Geloof als missie.

Missie is op de eerste plaats Gods werk. Want Hij heeft ons allen opgeroepen tot mensen van geloof, hoop en liefde, mensen die op weg gaan voor het welzijn van anderen in alle tijden, vooral in deze maand. Ja, de oktobermaand is de maand van het rozenkransgebed, maar ook de wereldmissiemaand: een periode waarop de kerk wereldwijd stil staat bij het thema “missie”……….

Door het doopsel en andere sacramenten maakt God mensen ontvankelijk voor het luisteren naar Zijn roepstem en voor Zijn aanwezigheid in de wereld, en daarna voor het begrijpen van Zijn woord en Zijn geest. Hierin staat moeder Maria voor ons als voorbeeld missionair te zijn door haar aanvaarding tot God: “Mij geschiede naar Uw woord”. Maria’s geloof betekent een gebedsleven: Zij ontvangt het geloof als een missie, zij staat altijd open voor Gods uitnodiging tot verlossing en verkondiging dankzij Zijn barmhartigheid. In deze geest hebben wij als geloofsgemeenschap in onze parochie een weekend gekozen om te vieren en te bidden voor ons samen- kerk- zijn als een gelovige missie. Missie is daarom niet alleen maar een opdracht voor missionarissen in verre landen, maar ook voor ieder van ons in onze eigen omgeving zoals moeder Maria dat ook gedaan heeft voor haar naasten.

Want bidden is leven, samenleven met God en met elkaar. En het gebed begint niet bij ons verstand, maar in het centrum van onze persoon met het geloof in God als de Vader van allen. Bidden moet ten eerste voortkomen uit ons hart waar we kiezen voor God, waar we Hem ontmoeten en van waaruit wij met Hem ons leven gestalte geven. Dat wil zeggen: de verkondiging van het Evangelie en de opbouw van onze geloofsgemeenschap gebeuren niet alleen ver van ons huis, maar evenzeer in ons eigen land, in onze eigen woonplaats, in ons eigen gezin, in ons eigen hart. Dat noemen wij, als christenen, “missie”; en die missie proberen wij te volbrengen in de geest van Jezus en op voorspraak van Maria, de koningin van de heilige rozenkrans …… Door Jezus tot Maria, door Maria tot Jezus.

Pastor Linh.

 Zondag 13 oktober 09.00 uur Woord- en Communieviering (Mariaweekend) m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastor Thöni.

Int.:  Harrie Booijink, Gerard en Truus Wenneger-Meijer.

Woensdag 16 oktober 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Jaarg.: Bernardo Engbers.

 19-20 oktober Missiezondag (collecte)

Zaterdag 19 oktober 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastor Linh.

Jaarg.: Jos Weersink.

Int.: Hein en Marie Schurink-Vrerink, Hein Meijer, Jan en Jos Weersink, Harrie Booijink.

 Woensdag 23 oktober 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

 Zondag 27 oktober 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Bijz. int.: uit dankbaarheid voor een 80-jarige.

Jaarg.: vader en zoon Jan Booijink (Kemper)

Int.: Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Manny Sanderink-Weernink, Hein Meijer, Jan en Jos Weersink, Jan Oude Luttikhuis, Mieke Hamse, Harrie Groothuis, Minie Arends-Veelers, Jan Hulskotte, Marie Booijink-Heerink, Herman Booijink (Kemper), Harrie Booijink.

KOREN

Za. 19 okt. 19.00 uur: Dameskoor.

Zo. 27 okt. 09.00 uur: Herenkoor.

LECTOREN

Za. 19 okt. 19.00 uur: Lies a/d Stegge.

Zo. 27 okt. 09.00 uur: Jan Veldhuis.

ACOLIET

Za. 19 okt. 19.00 uur: Hennie Engbers.

Zo. 27 okt. 09.00 uur: Hennie Engbers.

COLLECTANTEN

Za. 19 okt. 19.00 uur: Gerard Alberink, Harrie Pegge.

Zo. 27 okt. 09.00 uur: Harrie Kemna, Jan Veldhuis, Ben Demmer.

KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.

Za. 19 okt. 19.00 uur: Jan Veldhuis.

Zo. 27 okt. 09.00 uur: Johan Steggink.

SPREEKUUR

Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Gerard Rikhof, tel. nr. 0541-680201.

COLLECTE

Plaatsengeld 29 sept.  €         78,70    Eigen kerk 29 sept.     €      42,40

Plaatsengeld 5 okt.     €          51,30    Eigen kerk 5 okt.          €      29,90

Verjaardagsactie augustus-september 2019                           €     558,33

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 29 oktober zal vanaf 08.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk de Hooidijk. De contactpersoon voor deze wijk is Lidy Westerhof tel. nr. 680575.

ALLERZIELEN

Tijdens de viering van allerzielen gedenken wij alle overledenen en heel in het bijzonder de parochianen die vanaf vorig jaar 1 november zijn overleden. Na de viering gaan we in processie naar het kerkhof. Daar worden de graven en de urnenmuur gezegend en kunnen er lichtjes geplaatst worden bij onze dierbare overledenen. Deze graflichten zijn voorafgaand aan de viering achter in de kerk te koop voor € 1,50. (Graag met gepast geld betalen)

Het kerkhof is deze avond verlicht.

 Nieuws van de beheercommissie

Weekendvieringen

Zoals u in het parochienieuws van 15 en 22 september heeft kunnen lezen treedt er met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar (1 december 2019) een verandering op in het rooster van de weekend vieringen. Het pastorale team heeft daarvan tekst en uitleg gegeven.

Hoe ziet met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar het rooster van weekendvieringen voor alle negen geloofsgemeenschappen eruit? Er wordt uitgegaan van een basisrooster voor vier weekenden per locatie:

Twee weekenden per maand worden ingevuld door leden van het pastorale team, er wordt getracht om één daarvan een eucharistieviering te laten zijn. De keuze over de invulling van de andere twee weekenden maakt de locatie zelf. Er kan besloten worden om één of twee weekenden geen viering te houden ofwel deze in te vullen met een woord- en communieviering door een lid van de werkgroep vrijwillige voorgangers.

Na overleg met de vrijwillige voorgangers en kosters in onze geloofsgemeenschap is besloten de twee andere weekenden allebei in te vullen met een woord- en communieviering. De beheercommissie is blij met dit besluit en dankt op voorhand de vrijwilligers die bij deze vieringen betrokken zijn. Het is goed om te zien dat de inzet van onze vrijwilligers een vitale geloofsgemeenschap laten zien.

Onderhoud kerkgebouw

In de afgelopen tijd is er een aantal werkzaamheden verricht aan ons kerkgebouw. Daarnaast heeft de monumentenwacht een volledige inspectie uitgevoerd aan het kerkgebouw. De voorlopige conclusie is dat ons kerkgebouw in goede staat verkeerd, hoewel er een aantal reparatie werkzaamheden zal moeten worden uitgevoerd. De beheercommissie heeft daarvoor bij het parochiebestuur een begroting ingediend. Tijdens de inspectie van monumentenwacht is gebleken dat het beeld van H. Pancratius bij de ingang van de kerk in dusdanig slecht staat verkeerd dat afbrokkelende onderdelen een gevaar zouden kunnen vormen voor de kerkgangers/bezoekers. De beheercommissie heeft daarom besloten het beeld te laten verwijderen. Over een te herplaatsen beeld wordt nagedacht.

Nieuwe koster en acoliet

Het verheugd de beheercommissie dat onze geloofsgemeenschap kan beschikken over een nieuwe acoliet én koster in dezelfde persoon, Gerard Weusthof. Het is mooi dat zich, na de oproep van de beheercommissie een nieuwe acoliet gemeld heeft. Maar het is in het bijzonder mooi dat er bij de kostergroep versterking komt, nu Ine Bos wegens privé omstandigheden haar taken tijdelijk heeft neergelegd. Bovendien zullen de voorgangers, die ook koster zijn, met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar drukker gaan worden met het verzorgen van de woord- en communievieringen in het derde en vierde weekend. We wensen Gerard veel plezier en succes met zijn nieuwe taken.

Secretaris beheercommissie

In de beheercommissie hebben we sinds het vertrek van Annie Schepers een vacature voor het secretariaat. In de persoon van Veronic Lummen heeft de beheercommissie een nieuwe secretaris gevonden. Zij zal, in verband met haar nieuwe baan, voorlopig een klein aantal secretariaatstaken op zich nemen. Het gaat dan om taken binnen de beheercommissie. Uiteraard is de beheercommissie blij met dit nieuwe lid en we wensen Veronic veel succes en plezier bij haar nieuwe werkzaamheden.

In gesprek over ‘Mijn Kerk 2030’

Tijdens de afgelopen jaarvergadering van de geloofsgemeenschap Vasse, Mander, Hezingen en Manderveen heeft een groep haar bezorgdheid geuit over de toekomst van deze geloofsgemeenschap. De bezorgdheid, die werd uitsproken in een voorgelezen verklaring, richtte zich met name op de continuering van de pastorale zorg, de toekomst van het kerkgebouw, de door de fusie overgedragen eigendommen van de voormalige parochie Vasse en de onzekerheid over de financiële middelen in de geloofsgemeenschap. In reactie op de voorgelezen verklaring hebben de voorzitter en vicevoorzitter van het parochiebestuur aangegeven graag in gesprek te willen gaan met de opstellers van de verklaring.

Inmiddels hebben twee gesprekken tussen de groep, die betiteld wordt als ‘Vrienden van de H.H. Joseph en Pancratius’ en het bestuur van de H. Pancratius parochie plaatsgevonden. De beheercommissie van de locatie Vasse heeft zich als intermediair bij deze gesprekken aangesloten. De gesprekken zijn verkennend van aard geweest. Er is gesproken over de mogelijkheid om te onderzoeken wat er leeft onder de parochianen van de geloofsgemeenschap, de pastorale zorg in brede zin in de toekomst, de vitaliteit van de geloofsgemeenschap en de gevolgen hiervan voor het kerkgebouw, de door de fusie overgedragen eigendommen van de voormalige parochie Vasse en de financiële middelen op de lange termijn.

De groep ‘Vrienden van de H.H. Joseph en Pancratius’ neemt het standpunt in dat de dorps- en buurtgemeenschappen gezamenlijk het beheer van het kerkgebouw, kerkhof en pastorie, met alle financiële verplichtingen die daarbij horen, op zich zou moeten nemen, waarbij de erediensten voortgezet moeten worden. Het parochiebestuur geeft aan dat, zolang zij eigenaar is van het kerkgebouw, er erediensten gehouden kunnen worden. Op het moment dat dit eigenaarschap wordt overgedragen aan de gemeenschap, in welke vorm dan ook, het kerkgebouw wordt onttrokken aan de erediensten, conform het huidige beleid van het bisdom. Daarbij geeft het parochiebestuur aan dat het vieren van de erediensten slechts een fractie van de pastorale zorg in brede zin is. Pastorale zorg is ook huisbezoek van de pastores, voorbereidingen bij huwelijk, doopsel, 1e H. Communie en Vormsel, pastorale ondersteuning bij noodsituatie en diaconale activiteiten opgezet door vrijwilligers in de parochie. Dit hele palet aan pastorale activiteiten wil het parochiebestuur blijvend garanderen en dit is niet alleen maar gebonden aan het kerkgebouw.

Naar aanleiding van de gesprekken zijn door de deelnemende partijen actiepunten geformuleerd. Het parochiebestuur was al in overleg met de gemeente Tubbergen in verband met het opstellen van een Kerkenvisie voor de komende jaren. Er is rijksbudget beschikbaar gesteld voor gemeenten om dit proces te begeleiden en parochies hier op specifieke onderdelen te ondersteunen. Mocht een kerkgebouw aan de eredienst onttrokken dienen te worden dan is er aantal van mogelijkheden om het gebouw te behouden voor het dorp en een andere invulling te geven. Geprobeerd wordt om samen op te trekken met de gemeente, zodat de kerk en de omgeving van de kerk een nieuwe bestemming kunnen krijgen en zo behouden blijven voor het dorp. Naast het onderhouden van contacten met de gemeente gaat het parochiebestuur verkennen welke mogelijkheden er zijn, om na sluiting van het kerkgebouw, op een andere plek te vieren. De groep ‘Vrienden van de H.H. Joseph en Pancratius’ wil onderzoeken welke financiële lasten het beheer van het kerkgebouw, kerkhof en pastorie met zich mee zal brengen. De beheercommissie is in gesprek met de dorpsraad om aan te sluiten bij de ontwikkelingen ‘Mijn Dorp 2030’. Verder zal de beheercommissie zorgen voor communicatie naar de geloofsgemeenschap.

KBO Vasse bezoekt Raw Milk Company in De Lutte

Donderdag 17 oktober a.s. gaat de KBO Vasse naar Raw Milk Company in De Lutte, waar we een kijkje mogen nemen in het bedrijf van Jos en Dorthy Elderink. In hun kleine zuivelfabriek maken ze bv. rauwmelkse kefir en rauwmelkse yoghurt van melk van hun eigen koeien. Ook maken zij hangop van kefir en yoghurt.

Kosten zijn € 7,00 p.p.

Vertrek: 14.00 uur vanaf Café Bolscher …… met eigen vervoer.

Aanmelden kan bij Fons Nijhuis (06) 37 28 62 37

Muziekvereniging St. Cecilia Vasse presenteert

“Enjoy the Music”

Op 26 oktober houdt de muziekvereniging St. Cecilia uit Vasse haar najaar concert. Eens in de twee jaar wordt dit concert georganiseerd. De locatie voor het concert is zaal het ‘t Eschhoes te Vasse, een primeur voor de muziekvereniging. De muzikanten van zowel het orkest als de slagwerkgroep zijn al meer dan een jaar bezig met de voorbereiding, waaronder het instuderen van de muziekstukken. Het gaat daarbij niet alleen om muziekstukken die door de hele groep gespeeld worden, ook enkele solisten komen aan bod. Naast deze twee groepen van de vereniging zullen ook artiesten van buiten de vereniging hun muzikale kwaliteit op het podium brengen. Zo zal het dameskoor uit Vasse enkele stukken vertolken en ook de groep Sweet Surrender zal van zich laten horen. Verder zullen de solisten, Ceciel Bolscher, Frederique Geerdink Johannink en Floor Kooij, enkele nummers ten gehore brengen op het concert.

De toegang tot het concert op zaterdagavond 26 oktober is gratis. Het concert start om 20.00u en duurt tot ongeveer 11.30u. De zaal ‘t Eschhoes is open vanaf 19.30u. De muziekvereniging nodigt u van harte uit om het concert, met vele verrassingsacts, te bezoeken. Zoals het thema van het concert al zegt, kom genieten van de muziek.

1 November bedevaart naar Kevelaer

Als Oost Twentse Broederschap gaan we al jaren op 1 november naar Kevelaer, om het processiejaar af te sluiten.                       Op vrijdag 1 november 2019 wordt vanuit Twente weer een bedevaart naar Kevelaer georganiseerd. Deze bedevaart zal begeleid worden door pastores uit de parochie Lumen Christi en uit de Pancratiusparochie. Hoofdcelebrant in de plechtige hoogmis om 10.00 uur in de Basiliek en de sluitingsplechtigheid, is de bisschop van Roermond, Harrie Smeets. Om 11.30 uur zal de bisschop in de Forum Pax Christi de Pauselijke zegen uitreiken. De reiskosten bedragen € 20,– per persoon. Deze reiskosten moeten bij opgave worden voldaan. Voor deze bedevaart kunt u zich opgeven tot 23 oktober bij de broedermeester van uw parochie:                             Ria Kemna  tel. 0541-680294 / Lies a/d Stegge tel. 0541-680720ANDERS VIEREN IN TEKEN VAN KLEUR BEKENNEN.

12 oktober is de volgende viering die in het teken staat van

‘anders vieren’

Dit keer in het teken van ‘kleur bekennen’. Hoe belangrijk is het dat mensen meetellen in onze samenleving, dat ze een stem hebben. Iedere mens is een individu en mag er zijn zoals hij of zij is.

Dit keer zal het koor Ambiënte uit Geesteren de liederen verzorgen, die in het teken staan van kleur bekennen. Liederen die gaan over de weg in het leven vinden, kracht krijgen en ogen openen.

Naast het koor hebben wij dit keer een bijzonder gastspreker, Joey Schothuis uit Beuningen. Joey heeft een bijzonder verhaal te vertellen, hij gaat ons meenemen in het proces van zijn transitie. Jolie is Joey geworden, een verhaal dat gaat over kleur bekennen.

Deze viering zal plaats vinden op zaterdag 12 oktober om 19.00 uur in de kerk van Langeveen. Zet deze datum in uw agenda. Het belooft weer een bijzondere  viering te gaan worden.

Namens de werkgroep anders vieren,

Diaken B. Huitink

Jongerenbedevaart naar Lourdes.

Jongeren gaan naar Lourdes!

Afgelopen werkjaar zijn de vele acties voor de jongerenbedevaart zo geslaagd dat de bedevaart definitief doorgaat. Door de inzet van jongeren en de toezeggingen van fondsen kunnen wij in de meivakantie naar Lourdes. Inmiddels hebben zich 23 jongeren aangemeld, ons doel is om met 30 jongeren naar Lourdes te gaan. Een vijftal jongeren zou graag meewillen, zij zitten dit jaar in hun examenjaar en zijn afhankelijk hoe ze de examens ingaan.

Wij gaan het komende werkjaar de jongeren voorbereiden op de bedevaart. In november is er wederom een info bijeenkomst en zullen wij informatie geven over de bedevaart en het programma. In maart gaan we samen naar het klooster in Denekamp, daar gaan wij ons verdiepen in het verhaal van Lourdes en wat en wie je daar tegenkomt. Wij willen dat de onze jongeren goed voorbereid naar Lourdes gaan.

Uiteraard zal er een goede begeleiding voor de jongeren zijn, er gaan 10 begeleiders mee, wij gaan jongeren toewijzen aan een vaste begeleider.

Op dit moment zijn wij bezig om de busreis, overnachtingen, het programma te regelen. De vertrekdatum is 24 april vroeg in de ochtend, nadat wij de laatste nacht in Nevers  hebben overnacht komen wij 30 april weer thuis.

Misschien zijn er jongeren die belangstelling hebben voor deze bedevaart, er is nog ruimte in de bus, neem dan contact op met Diaken Bert Huitink 06-20432661 of via mail b.huitink@hpancratius.nl

Wat nog noemenswaardig is, er gaan twee bussen, de bus met jongeren, de andere bus is de Lance bus, de bus met zorgpelgrims en pelgrims die nog geheel zelfstandig mee gaan. De aanmeldingen voor de Lance bus moet nog opgestart worden

Jong en oud gaan elkaar ontmoeten in Lourdes, deze bedevaart gaat een bijzondere bedevaart worden.

Hartelijke groeten namens de werkgroep,’

Diaken Bert Huitink

WERELDMISSIEMAAND

De komende Wereldmissiemaand besteden wij bijzondere aandacht aan Noordoost-India. Dit gebied bestaat uit zeven deelstaten die slechts via een smalle doorgang verbonden zijn met het centrale gedeelte van India. De vele bevolkingsgroepen voelen zich vaak tweederangsburgers in hun land. Christenen zijn er vooral onder de inheemse volken.

De katholieke kerk ziet het hier als haar missie om zich in te zetten voor de bescherming van de waardigheid en de rechten van de mensen en voor de bescherming van de schepping en de inheemse bevolking te begeleiden in een samenleving die verandert.

In het noordoosten van India werken nu veel zusters en priesters. Zij helpen om de mensen een beter leven te geven. Bijvoorbeeld door scholen te bouwen en les te geven. Of door naar de bergdorpen in de Hymalaya te gaan en voor de zieken te zorgen. Ook helpen ze de theeplantages en de kolenmijnbouw.

Missio ondersteunt de opbouw van de kerk en pastorale werk in Noordoost-India. Help mee!

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 20 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.

VOORBEREIDING SAMEN TOP 2000 AL IN VOLLE GANG

Op vrijdagavond 10 januari 2020 vindt de vierde editie van Samen Top2000 plaats in de Pancratiuskerk in Albergen. Organisatie en koren zijn al enige tijd druk met de voorbereidingen. In de aanloop naar Samen Top2000 editie 2020 houden wij u van tijd tot tijd op de hoogte.

Het thema van dit jaar sluit aan bij de regenbooggedachte: als ‘anders’ standaard wordt is niets meer ongewoon. Er wordt daarbij stil gestaan bij groepen in onze gemeenschap die niet begrepen worden, die als ‘anders’ worden gezien en die zich daardoor niet zichzelf kunnen of durven voelen. Dat kan bijvoorbeeld zijn vanwege seksuele geaardheid, een verslaving of handicap. Dit is ook in onze gemeenschap een heel actueel thema. Tussen 15 indrukwekkende Top2000 liederen door, gezongen door onze parochiekoren Courage, Cantiamo, Multiple Voices, Cantabilé, Belcanto, Clavis en Nouveau, zullen bijdragen te zien zijn van mensen die met deze thema’s te maken hebben. Een mooie afwisseling dat het geheel weer tot een bijzondere avond zal maken die u niet mag missen!

Hartelijke top 2000 groet,

Werkgroep top 2000.

Diaconaal weekend Heilige Pancratius parochie in het teken van ‘Hart voor boeren’

Het diaconaal weekend van 16 en 17 november aanstaande staat dit jaar in het teken van ‘Hart voor boeren’.

Afgevaardigden van het diaconaal beraad van de parochie en de LTO  hebben dit weekend voorbereid. Tijdens de kinderkerk op zondag 6 oktober j.l. werd aan het thema al aandacht besteedt. Het was daarom ook niet voor niets dat men op locatie vierde. De samenkomst  vond plaats bij het loon- en grondverzetbedrijf van de gebroeders Poppink in Reutum. Ruim vijftig kinderen met ouders, opa’s en oma’s, waren aanwezig.

Jeugdkerk: Op 16-11 gaat de jeugdkerk op bezoek bij een melkveebedrijf.

Rock Solid: Rock Solid gaat op bezoek bij diverse boerenbedrijven. Groepjes van vijf  à zes deelnemende jongeren zoeken zelf contact met een boerenbedrijf om een afspraak te maken. Er zijn elf bedrijven die hun medewerking hieraan verlenen.

Vervolgens maken de jongeren een verslag van deze activiteiten. Benieuwd naar hun ervaringen? Kom dan in het weekend van 16 en 17 november naar één van onze parochiekerken. Daar kunt u hun ervaringen horen en met hen in gesprek gaan.

Na de vieringen in alle kerken wordt er koffie/ thee geschonken met een heerlijke verrassing die u wordt aangeboden door diverse bedrijven.

Versiering kerk: Ook de kerken zullen worden versierd door onder andere de LTO.

Vieringen: Het thema van de viering is: ‘Is de oogst zo gewoon?’ De LTO is vertegenwoordigd tijdens de vieringen. In het vakblad ‘Nieuwe Oogst’ Vakblad LTO en op de website LTO zal ook aandacht worden besteed aan het diaconaal weekend.

Scholen: Alle basisscholen in de parochie hebben toegezegd een diaconale doek te maken dat het boerenbedrijf uitbeeldt. Deze doeken worden in de kerken opgehangen.

Hebt u hart voor boeren, bent u nieuwsgierig geworden of wilt u de boeren een hart onder de riem steken? Wees dan van harte welkom in een van onze vieringen.

Lijkt het je leuk om mee te doen met Rock Solid of met de jeugdkerk, neem dan contact op met b.huitink@hpancratius.nl  Voor alle andere vragen en informatie kunt u contact opnemen met j.meupelenberg@hpancratius.nl

We zien uit naar uw, naar jouw komst.

Mede namens de werkgroep diaconaal weekend, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

Telefoon: 06-20486904

Beste parochianen,

We kijken zeer voldaan terug op een prachtige Samenloop voor Hoop, waarin verbondenheid en saamhorigheid volop te ervaren was. Onderstaand gedicht nodigt ons uit om daar elke dag vorm aan te geven.

Elke dag is een uitnodiging

Elke dag is een uitnodiging om goed te zijn voor jezelf, om jezelf op te bouwen.

Elke dag is een uitnodiging om jezelf te oefenen, in waardering voor dit leven, in waardering voor je kunnen.

Elke dag is een uitnodiging om je te verwonderen, over zoveel goeds in anderen, over zoveel verlangen naar liefde.

Elke dag is een uitnodiging om tijd te nemen voor zorg, om aandachtig te leven.

Elke dag is een uitnodiging om intenser te leven dan nodig is, om meer te horen dan gisteren.

Elke dag is een uitnodiging om elkaar te bemoedigen,

om te bouwen aan een wereld van liefde.

Elke dag is een uitnodiging om zin te geven aan dit leven.

Wie op deze uitnodiging ingaat, zal steeds meer van het leven houden.

Wie zich laat uitnodigen, leert over grenzen heen te zien.

Hartelijke groet,

Christianne Saris Pastoraal werker

Zondag 29 september 09.00 uur Woord- en Communiering (Oogstdankdag) m.m.v. het Dames- en Herenkoor.

Voorganger: Diaken Huitink.

Int.: Dionne Meijer-Boswerger, Truus Wenneger-Meijer.

Woensdag 2 oktober 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

5-6 oktober Werelmissiedag voor de kinderen.

Zaterdag 5 oktober 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Huisman.

Jaarg.: Siny Dijkers-Koopman, Herman Wenneger, Johanna Weersink-Slaathuis, Truus Kamphuis-Boswerger.

Int.: Pastor Hein Booijink, Bennie Droste, Gerard en Truus Kamphuis-Boswerger, Hein Meijer, Jan en Jos Weersink.

Zondag 6 oktober om 10.00 uur Kinderkerk met een viering op locatie, nl. loonbedrijf Poppink in Reutum

 Woensdag 9 oktober 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

 Zondag 13 oktober 09.00 uur Woord- en Communieviering (Mariaweekend) m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastor Thöni.

Int.:  Herman Wenneger, Truus Wenneger-Meijer, Manny Sanderink-Weernink, Hein Meijer, Jan en Jos Weersink, Bennie en Annie Bossink-Booijink.

KOREN

Za. 5 okt.. 19.00 uur: Herenkoor.

Zo. 13 okt. 09.00 uur: Dameskoor.

LECTOREN

Za. 5 okt. 19.00 uur: Ronnie Booijink.

Zo. 13 okt. 09.00 uur: Johan Steggink.

ACOLIET

Za. 5 okt. 19.00 uur: Hennie Engbers.

Zo. 13 okt. 09.00 uur: Geen.

COLLECTANTEN

Za. 5 okt. 19.00 uur: Gerard Alberink, Gerard v/d Aa.

Zo. 13 okt. 09.00 uur: Jan Veldhuis, Ben Demmer.

 

KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.

Za. 5 okt. 19.00 uur: Johan Veldhuis.

Zo. 13 okt. 09.00 uur: Jan Veldhuis.

SPREEKUUR

Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Gerard Rikhof, tel. nr. 0541-680201.

COLLECTE

Plaatsengeld 15 sept.  €         67,00    Eigen kerk 15 sept.     €      35,65

Plaatsengeld 21 sept.  €         26,10    Eigen kerk 21 sept.     €      24,15

Avondwake/uitvaart Truus Wenneger-Meijer                      €    468,09

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 29 oktober zal vanaf 08.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk de Hooidijk. De contactpersoon voor deze wijk is Lidy Westerhof tel. nr. 680575.

 Nieuws van de budgethouder:

Binnenkort zullen de afschrijvingen voor het Locatienieuws (10 euro voor het maken van het blad en het onderhoud van de website) en voor de kerkradio (60 euro) weer van uw rekening worden afgeschreven. De kosten voor de kerk-tv worden centraal vanuit Tubbergen verrekend.

Activiteiten Zonnebloem Vasse-Mander-Hezingen

Donderdag 3 oktober a.s. staat een bezoek gepland aan de kasteeltuinen van Twickel in Delden. Onder deskundige leiding zullen we ca. 1,5 uur lang worden rondgeleid door deze prachtige tuinen. Na afloop van de rondleiding is er in de Orangerie (gelegen op het terrein van Twickel) tijd voor koffie, inclusief iets lekkers. Het vertrek naar Delden is uiterlijk 13.00 uur vanaf de kerk en leden van de werkgroep zullen het vervoer regelen. Om ca. 16.30 uur zullen we weer terug zijn in Vasse en er zijn geen kosten aan deze activiteit verbonden. Tot uiterlijk 30 september kunnen belangstellende zich opgeven bij Els Veer (tel. 0541-680521).

Donderdag 14 november a.s. wordt voor de gasten van de Zonnebloem Regio Almelo e.o. een ontspanningsmiddag georganiseerd.                                                                                                                Plaats:                         Zaal Kottink te Geesteren                                                                                                          Aanvang:            13.30 uur        Einde: 16.30 uur                                                                                            Kosten:         € 12,50 p.p.                                                                                                                                  Tijdens deze middag zal er een optreden wordenverzorgd door het “Combo à la Carte” uit Albergen. Het belooft een gezellige middag te worden met zang en muziek uit de jaren 60, 70, 80 en 90.  Er is bij binnenkomst koffie/thee met gebak en in de pauze wordt iedereen getrakteerd op een drankje en hapje.                                                                                     \

Tot uiterlijk 6 oktober kunnen belangstellenden zich opgeven bij Els Vee(tel. 0541-680521).

Werkgroep Zonnebloem Vasse-Mander-Hezingen

 KBO Bezoek aan Tuinen van Twickel

Donderdag 3 oktober a.s. bezoekt de Zonnebloem Vasse het Huispark van kasteel Twickel. Met oranjerie, kasteeltuinen, wildbaan en omringend park. Alles is voor 95% bereikbaar met de rolstoel. Ook leden van de Zonnebloem en KBO Vasse, als ook de bezoekers van de Dorpshuiskamer Vasse zijn van harte uitgenodigd.

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Vertrek: 13.00 uur vanaf de kerk in Vasse.

Opgeven kan bij Tonny Rolefes (0541 680595).

KBO Vasse bezoekt Raw Milk Company in De Lutte

Donderdag 17 oktober a.s. gaat de KBO Vasse naar Raw Milk Company in De Lutte, waar we een kijkje mogen nemen in het bedrijf van Jos en Dorthy Elderink. In hun kleine zuivelfabriek maken ze bv. rauwmelkse kefir en rauwmelkse yoghurt van melk van hun eigen koeien. Ook maken zij hangop van kefir en yoghurt.

Kosten zijn € 7,00 p.p.

Vertrek: 14.00 uur vanaf Café Bolscher.

Aanmelden kan bij Fons Nijhuis (06) 37 28 62 37

 

ACTIVITEITENKALENDER

OKTOBER 2019

02        Bezoek Manderhoevenen de Pompoenerie Twente (KPOV)

06        F-jeugd oplopen wedstrijd Dames 1 (Handbal)

07        Wandelen om 19.00 uur, start vanaf het Eschhoes (Vasse
Vitaal)

09        Dorpshuiskamer met aansluitend Open Eettafel

14        Wandelen om 19.00 uur, start vanaf het Eschhoes (Vasse
Vitaal)

17        Excursie naar “Raw Milk Company” in De Lutte (KBO)

21        Wandelen om 19.00 uur, start vanaf het Eschhoes (Vasse

Vitaal)

23        Dorpshuiskamer

25        Fietsen om 13.30 uur, vertrek Eschhoes (Vasse Vitaal

28        Wandelen om 19.00 uur, start vanaf het Eschhoes (Vasse

Vitaal)

NOVEMBER 2019

04        Wandelen om 19.00 uur, start vanaf het Eschhoes (Vasse
Vitaal)

02        Allerzielen

06        Dorpshuiskamer met aansluitend Open Eettafel

06        Casino-avond, georganiseerd door de Scouting (KPOV)

11        Wandelen om 19.00 uur, start vanaf het Eschhoes (Vasse Vitaa

16        Start kaartverkoop toneelvoorstelling bij fam. Borggreve (Toneelver.)

16        Elfde van de Elfde; aftreden prins Ronny en sik Clemens en schoolprins Niek en schoolprinses Eefke 20.30 uur bij café Bolscher (carnavalsvereniging)

18        Wandelen om 19.00 uur, start vanaf het Eschhoes. Na afloop lezing van de Raw Milk Company (Vasse Vitaal)

20        Dorpshuiskamer

21        Plus Pub Quiz 14.00 uur café Bolscher (KBO)

25        Wandelen om 19.00 uur, start vanaf het Eschhoes (Vasse Vitaal)

28      Toneelvoorstelling 20.00 uur bij tante Sien; ook voor KBO-leden (Toneelvereniging)

29        Wandelen om 19.00 uur, start vanaf het Eschhoes (Vasse Vitaal)

29        Toneelvoorstelling 20.00 uur bij tante Sien (Toneelvereniging)

30        Toneelvoorstelling 20.00 uur bij tante Sien (Toneelvereniging)

 WERELDMISSIEMAAND

De komende Wereldmissiemaand besteden wij bijzondere aandacht aan Noordoost-India. Dit gebied bestaat uit zeven deelstaten die slechts via een smalle doorgang verbonden zijn met het centrale gedeelte van India. De vele bevolkingsgroepen voelen zich vaak tweederangsburgers in hun land. Christenen zijn er vooral onder de inheemse volken.

De katholieke kerk ziet het hier als haar missie om zich in te zetten voor de bescherming van de waardigheid en de rechten van de mensen en voor de bescherming van de schepping en de inheemse bevolking te begeleiden in een samenleving die verandert.

In het noordoosten van India werken nu veel zusters en priesters. Zij helpen om de mensen een beter leven te geven. Bijvoorbeeld door scholen te bouwen en les te geven. Of door naar de bergdorpen in de Hymalaya te gaan en voor de zieken te zorgen. Ook helpen ze de theeplantages en de kolenmijnbouw.

Missio ondersteunt de opbouw van de kerk en pastorale werk in Noordoost-India. Help mee!

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 20 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.

Uitnodiging kinderkerk

Beste peuters, kleuters en (groot)ouders,

De kinderkerk in onze parochie kent het afgelopen jaar een stijgende lijn, vele ouders met kinderen weten de kinderkerk te vinden. Kinderen vanaf 2 jaar zijn welkom. Het verhaal van de bijbel wordt vertelt op een ontspannende manier via beelden op een scherm.

Het werkjaar begint op zondag 6 oktober om 10.00 uur met een viering op locatie, nl. loonbedrijf Poppink in Reutum. Een bijzondere locatie waar wij te gast zijn. We staan stil bij toer de boer, bij de vele mooie bedrijven in onze parochie die zorgen voor de aarde, zorgen voor ons voedsel, bedrijven die onmisbaar zijn in onze samenleving. Als je tussen de 2 en 6 jaar bent, ben je van harte welkom met je (groot)ouders! Je oudere broers en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen. Naast het Bijbelverhaal besteden we aandacht aan bidden en het iets over hebben voor een ander, maar we hopen vooral dat het gezellig wordt voor alle kindjes! De viering duurt ongeveer een half uur waarna we met iedereen nog wat drinken. De data van de vieringen voor het komende werkjaar staan op een nieuwe flyer, u kunt deze meenemen bij deze 1e viering of u kunt deze vanuit de kerk meenemen.

Met vriendelijke groet, De werkgroep Kinderkerk

Stefanie Poppink, Linda Waaijer, Ellen Kloosterman en Dorien Olde Hengel, Diaken Bert Huitink (06-20432661)

Jeugdkerk opent werkjaar met theatervoorstelling Kees Posthumus.

Zaterdagmiddag 14 september werden kinderen en ouders meegenomen naar de wereld van verhalen. De groep was niet heel groot maar voor een kleine 30 man werd er een prachtige voorstelling gegeven waar kinderen ademloos zaten te luisteren.

Hoe ontstond er eigenlijk geluid op aarde en welke geluiden heeft God allemaal bedacht?

Het verhaal van krekel en de schildpad werd samen met de kinderen vorm gegeven. Er kwam een paard, hond, kip en jachtluipaard voorbij. Niemand wilde de krekel helpen. Gelukkig had de schildpad een sterk schild op zijn rug en mocht krekel mee. En hoe ging het verhaal ook al weer van Jezus in de boot op zee? Er stak een storm op. Paniek of juist rustig blijven.

De middag werd gezellig afgesloten met een broodje knakworst.

Ook zin om de volgende keer te komen? We gaan samen de boer op. ‘Tour de boer’ staat gepland op zaterdagmiddag 16 november. Graag tot dan.

Programma uitreiking Ariënsprijs 12 oktober te Deventer

De Ariëns Prijs voor Diaconie 2019 wordt op 12 oktober voor de zesde keer uitgereikt. Tot 10 oktober kan nog gestemd worden voor de publieksprijs. Op dit moment worden de boekjes ‘Je moet het zien’ verspreid binnen het Aartsbisdom Utrecht. Hierin staan alle 31 genomineerden voor de Ariëns Prijs voor Diaconie beschreven. Ook bevat deze bundel een theologisch commentaar door de jury. Inmiddels is ook het programma van de dag vastgesteld.

De prijsuitreiking vindt plaats in het Titus Brandsmahuis (Titus Brandsmaplein 2 Deventer). De toegang van deze dag is gratis, in verband met de lunch graag aanmelden bij: info@dkci-utrecht.nl.

Programma

 • Vanaf 10.00 uur staan koffie en thee klaar
 • 10.30 uur: Opening met aansluitend openingsviering, mgr.
 •        Th. Hoogenboom en leden van de jury
 • 10.45 uur: Interview Diaconie en vieren door Ellen Hogema
 •        met twee diaconale initiatieven
 • 10.55 uur: Muzikaal intermezzo verzorgd door
 •        inloophuiskoor Sint Maarten Arnhem
 • 11.00 uur: ‘Je moet het zien, theologische reflectie op de              diocesaan diaconaal werker DKCI, tevens lid van de jury
 •              voorgedragen diaconale in initiatieven’, drs. Hans Oldenhof,
 • 11.20 uur: Interview Diaconie en Werken van Barmhartigheid
 •        door Ellen Hogema met twee initiatieven
 • 11.30 uur: Interview Diaconie en Ontmoeting door Ellen
 •        Hogema met twee initiatieven
 • 11.40 uur: Muzikaal intermezzo door het Internationaal koor
 •        parochie Lelystad
 • 11.50 uur: De diaconale carrousel: 7 diaconale initiatieven        organisatoren te bezoeken
 •        presenteren hun werk en er is gelegenheid de stands van de
 • 12.30 uur: Lunch met op de achtergrond live muziek door de
 •        aanwezige koren
 • 13.15 uur: Heropening door Hub Crijns, vice-voorzitter
 •        Ariëns-Comité en voorzitter jury
 • 13.20 uur: Interview Diaconie op allerlei manieren door Ellen
 •        Hogema met twee diaconale initiatieven
 • 13.30 uur: Uitreiking van de Ideeënprijs Ariëns Prijs voor
 •        Diaconie 2019 door Hub Crijns
 • 13.40 uur: Uitreiking Publieksprijs Ariëns Prijs voor Diaconie
 • 2019 door Yvonne Schneider DKCI
 • 13.50 uur: Uitreiking tweede Prijs Ariëns Prijs voor Diaconie
 • 2019 door mgr. Th. Hoogenboom
 • 14.00 uur: Uitreiking winnaar Ariëns Prijs 2019 door mgr.
 • Th. Hoogenboom
 • 14.10 uur: Uitreiking van de Ariëns Prijs plaquettes aan alle sponsors en fotoshoot op het podium
 • diaconale initiatieven, de juryleden, bestuur DKCI, bisschop,
 • 14.25 uur: Feestelijke afsluiting
 • 15.00 uur: Einde programmaPer trein: station Deventer-Colmschate, het Titus Brandsmahuis ligt naast het station.
  Met de auto: Sinds de gewijzigde verkeerssituatie is het handig om als adres in de navigatie in te geven: Doornenburg 384, Deventer. U wordt dan tot aan het gebouw geleid.
 • Routebeschrijving

 THEMACONCERT ‘MOEDER AARDE’ (reprise)

Na het overweldigende succes van 18 november 2018 in de Plechelmuskerk te Saasveld, voert koor Da Capo op zondag 13 oktober opnieuw het themaconcert ‘Moeder Aarde’ uit, in de St. Simon en Judaskerk te Ootmarsum. ‘Moeder Aarde’

De aarde: de grond van ons bestaan. Wij leven erop en maken er deel van uit. Vol verwondering en verbazing genieten wij van de natuur en maken gebruik van de aarde. Maar ook misbruik en uitbuiting met grote gevolgen: Vernietiging, natuurrampen, honger, uitsterven…..De aarde heeft geen mensen nodig, maar mensen hebben de aarde nodig!!

Rondom dit thema heeft Da Capo een mooie keuze uit haar liedrepertoire gemaakt en hierbij een passende beeldpresentatie gecreëerd. Het is een sfeervol concert waarbij de muziek en de beelden elkaar versterken. Da Capo is een gemengd (pop)koor met een breed repertoire; met de nadruk op lichte popsongs (maar ook licht klassiek). Dirigente: Resy Weernink.  Piano: Josephien Havinga. Drum: Anne Boswinkel                                                             Zondag 13 oktober 15.00 uur in de St. Simon en Judaskerk, Ootmarsum. De kerk is vanaf 14.30 open voor publiek.       Entree: € 5,00 (contant te betalen bij binnenkomst)                    Wij hopen velen van u te ontmoeten. Da Capo.

HOE COMBINEER IK DE ZORG VOOR MIJN NAASTE MET MIJN WERK? (mantelzorg en werk)

UITNODIGING BIJEENKOMST DINSDAG 8 OKTOBER 2019

Wil je meer weten over hoe je je mantelzorg- en werktaken kunt combineren en daarnaast ook energiek kan blijven? Of ben je benieuwd naar de wettelijke- en bedrijfsspecifieke regelingen waar je gebruik van kunt maken? Dan ben je van harte welkom op de bijeenkomst die Stichting  Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD) organiseert in samenwerking met ‘Jong en Veer, mantelzorg in bedrijf’.

Edith Harmsen en Nicolet Plegt, mantelzorgconsulenten, en Gretha van der Veer geven je informatie over de combinatie werk en mantelzorg en kunnen je vragen beantwoorden.

Daarnaast ontmoet je andere werkende mantelzorgers en wisselen we ervaringen met elkaar over de combinatie werk en mantelzorg: We bespreken ook oplossingsmogelijkheden op en buiten het werk. Ervaringen delen en tips rondom communicatie naar collega’s en leidinggevenden komen deze avond ook aan bod!

De bijeenkomst vindt plaats op een historische plek, namelijk het voormalige Commanderieterrein in Ootmarsum ligt de sfeervolle Gasterij Oatmössche. Aan de ene kant van de gasterij vind je bierbrouwerij Othmar Bier waar het heerlijke Othmar bier gebrouwen wordt en aan de andere kant ligt het Openluchtmuseum Ootmarsum. Op deze locatie vindt de bijeenkomst plaats. Naast koffie met wat lekkers erbij, volgt er nog een lekker biertje of iets anders.

We hopen je te zien!

Datum: Dinsdag 8 oktober 

Tijdstip: 19.30 uur tot 21.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)

Locatie: Gasterij Oatmössche, Commanderieplein 3 te Ootmarsum

Aanmelden kun je doen bij SWTD tot uiterlijk 30 september bij e.harmsen@swtd.nl of n.plegt@swtd.nl. Bellen kan ook: 06-38594369 of 06-38275388.

Edith Harmsen en Nicolet Plegt Mantelzorgconsulenten

 

Colofon beheercommissie (voorheen locatieraad) Vasse

Jos Olde Loohuis, voorzitter, j.oldeloohuis@canisius.nl,

tel. 06-13263777;

Bernadette Weersink, budgethouder, bimweersink@gmail.com,

tel. 06-22563352 of 0541-680233;

secretariaat: secretaris.vasse@hpancratius.nl ;

Jan Lansink, gebouwenbeheer, jjs.lansink@gmail.com

tel.06-13150513

Annet Lansink, algemeen lid, familielansink@outlook.com,

tel. 06-30911607

Elise Booijink, algemeen lid, booij365@gmail.com ,

tel. 06-23644347;

 Centraal secretariaat H. Pancratius parochie

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Bereikbaar op :

dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur

donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

 Colofon pastores

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Maandag afwezig

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.

Telefoon: 06-52648770

E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl

 1. Nguyen Ngoc Linh, priester

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo.

Telefoon: 0546-873936

E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Maandag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@hpancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20486904

E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Woensdag en vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

‘Vrede verbindt over grenzen’

Beste parochianen,

Van 21 t/m 29 september 2019 organiseert PAX dé nationale actieweek voor vrede. Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. Zeker in een tijd van verharding in onze samenleving en non-stop geweld elders. Maar het kan anders. Durven wij over onze eigen grenzen heen te stappen en de ander tegemoet te treden? Ook als is hij of zij anders? Vele mannen en vrouwen, kinderen en gezinnen zijn gevlucht omdat hun leven werd bedreigd. ‘Als we de grens maar over zijn, dan zijn we veilig’, wordt vaak gedacht. Maar niets is minder waar. Ook in dat vreemde land worden ze na gekeken, nagewezen, of vervolgd. Of men wordt vastgezet in een opvangkamp met grote hekken eromheen. Gevangenen in een land van vrede. En áls je geluk hebt kom je vervolgens in een land terecht waar je een verblijfsvergunning krijgt. En dan nog ben je er niet en moet je vele ‘grenzen’ over. Grenzen van een andere cultuur, van een ander geloof en andere eetgewoontes. Je kunt ermee in gevecht komen maar het kan je ook ‘openbreken’ en ruimte geven. Over grenzen heen gaan, dit geldt niet alleen voor de vluchteling, de statushouder, het geldt evenzeer voor de autochtone inwoner van stad of dorp. Op woensdagavond 25 september houdt aalmoezenier J.P.Thöni een lezing over het thema: ‘Vrede verbindt over grenzen’. Vervolgens is er gelegenheid om met hem en met elkaar, in gesprek te gaan. Deze avondbijeenkomst is in plaats van de jaarlijkse vredesbijeenkomst bij de Kroezenboom.  De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Protestantse Kerk in Tubbergen, Hattinkstraat 2. Wees welkom!   Mede namens de leden van de oecumenische werkgroep vredesweek.

Jacqueline Meupelenberg, Pastoraal Werker.

Zondag 15 september 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Jaarg.: Jan Joseph Wigger.

Int.:  Jan Hulskotte, Truus Wenneger-Meijer, o.o. Wigger-Booijink en Theo.

Woensdag 18 september 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

 Donderdag 19 september 14.00 uur Opening KBO-jaar met Orgelspel.

Voorganger: Pastor Meupelenberg.

Int.: overl.leden van de K.B.O.Zaterdag 21 september 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastor Linh.

Jaarg.: Johan Hulsmeijers, Ria Braakhuis-Kamphuis.

Int.: Ben en Marie Hansté-Alberink, Hein Meijer, Jan en Jos Weersink, Harrie Booyink, Harrie Groothuis, Siny Dijkers-Koopman, Truus Wenneger-Meijer.

 Woensdag 25 september 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

 Zondag 29 september 09.00 uur Woord- en Communiering (Oogstdankdag) m.m.v. het Dames- en Herenkoor.

Voorganger: Diaken Huitink.

Jaarg.: Herman Nijhuis.

Int.: Herman Wenneger, Manny Sanderink-Weernink, Ben en Marie Hansté-Alberink, Hein Meijer, Jan en Jos Weersink, Jan Oude Luttikhuis, Mieke Hamse, Harrie Booyink, Annie Bossink-Booijink (nms. de K.B.O.), Minie Arends-Veelers, Jan Hulskotte.

KOREN

Do. 19 sept. 14.00 uur: Orgelspel Riet Lenferink.

Za. 21 sept.. 19.00 uur: Herenkoor.

Zo. 29 sept. 09.00 uur: Dames- en Herenkoor.

LECTOREN

Za. 21 sept. 19.00 uur: Marieke Hansté.

Zo. 29 sept. 09.00 uur: Ben Demmer.

ACOLIET

Za. 21 sept. 19.00 uur: Geen.

Zo. 29 sept. 09.00 uur: Geen.

COLLECTANTEN

Za. 21 sept. 19.00 uur: Gerard v/d Aa, Gerard Alberink, Harrie Pegge.

Zo. 29 sept. 09.00 uur: Ben Demmer, Harrie Kemna.

 KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.

Do. 19 sept. 14.00 uur: Johan Steggink.

Za. 21 sept.. 19.00 uur: Jan Veldhuis.

Zo. 29 sept.. 09.00 uur: Johan Steggink.

SPREEKUUR

Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Gerard Rikhof, tel. nr. 0541-680201.

COLLECTE

Plaatsengeld 1 sept.    €         geen     Eigen kerk 1 sept.         €       geen

Plaatsengeld 7 sept.    €         53,90    Eigen kerk 7 sept.       €      28,00

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 17 september zal vanaf 08.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk de Hanstiehook/DKW. De contactpersoon voor deze wijk is Ine Bouhuis tel. nr. 680143.

OVERLEDEN

Dinsdag 3 september is op 96-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan Anna Geertruida Wenneger-Meijer van de Boakenkampsweg 10a te Vasse. Voor Truus heeft dinsdag 10 september de plechtig gezongen uitvaartviering plaatsgevonden waarna ze te ruste is gelegd op ons parochieel kerkhof.

Ruimen van graven kerkhof Vasse (2019)

Elk jaar zijn er wel graven waarvan de grafrechten afgelopen zijn en men deze niet meer wil verlengen . Het is de bedoeling om de grafstenen van deze graven jaarlijks in september te verwijderen, ruim vóór Allerzielen. Dit jaar vindt dat plaats in week 39 (maandag 23 tot zaterdag 28 september) door Stefan Groeneveld. Alle betrokkenen zijn hiervoor benaderd, hebben hun toestemming verleend en aangegeven of zij nog interesse hebben in de grafsteen. Overigens wordt alleen de steen verwijderd, er wordt niet gegraven. De onderhoudsploeg van het kerkhof zal eventueel achtergebleven gaten weer opvullen met  grond. Mochten er nog vragen zijn dan kan men contact opnemen met Annet Lansink (06 – 309 11 607) van de Beheerscie. Vasse of Andre Lummen (06 – 538 70 909).

WIJZIGING WEEKENDVIERINGEN PER 1 DECEMBER

Beste parochianen,

Graag vragen wij jouw aandacht voor het volgende: met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar d.i. 1 december 2019 zal een aantal veranderingen optreden in het rooster van de weekendvieringen. In de afgelopen maanden zijn diaken Bert Huitink en ondergetekende – op elke locatie afzonderlijk – in gesprek geweest met vertegenwoordigers van verschillende werkgroepen, koren, commissies en parochianen. Het thema ‘weekendvieringen’ is daarin onderwerp van gesprek geweest en heeft een brede aanleiding. In het jaar 2017 heeft er over een periode van drie maanden een onderzoek plaatsgevonden naar het aantal kerkbezoekers. Uit de verzamelde gegevens valt te concluderen dat in onze H. Pancratius parochie slechts 5% van de parochianen onze weekendvieringen bezoekt. Dit geringe percentage kan vragen oproepen wanneer het in verhouding wordt gezien met de andere verantwoordelijkheden die de leden van het pastorale team hebben en de kosten die elke viering óók met zich meedraagt. Daarnaast hebben wij rekening te houden met de kwetsbaarheid van onze voorgangers en vrijwilligers; in bepaalde situaties zijn grenzen al bereikt. Eveneens hebben wij het moment in aanmerking te nemen waarop pastor Linh met emeritaat gaat (mei 2020) – zijn beschikbaarheid voor de weekendvieringen komt dan in een andere verhouding te staan.

Dit alles heeft gemaakt dat het onze verantwoordelijkheid is om de organisatie van de weekendvieringen ter sprake te brengen. Na de consultatieronde in februari en maart, heeft dit geresulteerd in een besluitvorming binnen het pastorale team, die ook teruggekoppeld is aan de betrokkenen in de maanden juni en juli.

Hoe ziet met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar het rooster van weekendvieringen eruit? Er wordt uitgegaan van een basisrooster voor vier weekenden (over de invulling in een vijfde weekend wordt nog nagedacht), per locatie:

 • Twee weekenden per maand worden ingevuld door leden van het pastorale team.

Er wordt getracht om één daarvan een eucharistieviering te laten zijn.

 • De keuze over de invulling van de andere twee weekenden maakt de locatie zelf.

Er kan besloten worden om één of twee weekenden geen viering te houden ofwel deze in te vullen met een woord- en communieviering door een lid van de werkgroep vrijwillige voorgangers.

Zoals de naam ‘basisrooster’ al impliceert, zullen er natuurlijk altijd bijzonderheden zijn (zoals vieringen van de Eerste H. Communie of H. Vormsel, kerkelijke feestdagen en themaweekenden) die dit basisrooster doen veranderen. Niettemin hopen wij dat met deze veranderingen meer ruimte komt voor andere pastorale verplichtingen en nieuwe initiatieven, voor de opbouw van onze H. Pancratius parochie.

Bij vragen en/of opmerkingen zijn wij graag voor u beschikbaar.

Met een hartelijke groet,

Namens het pastorale team H. Pancratius,

Pastoor Casper Pikkemaat

KBO Vasse

Opening nieuwe seizoen 2019 / 2020

Op donderdag 19 september a.s. om 14.00 uur beginnen het nieuwe seizoen met een Viering in de kerk. Aansluitend gaan wij naar Café Bolscher, waar U verwelkomd wordt met een kop koffie.

Na de koffie vertelt Ton Jacobs – de broer van onze voorzitter – over 24-uurs thuiszorg, welke mogelijkheden er zijn wanneer u thuis behoefte heeft aan extra zorg en ondersteuning,

Reden genoeg om deze middag niet te missen.

 Ariëns publieksprijs

parochianen, u kunt nog stemmen voor de Ariëns publieksprijs.

Deze prijs wordt uitgereikt aan één van de 31 genomineerde projecten die ten dienste staan aan het lichamelijk en/ of geestelijk welzijn van mensen. Zij doen dat uit Christelijke naastenliefde.

Tot en met 30 september kan er op de website van de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (www.dkci-utrecht.nl) gestemd worden voor de Publieksprijs. Alle 31 projecten worden daarop beschreven. De Ariënsprijs voor Diaconie en de Publieksprijs worden uitgereikt op 12 oktober in Deventer. Stem op een van de drie projecten uit onze parochie opdat zij de publieksprijs in ontvangst mogen nemen.

ZE ZIJN HET WAARD!

1) Kearls unne mekaar
2) Oecumenisch vredeswerkgroep Kroezeboom
3) Missionair werker Inge Kuiphuis

Succes met stemmen, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

Nieuws Historische Kring Vasse Mander Hezingen.

Het Drieschichtige Markeboek rolt momenteel van de drukpersen. Op 24 september worden de boeken aangeleverd. Zaterdag 28 september vindt de presentatie plaats in zaal Kottink te Geesteren. Iedereen is van harte welkom bij deze presentatie.

In de week na de presentatie worden de boeken bij de donateurs aan huis gebracht. Mocht iemand niet thuis zijn dan krijgt u een brief in de bus waarop vermeld staat waar u het boek dan kunt afhalen.

Programma presentatie Markeboek Drieschicht

Zaterdag 28 september 2019

Vanaf 13.30 uur         Inloop

14.00 – 14.15 uur       Opening en totstandkoming Markeboek     (Johan  Steggink)

14.15 – 14.30  uur       De 4 heemkunde groepen   (Johan Steggink)

14.30 – 14.50  uur       Inhoud van het boek (Henk Koop)

14.50 – 15.05  uur       Pauze

15.05 – 15.25  uur       Landschapsgeschiedenis en het markeboek    (Harm Smeenge)

15.20 – 15.30  uur       Markeboek Heemkunde Langeveen

15.30 – 15.45  uur       Uitreiking eerste exemplaren en sluiting door Johan Steggink

15.45 – 16.00 uur       Uitgifte boeken aan de aanwezigen en verkoop boeken

16.00 – 16.15  uur       Gelegenheid tot napraten en nog een drankje

De presentatie van het Markeboek Drieschicht vindt plaats bij:

Café Zaal Kottink, Dorpstraat 36, 7678 AW Geesteren
0546 632 230  Ingang parkeerplaats naast Café Zaal Kottink.

Lezing over vrede door aalmoezenier J. P. Thöni

De vredesweek vindt dit jaar plaats van 21 tot 30 september 2019 Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. Zeker in een tijd van verharding in onze samenleving en non-stop geweld elders. Maar het kan anders.  Sterker nog, dat gebeurt al!

Iedereen kan namelijk iets voor vrede doen!

Met die gedachte organiseert PAX ieder jaar de nationale Vredesweek en komt men in heel Nederland in actie voor vrede.      De oecumenische werkgroep vredesweek van de Heilige Pancratius parochie en de PKN kerk Tubbergen organiseren een avond over vrede. Het thema van deze vredesbijeenkomst is:                     “Vrede verbindt over grenzen”. Op woensdagavond 25 september houdt aalmoezenier J.P.Thöni een lezing over dit thema. Vervolgens is er gelegenheid om met hem en met elkaar, onder genot van koffie of thee, in gesprek te gaan. Deze avondbijeenkomst is in plaats van de jaarlijkse vredesbijeenkomst bij de Kroezenboom.                       De Bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Protestantse Kerk in Tubbergen, Hattinkstraat 2. Wees welkom! Leden oecumenische werkgroep vredesweek.

Kinderkerk, Jeugdkerk en Rock Solid begint aan nieuw werkjaar,

De eerste schoolweek zit erop, het dagelijks levensritme wordt weer opgepakt. In de kerk komen werkgroepen weer op gang, het nieuwe werkjaar is weer begonnen. De kinderkerk, Jeugdkerk en Rock Solid gaat weer beginnen. De werkgroepen zijn op sterkte, de kinderkerk heeft een nieuwe werkgroep van vier vrijwilligers, de Jeugdkerk heeft zich versterkt met een tweetal nieuwe vrijwilligers, Rock Solid is uitgebreid met een drietal vrijwilligers. In totaal gaan zich het komende werkjaar twintig vrijwilligers zich inzetten voor de kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid. Daar mogen wij als parochie trots op zijn. Er staan weer verschillende activiteiten op het programma, daarvoor zijn flyers gemaakt die u achter in de kerk kunt vinden, via parochiebladen en sociale media kunt u ons volgen, worden gezinnen, kinderen en jongeren uitgenodigd om deel te nemen. De kinderkerk gaat op 6 oktober om 10.00 uur beginnen met een viering op locatie, dit jaar gaan wij starten bij Loonbedrijf Poppink in Reutum. De Jeugdkerk opent op zaterdag 14 september in de dagkapel van Geesteren, deze middag zal Kees Posthumus komen met een voorstelling over Bijbelverhalen. Deze middag begint om 17.00 uur in de dagkapel van Geesteren. Gezinnen, kinderen kunnen zich opgeven via de mail: jeugdkerk@hpancratius.nl Rock Solid opent het werkjaar op vrijdag 13 september met een sport en spelavond in Fleringen, waarbij de jongeren de strijd tegen ouders aangaan. Deze avond zal er informatie gegeven worden over het nieuwe werkjaar. De kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid hebben eigen mail adressen, mail adressen voor aanmeldingen, u kunt via de mail u vragen stellen. kinderkerk@hpancratius.nl, jeugdkerk@hpancratius.nl,  rocksolid@hpancratius.nl

Kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid leeft, wij willen kinderen, gezinnen en jongeren betrekken bij geloof en de kerk. Dat proberen wij te doen door het geloof aan te bieden, daarbij wij sluiten aan in leefwereld van kinderen en jongeren. Daarvoor zijn wij afhankelijk van ouders, wij hopen dat gezinnen en jongeren tijd maken voor geloof. Vaak horen wij van ouders: wij zijn zo druk, het weekend willen wij rust in ons gezin. Wij hopen dat gezinnen en jongeren tijd willen maken voor geloof. Kinderkerk, Jeugdkerk en Rock Solid bieden geloof aan op een nieuwe manier, het is een meerwaarde voor de ontwikkeling van het geloof. De afgelopen jaren hebben wij veel positieve reacties ontvangen hoe en wat wij aanbieden, neem tijd om aan te sluiten bij onze kerk die leeft. Wij zijn klaar voor een nieuw werkjaar, wij hopen velen te ontmoeten in de activiteiten die wij aanbieden. Voor informatie kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661

Hartelijke groeten namens de werkgroepen, kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid, Diaken Bert Huitink.

Bericht van Inge Kuiphuis, missionair werker in San Marcos, Guatemala.

Zondag 1 september heeft Paus Franciscus 13 nieuwe kardinalen benoemd. Daaronder Álvaro Ramazzini, huidige bisschop van Huehuetenango in Guatemala. Hij stond aan de wieg van landarbeidersbeweging MTC waar missionair werker Inge Kuiphuis werkzaam is.

Lange tijd was Ramazzini bisschop in het departement San Marcos waar hij de maya-bevolking steunde in de strijd tegen een groot mijnbouwbedrijf en zich hard maakt voor betere arbeidsomstandigheden op de koffieplantages. Doordat hij hiermee ook tegen de belangen van de machtige elite in Guatemala gaat, is hij al meerdere malen met de dood bedreigd. Zijn benoeming betekent voor MTC hoop en vertrouwen in de kerk, in de strijd voor sociale rechtvaardigheid.

ZORGACCENT VASSE VERHUISD PER 1-10-2019 NAAR HOOIDIJK 21

Wijkgebouw Zorgaccent Vasse, Hooidijk 21

Voor verpleging en verzorging bij u thuis in Vasse e.o.

Inloop uur elke maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 06-55698606.

Tevens beschikt ons gebouw over een prikpost, reguliere bloedafnames en trombosedienst elke woensdagochtend,

van 7.30 tot 8.30 uur.

INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS

Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52, tel. 0541680407

e-mail: grootelaar@vrielinck.nl

Beste parochianen,

Graag vragen wij jouw aandacht voor het volgende: met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar d.i. 1 december 2019 zal een aantal veranderingen optreden in het rooster van de weekendvieringen. In de afgelopen maanden zijn diaken Bert Huitink en ondergetekende – op elke locatie afzonderlijk – in gesprek geweest met vertegenwoordigers van verschillende werkgroepen, koren, commissies en parochianen. Het thema ‘weekendvieringen’ is daarin onderwerp van gesprek geweest en heeft een brede aanleiding.

In het jaar 2017 heeft er over een periode van drie maanden een onderzoek plaatsgevonden naar het aantal kerkbezoekers. Uit de verzamelde gegevens valt te concluderen dat in onze H. Pancratius parochie slechts 5% van de parochianen onze weekendvieringen bezoekt. Dit geringe percentage kan vragen oproepen wanneer het in verhouding wordt gezien met de andere verantwoordelijkheden die de leden van het pastorale team hebben en de kosten die elke viering óók met zich meedraagt. Daarnaast hebben wij rekening te houden met de kwetsbaarheid van onze voorgangers en vrijwilligers; in bepaalde situaties zijn grenzen al bereikt. Eveneens hebben wij het moment in aanmerking te nemen waarop pastor Linh met emeritaat gaat (mei 2020) – zijn beschikbaarheid voor de weekendvieringen komt dan in een andere verhouding te staan.

Dit alles heeft gemaakt dat het onze verantwoordelijkheid is om de organisatie van de weekendvieringen ter sprake te brengen. Na de consultatieronde in februari en maart, heeft dit geresulteerd in een besluitvorming binnen het pastorale team, die ook teruggekoppeld is aan de betrokkenen in de maanden juni en juli.

Hoe ziet met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar het rooster van weekendvieringen eruit? Er wordt uitgegaan van een basisrooster voor vier weekenden (over de invulling in een vijfde weekend wordt nog nagedacht), per locatie:

 • Twee weekenden per maand worden ingevuld door leden van het pastorale team.

Er wordt getracht om één daarvan een eucharistieviering te laten zijn.

 • De keuze over de invulling van de andere twee weekenden maakt de locatie zelf.

Er kan besloten worden om één of twee weekenden geen viering te houden ofwel deze in te vullen met een woord- en communieviering door een lid van de werkgroep vrijwillige voorgangers.

Zoals de naam ‘basisrooster’ al impliceert, zullen er natuurlijk altijd bijzonderheden zijn (zoals vieringen van de Eerste H. Communie of H. Vormsel, kerkelijke feestdagen en themaweekenden) die dit basisrooster doen veranderen. Niettemin hopen wij dat met deze veranderingen meer ruimte komt voor andere pastorale verplichtingen en nieuwe initiatieven, voor de opbouw van onze H. Pancratius parochie.

Bij vragen en/of opmerkingen zijn wij graag voor u beschikbaar.

Met een hartelijke groet,

Namens het pastorale team H. Pancratius,

Pastoor Casper Pikkemaat

 

 

Foto Pancratiusdag 2019 klik hier

Het begint zo langzamerhand traditie te worden dat de Pancratius parochie haar nieuwe werkjaar begint met een viering onder de Kroezenboom. Voor de negende keer werd deze viering gehouden. De aftrap was in 2010 bij de totstandkoming van de fusie van de negen geloofsgemeenschappen. Ieder jaar kent de viering ander thema.

De viering die dit jaar door de werkgroep was voorbereid had als thema:  geloof, hoop en liefde.

Vele parochianen waren op deze viering afgekomen. Ongeveer 450 mensen maakten een mooie viering mee. De zang werd verzorgd door het kinderkoor Unique uit Albergen, aangevuld met kinderen uit Fleringen en Geesteren. Het koor stond onder leiding van Elise Kienhuis.

Het pastorale team bestaande uit: pastoor C. Pikkemaat, pastor Linh, diaken B.Huitink, pastoraal werker  J. Meupelenberg en pastoraal werker Chr. Saris gingen voor in deze viering.

In de overweging ging de pastoor in op het Bijbelverhaal: de Bergrede. Hierin kwam ook de link met het thema geloof, hoop en liefde goed naar voren.

Mirjam Wesselink zong met een gelegenheidskoor haar zelf geschreven lied voor Samenloop voor Hoop: Als we lopen gaan.

De viering was naast het begin van een nieuw werkjaar ook een aftrap van de Samenloop voor Hoop waar velen uit de gemeente Tubbergen over drie weken aan deelnemen. Een 24 uursloop  met 2500 deelnemers. Henny Oude Geerdink legde als voorzitter van deze organisatie een getuigenis af over de geweldige deelname en waarom dit in Tubbergen kan. Later in de viering vertelde Marietje Kuiphuis over haar motivatie voor de Samenloop voor Hoop. Velen hebben kanker of kennen iemand die er ziek van is. Vooral begrip en noaberhulp bij deze ziekte vond zij zelf als patiënt heel belangrijk. Loop niet langs iemand heen, maar vraag gerust: “Hoe gaat het er mee”.

De voorbeden in de viering werden gelezen door lectoren uit de negen geloofsgemeenschappen.

Aan het eind van de viering dankte pastoraal werker Chr. Saris grondeigenaar Luttikhuis, scouting Vasse, EHBO Vasse, vrijwilligers uit Fleringen en de werkgroepleden. Ze nodigde iedereen uit voor de koffie met cake. Iedere locatie had zes cakes gebakken en hier bleef weinig van over. Na afloop waren er vele positieve reacties. Dus op naar de lustrumviering in 2020.

 

PAROCHIECENTRUM VASSE
Denekamperweg 205, 7661 RK Vasse
Email: info.vasse@hpancratius.nl
Website: www.hpancratius.nl/ (daarna klikken op locatie, etc.)
Bereikbaar via parochiecentrum op nr. 680201 of
mobiel nr. 06-5137 7652 (dienstdoende koster) .
Rabobanknr. IBANNR. is NL75RABO0153203803
t.n.v. H.Pancratius-Vasse.
Misintentie: per 1-1-2019 € 10,– / Jaargedachtenis € 10,–
Opgave van misintenties is mogelijk via email (info.vasse@hpancratius.nl of telefonisch op
nr. 0541-680201 (dinsdagmorgen) (Gerard Rikhof)
Persoonlijk aanvragen kan ook op dinsdagmorgen vanaf 9.00 uur tot 11.00 uur tijdens het spreekuur.
Opgeven graag uiterlijk op dinsdag voor 11.00 uur en liefst 3 weken tot 14 dagen van te voren om te worden vermeld in het parochieblad.
De aanvraag kerkelijke vieringen wordt verzorgd door Annet Lansink, tel. 06-30911607 of te mailen naar familielansink@outlook.com.
Indien gewenst, kunt u de communie thuis ontvangen. Daarvoor dient u contact op te nemen met Jan Veldhuis: tel. 0541-680561.
Colofon beheercommissie (voorheen locatieraad) Vasse
Jos Olde Loohuis, voorzitter, j.oldeloohuis@canisius.nl,
tel. 06-13263777;
Bernadette Weersink, budgethouder, bimweersink@gmail.com,
tel. 06-22563352 of 0541-680233;
secretariaat: secretaris.vasse@hpancratius.nl ;
Jan Lansink, gebouwenbeheer, jjs.lansink@gmail.com
tel.06-13150513
Annet Lansink, algemeen lid, familielansink@outlook.com,
tel. 06-30911607
Elise Booijink, algemeen lid, booij365@gmail.com ,
tel. 06-23644347;

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie
Karin Grunder en Yvonne Kroeze
Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl
Telefoon: 06-33564002
Bereikbaar op :
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

Colofon pastores
C.J.G. Pikkemaat, pastoor
Maandag afwezig
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.
Telefoon: 06-52648770
E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl
H. Nguyen Ngoc Linh, priester
Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo.
Telefoon: 0546-873936
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20432661
E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20486904
E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker
Maandag, dinsdag, donderdag
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20428594
E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl

WEEKWACHT
‘Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06-20430155’

TELEFONISCHE HULPDIENST
De Hulpdienst is bereikbaar op alle uren/dagen van de week en is door haar anonimiteit laagdrempelig. Het nummer van de telefonische hulpdienst is: 06-30513746.

WEEKENDDIENSTEN ARTSEN
Centrale Huisartsen Post Almelo (CHPA)
C.H.P.A., tel. 088-5880588 (17.00 uur tot 8.00 uur)
Zilvermeeuw 1 te Almelo.
Huisartsenpost Oldenzaal tel. 088-5551122
Prins Bernardstraat 17 te Oldenzaal.( 17.00 tot 8.00 uur)

DORPSHUISKAMER VASSE
De Dorpshuiskamer is er 2-wekelijks in de oneven weken op de woensdagochtend in ‘t Eschhoes te Vasse. U kunt dan gezellig een kopje koffie komen drinken, een kaartje leggen, een spel spelen of samen een wandeling maken. Alle inwoners van Vasse e.o. zijn van harte welkom. Eén keer in de 4 weken wordt er aansluitend aan de Dorpshuiskamer een open eettafel (“Oet Ett’n int Eschhoes”) gehouden, waarvoor mensen uit Vasse e.o. zich kunnen inschrijven.
Wilt U graag meer informatie, dan kunt u ons bellen of mailen.
Mail: dorpshuiskamervasse@gmail.com
Bel: 06 38558412 (Ine Bonke) l 0541 850758 (Fons Nijhuis)
Wijkgebouw Zorgaccent Vasse, Denekamperweg 185A,
Voor verpleging en verzorging bij u thuis in Vasse e.o.
Inloopuur elke maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur.
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 06-55698606.
Tevens beschikt ons gebouw over een prikpost, reguliere bloedafnames en trombosedienst elke woensdagochtend,
van 7.30 tot 8.30 uur.

Buurtzorg Geesteren e.o. (ook Vasse)
Voor alle verpleging en verzorging thuis.
24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 06-51447847.

Thuiszorg TMZ
Thuiszorg TMZ 24 uur per dag zorg. Heeft u zorg nodig,
‘Vertrouw op uw wijkzuster’. Bel: 06-24647169

Thuiszorg Maartje Tubbergen
Eeshoflaan 21, 7651 LZ, 24 uur bereikbaar voor thuiszorg en hulpmiddelen. Tel. 088-0005219

INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS
MISINTENTIES :Di. t/m 11.00 uur parochiecentrum
Andere berichten: Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52, tel. 0541680407
e-mail: grootelaar@vrielinck.nl

In de afgelopen week hebben de voorzitters van alle beheercommissies in onze parochie een verklaring opgesteld, naar aanleiding van de situatie en de onrust die is ontstaan over de gelden van de parochie in z’n geheel en de locaties in het bijzonder. Lees hieronder de verklaring in z’n geheel.

Persbericht definitief namens 9 geloofsgemeenschappen H. Pancratius 11 april 2019

Bewaarexemplaar

H.H. Joseph en Pancratius

Vasse          JANUARI 2019

PAROCHIECENTRUM VASSE

Denekamperweg 205, 7661 RK Vasse

Email: info.vasse@hpancratius.nl

Website: www.hpancratius.nl/ (daarna klikken op locatie, etc.)

Bereikbaar via parochiecentrum op nr. 680201 of

mobiel nr. 06-5137 7652 (dienstdoende koster) .

Rabobanknr. IBANNR. is NL75RABO0153203803

t.n.v. H.Pancratius-Vasse.

Misintentie: per 1-1-2019 € 10,–      /    Jaargedachtenis     € 10,–

Opgave van misintenties is mogelijk via email (info.vasse@hpancratius.nl of telefonisch op

 1. 0541-680201 (dinsdagmorgen) (Annie Schepers/Gerard Rikhof) Persoonlijk aanvragen kan ook op dinsdagmorgen vanaf 9.00 uur tot 11.00 uur tijdens het spreekuur.

Opgeven graag uiterlijk op dinsdag voor 11.00 uur en liefst 3 weken tot 14 dagen van te voren om te worden vermeld in het parochieblad.

De aanvraag kerkelijke vieringen wordt verzorgd door Annet Lansink, tel. 06-30911607 of te mailen naar familielansink@outlook.com.
Indien gewenst, kunt u de communie thuis ontvangen. Daarvoor dient u contact op te nemen met Jan Veldhuis: tel. 0541-680561.

Colofon beheercommissie (voorheen locatieraad) Vasse

Bernadette Weersink, budgethouder, bimweersink@gmail.com,

tel. 06-22563352 of 0541-680233;

secretariaat: secretaris.vasse@hpancratius.nl ;

Jan Lansink, gebouwenbeheer, jjs.lansink@gmail.com

tel. 06-13150513

Annet Lansink, algemeen lid, familielansink@outlook.com,

tel. 06-30911607

Elise Booijink, algemeen lid, booij365@gmail.com ,

tel. 06-23644347;

voorzitter is nog vacant.

 Centraal secretariaat H. Pancratius parochie

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Bereikbaar op :

dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur

donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

 Colofon pastores

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Maandag afwezig

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.

Telefoon: 06-52648770

E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl

 1. Nguyen Ngoc Linh, priester

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo.

Telefoon: 0546-873936

E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl

 Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20486904

E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Maandag, dinsdag, donderdag

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl

 WEEKWACHT

‘Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06-20430155′

 TELEFONISCHE HULPDIENST

De Hulpdienst is bereikbaar op alle uren/dagen van de week en is door haar anonimiteit laagdrempelig. Het nummer van de telefonische hulpdienst is: 06-30513746.

WEEKENDDIENSTEN ARTSEN

Centrale Huisartsen Post Almelo (CHPA)

C.H.P.A., tel. 088-5880588 (17.00 uur tot 8.00 uur)

Zilvermeeuw 1 te Almelo.

Huisartsenpost Oldenzaal tel. 088-5551122

Prins Bernardstraat 17 te Oldenzaal.( 17.00 tot 8.00 uur)

 DORPSHUISKAMER VASSE

De Dorpshuiskamer is er 2-wekelijks in de oneven weken op de woensdagochtend in ‘t Eschhoes te Vasse. U kunt dan gezellig een kopje koffie komen drinken, een kaartje leggen, een spel spelen of samen een wandeling maken. Alle inwoners van Vasse e.o. zijn van harte welkom. Eén keer in de 4 weken wordt er aansluitend aan de Dorpshuiskamer een open eettafel (“Oet Ett’n int Eschhoes”) gehouden, waarvoor mensen uit Vasse e.o. zich kunnen inschrijven.

Wilt U graag meer informatie, dan kunt u ons bellen of mailen.

Mail: dorpshuiskamervasse@gmail.com

Bel: 06 38558412 (Ine Bonke) l 0541 850758 (Fons Nijhuis)

Wijkgebouw Zorgaccent Vasse, Denekamperweg 185A,

Voor verpleging en verzorging bij u thuis in Vasse e.o.

Inloopuur elke maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 06-55698606.

Tevens beschikt ons gebouw over een prikpost, reguliere bloedafnames en trombosedienst elke woensdagochtend, van 7.30 tot 8.30 uur.

 Buurtzorg Geesteren e.o. (ook Vasse)

Voor alle verpleging en verzorging thuis.

24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer  06-51447847.

Thuiszorg TMZ

Thuiszorg TMZ 24 uur per dag zorg. Heeft u zorg nodig,

‘Vertrouw op uw wijkzuster’. Bel: 06-24647169

 Thuiszorg Maartje Tubbergen

Eeshoflaan 21, 7651 LZ, 24 uur bereikbaar voor thuiszorg en hulpmiddelen. Tel. 088-0005219

 INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS

MISINTENTIES :Di. t/m 11.00 uur parochiecentrum

Andere berichten: Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52, tel. 0541680407

e-mail: grootelaar@vrielinck.nl