Beste peuters, kleuters en (groot)ouders,

De kinderkerk in onze parochie kent het afgelopen jaar een stijgende lijn, vele ouders met kinderen weten de kinderkerk te vinden. Kinderen vanaf 2 jaar zijn welkom. Het verhaal van de bijbel wordt vertelt op een ontspannende manier via beelden op een scherm.

Het werkjaar begint op zondag 6 oktober om 10.00 uur met een viering op locatie, nl. loonbedrijf Poppink in Reutum. Een bijzondere locatie waar wij te gast zijn. We staan stil bij toer de boer, bij de vele mooie bedrijven in onze parochie die zorgen voor de aarde, zorgen voor ons voedsel, bedrijven die onmisbaar zijn in onze samenleving.

Als je tussen de 2 en 6 jaar bent, ben je van harte welkom met je (groot)ouders! Je oudere broers en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen. Naast het Bijbelverhaal besteden we aandacht aan bidden en het iets over hebben voor een ander, maar we hopen vooral

dat het gezellig wordt voor alle kindjes! De viering duurt ongeveer een half uur waarna we met iedereen nog wat drinken.

De data van de vieringen voor het komende werkjaar staan op een nieuwe flyer, u kunt deze meenemen bij deze 1e viering of u kunt deze vanuit de kerk meenemen.

Met vriendelijke groet,

De werkgroep Kinderkerk

Stefanie Poppink, Linda Waaijer, Ellen Kloosterman, Dorien Olde HengelDiaken en Bert Huitink (06-20432661)

 

 

 

Beste parochianen,

Graag vragen wij jouw aandacht voor het volgende: met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar d.i. 1 december 2019 zal een aantal veranderingen optreden in het rooster van de weekendvieringen. In de afgelopen maanden zijn diaken Bert Huitink en ondergetekende – op elke locatie afzonderlijk – in gesprek geweest met vertegenwoordigers van verschillende werkgroepen, koren, commissies en parochianen. Het thema ‘weekendvieringen’ is daarin onderwerp van gesprek geweest en heeft een brede aanleiding.

In het jaar 2017 heeft er over een periode van drie maanden een onderzoek plaatsgevonden naar het aantal kerkbezoekers. Uit de verzamelde gegevens valt te concluderen dat in onze H. Pancratius parochie slechts 5% van de parochianen onze weekendvieringen bezoekt. Dit geringe percentage kan vragen oproepen wanneer het in verhouding wordt gezien met de andere verantwoordelijkheden die de leden van het pastorale team hebben en de kosten die elke viering óók met zich meedraagt. Daarnaast hebben wij rekening te houden met de kwetsbaarheid van onze voorgangers en vrijwilligers; in bepaalde situaties zijn grenzen al bereikt. Eveneens hebben wij het moment in aanmerking te nemen waarop pastor Linh met emeritaat gaat (mei 2020) – zijn beschikbaarheid voor de weekendvieringen komt dan in een andere verhouding te staan.

Dit alles heeft gemaakt dat het onze verantwoordelijkheid is om de organisatie van de weekendvieringen ter sprake te brengen. Na de consultatieronde in februari en maart, heeft dit geresulteerd in een besluitvorming binnen het pastorale team, die ook teruggekoppeld is aan de betrokkenen in de maanden juni en juli.

Hoe ziet met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar het rooster van weekendvieringen eruit? Er wordt uitgegaan van een basisrooster voor vier weekenden (over de invulling in een vijfde weekend wordt nog nagedacht), per locatie:

  • Twee weekenden per maand worden ingevuld door leden van het pastorale team.

Er wordt getracht om één daarvan een eucharistieviering te laten zijn.

  • De keuze over de invulling van de andere twee weekenden maakt de locatie zelf.

Er kan besloten worden om één of twee weekenden geen viering te houden ofwel deze in te vullen met een woord- en communieviering door een lid van de werkgroep vrijwillige voorgangers.

Zoals de naam ‘basisrooster’ al impliceert, zullen er natuurlijk altijd bijzonderheden zijn (zoals vieringen van de Eerste H. Communie of H. Vormsel, kerkelijke feestdagen en themaweekenden) die dit basisrooster doen veranderen. Niettemin hopen wij dat met deze veranderingen meer ruimte komt voor andere pastorale verplichtingen en nieuwe initiatieven, voor de opbouw van onze H. Pancratius parochie.

Bij vragen en/of opmerkingen zijn wij graag voor u beschikbaar.

Met een hartelijke groet,

Namens het pastorale team H. Pancratius,

Pastoor Casper Pikkemaat

 

 

Foto Pancratiusdag 2019 klik hier

Het begint zo langzamerhand traditie te worden dat de Pancratius parochie haar nieuwe werkjaar begint met een viering onder de Kroezenboom. Voor de negende keer werd deze viering gehouden. De aftrap was in 2010 bij de totstandkoming van de fusie van de negen geloofsgemeenschappen. Ieder jaar kent de viering ander thema.

De viering die dit jaar door de werkgroep was voorbereid had als thema:  geloof, hoop en liefde.

Vele parochianen waren op deze viering afgekomen. Ongeveer 450 mensen maakten een mooie viering mee. De zang werd verzorgd door het kinderkoor Unique uit Albergen, aangevuld met kinderen uit Fleringen en Geesteren. Het koor stond onder leiding van Elise Kienhuis.

Het pastorale team bestaande uit: pastoor C. Pikkemaat, pastor Linh, diaken B.Huitink, pastoraal werker  J. Meupelenberg en pastoraal werker Chr. Saris gingen voor in deze viering.

In de overweging ging de pastoor in op het Bijbelverhaal: de Bergrede. Hierin kwam ook de link met het thema geloof, hoop en liefde goed naar voren.

Mirjam Wesselink zong met een gelegenheidskoor haar zelf geschreven lied voor Samenloop voor Hoop: Als we lopen gaan.

De viering was naast het begin van een nieuw werkjaar ook een aftrap van de Samenloop voor Hoop waar velen uit de gemeente Tubbergen over drie weken aan deelnemen. Een 24 uursloop  met 2500 deelnemers. Henny Oude Geerdink legde als voorzitter van deze organisatie een getuigenis af over de geweldige deelname en waarom dit in Tubbergen kan. Later in de viering vertelde Marietje Kuiphuis over haar motivatie voor de Samenloop voor Hoop. Velen hebben kanker of kennen iemand die er ziek van is. Vooral begrip en noaberhulp bij deze ziekte vond zij zelf als patiënt heel belangrijk. Loop niet langs iemand heen, maar vraag gerust: “Hoe gaat het er mee”.

De voorbeden in de viering werden gelezen door lectoren uit de negen geloofsgemeenschappen.

Aan het eind van de viering dankte pastoraal werker Chr. Saris grondeigenaar Luttikhuis, scouting Vasse, EHBO Vasse, vrijwilligers uit Fleringen en de werkgroepleden. Ze nodigde iedereen uit voor de koffie met cake. Iedere locatie had zes cakes gebakken en hier bleef weinig van over. Na afloop waren er vele positieve reacties. Dus op naar de lustrumviering in 2020.

 

Vanuit de beheercommissie Vriezenveen willen we graag een viertal data onder uw aandacht brengen:
  • Aanstaande zondag 1 september is er in verband met de jaarlijkse Pancratiusdag geen viering  in Vriezenveen. Voor meer informatie klik hier.
  • 7 september VITAAL.
    Onze vorige berichtgeving over VITAAL is in de vakantieperiode verstuurd. Wellicht is het aan uw aandacht ontsnapt. Zie: Vitaaldag 7 september.
  • Op Zaterdag 14 september is het open Monumentendag. Ook dit jaar neemt onze kerk hieraan deel. In verband met het 650 jarig bestaan van Vriezenveen zal er dit jaar extra aandacht aan de historie van onze kerk geschonken worden. Ook u als medeparochiaan bent van harte welkom!
  • Op zondag 15 september is er geen weekendviering in de kerk. De gezamenlijke kerken van Vriezenveen organiseren deze dag een Soulfood brunch. Voor meer informatie of  klik hier .
    Wij zouden het fijn vinden u hier in grote getale te mogen ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
namens de beheercommisie,
Hendrie Huls

In verband met Pancratiusdag is er a.s. weekend geen viering in Vriezenveen

 

Pancratiusdag 2019 in teken van “Geloof, hoop en liefde”

Met het thema “Geloof, hoop en liefde” opent de Pancratius parochie het nieuwe pastorale werkseizoen op zondag 1 september bij de Kroezeboom in Fleringen. Het thema houdt verband met het evenement ‘Samenloop voor Hoop” dat enkele weken later in Tubbergen plaats zal vinden.

In een eucharistieviering, waarin het pastoraal team zal voorgaan, wordt stilgestaan bij de betekenis van dit evenement voor het leven van zieke en gezonde mensen. Dit gebeurt onder anderen door Henny Oude Geerdink en Marietje Kuiphuis. Miriam Wesselink zal een lied laten horen dat ze zelf geschreven heeft.  Kinderkoor “Unique” uit Albergen zorgt voor de muzikale omlijsting, samen met leden van andere kinderkoren uit de parochie.

Na de viering is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een koffie, thee en ranja en zelfgebakken cake. Alle parochianen en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd op deze Pancratiusdag. De viering begint om 10.00 uur.

Bij slecht weer vindt de viering plaats in de basiliek van Tubbergen.

 

 

Uiteraard heeft u het op vlaggen en spandoeken gezien of eerder gelezen: Vriezenveen viert feest ! Op 15 september 2019 leveren de gezamenlijke kerken van Vriezenveen hun eigen inhoudelijke bijdrage in deze bijzondere Septembermaand  aan  de viering van het 650-jarig bestaan van Vriezenveen. Een kernteam heeft een passende  en aansprekende activiteit uitgewerkt.                   Dit vindt plaats in de grote feesttent op het Manitobaplein.

Deze bijeenkomst ‘ SOULFOODBRUNCH– Doankensweerd! ‘ start om 12 uur, inloop vanaf 11.30 uur. Vriezenveen, daar zit al eeuwenlang heel veel muziek in, dus diverse muzikale partijen zijn er actief  bij betrokken: o.a de Vriezenveense Harmonie, Clavis, Praiseband Evidence en het Christelijk Mannenkoor. De gezamenlijke voorgangers hebben ieder hun eigen vorm en inbreng: Pastoor Casper Pikkemaat, ds Hotze de Jong en Richard Grevelink. Het programma bestaat uit een mooie mix van muziek, theater, boodschap en brunch en is vooral gericht op alle Vriezenveners.Iedereen is welkom, nodigt u vooral ook anderen uit en neem anderen mee.  Er is geen collecte en  ter bestrijding van de onkosten wordt om een vrije bijdrage gevraagd; een mogelijk overschot en bruikbare restanten van de Brunch krijgen uiteindelijk een goede bestemming bij Manna.

Wilt u meebidden en meedenken hoe we de Blijde Boodschap in dankbaarheid overbrengen aan alle Vriezenveners?  Wilt u mensen in uw directe omgeving vragen om dit mee te vieren? Zet de datum in uw agenda en wees  hartelijk welkom!

INFORMATIEBLAD,  HET BELLETJE

Om niet te veel ruimte te gebruiken van de server zijn alleen de laatste edities van ons parochieblad op de website te zien. Uiteraard zijn vroegere edities nog wel via het secretariaat op te vragen. (voor zover deze digitaal zijn opgeslagen)

Klik hier voor Belletje 9 (juni/juli/aug/sept/okt 2019)

Klik hier voor Belletje 8 (14 april / 29 juni 2019)

Klik hier voor Belletje 7 (17 februari / 14 april 2019)

(april 2018) De BEL wordt HET BELLETJE

Nieuws en informatie van de Vriezenveense geloofsgemeenschap wordt vanaf april 2018 verwoord in een Nieuwsbrief, Het Belletje genoemd. Vanaf Pancratiusdag zal informatie ook worden verspreid via een parochiemagazine in kleur.

Op zondag 2 september wordt het nieuwe parochieblad van de Heilige Pancratiusparochie gepresenteerd. Dit blad komt in de plaats van het huidige Pancratius Nieuws. Het blad wordt vooralsnog vijf keer per jaar uitgegeven. Het wordt een eigentijds informatief blad met onderwerpen die in de kerk en in de samenleving actueel zijn.
Daarnaast vindt u in het blad informatie over onze parochie, activiteiten voor jong en oud, teksten ter bezinning, een overzicht van de weekendvieringen en nog veel meer. Alle geloofsgemeenschappen hebben een eigen pagina voor lokaal nieuws, voor verhalen en interviews en/of voor teksten ter overweging.

“Het Belletje” is specifiek locatienieuws met artikelen van derden, voor zover niet gepubliceerd in het nieuwe parochiemagazine.

Het parochiemagazine en “Het Belletje” worden samengesteld en verspreid door een grote groep vrijwilligers. Abonnees betalen een bijdrage in de kosten van papier en kopieerwerk. Op dit moment kost een abonnement € 7,50 per jaar. Een abonnement per e-mail is kosteloos. Hiervoor ontvangt u 5x het parochiemagazine en ongeveer 6x Het Belletje. 

Wilt u een abonnement op “Het Belletje” incl. het parochiemagazine (op papier of digitaal)?
Heeft u een reactie op of een artikel? Heeft u een artikel voor “Het Belletje” ?
Mail dan naar 
mariposa05071@gmail.com 

Een kleine 200 parochianen ontvangen Het Belletje per e-mail. De overige 180 abonnees ontvangen de BEL nog via een bezorger. Ook het parochiemagazine is per e-mail of in de brievenbus te ontvangen. Geef uw keuze door, voor zover u dat nog niet heeft gedaan.

Beste parochiaan,

 

Aangezien ons parochieblad niet meer gepubliceerd wordt voor de komende VITAAL-dag en de informatie uit deze mail per ongeluk niet in “het Belletje” is geplaatst krijgt u éénmalig een mail ter aankondiging.

Het is vakantie in Nederland.

Misschien geniet u elders van een welverdiende vakantie en wellicht bezoekt u, waar dan ook, een mooie kerk, basiliek of kathedraal. U steekt er vast een kaarsje aan.
Kerkgebouwen kunnen echter niet bestaan alleen voor de toerist, dan zullen ze vergaan tot een ruïne. Alleen een levendige geloofsgemeenschap kan  de kerk in stand houden.

Ons mooie kerkgebouw aan het oosteinde staat er ogenschijnlijk goed bij, maar we moeten samen wel zorgen dat het niet in verval raakt.

Daarom is er ook dit jaar weer een VITAAL-dag. Een dagje klussen om de kerk en de gemeenschapszin te onderhouden.

Vitaal vindt dit jaar plaats op zaterdag 7 september aanstaande.

Wilt u (weer) deelnemen?

Ook als u slechts een dagdeel kunt bent u van harte welkom en…..

vele handen maken licht werk.

 

Programma Vitaal;

 

8.30 uur inloop met koffie/thee

8.45 uur verdelen klusssen gereedschappen

9.00 uur klussen

10.30 uur koffie +

12.30 uur lunch

15.00 uur afronden klussen en opruimen

15.30 uur hapje en drankje.

 

 

Wilt u uw deelname bevestigen door een mail te sturen naar Ben Spenkelink (benspenkelink@hotmail.com) of Hendrie Huls (hendriehuls@hotmail.com)

 

Met vriendelijke groet,

Ben Spenkelink,

Hendrie Huls

Woensdag 31-7-2019 09.30 Eucharistieviering In de Vriezenhof Pastor Linh
Zondag 4-8-2019 09.00 Woord- en Communieviering Parochiële Werkgroep
Zaterdag 10-8-2019 19.00 Eucharistieviering Pastor Oude Vrielink
Woensdag 14-8-2019 09.30 Eucharistieviering Pastor Linh
Zondag 18-8-2019 09.00 Eucharistieviering Pastor Huisman
Woensdag 21-8-2019 09.30 Eucharistieviering Pastor Linh
Zaterdag 24-8-2019 13.30 Huwelijk Diaken Huitink Clavis
Zaterdag 24-8-2019 19.00 Eucharistieviering Pastor Linh
Woensdag 28-8-2018 09.30 Eucharistieviering Pastor Linh
Zondag 1-9-2018 PANCRATIUSDAG geen viering in Vriezenveen
Zaterdag 7-9-2019 19.00 Woord- en Communieviering Nationale Ziekendag Pastoraal werker Meupelenberg Gemengd koor
Zondag 15-9-2019 Geen viering i.v.m. 650 jaar Vriezenveen Concert 650 jaar Vriezenveen
Woensdag 18-9-2019 09.30 Eucharistieviering Pastor Linh
Zaterdag 21-9-2019 19.00 Eucharistieviering Pastoor Pikkemaat Gemengd koor
Woensdag 25-9-2019 09.30 Eucharistieviering Viezenhof Pastor Linh
Zondag 29-9-2019 Woord- en Communieviering Pw Saris Clavis