De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen.

Het maximum aantal kerkgangers per viering wordt weer bepaald door de grootte van het kerkgebouw (zogenoemde anderhalve meter capaciteit). Ook vieren ’s avonds kan weer met kerkgangers. Het maximum aantal kerkgangers per kerk bedraagt: Fleringen: 60; Geesteren: 85; Langeveen: 56; Mariaparochie: 84; Reutum: 65: Tubbergen: 80; Vasse: 75; Vriezenveen: 38.

Aanmelden via ‘Meevieren’ is niet meer nodig. Registratie van naam en telefoonnummer bij de ingang van de kerk volstaat. Kerkgangers hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Alle basismaatregelen op het gebied van gezondheid blijven gelden, dat wil zeggen: thuis blijven bij klachten, anderhalve meter afstand houden, de hygiëneregels volgen, goed ventileren en een mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk en in andere binnenruimtes. De regels voor het veilig uitreiken en ontvangen van de heilige communie blijven eveneens gehandhaafd.

Samenzang is toegestaan en koren mogen weer zingen tijdens vieringen, mits de zangers onderling anderhalve meter afstand houden en in zigzagopstelling staan.

Nog niet toegestaan is: elkaar een hand geven tijdens de vredeswens, de tongcommunie, doorgeven van collectemandjes/schalen. De collecte zal dus op de nu gebruikelijke wijze, na de viering, gehandhaafd blijven. Verder: het gebruik van wijwaterbakjes; biechten in een biechtstoel, de biecht kan plaatsvinden in een goed geventileerde ruimte, gezamenlijk koffiedrinken na afloop van een viering.

Zijn er vragen of onduidelijkheden over de bovenstaande versoepelingen, dan kunt u contact opnemen met een lid van het pastoraal team of met het centraal secretariaat (tijdens kantooruren).

Pastoraal team H. Pancratius parochie.

 

De voorbereiding en aanmelding 1e Heilige Communie 2022 is weer van start gegaan. Kinderen, die niet op de plaatselijke basisscholen zitten en willen deelnemen aan de 1e Heilige Communie worden van harte uitgenodigd voor deelname. Aanmelden kan via email: info@hpancratius.nl  Duidelijk vermelden de naam van het kind, volledig adres, emailadres en telefoonnummer. Wij hopen dat er in de loop van Februari informatieavonden kunnen gaan plaats vinden, dit is afhankelijk van de corona maatregelen waar wij ons aan moeten houden.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Diaken B. Huitink 06-20432661

Beperktheden.
Het begin van het nieuwe jaar valt niet mee, het is een moeizame start
met wederom de corona die ons in de greep blijft houden. Het is stil, er zijn weinig ontmoetingen, de samenleving en de wereld zit op slot. Deze
week zei een vrijwilliger van de jeugdkerk: we houden een winterslaap. Daar lijkt het wel op. Ons gevoel zegt: wij hebben geen tijd voor een
winterslaap. Wij willen door met ons leven, we hebben nog zoveel te doen. We moeten geduld hebben en niet alles kan online. Veel in onze
agenda gaat een streep door. Een nieuwe datum plannen? Dat is ook niet gemakkelijk. We weten niet wanneer onze samenleving open gaat. Wat
doen wij: wachten op de volgende persconferentie! Eén geluk, de kerk mag de deuren nog steeds open houden! Wel met de beperkte
maatregelen, geen volle kerk, met 50 mensen samen komen. Het lijkt teleurstellend wat zijn 50 personen in een kerk? Een koor mag met 4
personen zingen, dat is niets! We mogen weinig met zang! Afscheid nemen in de kerk met een beperkt aantal mensen, het doet pijn, er mogen
wel medemensen aanwezig zijn. Hoe gaan wij om met beperktheden? Wij kunnen in zak en as gaan zitten, of wij geven er een positieve draai aan
met in ons achterhoofd: het gaat weer beter worden! Wat kunnen wij nog meer doen? Kerstochtend zei een parochiaan in Vasse tegen mij: laten wij
er voor bidden! Helpt bidden? Bidden is geloven dat God naar ons luistert. Bidden is praten met God, Hij hoort ons. Bidden kan opluchten
en geeft ons dagelijks doen en laten weer lucht, hoe beperkt het ook zal zijn. Bidden kent geen beperktheden.In deze tijd van beperkingen, voelt
onze samenleving zich ziek, een samenleving die stil is. Ik geloof dat wij er sterker uitkomen. Dat horen wij vaker, als je ziek bent, tegenslagen te
verduren krijgt, dan krijg je kracht om door te gaan. U zult denken, vorig jaar hadden wij tegenslagen door de Corona en nu weer. Hoeveel
Locatienieuws
H.H. Joseph en Pancratius
Vasse ZONDAG 16 en 23 januari 2022
Jaargang 49, week 3 en 4

Tegenslagen kunnen wij aan? Er zijn medemensen die moeten leren leven met beperktheden, dat leven gaat nooit meer worden zoals het is geweest,
zij halen de kracht uit wat ze nog wel kunnen. Dit is voor ons een voorbeeld hoe wij kunnen omgaan met de beperktheden, wetende dat het
wel beter gaat worden. Ik wens u allen veel sterkte toe met de beperktheden. Hartelijke groeten,

Diaken B. Huitink

Zondag 16 januari 09.00 uur.
Viering Parochiële Werkgroep m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Jaarg.: Pastoor Hein Booijink, Alice Hudepol-Nordemeule.
Int.: Jan Rolefes, Herman Wenneger, Jan en Truus Ensink-Borggreve,
Marie Wesselink-Reinerink, Marijke Zijdenbos (overleden 1 januari in
Den Haag).
Woensdag 19 januari 09.00 uur.
Eucharistieviering in de kerk.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.
Zondag 23 januari 09.00 uur.
Viering Parochiële Werkgroep m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Johan Steggink.
Jaarg.: Lidy Tulk-Leussink, Aleida Engbers-Eidhof.
Int.: Truus Masselink-Meijer, Jan Oude Luttikhuis en Mieke Hamse
Woensdag 26 januari 09.00 uur.
Viering Parochiële Werkgroep in de kerk.
Voorganger: Jan Veldhuis
Zondag 30 januari Geen viering
Koren
Zo. 16 jan. 09.00 uur. : Herenkoor.
Zo. 23 jan. 09.00 uur. : Herenkoor.
Lectoren
Zo. 16 jan. 09.00 uur. : Marieke Hansté.
Zo. 23 jan. 09.00 uur. : Ronny Booijink.
Acoliet
Zo. 16 jan. 09.00 uur. : geen.
Zo. 23 jan. 09.00 uur. : geen.
Collectanten
Collecteschaaltje staat achter in de kerk.

Kosters
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Zo. 16 jan. 09.00 uur. : Johan Steggink.
Zo. 23 jan. 09.00 uur. : Ine Bos.
Collectes
Collecte 2 januari. €. 48,00
Collecte 9 januari. €. 50,05
Weekwacht
Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte
en bij overlijden belt u met het nummer 06 20430155
Kerkschoonmaak
Dinsdag 22 februari zal vanaf 8.30 uur de kerk worden schoongemaakt
door de wijk Kloosterhof. De contactpersoon voor deze wijk is Truus
Rolefes, tel. nr. 680 716 .
Herdenken van overledenen in onze H. pancratius parochie
Op het moment dat een dierbare overleden is, willen wij met aandacht en
zorg familieleden en nabestaanden bijstaan om dit verlies en afscheid een
plek te geven. Naast de vieringen van afscheid rondom het sterven,
noemen wij uw dierbare overledene in de daaropvolgende periode in onze
gebeden bij de intenties. Al enige tijd geleden hebben wij vragen
gekregen over het feit dat het aantal intenties ná een overlijden nogal
uiteenloopt, per geloofsgemeenschap binnen onze H. Pancratius parochie.
Dat loopt uiteen van drie tot twaalf intenties, in vieringen na het
overlijden. Dit wordt als verwarrend en onhandig ervaren. Na overleggen
met de Commissies van Beheer en het Parochieel Liturgie Beraad zijn wij
tot één beleid gekomen, namelijk: acht intenties in achtereenvolgende
vieringen. Voor de ene locatie zou dit staan voor de eerste acht weken na
een overlijden, voor een andere locatie zou dit langer kunnen zijn, omdat
er niet ieder weekend gevierd wordt. Het bovenstaande zal ingaan per 1
januari 2022. Hopelijk mag de wetenschap dat in de vieringen in onze
kerken voor onze overledenen en hun families en nabestaanden wordt
gebeden, een bron van troost en kracht zijn. Pastoraal team H.
Pancratius
Dorpshuiskamer vasse
Door de situatie rond om Corona is er voorlopig géén Dorpshuiskamer op
de woensdagmorgen in ’t Eschhoes.Hopelijk kunnen we snel weer van start gaan.
Parochiebestand per 31-12-2021
Parochianen

2020 2021
0 t/m 6 jaar 113 104
7 t/m 64 jaar 1208 1157
65 jaar en ouder 292 302
Totaal aantal parochianen 1613 1563
2020 2021
Aantal gezinnen/alleenstaanden 630 625
Gedoopt 3 11
Gehuwd 1 1
Overleden 11 12
1e H. Communie 0 22
H. Vormsel 0 13
Week van gebed voor eenheid van christenen 2022
Van 16 t/m 23 januari 2022 is het de Week van gebed voor eenheid van
christenen. Het thema dit jaar is: ‘Licht in het duister’ en dit verwijst naar
de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst
naar Jezus. Daarin ligt een oproep voor ons als christenen. De ster is een
geschenk, een teken van Gods liefdevolle aanwezigheid voor alle mensen.
De stralen leiden de drie wijzen, en met hen alle mensen, naar het grotere
licht: Jezus. Als het licht van de wereld is Hij in onze duisternis gekomen.
Hij ging door het duister heen toen Hij stierf aan het kruis om voor ons de
weg naar de Vader te verlichten, zodat wij zijn liefde zouden kennen en
door Hem eeuwig zouden leven. Van oudsher staan de drie wijzen
symbool voor de verschillende volken op aarde. Ze komen uit verre
landen en vertegenwoordigen verschillende culturen. Maar ze worden
gedreven door hetzelfde verlangen om de pasgeboren koning te zien en te
leren kennen. Ze komen samen om Hem te aanbidden. Zo verbeelden de
wijzen de eenheid die God voor alle volken wenst.Christenen zijn door
God geroepen om die eenheid tot stand te brengen, en om zo een teken te
zijn voor de wereld. De taak van christenen is dan ook om als deze ster te
zijn. Als wij op Christus wijzen, kan God door ons eenheid onder mensen
bewerkstelligen. We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke
en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer onderstreept. De ster die tweeduizend jaar geleden opging, roept ons nog
steeds om samen op zoek te gaan naar Christus en eensgezind Hem te
aanbidden. Dan zal de Geest onze harten veranderen, zodat wij schijnen
als licht in het duister. Gebed om te bidden in de week van gebed voor de
eenheid van christenen. Eeuwige God, versterk onze hoop en het besef dat U met ons wandelt en
over ons waakt. Leer ons de leiding van uw heilige Geest te volgen, hoe
vreemd het pad soms ook lijkt. Leid ons naar Jezus Christus, het licht
voor de wereld. Bemoedig ons in geloof en laat ons dit uitstralen in de
wereld waarin wij wonen en werken. Wij vragen U dit in naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen.
Voorbereidingen op de eerste heilige communie en het heilig vormsel gaan veranderen.
Waarom deze verandering?
De reden hiervoor is dat de ervaringen met diverse projecten ter
voorbereiding op beide sacramenten inhoudelijk onvoldoende aansloten
bij de geloofsbeleving en de belevingswereld van kinderen en jongeren.
Ook werden tools gemist hoe zij geloof in deze tijd handen en voeten kunnen geven.
Pilot
Daarom is door het pastoraal team gekeken naar korte en bondige
projecten, waarin op een begrijpelijke wijze voor kinderen/jongeren de
betekenis van de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel aan de
orde komt. Toen dit niet werd gevonden heeft het pastoraal team zelf
twee projecten ontwikkeld met een eigen werkboek voor de
communicantjes en de vormelingen. De bedoeling was om beide trajecten
uit te rollen in 2020. Helaas gooide de coronapandemie roet in het eten
waardoor dit uitgesteld moest worden. Gelukkig kon de pilot, waarin
kinderen op twee woensdagmiddagen werden voorbereid en vervolgens
hun EHC ontvingen, dit jaar toch nog uitgerold en geëvalueerd worden.
Dit gold ook voor de pilot voor de vormelingen. Zij werden dit najaar op
één zondag voorbereid en vervolgens gevormd. Ook deze pilot is
inmiddels geëvalueerd. Zowel het pastoraal team alsmede de
werkgroepen zijn bij beide projecten tot de conclusie gekomen om deze
voorbereiding met een aantal aanpassingen vanuit de evaluatie, in 2022 te
handhaven. De voorbereiding van twee middagen op de EHC of één dag
voor het Vormsel kan door sommigen worden ervaren als minimaal. Dit
is het ook als de voorbereiding los wordt gekoppeld van het geloofsleven/van de geloofsopvoeding van kinderen en jongeren thuis.
Wanneer geloofsopvoeding thuis handen en voeten wordt gegeven, hiervoor biedt onze parochie als ondersteuning de kinderkerk, de
jeugdkerk, Rock Solid junior aan, worden de EHC en het Heilig Vormsel
onderdeel van het geloofsleven en is het één van de stappen in het gelovig
leven van een kind/jongere. Dan kennen de kinderen/jongeren die zich
gaan voorbereiden op de sacramenten de verhalen over Jezus maar ook de
betekenis ervan. Dan weten ze hoe ze een kruisteken moeten maken en
bidden ze als vanzelfsprekend het Onze Vader. Dan hoeft het niet, zoals
nu met regelmaat nog gebeurd, tijdens de voorbereiding alsnog geleerd te
worden. Met deze nieuwe opzet hopen wij dat kinderen zich na de EHC
zullen aansluiten bij de jeugdkerk en de vormelingen bij Rock Solid,
opdat zij op deze wijze verder kunnen groeien in geloof. Dan zijn de
voorbereidingen op beide sacramenten niet een op zich staand project
maar is het ingebed in hun geloofsleven.
Toekomst
Een goede voorbereiding op de EHC en het Vormsel valt of staat met
goede werkgroepen. Gelukkig zijn er vele vrijwilligers die zich hiervoor
inzetten. Er zijn echter diverse locaties waarin het steeds moeilijker wordt
om vrijwilligers te vinden of zelfs helemaal niet meer te vinden zijn.
Vooralsnog gaan de werkgroepen EHC binnen hun eigen locatie door met
hun eigen werkgroep en met de voorbereiding. Maar wanneer er geen
vrijwilligers worden gevonden in een geloofsgemeenschap zal dit
gevolgen hebben voor de lokale voorbereiding.
Wat betreft het Vormsel, ook hiervoor zijn er vele vrijwilligers die zich
inzetten. De Vormselwerkgroepen, Vasse, Reutum, Fleringen, Albergen
en Mariaparochie werken inmiddels al meerdere jaren intensief samen.
Zo ook Vriezenveen, Langeveen en Tubbergen. Geesteren werkte tot nu
toe met een eigen werkgroep vanwege de vele vormelingen. Er zijn
inmiddels meerdere locaties waarin het steeds moeilijker wordt om
vrijwilligers te vinden of zelfs helemaal niet meer te vinden zijn voor de
vormselwerkgroep. Mariaparochie heeft in 2022 geen vrijwilligers meer
voor het Vormsel en in Geesteren is er nog één werkgroeplid. Daarom is
met alle werkgroepen tezamen besloten om te komen tot één parochiële
werkgroep Heilig Vormsel, met zo mogelijk vanuit elke
geloofsgemeenschap één afgevaardigde.
Planning EHC
De planning voor de EHC vieringen zal in januari 2022 van start gaan. De
EHC vieringen zullen plaatsvinden na Pasen.

Planning Heilig Vormsel
De Vormselvoorbereiding kende een voorjaarstraject met de
Vormselviering in juni en een najaarstraject met de Vormselviering in
november. Vanaf 2022 is er nog één vormseltraject voor de gehele
parochie. Gezien het dalende aantal vormelingen is één traject per jaar
voldoende. Vanwege de diverse (dorps)activiteiten in het voorjaar en de
voorbereidingen voor de EHC alsmede de EHC vieringen in het voorjaar,
is in overleg met de vormselwerkgroepen gekozen voor het najaarstraject.
Vragen
Na het lezen van dit artikel kunnen er mogelijk vragen naar boven komen,
stel ze gerust. Neem daarvoor contact op met Diaken Bert Huitink
b.huitink@hpancratius.nl
Hartelijke groet namens het pastoraal team, Diaken Bert Huitink
Oproep: vrijwilligers gezocht voor de Vormselwerkgroep.
Beste parochianen, ouders,
Bij de Vormselwerkgroep zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Momenteel zit Sandra Bouhuis als enige in deze werkgroep namens
Vasse. Sandra doet dit al enige jaren. Het wordt hoogste tijd dat er
mensen bijkomen, als je alleen bent dan ben je kwetsbaar. Ze wil nieuwe
mensen inwerken, er komt een tijd dat zij hier mee gaat stoppen. Dan is
het fijn dat anderen zijn ingewerkt. Er is eerder een oproep gedaan, helaas
is daar geen enkele reactie op gekomen, dat was teleurstellend. Een
nieuwe dringende oproep! De Vormselwerkgroep is inmiddels een
parochiale werkgroep geworden, de werkgroep werkt intensief samen met
vrijwilligers uit andere locaties. Samenwerking is belangrijk, dat is de
weg die wij zijn ingeslaan bij de voorbereiding op het Vormsel. De
voorbereiding is afgelopen jaar anders opgezet, deze vindt plaats op één
zondag. Het kost minder tijd dan wij gewend waren, ook minder tijd voor
de vrijwilligers.
Wij hopen dat iedere locatie van onze parochie vrijwilligers kan leveren
voor de parochiële werkgroep, zo hopen wij ook dat Vasse mensen kan
leveren voor deze werkgroep. DRINGENDE OPROEP: WIE STAAT OP
EN GAAT ZICH HIERVOOR INZETTEN? Wij hopen van harte dat er
ouders zich gaan melden, voor informatie en aanmelding kunt u terecht
bij Diaken B. Huitink b.huitink@hpancrastius.nl
Hartelijke groeten, Diaken B. Huitink.
Rock solid dingt mee naar de diaconale ariënsprijs in 2022

Drie jaar geleden, in 2019, viel onze parochie drie keer in de prijzen bij
de diaconale Ariënsprijs van het Aartsbisdom Utrecht. Zowel de eerste
prijs als de publieksprijs gingen toen naar ‘Kears unne mekaar’ uit Vasse.
De ideeënprijs ging ook naar onze parochie, met het idee om als parochie
(nog) meer zichtbaar te zijn in de samenleving. 'De Ariënsprijs voor
diaconie is in het najaar van 2002 in het leven groepen om de aandacht en
inzet voor diaconie te bemoedigen en te waarderen. De prijs wil tevens
initiatieven stimuleren op het terrein van de diaconie'. In 2022 wordt deze
diaconale prijs opnieuw uitgereikt. De jongerengroep Rock Solid van
onze parochies is hierbij één van de genomineerden.
Rock Solid, wie zijn zij?
Rock Solid (RS) is het jongerenpastoraat uit onze parochie. RS is ruim 6
jaar geleden opgestart. De doelen van het jongerenpastoraat: 1) met
jongeren op weg gaan in hun geloof en 2) activiteiten organiseren voor
deze jongeren, gericht op hun geloof.
De groei van Rock Solid.
De groep jongeren is door de jaren heen gegroeid, in 2021 bestond de
groep uit 33 jongeren, in de leeftijd van 12 t/m 20 jaar. Daarnaast is in
2020 de groep RS Junior (RSJ) opgestart. RSJ is voor kinderen uit groep
7 en 8 van de basisschool zodat ook deze kinderen hun geloof op zo’n
wijze vorm kunnen geven dat dit aansluit bij hun leeftijd en
geloofsbeleving.
TeenWork en TeenSpirit
De jongeren van RS zijn opgesplitst in twee groepen. TeenWork zijn de
jongeren t/m 14 jaar en TeenSpirit de jongeren van15 jaar en ouder. Er
zijn maandelijks activiteiten voor de jongeren op de vrijdagavond. De
activiteiten zijn zeer divers, van een film kijken en bespreken tot een
gastspreker, spelvormen over vriendschap en respect waarbij er altijd een
link wordt gelegd met het geloof.
Diaconale betrokkenheid van de jongeren
Door de jaren heen heeft de diaconie als een rode draad door de
jaarprogramma’s heengelopen. Het is belangrijk om diaconaal op weg te
zijn met de jongeren. Zo zijn jongeren op bezoek geweest bij de
leefgemeenschap de Wonne in Almelo en bij de Protestantse diaconie in
Amsterdam die zich inzet voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Het gaf
hen een andere kijk op deze groep mensen. De parochie organiseert
jaarlijks een diaconaal weekend. RS wordt hierbij betrokken. ‘Twee jaar
geleden zijn RS en RSJ letterlijk de boer op gegaan. Ze hebben boeren uit
diverse sectoren geïnterviewd en hiervan een terugkoppeling gegeven in

alle diaconale vieringen. Er is een excursie geweest naar de Syrisch orthodoxe kerk in Glane waar de jongeren uitleg kregen hoe geloof werd
bele Zij hebben dit als zeer indrukwekkend ervaren. Zij hebben
ervaren hoe geloof op een andere wijze beleefd kan worden.Via de
missionair werker in Guatemala, die verbonden is aan onze parochie
hebben een aantal jongeren contacten uitgewisseld met jongeren uit
Guatemala. Vanwege de taalbarrière verliep dit soms wat moeilijk maar
er ontstond wederzijds begrip voor elkaars woon- en leefsituatie. Een
mogelijke uitwisseling in de toekomst wordt te zijner tijd onderzocht.
Tijdens de coronapandemie hebben jongeren handen en voeten gegeven
aan het thema: Nabijheid. Er waren in 2020 en 2021 veel parochianen die
geen of weinig bezoek kregen, veel parochianen kregen te maken met
eenzaamheid. Zo heeft RS de actie ‘HEEL ROCK SOLID BAKT
GEORGANISEERD’ Jongeren bakten één cake of meerdere cakes en
brachten deze vervolgens naar parochianen die weinig tot geen aanspraak
hadden doordat bezoek aan huis minimaal was of zelfs helemaal niet
mogelijk. De jongeren hebben in totaal 101 cakes gebakken. Zij kwamen
tot ontdekking dat er veel parochianen een steuntje in de rug konden
gebruiken. De jongeren stonden versteld wat een klein gebaar als een
cake voor mensen kan betekenen, echte nabijheid door een klein gebaar.
Op 5 mei 2021, Bevrijdingsdag, hebben jongeren meegeholpen met
gemeente Tubbergen met de actie ‘vrijheidssoep’. Zij brachten blikken
soep bij mensen thuis en hadden gesprekjes over wat vrijheid betekent.
Jongeren zijn in gesprek gegaan met de wethouder van de gemeente
Tubbergen hoe zij als jongeren de coronapandemie met beperkingen
beleven. Waar zij tegenaan lopen maar ook wat hen in deze periode bindt.
In het najaar van 2021, toen de coronabesmettingen weer toenamen
kwamen de jongeren opnieuw in actie. Veel mensen konden wederom een
steuntje in de rug gebruiken. In de donkere dagen voor Kerstmis hebben
zij het licht rondgebracht, voorzien van een mooie kaart met een
kerstboodschap van henzelf. 90 kaarsen zijn naar mensen gebracht die
een lichtje konden gebruiken. Tijdens de coronapandemie hebben er
online bijeenkomsten plaatsgevonden. Het mooie was dat jongeren na de
bijeenkomst nog de hele avond via teams met elkaar verbonden bleven
om gezellig met elkaar te kletsen. RS is echt een vriendengroep. Veel
gehoorde opmerkingen van jongeren die voor de eerste keer deelnemen
zijn: “Ik dacht dat het de hele avond over de kerk en geloof zou gaan.
Maar dat is niet zo! Dit was echt leuk.” RS heeft al op diverse plaatsen
activiteiten/vieringen georganiseerd. In de openlucht, in een

scoutinggebouw, hulp geboden bij de Passie en zo zijn er nog vele
voorbeelden te noemen. Voor de jongeren is geloof belangrijk, het is een
houvast, een basis in het leven. Zorgen voor elkaar, in naastenliefde en
elkaar accepteren om wie je bent, het geloof in elkaar. Jongeren
inspireren elkaar, de leiding en parochianen, door hen te betrekken bij een
eigentijdse manier van geloof beleven. Door de verbinding tussen jong en
oud, leert men veel van elkaar en wil men er voor elkaar zijn. In 2022
staat de jongeren bedevaart naar op het programma. Deze zou in het
voorjaar van 2021 plaatsvinden maar is vanwege de coronapandemie
uitgesteld. De vraag om met de hele groep op bedevaart naar Lourdes te
gaan kwam vanuit de jongeren zelf. De jongeren hebben
voorbereidingsavonden gehad op de bedevaart en hebben de benodigde
financiële middelen met activiteiten bij elkaar gebracht.
Ontwikkeling
Mooi is het om te zien dat jongeren van TeenWork en TeenSpirit zich
ontwikkelen. TeenSpirit droeg o.a. haar steentje bij in de begeleiding van
de activiteiten bij RSJ. Er was een geloofssmokkeltocht, een escapegame
etc. Jongeren vertelden de vormelingen tijdens hun voorbereiding op het
Vormsel over RS en nodigden vormelingen uit om zich aan de sluiten.
Tijdens de kerstwandeltocht 2021 vertelden de jongeren van RS het
kerstverhaal aan de voorbijkomende gezinnen. RSJ maakte eind 2021
kersttukjes voor zorgmedewerkers in zorginstellingen. Om hen een hart
onder de riem te steken. Deze vormende, lerende diaconale betrokkenheid
en – initiatieven zullen in de toekomst nog meer gestalte gaan krijgen.
Jongeren zijn de toekomst van de kerk
Jongeren zijn onze toekomst. De jongeren van RS zijn vorig jaar bij het
opzetten van RSJ ingezet. Zij zijn de werkgroep van RSJ, organiseren
activiteiten, vergaderen samen onder begeleiding van de leiding van RS.
Het zijn deze jongeren die onder andere RSJ een gezicht hebben gegeven.
Vaak wordt gezegd dat kerk niet uitdagend is voor gezinnen, voor
kinderen en jongeren, soms zelfs saai. Jongeren van RS ervaren geloof als
iets dat in hen zit en in mensen met wie ze samenkomen. Zij zien in de
toekomst de Kerk als een plek waar men kan samenkomen, leren, een
bijdrage leveren binnen de maatschappij en vooral een plek waar iedereen
geaccepteerd wordt. Het kerkgebouw is voor RS niet noodzakelijk om
activiteiten te organiseren. Licht, warmte en sfeer zijn wel belangrijke
elementen.
Olievlekwerking

Dat al deze acties niet onopgemerkt zijn beleven blijkt wel uit het feit dat
er een buurtparochie een artikel over onder andere RS gewijd heeft in het
eigen parochieblad en dat er sinds een jaar wekelijks ondersteuning wordt
geboden om ook in de H. Plechelmus parochie in Oldenzaal
jongerenpastoraat op te starten. Het pastoraal team en de parochie wenst
Rock Solid veel succes! Hartelijke groet, mede
namens de leden van het pastoraal team, diaken Bert Huitink.
Beste parochianen
Zoals u bekend zijn we op 17 oktober jongstleden, op Wereldarmoededag
in alle kerken van onze parochie gestart met het permanent inzamelen van
houdbare levensmiddelen. Hiervoor staat er een krat of een mand in de
kerk of aula. De levensmiddelen die inmiddels zijn ingezameld zouden
dit jaar worden gebruikt voor de kerstpakkettenactie. De eerste
opbrengsten waren boven verwachting en stemt tot dankbaarheid. Dank
aan zovele gulle gevers. Gezien de verscherpte maatregelen rond Covid-
19 is echter besloten om dit jaar geen levensmiddelen in te pakken maar
mensen een kant en klaar pakket/bon met kerststol aan te bieden. Dit
betekent dat de ingezamelde levensmiddelen naar de voedselbank zijn
gegaan. De voedselbank heeft de ingebrachte levensmiddelen in de week
voor Kerstmis opgehaald en hiervan zijn mooie pakketten gemaakt die in
de parochie zijn uitgedeeld. Wat betreft de inzameling vanaf Kerstmis
2021, hiervoor geldt dat de levensmiddelen wederom naar de
voedselbanken zijn gegaan of eventueel worden gebruikt voor de
Paaspakkettenactie. Dit laatste is afhankelijk van de dan geldende Covid-
19 regels en gaat tevens in overleg met het diaconaal beraad van onze
parochie en de Parochiële Caritas Instelling H. Pancratius (PCI).
Wilt u ook een bijdrage leveren aan de boodschappenmand dan zijn de
volgende levensmiddelen het meest nodig: koffie, blikgroente, thee, soep,
pasta, rijst, wasmiddelen en tandpasta. Alles wat u aandraagt zal worden
verdeeld in de diverse pakketten. Liever een financiële bijdrage? Dit kan
via bankrekeningnummer NL23 RABO 0151 4292 51 ten name van de
PCI H. Pancratius parochie Tubbergen
o.v.v. boodschappenmand. Dan komt het geld via de PCI ten goede aan
de Paaspakketten- en Kerstpakkettenactie.
Hartelijke groet, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.
Werkgroep wereldlichtjesdag aangemeld voor de diaconale
ariënsprijs 2022

Elk jaar, op de 2de zondag van december, is het Wereldlichtjesdag. Er
worden op die dag wereldwijd, om 19.00 uur kaarsjes aangestoken voor
overleden kinderen. Er wordt stilgestaan bij alle kinderen, die op welke
leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. Door de verschillende
tijdzones ontstaat er vierentwintig uur een symbolisch lint van licht. De
werkgroep Wereldlichtjesdag organiseert sinds een aantal jaren op deze
dag om 19:00 uur ’s avonds een samenzijn in onze parochie. Kinderen
worden herdacht door het aansteken van een speciale kaars en kaarsjes,
het noemen van hun naam en door het lezen vaneen verhaal, van
troostende gedichten en het zingen van liederen. Vlinders of harten
worden in de harten-/vlinderbomen opgehangen of rond een hoepel. Het
maakt bij het herdenken niet uit hoe oud het kind was of hoelang het al
geleden is. Je kind blijft immers je kind! Een van de parochiële koren
verzorgt de muziek.Het samenzijn is voor ouders, broertjes en zusjes,
oudere broers en zussen, grootouders, familieleden, vrienden, buren,
belangstellenden en iedereen die een kaarsje wil branden voor kinderen
die gemist worden. In 2021 was er speciaal aandacht voor kinderen die
wereldwijd in de moederschoot of op oudere leeftijd aan de gevolgen van
COVID-19 zijn overleden.Na afloop wordt gelegenheid geboden om na te
praten onder het genot van een kop koffie of thee. Reacties van
aanwezigen zijn positief. Zij ervaren het samenzijn als waardevol,
troostend en helend. Het feit dat namen van kinderen hardop worden
uitgesproken, genoemd worden, betekent dat zij er mogen zijn. Gekend
en gewaardeerd worden, een plek krijgen, ook binnen de kerk.
Het lichtje dat is ontstoken tijdens het samenzijn mogen mensen
meenemen naar huis. Na het samenzijn wordt een kaart ontworpen met de
namen van alle kinderen die nabestaanden/betrokkenen desgewenst
ontvangen. De versierde boom blijft een periode in de kerk staan voor
belangstellenden. Het samenzijn is tevens te volgen via kerktv van de
parochie waar in deze coronapandemie volop gebruik van is gemaakt.De
werkgroep is blij met de nominatie. De parochie en het pastoraal team
wenst de werkgroep veel succes. De prijsuitreiking vindt plaats op 22
oktober a.s. Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.
Inleveren berichten locatienieuws
Spreekuur
Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van 9.30
uur tot 10.30 uur. Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan aanwezig.

Misintenties kunnen dan persoonlijk worden opgegeven maar het mag
ook telefonisch of per mail.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl
Andere berichten: dinsdag t/m 18.00 uur per e-mail bij
Ingrid Hamse-Lummen (irmahamse@gmail.com)

Voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel gaan veranderen.

Waarom deze verandering?

De reden hiervoor is dat de ervaringen met diverse projecten ter voorbereiding op beide sacramenten inhoudelijk onvoldoende aansloten bij de geloofsbeleving en de belevingswereld van kinderen en jongeren. Ook werden tools gemist hoe zij geloof in deze tijd handen en voeten kunnen geven.

Pilot

Daarom is door het pastoraal team gekeken naar korte en bondige projecten, waarin op een begrijpelijke wijze voor kinderen/jongeren de betekenis van de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel aan de orde komt. Toen dit niet werd gevonden heeft het pastoraal team zelf twee projecten ontwikkeld met een eigen werkboek voor de communicantjes en de vormelingen.
De bedoeling was om beide trajecten uit te rollen in 2020. Helaas gooide de coronapandemie roet in het eten waardoor dit uitgesteld moest worden. Gelukkig kon de pilot, waarin kinderen op twee woensdagmiddagen werden voorbereid en vervolgens hun EHC ontvingen, dit jaar toch nog uitgerold en geëvalueerd worden. Dit gold ook voor de pilot voor de vormelingen. Zij werden dit najaar op één zondag voorbereid en vervolgens gevormd. Ook deze pilot is inmiddels geëvalueerd.

Zowel het pastoraal team alsmede de werkgroepen zijn bij beide projecten tot de conclusie gekomen om deze voorbereiding met een aantal aanpassingen vanuit de evaluatie, in 2022 te handhaven.

De voorbereiding van twee middagen op de EHC of één dag voor het Vormsel kan door sommigen worden ervaren als minimaal. Dit is het ook als de voorbereiding los wordt gekoppeld van het geloofsleven/van de geloofsopvoeding van kinderen en jongeren thuis.

Wanneer geloofsopvoeding thuis handen en voeten wordt gegeven, hiervoor biedt onze parochie als ondersteuning de kinderkerk, de jeugdkerk, Rock Solid junior aan, worden de EHC en het Heilig Vormsel onderdeel van het geloofsleven en is het één van de stappen in het gelovig leven van een kind/jongere. Dan kennen de kinderen/jongeren die zich gaan voorbereiden op de sacramenten de verhalen over Jezus maar ook de betekenis ervan. Dan weten ze hoe ze een kruisteken moeten maken en bidden ze als vanzelfsprekend het Onze Vader. Dan hoeft het niet, zoals nu met regelmaat nog gebeurd, tijdens de voorbereiding alsnog geleerd te worden.

Met deze nieuwe opzet hopen wij dat kinderen zich na de EHC zullen aansluiten bij de jeugdkerk en de vormelingen bij Rock Solid, opdat zij op deze wijze verder kunnen groeien in geloof.  Dan zijn de voorbereidingen op beide sacramenten niet een op zich staand project maar is het ingebed in hun geloofsleven.

Toekomst

Een goede voorbereiding op de EHC en het Vormsel valt of staat met goede werkgroepen. Gelukkig zijn er vele vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Er zijn echter diverse locaties waarin het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden of zelfs helemaal niet meer te vinden zijn.
Vooralsnog gaan de werkgroepen EHC binnen hun eigen locatie door met hun eigen werkgroep en met de voorbereiding. Maar wanneer er geen vrijwilligers worden gevonden in een geloofsgemeenschap zal dit gevolgen hebben voor de lokale voorbereiding.

Wat betreft het Vormsel, ook hiervoor zijn er vele vrijwilligers die zich inzetten. De Vormselwerkgroepen, Vasse, Reutum, Fleringen, Albergen en Mariaparochie werken inmiddels al meerdere jaren intensief samen. Zo ook Vriezenveen, Langeveen en Tubbergen. Geesteren werkte tot nu toe met een eigen werkgroep vanwege de vele vormelingen.
Er zijn inmiddels meerdere locaties waarin het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden of zelfs helemaal niet meer te vinden zijn voor de vormselwerkgroep. Mariaparochie heeft in 2022 geen vrijwilligers meer voor het Vormsel en in Geesteren is er nog één . Daarom is met alle werkgroepen tezamen besloten om te komen tot één parochiële werkgroep Heilig Vormsel, met zo mogelijk vanuit elke geloofsgemeenschap één afgevaardigde.

Planning EHC

De planning voor de EHC vieringen zal in januari 2022 van start gaan. De EHC vieringen zullen plaatsvinden na Pasen.

Planning Heilig Vormsel

De Vormselvoorbereiding kende een voorjaarstraject met de Vormselviering in juni en een najaarstraject met de Vormselviering in november.
Vanaf 2022 is er nog één vormseltraject voor de gehele parochie. Gezien het dalende aantal vormelingen is één traject per jaar voldoende. Vanwege de diverse (dorps)activiteiten in het voorjaar en de voorbereidingen voor de EHC alsmede de EHC vieringen in het voorjaar, is in overleg met de vormselwerkgroepen gekozen voor het najaarstraject.

Vragen

Na het lezen van dit artikel kunnen er mogelijk vragen naar boven komen, stel ze gerust. Neem daarvoor contact op met Diaken Bert Huitink b.huitink@hpancratius.nl

Hartelijke groet namens het pastoraal team,

Diaken Bert Huitink

 

 

Locatienieuws
H.H. Joseph en Pancratius Vasse
ZONDAG 2 en 9 januari 2022
Jaargang 49, week 1 en 2

Licht in donkere dagen.
Afgelopen zondag mocht ik weer twee kinderen ( in dit geval jongetjes) dopen. Het mooiste moment in de viering was het moment toen ik de doopkaars, die aangestoken was aan de Paaskaars, liet zien aan de betreffende dopeling. Ik noemde het kind bij zijn naam en vertelde dat de kaars het licht van Christus is voor hem.
Daarna sprak ik de wens uit dat dit licht mag schijnen in zijn hart en dat hij er anderen mee mag verwarmen.
Het bijzondere is, en dat merk ik bij elke doop, dat er op dat moment echt contact is. De dopelingen keken heel open en aandachtig naar de kaars, het leek of ze knikten en mijn woorden begrepen en ze staken hun armpjes uit naar de kaars. Daarna werd de brandende doopkaars aan de zusjes van de dopelingen overhandigd, die de kaars met veel toewijding droegen van het doopvont achter in de kerk naar het altaar voor in de kerk. De rest van de familie liep achter het licht aan , terug naar de plaats. Een hoopgevend gebeuren voor ons in deze bijzondere Kersttijd. De wolken van de coronapandemie dreigen ons leven en de wereld te verduisteren. Maar niets kan het Licht van het Christuskind tegenhouden. Het schijnt dwars door de donkere wolken heen. Hij laat ons niet in de steek, en wil ons laten ervaren dat wij Gods geliefde mensenkinderen zijn. Hij nodigt ons uit met Hem op weg te gaan naar een nieuwe toekomst, waar het Licht sterker is dan alle duisternis. Dat wij ervoor open mogen staan, net als Maria en Jozef dat deden. Het veranderde hun levens, het kan ook ons leven veranderen. Dat het Kerstkind Licht mag brengen in onze harten en onze wereld. Het licht van de liefde, de compassie, het mededogen. Dat wij het mogen delen met mensen die alleen zijn, verdriet hebben, in angst, onzekerheid, of armoede leven. Dat wij, net als de zusjes van de dopelingen , lichtdragers mogen zijn. Dan verdrijven we met elkaar de duisternis.
Mede namens het pastoraal team wens ik u en de uwen veel vrede, vreugde en vriendschap in 2022!
Pastoraal werker Christianne Saris

Zondag 2 januari 09.00 uur.
Viering Parochiële Werkgroep m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Johan Steggink.
Jaarg.: Truus Weersink-Scholtenhave.
Int.: Jan Rolefes, Siny Dijkers-Koopman, overl. Fam. Wenneger-Meijer, Jan Reekers en Theo Roozendaal, o.o. Steggink-Kamphuis, Pastoor Hein Booijink, Anneke Weersink-Lohuis (nms. KBO) , Bertus Bos, Jan en Ria Oude Vrielink-Boksebeld.

Woensdag 5 januari 09.00 uur.
Viering Parochiële Werkgroep in de kerk.
Voorganger: Johan Steggink.

Zondag 9 januari 09.00 uur.
Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.
Int.: Hendrik en Riek Leussink-Braakhuis.

KOREN
Zo. 2 jan. 09.00 uur. : Dameskoor.
Zo. 9 jan. 09.00 uur. : Herenkoor.

LECTOREN
Zo. 2 jan. 09.00 uur. : Wilma Kempers.
Zo. 9 jan. 09.00 uur. : Ilse Bonke.

ACOLIET
Zo. 2 jan. 09.00 uur. : geen.
Zo. 9 jan. 09.00 uur. : Hennie Engbers.

COLLECTANTEN
Collecteschaaltje staat achter in de kerk.

KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Zo. 2 jan. 09.00 uur. : Ine Bos.
Zo. 9 jan. 09.00 uur. : Lies aan de Stegge.

COLLECTES
Plaatsengeld/collecte 19 december. €. 28,50
Plaatsengeld Kerstmis. €. 75,45
Vrije gift Kerstmis €. 56,01
Lourdescollecte Kerstmis €. 37,05

WEEKWACHT
Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand,
ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06 20430155

KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 11 januari zal vanaf 8.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk Beekzijde.
De contactpersoon voor deze wijk is Marjan Schutte, tel. nr. 680 784 .

DORPSHUISKAMER VASSE
Door de situatie rond om Corona is er voorlopig géén Dorpshuiskamer op de woensdagmorgen in ’t Eschhoes.
Het bestuur en vrijwilligers van de Dorpshuiskamer wenst iedereen een fantastisch 2002 met veel gezondheid.
Hopelijk kunnen we in het nieuwe jaar snel weer van start gaan.

BIJEENKOMST IN JANUARI VAN GELOVEN NU KOMT TE VERVALLEN.
De bijeenkomst van de groep Geloven Nu die gepland was op donderdagmiddag 13 januari 2022 in het Parochiecentrum komt te vervallen. Op die middag zou Ds. Wiekenraad uit Uelsen ingaan op het vakantiepastoraat. Vanwege de onzekerheid over het verloop van de Corona epidemie is besloten deze bijeenkomst te verschuiven naar een latere datum wanneer de omstandigheden wat gunstiger zijn

ONTMOETINGSMIDDAG VOOR THUISWONENDE OUDEREN VERVALT
Gezien de omstandigheden van de lockdown en de onduidelijkheid over de omstandigheden na 14 januari, komt de ontmoetingsmiddag voor de thuiswonende ouderen vanaf 70 jaar, die gepland stond op woensdag 26 januari in de Waaijer in Langeveen, te vervallen. De middag zal verschoven naar een tijd verderop in het jaar. Wij hopen op uw begrip en geven zo spoedig mogelijk de nieuwe datum door. Wordt vervolgd!
De Pancratius Commissie

BESTE PAROCHIANEN,
Velen van u zagen wel eens een oproep voor restjes wol en katoen in dit informatieblad of op Facebook. Er is veel met de ingezamelde wol en katoen gebreid en gehaakt. Mutsjes, truitjes, sokjes, broekjes, vestjes, dekentjes et cetera. Met liefde gemaakt door diverse parochianen uit verschillende geloofsgemeenschappen uit onze parochie. Dit alles krijgt zijn bestemming in Tanzania en Uganda, zodra het gezien de coronapandemie weer veilig en mogelijk is om naar deze landen af te reizen. Wie dus nog wol of katoen heeft liggen, hier niets meer mee doet en dit wil afstaan voor het goede doel kan hier vele gezichten mee blij maken. Hiermee draagt u letterlijk bij aan een van de werken van barmhartigheid, te weten: ’De naakten kleden.’ Mocht u wol of katoen willen doneren dan kunt u contact opnemen met pastoraal werker Jacqueline Meupelenberg.
Telefoon 06-20486904 of via j.meupelenberg@hpancratius.nl
Hartelijke groet,
Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker, H. Pancratius Parochie.

VERDERE AANSCHERPING CORONAMAATREGELEN
In verband met de algehele lockdown in ons land, hebben de Nederlandse bisschoppen besloten dat bij de vieringen voor 17.00 uur tot in ieder geval 15 januari 2022 slechts maximaal 50 personen aanwezig mogen zijn. Dit betekent voor onze parochie dat vieringen weliswaar doorgang vinden, maar met een beperkt aantal kerkgangers: maximaal 50 mensen. Uiteraard zijn de vieringen ook via de livestream, de KerkTV of de KerkRadio te volgen. De vieringen in de avond zijn alleen online te volgen. Koren mogen op dit moment slechts met vier zangers zingen. Aanmelding is dus van groot belang. Naar de kerk komen zonder opgave vooraf, om de vieringen van Kerstmis bij te wonen, is niet verstandig en kan betekenen dat u niet wordt toegelaten omdat de beschikbare plaatsen bezet zijn. U kunt zich via de website van onze parochie:  www.hpancratius.nl  – de knop “Meevieren”  aanmelden voor een viering. Daar vindt u ook verdere informatie. Wij realiseren ons wat voor een impact dit opnieuw heeft op de parochianen en wat dit doet met de geloofsbeleving van kerst. Evenals vorig jaar, wordt het samen vieren van kerst belemmerd. Toch spreken wij de wens uit dat de geboorte van het kerstkind onze harten mag raken, ons vertrouwen en hoop voor het nieuwe jaar mag geven. Wij hopen op uw
medewerking en begrip en wensen u een gezegend Nieuwjaar.
Pastoraal team

INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS
Spreekuur
Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 10.30 uur.
Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan aanwezig.
Misintenties kunnen dan persoonlijk worden opgegeven maar het mag ook telefonisch of per mail.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl
Andere berichten: dinsdag t/m 18.00 uur per e-mail bij

  • Ingrid Hamse-Lummen (irmahamse@gmail.com)

In verband met de algehele lockdown in ons land, hebben de Nederlandse bisschoppen besloten dat bij de vieringen voor 17.00 uur tot in ieder geval 15 januari 2022 slechts maximaal 50 personen aanwezig mogen zijn.

Dit betekent voor onze parochie dat vieringen weliswaar doorgang vinden, maar met een beperkt aantal kerkgangers: maximaal 50 mensen. Uiteraard zijn de vieringen ook via de livestream, de KerkTV of de KerkRadio te volgen. De vieringen in de avond zijn alleen online te volgen. Koren mogen op dit moment slechts met vier zangers zingen.

Aanmelding is dus van groot belang. Naar de kerk komen zonder opgave vooraf, om de vieringen van Kerstmis bij te wonen, is niet verstandig en kan betekenen dat u niet wordt toegelaten omdat de beschikbare plaatsen bezet zijn. U kunt zich via de website van onze parochie: www.hpancratius.nl – de knop  “Meevieren” aanmelden voor een viering. Daar vindt u ook verdere informatie.

Wij realiseren ons wat voor een impact dit opnieuw heeft op de parochianen en wat dit doet met de geloofsbeleving van kerst. Evenals vorig jaar, wordt het samen vieren van kerst belemmerd. Toch spreken wij de wens uit dat de geboorte van het kerstkind onze harten mag raken, ons vertrouwen en hoop voor het nieuwe jaar mag geven.

Wij hopen op uw medewerking en begrip en wensen u een Zalig Kerstmis en een gezegend Nieuwjaar.

Pastoraal team

 

 

Beste parochianen,

Velen van u zagen wel eens een oproep voor restjes wol en katoen in dit informatieblad of op facebook.

De foto laat zien wat er met de ingezamelde wol en katoen is gebreid en gehaakt. Mutsjes, truitjes, sokjes, broekjes, vestjes, dekentjes et cetera. Met liefde gemaakt door diverse parochianen uit verschillende geloofsgemeenschappen uit onze parochie.

Dit alles krijgt zijn bestemming in Tanzania en Uganda, zodra het gezien de coronapandemie weer veilig en mogelijk is om naar deze landen af te reizen.

Wie dus nog wol of katoen heeft liggen, hier niets meer mee doet en dit wil afstaan voor het goede doel kan hier vele gezichten mee blij maken. Hiermee draagt u letterlijk bij aan een van de werken van barmhartigheid, te weten: ’De naakten kleden.’

Mocht u wol of katoen willen doneren dan kunt u contact opnemen met pastoraal werker Jacqueline Meupelenberg.  Telefoon 06-20486904 of via j.meupelenberg@hpancratius.nl

Hartelijke groet,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker, H. Pancratius Parochie.

Pastoraal artikel december 2021

“Houdt 1,5 meter afstand. Was uw handen. Blijf thuis, bij klachten”.
Dit ‘evangelie’ van corona hebben we de afgelopen 19 maanden uit
en te na gehoord, waarbij wij soms dachten ervan af te zijn. De
woorden van Jezus aan het begin van de Adventstijd – “Wees
waakzaam, wees op je hoede” – zijn we snel geneigd om in dit licht te
plaatsen, want waakzaamheid heeft alles te maken met ‘oog hebben
voor’, met ‘in de gaten houden’. Toch heeft Advent ons meer te
vertellen.
De tijd van de Advent daagt ons uit om in ons leven weer nuances
aan te brengen, verschillen te zien tussen het ene moment en het
andere, uit te kijken naar iets of iemand en op te houden met een
diepe zucht van het zeggen: ‘Ach, het is toch allemaal maar
hetzelfde!’ In de afgelopen anderhalf jaar hebben we ons misschien
wel gerealiseerd dat we onderhand verveeld geraakt waren door het
vele, en het oog kwijt leken te zijn voor het kleine, het bijzondere, het
aparte. Advent schudt ons opnieuw wakker, en staat niet toe dat we
ons neerleggen bij een duffe houding van ‘Het zal mijn tijd wel
duren’.
Advent brengt de spanning terug in ons bestaan, veegt de beslagen
ruit van ons dagelijkse anderhalve meter leven met één grote zwaai
schoon, en roept tegen elk van ons: ‘Kijk nou toch, er ís perspectief’.
Voor dat perspectief zou ik graag het bijna vergeten begrip “nieuwe
normaal” weer van stal willen halen: een nieuwe vorm van
Locatienieuws
H.H. Joseph en
Pancratius
Vasse
ZONDAG 19 en 26 december 2021
Jaargang 48, week 50 en 51

samenleven, waarin we weer weten wie of wat cruciaal en vitaal is
voor onze maatschappij en economie. Vier weken Advent is de
uitnodiging om op die weg de eerste stap te doen: één kaarsje, één
lichtpuntje mag jouw wereld binnenkomen. Elk geloof, hoe klein het
ook is, is groot genoeg om een stap in de goede richting, in Gods
richting te zetten.
Het ‘evangelie’ van corona zal de komende tijd nog wel blijven
klinken, ook al zeggen ons hoofd en hart soms andere dingen. Maar
laten we daarnaast ook het Evangelie van Jezus bewaren: wees
waakzaam, wees gevoelig, zodat je het merkt wanneer God op je
schouder tikt. Wees waakzaam, open je hart, zodat de geboorte van
het kerstkind je menselijker én goddelijker kan maken.
Pastoor Casper Pikkemaat
Zondag 19 december 09.00 uur. 4 e zondag v/d Advent.
Viering Parochiële Werkgroep m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Johan Steggink.
Int.: Jan Rolefes.
Woensdag 22 december 09.00 uur.
Viering Parochiële Werkgroep in de kerk.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Vrijdag 24 december 15.30 uur. Kerstmiddag.
Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Pastor Saris.
Jaarg.: Johannes Albertus Kempers, Hein en Marie Schurink-
Vrerink, Thijs Veer, Bernard Engbers.
Int.: Jan en Truus Blankenvoort-Bels, Aleida Engbers-Eidhof en
Bernardo Engbers, o.o. Booijink- Hesselink, o.o. Zwiep-Ensink,
Herman Nijhuis, Gerard Kempers, Santje en Toon Pegge-Kempers,
Annie Kempers-Lansink, o.o. Oude Luttikhuis-Hannink, Harrie
Booijink, Marie Wesselink-Reinerink, Jan en Truus Ensink-
Borggreve, Bernard en Marie Veer-Weersink, Jan en Ria oude
Vrielink-Boksebeld, Bennie Bos, o.o. Booijink-Heerink en zoon Jan,
Herman Booijink (Kemper), Sinie Dijkers-Koopman.

Zaterdag 25 december 09.00 uur. Eerste Kerstdag.
Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Diaken Huitink.
Int.: Herman en Truus Huisken-Vrerink, o.o. Bouhuis-Kristen en
zoon Herman Bouhuis, Marietje Rolefes-Stopel, Bennie Droste,
overl. fam. Koopman-Sand, Overleden leden KBO Vasse, Truus
Masselink-Meijer, Anneke Weersink-Lohuis, Wim Rijsman, Hein Meijer. Jan en
Lies Wenneger-Krop, o.o. Steggink-Kamphuis, Lidy Tulk-Leusink,
Harrie Groothuis, Jan en Annie Blankenvoort-Eppink, Bertus en
Ruud Bos, overl. fam. Steggink Manderveen, Jan Schulten en Ine
Borghuis, overl. fam. ter Heijne, o.o. ten Berge-a/d Stegge, o.o.
Maathuis-Peters en zoon Jan, Zr. Maria Wenneger, Gerard en Marie
Booijink-Hulskotte, Jan Hulskotte, Jan Reekers en Theo Roozendaal,
Johan Groothuis, overl. fam. Ensink en Nordemeule, Jan Rolefes,
overl. fam. Lenferink, overl. fam. Braakhuis, overl. fam. Kemna,
Gert Mulstege, Jan Oude Luttikhuis en Mieke Hamse, Gerard
Michorius, Manny Sanderink-Weernink, overl. fam. Wenneger-
Meijer.
Zondag 26 december. Geen viering.
Vrijdag 31 december. Oudjaar. Geen viering.
Zaterdag 1 januari. Nieuwjaar. Geen viering.
Zondag 2 januari 09.00 uur.
Viering Parochiële Werkgroep m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Jan Veldhuis
Int.: Pastor Hein Booijink, Anneke Weersink-Lohuis, Bertus Bos,
Jan en Ria Oude Vrielink-Boksebeld, Sinie Dijkers-Koopman, Jan
Reekers en Theo Roozendaal, Jan Rolefes, Overl. Fam. Wenneger-
Meijer, o.o. Steggink-Kamphuis,
KOREN
Zo. 19-dec. 09.00 uur: Herenkoor.
Vr. 24 dec. 15.30 uur: Herenkoor

Za. 25 dec. 09.00 uur: Dameskoor.
31 dec. / 1 jan.: geen viering.
Zo. 2 jan. 09.00 uur. : Dameskoor.
LECTOREN
Zo. 19-dec. 09.00 uur: Jan Veldhuis.
Vr. 24 dec. 15.30 uur: Ronny Booijink.
Za. 25 dec. 09.00 uur: Ben Demmer.
31 dec. / 1 jan.: geen viering.
Zo. 2 jan. 09.00 uur. : Wilma Kempers.
ACOLIET
Zo. 19-dec. 09.00 uur: geen.
Vr. 24 dec. 15.30 uur: geen.
Za. 25 dec. 09.00 uur: geen.
31 dec. / 1 jan.: geen viering.
Zo. 2 jan. 09.00 uur. : geen.
COLLECTANTEN
Collecteschaaltje staat achter in de kerk.
KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Zo. 19-dec. 09.00 uur: Jan Veldhuis.
Vr. 24 dec. 15.30 uur: Jan Veldhuis.
Za. 25 dec. 09.00 uur: Johan Steggink.
31 dec. / 1 jan.: geen viering.
Zo. 2 jan. 09.00 uur. : Ine Bos.
COLLECTES
Plaatsengeld/collecte 5 december. € 63,00
Plaatsengeld/collecte 12 december. € 53,70
OVERLEDEN
Op Zondag 5 december is op 81-jarige leeftijd overleden onze
medeparochiaan Jan Rolefes van de Booijinkstraat 14 te Vasse
overleden. Voor Jan hebben vrijdag 10 december het afscheid en
crematie in Almelo in besloten kring plaats gevonden.

KERKSCHOONMAAK

Op maandag 20 december vanaf 18.00 uur zal de kerk worden
schoongemaakt door de wijk DKW/Voortsweg. De contactpersoon
voor deze wijk is Ine Bos, tel. nr. 680780.
Parochienieuws
Afgelopen periode heeft Erna Ensink een van haar vele taken in onze
geloofsgemeenschap neergelegd. Het gaat om het verzorgen van het
parochienieuws, met name dat gedeelte dat bestemd is voor het goed
verlopen van de vieringen in onze geloofsgemeenschap. Onder
andere verzorgde  Erna het netjes overzichtelijk maken van de
vieringen, welke voorganger en welke misintenties en
jaargedachtenissen er werden voorgelezen. Daarnaast maakt ze ook
een schema voor de koren, lectoren, acolieten, collectanten en
kosters. Ook de opbrengst van de collectes en het vermelden van de
kerkschoonmaak hoorden tot haar werkzaamheden. Vaak vulde ze
nog een en ander aan, wanneer dit te laat of verkeerd werd
doorgegeven aan het parochiesecretariaat. De geloofsgemeenschap is
Erna bijzonder dankbaar voor haar vele werk en grote inzet. Maar
liefst 20 jaar heeft ze deze taken vervuld, dat komt neer op ruim 500
edities van het parochienieuws!! De commissie van beheer zal
namens de geloofsgemeenschap de dank overbrengen aan Erna. De
taken van Erna zijn over genomen door Laurens Veer, die op dit
moment het spreekuur op de dinsdagochtend verzorgt. De commissie
van beheer is natuurlijk erg blij met de bereidwilligheid van Laurens
en wenst hem heel veel succes.
Beide Kerstdagen kerk open
Zowel 25 als 26 december zal de kerk van Vasse tot 17.00 uur
geopend zijn om zowel de versiering , als de kerststal te bezichtigen.
Tevens kan er van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om een
kaarsje op te steken ; dit uiteraard tegen betaling.
Terugblik op vijf jaar identiteitsbegeleiding van de katholieke
basisscholen in onze parochie
We leven in een veranderende tijd waarin het christelijk geloof niet
meer vanzelfsprekend is. Dit heeft zijn weerslag op gezinnen en op
katholieke basisscholen. De afgelopen jaren zijn de pastores
regelmatig aangesproken door parochianen die zich zorgen maakten

over de geloofsopvoeding van kinderen op de basisscholen. Of het
pastoraal team daar niet iets in kon betekenen? De afgelopen vijf jaar
zijn daar inderdaad gesprekken over geweest met de scholen. In dit
artikel maken we de balans op,
Situatie scholen
Het pastoraal team heeft altijd een heel goed contact gehad met de
directies en diverse docenten van de basisscholen in onze parochie.
Er is een jaarlijks overleg met de schooldirecties. Uit dat overleg
blijkt dat de scholen te maken hebben met kinderen met diverse
(religieuze) achtergronden. Daarnaast is het merendeel niet meer
opgevoed of bekend met het katholieke geloof. Dat betekent dat het
aanbod van de scholen niet meer hetzelfde kan zijn als in het
verleden. De scholen zijn dus zoekende en staan voor de uitdaging
om op een eigentijdse manier vorm te geven aan de katholieke
identiteit.
Aanbod pastoraal team
Pastoraal werker Christianne Saris, heeft namens het pastoraal team,
de afgelopen vijf jaar een aanbod gedaan om de teams van
basisscholen te begeleiden. Het aanbod bestond uit gesprekken met
het team van de betreffende basisschool. Om na te gaan waar het
voor staat en wat het wil uitdragen. Hiervoor werden drie
bijeenkomsten aangeboden. In de eerste bijeenkomst zou worden
nagegaan welke waarden leven bij de leerkrachten. In de tweede
bijeenkomst kwamen de waarden van de katholieke traditie naar
voren met concrete voorbeelden voor de school. In de derde
bijeenkomst zou worden nagegaan hoe de identiteit van de school
verder vormgegeven kon worden. Er zou naar de lessen worden
gekeken, de christelijke feesten, schoolvieringen, naar mogelijkheden
om diaconaal betrokken te zijn. Daarnaast was er een aanbod van het
pastoraal team om een excursie/rondleiding in de kerk te verzorgen
en om een interactief vooroordelenspel te doen met de kinderen.
Overleg met scholen
Een viertal scholen heeft gebruik gemaakt van het gehele aanbod. Er
vonden zinvolle en goede teamgesprekken plaats. Vervolgens werden
er keuzes gemaakt. Een drietal scholen koos voor een methode voor
de lessen levensbeschouwing. Een andere school vond de methode

van een ander vakgebied, die gericht was op goed omgaan met
elkaar, beter aansluiten. Deze scholen kozen ook voor een aantal
schoolvieringen in de kerk rond de christelijke feesten en stonden
open voor lesmateriaal rond Pasen en Pinksteren. Daarnaast waren er
scholen die één gesprek hebben aangevraagd en dit voldoende
vonden. Of omdat ze een dergelijk gesprek in het verleden al hadden
gedaan, of omdat ze toch hun eigen weg wilden gaan wat betreft de
identiteit van de school. Tenslotte waren er scholen bij die geen
interesse hadden voor het aanbod.
Huidige stand van zaken
Hoe is de stand van zaken op dit moment? We hebben een goede
verstandhouding met de directies en docenten van acht scholen en er
is altijd bereidheid tot samenwerking. Met het diaconaal weekend
zorgen deze scholen voor een doek over het betreffende thema in de
kerk. Met de kleurwedstrijd voor het jubileum van onze parochie,
werkten alle scholen mee. We mogen gebruik maken van de scholen
voor de voorbereiding op de Eerste Communie en het Vormsel en
leerkrachten zijn waar nodig inzetbaar. Een vijftal scholen vraagt één
of meerdere schoolvieringen aan bij het team rond het begin/einde
schooljaar en de christelijke feesten. Er zijn scholen die samen met
de geloofsgemeenschap en het pastoraal team een hele eigentijdse
invulling van de schoolvieringen gevonden hebben. Er zijn nog vier
scholen die een methode gebruiken voor de lessen. De gesprekken
over identiteit zijn afgerond. Alle scholen hebben aangegeven dat de
keuzes gemaakt zijn en dat men verder kan.
Conclusie
Zoals de kerk zoekt naar nieuwe wegen, zo zoeken de scholen hier
ook naar. Het is en blijft zoeken om vorm te geven aan de katholieke
identiteit in een pluriforme maatschappij, dat geven de directeuren
steeds aan. Toch is het van het grootste belang dat we met elkaar
werken aan de persoonsvorming van jonge kinderen en dat we daar
het levensbeschouwelijke aspect niet bij overslaan. Dat we de
leerlingen vertrouwd maken met belangrijke waarden, met hen
stilstaan bij vreugde en verdriet, en hen kennis laten maken met
rituelen en verhalen die ons leven in een ander perspectief zetten. Dat
begint in het gezin, dat is de basis van ieder kind. De school en de

parochie kunnen daarbij aansluiten. Dat wij elkaar stimuleren om de
kinderen mee te nemen in een waardevol, betekenisvol en gelovig
leven.
Pastoraal werker Christianne Saris
Aanvangstijd ontmoetingsmiddag H. Pancratius Parochie
In de vorige infobladen stond een vooraankondiging van de
ontmoetingsmiddag die de Pancratius Commissie organiseert op
woensdagmiddag 26 januari 2022. Voor deze middag worden alle
thuiswonende ouderen uit onze parochie, die 70 jaar of ouder zijn,
uitgenodigd. De middag vindt plaats in café restaurant Waaijer in
Langeveen. De aanvangstijd was niet genoemd. Hierbij alsnog de
tijd: de middag start om 14.00 uur en eindigt om 17.00 uur. De
middag begint met een eucharistieviering en er is volop tijd om
elkaar te ontmoeten. De eigen bijdrage voor deze middag bedraagt
tien euro. We hopen dat de middag door kan gaan en dat we velen
mogen begroeten.

Aanmelden vieringen Kerstmis.

Voor de vieringen van Kerstmis kan online gereserveerd worden via de website
van onze parochie. Het gaat hierbij om de vieringen van vrijdagmiddag, 1 e en 2 e
Kerstdag. De vieringen van Kerstavond kunt u alleen via KerkTv volgen.
Online reserveren
U kunt zich via de website van onze parochie: www.hpancratius.nl – de knop
“Meevieren” aanmelden voor een viering. U wordt doorgestuurd naar een nieuwe
pagina, waarop u bij “reserveren” de kerk van uw keuze selecteert. Bij “kies een
viering” selecteert u de gewenste viering (u ziet dan of er nog plaats is, anders komt
u op de wachtlijst).
U vult de gevraagde gegevens in en kruist het vakje aan dat u zich afmeldt bij
klachten en het vakje dat u toestemming geeft voor het verwerken van de gegevens.
Dan klikt u op de knop “versturen”. Vergeet u niet zich af te melden als u niet kunt
komen. Iemand op de wachtlijst kan dan in uw plaats komen en ontvangt hierover
per e-mail bericht. Afmelden kan via de link onderaan in de bevestigings-e-mail.
Aanmelden kan vanaf maandag 20 december 09.00 uur – donderdag 23
december 20.00 uur.
Hulp bij het reserveren
Parochianen die zelf niet in staat zijn online te reserveren, kunnen dit laten doen
door familie, vrienden of eventueel door het lokale secretariaat. Een
medewerk(st)er maakt dan de reservering via onze website. De contactgegevens
van onze lokale secretariaten zijn bekend middels de verschillende
informatiebladen.
Gebruik van mondkapjes
Het gebruik van het mondkapje is verplicht bij bewegingen van de kerkgangers:
bij binnenkomst tot aan de zitplaats, bij de communiegang en bij het uitgaan van
de kerk. Mocht men niet de beschikking hebben over een mondkapje, krijgt men
er een bij het binnengaan van de kerk.
Vieringen ook te zien via kerktelevisie
De kerkvieringen in Fleringen, Geesteren, Langeveen, Reutum, Tubbergen,
Vasse, Mariaparochie en Vriezenveen zijn ook via de kerktelevisie te zien. Ga
dan eerst naar de website van onze parochie: www.hpancratius.nl en klik op de
knop “KerkTV” . Daarna klikt u op de knop waar uw geloofsgemeenschap op
vermeld staat en gaat u vervolgens naar de kerk van uw keuze. U drukt dan op
“rechtstreeks” of “herhaling”.
Bij vragen en/of opmerkingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met
het Centraal Secretariaat.
Wij hopen op uw begrip en wensen u veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Pastoraal team H. Pancratius Parochie
Pastoraal team en Pancratius Commissie.

DORPSHUISKAMER VASSE
De Dorpshuiskamer Vasse is woensdag 23 juni weer als vanouds
gestart. Ontmoeten in Vasse … met gezellig koffiedrinken  en vooral
lekker kletsen. Vanaf nu zijn we er weer 2-wekelijks op de woensdag
in de oneven weken van 10.00 – 12.00 uur. Inloop vanaf 9.30 uur
Locatie: ’t Eschhoes
Ook de mensen, die de Dorpshuiskamer nog niet kennen zijn van
harte welkom aan te schuiven. Het is een mooie mogelijkheid om bij
te kletsen. De koffie staat klaar, met natuurlijk wat lekkers erbij.
Taxivervoer
Voor mensen die niet op eigen gelegenheid kunnen komen, maar wel
graag zouden willen komen, bestaat de mogelijkheid opgehaald te
worden. Even bellen naar Fons Nijhuis (06) 37286237 en de taxi rijdt
voor.
INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS
Spreekuur

Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van
9.30 uur tot 10.30 uur. Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan
aanwezig. Misintenties kunnen dan persoonlijk worden opgegeven
maar het mag ook telefonisch of per mail.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl
Andere berichten: dinsdag t/m 18.00 uur per e-mail bij
Ingrid Hamse-Lummen (irmahamse@gmail.com)

 

EINDE KERKJAAR, MET AFSLUITING 1 E H. COMMUNIE
EN VORMSEL.

Beste parochianen,
Samen hebben wij het kerkelijk jaar afgelopen weekend afgerond, we
richten ons nu op de advent, we gaan richting kerst. Het kerkelijk jaar
hebben wij de afgelopen twee weekenden afgerond met vier
Vormselvieringen. Wij zijn dankbaar dat vanaf oktober kinderen de
1 e H. Communie mochten ontvangen, dat kinderen, inmiddels ook
jongeren het Vormsel mochten ontvangen. Daarmee hebben wij een
eerste inhaalslag gemaakt, we zijn nog niet helemaal bij. Er zijn ook
kinderen die dit jaar de 1 e H. Communie graag hadden willen
ontvangen, door de hoeveelheid kinderen en vieringen is dit naar
2022 doorgeschoven. Daar gaan wij de komende weken mee aan de
slag, eerst terug blikken hoe wij kinderen en jongeren hebben
voorbereid. Dat was dit jaar anders dan anders, de kinderen die de 1 e
HC mochten ontvangen zijn in twee woensdagmiddagen voorbereid,
de Vormelingen werden op één zondag voorbereid met vier
workshops. Kunnen wij de voorbereiding op deze manier
voortzetten? Als pastoraal team gaan wij dit de komende weken
evalueren. Het pastoraal team vinden wij het belangrijk dat kinderen
en jongeren worden meegenomen in hun geloofsontwikkeling. Aan
de geloofsontwikkeling van kinderen willen wij aandacht schenken,
wij willen gezinnen meenemen in de geloofsontwikkeling. Het
ontvangen van de sacramenten is telkens een stap die kinderen en

Locatienieuws
H.H. Joseph en
Pancratius
Vasse
ZONDAG 5 en 12 december 2021
Jaargang 48, week 48 en 49

gezinnen gaan zetten. Na het doopsel, na 2 jaar de stap richting de
kinderkerk, na de 1 e H. Communie de stap naar de jeugdkerk, in
groep 7 de stap naar Rock Solid Junior, na het ontvangen van het
Vormsel de stap richting Rock Solid zetten. De eerste kinderen zien
wij doorstromen, kinderen die jaren naar de kinderkerk zijn geweest
zien wij terug bij de Jeugdkerk. Dat is waar wij de laatste jaren, maar
ook de komende jaren onze aandacht op willen vestigen. Wij hebben
een goede basis gelegd, wij willen de basis die gelegd is verder
uitwerken, gaan verdiepen. Daarvoor zijn vrijwilligers nodig die het
pastoraal team hierin gaan ondersteunen, helpen ontwikkelen. Dat is
voor de toekomst wel een zorg, welke ouders willen zich hiervoor
gaan inzetten. Voor de kinder en jeugdkerk, voor Rock Solid Junior
en Rock Solid zijn voldoende vrijwilligers. Voor de
doopwerkgroepen, voor de werkgroepen 1 e Communie en Vormsel is
het een zoektocht om nieuwe mensen te krijgen. Voor informatie
kunt u contact opnemen met ondergetekende.
Hartelijke groeten, Diaken Bert Huitink
Zondag 5 december 09.00 uur.
Viering Parochiële Werkgroep m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Jan Veldhuis
Jaarg.: Harrie Groothuis
Int.: Pastor Hein Booijink, Anneke Weersink-Lohuis, Anny Lansink-
Mensink
Woensdag 8 december 09.00 uur: geen viering
Zondag 12 december 09.00 uur. Adventsactie
Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor
Voorganger: pastoor Pikkemaat
Jaarg.: An Braakhuis-Olde Klieverink en familie, Jan Schulten,
Santje Bekhuis-Hemmer.
Int.: Harry Booijink, Hein Meijer, Anneke Weersink-Lohuis, Jan en
Ria Oude Vrielink-Boksebeld en overleden familieleden, Anny
Lansink-Mensink, Jan Bekhuis.
Woensdag 15 december 09.00 uur
Viering Parochiële Werkgroep in de kerk. Voorganger: Johan Steggink
Zaterdag 18 december Kerstconcert is afgelast in verband met de
aangescherpte corona regels.
Op het moment van het samenstellen van dit parochieblad was nog
niet bekend dit of er een viering verzorgd wordt.
KOREN, LECTOREN, KOSTERS, ACOLIETEN
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
KOOR LECTOR Kosters Acoliet
Zo. 5-12 Herenkoor Wilma
Kempers

Lies a/d
Stegge

geen

Zo. 12-
12
Dameskoor Ilse Bonke Ine Bos Hennie
Engbers

Za. 18-
12
geen geen geen geen

COLLECTANTEN
Collecteschaaltje staat achterin de kerk.
COLLECTES
Plaatsengeld/collecte 20 november €. 48,60
Plaatsengeld/collecte 7 november €. 49,50
DOPEN
Zondag 12 december om 11:00 uur zal door het H. Doopsel in onze
parochiegemeenschap worden opgenomen:
► Lieke Agnes Willy, dochter en zusje van Rob, Esther en Esther ,
Jens en Bart Veldhuis van de Hooidijk 42 te Hezingen.
KERKSCHOONMAAK
Op dinsdag 14 december vanaf 8.30 uur zal de kerk worden
schoongemaakt door de wijk DKW/Voortsweg. De contactpersoon
voor deze wijk is Ine Bos, tel. nr. 680780.

KOPER  POETSEN
Dinsdag 7 december zal vanaf 8.30 uur het koper worden gepoetst
door de werkgroep. Deze bestaat uit, Ans Boerrigter, Rieki Droste,
José Engbers, Annie Hulsmeijers, Lidy Mulstege en Erna Ensink.
SAMENZIJN WERELDLICHTJESDAG OP ZONDAG
12 DECEMBER IN DE BASILIEK TE TUBBERGEN.
Elk jaar, op de 2 e zondag van december, is het Wereldlichtjesdag. Er
worden op die dag wereldwijd, om 19.00 uur kaarsjes aangestoken
voor overleden kinderen. Er wordt stilgestaan bij alle kinderen, die
op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. Door de
verschillende tijdzones ontstaat er vierentwintig uur een symbolisch
lint van licht. Voor de derde keer wordt in de H. Pancratiusbasiliek in
Tubbergen, Wereldlichtjesdag georganiseerd. Tijdens het samenzijn
worden kinderen herdacht door het aansteken van een kaars, het
noemen van hun naam en door het lezen van troostende gedichten.
Het maakt bij het herdenken niet uit hoe oud het kind was of hoelang
het al geleden is. Je kind blijft immers je kind! Het koor Cantiamo uit
Albergen zal de muziek verzorgen. Het samenzijn waarbij wij u uit
nodigen is voor ouders, broertjes en zusjes, oudere broers en zussen,
grootouders, familieleden, vrienden, buren, belangstellenden en
iedereen die een kaarsje wil branden voor kinderen die gemist
worden.
De inloop voor het samenzijn op Wereldlichtjesdag begint om 18.15
uur in de H. Pancratiusbasiliek. Om 18.45 uur start de plechtigheid.
Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een
kop koffie of thee. Er is gelegenheid om u aan te melden via
y.kroeze@hpancratius.nl of vanaf 24 november via de website
www.hpancratius.nl/wereldlichtjesdag Tevens kunt u de naam van
uw kind/ kinderen of een kind opgeven zodat deze zal worden
genoemd tijdens het samenzijn. Wilt u op de website een kaarsje
branden voor uw kind, kinderen, een kind dan kunt u dit aangeven
via bovenstaand e-mailadres of via bovenstaande website. Vanaf
24 november is het via bovengenoemde website en via de
facebookpagina van de parochie tevens mogelijk om een hart

downloaden. Dit hart kunt u uitknippen en er vervolgens een wens of
gedachte opschrijven en meenemen naar de basiliek. De harten zullen
die avond in de hartenboom worden gehangen. Is downloaden een
probleem, op 12 december zullen er voorafgaand aan het samenzijn
ook harten klaarliggen waarop u een wens of een naam van uw/een
kind/ kinderen kunt schrijven. Na Wereldlichtjesdag zal er een kaart
worden ontworpen waarop de namen van de kinderen staan
geschreven die zijn genoemd tijdens het samenzijn. Wilt u een kaart
ontvangen dan kunt u dit doorgeven aan y.kroeze@hpancratius.nl of
via het aanmeldformulier dat u kunt vinden op de website van de
parochie. U kunt dit ook doorgeven aan één van de werkgroepleden
die aanwezig zijn op 12 december in de basiliek.
Dit alles onder voorbehoud van de dan geldende maatregelen
vanwege de coronapandemie en de opgelegde maatregelen van de
overheid.
Werkgroep Wereldlichtjesdag
LEZING ADVENT EN KERSTMIS IN DE KUNST
door Mgr. Woorts
Donderdag 9 december 2021
19.00: Eucharistieviering in de Plechelmuskerk te Rossum
voorganger: Mgr. Woorts
20.00 uur: lezing in cultureel centrum De CoCer te Rossum
Toegang: gratis
Graag vooraf opgeven: pastor-janssen@plechelmusparochie.nl
Mgr. Woorts toont de ontwikkeling en betekenis van de
verbeeldingen van Advent en Kerstmis vanaf de 3 e eeuw tot in onze
tijd. Hij hoopt daarmee de viering van het feest van Gods
menswording in Jezus, het Kind van Maria, en de voorbereidingstijd
daarop te verrijken.
KINDERKKERK VIERT KERST ANDERS!
Kinder en jeugdkerk slaan de handen ineen met medewerking
van rock solid junior en rock solid.
Dit jaar gaat de kinderkerk de kerstviering ‘anders’ vieren. Geen
kinderkerkviering in de dagkapel van Geesteren. De kinderkerk en

jeugdkerk slaan de handen in een en organiseren dit jaar een
kerstwandelviering voor gezinnen, opa’s en oma’s zijn ook welkom.
Samen met het gezin kan er een kerstwandelviering gemaakt worden
op zondag 19 december, tussen 16.00 uur en 18.00 uur. De kinderen
van Rock Solid Junior en de jongeren van Rock Solid zullen hun
bijdrage leveren aan deze kerstwandelviering. Onderweg zullen er
herders en koningen zijn die het Kerstverhaal vertellen, er zullen
midwinterhoornblazers meedoen. De wandeling is toegankelijk voor
buggy’s en kinderwagens. Wij starten bij de parkeerplaats van Bays,
het eindpunt is bij de kerststal in de kerk van Reutum. Aansluitend
kunt u op het kerkplein genieten van warme chocolademelk met iets
lekkers.
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 12 december via
jeugdkerk@hpancratius.nl. Er zal gewerkt worden met vaste
starttijden, wij willen deze wandeling coronaproof organiseren. In de
week voor de wandeling zullen wij de starttijden per gezin inplannen
en via de mail doorgeven. Er zijn geen kosten aan deze activiteit
verbonden, een vrije gift is welkom. Wij hopen samen met vele
gezinnen er een mooie kerstwandelviering van te maken, vergeet je
niet vooraf aan te melden! Voor informatie kunt u contact opnemen
met Diaken Bert Huitink 06-20432661
VOORAANKONDIGING ONTMOETINGSDAG OUDEREN
Op woensdagmiddag 26 januari 2022 organiseert de Pancratius
Commissie een ontmoetingsmiddag voor thuiswonende ouderen uit
alle geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius Parochie die 70
jaar of ouder zijn. Leden van het pastoraal team zijn op die middag
aanwezig en er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten. Plaats van
samenkomst is café restaurant Waaijer, Hardenbergerweg 275 in
Langeveen. De middag start met een eucharistieviering. Daarna is er
koffie/thee met iets lekkers, een drankje en een hapje. Vervolgens is
er een kort muzikaal optreden. De middag wordt afgesloten om 17.00
uur. De bijdrage voor deze middag bedraagt tien euro. U kunt zich
tot 10 januari aanmelden voor deze middag via het emailadres :
pancratiuscommissie@hpancratius.nl .
Van harte welkom! Wij kijken uit naar uw komst!

Vriendelijke groet,
Pastoraal team en Pancratius Commissie

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING
Indien u ter voorbereiding op Kerstmis gebruik wenst te maken van
de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met
pastoor Pikkemaat, tel. 06-52648770.
DORPSHUISKAMER VASSE
De Dorpshuiskamer Vasse is woensdag 23 juni weer als vanouds
gestart. Ontmoeten in Vasse … met gezellig koffiedrinken  en vooral
lekker kletsen. Vanaf nu zijn we er weer 2-wekelijks op de woensdag
in de oneven weken van 10.00 – 12.00 uur. Inloop vanaf 9.30 uur
Locatie: ’t Eschhoes
Ook de mensen, die de Dorpshuiskamer nog niet kennen zijn van
harte welkom aan te schuiven. Het is een mooie mogelijkheid om bij
te kletsen. De koffie staat klaar, met natuurlijk wat lekkers erbij.
Taxivervoer
Voor mensen die niet op eigen gelegenheid kunnen komen, maar wel
graag zouden willen komen, bestaat de mogelijkheid opgehaald te
worden. Even bellen naar Fons Nijhuis (06) 37286237 en de taxi rijdt
voor.
INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS
Spreekuur
Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van
9.30 uur tot 10.30 uur. Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan
aanwezig. Misintenties kunnen dan persoonlijk worden opgegeven
maar het mag ook telefonisch of per mail.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl
Andere berichten: dinsdag t/m 18.00 uur per e-mail bij
Ingrid Hamse-Lummen ( irmahamse@gmail.com )

Ne moand veur Middewinter,
neemp meenig boerenjong in ’t Twentelaand
met ’t vallen van den oavend
den hoolten hoorn ter haand.
En boven d’oalen putte,
den misschien eeuwen steet,
zingt middeweentershoorn
zien oald eentonig leed.
Zoo hef dat wond’re ropen
al eeuwen deur bestoan,
is ’t middeweenters bloazen
in ’t Twentelaand verstoan.
Langs oale ekenbeume
en greune roggekaamp
as häd de daege kötten
en ’t barre weenter kwaamp.
Wat zeg den hoorn oew Twente?
Det Kästied kommen zal?
Het feest van de geboorte

-9-
van ’t Kindke in den stal!

Zaterdag 20 november om 19.00 uur doen de volgende kinderen uit
Vasse hun H. Vormsel in de kerk van Mariaparochie:
Fien Bossink
Lieve Braakhuis
Cas Elferink
Jurrian Hemmer
Hanne Kamphuis
Anne Koopman
Bram Lenferink
Floor Meijer
Luc Meijer
Wes Nijhuis
Jeli Rijsman
Jop Scholten Linde
Senn Wienk
Namens de geloofsgemeenschap van Vasse van harte gefeliciteerd!

Locatienieuws
H.H. Joseph en
Pancratius
Vasse
ZONDAG 21 en 28 november 2021
Jaargang 48, week 46 en 47VERDRAAGZAAMHEID
Beste parochianen,
Velen van u weten dat ik een Heraclessupporter ben. Wanneer het
even kan en het werk het toe laat, ben ik bij de thuiswedstrijden van
Heracles op de tribune te vinden. En met regelmaat kom ik hier ook
parochianen tegen, met of zonder kinderen. Supporters die even
enthousiast (lees fanatiek) zijn als ik. Prachtig. Maar wat minder
prachtig is, dat er steeds vaker sprake is van rellen rondom en in
stadions. Het feit dat er door stewards, door politie en de ME
opgetreden moet worden, dat er mensen op de eerste hulp van een
ziekenhuis belanden en bussen, fietsen et cetera worden vernield
heeft mijns inziens niets meer te maken met een voetbalwedstrijd. De
onderlinge sportiviteit en de verdraagzaamheid tussen diverse
groepen is op zulke momenten ver te zoeken. Maar dit geldt niet
alleen voor voetbalwedstrijden. Er zijn volop situaties te benoemen
waarin de verdraagzaamheid jegens elkaar op gespannen voet staat.
Dat is jammer en zou niet nodig moeten zijn. Om elkaar beter te
begrijpen zou het al kunnen helpen om ons oordeel eens uit te durven
stellen en eerst iemand oprecht te vragen naar zijn of haar mening of
gedrag. Waarom handelt iemand zoals hij dat doet, of waar komt die
andere mening of visie vandaan? Wat ligt daaraan ten grondslag? De
vraag is of wij hier moeite voor willen doen. Daarnaast kunnen we
bijvoorbeeld ook checken of ons eigen beeld van bepaalde situaties
wel klopt en of de bron van onze informatie waarop wij onze
meningen baseren wel betrouwbaar is. Wellicht kan dit een deel van
de onderlinge verdraagzaamheid richting elkaar ten goede komen.
Misschien denkt u, waarom schrijf ze dit? Dat doe ik omdat het 16
november aanstaande de internationale dag van de verdraagzaamheid
is. Op die dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor
verdraagzaamheid en de noodzaak om respect te hebben voor de
overtuigingen en rechten van anderen om vrede te behouden en/of te
bewerkstelligen.Jaren geleden was er een televisieprogramma dat
heette: ’Eten bij de buren.’ Buren met verschillende etnische
achtergronden gingen uit nieuwsgierigheid bij elkaar op bezoek. Ze
deelden samen de maaltijd en stelden elkaar vragen die ze altijd al
hadden willen stellen. Er ontstond begrip voor elkaars cultuur,

elkaars standpunten en de diverse levensbeschouwingen. Dat begrip
is ook wat ik ons allen toewens in onverwachte situaties of in situatie
waarin onverdraagzaamheid hoogtij viert. Dat wij waar mogelijk, het
verschil kunnen en willen maken en we elkaar hierin durven
bemoedigen en ondersteunen.
Hartelijke groet, Jacqueline Meupelenberg. Pastoraal werker.
Zaterdag 20 november 19.00 uur. Ceciliafeest.
Viering Parochiële Werkgroep m.m.v. het Dames- en Herenkoor.
Voorganger: Jan Veldhuis en Johan Steggink.
Jaarg.: Ruud Bos, Gert Mulstege.
Int.: Anneke Weersink-Lohuis, Bertus Bos.
Woensdag 24 november 09.00 uur
Viering Parochiële Werkgroep in de kerk.
Voorganger: Johan Steggink.
Zaterdag 27 november 19.00 uur.
Viering Parochiële Werkgroep m.m.v. Het Herenkoor.
Voorganger: Johan Steggink.
Int.: Harry Booijink, Hein Meijer, Marie Wesselink-Reinerink,
Anneke Weersink-Lohuis.
Woensdag 1 december 09.00 uur
Viering Parochiële Werkgroep in de kerk.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Zondag 5 december 09.00 uur.
Viering Parochiële Werkgroep m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Jaarg.: Harrie Groothuis.
Int.: Anneke Weersink-Lohuis.
KOREN
Za. 20 nov. 09.00 uur: Dames en Heren koor.
Zo. 27 nov. 09.00 uur: Herenkoor.

Zo. 5 dec. 09.00 uur: Herenkoor.
LECTOREN
Za. 20 nov. 09.00 uur: Lies aan de Stegge.
Zo. 27 nov. 09.00 uur: Marieke Hansté.
Zo. 5 dec. 09.00 uur: Wilma Kempers.
ACOLIET
Za. 20 nov. 09.00 uur: geen.
Zo. 27 nov. 09.00 uur: geen.
Zo. 5 dec. 09.00 uur: geen.
COLLECTANTEN
Collecteschaaltje staat achter in de kerk.
KOSTERS
dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Za. 20 nov. 09.00 uur: Jan Veldhuis.
Zo. 27 nov. 09.00 uur: Ine Bos.
Zo. 5 dec. 09.00 uur: Johan Steggink.
COLLECTES
Plaatsengeld/collecte/kaarsen 2 november € 275,86
Plaatsengeld/collecte 7 november € 41,15
Plaatsengeld/collecte 14 november € 37,55
KERKSCHOONMAAK (GEWIJZIGD)
Op maandag 20 december vanaf 18.00 uur zal de kerk worden
schoongemaakt door de wijk DKW/Voortsweg. De contactpersoon
voor deze wijk is Ine Bos, tel. nr. 680780.
OVERLEDEN
Woensdag 10 november is op 62-jarige leeftijd overleden onze
medeparochiaan Anny Lansink-Mensink, De Zoeke Brink 8 te Vasse.
Voor Anny heeft woensdag 17 november het afscheid in besloten
kring plaatsgevonden.

KERKELIJK LEVEN MAAKT EEN PAS OP DE PLAATS
Beste parochianen,
Als gevolg van de oplopende besmettingen en de druk op de
gezondheidszorg, heeft de Nederlandse regering sinds vorige week al
enkele aanscherpingen van de coronamaatregelen aangekondigd; de
verwachting is dat hier meer maatregelen op zullen gaan volgen. De
Nederlandse Bisschoppen hebben de parochies gevraagd om een
aantal coronamaatregelen, die eerder al golden, opnieuw toe te
passen. Zo is gevraagd om:
* de anderhalve meter weer in acht te nemen;
* het mondkapje te gebruiken bij binnenkomst in de kerk, de
communiegang en het verlaten van de kerk. Voor de voor
gangers geldt dat zij ook een mondkapje dragen tijdens het
communie uitreiken.
* de handen te desinfecteren bij binnenkomst in de kerk en
voorafgaand aan de communiegang.
Voor onze H. Pancratius parochie betekent het dat het aantal
zitplaatsen in onze kerken weer wordt gereduceerd (over uitvaarten is
nog niets bekend en hier zullen voorlopig de ‘normale’ regels
gelden). In de onderstaande tabel is het aantal zitplaatsen
weergegeven, op anderhalve meter. Dit betreft individuele
zitplaatsen; waar huisgenoten bij elkaar zitten, kan dit aantal oplopen.
Locatie Aantal zitplaatsen (op
anderhalve meter)

Fleringen 60
Geesteren 85
Langeveen 56
Mariaparochie 84
Reutum 65
Tubbergen 80
Vasse 75
Vriezenveen 38
Aanmelden of registreren voor de vieringen is vooralsnog niet nodig.
Samen zingen is voorlopig nog toegestaan en dus mogen ook koren
nog blijven zingen. Voor het zingen tijdens de vieringen geldt dat er

goed geventileerd moet kunnen worden en dat koorleden net als de
andere aanwezigen onderling tenminste anderhalve meter afstand
moeten houden.
Wij begrijpen goed wat voor een impact dit opnieuw heeft voor onze
parochianen en onze koorleden, maar ieders en elkaars gezondheid
staat voorop. Wij zijn alle betrokkenen bijzonder erkentelijk voor de
bereidwilligheid en flexibiliteit om deze voorzorgsmaatregelen weer
te implementeren. Wij hebben de verwachting dat er binnenkort
opnieuw maatregelen zullen worden aangekondigd en wij zullen u
daarvan op de hoogte blijven houden.
Bij vragen en/of opmerkingen kunt u tijdens kantooruren contact
opnemen met het centraal secretariaat, tel. 06-33564002 of
info@hpancratius.nl .
Wij hopen op uw begrip en wensen u sterkte in deze tijd.
Pastoraal team H. Pancratius Parochie
MEDEDELING BETREFFENDE HET LOCATIENIEUWS
In tegenstelling tot wat er eerder gezegd is, wordt dit jaar net als
voorgaande jaren tien euro bij iedere familie afgeschreven om de
kosten voor het maken van het locatienieuws (printkosten, kosten
telecom enz.) te dekken. Het parochiebestuur wil daarin één lijn
houden voor alle locaties. Vandaar dat het doorberekenen van de
kosten over alle parochianen weer wordt opgepakt. Ditzelfde geldt
ook voor de kerkradio. Voor vragen hierover kunt u terecht bij de
budgethouder. Commissie van
Beheer.

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE
Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl
Telefoon: 06-33564002
Bereikbaar op:
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.
Colofon pastores
C.J.G. Pikkemaat, pastoor
Zaterdag afwezig
Overige dagen beperkte aanwezigheid vanwege onderwijstaken
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.
Telefoon: 06-52648770
E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken
Maandag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20432661
E-mail: b.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker
Vrijdag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20486904
E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker
Woensdag en vrijdag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20428594
E-mail: c.saris@hpancratius.nl

DORPSHUISKAMER VASSE
De Dorpshuiskamer Vasse is woensdag 23 juni weer als vanouds
gestart. Ontmoeten in Vasse … met gezellig koffiedrinken  en vooral
lekker kletsen. Vanaf nu zijn we er weer 2-wekelijks op de woensdag
in de oneven weken van 10.00 – 12.00 uur. Inloop vanaf 9.30 uur
Locatie: ’t Eschhoes
Ook de mensen, die de Dorpshuiskamer nog niet kennen zijn van
harte welkom aan te schuiven. Het is een mooie mogelijkheid om bij
te kletsen. De koffie staat klaar, met natuurlijk wat lekkers erbij.
Taxivervoer
Voor mensen die niet op eigen gelegenheid kunnen komen, maar wel
graag zouden willen komen, bestaat de mogelijkheid opgehaald te
worden.
Even bellen naar Fons Nijhuis (06) 37286237 en de taxi rijdt voor.
INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS
Spreekuur
Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van
9.30 uur tot 10.30 uur. Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan
aanwezig. Misintenties kunnen dan persoonlijk worden opgegeven
maar het mag ook telefonisch of per mail.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl
Andere berichten: dinsdag t/m 18.00 uur per e-mail bij
Ingrid Hamse-Lummen ( irmahamse@gmail.com )