Geloofsgemeenschap Onbevlekt Hart van Maria

Oprichting
Voordat de oprichting van een zelfstandige parochie een feit was, behoorden de verschillende delen van Fleringen tot de parochies Albergen, Weerselo, Tubbergen en Reutum. Naar mate er hoe langer hoe meer een kern in Fleringen ontstond, was er de behoefte om tot oprichting van een eigen parochie te komen. De Tubbergse kapelaan Overmars had in 1919, reeds plannen voor oprichting van een parochie Fleringen. Mgr. Wetering vond de toen 565 tellende gemeenschap te klein. Vervolgens heeft een religieuze orde moeite gedaan om in Fleringen een klooster annex kapel te stichten. Ook dit plan kreeg geen goedkeuring. De pogingen die werden ondernomen om dit te realiseren kregen geen goedkeuring. Het werd een probleem toen aan de gelovigen van Fleringen niet voldoende mogelijkheden werden geboden voor het pachten van zitplaatsen in de kerkbanken van de buurtparochies. Er volgden meerdere verzoeken richting het Bisdom. Eerst in 1945 werd door een Fleringer actie-comité wederom een poging ondernomen tot stichting van een zelfstandige parochie. En op aansporing van prof. Th. Hendriksen, werd er een comité opgericht, bestaande uit de heren Oude Lenferink, J. Lenferink en Hendriksen. Men nam contact op met deken v.d. Waarden van Almelo. En met succes. In 1946 werd pastoor Bodde door Kardinaal De Jong belast met de oprichting van de parochie. Op 3 juni 1946 werd er in café Fox de eerste vergadering gehouden, met de eventuele parochianen ter kennismakingen om enige voorlopige kwesties te bespreken. Tevens werd er een vertrouwenscommissie aangewezen. Deze bestond uit de heer Oude Lenferink, meester Oude Lenferink, de heer B. Meen en de heer G.A. Booijink. In een vergadering werd besloten naar grond uit te zien voor de eventuele kerk, te proberen een noodkerk te krijgen en ook de parochiegrenzen werden vastgesteld. De naam voor de parochie Fleringen werd eveneens vastgesteld, Onbevlekt Hart van Maria. M.i.v. 16 juli 1948 was de parochie van het Onbevlekt Hart van Maria een feit. Op die datum wordt ook de noodkerk in gebruik genomen. Er werd een noodkerkhof gerealiseerd op de grond van J. Oude Lenferink. De bouw van de nieuwe kerk liet nog jaren op zich wachten. De eerste steen werd op 5 april 1959 gelegd door mgr. Hendriksen. De inzet en aanhoudendheid van zo’n 80 á 90 gezinnen, hebben de realisatie van de nieuw kerk mogelijk gemaakt.

Pastores

Pastoor Bodde werd nog voor de bouw van de kerk benoemd tot pastoor van de parochie Onze Lieve Vrouw van de Goede Raad in de stad Utrecht. Was pastoor Bodde een wat statige en formele man, waarvoor men nog de hoed afzette als hij voorbij kwam, zijn opvolger pastoor Pasman, hield niet van dat formele en was nogal sportief ingesteld. In oktober 1962 werd hij opgevolgd door pastoor Tutert. Hij was een zeer bescheiden priester en stond bekend als zeer rechtlijnig. Begin 1971 werd pastoor Hemmink aangesteld. Pastoor Hemmink zette zich, naast de pastorale zorg, geweldig in om een nieuw schoolgebouw te realiseren in de jaren zeventig. Tevens was hij actief betrokken bij het oprichten van de dorpsraad en volleybalvereniging Flevoll. In 1990 moet hij om gezondheidsredenen afscheid nemen.

FLAM

Na de vorming van de cluster Fleringen, Albergen en Mariaparochie/Harbrinkhoek, ook wel FLAM genaamd, werd pastor Mensink benoemd als eerstverantwoordelijke pastor voor de parochie Fleringen. Ze was een energieke vrouw die zich volledig inzette voor het geloof en de kerk. Samen kerk-zijn stond bij haar centraal. Mede door haar inzet heeft ze aan de basis gestaan van de oprichting van vele werkgroepen. Als pastor heeft zij vele overuren gemaakt, overal zag je haar rode auto rijden of staan. In augustus 2004 moest ze met tegenzin wegens gezondheidsredenen afscheid nemen van het parochieverband Tubbergen en van de parochie Fleringen.

Parochieverband Tubbergen
De samenwerking met de parochies van de gemeente Tubbergen en de parochie Vriezenveen werd in 2002 een feit: parochieverband Tubbergen. In de loop van de jaren werd de samenwerking verder uitgebouwd onder de verantwoordelijkheid van de stuurgroep en van het pastorale team.
H. Pancratius Parochie

Sinds 6 juni 2010 zijn de negen geloofsgemeenschappen gefuseerd tot de H. Pancratius parochie. Een parochie waarin het werk van de vrijwilligers meer dan ooit belangrijk is voor de toekomst. De geloofsgemeenschap Fleringen heeft op haar eigen wijze en door de inzet van vele vrijwilligers een eigen plek binnen de parochie. Tijdens de jubileumviering in 2008 b.g.v. het 60-jarig bestaan werd gekozen voor het thema: “Omzien….. en in vertrouwen verder bouwen”. Op 15 juli 2023 werd het 75 jarig bestaan gevierd, ondanks dat in hetzelfde jaar op 30 september de kerk aan de eredienst onttrokken is, was er alle reden toe om het dit groots te vieren. Thema van deze viering was: ‘Voor en met elkaar’.

Voor meer informatie over de jubileumviering, het decreet, de laatste eucharistieviering en de overdracht van het kerkgebouw:

75-Jarig bestaan van de geloofsgemeenschap Fleringen Klik hier
Decreet tot onttrekking aan de eredienstKlik hier
Laatste eucharistieviering 30-9-2023Klik hier
Overdracht kerkgebouw aan de Stichting Dorpsgebouw Fleringen – Klik hier
De denktank van de geloofsgemeenschap zet zich met vertrouwen  in voor de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Deze houdt nl. niet op te bestaan met het sluiten van het kerkgebouw. Inzet en vertrouwen zijn en blijven hierbij belangrijk. Met enige regelmaat worden er samenkomsten gehouden rond verschillende thema’s. Voor samenkomsten kan gebruik gemaakt worden van het HART van Fleringen. Verder zijn er vieringen bij Erve Harmelink en worden er taxidiensten georganiseerd naar omliggende kerken voor mensen die niet zelf in de gelegenheid zijn om een viering te bezoeken.