pabo 47

 

Centrale parochieavond!

Op woensdag 20 november wordt – voor de derde keer op rij – de Centrale Parochieavond gehouden om 19.30 uur!(vooraf inloop)
Iedereen is van harte uitgenodigd bij Zaal Morshuis in Albergen. Het bestuur hoop op een goede opkomst.

Naast de algemene zaken als een kort verslag en financiën, zal er iets worden gepresenteerd dat onze parochie “ingrijpend zal veranderen” Maakt dit u nieuwsgierig, mis deze avond dan niet!

Verder wil het bestuur graag – onder leiding van een externe begeleider – met u van gedachten wisselen over “Mijn kerk 2030”. Hoe ziet onze gezamenlijke toekomst in 2030 eruit?
Welke veranderingen staan op stapel? Wat doet er voor onze parochianen toe? En hoe kunnen wij ook in 2030 samen kerk zijn? Kortom: noteer deze datum alvast in uw agenda en zorg dat u erbij bent!
Van harte welkom!

 

Uitnodiging alle parochianen locatie Geesteren

Betreffende locatiekeuze nieuwe basisschool

 

Geachte parochianen,

Wellicht hebt u de afgelopen periode al het een en ander gelezen of gehoord via Mijn Dorp 2030 (MD2030) of de media dat er een nieuwe basisschool komt in ons dorp.

Omtrent de locatie hiervoor is reeds een principebesluit genomen dat deze school in de kern van ons dorp blijft.

Echter naast de huidige schoollocatie wordt er ook nog onderzoek gedaan naar een alternatieve locatie in het centrum, meer richting de kerk en het centrumplein.

Ons als H. Pancratius parochie is gevraagd mee te denken in alternatieve oplossingen die voor de toekomst van ons dorp voor de komende 50 jaar bepalend kunnen zijn.

Ook wij als parochie staan in de komende tijd voor belangrijke keuzes gezien de ontwikkelingen in de kerk in zijn algemeenheid, dit zal u zeker niet zijn ontgaan.

Wij willen u als parochiaan vroegtijdig betrekken en informeren over de visie die ten grondslag zullen liggen aan de te maken keuzes.

Daarom nodigen wij alle parochianen van onze locatie Geesteren van harte uit voor een informatieavond op dinsdag 19 november as. om 20.00 uur in zaal Kottink te Geesteren.

Een afvaardiging van MD2030 zal een nadere toelichting geven over de ideeën rondom de locatiekeuze nieuwe basisschool en herinrichting van de dorpskern.

Het parochiebestuur en beheercommissie staan niet negatief tegenover deze ideeën en willen u hierover graag nader informeren.

Tevens is er de mogelijkheid voor het stellen van vragen.

Ook zullen er personen namens school en gemeente aanwezig zijn voor eventuele toelichting en beantwoording van vragen.

Met vriendelijke groet,

Beheercommissie Geesteren, Gerrit Olimulder voorzitter

Bestuur H. Pancratius parochie, Johan Brouwers gebouwbeheer

Beste parochianen,

In de beheercommissie van de locatie Geesteren stonden een aantal functies open.

Wij zijn blij te kunnen mededelen dat wij de functies van zowel budgethouder als gebouwenbeheerder  met ingang van 1 november 2019 hebben  kunnen invullen.

Voor de functie van budgethouder hebben we  Hidde Hemmer bereid gevonden dit op zich te nemen en Rick Haarhuis zal de functie van gebouwenbeheerder  gaan vervullen.

Wij wensen beide heren veel succes met hun nieuwe taak en hopen dat zij dit met toewijding mogen vervullen.

Daarnaast willen wij hierbij nogmaals Harry Steggink en Rinie Bekhuis  bedanken voor hun jarenlange inzet als budgethouder  en gebouwbeheerder voor onze locatie.

Beheercommissie locatie Geesteren

pabo 46

 

Pastoraal artikel oktober 2019

Mijn kerk 2030

Al enige jaren is binnen de gemeente Tubbergen het proces gaande van ‘Mijn Dorp 2030’, waarin nagedacht, gesproken wordt én keuzes gemaakt worden ten aanzien van de toekomstige leefbaarheid van alle negen kerkdorpen. Het is mooi om te zien hoe alle generaties aangesproken worden om hierin mee te denken en te doen. Ook diverse leden van onze geloofsgemeenschappen zijn er nauw bij betrokken.

In dezelfde lijn zouden we voor onze parochie ook kunnen spreken over ‘Mijn Kerk 2030’: hoe ziet over 10 jaar onze parochie eruit? Hoeveel pastores zijn er dan nog werkzaam? En welke kerken zijn er dan nog open? Deze en nog meer vragen spelen al veel langer en worden ook ingegeven door de realiteit; de vanzelfsprekendheid van pastores, vrijwilligers, kerkbezoek of deelname aan de sacramenten is niet meer en zal naar verwachting steeds verder afnemen. Deze ontwikkelingen nopen ons om erover te spreken én keuzes te gaan maken, misschien zelfs wel eerder dan voor mogelijk werd gehouden.

Volgende maand – om precies te zijn op woensdag 20 november – zullen deze ontwikkelingen in het aanstaande decennium van onze parochie centraal staan op onze Centrale Parochieavond. Een externe begeleider, mevr. Bernadet Albers, zal ons in gesprek brengen met elkaar over de toekomst van onze parochie en ons soms zelfs confronteren (“Het is vijf óver twaalf”). Van belang is om ons bewust te zijn van de huidige situatie en vóóruit te kijken naar ‘Mijn Kerk 2030’ – op welke wijze en in welke vorm willen wij dán samen kerk zijn? Wees dus van harte welkom, praat en denk mee op onze Centrale Parochieavond op woensdag 20 november om 19.30 uur (inloop vooraf) in Zaal Morshuis te Albergen!

Pastoor Casper Pikkemaat

P.S. Al in een eerder stadium is aangekondigd, dat er iets gepresenteerd zal worden dat onze parochie ‘ingrijpend’ zal doen veranderen J…Mis dit moment niet!

Beste parochianen,

Graag vragen wij jouw aandacht voor het volgende: met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar d.i. 1 december 2019 zal een aantal veranderingen optreden in het rooster van de weekendvieringen. In de afgelopen maanden zijn diaken Bert Huitink en ondergetekende – op elke locatie afzonderlijk – in gesprek geweest met vertegenwoordigers van verschillende werkgroepen, koren, commissies en parochianen. Het thema ‘weekendvieringen’ is daarin onderwerp van gesprek geweest en heeft een brede aanleiding.

In het jaar 2017 heeft er over een periode van drie maanden een onderzoek plaatsgevonden naar het aantal kerkbezoekers. Uit de verzamelde gegevens valt te concluderen dat in onze H. Pancratius parochie slechts 5% van de parochianen onze weekendvieringen bezoekt. Dit geringe percentage kan vragen oproepen wanneer het in verhouding wordt gezien met de andere verantwoordelijkheden die de leden van het pastorale team hebben en de kosten die elke viering óók met zich meedraagt. Daarnaast hebben wij rekening te houden met de kwetsbaarheid van onze voorgangers en vrijwilligers; in bepaalde situaties zijn grenzen al bereikt. Eveneens hebben wij het moment in aanmerking te nemen waarop pastor Linh met emeritaat gaat (mei 2020) – zijn beschikbaarheid voor de weekendvieringen komt dan in een andere verhouding te staan.

Dit alles heeft gemaakt dat het onze verantwoordelijkheid is om de organisatie van de weekendvieringen ter sprake te brengen. Na de consultatieronde in februari en maart, heeft dit geresulteerd in een besluitvorming binnen het pastorale team, die ook teruggekoppeld is aan de betrokkenen in de maanden juni en juli.

Hoe ziet met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar het rooster van weekendvieringen eruit? Er wordt uitgegaan van een basisrooster voor vier weekenden (over de invulling in een vijfde weekend wordt nog nagedacht), per locatie:

  • Twee weekenden per maand worden ingevuld door leden van het pastorale team.

Er wordt getracht om één daarvan een eucharistieviering te laten zijn.

  • De keuze over de invulling van de andere twee weekenden maakt de locatie zelf.

Er kan besloten worden om één of twee weekenden geen viering te houden ofwel deze in te vullen met een woord- en communieviering door een lid van de werkgroep vrijwillige voorgangers.

Zoals de naam ‘basisrooster’ al impliceert, zullen er natuurlijk altijd bijzonderheden zijn (zoals vieringen van de Eerste H. Communie of H. Vormsel, kerkelijke feestdagen en themaweekenden) die dit basisrooster doen veranderen. Niettemin hopen wij dat met deze veranderingen meer ruimte komt voor andere pastorale verplichtingen en nieuwe initiatieven, voor de opbouw van onze H. Pancratius parochie.

Bij vragen en/of opmerkingen zijn wij graag voor u beschikbaar.

Met een hartelijke groet,

Namens het pastorale team H. Pancratius,

Pastoor Casper Pikkemaat