(is nog in opmaak)

Sterven is een ingrijpend gebeuren, niet alleen voor de achterblijvende familieleden, maar ook voor de omgeving en de geloofsgemeenschap waar iemand deel van uit maakt. Afscheid nemen van het leven gaat met pijn en verdriet gepaard. Loslaten wat je lief is, is een moeilijk proces. We hebben in onze tijd behoefte aan een passende viering van dit afscheid. De uitvaartondernemer is er dan om u bij te staan en zaken rondom de uitvaart te regelen.

Maar naast de praktische zorg wilt u ook een inhoudelijk goede uitvaart. Immers het laatste wat u kunt doen voor uw dierbare is het verzorgen van een mooi afscheid. De kerk kan u daarbij helpen, want wij hebben eeuwenlange ervaring met uitvaarten. Tradities en gewoonten zijn overal verschillend en ook zijn ze door de eeuwen heen veranderd.

Toch heeft de kerk in alle tijden en culturen de zorg voor uitvaarten op zich genomen en families bijgestaan in hun verdriet. We doen dat in het Licht van ons geloof in de Verrijzenis. Geloven in Leven, dat sterker is dan alle duisternis.

Op deze pagina vindt u doorverwijzingen naar het uitvaartprotocol en de uitvaartliturgie in de H. Pancratius parochie; voor alles geldt dat er voorafgaand aan de uitvaart een voorganger bij u thuis komt om de uitvaart te bespreken. Voorgangers zijn – naast leden van het pastorale team – medeparochianen (vrijwilligers) die daarvoor zijn opgeleid.

Daarnaast kunt u informatie opvragen over tarieven en reglementen.


UITVAARTPROTOCOL

Het kerkelijk afscheid is een terrein waarop veel gebeurt. Om de gang van zaken hieromtrent voor alle betrokkenen goed te laten verlopen, is door het pastoraal team een protocol opgesteld. Hoewel het beoogt compleet te zijn, kunnen zich natuurlijk onvoorziene situaties voordoen. In dat geval kan contact worden opgenomen met het pastoraal team. Klik hier.

 

UITVAARTLITURGIE

Onze parochie biedt verschillende mogelijkheden aan voor het afscheid van uw dierbare; het is daarbij wel goed op te merken dat iedere vorm zijn eigen karakter en orde van dienst heeft – bepaalde rituelen en wensen passen soms meer bij het één dan bij het andere. Het is daarom passend om ter verheldering de verschillende vormen toe te lichten.

  • Avondwake: een avondwake is een mogelijkheid om aan de vooravond van de uitvaart met de plaatselijke geloofsgemeenschap zich biddend voor te bereiden op het laatste afscheid. In de kerken van onze parochie is het mogelijk om een avondwake te houden waarbij parochiële vrijwilligers voorgaan in gebed.
  • Afscheidsviering:
  • Uitvaartviering
  • Viering van Woord en Gebed

Mocht u zelf een boekje samenstellen, dan graag altijd  in overleg met de voorganger voordat het gedrukt wordt.

DOOPVIERING: 

Klik hier voor: viering van het Doopsel (Een keuze uit gebeden, teksten en lezingen)
Klik hier voor: bijlage doopmap


HUWELIJKSVIERING:

In overleg met de voorganger.

AVONDWAKE:

Voor het boekje van de avondwake kunt u contact opnemen met uw eigen geloofsgemeenschap.

 

AFSCHEIDSVIERING AAN DE VOORAVOND:

Klik hier voor boekje afscheidsviering

 

 

 

Het huwelijk is de vreugde van de liefde

Een huis moet je op de rots bouwen, niet op zand zegt Jezus (in het Lucas-evangelie 6, 48- 49). Een huwelijk aangaan ís als het bouwen van een huis. Het is belangrijk om dat goed voor te bereiden. Dat draagt bij aan de stevigheid ervan. Als je een huwelijk goed voorbereidt en goed viert, dan heb je daar je hele leven samen plezier van. Het huwelijk is gegrondvest op onderlinge liefde en gericht op overgave aan elkaar, tot geluk van beiden en van eventuele kinderen, die uit hun gemeenschap geboren mogen worden.

Het doel van de voorbereiding zoals onze kerken die aanbieden is om, zo mogelijk, een onderling gesprek van beide partners over de te nemen stap nog te stimuleren. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt uiteraard bij hen. Wij willen hen ondersteunen en zijn erop uit om de ervaring van
‘de stap’ voor hen zo waardevol mogelijk te doen zijn. Het kerkelijk huwelijk is een sacrament. Bijzonder aan dit sacrament is dat niet de priester of diaken, maar partners elkaar het huwelijkssacrament toedienen. De voorganger is getuige namens de kerk.

De rooms-katholieke kerk heeft al eeuwen een eigen (juridische) huwelijkssluiting met alle wettelijke rechten en plichten. In Nederland moet eerst een burgerlijk huwelijk worden voltrokken en daarna het kerkelijke huwelijk. De Rooms Katholieke kerk is echter een wereldkerk die huwelijksvormen in alle landen respecteert, maar niet erkent. Het bruidspaar komt dus,
wat de kerk betreft, ongehuwd de kerk in en sluit daar het huwelijk. Het huwelijk wordt dan ingezegend en niet het burgerlijk huwelijk.

Het sacrament van het huwelijk komt tot stand door een belofte van trouw van een man en een vrouw. Deze belofte wordt in het openbaar uitgesproken ten overstaan van God en van de kerkgemeenschap, die vertegenwoordigd wordt door getuigen. De priester of een diaken roept Gods zegen over het paar af.

AANMELDEN

Met ingang van 2017 is het aanmelden van huwelijken voor alle negen kerken van onze parochie centraal geregeld. Aanmelden kan door middel van het invullen van het huwelijksformulier dat jullie kunnen downloaden en ingevuld terug kunt sturen naar het centraal secretariaat van de parochie: mail adres, zie huwelijksformulier. Op het huwelijksformulier kunnen jullie eventueel een voorkeur aangeven m.b.t. de voorganger in de huwelijksviering. Voorgangers zijn pastoor Pikkemaat en diaken Huitink.

Het centraal secretariaat doet navraag bij het locatiesecretariaat van de geloofsgemeenschap waar het huwelijk plaatsvindt of de kerk op de gewenste dag/tijd vrij is. Hierover ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht. Het is raadzaam hierop te wachten alvorens u vaste afspraken maakt met de gemeente, feestzaal etc. Daarna wordt de aanvraag aan het pastoraal team doorgegeven.

VOORBEREIDING

Van aanstaande bruidsparen wordt verwacht, dat ze gaan deelnemen aan een tweetalvoorbereidingsavonden. Hierbij ontvangen jullie o.a. informatie over en materiaal voor dehuwelijksviering. Beide avonden van de huwelijksvoorbereiding dienen minimaal één maand voor de geplande huwelijksdatum plaats te vinden. Meld jullie daarom tijdig van te voren aan bij het centraal secretariaat (zie aanmelden).

Data huwelijksvoorbereiding 2019:

1e bijeenkomst 2e bijeenkomst
(In afwachting van nieuwe data voor 2019)

De avonden worden gehouden in het parochiecentrum van de H. Pancratius parochie te Langeveen, Kerklaan 3. Aanvang 20.00 uur.

Folder huwelijksvoorbereiding: klik hier

Procedure tot ongeldigverklaring van een huwelijk: klik hier

Klik hier voor: viering van het Doopsel (Een keuze uit gebeden, teksten en lezingen)
Klik hier voor: bijlage doopmap

Doop

De geboorte van een kind is een groot wonder. Een geschenk van God. Als ouder wil je je kind alle goeds meegeven. Datgene wat voor jou dierbaar is, opdat het kind daaruit kan kiezen voor het eigen leven. Daartoe behoort ook datgene waarin je gelooft. Als ouder kun je dan kiezen om je kind te laten opgroeien in de Geest van Jezus en het te laten delen in onze gemeenschap van geloof.

Voorbereiding

Heilig Doopsel: Hoe gaat dat in onze parochie?
In alle kerken van onze parochie zijn het hele jaar door doopvieringen.
U kunt een keuze maken voor een kerk of datum waar uw voorkeur naar uitgaat.

Voorafgaand aan de doopviering vindt er een voorbereidingsavond plaats voor alle ouders. De voorbereiding staat in het teken van kennismaking. Er wordt uitleg gegeven over de doop(liturgie) en er wordt een doopboekje gemaakt. Daarnaast gaat het over de motivatie waarom u uw kind wil laten dopen en wordt er gesproken over de opvoeding in het kader van het persoonlijk geloofsleven. Dit alles om u als ouders te prikkelen hierover na te denken en hier aandacht aan te besteden.

Aanmelden

Het aanmelden van dopelingen voor alle negen kerken van onze parochie wordt centraal geregeld. Aanmelden kan door middel van het invullen van het doopformulier dat u kunt downloaden en ingevuld terug kunt sturen naar het centraal secretariaat van de parochie: info@hpancratius.nl  Aanmelden kan tot uiterlijk 1 week voorafgaand aan de doopvoorbereiding. Let wel: bij aanmelding gaat u ermee akkoord dat met het ontvangen van het sacrament van het Doopsel de dopeling lid wordt van de R.K. Kerk en wordt ingeschreven in de ledenadministratie van de parochie.

Mocht de datum van uw voorkeur in de eigen locatie vol zijn of wilt u uw kind op een gunstiger moment laten dopen, dan hebt u de mogelijkheid om aan te sluiten bij een andere locatie. U volgt dan ook de bijbehorende doopvoorbereiding. Aansluiten bij een andere locatie kan alleen als daar een week voorafgaand aan de doopvoorbereiding nog plek is. Dopelingen uit de eigen geloofsgemeenschap gaan altijd voor.

Aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst van ingevulde doopformulieren. Een aanmelding is pas definitief nadat u een bevestiging van het centraal secretariaat hebt ontvangen.

Verdere informatie ontvangt u van de werkgroep doopvoorbereiding van de geloofsgemeenschap waar uw kind gedoopt wordt. Informatie m.b.t. de kosten: over de wijze van betalen wordt u door uw eigen geloofsgemeenschap geïnformeerd.


DOOPDATA


Kring 1 (Albergen, Fleringen, Reutum)
Doopvoorbereiding 20:00 uur Kulturhus De Spil Fleringen
of in parochiecentrum Reutum (pastor Meupelenberg)
Maximaal 3 dopelingen per viering.

Albergen

In Albergen is de doopwerkgroep niet op voldoende sterkte om doopouders voor te kunnen bereiden op de doop.
Om die reden kan er in Albergen niet gedoopt worden. Ouders uit Albergen kunnen hun kindje voor de doop aanmelden in één van de andere locaties.

Fleringen (doopviering 12:00 uur*, pastor Meupelenberg)
* Tijd doop 10:30 uur indien er geen dopelingen in Reutum zijn

Op dit moment zijn er geen nieuwe data beschikbaar.
De data voor 2020 worden binnenkort op de website geplaatst.

Reutum (doopviering 10:30 uur, pastor Meupelenberg)

Op dit moment zijn er geen nieuwe data beschikbaar.
De data voor 2020 worden binnenkort op de website geplaatst.

 

Kring 2 (Geesteren, Mariaparochie, Tubbergen)
Doopvoorbereiding 20:00 uur Parochiecentrum Tubbergen (pastoor Pikkemaat)
Maximaal 3 dopelingen per viering.

Geesteren (doopviering 12:15 uur, pastoor Pikkemaat)

Op dit moment zijn er geen nieuwe data beschikbaar.
De data voor 2020 worden binnenkort op de website geplaatst.

Tubbergen (doopviering 13:30 uur, pastoor Pikkemaat)

Op dit moment zijn er geen nieuwe data beschikbaar.
De data voor 2020 worden binnenkort op de website geplaatst.

Mariaparochie (doopviering 11:30 uur, pastor Linh)

Op dit moment zijn er geen nieuwe data beschikbaar.
De data voor 2020 worden binnenkort op de website geplaatst.

 

Kring 3 (Langeveen, Vasse, Vriezenveen)
Doopvoorbereiding 20:00 uur Parochiecentrum Langeveen (diaken Huitink)
Maximaal 3 dopelingen per viering.

Langeveen (doopviering 12:15 uur, diaken Huitink)

Zondag 2 februari 2020 (doopvoorbereiding donderdag 23 januari 2020)
Zondag 28 juni 2020 (doopvoorbereiding donderdag 11 juni 2020)
Zondag 20 september 2020 (doopvoorbereiding donderdag 3 september 2020)

Vasse (doopviering 10:30 uur, diaken Huitink)

Zondag 2 februari 2020 (doopvoorbereiding donderdag 23 januari 2020)
Zondag 28 juni 2020 (doopvoorbereiding donderdag 11 juni 2020)
Zondag 20 september 2020 (doopvoorbereiding donderdag 3 september 2020)
Zondag 15 november 2020 (doopvoorbereiding donderdag 29 oktober 2020)

Vriezenveen (tijd doopviering varieert, diaken Huitink)

Op dit moment zijn er geen nieuwe data beschikbaar.

VORMSEL GEDAAN…. EN DAN?

Als je je vormsel hebt gedaan houdt je betrokkenheid bij de kerk natuurlijk niet ineens op. Daarom is er Rock Solid: een groep enthousiaste tieners die eenmaal per maand bij elkaar komen voor een gezellige avond vol maffe spelletjes, goede gesprekken en verdieping in het geloof. Sta jij open voor nieuwe vriendschappen en veel gezelligheid? Sluit je dan aan!

Rock Solid

Voor tieners die het vormsel gedaan hebben.
Tijdstip: 1 x per maand van 18.30 uur tot 20.30 uur
Locatie: de dagkapel in Geesteren
Kosten: gratis

Opgave

Doe mee en nodig je vrienden uit!
Ben jij nieuwsgierig geworden?

Meld je aan via: b.huitink@hpancratius.nl met vermelding van je naam, adres en e-mailadres.
Je bent van harte welkom!

 

 

JEUGDKERK

Sinds het begin van 2018 zijn wij gestart met een Jeugdkerk. Wat kunt u als gezin, wat kunnen kinderen verwachten van de toekomst van de kerk als het gaat om kinderen en jongeren.

Doelstelling:

  • Kinderen in een nieuwe levensfase, vanaf 6 jaar, mee te nemen in het geloof van de kerk, door meer actievere vormen aan te bieden om geloof te beleven.
  • Door catechese een stuk verdieping in geloof aanbrengen.
  • Kinderen bewust laten worden van de weg van Jezus, en God op hun weg leren zoeken en ontdekken.

De Jeugdkerk heeft inmiddels meerdere activiteiten achter de rug in het werkjaar 2018-2019, nl. de openingsviering en het poppentheater. Verder hebben ze op de kerstmarkt van Tubbergen gestaan met een wensboom, een spannende buitenactiviteit gehad i.s.m. Jong Nederland uit Tubbergen. Na de Carnaval is er een vastenmaaltijd georganiseerd, gevolgd door het maken van Paaskaarsen in Geesteren en Vasse. Beide activiteiten waren erg leuk en leerzaam. Op 18 mei jl. was  afsluiting in de vorm van een doe-middag in de pastorietuin te Langeveen. Doe activiteiten en het geloof kunnen prima samen gaan zo bleek en het was een hele mooie afsluiting van het seizoen.

Planning 2019/2020

14 September 2019 – 17.00 uur Opening: Kees Posthumus theater voorstelling. Locatie: dagkapel Geesteren
Opgave: jeugdkerk@hpancratius.nl
16 November 2019 –
14.00 uur – 16.00 uur
Diaconaal weekend:
Toer de boer – programma rondom de boer
Locatie: fam. Scholte Linde, Oosterveldweg 8, Hezingen
8 December 2019 – 12.00 uur Kerstmarkt Locatie : Geesteren
24 December 2019 – 17.00 uur Kerstviering Locatie: Albergen
28 Februari 2020 – 19.15 uur Smokkel/speurtocht
i.s.m. Jong Nederland
Thema: vasten
Locatie: blokhut Jong Nederland Tubbergen
8 April 2020 – 12.30 – 14.30 uur Kinderkruisweg/Paaskaars maken Locatie: school Reutum
10 April 2020 – 15.00 uur Kinderkruisweg/Paaskaars maken Locatie: Geesteren
Mei 2020 Afsluitende middag Locatie: Vasse
Nadere info volgt
Voor informatie kunt u contact opnemen met diaken Huitink
06-20432661
jeugdkerk@hpancratius.nl

 

Samen zijn wij Kinderkerk…..

Beste peuters, kleuters en (groot)ouders,

Kom je ook samen met ons vieren? De Kinderkerk is speciaal voor jullie leeftijd, waar we op een speelse
en muzikale manier kennis maken met de Bijbelverhalen, de kerk en bidden. Er zijn vijf vieringen per werkjaar, ieder met een eigen onderwerp.

We besteden ook aandacht aan het iets over hebben voor een ander. Als je tussen de 2 en 6 jaar bent, ben je van harte welkom met je (groot)ouders! Je oudere broers en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen. We hopen vooral dat het gezellig wordt voor alle kindjes!

De viering duurt ongeveer een half uur waarna we met elkaar nog samen koffie/thee en ranja drinken.
De vieringen in 2019/2020 staan gepland voor:

6 oktober 2019: viering op locatie, loonbedrijf Poppink Reutum
22 december 2019: thema Kerstmis
1 maart 2020: thema Vasten
12 april 2020: thema Pasen
31 mei 2020: thema Pinksteren

Deze vieringen zijn in de Dagkapel in Geesteren, m.u.v. 6 oktober a.s. en beginnen om 10.00 uur.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de werkgroep, kinderkerk@hpancratius.nl

Met vriendelijke groet,

De werkgroep Kinderkerk

Stefanie Poppink, Linda Waaijer, Ellen Kloosterman, Dorien Olde Hengel en Diaken Bert Huitink (06-20432661)

Een sacrament is een gewijde handeling in het christendom waardoor God komt tot de mens. Verschillende sacramenten markeren een belangrijk moment in het leven van ons. Het begrip is afgeleid van het Latijnse sacramentum, dat (geloofs)geheim betekent.

De sacramenten zijn door Jezus zelf ingesteld en een katholieke gelovige ervaart het ontvangen van de sacramenten als een ontmoeting met Hem en de grenzeloze goedheid van God. De zeven sacramenten zijn: het Heilig doopsel; de Heilige eucharistie; het Heilig vormsel; de huwelijksviering; de ziekenzalving; de biecht en de priesterwijding. Volgens de katholieken zijn de sacramenten vieringen van het geloof. Zoals alle andere vieringen en feesten, geven ook de sacramenten volop ruimte aan het leven en openen zij nieuwe perspectieven. En niet onbelangrijk: feesten scheppen verbondenheid. Niet alleen in de eenheid van het gezin, maar ook naar buiten toe met anderen.

In de christelijke kunst worden de sacramenten soms symbolisch verbeeld door een regenboog. De kleur wit wijst dan op het doopsel, geel op het vormsel, groen op de eucharistie, blauw op het huwelijk, paars op de ambtswijding, rood op het sacrament van boete en verzoening en zwart op de ziekenzalving.

Voor een uitvoerige toelichting op de verschillende sacramenten, klik op het betreffende sacrament.


Sacrament van het Huwelijk

Sacrament van het Vormsel


Sacrament van de Wijding

Sacrament van de Eucharistie


Sacrament van Boete en Verzoening

Sacrament van de Zieken

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2018-2019
VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

Geloven nu

Aan het begin van het nieuwe werkjaar verzorgt de werkgroep Geloven Nu evenals voorgaande jaren een aantal lezingen rond actuele religieuze en/of godsdienstige activiteiten, Bijbelverhalen, mensen die een rol in de Bijbelverhalen spelen, verschillende godsdiensten en religies, sacramenten, normen en waarden, etc. Hiervoor zijn weer diverse inleiders uitgenodigd.

Op donderdagmorgen 10 oktober schenkt de werkgroep Geloven Nu aandacht aan de tien geboden. De eeuwen door zijn deze geboden door mensen vooral beschouwd als ‘verboden’. Ze worden dan gezien als iets negatiefs omdat ze onze vrijheden zouden inperken. De vraag is echter of de tien geboden bedoeld zijn om mensen te knevelen of te belasten. We zouden ze namelijk ook kunnen beschouwen als richtinggevers-ten-leven.

Vanuit dat kader kijken we deze morgen naar twee van de tien leefregels in het bijzonder. Te weten: u zult niet doodslaan en u zult niet begeren wat een ander toebehoort. Wat betekenen deze leefregels vandaag de dag nog voor ons?

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

Datum:                  Donderdag 10-10-2019
Thema:                  6e en 10e gebod van de tien geboden
Verzorgd door:       Dominee Scheer
Tijd:                      10.30 uur – 12.00 uur (inloop vanaf 09.55 uur
–onder het genot van een kop koffie c.q. thee)
Waar:                    Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen
Kosten:                  € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)
Informatie:            mw. E. van Aalst – tel. 0546-623798 / mw. A. Loohuis – tel. 0546-681643