Reglement begraafplaats en voorschriften toelaten grafteken Fleringen – klik hier

5 Oktober 2015 – Mededeling m.b.t. begraafplaats:

Op de begraafplaats in Fleringen worden de nieuwe graven zoals gewoonlijk aan de
rechterzijde van het kerkhof, gezien vanaf de kerk, in gebruik genomen.
De locatieraad en pastoraatsgroep hebben besloten dat vanaf heden de nieuwe
graven aan de linkerzijde van het kerkhof in gebruik zullen worden genomen.
Hierdoor kunnen we de open ruimtes tussen de reeds bestaande graven vullen. We
zijn voornemens om in de tweede rij aan de linkerkant te beginnen.

De locatieraad en pastoraatsgroep.

 

20 November 2012 – Eenheid van graftekens op de begraafplaats in Fleringen

In juni/juli 2012 hebben wij u middels een brief geïnformeerd omtrent de eenheid van graven op onze begraafplaats in Fleringen. Wij hebben u toen gevraagd, indien u die behoefte had, om te reageren over het eventueel al dan niet ‘loslaten’ van de eenheid van graven.

Na inventarisatie van de binnengekomen reacties bleek dat het overgrote merendeel voorstander was van handhaven van de eenheid van graven.

Daarop hebben wij overleg gehad met het bestuur van de H. Pancratius parochie Tubbergen waarop deze beslist heeft dat het gelijkheidsprincipe ten aanzien van de graven in Fleringen gehandhaafd blijft.

Dat houdt dus in dat het ´aanhangsel´ behorende bij het Reglement voor het Kerkhof in Fleringen waarin expliciet omschreven aan welke vorm, kleur en afmetingen een grafteken op onze begraafplaats moeten voldoen, onveranderd van kracht blijft.

De Locatieraad van de geloofsgemeenschap Onbevlekt Hart van Maria te Fleringen,

namens deze,

voorzitter Eddy Kuipers