin hopen wij dat met deze veranderingen meer ruimte komt voor andere pastorale verplichtingen en nieuwe initiatieven, voor de opbouw van onze H. Pancratius parochie.

Bij vragen en/of opmerkingen zijn wij graag voor u beschikbaar.

Met een hartelijke groet,

Namens het pastorale team H. Pancratius,

Pastoor Casper Pikkemaat

 

 

OPGEVEN MISINTENTIE en/of JAARGEDACHTENIS

Voor het opgeven van een misintenties of een jaargedachtenis heeft u meerdere mogelijkheden u kunt ze opgeven aan ons secretariaat van dinsdag tot en met donderdag, tussen 09.00 en 11.30 uur.

Buiten deze tijden om kunt u uw misintenties/jaargedachtenis schriftelijk opgeven via een enveloppe met hierin de nodige informatie (naam, datum, welke intentie)  in de brievenbus van ons secretariaat naast de kerk, brievenbus no.70, of via e-mail; info.tubbergen@hpancratius.nl
Ook door onderstaand opgave formulier in te vullen kunt u uw intentie en/of jaargedachtenis opgeven.

Het verschuldigde bedrag (€ 10,– voor een misintentie en/of een jaargedachtenis) kunt u contant bijvoegen in de envelop of overmaken op rekeningnummer: NL84 RABO 0151 404 194  t.n.v. Beheercommissie Tubbergen o.v.v. misintenties.
De gelden (stipendia) voor misintenties en jaargedachte­nissen zijn tevens een bijdrage aan de basiliek en het verzorgen van vieringen (kaarsen, bloemen, muziek, enz. enz.).

 

Online formulier voor aanvraag intenties / jaargedachtenis