GELOOFSGEMEENSCHAP VRIEZENVEEN, HEILIGE ANTONIUS ABT    

Wijziging tarieven H. Pancratius parochie, m.i.v. 1 januari 2018

Aanleiding

Binnen de locaties van de H. Pancratius parochie worden verschillende tarieven gehanteerd op dit moment voor dezelfde dienstverlening. Deze tarieven zijn sinds 2012 niet aangepast en geïndexeerd. Al langere tijd gingen geluiden op om als één parochie uniforme tarieven toe te passen binnen alle locaties. In het voorjaar van 2017 is een werkgroep aangesteld van vier penningmeesters met als opdracht een voorstel te doen hoe tot uniforme tarieven te komen. Dit door o.a. een vergelijking te maken tussen locaties binnen onze eigen parochie, in vergelijking met ons omliggende parochies en tarieven die het bisdom adviseert. Belangrijkste doel van dit alles is de toekomstbestendigheid van onze parochie te garanderen en ook de komende jaren te zorgen voor de broodnodige inkomsten om zo onze kerken zo lang mogelijk open te kunnen houden.

Op 11 juli heeft het parochiebestuur de tarieven vastgesteld en daarmee goedkeuring gegeven aan de invoering per 1 januari 2018.

Op 14 september jongstleden zijn de wijzigingen besproken met de leden van de locatieraden en pastoraatsgroepen.

Nieuwe tarieven en toelichting

Voor een overzicht van de nieuwe tarieven zie de bijlage.

Enkele tarieven behoeven een korte toelichting:

Misintenties Met ingang van 1 januari 2019                   € 10,00

Jaargedachtenis                                            € 10,00

Graf/urn/grafrechten De exacte bedragen zijn bij de lokale secretariaten op te vragen.
Dubbel tarief Indien geen bijdrage wordt gedaan aan de actie Kerkbalans zijn voor diverse diensten dubbele kosten verschuldigd.

Dit met uitzondering van de voorbereiding en toediening van de volgende sacramenten:

  • H. Doopsel
  • 1e H. Communie
  • H. Vormsel
Abonnement lokaal parochieblad Tot nader order geldt een lokaal tarief hiervoor.
Collectegelden Met ingang van januari 2018 zullen in alle locaties 2 collectes gehouden worden tijdens de weekendvieringen en bijzondere vieringen:

–          De eerste collecte is voor het plaatsengeld, hiervoor is een uniform tarief voor alle locaties afgesproken van € 1,00 per persoon.

–          De tweede collecte betreft een vrije gift, per viering zal de bestemming van de gelden van deze collecte genoemd worden.

Wij hopen op uw begrip te kunnen rekenen.

Parochiebestuur H. Pancratius

Tarieven H. Pancratius parochie per 1 januari 2021!

Eventuele toelichting enkel tarief*1
Sacramenten H. Doopsel Incl. doopkaars en oorkonde € 50,00*
1e H. Communie € 30,00*
H. Vormsel € 30,00*
Huwelijksviering/-jubileumviering Inclusief kosten parochieel koor € 400,00*
Jubileumviering in reguliere viering € 100,00*
Afscheid/uitvaart Afscheidsviering/Uitvaart

Uitvaart + begeleiding crematieplechtigheid in crematorium door lid pastoraal team/vrijwilliger

Crematieplechtigheid met begeleiding lid pastoraal team of vrijwilliger *4

 

(excl. mogelijke reiskosten)

 

(excl. mogelijke reiskosten)

€ 400,00*

€ 475,00

 

€ 300,00

Alleen condoleren in kerk Zonder een viering € 125,00*
Ter aarde bestelling € 100,00*
Crematie € 150,00*
Avondwake € 250,00*
Verblijf in kerk per dag € 25,00*
Graf delven vw Kostprijs
Graf delven kind Kostprijs
Graf/urn/grafrechten Grafrechten 20 jaar vw Enkel graf € 700,00*
Grafrechten 10 jaar vw Verlenging enkel graf € 400,00*
Grafrechten 10 jaar vw Verlenging dubbel graf 400,00
Grafrechten 20 jaar kind € 400,00*
Grafrechten 10 jaar kind Verlenging kindergraf 200,00*
Onderhoud begraafplaats  Per jaar € 5,00*
Ruiming graf vw Ruiming enkel graf € 200,00*
Ruiming graf kind € 125,00*
Urnenmuur bewaarrecht 20 jaar Inclusief onderhoud urnenplaats (eenmalig tarief € 100,00) € 1250,00*
Urnenmuur bewaarrecht 10 jaar Verlenging 500,00*
Ruiming urnenplaats Eenmalig tarief € 100,00*
Uitstrooiing as op strooiveld € 100,00*
Intenties Misintentie € 10,00*
Jaargedachtenis € 10,00*
Kaarsen/graflicht Kaarsengeld per kaars € 0,50
Devotiekaars € 5,00
Kerkradio en parochieblad Kerkradio Per jaar n.v.t.
Abonnement lokaal parochieblad Lokaal tarief
Kerk TV Kerk TV via computer, laptop, iPad of tablet.
Vrij toegankelijk –
Een vrije gift wordt zeer gewaardeerd.
(NL14 RABO 0121 4430 27  o.v.v. Kerk TV  t.n.v.  H. Pancratius parochie)
Vrije gift
Collectes*2 Plaatsengeld/1e collecte  t.b.v. eigen kerk € 1,00
2e collecte Voor pastorale zorg Vrije gift

aanvulling:
Pastorale begeleiding plaatsing urn in columbarium, € 100,00                                                                               
Plaatsen urn in/op bestaand graf                                            € 150,00 *3 

*Dubbel tarief in rekening gebracht bij geen deelname actie Kerkbalans
*2 Uniforme collectes binnen parochie
*3 Urnen op een graf mogen niet los geplaatst worden maar moeten ‘vast’ verbonden zijn met de bedekking van het graf. Het bijplaatsen/inschrijven op of in een bestaand graf dient altijd gemeld te worden bij de lokale
beheercommissie.
*4 Tarief m.i.v. 01-10-2021
vw = volwassene

Kerkradio / KerkTV : Hiervoor worden vooralsnog geen kosten berekend.

Het parochieblad : Abonnementskosten lokale bezorging € 7,50

Abonnementskosten postbezorging € 15,00

Abonnementskosten e-mailverzending GRATIS

De lokale tariefstelling voor de begraafplaats van Vriezenveen:

2017 2018* 2019* 2020* 2021*
Grafrecht enkel graf 20 jaar € 585,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00
Urnengraf enkele bus 20 jaar € 570,00 € 700,00 € 875,00 € 1050,00 € 1250,00
Verlengen grafrecht 10 jaar € 285,00 € 350,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00
Verlengen urnengraf 10 jaar € 285,00 € 350,00 € 450,00 € 500,00 € 500,00

*ingaande 1 januari van dat jaar

De ruimingkosten van graven zullen m.i.v. januari 2018 verhoogd worden naar € 200,00

De ruimingkosten van urnen blijven € 100,00

Korte toelichting aanvullende wijzigingen tarieven m.i.v. 2018

Graf/urn/grafrechten
Er wordt niet langer onderscheid in tarief gemaakt voor een enkel graf en een dubbelgraf waarbij twee overledenen boven elkaar worden begraven.

Kaarsen,
Het parochiebestuur heeft met de voorzitters van de locatieraden de tarieven naar beneden vastgesteld.