INFORMATIEBLAD GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN

Ons “Informatieblad” verschijnt eens per twee weken.
Kopij voor het eerstvolgende informatieblad kunt u, bij voorkeur digitaal, aanleveren tot uiterlijk woensdagmorgen 11.00 uur
voorafgaande het eerstvolgend informatieblad bij het secretariaat Grotestraat 70, 7651 CK Tubbergen, Tel. 0546 – 621238,
via e-mail; info.tubbergen@hpancratius.nl of via https://hpancratius.nl/tubbergen/misintenties-tubbergen  

Openingstijden: woensdagmorgen van 09.00 uur tot 11.00 uur.
Wilt u ons Informatieblad in uw mailbox ontvangen, mail naar; info.tubbergen@hpancratius.nl 

Klik hier voor “Informatieblad nr. 05 van 02 maart tot 15 maart 2024″

Klik hier voor “Informatieblad nr. 04 van 17 februari tot 01 maart 2024″

Of lees het nieuwste Informatieblad hieronder! 

Welkom op de pagina voor het Synodale Proces 2021-2023!

Uitkomsten raadpleging voor de synode voor een synodale kerk 2021-2023

Vanaf Pinksteren staat het diocesane verslag van de raadpleging voor de Bisschoppensynode op de website van het Aartsbisdom Utrecht.

Hierin staat vermeld wat er in het Aartsbisdom Utrecht is gebeurd, met wie er is gesproken en wat daarvan de uitkomsten zijn in de context van de synode 2021-2023 ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’.

De uitkomsten van de diocesane fase van de synode zullen worden verwerkt in een nationale synthese die in de zomer naar het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome wordt gestuurd.

De uitkomsten van de raadpleging in onze parochie zijn verwerkt in het diocesane verslag dat u hieronder kunt lezen.

Verslag diocesane fase synodaal proces Aartsbisdom Utrecht


Stichting Zes Generaties

Beroemde Glazenierskunst
St, -Pancratiusbasiliek Tubbergen

De kostbare gebrandschilderde glas-in-loodramen zijn vervaardigd door vijf generaties van de glazeniersfamilie Nicolas in een tijdsbestek van 126 jaar.
Bij de ingebruikname van de kerk in 1897 werden in het priesterkoor al ramen geplaatst uit het atelier van Nicolas en Zonen uit Roermond.
In 1954 werd met de komst van Joep Nicolas duidelijk dat men een bijzonder iemand had uitgenodigd, die opmerkte dat de werken in het priesterkoor afkomstig waren van zijn vader en grootvader.

De eerste gebrandschilderde ramen in Tubbergen worden in 1897 bij de afronding van de bouw van de nieuwe kerk aangebracht. Het zijn er zeven: drie brede of ‘dubbele’ ramen in het koor, vier smalle of ‘enkele’ in de kapellen aan weerszijden van het koor. Rond 1975 heeft men de vier smalle ramen uit de zijkapellen samengevoegd tot twee dubbele. Ze zijn toen in het priesterkoor geplaatst. De taferelen uit het Oude en Nieuwe Testament zijn ver- vaardigt in het atelier van Frans sr. (geb. 1826) en zijn zoon Charles Nicolas (geb. 1859) te Roermond. De twee ramen met afbeeldingen van de acht heiligen zouden hoofdzakelijk het werk zijn geweest van Charles en Frans jr. (geb. 1855).

 

Joep Nicolas, de zoon van Charles, (geb. 1897) te Roer- mond. Vanaf 1939 werkt Joep vanuit New York. Hij woont daar met zijn vrouw, de Belgische beeldhouwster Suzanne Nys. Zij heeft de kruiswegstaties in de basiliek ontworpen. In de jaren vijftig krijgt Joep de opdracht voor acht ramen in Tubbergen met voorstellingen uit de Apocalyps. Het eerste dat hij bij binnenkomst van de kerk in Tubbergen opmerkt, is dat de koorramen van de hand van zijn vader en grootvader zijn.
Vanaf dit moment begint de generatiegedachte te leven.

 

Sylvia Nicolas (geb. 1928) en Joep Nicolas van Ronkenstein (geb. 1933), neef van de familie, vertegenwoordigen de vierde generatie van de glazeniersfamilie Nicolas. Sylvia is de dochter van Joep Nicolas en Suzanne Nicolas-Nys. Zij woont sinds 1968 in de Verenigde Staten, waar zij ook de ramen voor Tubbergen ontwerpt. Zij keert later terug naar Venlo om ze in atelier Geutjes te schilderen. Behalve Sylvia behoort ook Joep Nicolas van Ronkenstein tot de meest belangrijke leerlingen van Joep Nicolas. Na 1983 werkt hij voornamelijk als beeldhouwer.

 

Diego Semprun Nicolas (geb. 1954) is sinds 1990 werkzaam als glazenier, eerder als assistent bij zijn moeder Sylvia Nicolas, maar al vrij snel met eigen werk. In 1995 ontwerpt hij het raam De Goede Herder voor de St.-Pancratiuskerk.
Hij maakt in 1996 nog eens vijf ramen voor deze kerk.
Twee jaar later vestigt hij zijn atelier op verzoek van Stichting Glasrijk Tubbergen in het dorp.

 

 

Zachary P White is de kleinzoon van schrijfster en dichteres Claire Nycolas-White,
die weer de zus is van Sylvia Nicolas, de moeder van Diego Semprun-Nicolas.
Zachary leerde het brandschilderen van Diego. Hij heeft het raam in het torenportaal vervaardigd.
Het thema is gebaseerd op het wapen van de basiliek gecombineerd met het Bijbelverhaal over de vijf broden en de twee vissen.


Informatie

Achter in de Basiliek is een uitgebreide informatiezuil te vinden, ook kunt u voor € 1,00 een flyer meenemen en daarmee de ramen bekijken.
Ook is het mogelijk om een boekje aan te schaffen voor € 10,00
Wilt een rondleiding?
Neem dan contact op met Marianne van Wegen, tel. 0546-622338

Over de Stichting:
Op 3 november 1972 wordt de Stichting Vier Generaties opgericht.
Op 6 februari 1997 wordt de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Vijf Generaties.
Op 11 december 2022 is het de Stichting Zes Generaties geworden.


Rechtspersoon
RSIN:                                                 806345044
Rechtsvorm:                                       Stichting
Statutaire naam:                                Stichting Vijf Generaties
Statutaire zetel:                                Tubbergen
Bezoekadres:                                     Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen
Telefoonnummer:                              0546621238
Datum akte van oprichting:              03-11-1972
Datum akte laatste:                           06-02-1997
Statutenwijziging
Activiteiten:                                       SBI-code: 94911 – Religieuze organisaties, Instandhouding kerkramen, Sint Pancratius Basiliek

Bestuurders
Naam:                                                Johan Brouwers
Geboortedatum Datum:                    11-05-1952
In functie:                                          29-05-2008
Titel:                                                  Voorzitter
Bevoegdheid:                                    Gezamenlijk bevoegd

Naam:                                                Marianne van Wegen
Geboortedatum Datum:                    25-03-1952
In functie:                                          29-05-2008
Titel:                                                  Secretaris
Bevoegdheid:                                    Gezamenlijk bevoegd

Naam:                                                Angelique Fiselier
Geboortedatum Datum:                    08-08-1969
In functie:                                          01-10-2015
Titel:                                                  Penningmeester
Bevoegdheid:                                    Gezamenlijk bevoegd

Beleidsplan
De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers inclusief het bestuur.
Wat het bestuur en vrijwilligers doen is het promoten van de unieke situatie dat in een gebouw alle gebrandschilderde ramen zijn vervaardigd door een Familie glaskunstenaars over vijf generaties.
Van de geringe opbrengst uit het geven van rondleidingen en de verkoop van boekjes en flyers worden de kosten gedekt van de boekjes en flyers en blijft er een kleine reserve over om zoals in het verleden de presentatie zuilen in de ruimte onder de toren te bekostigen.
Ook zijn er plannen om een digitale rondleiding mogelijk te maken.

Website informatie financieel

OPGEVEN MISINTENTIE en/of JAARGEDACHTENIS

Voor het opgeven van een misintenties of een jaargedachtenis heeft u meerdere mogelijkheden u kunt ze opgeven aan ons secretariaat op woensdag, tussen 09.00 en 11.00 uur.

Buiten deze tijden om kunt u uw misintenties/jaargedachtenis schriftelijk opgeven via een enveloppe met hierin de nodige informatie (naam, datum, welke intentie)  in de brievenbus van ons secretariaat naast de kerk, brievenbus no.70, via e-mail of door onderstaand opgave formulier in te vullen en uw intentie en/of jaargedachtenis op te geven.

Het verschuldigde bedrag (€ 10,– voor een misintentie en/of een jaargedachtenis) kunt u contant bijvoegen in de envelop of overmaken op rekeningnummer: NL68 RABO 015.14.28.344  t.n.v. Beheercommissie Tubbergen o.v.v. misintenties.

Of  Scan de QR-code om € 10,00 te betalen voor Misintenties of Jaargedachtenis Tubbergen.
Gebruik de Camera App op je telefoon, u kunt ook op onderstaande ‘link‘ klikken!
(Bij betaling ook het onderstaande formulier invullen!!)

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=-YAIXDddT525HzKVGN5ZJQ  

De gelden (stipendia) voor misintenties en jaargedachte­nissen zijn tevens een bijdrage aan de basiliek
en het verzorgen van vieringen (kaarsen, bloemen, muziek, enz. enz.).

Online formulier voor aanvraag intenties / jaargedachtenis

  ACTIE KERKBALANS  in de geloofsgemeenschap Tubbergen!

  Jaarlijks organiseren de gezamenlijke kerken in Nederland de ‘Actie Kerkbalans’. Deze actie is bedoeld om de kerken te voorzien van een vaste bron van inkomsten. Uiteraard wordt ook door onze geloofsgemeenschap hieraan deelgenomen. Met behulp van een aantal actieve vrijwilligers wordt elk gezin in onze parochie bezocht. Mede hierdoor is de ‘Actie Kerkbalans’ ieder jaar nog een succes geweest. De ‘Actie Kerkbalans’ heeft voor onze geloofsgemeenschap een eigen bankrekeningnum­mer: NL68 RABO 0151 4283 44 bij de Rabobank.
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Mevr. Irma Huitink.

  UW GELOOFSGEMEENSCHAP NU EN IN DE TOEKOMST!

  Erfstellingen en legaten
  In het leven van veel mensen neemt onze geloofsgemeenschap een belangrijke plaats in. Er vinden regelmatig vieringen plaats, en het is ook de plek waar we stilstaan bij bijzondere momenten in het leven. Momenten van vreugde en verdriet, zoals het doopsel, het huwelijk en het afscheid van dierbaren.
  In onze geloofsgemeenschap is aandacht voor de noden van Mensen in onze maatschappij, zoals zieken, ouderen en andere hulpbehoevenden, maar ook voor de noden van de derde wereld.
  Een centraal punt in onze geloofsgemeenschap is het kerkgebouw dat door de geloofsgemeenschap wordt onderhouden. De basiliek is vaak beeldbepalend in ons dorp of onze wijk.
  Onze geloofsgemeenschap heeft een bijzondere plaats in de samenleving en in de harten van veel mensen.  Daarom is het van groot belang dat de geloofsgemeenschap kan blijven bestaan.
  Met uw kerkbijdrage (Actie Kerkbalans) steunt u tijdens uw leven het waarde volle werk van uw geloofsgemeenschap. Door het ook daarna te steunen, geeft u een blijvend geschenk aan uw lokale geloofsgemeenschap. Volgende generaties bouwen dan voort op het werk dat u mede mogelijk hebt gemaakt.

  Bedenk uw geloofsgemeenschap
  Veel mensen denken erover na wat er na hun overlijden met hun bezittingen moet gebeuren. Dat is begrijpelijk. Het is een geruststellende gedachte dat uw bezittingen na uw overlijden een bestemming krijgen die past bij uw persoonlijke overtuiging.
  U wilt uw bezittingen wellicht nalaten aan familieleden, andere dierbaren en goede doelen, Een van die goede doelen kan uw eigen geloofsgemeenschap zijn.

  Uw Testament en Geloofsgemeenschap
  Als u nadenkt over uw nalatenschap, denk dan ook aan uw geloofsgemeenschap.
  In uw testament kunt u laten vastleggen wie uw erfgenamen zijn. U kunt daarin ook uw geloofsgemeenschap tot (mede)erfgenaam benoemen. Als u wilt, kunt u zelfs precies laten vastleggen aan welk aspect van het werk van de geloofsgemeenschap uw nalatenschap moet worden besteed. U kunt de geloofsgemeenschap op twee manieren in uw testament opnemen: in de vorm van een legaat of door erfstelling.

  Legaten
  U laat de geloofsgemeenschap een legaat na. Een legaat is een vaststaand bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp, zoals een huis of schilderij.

  Erfstelling
  U benoemd uw geloofsgemeenschap als erfgenaam voor een deel van de erfenis. U kunt aangeven hoe groot het percentage is dat elke erfgenaam erft. Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en de plichten van de overledene overneemt.
  Als u uw geloofsgemeenschap tot (mede)erfgenaam benoemt dan wordt de geloofsgemeenschap – samen met eventuele andere erfgenamen – verantwoordelijk voor uw nalatenschap.

  Notaris
  Een testament laat u opmaken door een notaris. Hieraan zijn kosten verbonden.
  Een eerste, oriënterend gesprek bij de notaris is vaak kosteloos.

  Geloofsgemeenschap
  Uw geloofsgemeenschap zal u graag informeren over de mogelijkheden en de zinvolle besteding van erfstelling en legaten.

  Vragen?
  Wilt u meer informatie over het opstellen van een testament, legaten, of erfstellingen, raadpleeg dan de notaris bij u in de regio. Met algemene vragen kunt u terecht bij ons secretariaat Angelique Fiselier tel. 0546-621238

  Planning vieringen in onze geloofsgemeenschap!

  De vieringen zijn live te volgen via; https://hpancratius.nl/kerk-tv en zijn hier ook terug te kijken

  Planning vieringen tot en met  28 april 2024
  Febr.  ‘24 Tijd Viering Voorganger Koor
  Zo 18 feb 10.30 Eucharistieviering

  1e zondag veertigdagentijd

  Pastoor Hermens Multiple Voices
  Vr  23 feb 09.00 Eucharistieviering          Dagkapel Pastoor Hermens  
  Vr. 23 feb 19.00 Aanbidding Dagkapel    
  Zo 25 feb 10.30 Eucharistieviering

  2e zondag veertigdagentijd

  Pastoor Hermens Pancratiuskoor
           
  Mrt.  ‘24 Tijd Viering Voorganger Koor
  Vr  1  mrt 09.00 Eucharistieviering          Dagkapel Pastoor Hermens  
  Vr 1  mrt 19.00 Aanbidding Dagkapel    
  Zo  3 mrt 10.30 Eucharistieviering                                  3e zondag veertigdagentijd Pastoor Hermens Geen Koor
  Vr 8 mrt 09.00 Eucharistieviering          Dagkapel Pastoor Hermens  
  Vr 8 mrt 19.00 Aanbidding Dagkapel    
  Vr 8 mrt 19.30 Kruisweg Parochiële werkgroep Pancratiuskoor
  Zo 10  mrt 10.30 Eucharistieviering

  4e zondag veertigdagentijd

  Pastoor Hermens Multiple Voices
  Zo 10 mrt 12.15 Doopviering Pastoor Hermens  
  Vr 15 mrt 09.00 Eucharistieviering          Dagkapel Pastoor Hermens  
  Vr 15 mrt 19.00 Aanbidding Dagkapel    
  Zo 17 mrt 10.30 Eucharistieviering                              5e zondag veertigdagentijd Pastoor Hermens Pancratiuskoor
  Vr 22 mrt 09.00 Eucharistieviering          Dagkapel Pastoor Hermens  
  Vr 22 mrt 19.00 Aanbidding Dagkapel    
  Zo 24 mrt 10.30 Eucharistieviering           Palmzondag Pastoor Hermens Multiple Voices
  Do 28 mrt 18.30 Eucharistieviering

  Witte Donderdag

  Pastoor Hermens / pastoraal werker Saris Pancratiuskoor
  Vr  29 mrt 15.00 Goede Vrijdag          Kruisweg Pastoraal werker Saris Pancratiuskoor
  Vr  29 mrt 19.00 Goede Vrijdag Pastoor Hermens Multiple Voices
  Za  30 mrt 19.30 Eucharistieviering                Paaswake Pastoor Hermens / pastoraal werker Saris Multiple Voices
  Zo 31 mrt 11.00 Eucharistieviering      Pasen      Hoogfeest   Eerste Paasdag Pastoor Hermens Pancratiuskoor
           
  Apr  ‘24 Tijd Viering Voorganger Koor
  Ma 1 apr 10.30 Eucharistieviering

  Tweede Paasdag

  Pastoor Hermens Pancratiuskoor
  Vr 5 apr 09.00 Eucharistieviering          Dagkapel Pastoor Hermens  
  Zo 7 apr 10.30 Eucharistieviering                                              2e zondag van Pasen Pastoor Hermens Pancratiuskoor
  Zo 7 apr 15.00 Concert Mardi le Vingt    
  Ma 8 apr 09.00 Eucharistieviering       Hoogfeest    Aankondiging van de Heer

  (Maria Boodschap)        Dagkapel

  Pastoor Hermens  
  Vr 12 apr 09.00 Eucharistieviering          Dagkapel Pastoor Hermens  
  Zo 14 apr 10.30 Eerste H. Communie    Langeveen / Tubbergen   3e zondag van Pasen Pastoor Hermens ?
  Vr 19 apr 09.00 Eucharistieviering          Dagkapel Pastoor Hermens  
  Zo 21 apr 10.30 Eucharistieviering   Roepingenzondag           4e zondag van Pasen Pastoor Hermens Multiple Voices
  Vr 26 apr 09.00 Eucharistieviering          Dagkapel Pastoor Hermens  
  Zo 28 apr 10.30 Eucharistieviering                                              5e zondag van Pasen Pastoor Hermens Pancratiuskoor
           

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  AVONDWAKE EN AFSCHEIDSVIERING GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN

  De avondwake en afscheidsviering worden verzorgd door een speciale groep van lectoren en lectrices.
  Zij bereiden samen met de familieleden van een overledene de Avondwake of Afscheidsviering voor, waarin een lector en/of een lectrice voorgaan. 
  Contactpersoon is, 
  Dhr. Arie Vreeswijk tel. 06-50251252
  ==========================================================================

  Klik, hier om het “Boekje Avondwake” in te zien

  Klik, hier om het “Boekje Avondwake” te downloaden.

   

  Klik, hier om het “Boekje Afscheidsviering” in te zien

  Klik, hier om het “Boekje Afscheidsviering” te downloaden. 

  =========================================================================

  De Avondwake
  Het is goed om op de avond voor de uitvaartdienst een wake te houden.
  Dit kan gebeuren in het huis van de overledene en/of in de kerk.
  Het rituaal heeft eenzelfde grondstructuur.
  De wake begint met een begroeting en een inleidend woord.
  We ontsteken de gedachteniskaars aan het licht van de paaskaars.
  Waarna er een psalm gelezen wordt en gebeden voor de overledene en voor de nabestaanden.
  Dan volgen Schriftlezingen en een stilte met een overweging.
  Waarna de geloofsgetuigenis volgt met de voorbeden het Onze Vader en Weesgegroet.
  Vervolgens wordt de naam van de overledene in het boek der overledenen ingeschreven.

  De wake besluit met een gedicht, of met een ander geschikt gebed.
  ============================================================================

  Afscheidsviering op de vooravond van begrafenis of crematie

  Sinds enige tijd is er in verschillende omliggende parochies een groeiende belangstelling te bespeuren voor een afscheidsviering op de vooravond van de begrafenis/crematie. Nabestaanden kiezen hiervoor om verschillende redenen. Binnen de H. Pancratius parochie is al meerdere keren het verzoek van parochianen gekomen voor zo’n afscheidsviering. Vanwege deze belangstelling en de wens van parochianen is besloten dat het vanaf 1 september 2013 voor nabestaanden mogelijk is om te kiezen voor een afscheidsviering op de vooravond van de begrafenis of crematie.
  Deze viering is een extra keuze mogelijkheid naast de al bestaande avondwake en uitvaartviering.

  Een afscheidsviering op de vooravond houdt het midden tussen een avondwake en een uitvaart.
  De orde van dienst van de afscheidsviering is die van een viering van woord en gebed.
  Hiervoor is gekozen vanwege het feit dat de afscheidsviering in de sfeer van biddend waken bij de overledene dient plaats te vinden en dat het daarom niet de bedoeling is de Eucharistie te vieren of communie uit te reiken. Een afscheidsviering op de vooravond wordt verzorgd door (een) parochiële voorganger(s). Bij begrafenis verzorgen zij de andere dag tevens het afscheid op de begraafplaats.
  Bij crematie vallen de plechtigheden in het crematorium de andere dag onder verantwoordelijkheid van de uitvaartondernemer. Hiervoor is geen vrijwilliger beschikbaar.

  Leden van het pastoraal team gaan niet voor in een afscheidsviering, omdat zij beschikbaar moeten blijven voor het parochiële avondwerk. Ook de emeriti zijn voor deze vorm van afscheid nemen niet beschikbaar.

  Wij hopen door het aanbieden van deze nieuwe vorm van kerkelijk afscheid te voldoen aan de behoefte die er onder de parochianen leeft.

  Pastoraal team en parochiebestuur

  H. Pancratius parochie
  ==============================================================================

  Hieronder staan ‘linkjes’ naar foto’s, door de jaren heen in onze geloofsgemeenschap gemaakt.

  KLIK OP EEN ‘LINK’ HIERONDER OM DE FOTO’S TE BEKIJKEN!

   

  Klik, voor “Foto impressie van Kindje wiegen 17-12-2023”

  Klik, voor “Foto impressie Installatie Misdienaars 12-02-2023

  Klik, voor “Foto impressie Kindje wiegen 18-12-2022”

  Klik, voor “Foto impressie afscheid vrijwilligers 03-07-“2022

  Klik, voor “Foto impressie van nieuwe materiaalberging kerkhof 16-02-2022”

  Klik, voor “Foto impressie van Oogstdankdagversiering in de Basiliek 27-09-2020”

  Klik, voor “Foto impressie afscheid Toos Bertels en stoppen Liturgiekoor” 05-07-2020

  Klik, voor “Foto impressie snoeien heg van oude kerkhof op 22-06-2020”

  Klik, voor “Installatie van 4 misdienaars op 12-01-2020”

  Klik, voor “Kindje wiegen 2e kerstdag 26-12-2019”

  Klik, voor “Kindje wiegen 2e kerstdag 26-12-2018”

  Klik, voor “Bernhard Schröder 66 jaar collectant 23-12-2018”

  Klik, voor “Joey Engbers als misdienaar geïnstalleerd 25-11-2018”

  Klik, voor “Huldiging Ans Hofsté 24-11-2018”

  Klik, voor “Onderscheiding Petra Kramer 11-11-2018”

  Klik, voor “Oogstdankdag versiering 30-09-2018”

  Klik, voor “Pancratiusdagviering bij de Kroezeboom op zondag 02-09-2018 

  Klik, voor “Multiple Voices zingt in de Friezenkerk in Rome op 11-03-2018” 

  Klik, voor
  “Foto’s Kindje wiegen 2e Kerstdag 26-12-2017”

  Klik, voor “Onze Basiliek in sfeer van de Guldenmis op 20-12-2017”

  Klik, voor “Erkenning als Gouden Vriend van Glasrijk 24-09-2017”

  Klik, voor “Oogstdankdagversiering in onze Basiliek! 24-09-2017”

  Klik, voor “Foto’s van Inspiratiereis naar Polen van 01-09-2017”

  Klik, voor “Foto’s Pancratiusdagviering bij de Kroezeboom 03-09-2017”

  Klik, voor “Foto’s 12½ jarig jubileum pastor Christianne Saris 29-03-2017

  Klik, voor “Foto’s 12½ jarig jubileum Diaken Bert Huitink 05-02-2017”

  Klik, voor “Kindje wiegen 2e Kerstdag 26-12-2016″

  Klik, voor “Elly Kerhof-Jonkman 25 jaar koorlid Liturgiekoor 20-11-2016”

  Klik, voor “Ceciliafeest St. Pancratiuskoor en Zuze Stroot-Groothuis 50 jaar koorlid! 19-11-2016”

  Klik, voor “Inzegening Urnenmuur en Strooiveld op kerkhof! 13-11-2016”

  Klik, voor “Installatie Douwe Lesscher als misdienaar! 13-11-2016”

  Klik, voor “Installatie pastoor Casper Pikkemaat 10-11-2016

  Klik, voor “Misdienaaruitje 09-10-2016

  Klik, voor “Jongleur aan het werk” 08-10-2016

  Klik, voor “Vormselviering 29-05-2016”

  Klik, voor “Jubileum pastor Meupelenberg 26-05-2016”

  Klik, voor “Pancratiusdag 16-05-2016”

  Klik, voor “Afscheidsviering pastoor Nijland 12-05-2016”

  Klik, voor “Eerste H. Communie 10-04-2016”

  Klik, voor “Schaepmandag 09-04-2016”

  Klik, voor “Gezinsviering bgv 40 jarig jub. werkgroep 14-02-2016”

  Klik, voor “Kindjewiegen 2e Kerstdag 20-12-2015

  Klik, voor “Installatie nieuwe misdienaars 22-11-2015”

  Klik, voor “Installatieviering Diaken Bert Huitink 13-11-2015”

  Klik, voor “Vormselviering 15-06-2015”

  Klik, voor “Pancratiusbasiliekkoor 100 jaar 31-05-2015


  Klik, voor “Priesterjubileum pastoor Nijland 26-04-2015”

  Klik, voor “Vrijwilligers- en Informatieavond 16-04-2015”

  Klik, voor “The Passion Eeshof – Geesteren 03-04-2015”

  Klik, voor “Kindjewiegen 2Kerstdag 26-12-2014″ 

  Klik, voor “Restauratie toren eind 2014”

  Klik, voor “Nieuwe misdienaars geïnstalleerd 23-11-2014”

  Klik, voor “Glasrijkconcert 04-10-2014”

  Klik, voor “Terugkomviering Eerste H. Communicantjes 27-09-2014”

  Klik, voor “50 jarig priester jubileum pastor Heuven 17-08-2014”

  Klik, voor “Vormselviering 14-06-2014


  Klik, voor “Pancratiusdag Lustrumviering 01-06-2014”

  Klik, voor “Eerste H. Communie 11-05-2014”

  Klik, voor “Kindjewiegen 2e Kerstdag 26-12-2013

  Klik, voor “Terugkomviering Eeste Communiecantjes 12-10-2013”

  Klik, voor “Vrijwilligers en locatieavond 26-09-2013”

  Klik, voor “Installatie Misdinette 23-06-2013”

  Klik, voor “Installatieviering Pastoor Nijland 06-09-2013”

  Klik, voor, “Vormselviering 01-06-2013”

  Klik, voor “Eerste H. Communie 26-05-2013”

  Klik, voor “Priesterjubileum pastoor Jansen 07-04-2013”

  Klik, voor “Kindjewiegen 2e Kerstdag 26-12-2012″ 

  Klik, voor “Avelijnviering 22-12-2012”

  Klik, voor “Terugkomviering 10-11-2012”

  Klik, voor “Vrijwilligers- en Informatie-avond 04-06-2012

  Klik, voor “25 Jarig Jubileum Liturgiekoor 22-04-2012”

  Klik, voor “Eerste H. Communie 15-04-2012”

  Klik, voor “Vormselviering 13-04-2012”

  Klik, voor “Presentatieviering Eerste Communicantjes 01-04-2012”

  Klik, voor “Nieuwe misdienaars geïnstalleerd 25-03-2012”

  Klik, voor “Vastenwandeling 18-03-2012”

  Klik, voor “Startviering Vormsel 05-02-2012”

  Klik, voor “Kindjewiegen 2e Kerstdag 26-12-2011″

  Klik, voor “Terugkomviering Communiecantjes 26-11-2011”

  Klik, voor “Inzegening Vlindertuin 22-10-2011”

  Klik, voor “Doop tijdens Eucharistieviering 31-07-2011”

  Klik, voor “Rolstoelers in pastorietuin 15-06-2011

  Klik, voor “Eerste Communieviering 29-05-2011”

  Klik, voor “Presentatieviering Eerste H. Communie 17-04-2011”

  Klik, voor “Vormselviering 09-04-2011”

  Klik, voor “Kindjewiegen 2e Kerstdag 26-12-2010″

  Klik, voor “10 Jarig priesterjubileum pastoor Jansen 27-09-2010”

  Klik, voor “Pastor Heuven 80 jaar 27-08-2010”

  Klik, voor “Inzegening Begraafplaats De Esch 26-08-2010”

  Klik, voor “Rolstoelers in pastorietuin 07-07-2010”

  Klik, voor “Startviering H. Pancratius parochie 06-06-2010”

  Klik. voor “Nieuws uit Soedan 19-04-2010” 

   

   

  BEGRAAFPLAATSEN
  Onze ‘Kerkhofcommissie’, heeft de zorg voor het onderhoud van onze begraafplaatsen en de indeling ervan. Ook is er een urnenplateau aanwezig!
  Voor informatie over de begraafplaats kan men contact opnemen met Patrick Kok, tel. 06-39287513 van de ‘Commissie van Beheer’.

  Voor Reglement begraafplaatsen, Voorschriften graftekens en Grafakte – Klik hier  AULA
  De Aula van onze kerk bevindt zich rechts achter in de kerk, deze ruimte functioneert als zodanig heel goed vooral omdat de ruimte onder de toren als condoleanceruimte gebruikt kan worden, men kan hier gepast afscheid nemen van de overledene.
  Om naderhand de familie in de condoleanceruimte condoleren met hun verlies.
  Ook bij de uitvaartviering is het heel passend de overledene van uit de Aula op te halen en de kerk in te dragen. Gedurende de dagen, dat een overledene is opgebaard in de aula/het mortuarium, zijn enkele vrijwilligers beschikbaar om de naaste familie op hun verzoek te begeleiden bij een bezoek aldaar. Hiervoor kan men contact opnemen met:
  Mw. R. Stamsnijder, Oldenzaalseweg 50, Tubbergen tel. 0546-624818  MEDEDELINGEN OVER ONZE BEGRAAFPLAATSEN

  De locatie Tubbergen van onze H. Pancratius parochie beschikt sinds 26 augustus 2010 over 2 begraafplaatsen en wel het “parochiële kerkhof” nabij de kerk aan het Pastoor Vredendaalpad en de nieuwe begraafplaats aan de Prins Bernhardstraat welke de naam “De Esch” heeft gekregen.
  Wij achten het van belang om met betrekking tot het gebruik van de beide begraafplaatsen het volgende onder uw aandacht te brengen.
  Vanaf 01-01-2021 is het bestuurlijk en reglementair vastgestelde beleid dat op de begraafplaats de Esch in principe alleen nog bijzettingen (2e begraving in één graf) in bestaande graven, kunnen plaatsvinden van overledenen met een 1e of 2e graad familierelatie tot de eerst begravene (echtgenote, echtgenoot, ouder, kind, broer, zus). Alle overige begravingen zullen op het  parochiële kerkhof (nabij de kerk) plaats vinden.
  Uitstrooien van de as na een crematie is op beide begraafplaatsen mogelijk.

  Het parochiële kerkhof bij de kerk heeft een urnenwand waar u de urn in kunt plaatsen.

  De vlinderboom op de begraafplaats de Esch blijft ook.

  Voor begrafenissen op beide begraafplaatsen gelden dezelfde tarieven en grafrechten.
  Voor bezoekers van “De Esch” die voor begrafenissen of voor ander bezoek gebruik maken van autovervoer is het van belang om te weten dat de parkeerplaats is afgesloten met een automatisch afsluitbare poort. Deze poort wordt tijdens reguliere openingstijden (overdag) automatisch geopend door op te rijden tot vlak voor de poort. Voor voetgangers en fietsers is een looppoort naast de hoofdpoort beschikbaar. Beide poorten zijn tijdens de nachtelijke uren automatisch gesloten, zodat dan de toegang tot de begraafplaats en de parkeerplaats niet mogelijk is.
  Wij vertrouwen met vorenstaande informatie de nodige duidelijkheid te hebben verstrekt over het beleid ten aanzien van het gebruik van onze begraafplaatsen, waarvan wij hopen dat ze – ook in de toekomst – een waardige rustplaats zullen zijn voor onze dierbare overledenen.  URNENWAND.

  Na een lange tijd van voorbereiding is op zondag 13 november, de urnenmuur en het strooiveld op ons parochiële kerkhof achter de basiliek ingezegend door onze nieuwe pastoor Pikkemaat. We zijn erg blij dat door de inzet van vele vrijwilligers en bedrijven deze urnenwand gerealiseerd kon worden. Op de urnenmuur staat een beeldje, de Wachter, aangeboden door Harrie Lenferink. Onder het beeldje staat een tekst van Jesaja: Wachter, wat is er van de nacht? Het antwoord op deze indringende vraag is: ‘De wachter zei: de morgenstond is gekomen en het is nog nacht’. De profeet wil daarmee zeggen: in de weg van het volhardend vragen naar de Heer en Zijn licht, in de weg van de omkeer naar Hem, in de weg van het komen tot Hem zal de nacht verdwijnen en het licht heerlijk stralen. Aan de achterkant staat de tekst: Het is de Heer die op U wacht. Langs deze weg willen we iedereen bedanken, die het mogelijk heeft gemaakt dat deze urnenwand geplaatst kon worden. Wil men gebruik maken van de urnenwand, dan zijn de kosten hiervoor, € 1.250,00. Hiermee zijn de urn-grafrechten voor een periode van 20 jaar voldaan. Na deze periode heeft men de mogelijkheid deze rechten met 10 jaar te verlengen. Een plek in de urnenmuur heeft ruimte voor twee urnen en evt. 2 kinder-urnen. Ervoor is een kleine ruimte voor het plaatsen van een klein kaarsje. (dus niet voor bloemstukjes). Voor het plaatsen van de urn moet vooraf contact worden opgenomen met het locatiesecretariaat. Zowel op het kerkhof achter de Basiliek als op kerkhof “De Esch” is er nu de mogelijkheid om rond de Calvarieberg de as van een overledene te verstrooien. Wil men de as van een overledene verstrooien, dan kan men contact opnemen met het secretariaat (tel: 0546-621238). Tijdens het uitstrooien zal een lid van de kerkhofcommissie aanwezig zijn. De kosten voor het verstrooien van de as is: € 100,00. Hebt u vragen dan kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat van onze geloofsgemeenschap.  VLINDERTUIN

   Inzegening van de vlindertuin
  Met de aanleg van de nieuwe begraafplaats in Tubbergen is rekening gehouden
  met een plekje voor een vlindertuin. Met veel zorg en aandacht van de vrijwilligers van de kerkhofcommissie is dit plan gerealiseerd. Zaterdagmiddag 22 oktober 2011 is de nieuwe vlindertuin met vlinderboom op de begraafplaats De Esch ingezegend door pastoor Jurgen Jansen. De vlindertuin is bedoeld voor kinderen die voor de 24ste week van de zwangerschap, geboren en overleden zijn. Wanneer ouders kiezen voor een begrafenis in eigen omgeving helpt dit vaak bij het verwerken van dit verdriet. Deze mogelijkheid is heel bijzonder, want voor deze kinderen is op veel begraafplaatsen geen plek.  MONUMENT INDIËGANGERS

  “Ze moesten weg en ze bleven weg”
  De gemeente Tubbergen kende nog geen monument voor gesneuvelde Indiëgangers.
  Daarin is woensdagavond 15-08-2012 verandering gebracht en klonk voor het eerst The Last Post ter nagedachtenis van de vier in Nederlands-Indië (thans Indonesië) omgekomen Tubbergse Indiëstrijders. En onthulden betrokken families officieel een gedenksteen.
  Het monument is aangebracht in de muur van de pastorietuin, tegenover de ingang van de begraafplaats achter de Pancratius basiliek.

  Het gaat in de gemeente Tubbergen om:
  B.H. Hannink (Mander).
  J.H. Kroezen (Geesteren).
  G.J. Mensink (Tubbergen).
  J.A.H.J. Oerbekke (Harbrinkhoek).

  Na contact met de desbetreffende families, is gebleken dat er ook nu nog veel verborgen leed heerst. Met name voor wat betreft de zin en de onzin van die gevoerde strijd. Het was duidelijk dat er een zekere behoefte was aan erkenning. en dat heeft geresulteerd in de onthulling van deze gedenksteen.   

  CONTACT GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN. 

  Grotestraat 70, 7651 CK Tubbergen, tel. 0546 – 621238
  E-mailadres: info.tubbergen@hpancratius.nl
  Secretariaat: Mw. Angelique Fiselier.
  Openingstijd van het secretariaat is woensdagmorgen, tussen 09.00 en 11.00 uur.

  Voor dringend pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en/of overlijden dan belt u altijd met de weekwacht, telefoonnummer: 06-20430155

  KOSTERSTEAM: Coördinator; Bert Bekhuis, tel. 06-38290979

  PASTORIE: Grotestraat 64 7651 CK Tubbergen

  BASILIEK: Grotestraat 70 7651 CK Tubbergen
  Het huidige kerkgebouw werd eind vorige eeuw (1897) onder architectuur van Alfred Tepe gebouwd en behoort tot de neo-gotiek.
  De toren (eigendom van de burgerlijke gemeente Tubbergen) stamt uit het begin van de zestiende eeuw en is opgetrokken uit Bentheimer zandsteen.
  De toren is in 1977/1978 gerestaureerd en eind 2014 zijn klokken, klokkenstoel en aansturing gerestaureerd en vernieuwd!
  Zowel de toren als het kerkgebouw en het interieur zijn ‘Beschermd Rijksmonument’.
  Op 6 januari 2000 werd de kerk door Joannes Paulus II verheven tot Basilica Minor.
  Onze Basiliek, is elke dag van 09.00 uur tot 18.00 uur geopend.
  De Sint-Pancratius Basiliek is uniek in de wereld met 35 gebrandschilderde  ramen van kunstenaars uit vijf generaties Nicolas.
  De Kunstwerken zijn in een periode van ruim honderd jaar tot stand zijn gekomen.
  Ook de kruiswegstaties in brons zijn ontworpen door de beeld­houwster, Suzanne Nicolas-Nys.
  In de kerk staan 2 Maarschalkerweerd orgels, het hoofdorgel is uit 1881 geheel gerestaureerd.
  Het orgel in de kerk is in 1883 gebouwd en bezit een nieuwe kast door vrijwilligers gebouwd.

  MISINTENTIES
  Deze kunt u opgeven bij het secretariaat op woensdagmorgen, tussen 09.00 en 11.00 uur.
  Buiten deze tijden om kunt u uw misintenties schriftelijk opgeven via een briefje in de brievenbus no. 70 bij de kerk,
  via e-mail; info.tubbergen@hpancratius.nl of KLIK HIER opgave van misintentie of jaargedachtenis.
  Het verschuldigde bedrag (€ 10,– voor een misintentie of een jaargedachtenis) kunt u contant bijvoegen in een envelop of overmaken op rekeningnummer: NL68 RABO 0151 4283 44 t.n.v. H. Pancratius Tubbergen o.v.v. ‘Misintenties’.
  De gelden (stipendia) voor misintenties en jaar gedachtenissen zijn tevens een bijdrage aan de basiliek.

  BANKGEGEVENS GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN
  Bankrekeningnummer:
   NL 68 RABO 0151 4283 44  t.n.v. H. Pancratius Tubbergen.

  INFORMATIEBLAD
  Mocht u niet in de gelegenheid zijn om ons “Informatieblad” mee te nemen uit de basiliek, maar toch geïnformeerd wilt zijn over het nieuws in onze geloofsgemeenschap, meld u dan aan via info.tubbergen@hpancratius.nl om geïnformeerd te blijven. We sturen ons Informatieblad graag per mail! Wijzigt uw mailadres, laat het ons ook weten om in contact te blijven!

  KERK TV
  Alle kerkdiensten zijn live te volgen via de knop “Kerk TV” op onze website of via onze directe link https://hpancratius.nl/kerk-tv
  Hier kunnen uitzendingen van vieringen gekeken en teruggekeken worden.

  AULA
  Onze Basiliek bezit ook een Aula, deze bevindt zich rechts achter in de kerk, deze ruimte functioneert als zodanig heel goed vooral omdat de ruimte onder de toren als condoleanceruimte gebruikt kan worden, men kan hier gepast afscheid nemen van de overledene.
  Om naderhand de familie in de condoleanceruimte te condoleren met hun verlies.
  Ook bij de uitvaartviering is het heel passend de overledene van uit de Aula op te halen en de kerk in te dragen.
  Gedurende de dagen, dat een overledene is opgebaard in de aula/het mortuarium, zijn enkele vrijwilligers beschikbaar om de naaste familie op hun verzoek te begeleiden bij een bezoek aldaar.
  Hiervoor kan men contact opnemen met:
  Mw. R. Stamsnijder, Oldenzaalseweg 50, Tubbergen
  tel. 0546-624818

  UITVAARTEN: Coördinator dhr. A.H. Vreeswijk, tel. 06-50251252.