De Corona Tijd is voor velen een tijd van bezinning op ons zelf én de wereld om ons heen. Een tijd van inleveren op allerlei manieren, versobering. Een jaarlijks terugkerende tijd van bezinning en minderen is ook de Vastentijd die zoals gebruikelijk van start zal gaan op Aswoensdag en eindigt met Pasen.

In onze parochie wordt dit jaar weer meegedaan aan de jaarlijkse bisschoppelijke Vastenactie. Dit jaar steunt Vastenactie het project “WERKEN AAN JE TOEKOMST” De campagne staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden en laat zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijenhouder of mandenvlechter.

Vastenactie ondersteunt daarom wereldwijd projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en geeft ondersteuning bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal.

Samen met u wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen voor een vervolgopleiding. Dit vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen en zelfstandig hun inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te zetten. Wij hopen daarom dat u een bijdrage, ook al is deze klein, aan Vastenactie kunt en wilt besteden om zo de jongeren en volwassenen die uw steun kunnen gebruiken te helpen Op www.vastenactie.nl leest u meer over de verschillende projecten. Help Vastenactie de projecten te ondersteunen. Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Zodra de vieringen weer publiekelijk toegankelijk zijn zullen vanaf Aswoensdag de collectebussen in de weekenden achter in de kerk te vinden zijn of kunt u uw geld deponeren in de daarvoor bestemde offerblokken.

Wij hopen ook dit jaar weer op uw bijdrage!
MOV groepen H. Pancratius parochie

In de maanden september, oktober, november hebben informatieavonden plaatsgevonden in alle geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius parochie, n.a.v. het bericht van de voorgenomen sluiting van zes van de negen kerken. Naast een toelichting op deze berichtgeving (welke in de komende weken uitgegeven zal gaan worden), hebben parochianen ook de gelegenheid gekregen om vragen te stellen. Deze zijn – voor zover mogelijk en voor zover onze kennis reikt – beantwoord.

Ondertussen heeft het parochiebestuur de meest relevante vragen en antwoorden gebundeld; deze vindt u onderaan dit bericht. Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, schroom dan niet om deze te stellen aan de leden van het pastoraal team en parochiebestuur.

Vragen en Antwoorden Informatieavonden V1.0

 

Jaarlijks wordt in alle christelijke kerken de Actie Kerkbalans gehouden. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken dus een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijft de parochie van waarde voor hun parochianen en de samenleving.

Onze parochie is altijd gewend geweest dat in de eerste weken van het nieuwe jaar aandacht wordt gevraagd voor deze inzamelingsactie. Al enige jaren is het tijdstip van deze Actie Kerkbalans een punt van gesprek; doorgaans is januari een koude maand en het is de vraag in hoeverre het verantwoord is om onze vrijwilligers de straat op te laten gaan. Dit jaar speelt de coronapandemie natuurlijk een zeer grote rol. In overleg met de werkgroep Actie Kerkbalans en de commissies van beheer, heeft het parochiebestuur besloten om de Actie Kerkbalans te verplaatsen naar het voorjaar, te weten: 4 – 18 april 2021. Hierover bent u al eerder in de informatiebladen en in ons parochiemagazine Kompas over geïnformeerd.

Ondertussen worden er voorbereidingen getroffen om de aanstaande Actie Kerkbalans in april zo goed en veilig mogelijk te organiseren; houdt daarvoor de informatiekanalen in de gaten. Uw bijdrage blijft – ook in het licht van de ontwikkelingen in onze parochie – van grote waarde om als kerk zichtbaar aanwezig te blijven in onze negen geloofsgemeenschappen.

Week van gebed voor eenheid 2021 : “Blijf in mijn liefde”

Verdeeldheid…. We komen het in de wereld overal tegen. Over het coronabeleid, bij het overleg over de Brexit, bij de presidentsverkiezingen in Amerika. Maar niet alleen in het groot, ook dichterbij kan er verdeeldheid zijn: in de buurt, de familie , het gezin of op de werkvloer. En dat is heel verdrietig, want niemand wordt er beter van. Mensen komen tegenover elkaar te staan en maken het elkaar heel moeilijk. En dat terwijl we , zeker in deze tijd, elkaar hard nodig hebben om elkaar bij te staan in deze coronatijd.

In de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen,  die dit jaar van 17 tot en met 24 januari gehouden wordt,  bidden christenen samen voor eenheid. Deze gebedsbeweging begon al ruim 150 jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden. Ieder jaar wordt door een andere geloofsgemeenschap in de wereld een thema en tekst uitgekozen als uitgangspunt voor deze week.

Dit jaar is gekozen voor de oproep van Jezus uit het evangelie van Johannes : “Blijf in mijn liefde”. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, wijdt zichzelf al sinds haar ontstaan aan eenheid en gebed. Zij geeft aan dat Jezus aan zijn apostelen een belofte heeft gedaan. Hij heeft hen gezegd: “Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid.

De zusters beseffen dat niet eenvoudig is. Eenheid vraagt iets van onszelf. Eenheid met onszelf vraagt om acceptatie en verzoening met onze persoonlijke geschiedenis. Eenheid met anderen vraagt loslaten van eigen ego. Eenheid met Jezus kan bedreigd worden door afleiding, drukte en uitdagingen van het leven.

Maar , zo geven de zusters aan, wanneer we desondanks verbonden blijven met Gods liefde, ontvangen we kracht en wijsheid om het goede te doen. Dan zijn we, in navolging van Jezus, solidair met hen die lijden en worden we mensen die hoop kunnen brengen. We zien onszelf als broeders en zusters van alle mensen en gaan op een nieuwe manier leven, met oog voor de hele schepping.

Dat de oproep van de zusters van Grandchamp en van de Week van gebed voor de eenheid, weerklank mag vinden in ons hart, en dat wij elkaar en de wereld tot zegen mogen zijn.

Hartelijke groeten, Christianne Saris, pastoraal werker

 Weekend 16/17 januari is er GEEN viering.

 Woensdag 20 januari is er GEEN viering in de kerk.

 Zaterdag 23 januari 19.00 uur Woord- en Communieviering in de kerk m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastoor Meupelenberg.

Jaarg.: Aleida Engbers-Eidhof, Lidy Tulk-Leussink, Pastor Hein Booijink.
Int.:
Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Stien Hemmer-Oude Vrielink.

 Woensdag 27 januari is er GEEN viering.

Weekend 30/31 januari is er GEEN viering.

 KOREN

Za. 23 jan. 19.00 uur: Herenkoor.

Za./zo. 30/31 jan.: geen viering.

 LECTOREN

Za. 23 jan. 19.00 uur: Marieke Hansté.

Za./zo. 30/31 jan.: geen viering.

ACOLIET

Za. 23 jan. 19.00 uur: Geen.

Za./zo. 30/31 jan.: geen viering.

 COLLECTANTEN

Za. 23 jan. 19.00 uur: collecteschaal achterin de kerk.

Za./zo. 30/31 jan.: geen viering.

 KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.

Za. 23 jan. 19.00 uur: Jan Veldhuis.

Za./zo. 30/31 jan.: geen viering

 SPREEKUUR

Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 10.30 uur. Misintenties kunnen alleen telefonisch of per mail worden opgegeven!!!

Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan aanwezig.

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 23 februari zal vanaf 8.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk Vleerhoek.. De contactpersoon voor deze wijk is Truus Oude Luttikhuis, tel. nr. 682039.

 OVERLEDEN

Maandag 11 januari is op 85-jarige leeftijd overleden onze mede-parochiaan Christina Maria Hemmer-Oude Vrielink van de Maatmansweg 4 te Hezingen. Voor Stien heeft zaterdagmorgen 16 januari de plechtig gezongen uitvaartviering plaatsgevonden waarna ze te ruste is gelegd op ons parochieel kerkhof.

 Nieuws van het secretariaat

Bij het opgeven van een jaargedachtenis geven sommige parochianen de datum van overlijden van hun dierbare op. Dan is de regel dat de jaargedachtenis wordt gelezen in die viering, die qua datum het dichts bij de datum van overlijden ligt.

Wat gaat er met de kerk in Vasse gebeuren?

Beste inwoners van  Vasse, Mander Hezingen en Manderveen,

Graag willen we je op de hoogte brengen van de meest recente ontwikkelingen over het thema “wat gaat er met de kerk in Vasse gebeuren?”. Zoals je in het parochienieuws en in de nieuwsbrief van de dorpsraad hebt kunnen lezen is er een werkgroep gestart, die met deze vraag aan de slag is gegaan. Eind oktober is de werkgroep die bestond uit 10 leden begonnen. Inmiddels is deze werkgroep uitgegroeid tot 22 personen en is er sprake van een krachtige denktank. Mocht je de eerdere oproep om je aan te sluiten gemist hebben, geen nood, je kunt alsnog meedenken. Steeds als we het over ‘we’ hebben bedoelen we de werkgroep.

We willen graag alle inwoners van Vasse, Mander, Hezingen en Manderveen betrekken bij een herbestemming van ons mooie kerkgebouw, mocht het zover komen dat het parochiebestuur de kerk echt gaat sluiten. We zijn niet bezig met ideeën  voor de herbestemming. We vinden dat die ideeën van jullie moet komen. Wat we wel doen is de route uitstippelen waarbij jullie aangeven wat je met het kerkgebouw wilt. We hopen dat jullie met zoveel mogelijk ideeën komen. Wij zullen die dan op een rijtje zetten en daarmee terug komen bij jullie. Zo hopen we dat we samen met jullie tot ideeën komen die gaan leiden tot een herbestemming, waar iedereen zich in kan vinden. We denken voor deze route toch wel een jaar tot anderhalf jaar nodig te hebben. Zeker in deze coronatijd, waarin het slecht samenkomen is.

Wat hebben we tot nu toe gedaan? We hebben het advies bureau Anno.nu in de hand genomen, zij helpen ons het uitstippelen van de route. We hebben een rechtspersoon nodig in de vorm van een stichting. Naam en doel van die stichting staan inmiddels op papier. Ook het bestuur is rond, we kunnen naar de notaris.

Wat gaan we doen? We willen jullie op de hoogte blijven houden, nu even door dit korte berichtje, maar in nabije toekomst wordt er een nieuwsbrief verspreid. Daarnaast willen we voor de stichting een website lanceren, naast een Facebook- en Instagram-account.

Wil je ook meedenken? Dat kan, stuur een mail naar secretariaat@dorpsraadvasse.nl of secretaris.vasse@hpancratius.nl

Parochiebestand per 31-12-2020   

Parochianen                                                 2019                2020

 

0 t/m 6 jaar                                                       115                113

7 t/m 64 jaar                                                   1208               1208

65 jaar en ouder                                               278                 292                                                                           ________________

 

Totaal aantal parochianen                              1601                1613                                                                           ===============

2019               2020

 

Aantal gezinnen/alleenstaanden                    630                 630

Gedoopt                                                           11                      3

Gehuwd                                                              0                      1

Overleden                                                         17                    11

1e H. Communie                                                0                      0

  1. Vormsel 14                      0

JEUGDKERK KOMT MET NIEUWE ACTIVITEIT: MAAK EEN KAARS VOOR…..

Kent u het programma de taarten van Abel? Abel maakt een taart met een kind voor een ander. Dit heeft ons op het idee gebracht om met kinderen een kaars voor een ander te maken. Een nieuw initiatief van de Jeugdkerk.

Waarom een kaars maken voor een ander.

Kaarsen maken en weggeven is bijzonder, je geeft licht aan een ander. Vaak doen we dit via een kaartje, of je geeft een bloemetje aan de ander, kinderen maken een tekening, je wilt de ander tot steun zijn. Wij willen kinderen de mogelijkheid bieden om een ander tot steun te zijn middels een kaars, deze kaars mogen ze zelf versieren.

Begeleiding en het gesprek

Kinderen worden door twee vrijwilligers en Diaken Huitink begeleid. Naast het maken van de kaars is het gesprek met kinderen belangrijk. Tijdens het maken van de kaars kom je in gesprek met kinderen, waarom ze deze kaars maken, vertellen over zich zelf, geloof kan op een eenvoudige manier aan bod komen. Zo komen wij als Jeugdkerk in gesprek met kinderen.

Welke kinderen

Kinderen vanaf groep 4 kunnen zich aanmelden, dat kan via de mail van de Jeugdkerk,

ze kunnen aangeven voor wie ze een kaars willen maken en waarom.

Er kunnen maximaal 5 kinderen per middag meedoen.

Kosten

Kosten voor het kaars maken bedraagt €5,00 inclusief materiaal en drinken en iets lekkers.

Waar en wanneer

Een maal per zes weken zal er een middag worden georganiseerd, dit zal gaan plaats vinden in de dagkapel van Geesteren.

Start.

Wij moeten op dit moment afwachten i.v.m. de corona maatregelen, hopelijk kunnen wij in het voorjaar beginnen.

Hartelijke groeten, Diaken Bert Huitink.

 Uitnodiging voor gespreksgroep Grond van Leven

In deze tijd is het verenigingsleven weggevallen. We moeten zoveel mogelijk thuis blijven, thuis werken en elkaar mijden. Misschien dat u nieuwe hobby’s heeft ontdekt, veel meer films kijkt of aan het lezen bent geslagen. Maar het kan ook zijn dat u reikhalzend uitkijkt naar de tijd waarin u meer mensen kunt spreken en ontmoeten.

De gespreksgroep “Grond van Leven” brengt mensen en hun verhalen bij elkaar en kan ook online plaats vinden. In een kleine groep van zes mensen kijken we naar elkaars levensverhaal. We staan stil bij de grond van leven die we hebben meegekregen in onze jeugd en met welke waarden we zijn opgevoed. We gaan na hoe we nu in het leven staan, wat ons energie geeft en welke waarden wij uitdragen.. Tenslotte gaan we na wat we nodig hebben voor de toekomst en of ons geloof ons daarbij kan helpen.

De kracht van deze gespreksgroep zit in het feit dat er niet vergaderd en gediscussieerd wordt,  maar geluisterd naar elkaars persoonlijke verhaal. Uit de voorgaande jaren blijken deelnemers dit zeer verrijkend te vinden en vinden er echte ontmoetingen plaats. Er is geen leeftijdslimiet voor deze groep, mensen van allerlei leeftijden zijn van harte welkom.

We gaan uit van drie bijeenkomsten, voorlopig online, afhankelijk van de maatregelen.

De avonden zien er als volgt uit:

Avond 1 : is de geboortegrond het leidende thema. Er komen dan vragen aan de orde zoals: Waar heeft jouw wieg gestaan? Hoe zag jouw thuis eruit? Wat zijn de waarden die jouw ouders je hebben meegegeven?

Avond 2:  Hoe ziet je huidige grond van leven eruit?  Welke waarden vindt jij in het leven belangrijk? Hoe draag je die uit?

Avond 3: gaat over de humuslaag, de voedende laag. Wat of Wie raakt jou? Wat betekent geloven voor jou? Wat heb je nodig voor de toekomst?

De nieuwe groep zou in februari kunnen starten. De avonden vinden dan eens in de twee weken plaats. Hierbij een voorstel waarop de avonden plaats kunnen vinden: Maandagavond 1 februari, maandagavond 15 februari, maandagavond 1 maart, van 20.00 tot 22.00 uur.

Van te voren krijgen de deelnemers een uitnodiging via zoom. Voor vragen , informatie of aanmelding kunt u zich aanmelden via het emailadres van ondergetekende, c.saris@hpancratius.nl.

Van harte welkom!

Christianne Saris , pastoraal werker

Week van gebed voor eenheid 2021

Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

De gebedsweek vindt in 2021 plaats van 17 t/m 24 januari. Het thema #blijfinmijnliefde verwijst naar een uitspraak van Jezus Christus uit Johannes 15. Hij zegt daar tegen zijn leerlingen: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’ Hiervoor gebruikt Jezus het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. Dat is wat we hopen dat er in deze Week van gebed voor eenheid gebeurt.

Gebed om te bidden:

God van eenheid,

Ik bid U

om wereldwijde verbondenheid tussen gelovigen.

Dat wij de tegenstellingen en eigen gewoonten overwinnen

en beseffen dat wij allen één zijn door uw Geest en uw Liefde,

door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

 

Herders onne meka

Zeg Jethro, vond jij het dit  jaar ook geen ongewone Kerst? Ja Seth, geen mensen in de kerk, digitale opnames van twee diensten. Wel veel bezoekers die een kaarsje opstaken en dit jaar voor de eerste keer de hele dag muziek op de achtergrond. Joshia, wat vond jij ervan? Ik vond het vreemd, dat de Drie  Koningen niet eens de kans kregen om op bezoek te komen. De dienst van woensdagmorgen 6 januari  van de werkgroep was afgelast en vrijdag 8 januari hadden de werklieden van de tuingroep alles al weer opgeruimd.

En nu zijn we door koster Johan hier weer boven in de kast in de sacristie geplaatst, zegt Jethro, hoe zou het volgend jaar wel niet

gaan? Nou ik weet het nog niet zeker, zegt Seth, of we  in 2021 nog moeten aantreden. Josia vult aan, ze willen deze kerk ook nog gaan sluiten en dan zit sowieso ook de kerststal op slot. Jammer voor de kinderen van SKIK, die elk jaar trouw kwamen. Nou, zegt Seth, ik denk dat het nog zo’n vaart niet loopt, want ze willen deze kerk coute-que-coute in stand houden voor diensten.

Dat  zie ik nog niet zo zitten met zo’n bisschop, laat Josia zich ontvallen, het  wordt voor die mensen vechten tegen de bierkaai. Maar als de kerk toch gesloten wordt, zegt Jethro, dan hoop ik niet de ze ons één voor één op Marktplaats zetten. Nee we willen graag bij elkaar blijven als groep; samen sterk, vindt ook Josua. De tijd zal het leren, sprak Seth filosofisch.

 

Het pastoraal team van de H. Pancratius parochie heeft – naar aanleiding van de berichtgeving van de Nederlandse overheid en bisschoppen, 12 en 13 januari jl. – opnieuw haar maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen en bekend gemaakt dat de reeds genomen coronamaatregelen verlengd worden en vanaf nu tot en met 8 februari alle vieringen alleen online en via kerkradio te volgen zullen zijn; het is niet mogelijk voor parochianen om hierbij aanwezig te zijn, vanwege de coronacijfers (met de zorgen om de Britse variant) en de reeds aangekondigde verlenging van de lockdown. Wel zullen de vieringen gehouden worden in het bijzijn van medewerkers, zoals maximaal vier koorzangers, lectoren, misdienaars en kosters. De doordeweekse vieringen worden vooralsnog opgeschort tot en met 8 februari.

Solidair

Het besluit om gedurende deze periode geen publieke vieringen te laten plaatsvinden, neemt het pastoraal team met pijn in het hart. Middels deze maatregelen, wil de H. Pancratius parochie haar solidariteit betuigen met alle maatschappelijke inspanningen om het risico van besmetting te verkleinen en de gevolgen ervan te verzachten. Wel spreekt het pastoraal team de hoop uit dat zij de genomen maatregelen spoedig kan versoepelen.

Parochianen worden uitgenodigd de berichtgeving nauwlettend te blijven volgen, via informatiebladen, website en andere informatiekanalen – met name richting de viering van Aswoensdag.

 

Zalig Nieuwjaar.

Beste ouder, kinderen en betrokkenen, wij willen u een Zalig Nieuwjaar toewensen, jaar met geluk en gezondheid. Dat wij in 2021 elkaar mogen ontmoeten om samen te vieren.

In deze nieuwsbrief komt o.a. aan de orde een terugblik op Kerstmis, de bibliotheekkast en de planning voor 2021 waarin het maken van een Paaskaars, een kaars maken voor een ander centraal staat.

 

Vertrouw(de) toekomst

Nog een paar dagen en dan vieren we oud en nieuw. Het zal ook een andere jaarwisseling zijn als op 31 december om 24.00 uur de klokken het nieuwe jaar 2021 inluiden.  Er zal geen geknal en siervuurwerk zijn, geen buurtborrels en geen rondje familie. Het samenkomen met Kerstmis en rond de jaarwisseling zal in beperkte kring moeten plaatsvinden of via skype, zoom of bijvoorbeeld beeldbellen. Ook in onze parochie is het anders. Onze kerken zijn in deze kersttijd leeg. Wel zijn ze open om een kaarsje te ontsteken of om de versiering en de kerststal te bekijken. Maar de vieringen, die zijn alleen online te volgen. Deze moeilijke periode dwingt ons om te kijken naar wat belangrijk is in ons leven, het werpt ons ook deels terug op onszelf. Dit kan pijnlijk zijn en confronterend. Maar ondanks alles wat ons dit jaar is overkomen als gevolg van de coronapandemie en ondanks de lock down van dit moment, we vieren ook dit jaar weer dat het Christuskind opnieuw in ons midden geboren wordt. En dat geeft ons wellicht wat houvast, wat moed. Want hoe zwaar, hoe moeilijk, hoe onzeker deze tijd ook is, wie gelooft in het Kind, zal er nooit helemaal alleen voor staan. De verplichte dagen van thuis blijven kunnen ons wellicht uitnodigen tot een stukje bezinning. Om eens na te denken over de diepere betekenis van Kerstmis. Durven we daadwerkelijk ons hart open te stellen voor dat Kind in de kribbe en wat heeft dat dan voor gevolgen voor het dagelijkse leven? Durven we in 2021 die stappen te zetten waarvan we al zolang dromen? Het roer om te gooien? Of gaan we door op de voor ons vertrouwde weg?  Maar kan dat laatste nog wel? Is die vertrouwde weg er nog wel nu we in grote onzekerheid leven? Nu velen hun baan verliezen, hun zaak zien afbrokkelen, we geliefden hebben verloren aan het coronavirus maar we ook zorgen hebben om de toekomst van onze parochie. Zeker is dat die vertrouwde weg er niet meer voor iedereen is. Om toch vol te houden  en door te gaan vergt moed en uithoudingsvermogen. Het vraagt doorzettingsvermogen én een stip aan de horizon. En die stip aan de horizon, dat perspectief, dat er licht doorbreekt, dat ‘het Licht’ doorbreekt is wat ik u allen van harte toewens. Niet alleen deze Kerst maar ook in 2021. Laten we proberen om elkaar door deze moeilijke periode heen te helpen. Er voor elkaar te zijn en ons innerlijke kompas af te stemmen op Hem die de naam draagt: ‘Immanuel’, dat wil zeggen: ‘God met ons.’ Van harte wens ik u een goede jaarwisseling en een gezegend 2021.

Hartelijke groeten, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

Weekend 2/3 januari is er GEEN viering.

 Zondag 10 januari Eucharistieviering in de kerk m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Jaarg.: Hendrik en Riek Leussink-Braakhuis, Annie Steggink-Kamphuis.
Int.:
Pastor Hein Booijink, Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Bennie Droste.

 Woensdag 13 januari is er GEEN viering.

 Weekend 16/17 januari is er GEEN viering.

 KOREN

Zo. 10 jan. 09.00 uur: Herenkoor.

Za./zo. 16/17 jan.: geen viering

LECTOREN

Zo. 10 jan. 09.00 uur: Ilse Bonke.

Za./zo. 16/17 jan.: geen viering

 ACOLIET

Zo. 10 jan. 09.00 uur: Hennie Engbers.

Za./zo. 16/17 jan.: geen viering

 COLLECTANTEN

Zo. 10 jan. 09.00 uur: collecteschaal achterin de kerk.

Za./zo. 16/17 jan.: geen viering.

 KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.

 SPREEKUUR

Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 10.30 uur. Misintentie kunnen alleen telefonisch of per mail worden opgegeven!!!

Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan aanwezig.

COLLECTES

Collecte kerst                         €      00,00

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 11 januari zal vanaf 8.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk van Mander. De contactpersoon voor deze wijk is Ria Kemna, tel. nr. 680294.

Dankwoord

De Parochiële Caritas Instelling bedankt alle parochianen, bedrijven en organisaties die op welke wijze dan ook hebben bijgedragen aan de totstandkoming van bijna 200 kerstpakketten en bonnen.

Dank aan degenen die alle pakketten hebben bezorgd.

De PCI heeft dit bijzonder gewaardeerd!

Aanpassing projectplan Vastenactie 2020

Het Coronavirus heeft grote impact op de levensomstandigheden van mensen. Dit geldt ook voor de inwoners van Guatemala en de gevolgen van het Vastenactieproject voor de bewoners van de regio San Marcos. Daar bovenop komen ook nog eens de gevolgen van twee orkanen die veel schade hebben aangericht aan onder andere de landbouwoogst.

Daarom heeft MTC die vele families bijstaat een kleine aanpassing voorgesteld  in het oorspronkelijke projectplan waarvoor we vanaf de vastenperiode tot en met eind september 2020 geld hebben ingezameld. De drie parochies, H. Pancratius, H. Plechelmus, Lumen Christi en Vastenactie zijn hiermee akkoord gegaan.

Een deel van het geld wordt nu aangewend om de gezinseconomie van 88 families te versterken door het verschaffen van middelen voor landbouwproductie of benodigdheden voor de voortgang van een familiebedrijf. Het gaat om families bestaande uit boeren en inheemse vrouwelijke landarbeiders-migranten, vrouwelijk huishoudelijk personeel, vrouwen met problemen van geweld binnen het gezin, vrouwen of gezinnen met Covid-19.  Op deze manier kunnen deze families hun gezinseconomie en voedselzekerheid versterken.

Omdat de regionale seminars en het departementale congres niet op de beoogde manier uit te voeren zijn vanwege het Coronavirus, maar wel door lokale seminars in kleine groepen en ook digitaal maakt dat dit minder kosten met zich meebrengt. Het geld dat hiermee bespaard wordt dus aangewend om 88 families te helpen bij het versterken van de gezinseconomie.

De oorspronkelijke doelen blijven staan. Voor families worden gezinsinkomens gegarandeerd waardoor er minder kans is op armoede en geweld binnen gezinnen.

Binnenkort komt er een update over de voortgang van het project via de diverse informatiekanalen.

Hartelijke groeten mede namens Inge Kuiphuis,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker, H. Pancratius parochie.

 

Kerstwens

 

Er is een kind geboren

eenvoudig in een stal

Dat kind kwam vrede brengen

voor mensen overal

De engelen zongen vrolijk

een wonder is geschied

Gods kind kwam voor een wereld

vol zorgen en verdriet

Dat kleine koningskindje

vroeg om een kerstgeschenk:

Dat ik niet voor mezelf leef

maar ook aan anderen denk

Waar mensen samen komen

en goed zijn voor elkaar,

daar is het áltijd Kerstfeest

op elke dag van het jaar.

Zalig Kerstmis en een gezegend 2021!

Pastoraal team, parochiebestuur en centraal secretariaat

  1. Pancratius Parochie

 

 Beste parochianen,

Een telefonisch huisbezoek!

Wat moet u zich daarbij voorstellen?

Waar wij door corona als pastores niet fysiek op bezoek kunnen komen gaan wij telefonisch in gesprek, wij maken gebruik van video bellen of we appen en mailen met parochianen. Het zijn middelen die wij gebruiken om ons pastorale werk te kunnen voortzetten. Zo blijft er contact met de parochianen die wij begeleiden. Afgelopen week had ik een telefonisch huisbezoek, deze parochiaan zei: ik ‘zee’ niets meer en ik ‘heur’ niets meer. Hij en zijn vrouw waren beiden door de corona besmet geweest, parochianen die er voorzichtig mee omgaan, dat zij besmet raakten!  Ze waren door de corona in een kleine wereld terecht gekomen. Toen ik vroeg: wat ziet en hoort u niet meer?  Ik kan op de zondag niet meer naar de kerk, de kerkgang was belangrijk voor hem. Maar zei hij: mijn vrouw wil je ook nog spreken. Zijn vrouw zei: ‘luuster’ eens Bert: ‘wij hebt al lang geen communie meer had’ wij begint langzaam protestants te worden! ‘Kunt’ wij met kerstmis de communie ontvangen?

In dit gesprek werd duidelijk dat zij in hun kleine wereld waarin ze waren terecht gekomen, het geloof werd gemist. Dat was precies wat de parochiaan bedoelde met, ik ‘zee’ niets meer en ik ‘heur’ niets meer. Het ging niet om de mensen om hem heen, deze zijn er wel. Het ging om hun geloof, het ging zijn vrouw om het ontvangen van de communie.

Als de wereld klein begint te worden, zoals voor deze parochianen, dan is geloof belangrijk, het geloof dat een houvast bied, geloof dat steun bied. Daarom zijn telefonische huisbezoeken belangrijk, er is iemand die een luisterend oor heeft.  Zo zijn er veel parochianen die teleurgesteld zijn door de coronamaatregelen. Een parochiaan die niet naar de kerk kon met Allerzielen, thuis achter het scherm de viering moest volgen. Kon het niet anders?

Het zal voorlopig niet anders gaan hoorden wij afgelopen dinsdag in de persconferentie, niet meer dan 30 parochianen in de kerk, niet samen komen met kinderen en jeugd, veel zal online moeten. Geduldig afwachten wat er gaat komen, geduldig afwachten is moeilijk, wij zijn moe van het wachten, wij willen het oude leven weer terug.

Geduld opbrengen is moeilijk, het past niet meer in onze samenleving, er is geen keuze, we moeten het samen doen, samen afwachten. Het is niet alleen wachten, het is ook doen. Denk aan onze parochianen die in die kleine wereld zijn terecht gekomen, parochianen die hun geloof niet kunnen praktiseren. Ons ‘doen’ is luisteren naar deze parochianen, stil staan bij hun gemis. In deze corona tijd vergeten wij het geloof van onze (oudere) parochianen, wij kunnen hun geloof ook beleven in de huiselijke kring, geloven is nabij zijn, er zijn voor deze mensen kan hen goed doen. Wel op gepaste en veilige afstand.

Ik wens u een goede opgang naar Kerstmis toe.

Hartelijke groet,

Diaken Bert Huitink.

 Weekend 20/21 december is er GEEN viering.

 Woensdag 23 december is er GEEN viering.

 Donderdag 24 december Kerstavond 21.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor zonder bezoekers.

Voorganger: Pastor Saris.

Jaarg.: Bernard Engbers.
Int.: Aleida Engbers-Eidhof, Bernardo Engbers, o.o. Booijink-Hesselink, o.o. Zwiep-Ensink, Herman Nijhuis, o.o. Teikotte-Kuiper en Jan Teikotte, Riet Kamphuis-Krakers, Jan Oude Vrielink, Gerard Kempers, Santje en Toon Pegge-Kempers, Annie Kempers-Lansink, Antoon Deterink, Gerard en Marie Lummen-Oude Vrielink en overl.fam.leden, Rutger Hamse, Gert Mulstege, Jan en Truus Blankenvoort-Bels, Harrie Booijink, Hein en Marie Schurink-Vrerink, Thijs Veer, Johannes Albertus Kempers, Bernard en Marie Veer-Weersink, Johannes Antonius Leussink, Johan en Monique Frons.

 Vrijdag 25 december Eerste Kerstdag 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Jaarg.: Bernard Engbers.
Int.: Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Pastor Hein Booijink, Herman en Truus Huisken-Vrerink, o.o. Bouhuis-Kristen en zoon Herman Bouhuis, overl.leden van de K.B.O., o.o. Teikotte-Kuiper en Jan Teikotte, Harrie en overl.fam.leden Teikotte-Benerink, Jan en Annie Nijhuis-Boerrigter, Herman Nijhuis, Marietje Rolefes-Stopel, o.o. Braakhuis-Olde Klieverink en overl.fam.leden, o.o. Stevelink-Lansink, Annie Blankenvoort-Eppink, Jos, Jan en Riek Weersink-Demmer, Jan Reekers en Theo Roozendaal, Jan Schulten en Ine Borghuis, Sinie Dijkers Koopman, Harrie Groothuis, Bernard en Aleida Engbers-Eidhof, Marietje Engbers en Bernardo, Lidy Tulk-Leussink, Hendrik en Riek Leussink-Braakhuis, o.o. Leussink-Bekhuis, o.o. Veldhuis-Paus, Bertus en Ruud Bos, Harrie Booijink, o.o. Maathuis-Peters en zoon Jan, Zr. Maria Wenneger, Gerard en Marie Booijink-Hulskotte, Jan Hulskotte, overl.fam.leden ter Heijne, o.o. ten Berge-a/d Stegge, Hein Meijer, Wim Rijsman, o.o. Dijkhuis-Kuipers, o.o. Wigger-Booijink en Siny en Theo Wigger.

 Zaterdag 26 december GEEN viering.

Zondag 27 december GEEN viering.

 Woensdag 30 december GEEN viering.

 Donderdag 31 december Oudjaarsavond 19.00 uur Woord- en Communieviering.

Voorganger: Pastor Meupelenberg.

Jaarg.: Truus Weersink-Scholtenhave.

Int.: Harrie Booijink, Hein Meijer.

 Vrijdag 1 januari Nieuwjaarsdag GEEN viering

 Weekend 2/3 januari is er GEEN viering.

 KOREN

Do. 24 dec. 21.00 uur: Dameskoor.

Vr. 25 dec. 09.00 uur: Herenkoor.

Do. 31 dec. 19.00 uur: ??

 LECTOREN

Do. 24 dec. 21.00 uur: Lies aan de Stegge.

Vr. 25 dec. 09.00 uur: Wilma Kempers.

Do. 31 dec. 19.00 uur: Ben Demmer.

 ACOLIET

Do. 24 dec. 21.00 uur: geen.

Vr. 25 dec. 09.00 uur: Hennie Engbers.

Do. 31 dec. 19.00 uur: geen.

 COLLECTANTEN

Do. 24 dec./vr. 25 dec.: collectegeld in schaaltje achterin de kerk.

 KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.

Do. 24 dec. 21.00 uur: Johan Steggink.

Vr. 25 dec. 09.00 uur: Jan Veldhuis.

 SPREEKUUR

Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 10.30 uur.

Misintentie kunnen alleen telefonisch of per mail worden opgegeven!!!

Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan aanwezig.

COLLECTES

Collecte 13-12                                   €      43,55

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 11 januari zal vanaf 8.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk van Mander. De contactpersoon voor deze wijk is Ria Kemna, tel. nr. 680294.

Mededeling commissie van beheer t.a.v. misintenties en jaargedachtenissen

In deze lastige coronaperiode lopen zaken niet altijd zoals we gewend zijn. Dat geldt ook voor het rooster van de vieringen. Dit heeft gevolgen voor de opgegeven misintenties en jaargedachtenissen. U kunt er van uit gaan dat er  in ieder geval op elke 2e en 4e weekend van de maand een viering is in Vasse. Het secretariaat zal dus standaard de misintenties en jaargedachtenissen in deze weekenden plannen.

Er zijn natuurlijk al veel misintenties en jaargedachtenissen opgegeven, waarbij geen rekening is gehouden met het feit dat in deze coronatijd vieringen niet altijd doorgaan. Als er geen viering is gaan de  reeds opgegeven misintenties automatisch door naar het eerst volgende weekend.

Nu de corona maatregelen sinds 14 december weer aangescherpt zijn is het secretariaat vanaf dinsdag 15 december wel bereikbaar, maar alleen telefonisch of per mail. Laurens Veer en Marga Olde Loohuis zullen van 09.30u tot 10.30u aanwezig zijn op het secretariaat. U kunt dan misintenties en jaargedachtenissen per telefoon of via de mail doorgeven.

 Informatie onttrekking aan de eredienst H. Pancratius en H. Joseph kerk Vasse

Beste parochianen,

In september is het voorgenomen besluit naar buiten gebracht om zes kerken binnen de H. Pancratiusparochie te onttrekken aan de eredienst de komende jaren, waaronder ook de kerk van Vasse. Dit was geen gemakkelijke beslissing en heeft bij velen de nodige emoties teweeg gebracht.

Door de corona omstandigheden bleek het helaas niet mogelijk een informatiebijeenkomst te organiseren in Vasse om dit besluit toe te lichten, vragen te beantwoorden en de vervolgstappen te verduidelijken.

In overleg met de commissie van beheer van Vasse en enkele parochianen is besloten om de stand van zaken via de website te delen met de parochianen van Vasse en middels informatie op papier.

Huis aan huis ontvangen alle parochianen van Vasse een speciale uitgave van het parochiebestuur waarin informatie wordt gegeven over het aangekondigde besluit en het verdere proces. Extra exemplaren liggen achterin de kerk. De informatie is ook beschikbaar via de website.

In een later stadium zal – zo gauw de omstandigheden het toelaten – alsnog de (informatie)bijeenkomst plaatsvinden om de stand van zaken te bespreken en te praten hierover met elkaar.

Hartelijke groet,

Brigitte Holtschlag namens parochiebestuur H. Pancratius

 ROCK SOLID JUNIOR EN ROCK SOLID GAAN ONLINE

In September hebben wij het werkjaar geopend voor onze jongeren van rock Solid en zijn wij gestart met een nieuwe groep Rock Solid Junior. Wij hoopten op een mooi nieuw werkjaar met een goed programma voor onze jongeren. De nieuwe groep Rock Solid Junior had kennis gemaakt, er zou een vervolg komen. Helaas in oktober moesten wij de activiteiten afblazen door de toename van de corona besmettingen. Wij gingen voor veiligheid en de jongeren kwamen niet samen. Hoe nu verder met onze jongeren?

Rock Solid TeenWork

In november zijn wij met de jongeren online gegaan, niets doen was geen optie. Wat kun je online doen met jongeren? Ons doel met de jongeren is de contacten onderhouden, in gesprek blijven en elkaar blijven zien. Zo was er voor Rock Solid Work, dat zijn de jongeren een online quiz. Vooraf hadden de jongeren een tasje met een blikje drinken, zakje chips thuis ontvangen, voor de pauze moet er wel iets lekkers zijn. Het was een mooie avond, alle 17 jongeren waren online. Enkele jongeren bleven na de quiz nog online om bij te kletsen.

 Rock Solid TeenSpirit

Teen Spirit, dat zijn de oudere jongeren hadden ook een online avond. Een echte bingo avond, de bingo werd thuis door diaken Huitink gedraaid, de leiding was onderweg online. Ze gingen met de camper de jongeren bezoeken en uitnodigen in de camper, coronaproof.  Het was niet de camper van all you need is love, het was all you need is Rock Solid. In de camper werden videoboodschappen opgenomen van jongeren. Dit krijgt met kerstmis zijn vervolg, ik ga niets verklappen. Het was een mooie avond. Met ook iets lekkers en drinken voor de jongeren, bingo zonder prijzen, wel een avond met een verrassend element: de camper!

Rock Solid Junior.

Dit is onze nieuwe groep, kinderen uit groep 7 en 8  uit het basis onderwijs. Wij hebben inmiddels een groep van 16 kinderen die meedoen bij rock Solid Junior. Wij hebben een mooie spannende avond voor deze jongeren in petto voor 11 december. Helaas door de corona komt ook deze groep niet samen. Wij gaan voor deze groep voor veiligheid. Rock Solid Junior gaat 11 december wel online. Met deze groep gaan wij de muziekbingo organiseren, de organisatie ligt in handen van onze eigen jongeren van Rock Solid. Jongeren nemen kinderen bij de hand! Ook deze groep krijgt iets lekkers voor tijdens de bingo. Dat wordt coronaproof thuis bezorgd. Wij hopen met deze groep in februari fysiek weer samen kan komen.

Kerstmis bij Rock Solid.

Helaas kan de groep niet fysiek samen komen, de groep is te groot, geen viering, geen avond gezellig samen zijn. Wat wel? Wij gaan 18 december met jongeren uit beide groepen en leiding online, met 40 personen gaan wij online. Elkaar een goede kerst wensen, alvast een gelukkig nieuwjaar, voor het einde van het jaar allen samen komen, contacten onderhouden. Er zal deze avond nog meer online gaan gebeuren.

2021.

Hoe gaan wij het nieuwe jaar in? Met beperkingen, weinig tot niet fysiek samen komen. Wij hopen dat wij snel met onze kinderen van Rock Solid Junior, en Rock Solid kunnen samen komen. Voor onze jongeren moeten wij nog het een en ander inhalen.

Rock Solid en Rock Solid junior leiding en jongeren wens u zalig kerstfeest, een voorspoedig nieuwjaar.

Hartelijke groeten,

Katinka, Robin, Theodoria, Evelien, Mariel, Miranda, Debby

en Diaken Bert Huitink.

GEZINSVIERING KERSTMIS GAAT ONLINE.

Ieder jaar zijn er in onze kerken gezinsvieringen, dit jaar is dat helaas niet mogelijk door de corona maatregelen. Helemaal niets voor gezinnen kan niet. Wij hebben als kinderkerk ervaring opgedaan met het online vieren, online vieren is een goed alternatief als we niet fysiek kunnen samen komen. Daar gaan wij met kerstmis wederom gebruik van maken.

GEZINSVIERING.

De kers gezinsviering is online te zien op kerstavond om 17.00 uur, deze viering zal worden uitgezonden vanuit de kerk in Geesteren. De drie kinderkoren die wij nog rijk zijn, Geesteren, Albergen en Mariaparochie zullen hun medewerking hieraan verlenen. Kinderen t/m 12 jaar mogen volgens de RIVM maatregelen samen zingen. Om er een levende viering van te maken zal het kerstspel door de kinderen worden gespeelt. Wij hopen op deze manier gezinnen een mooie kerstviering aan te bieden.

U kunt deze viering kijken via de volgende link: http://pancratius.kerkentv.nl

u kiest voor Geesteren rechtstreeks of herhaling.

KERSTVERHAAL VOOR DE ALLERKLEINSTEN.

Voor de allerkleinsten gaan wij het kerstverhaal lezen bij de kerststal, daar kunt u samen met de kinderen naar kijken via de videoboodschap van de parochie. Vanaf 24 December zal dit verhaal te zien zijn via de volgende link: https://hpancratius.nl/videoboodschap  en via alle locaties http://pancratius.kerkentv.nl

ZALIG KERSTFEEST.

Het is dit jaar beperkt kerstmis vieren in onze kerken, het moet op afstand. Wij proberen in deze kersttijd onze gezinnen iets bijzonders aan te bieden nu wij niet in de kerk kunnen samen komen om te vieren. Wij wensen u vanuit de kinder en jeugdkerk en namens alle drie kinderkoren fijne kerstdagen toe.

U bent uiteraard welkom in onze kerken voor de mooie kerstallen.

Hartelijke groet namens de werkgroepen kinder en jeugdkerk.

Diaken Bert Huitink

Interactieve kerstquiz met kerstwensen van parochianen

Waarschijnlijk hebt u al vernomen dat er zaterdagavond 19 december aanstaande om 20.30 uur een online kerstquiz wordt georganiseerd voor leden en belangstellenden van onze Pancratius Parochie. Deze quiz vindt plaats in de sfeervol aangeklede kerk van Geesteren. Leden van het koor Cantare zullen kerstliederen ten gehore brengen en er zullen ook midwinterhoorns te beluisteren zijn. Via de kerktelevisie kunt u deze quiz volgen. Wilt u deelnemen aan deze quiz, dan kunt u zich al opgeven via het emailadres: kerstquizdec2020@gmail.com. U ontvangt dan informatie over de gang van zaken en op de avond zelf ontvangt u dan de linken met de vragen van de quiz. Daarnaast nodigen wij parochianen uit om een kerstwens of kerstgedachte naar bovengenoemd emailadres te sturen. Dit kan ook als u niet deelneemt aan de quiz. Een aantal wensen kunnen wij dan op die avond voorlezen. De andere wensen kunnen we dan publiceren via de infobladen, de website en de facebook pagina van onze parochie. Zo kunnen we verbonden blijven met elkaar in dit bijzondere jaar waarin Kerstmis anders zal zijn dan voorgaande jaren! Doe u mee? Van harte uitgenodigd!

Hartelijke groeten, De Pancratius commissie

Anne Bossink, Gé Kotteman, Johan Steggink, Leo Stamsnieder en pastoraal werker Christianne Saris

Kerstquiz gaat wel door!

Nu we te maken hebben met een strenge lockdown kunnen we niet meer naar het theater, de bioscoop, het hotel en kerstconcerten. We zijn meer aan huis gebonden. De online kerstquiz op zaterdagavond 19 december om 20.30 uur gaat wel door. Wat weet u nog  van het kerstverhaal, kersttradities, kerstmis over de grens, kerstmis in onze parochie en van muziek en zang rond Kerstmis? U kunt het testen met de quiz. U kunt deze quiz volgen via de kerktelevisie (http://pancratius.kerkentv.nl)  of via de knop kerktelevisie op de website van onze Pancratius Parochie.  De quiz vindt plaats in de kerk van Geesteren met medewerking van koorleden van Cantare.  Maar u kunt ook meedoen en kans maken op een prijs. Dan kunt u zich aanmelden via het emailadres : kerstquizdec2020@gmail.com. Dan krijgt u de nodige informatie en op de avond zelf de linken met de vragen. Wilt u andere parochianen een hart onder de riem steken met een kerstgedachte? Dan kunt u die sturen naar genoemd emailadres. Dan geven wij uw wens door tijdens de quiz. Van harte uitgenodigd!

De Pancratius Commissie

DE KINDER- EN JEUGDKERK HEEFT EEN BIBLIOTHEEKKAST

Het idee om een tafeltje te creëren om boeken uit te lenen is uitgemond in een bibliotheekkast. Gezinnen en kinderen kunnen boekjes lenen uit de bibliotheekkast. De boeken staan op thema’s gesorteerd. Thema bijbel, thema kinder en jeugdkerk, thema feestdagen zo is alles ingedeeld. Er is een inventarisatie lijst en boeken hebben een nummer. Na activiteiten kunnen kinderen boeken lenen. Er komt mogelijk nog een vaste dag en tijd dat je boeken kunt lenen. De kinder en jeugdkerk is trots op de boekenkast. Bijzonder dank aan de Nederlandse bijbelvereniging voor boeken, dank aan parochianen voor de boeken en dank aan Guus Huitink voor ontwerp en bouw van de kast. Mirjam Boomkamp zal de laatste hand aan de kast leggen, de tekst bibliotheekkast komt op de middenbalk, Mirjam alvast bedankt. Het is een kast om te groeien. Mocht u thuis boekjes hebben die u niet gebruikt dan mogen ze bij ons in de kast. Neem daarvoor contact op met Diaken Bert Huitink 0620432661 of b.huitink@hpancratius.

Diaken Bert Huitink

 Zonder

Het begint al haast te wennen
wakker worden in een lege dag.
Wij gaan nergens heen.
Een nieuwe wereld, hemel niet in zicht
of toch zonder vliegtuigstrepen.

Geen treinen, files
niet naar werk of school
we kunnen zonder – sportclub,
speeltuin, restaurant.

We kunnen, als het dan echt moet
zelfs zonder handen schudden, knuffelen.

Begrafenissen volgen
we per telefoon.

Controle was er toch al nooit
al hielden we ons liever dom.
Goede, oude woorden als vertrouwen
beginnen aan een nieuwe jeugd.

We missen ons. We missen alles
wat, voor deze slechte film begon,
zo dagelijks natuurlijk was.
Een tripje supermarkt voelt als een mis- of heldendaad.
We soppen boodschappen met soda schoon.

Vergeet onszelf, we dragen
alles samen, zelfs achter deuren weggestopt.
We leven elke dag
als dag en meer dan anders nog.

Diet Groothuis

 

In september hebben wij het werkjaar geopend voor onze jongeren van rock Solid en zijn wij gestart met een nieuwe groep Rock Solid Junior. Wij hoopten op een mooi nieuw werkjaar met een goed programma voor onze jongeren. De nieuwe groep Rock Solid Junior had kennis gemaakt, er zou een vervolg komen. Helaas in oktober moesten wij de activiteiten afblazen door de toename van de corona besmettingen. Wij gingen voor veiligheid en de jongeren kwamen niet samen. Hoe nu verder met onze jongeren?

Rock Solid TeenWork

In november zijn wij met de jongeren online gegaan, niets doen was geen optie. Wat kun je online doen met jongeren? Ons doel met de jongeren is de contacten onderhouden, in gesprek blijven en elkaar blijven zien. Zo was er voor Rock Solid Work, dat zijn de jongeren, een online quiz. Vooraf hadden de jongeren een tasje met een blikje drinken, zakje chips thuis ontvangen, voor de pauze moet er wel iets lekkers zijn. Het was een mooie avond, alle 17 jongeren waren online. Enkele jongeren bleven na de quiz nog online om bij te kletsen.

Rock Solid TeenSpirit

Teen Spirit, dat zijn de oudere jongeren hadden ook een online avond. Een echte bingo avond, de bingo werd thuis door diaken Huitink gedraaid, de leiding was onderweg online. Ze gingen met de camper de jongeren bezoeken en uitnodigen in de camper, coronaproof.  Het was niet de camper van All you need is love, het was All you need is Rock Solid. In de camper werden videoboodschappen opgenomen van jongeren. Dit krijgt met kerstmis zijn vervolg, ik ga niets verklappen. Het was een mooie avond. Met ook iets lekkers en drinken voor de jongeren, bingo zonder prijzen, wel een avond met een verrassend element: de camper!

Rock Solid Junior.

Dit is onze nieuwe groep, kinderen uit groep 7 en 8  uit het basis onderwijs. Wij hebben inmiddels een groep van 16 kinderen die meedoen bij rock Solid Junior. Wij hebben een mooie spannende avond voor deze jongeren in petto voor 11 december. Helaas door de corona komt ook deze groep niet samen. Wij gaan voor deze groep voor veiligheid. Rock Solid Junior gaat 11 december wel online. Met deze groep gaan wij de muziekbingo organiseren, de organisatie ligt in handen van onze eigen jongeren van Rock Solid. Jongeren nemen kinderen bij de hand! Ook deze groep krijgt iets lekkers voor tijdens de bingo. Dat wordt coronaproof thuis bezorgd. Wij hopen met deze groep in februari fysiek weer samen kan komen.

Kerstmis bij Rock Solid.

Helaas kan de groep niet fysiek samen komen, de groep is te groot, geen viering, geen avond gezellig samen zijn. Wat wel? Wij gaan 18 december met jongeren uit beide groepen en leiding online, samen 40 personen. Elkaar een goede kerst wensen, alvast een gelukkig nieuwjaar, voor het einde van het jaar allen samen komen, contacten onderhouden. Er zal deze avond nog meer online gaan gebeuren.

2021.

Hoe gaan wij het nieuwe jaar in? Met beperkingen, weinig tot niet fysiek samen komen. Wij hopen dat wij snel met onze kinderen van Rock Solid Junior, en Rock Solid kunnen samen komen. Voor onze jongeren moeten wij nog het een en ander inhalen.

Rock Solid en Rock Solid junior leiding en jongeren wens u zalig kerstfeest, een voorspoedig nieuwjaar.

Hartelijke groeten,

Katinka, Robin, Theodoria, Evelien, Mariel, Miranda, Debby
en diaken Bert Huitink.

Het idee om een tafeltje te creëren om boeken uit te lenen is uitgemond in een bibliotheekkast. De kast is zo goed als klaar. Gezinnen en kinderen kunnen boekjes lenen uit de kast. De boeken staan op thema’s gesorteerd. Thema bijbel, thema Kinder- en Jeugdkerk, thema feestdagen, zo is alles ingedeeld. Er is een inventarisatie lijst en boeken hebben een nummer. Na activiteiten kunnen kinderen boeken lenen. Er komt mogelijk nog een vaste dag en tijd dat ze de boeken kunnen lenen.

De Kinder- en Jeugdkerk is trots op de boekenkast. Bijzonder dank aan de Nederlandse Bijbelvereniging en parochianen voor het beschikbaar stellen van boeken en dank aan Guus Huitink voor het ontwerpen en bouwen van de kast. Mirjam Boomkamp zal de laatste hand aan de kast leggen. De tekst ‘bibliotheekkast’ komt op de middenbalk. Mirjam alvast bedankt!

Het is een kast om te ‘groeien’. Mocht u thuis boekjes hebben die u niet gebruikt dan mogen ze bij ons in de kast. Neem daarvoor contact op met Diaken Bert Huitink 06-20432661 of b.huitink@hpancratius.