TARIEVEN GELOOFSGEMEENSCHAP GEESTEREN

Wijziging tarieven H. Pancratius parochie m.i.v. 1 januari 2018

Aanleiding

Binnen de locaties van de H. Pancratius parochie worden verschillende tarieven gehanteerd op dit moment voor dezelfde dienstverlening. Deze tarieven zijn sinds 2012 niet aangepast en geïndexeerd. Al langere tijd gingen geluiden op om als één parochie uniforme tarieven toe te passen binnen alle locaties. In het voorjaar van 2017 is een werkgroep aangesteld van vier penningmeesters met als opdracht een voorstel te doen hoe tot uniforme tarieven te komen. Dit door o.a. een vergelijking te maken tussen locaties binnen onze eigen parochie, in vergelijking met ons omliggende parochies en tarieven die het bisdom adviseert. Belangrijkste doel van dit alles is de toekomstbestendigheid van onze parochie te garanderen en ook de komende jaren te zorgen voor de broodnodige inkomsten om zo onze kerken zo lang mogelijk open te kunnen houden. Op 11 juli heeft het parochiebestuur de tarieven vastgesteld en daarmee goedkeuring gegeven aan de invoering per 1 januari 2018. Op 14 september jongstleden zijn de wijzigingen besproken met de leden van de locatieraden en pastoraatsgroepen.

Nieuwe tarieven en toelichting

Voor een overzicht van de nieuwe tarieven zie de bijlage.

Enkele tarieven behoeven een korte toelichting:

Misintenties Met ingang van 1 januari 2018  € 8,00
Met ingang van 1 januari 2019  € 10,00
Jaargedachtenis  € 10,00
Graf/urn/grafrechten De exacte bedragen zijn bij de lokale secretariaten op te vragen.
Dubbel tarief Indien geen bijdrage wordt gedaan aan de actie Kerkbalans zijn voor
diverse diensten dubbele kosten verschuldigd.
Dit met uitzondering van de voorbereiding en toediening van de
volgende sacramenten:
· H. Doopsel
· 1e H. Communie
· H. Vormsel
Abonnement lokaal Tot nader order geldt een lokaal tarief hiervoor.
parochieblad

 

Collectegelden Met ingang van januari 2018 zullen in alle locaties 2 collectes
gehouden worden tijdens de weekendvieringen en bijzondere
vieringen:
–   De eerste collecte is voor het plaatsengeld, hiervoor is
een uniform tarief voor alle locaties afgesproken van
€ 1,00 per persoon.
–   De tweede collecte betreft een vrije gift, per viering zal
de bestemming van de gelden van deze collecte
genoemd worden.

Wij hopen op uw begrip te kunnen rekenen.

Parochiebestuur H. Pancratius


Tarieven H. Pancratiusparochie per 1 januari 2019

Eventuele toelichting enkel tarief*1
Sacramenten H. Doopsel Incl. doopkaars en oorkonde  € 50,00
1e H. Communie  € 30,00
H. Vormsel  € 30,00
Huwelijksviering/-jubileumviering Inclusief kosten parochieel  € 400,00
koor
Jubileumviering in reguliere  € 100,00
viering
Afscheid/uitvaart Afscheidsviering/Uitvaart Inclusief kosten parochieel  € 400,00
koor
Alleen condoleren in kerk Zonder een viering  € 125,00
Ter aarde bestelling

Pastorale begeleiding plaatsing urn in colombarium

€ 100,00

 

€ 100,00

Crematie  € 150,00
Avondwake  € 250,00
Gebruik aula per dag € 100,00
Graf delven vw Kostprijs
Graf delven kind Kostprijs
Graf/urn/grafrechten Grafrechten 20 jaar vw Enkel graf  € 550,00
Grafrechten 10 jaar vw Verlenging enkel graf  € 300,00
Grafrechten 10 jaar vw Verlenging dubbel graf  € 300,00
Grafrechten 20 jaar kind  € 300,00
Grafrechten 10 jaar kind Verlenging kindergraf € 150,00
Onderhoud begraafplaats Eenmalig tarief  € 100,00
Ruiming graf vw Ruiming enkel graf  € 200,00
Ruiming graf kind  € 125,00
Urnenmuur bewaarrecht 20 jaar Inclusief onderhoud  € 1250,00
urnenplaats (eenmalig tarief
€100)
Urnenmuur bewaarrecht 10 jaar Verlenging € 500,00
Ruiming urnenplaats Eenmalig tarief  € 100,00
Uitstrooiing as op strooiveld  € 100,00
Plaatsen urn in/op
bestaand graf *4
Bij plaatsing op graf
dient deze vast gemaakt te zijn aan grafbedekking
€ 150,00
Intenties Misintentie  € 10,00*2
Jaargedachtenis  € 10,00
Kaarsen/graflicht Kaarsengeld per kaars  € 1,00
Devotiekaars  € 5,00
Kerkradio en parochieblad Kerkradio Per jaar  € 60,00
Abonnement lokaal parochieblad
Collectes*3 Plaatsengeld/1e collecte  € 1,00
2e collecte Voor pastorale zorg Vrije gift

*dubbel tarief in rekening gebracht bij geen deelname actie Kerkbalans
*2 Tarief misintenties per 1 januari 2019 naar € 10,-
*uniforme collectes binnen parochie
*3 Urnen op een graf mogen niet los geplaatst worden maar moeten ‘vast’verbonden zijn met de bedekking van
het graf. Het bijplaatsen/inschrijven op of in een bestaand graf dient altijd gemeld te worden bij de lokale
beheercommissie.

vw = volwassene