Beste parochianen.

Voor zover nu bekend is zal er met Pasen geen nieuw wijwater worden aangeleverd.

Dat zal op een later tijdstip gebeuren.

Wanneer er nieuw wijwater aanwezig is, wordt dit zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Hopende op uw begrip.

Beste parochianen

Vanwege de ernst van het coronavirus is het niet toegestaan om op dit moment bijeen te komen

en samen eucharistie te vieren of een woord- en communie viering of gebedsdienst te houden.

Zoals u weet zijn alle vieringen vooralsnog opgeschort tot 1 juni a.s.

Door op Goede Vrijdag de kerk open te stellen van 12.00 uur tot 18.00 uur,

willen wij de parochianen de gelegenheid geven om de kruisweg individueel in stilte te bidden.

U kunt in de kerk plaatsnemen maar ook langs de staties lopen en bij iedere statie stilhouden

om de bijbehorende teksten te overwegen en te bidden.

Vanzelfsprekend met inachtneming van de voorgeschreven afstand van 1,50 meter afstand van elkaar.

Achter in de kerk zullen hiervoor boekjes liggen.

Het boekje dient u na het kerkbezoek mee naar huis te nemen en

NIET achter te laten in de kerk vanwege mogelijk besmettingsgevaar.

Ook bestaat de mogelijkheid om voor in de kerk bij kruis dat daar geplaatst is

een kruishulde te brengen door een kaars te ontsteken.

U dient uw kaars te ontsteken aan één van de kaarsen die al branden.

Bij dit alles geldt de inachtneming van de vereiste veiligheidsmaatregelen die gesteld zijn door de overheid.

Er dient hierbij rekening gehouden te worden dat steeds een maximum aantal

van 30 mensen in de kerk aanwezig mag zijn  en dat men de verplichte 1.50 meter afstand houdt van elkaar.
Er is iemand in de kerk die hierop zal toezien.

U dient te allen tijde de aanwijzingen van deze persoon op te volgen.

 

Hierbij kruisweg boekje.

INLEIDENDE TEKST

 

We leven in een onzekere tijd.

Het coronavirus grijpt in de hele wereld om zich heen en houdt ons in een stevige greep van angst en zorgen.

Grenzen zijn gesloten, mensen raken geïsoleerd en missen hun sociale contacten, familie en het samenkomen in de kerk.

De kruisweg is een levensweg, onze levensweg.

We gedenken tijdens de kruisweg de dood van Jezus.

De veertien staties vertellen over de laatste dag van Jezus’ leven: over zijn laatste uren,

over de moeizame weg die Hij moest gaan,

over Zijn lijden en sterven.

In het lijden van Jezus herkennen we ook het verdriet

en het lijden van andere mensen, van onszelf.

Ook wij moeten het kruis dragen, elke dag.

Zo gaan we de weg van Jezus,

Biddend gaan we de laatste weg van Jezus.

Biddend verbinden we ons met al die mensen

die de weg van verdriet moeten gaan.

Biddend verbinden we ons om de zorgen en angst

om het corona virus te delen met elkaar.

We gaan die weg, opstandig in ons hart soms,

omdat er  zoveel leed, zoveel verdriet is .

Maar we hopen dat dat eens voorbij zal zijn.

Beleven we daarom deze kruisweg in geloof en vertrouwen

en in de hoop op Pasen.

Mogen we zo vrede vinden,

rondom het ene kruis dat ons allen bindt.

 

Eerste statie:

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.
Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

 

Jezus is ter dood veroordeeld. De schuldige is aangewezen. De doodstraf is uitgesproken. Het volk mocht voor rechter spelen. Pilatus waste zijn handen in onschuld.

 

Een eerlijk proces, vergeet het maar. Een rechter die bang is voor zijn hachje, het volk dat opgehitst is door enkele leiders, misleiders is trouwens een beter woord. Alles mocht, als Hij maar tot zwijgen gebracht werd want zijn woorden beschadigden hun imago.

 

Heer Jezus, laat niet toe dat wij voor rechter spelen,

dat wij onze handen in onschuld wassen als mensen nu moeten lijden omwille van de gerechtigheid.

 

Tweede statie:

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.
Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

 

Jezus krijgt het kruis te dragen. Zoals alle misdadigers wordt Jezus gedwongen om zelf zijn kruis te dragen, door de straten van Jeruzalem naar de plaats van de terechtstelling.

 

Hij zocht het kruis niet, Hij liep er tegenaan, maar Hij ging het niet uit de weg. Hij aanvaardde de consequenties van zijn daden. Hij wist dat lijden en dood hem te wachten stonden als Hij doorging met zijn optreden. Hij kon niet anders.

 

Heer Jezus, geef dat wij bewogen worden door het kruis dat sommigen te dragen krijgen. Geef dat wij mild zijn in ons oordeel over hen die terecht gestraft worden.

 

Derde statie:

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.
Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

 

Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis.

Jezus bezwijkt onder de zware last van zijn kruis,

en valt op straat neer.

 

Ieder die een kruis te dragen heeft gekregen weet hoe zwaar dat kan zijn, te zwaar soms. Struikelend en vallend probeert hij verder te komen, en het kan gebeuren dat hij geen stap meer vooruit kan. Hij voelt zich vernederd, eenzaam, in de steek gelaten, vooral als de toeschouwers de andere kant opkijken.

 

Heer Jezus, geef dat we anderen ondersteunen als de last die zij te dragen hebben gekregen te zwaar is voor hun krachten.

 

 Vierde statie:

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.
Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

 

Jezus ontmoet zijn moeder.

Ergens in de straten van Jeruzalem stond een vrouw die haar eigen kind voorbij zag trekken, beladen met het kruis.

 

De grootste pijn die moeders kan overkomen is hun kinderen zien lijden, zien sterven. Ze zouden alle pijn wel willen overnemen, maar met al hun verdriet staan ze juist dan als machteloze toeschouwers langs de weg.

 

Heer Jezus, geef dat wij ons hart laten spreken, en het leed van anderen niet ontvluchten. Mogen wij elkander nabij zijn in goede en vooral in kwade dagen.

 

Vijfde statie:

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.
Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

 

Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen.

De soldaten dwongen een man uit het publiek om Jezus’ kruis mee te dragen, het was Simon van Cyrene.

 

Geen mens staat te trappelen om het kruis van een ander te helpen dragen. Die last gaan we liever uit de weg.

Toch zijn er velen die wel meedragen, soms gedwongen door omstandigheden, soms gedreven door medelijden, soms met tegenzin, soms van harte.

 

Heer Jezus, geef dat we niet passief aan de kant blijven staan als we zien dat een medemens gebukt gaat onder een zwaar kruis.

 

Zesde statie:

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.
Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

 

Veronica reikt Jezus een zweetdoek aan.

Door medelijden bewogen droogde een vrouw langs de weg Jezus’ gezicht af.

 

Een man die dreigt te bezwijken onder zijn kruis, een gezicht dat door pijn en lijden getekend is, zoiets vergeet je je hele leven niet meer. Dat beeld blijft gegrift staan in je hart.

Dat overkwam Veronica, dat gebeurt nog steeds.

 

Heer Jezus, geef dat we niet doof en blind zijn voor het lot dat anderen treft, dat we, waar mogelijk, troost en steun geven.

 

Zevende statie:

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.
Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

 

Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis. Verzwakt door de geseling, murw geslagen door alle pijn en lijden, struikelt Hij over het hobbelige wegdek van de straten in Jeruzalem.

 

Ieder die een kruis te dragen krijgt, denkt al gauw: dit kan ik niet, dit is te zwaar voor mij. Maar vaak krijgt men kracht naar kruis en dan blijkt het wel te kunnen, dikwijls met vallen en opstaan. Vallen is niet erg, het lijkt erbij te horen als je nog maar de kracht hebt om op te staan.

 

Heer Jezus, geef ons een hart dat eerlijk meeleeft met hen die dreigen te bezwijken onder het kruis dat ze dragen.

 

 Achtste statie:

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.
Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

 

Jezus ontmoet de wenende vrouwen. Jezus troost de huilende vrouwen. Hij weet dat ook zij machteloos zijn om iets te veranderen aan de gang van zaken.

 

Machteloos staan ook wij soms toe te kijken hoe mensen een lijdensweg te gaan krijgen, met tranen in de ogen, met de handen in het haar. Soms zijn we geneigd om hard weg te lopen, om de ogen te sluiten voor de ellende die we zien. Gelukkig zijn er ook velen die blijven staan.

 

Heer Jezus, laat ons beseffen dat medelijden geen teken van zwakheid is maar van kracht.

 

Negende statie:

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.
Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

 

Jezus valt voor de derde maal onder het kruis.

Ze hadden bijna de Calvarieberg bereikt, toen Jezus voor de derde maal bezweek onder de zware last van zijn kruis.

 

“Ik kan niet meer. Ik geef het op.” Onherroepelijk komt voor velen het moment dat zij niet meer overeind kunnen, niet meer verder kunnen. Eens wordt de grens bereikt die al zo vaak verlegd is. Ook wie sterk is, raakt aan het eind van zijn krachten. Ook al hebben ze ertegen gevochten als leeuwen, nu liggen ze daar, uitgeput, uitgeteld, doodop.

 

Heer Jezus, geef dat we daadwerkelijk helpers zijn en niet enkel omstanders die passief staan toe te kijken.

 

Tiende statie:

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.
Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

 

Jezus wordt van zijn kleren beroofd. De soldaten ontdeden hem van zijn kleren, en verdeelden ze daarna onder elkaar.

 

Ontluistering is soms het ergste van een lijdensweg. Vernedering is vaak de ergste pijn te dragen. Alles moeten loslaten, alles dat je na aan het hart ligt, is de zwaarste beproeving die een mens kan ondervinden. Helaas is dit soms de enige weg om jezelf te blijven, trouw aan je idealen en

overtuigingen.

 

Heer Jezus, geef dat wij U herkennen in alle mensen die bloot staan aan mishandeling en onderdrukking.

 

Elfde statie:

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.
Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

 

Jezus wordt aan het kruis geslagen. Aangekomen op Golgotha werd hij aan het kruis geslagen, samen met twee misdadigers.

 

Velen stonden toe te kijken met een hart vol stil verdriet. Anderen hadden leedvermaak en bespotten hem: “Als jij die Messias bent zoals je beweert, laat God je dan nu komen redden. Dan zullen we geloven.” Maar God zweeg, er kwam geen teken van de hemel. “Mijn God, waarom heb Je mij verlaten” riep Hij. De angstschreeuw van een mens in doodsnood.

 

Heer Jezus, geef kracht aan onze bange harten, dat we durven opkomen voor hen die vervolgd worden.

 

Twaalfde statie:

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.
Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

 

Jezus sterft aan het kruis.

Hij zei nog: “Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.” Daarop slaakte Hij een luide kreet en gaf de geest.

 

We buigen ons hoofd in stilte

 

Hoe kan iemand spreken van vergeving als hij het slachtoffer is van machtsmisbruik? Hoe kan iemand het goede willen voor anderen als hij de dood recht in ogen ziet? Het kan. Jezus is het voorbeeld, vele anderen hebben het gekund.

 

Heer Jezus, leer ons vergeving schenken naar uw voorbeeld.

 

Dertiende statie:

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.
Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

 

Jezus wordt van het kruis genomen. Omdat die avond de sabbat begon gaf Pilatus toestemming om Jezus van het kruis te halen en klaar te maken voor de begrafenis.

 

Het kruis werd niet van Hem afgenomen, toen Hij daar in doodsangst om gesmeekt had. Hij heeft de lijdenskelk tot de bodem toe gedronken. Pas toen alles tot de laatste druppel was volbracht, toen zijn trouw bezegeld was met de dood, werd Hij van het kruis afgenomen om te gaan rusten bij

de doden.

 

Heer Jezus, als wij moeilijke dagen doormaken, mogen wij dan kracht vinden in uw leven en dood.

 

 Veertiende statie:

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.
Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

 

Jezus wordt in een nieuw graf begraven.

De vrouwen namen het lichaam mee, balsemden Hem, en wikkelden Hem in doeken en legden Hem in het graf.

 

Begraven, een grote steen voor het graf gerold, geen weg terug, het definitieve einde van een mensenleven. Alles wat je samen beleefd hebt, is voorbij, de dode is niet meer aan te raken. Juist als iedereen is ook Jezus die weg gegaan. Maar ook hier geldt het gezegde: uit het oog maar niet uit het hart.

 

Heer Jezus, trouw tot in de dood, blijf ons inspireren met uw idealen, ook als het ons moeilijk valt.

 

GEBED

 

Goede God,
nu ons leven is stilgevallen,
een virus ons leven wereldwijd beheerst,
een crisis ons leven van alle dag verstoort,
keren we ons tot U en bidden:

in onze angst en onzekerheid, om vertrouwen,
in onze overlevingsdrang, om oog voor elkaar,
in ons zoeken naar veiligheid, om overgave,
in onze onmacht en kwetsbaarheid, om vrede.

Wij bidden U, voor hen die ziek zijn:
om bescherming, genezing en goede zorg.
Wij bidden U, voor hen die sterven:
om uw nabijheid.
Wij bidden U, voor hen die zorgen,
artsen, verpleegkundigen, verzorgenden:
om moed, kracht, volharding en zegen.
Wij bidden U, voor hen die besturen:
om wijsheid, daadkracht en zegen.

Bewaar ons, God  in en door deze crisis heen,
Amen.

 

 

 

 

 

Vieringen rondom Pasen in de H. Pancratius parochie voor iedereen live te volgen

Het pastorale team van de H. Pancratius parochie zal de drie dagen rondom Pasen – Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen zelf – vieren vanuit de Pancratiusbasiliek en dit wordt live gestreamd via KerkTV. Vanwege de maatregelen rondom het corona virus, kunnen er geen vieringen gehouden worden waar kerkbezoekers bij aanwezig zijn; dus is ervoor gekozen om dit via Internet aan te bieden.

Het hoogtepunt van het kerkelijke leven wordt aanstaande zondag gevierd met Pasen, maar kan onder de huidige omstandigheden niet in alle uitbundigheid gevierd worden met een volle kerk. Om de parochianen toch thuis de gelegenheid te bieden mee te vieren, kunnen de vieringen live gevolgd worden via de website van de parochie: www.hpancratius.nl – KerkTV (Tubbergen/rechtstreeks) en op een later tijdstip via KerkTV – herhaling – bij alle locaties. Deze zijn voor iedereen vrij toegankelijk.

Op Witte Donderdag – de dag van het Laatste Avondmaal – wordt er gevierd om 19.00 uur. De dag van Jezus’ kruisiging, Goede Vrijdag, wordt herdacht om 15.00 uur en 19.00 uur. De Paaswake, waarin het Paasfeest gevierd wordt, begint om 20.00 uur. Op Eerste Paasdag zal er vervolgens om 10.30 uur gevierd worden.

Ook op de daaropvolgende zondagen zal het pastorale team vieringen zonder kerkbezoekers in de Pancratius basiliek blijven verzorgen, tot de maatregelen rondom het corona virus zijn opgeheven. Tot die tijd blijven de vieringen via de website voor iedereen vrij toegankelijk.

 

Voor iedereen die daar behoefte aan heeft kan in de Mariaparochie,

vanaf 6 april 2020 gewijde palmtakjes  ophalen.

De palmtakjes staan bij de Mariaborg of bij de Mariakapel bij het kerkhof.

 

Rond de Spits wordt voorlopig niet bezorgd.

Op de website ronddespits.nl kunt u de Spits online lezen.

 

Hierbij alvast de gebedsintenties die staan ingeschreven

van 15-03 tot en met 31-05-2020

Het is bekend dat tot die tijd de kerk gesloten is.

15-3-2020

Jaargedachtenis

Leida Ten Hove-Schuurman, Bennie Ten Hove.

Intenties

Ine Ten Velde-Dijkhuis nms. de parochie, Harry Hesselink, ouders Ten Hove-Schuurman en zoon Bennie,

ouders Horstman-Snijders, Bennie Nijmeijer nms. de parochie.

21-3-2020

Jaargedachtenis

Dika Letteboer-Busscher.

Intenties

Annie Stroot-Stokkelaar nms. de parochie, Tonny Hondebrink nms. de parochie,

Bennie Nijmeijer nms. de parochie, Ine Ten Velde-Dijkhuis nms. de parochie,

ouders Letterboer-Busscher, ouders Brokelman-Rekers, Frans en Santje Hoek.

27-3-2020

Jaargedachtenis

Marie ten Broeke.

Intenties

Ouders ten Broeke-Oude Middendorp.

 5-4-2020

Jaargedachtenis

Jan Groothuis, Martin Grobben.

 Intenties

ouders Egberink-Klaas, Overleden fam. Heerdink, Harry Kuipers nms. de  parochie,

Dien en Jan Steggink-Leus, Marianne Klein Haarhuis-Fischer,

Jan en Truus Groothuis-Wesselink, Johan Sand nms. de parochie,

Marie Zandhuis-Dijkers nms. de parochie, Bennie Nijmeijer nms. de parochie,

Ine ten Velde-Dijkhuis nms. de parochie

11-4-2020 Paaszaterdag

Jaargedachtenis

Betsie Scholten-Luttikhuis.

 Intenties

Gerda Loman-Knobben nms. de parochie, Truus Goossen-Oerbekke,

Frans en Betsie Scholten-Luttikhuis, ouders Lesscher-Dalhoeven,

Marie Zandhuis-Dijkers nms. de parochie, Henk en Truus Busscher-Loman,

Martin en Toos Grobben-Lesscher, Rian Busscher-Goossen, Tonny Hondebrink nms. de parochie,

Ine Ten Velde-Dijkhuis nms. de parochie.

 12-4-2020 Eerste paasdag

Intenties

Bennie Wesselink nms. de parochie, Harry Hesselink, Herman Hagedoorn nms. de parochie,

Betsie Dalhoeven-Veldhuis nms. de parochie, Annie en Frans Kampkuiper-Oerbekke,

Jan en Annie Löwik-Snijders, Harry Wiegink, ouders Frielink-Kuipers,

Jan en Truus Groothuis-Wesselink, ouders ten Hove-Schuurman en zoon Bennie,

ouders Veldscholten-Reekers, Jan en Marie Kampkuiper-Hulshof, Ben Kampkuiper,

Willie Scholten-Mellink, Harry Kuipers nms de parochie, ouders Bekhuis-Oude Vrielink,

Gerrie Geerdink, ouders Geerdink-Leus en Jan Geerdink, ouders Averdijk-Koning ter Heege,

Marinus en Dien Alberink-Oude Geerdink, Overleden fam. Alberink-Oude Geerdink, T

ruus Lamtink-Zandhuis nms. de parochie, ouders Weerink-Nieuwmeijer, ouders Berend-Oude Weernink.

19-4-2020

Jaargedachtenis

Truus Goossen-Oerbekke, Engelina Egberink-Klaas, Wietze Potijk.

 Intenties

Marianne Klein Haarhuis-Fischer, ouders Leus-Ophof, ouders Egberink-Klaas,

Marietje Westerhof-Meinders, Ine Ten Velde-Dijkhuis nms. de parochie.

25-4-2020

Intenties

Annie Kampkuiper-Oerbekke nms. de parochie, Tonny Hondebrink nms. de parochie,

Willie Scholten-Mellink, Ine Ten Velde-Dijkhuis nms. de parochie.

3-5-2020

Intenties

ouders Egberink-Klaas, Overleden fam. Heerdink, Harry Kuipers nms. de parochie,

Tonny Hondebrink nms. de parochie.

4-5-2020 Dodenherdenking        

Intenties

Bennie Wesselink nms. de parochie.

10-5-2020 Moederdag

Jaargedachtenis

Hein Westerhoff.

Intenties

Harry Hesselink, Betsie Dalhoeven-Veldhuis nms. de parochie,

Gerda Loman-Knobben nms. de parochie, Riek Steggink-Westerhof nms. de parochie,

Annie Stroot-Stokkelaar nms. de parochie, ouders Egberink-Klaas, Marietje Westerhof-Meinders,

ouders Lesscher-Dalhoeven, ouders Horstman-Snijders, Harry Kuipers nms. de parochie,

Truus Lamtink-Zandhuis nms. de parochie.

16-5-2020

Intenties

Herman Hagedoorn nms. de parochie, ouders Ten Hove-Schuurman en zoon Bennie.

21-5-2020 Hemelvaartsdag

Intenties

Jan en Truus Groothuis-Wesselink, ouders Veldscholten-Reekers, Gerrie Geerdink,

Marinus en Dien Alberink-Oude Geerdink, Overleden fam. Alberink-Oude Geerdink.

23-5-2020

Jaargedachtenis

ouders Kampkuiper-Hesselink, Jan Letteboer.

Intenties

ouders Kampkuiper-Hesselink, Jan Letteboer.

 31-05-2020 Eerste pinksterdag

Jaargedachtenis

Truus Groothuis-Wesselink.

Intenties

Herman Hagedoorn nms. de parochie, Truus Goossen-Oerbekke,

Jan en Truus  Groothuis-Wesselink, Johan Sand nms. de parochie, ouders Veldscholten-Reekers,

ouders Lesscher-Dalhoeven, Marie Zandhuis-Dijkers nms. de parochie, ouders Bekhuis-Oude Vrielink,

Marinus en Dien Alberink-Oude Geerdink, Overleden fam. Alberink-Oude Geerdink, Truus Lamtink-Zandhuis.

 

 

 

 

 

Beste parochianen,

De maatregelen, die genomen worden in deze tijd van het corona virus,

vragen om een voortdurende aanpassing van ons dagelijkse leven en ook van het kerkelijke leven.

Vanaf het weekend van 14/15 maart zijn in alle negen locaties alle vieringen in het weekend en op doordeweekse dagen komen te vervallen. Op dit moment is bekend dat er zeker geen vieringen met aanwezige kerkgangers worden gehouden t/m Pinksteren (1 juni).

In de afgelopen week heeft het pastorale team zich gebogen over de intenties die parochianen hebben opgegeven voor de voorbije en toekomende vieringen.

Aangegeven is dat deze gelezen zullen worden bij de eerstvolgende gelegenheid.

Onderhand is de omvang van het aantal intenties aanzienlijk geworden.

Daarom heeft het pastorale team besloten dat er in de eerstvolgende viering in elke locatie waarbij kerkgangers aanwezig mogen zijn,

bij de voorbeden een speciale kaars wordt ontstoken voor deze reeds opgegeven intenties.

De intenties worden met naam vermeld op een papier, dat u dan desgewenst van achter uit de kerk kunt meenemen.

Wanneer familieleden en nabestaanden ervoor  kiezen om hun intentie op een ander moment in het kerkelijk jaar willen hebben, kunnen zij het antwoordapparaat inspreken en hun wens kenbaar maken zodat het aangepast zal worden. Telefoon; 0546-861110. 

15-3-2020

Jaargedachtenis

Leida Ten Hove-Schuurman, Bennie Ten Hove.

 Intenties

Ine Ten Velde-Dijkhuis nms. de parochie, Harry Hesselink, ouders Ten Hove-Schuurman en zoon Bennie,

ouders Horstman-Snijders, Bennie Nijmeijer nms. de parochie.

21-3-2020

Jaargedachtenis

Dika Letteboer-Busscher.

 Intenties

Annie Stroot-Stokkelaar nms. de parochie, Tonny Hondebrink nms. de parochie,

Bennie Nijmeijer nms. de parochie, Ine Ten Velde-Dijkhuis nms. de parochie,

ouders Letterboer-Busscher, ouders Brokelman-Rekers, Frans en Santje Hoek.

27-3-2020

Jaargedachtenis

Marie ten Broeke.

 Intenties

Ouders ten Broeke-Oude Middendorp.

 5-4-2020

Jaargedachtenis

Jan Groothuis, Martin Grobben.

 Intenties

ouders Egberink-Klaas, Overleden fam. Heerdink, Harry Kuipers nms. de  parochie,

Dien en Jan Steggink-Leus, Marianne Klein Haarhuis-Fischer,

Jan en Truus Groothuis-Wesselink, Johan Sand nms. de parochie,

Marie Zandhuis-Dijkers nms. de parochie, Bennie Nijmeijer nms. de parochie,

Ine ten Velde-Dijkhuis nms. de parochie

11-4-2020 Paaszaterdag

Jaargedachtenis

Betsie Scholten-Luttikhuis.

 Intenties

Gerda Loman-Knobben nms. de parochie, Truus Goossen-Oerbekke,

Frans en Betsie Scholten-Luttikhuis, ouders Lesscher-Dalhoeven,

Marie Zandhuis-Dijkers nms. de parochie, Henk en Truus Busscher-Loman,

Martin en Toos Grobben-Lesscher, Rian Busscher-Goossen,

Tonny Hondebrink nms. de parochie, Ine Ten Velde-Dijkhuis nms. de parochie.

 12-4-2020 Eerste paasdag

Intenties

Bennie Wesselink nms. de parochie, Harry Hesselink, Herman Hagedoorn nms. de parochie,

Betsie Dalhoeven-Veldhuis nms. de parochie, Annie en Frans Kampkuiper-Oerbekke,

Jan en Annie Löwik-Snijders, Harry Wiegink, ouders Frielink-Kuipers, Jan en Truus Groothuis-Wesselink,

ouders ten Hove-Schuurman en zoon Bennie, ouders Veldscholten-Reekers,

Jan en Marie Kampkuiper-Hulshof, Ben Kampkuiper, Willie Scholten-Mellink,

Harry Kuipers nms de parochie, ouders Bekhuis-Oude Vrielink, Gerrie Geerdink,

ouders Geerdink-Leus en Jan Geerdink, ouders Averdijk-Koning ter Heege,

Marinus en Dien Alberink-Oude Geerdink, Overleden fam. Alberink-Oude Geerdink,

Truus Lamtink-Zandhuis nms. de parochie, ouders Weerink-Nieuwmeijer, ouders Berend-Oude Weernink.

19-4-2020

Jaargedachtenis

Truus Goossen-Oerbekke, Engelina Egberink-Klaas, Wietze Potijk.

 Intenties

Marianne Klein Haarhuis-Fischer, ouders Leus-Ophof, ouders Egberink-Klaas,

Marietje Westerhof-Meinders, Ine Ten Velde-Dijkhuis nms. de parochie.

25-4-2020

Intenties

Annie Kampkuiper-Oerbekke nms. de parochie, Tonny Hondebrink nms. de parochie,

Willie Scholten-Mellink, Ine Ten Velde-Dijkhuis nms. de parochie.

3-5-2020

Intenties

ouders Egberink-Klaas, Overleden fam. Heerdink,

Harry Kuipers nms. de parochie, Tonny Hondebrink nms. de parochie.

4-5-2020 Dodenherdenking        

Intenties

Bennie Wesselink nms. de parochie.

10-5-2020 Moederdag

Jaargedachtenis

Hein Westerhoff.

Intenties

Harry Hesselink, Betsie Dalhoeven-Veldhuis nms. de parochie,

Gerda Loman-Knobben nms. de parochie, Riek Steggink-Westerhof nms. de parochie,

Annie Stroot-Stokkelaar nms. de parochie, ouders Egberink-Klaas,

Marietje Westerhof-Meinders, ouders Lesscher-Dalhoeven, ouders Horstman-Snijders,

Harry Kuipers nms. de parochie, Truus Lamtink-Zandhuis nms. de parochie.

16-5-2020

Intenties

Herman Hagedoorn nms. de parochie,

ouders Ten Hove-Schuurman en zoon Bennie.

21-5-2020 Hemelvaartsdag

Intenties

Jan en Truus Groothuis-Wesselink, ouders Veldscholten-Reekers,

Gerrie Geerdink, Marinus en Dien Alberink-Oude Geerdink,

Overleden fam. Alberink-Oude Geerdink.

23-5-2020

Jaargedachtenis

ouders Kampkuiper-Hesselink, Jan Letteboer.

Intenties

ouders Kampkuiper-Hesselink, Jan Letteboer.

 31-05-2020 Eerste pinksterdag

Jaargedachtenis

Truus Groothuis-Wesselink.

 Intenties

Herman Hagedoorn nms. de parochie, Truus Goossen-Oerbekke,

Jan en Truus  Groothuis-Wesselink, Johan Sand nms. de parochie,

ouders Veldscholten-Reekers, ouders Lesscher-Dalhoeven,

Marie Zandhuis-Dijkers nms. de parochie, ouders Bekhuis-Oude Vrielink,

Marinus en Dien Alberink-Oude Geerdink, Overleden fam. Alberink-Oude Geerdink, Truus Lamtink-Zandhuis.

 

 

Jaargedachtenissen die in de voorbije periode genoemd zouden worden,

zullen daarentegen wel genoemd worden in de eerstvolgende viering waarbij kerkgangers aanwezig mogen zijn.

Wij hopen op uw begrip in deze.

Locatie Mariaparochie.

Persbericht H. Pancratius parochie

Pancratius parochie scherpt maatregelen aan als gevolg van het corona virus

Het pastorale team van de H. Pancratius parochie heeft – als gevolg van de maatregelen en richtlijnen tegen het corona virus – de gehele pastorale organisatie en werkzaamheden onder de loep genomen en waar nodig besluiten genomen. Alles wat besproken en besloten is, staat in het teken van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die het pastorale team meent te moeten nemen. De hieronder genoemde maatregelen zijn genomen met de wetenschap van nu en kunnen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen weer worden herzien en aangepast.

De vieringen in het weekend en op doordeweekse dagen zullen op alle negen locaties – zoals eerder – vooralsnog worden opgeschort tot 1 juni. Daarmee hebben de huidige omstandigheden als gevolg van het corona virus consequenties voor de vieringen van Pasen, dit geldt ook voor de geplande schoolvieringen in de week voorafgaand. Om toch ook de nabijheid met haar parochianen te blijven behouden, zal het pastorale team op de aankomende zondagen overdenkingen verzorgen over het Evangelie, die als videoboodschap gepubliceerd zullen worden op de website van de parochie: www.hpancratius.nl en via KerkTV. Op Palmzondag (5 april) zullen de palmtakken voor de gehele parochie gezegend worden in de St. Pancratius basiliek te Tubbergen, die vervolgens in de loop van de Goede Week in de negen kerken ter beschikking staan voor persoonlijk gebruik. De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaswake en Eerste Paasdag zullen door het pastorale team gevierd worden in de basiliek te Tubbergen. De hierboven genoemde vieringen zullen live gestreamd worden middels onze website, en zonder parochianen plaatsvinden of in zeer beperkte kring.

Voor de maanden april, mei en juni staan voor een aantal zondagen vieringen van de Eerste Heilige Communie gepland. Deze en de voorbereidingen daarop zullen worden opgeschort en zo mogelijk weer worden opgepakt op een nader te bepalen moment in het nieuwe schooljaar. Het pastorale team begrijpt dat dit een ingrijpende maatregel is, maar ziet zich hiertoe genoodzaakt door de geringe voorbereidingstijd die anders zou ontstaan en zij verwacht niet dat deze vieringen eenvoudig doorgeschoven kunnen worden naar een later moment in juni.

De voorbereidingen op het sacrament van het Vormsel zouden in deze periode ook gaan beginnen voor de vieringen, op 20 en 21 juni. Deze voorbereidingen zullen ook worden opgeschort en worden doorgeschoven naar het nieuwe schooljaar. Verder overleg hierover zal ook met het Aartsbisdom Utrecht worden gevoerd.

In de maand mei staat een aantal doopvieringen gepland, meestal in een gemeenschappelijk moment. Het pastorale team heeft besloten om alle doopvieringen individueel te laten doorgaan, in beperkte kring van gezin, peetouders, opa’s en oma’s, en volgens een vereenvoudigde liturgie. De planning van deze vieringen zal gaan in overleg met de doopouders; de mogelijkheid bestaat natuurlijk ook voor de doopouders om de doop van hun zoon of dochter uit te stellen tot het najaar. Nieuwe doopdata zullen daarvoor uitgeschreven worden.

Met betrekking tot de geplande huwelijksvieringen zal er contact opgenomen worden met de aanstaande bruidsparen om nauwkeuriger te bepalen wat te doen.

De activiteiten van de kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid (het jongerenpastoraat van de H. Pancratius parochie) zullen ook worden opgeschort tot nader order. De laatste groep zou eind april – samen met een groep pelgrims uit onze parochie – vertrekken voor een indrukwekkende bedevaart naar Lourdes. In samenspraak met de VNB reisorganisatie, is besloten om deze reis niet door te laten gaan. De teleurstelling is uiteraard groot, want in de voorbije tijd zijn tal van activiteiten en sponsoring opgezet om deze reis te bekostigen. Er wordt gekeken naar een nieuw moment om deze ervaring te beleven.

Zoals reeds eerder aangegeven in de berichtgeving, zullen de vieringen rondom het afscheid van een dierbare overledene in beperkte kring gehouden worden; niet meer dan 30 personen. Dit blijft vooralsnog gehandhaafd. De liturgie bij deze vieringen zal vereenvoudigd zijn en in de vorm van een woord- en gebedsviering (zonder een koor). Voor de herdenking van de overledenen – voor een breder publiek, op latere termijn – heeft het pastorale team aandacht en zal te zijner tijd hierover meer naar buiten brengen.

De pastorale zorg rondom zieken en stervenden, in de vorm van ziekenzalving of ziekenzegening, blijft de aandacht van het team behouden en doet zij het verzoek aan de familie om deze samenkomsten in zeer beperkte kring te houden. Wel respecteert het pastorale team de geldende richtlijnen en maatregelen van de zorginstellingen.

De pastorale zorg in de vorm van huisbezoeken en pastorale gesprekken zijn ter beoordeling van de leden van het pastorale team zelf, met in achtneming van de gezondheid van de betreffende parochiaan. Om contact te blijven houden onder de huidige omstandigheden, is het pastorale team op werkdagen bereikbaar tussen 16.00-17.00uur voor een telefonisch gesprek, onder de telefoonnummers die te vinden zijn in het parochiemagazine KOMPAS, de informatiebladen en via de website.

In deze periode van Veertigdagentijd is – in het kader van de Vastenactie – aandacht gevraagd voor de missionaire werker uit onze parochie Inge Kuiphuis, die werkzaam is in Guatemala en voor deze gelegenheid terug is gekomen naar ons land. Vanuit de drie parochies H. Pancratius, Lumen Christi en Plechelmus is ondersteuning gevraagd voor een tweetal projecten aldaar. Door de huidige omstandigheden zijn meerdere afspraken helaas opgeschort. Door de landelijke Vastenactie wordt gekeken naar een verlenging van de actie en in overleg met de bisschoppen naar een nieuw collecteweekend. Voor meer informatie en een mogelijke donatie verwijst het pastorale team naar de website www.vastenactie.nl en dan “Vrouwen en jongeren weven een cultuur van vrede in Guatemala”. Wij hopen op de betrokkenheid van iedereen.

Rondom het hoogfeest van Pasen staat ook jaarlijks de Paaspakkettenactie gepland, diverse parochianen hebben hun bijdrage hiervoor al geleverd door houdbare producten te verzamelen. In samenspraak met de PCI en de Diaconie van de PKN kerk Tubbergen zal naar een gepaste oplossing worden gezocht.

Een nieuwe uitgave van het parochiemagazine KOMPAS is tot nader order uitgesteld. Gebleken is dat veel van de ingevoerde artikelen gingen over aanstaande zaken en activiteiten, die als gevolg van het corona virus vooralsnog niet kunnen plaatsvinden. De redactie heeft daarom besloten een ander uitgavemoment te nemen.

Het pastorale team doet een dringende oproep om lokale vergaderingen van werkgroepen voorlopig niet meer te laten plaatsvinden, om daarmee de lijn van het pastorale team en parochiebestuur te volgen.

Tot slot, blijft het centrale secretariaat tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar en wil het pastorale team alle parochianen vragen om de meest actuele berichtgevingen te blijven volgen via de verschillende kanalen.

De bovenstaande maatregelen zijn weloverwogen genomen, met in achtneming de richtlijnen en maatregelen van het RIVM, om ten einde te voorkomen dat het corona virus zich verder verspreid.

Wij danken alle lezers bij voorbaat voor het begrip en wij willen blijven vragen om uw gebed voor hen die getroffen zijn en voor hen die werkzaam zijn in de zorg en andere cruciale beroepen. Als teken van hoop en bemoediging naar hen, hebben en zullen elke woensdagavond (te weten 18 en 25 maart en 1 april) van 19.00 tot 19.15uur de kerkklokken geluid worden van alle negen kerken.

Wij wensen alle parochianen veel sterkte toe in deze tijd van onzekerheid en onrust. In het omzien naar elkaar en in gebed, blijven we met elkaar verbonden, immers: onze verbondenheid is onze kracht.

Pastoraal team H. Pancratius parochie                                                                    Maart 2020

 

 

 

Vastenactieproject in Guatemala.

Beste parochianen,

Vooralsnog is door Vastenactie besloten om tot nader orde zowel de landelijke als de eigen doelenactie te verlengen tot 1 september aanstaande.

Vastenactie wil met de bisschoppenconferentie in gesprek om te kijken of er een nieuw collecteweekend afgesproken kan worden. Hierover later meer.

Omdat onduidelijk is hoeveel geld in totaliteit zal worden opgehaald nu er geen inzamelingsacties, sponsorlopen, vastenwandelingen etc. kunnen worden gehouden, zullen mogelijk keuzes gemaakt moeten worden in de projecten die wij ondersteunen. Laten we echter hopen dat dit laatste niet nodig is.

In overleg met Inge Kuiphuis, MTC  en  ondergetekende worden prioriteiten  gesteld aangaande de doelen.

Diverse acties die gepland stonden kunnen eventueel op een later tijdstip en een nader te bepalen datum plaatsvinden. Dit alles zal in overleg gaan met de MOV groepen en verdere betrokkenen.

Op de website van onze parochie staat een videoboodschap van Inge Kuiphuis. Mensen die geld willen doneren kunnen naar de website van Vastenactie gaan. www.vastenactie.nl Vervolgens naar projecten. Daar  ‘project steunen, bekijk projecten’ aanklikken en dan naar pagina 2 naar het eigendoelproject: vrouwen en jongeren weven een cultuur van vrede aanklikken. De rest wijzigt zich vanzelf.

Met vriendelijke groet, mede namens Inge Kuiphuis en de MOV groepen,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker

Tel. 06-20486904

Beste parochianen,

Vanwege het vervallen van de weekendvieringen en de doordeweekse vieringen om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen willen we via deze videoboodschap uw aandacht vragen voor ons Vastenactieproject.

We zien uw donatie van harte tegemoet.

Heeft u vragen over beide projecten, dan kunt u contact opnemen met inge.kuiphuis@mtc.org.gt.  of met Jacqueline Meupelenberg

Hartelijke groet, mede namens Inge Kuiphuis en de MOV groepen,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker H. Pancratius parochie.

j.meupelenberg@hpancratius.nl

tel. 06-20486904

 

 

 

In verband met het Corona virus is er geen gastvrouw

op de dinsdag- en vrijdagmorgen aanwezig, 

dit om extra uitbreiding te voorkomen.

Wanneer er vragen zijn kunt u bellen met het nummer: 0546-861110.

Als u dan het antwoordapparaat inspreekt wordt u zo spoedig mogelijk terug gebeld.

Zo gauw er bericht komt dat de kerken weer open gaan,

zal er in de Mariaborg weer een gastvrouw aanwezig zijn

op de  dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur.

Dank voor uw begrip.