Vieringen rondom Pasen in de H. Pancratius parochie voor iedereen live te volgen

Het pastorale team van de H. Pancratius parochie zal de drie dagen rondom Pasen – Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen zelf – vieren vanuit de Pancratiusbasiliek en dit wordt live gestreamd via KerkTV. Vanwege de maatregelen rondom het corona virus, kunnen er geen vieringen gehouden worden waar kerkbezoekers bij aanwezig zijn; dus is ervoor gekozen om dit via Internet aan te bieden.

Het hoogtepunt van het kerkelijke leven wordt aanstaande zondag gevierd met Pasen, maar kan onder de huidige omstandigheden niet in alle uitbundigheid gevierd worden met een volle kerk. Om de parochianen toch thuis de gelegenheid te bieden mee te vieren, kunnen de vieringen live gevolgd worden via de website van de parochie: www.hpancratius.nl – KerkTV (Tubbergen/rechtstreeks) en op een later tijdstip via KerkTV – herhaling – bij alle locaties. Deze zijn voor iedereen vrij toegankelijk.

Op Witte Donderdag – de dag van het Laatste Avondmaal – wordt er gevierd om 19.00 uur. De dag van Jezus’ kruisiging, Goede Vrijdag, wordt herdacht om 15.00 uur en 19.00 uur. De Paaswake, waarin het Paasfeest gevierd wordt, begint om 20.00 uur. Op Eerste Paasdag zal er vervolgens om 10.30 uur gevierd worden.

Ook op de daaropvolgende zondagen zal het pastorale team vieringen zonder kerkbezoekers in de Pancratius basiliek blijven verzorgen, tot de maatregelen rondom het corona virus zijn opgeheven. Tot die tijd blijven de vieringen via de website voor iedereen vrij toegankelijk.

De mens in tijden van crises
De corona crisis hakt er flink in! Naast alle maatregelen en richtlijnen die door de overheid zijn uitgevaardigd en nauwkeurig dienen te worden nageleefd, heeft het corona virus ook in het persoonlijke leven van mensen littekens achter gelaten. Op de scharniermomenten van het leven – van de wieg tot het graf – kunnen we niet de lieve mensen om ons heen hebben, van vóór corona. In de meest schrijnende gevallen sterft iemand alleen en wordt zelfs ten grave gedragen, zonder familieleden en dierbaren – alles om de kans op verspreiding van het virus te voorkomen. De mens anno 2020 leeft in een wereldwijde crisis en het einde of de gevolgen zijn nog ongewis.
Maar de mensheid kent crises (meervoud). In het Oude Testament zien wij bijvoorbeeld dat het volk van God door een grote crisis gaat van uitbuiting, hongersnood, ziekte, vooral ten tijde van hun veertig jaar in de woestijn. In het Evangelie zien wij dat de leerlingen van Jezus Hem vaak niet begrijpen, en niet kunnen accepteren dat Hij moet lijden en sterven. En welk verhaal je ook leest: de boodschap van ons geloof is telkens, dat God uit de meest onbegrijpelijke en negatieve situaties steeds weer iets goeds, zelfs iets beters kan scheppen. Dat is de hoop die ons geloof ons biedt. Tekenen daarvan zien wij ook gebeuren: kinderen die tekeningen maken voor ouderen in één van onze verpleeghuizen, om een klein beetje uit het isolement te komen en op te fleuren. Of dat buurmeisje die zich spontaan aanbiedt om boodschappen te doen voor oudere of zieke buren. En vergeten wij vooral niet hen die werkzaam zijn in de zogeheten cruciale beroepen, in de zorg.
Ondanks alle droefheid, eenzaamheid, angst en onzekerheid, laten we – misschien wel juist door deze corona crisis – zien wie wij als mens ten diepste zijn: een solidair en sociaal schepsel die, in alle kwetsbaarheid, begaan is met het lot van mensen. Een crisis haalt het beste uit ons naar boven. Niet alleen het coronavirus is namelijk besmettelijk; hetzelfde geldt voor vriendelijkheid, hoop en naastenliefde. En dat zijn karaktereigenschappen die ons meer en meer mens kunnen maken, naar Gods hart. Laten we – in Gods naam – daaraan vasthouden, en elkaar ondertussen in woord, daad en gebed ondersteunen.
Mede namens mijn collega’s van het pastorale team en parochiebestuur, wensen wij u veel sterkte toe!
Pastoor Casper Pikkemaat

Er zijn tot en met PASEN GEEN vieringen in onze kerk.
Wel zijn er in de Basiliek van Tubbergen vieringen in de goede week en met PASEN.
Deze kunnen kosteloos worden meegevierd via www.hpancratius.nl/kerk-tv/

KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.

SPREEKUUR
Dinsdag ‘s morgens is er tot 7 april GEEN SPREEKUUR.

KERKSCHOONMAAK
De kerkschoonmaak wordt uitgesteld. Als het weer door kan gaan zal het bekend gemaakt worden in het parochienieuws.

KOPER POETSEN
Ook het koper poetsen zal op dinsdag 31 maart niet doorgaan.

OVERLEDEN
Woensdag 18 maart is op 81-jarige leeftijd overleden onze mede-parochiaan Johan Gerhardus Frons van de Beekzijdeweg 6 te Vasse. Maandagmorgen 23 maart is hij na een plechtigheid op het crematorium te Hardenberg gecremeerd.

PALMTAKKEN
Er zullen in de goede week palmtakjes beschikbaar zijn voor alle parochianen en deze kunnen worden afgehaald uit het portaal van de kerk.

KerkTV beschikbaar voor iedereen
Het corona virus houdt tal van zaken – ook van de parochie – in z’n greep en allerhande maatregelen worden getroffen. Met betrekking tot het afscheid van dierbaren, geldt de richtlijn “niet meer dan 30 personen”. Dit heeft nogal wat consequenties voor de aanwezigheid van betrokkenen die onder normale omstandigheden er gewoon bij zouden zijn geweest. Om hen toch deel te laten nemen aan de besloten plechtigheden, staat onze KerkTV ter beschikking en is per heden voor iedereen toegankelijk via het adres: https://hpancratius.nl/kerk-tv/. Dit betreft onze locaties: Fleringen, Geesteren, Reutum, Tubbergen, Vasse en Vriezenveen.
Op deze wijze proberen wij familieleden en nabestaanden tegemoet te komen in deze toch al moeilijke omstandigheden.
Voor vragen en/op opmerkingen, staat het pastorale team, parochiebestuur en centrale secretariaat ter beschikking.

Pancratius parochie scherpt maatregelen aan als gevolg van het corona virus
Het pastorale team van de H. Pancratius parochie heeft – als gevolg van de maatregelen en richtlijnen tegen het corona virus – de gehele pastorale organisatie en werkzaamheden onder de loep genomen en waar nodig besluiten genomen. Alles wat besproken en besloten is, staat in het teken van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die het pastorale team meent te moeten nemen. De hieronder genoemde maatregelen zijn genomen met de wetenschap van nu en kunnen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen weer worden herzien en aangepast.
De vieringen in het weekend en op doordeweekse dagen zullen op alle negen locaties – zoals eerder – vooralsnog worden opgeschort tot 1 juni. Daarmee hebben de huidige omstandigheden als gevolg van het corona virus consequenties voor de vieringen van Pasen, dit geldt ook voor de geplande schoolvieringen in de week voorafgaand. Om toch ook de nabijheid met haar parochianen te blijven behouden, zal het pastorale team op de aankomende zondagen overdenkingen verzorgen over het Evangelie, die als videoboodschap gepubliceerd zullen worden op de website van de parochie: www.hpancratius.nl en via KerkTV. Op Palmzondag (5 april) zullen de palmtakken voor de gehele parochie gezegend worden in de St. Pancratius basiliek te Tubbergen, die vervolgens in de loop van de Goede Week in de negen kerken ter beschikking staan voor persoonlijk gebruik. De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaswake en Eerste Paasdag zullen door het pastorale team gevierd worden in de basiliek te Tubbergen. De hierboven genoemde vieringen zullen live gestreamd worden middels onze website, en zonder parochianen plaatsvinden of in zeer beperkte kring.

Voor de maanden april, mei en juni staan voor een aantal zondagen vieringen van de Eerste Heilige Communie gepland. Deze en de voorbereidingen daarop zullen worden opgeschort en zo mogelijk weer worden opgepakt op een nader te bepalen moment in het nieuwe schooljaar. Het pastorale team begrijpt dat dit een ingrijpende maatregel is, maar ziet zich hiertoe genoodzaakt door de geringe voorbereidingstijd die anders zou ontstaan en zij verwacht niet dat deze vieringen eenvoudig doorgeschoven kunnen worden naar een later moment in juni.

De voorbereidingen op het sacrament van het Vormsel zouden in deze periode ook gaan beginnen voor de vieringen, op 20 en 21 juni. Deze voorbereidingen zullen ook worden opgeschort en worden doorgeschoven naar het nieuwe schooljaar. Verder overleg hierover zal ook met het Aartsbisdom Utrecht worden gevoerd.

In de maand mei staat een aantal doopvieringen gepland, meestal in een gemeenschappelijk moment. Het pastorale team heeft besloten om alle doopvieringen individueel te laten doorgaan, in beperkte kring van gezin, peetouders, opa’s en oma’s, en volgens een vereenvoudigde liturgie. De planning van deze vieringen zal gaan in overleg met de doopouders; de mogelijkheid bestaat natuurlijk ook voor de doopouders om de doop van hun zoon of dochter uit te stellen tot het najaar. Nieuwe doopdata zullen daarvoor uitgeschreven worden.

Met betrekking tot de geplande huwelijksvieringen zal er contact opgenomen worden met de aanstaande bruidsparen om nauwkeuriger te bepalen wat te doen.

De activiteiten van de kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid (het jongerenpastoraat van de H. Pancratius parochie) zullen ook worden opgeschort tot nader order. De laatste groep zou eind april – samen met een groep pelgrims uit onze parochie – vertrekken voor een indrukwekkende bedevaart naar Lourdes. In samenspraak met de VNB reisorganisatie, is besloten om deze reis niet door te laten gaan. De teleurstelling is uiteraard groot, want in de voorbije tijd zijn tal van activiteiten en sponsoring opgezet om deze reis te bekostigen. Er wordt gekeken naar een nieuw moment om deze ervaring te beleven.

Zoals reeds eerder aangegeven in de berichtgeving, zullen de vieringen rondom het afscheid van een dierbare overledene in beperkte kring gehouden worden; niet meer dan 30 personen. Dit blijft vooralsnog gehandhaafd. De liturgie bij deze vieringen zal vereenvoudigd zijn en in de vorm van een woord- en gebedsviering (zonder een koor). Voor de herdenking van de overledenen – voor een breder publiek, op latere termijn – heeft het pastorale team aandacht en zal te zijner tijd hierover meer naar buiten brengen.

De pastorale zorg rondom zieken en stervenden, in de vorm van ziekenzalving of ziekenzegening, blijft de aandacht van het team behouden en doet zij het verzoek aan de familie om deze samenkomsten in zeer beperkte kring te houden. Wel respecteert het pastorale team de geldende richtlijnen en maatregelen van de zorginstellingen.

De pastorale zorg in de vorm van huisbezoeken en pastorale gesprekken zijn ter beoordeling van de leden van het pastorale team zelf, met in achtneming van de gezondheid van de betreffende parochiaan. Om contact te blijven houden onder de huidige omstandigheden, is het pastorale team op werkdagen bereikbaar tussen 16.00-17.00uur voor een telefonisch gesprek, onder de telefoonnummers die te vinden zijn in het parochiemagazine KOMPAS, de informatiebladen en via de website.

In deze periode van Veertigdagentijd is – in het kader van de Vastenactie – aandacht gevraagd voor de missionaire werker uit onze parochie Inge Kuiphuis, die werkzaam is in Guatemala en voor deze gelegenheid terug is gekomen naar ons land. Vanuit de drie parochies H. Pancratius, Lumen Christi en Plechelmus is ondersteuning gevraagd voor een tweetal projecten aldaar. Door de huidige omstandigheden zijn meerdere afspraken helaas opgeschort. Door de landelijke Vastenactie wordt gekeken naar een verlenging van de actie en in overleg met de bisschoppen naar een nieuw collecteweekend. Voor meer informatie en een mogelijke donatie verwijst het pastorale team naar de website www.vastenactie.nl en dan “Vrouwen en jongeren weven een cultuur van vrede in Guatemala”. Wij hopen op de betrokkenheid van iedereen.

Rondom het hoogfeest van Pasen staat ook jaarlijks de Paaspakkettenactie gepland, diverse parochianen hebben hun bijdrage hiervoor al geleverd door houdbare producten te verzamelen. In samenspraak met de PCI en de Diaconie van de PKN kerk Tubbergen zal naar een gepaste oplossing worden gezocht.

Een nieuwe uitgave van het parochiemagazine KOMPAS is tot nader order uitgesteld. Gebleken is dat veel van de ingevoerde artikelen gingen over aanstaande zaken en activiteiten, die als gevolg van het corona virus vooralsnog niet kunnen plaatsvinden. De redactie heeft daarom besloten een ander uitgavemoment te nemen.

Het pastorale team doet een dringende oproep om lokale vergaderingen van werkgroepen voorlopig niet meer te laten plaatsvinden, om daarmee de lijn van het pastorale team en parochiebestuur te volgen.

Tot slot, blijft het centrale secretariaat tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar en wil het pastorale team alle parochianen vragen om de meest actuele berichtgevingen te blijven volgen via de verschillende kanalen.

De bovenstaande maatregelen zijn weloverwogen genomen, met in achtneming de richtlijnen en maatregelen van het RIVM, om ten einde te voorkomen dat het corona virus zich verder verspreid.
Wij danken alle lezers bij voorbaat voor het begrip en wij willen blijven vragen om uw gebed voor hen die getroffen zijn en voor hen die werkzaam zijn in de zorg en andere cruciale beroepen. Als teken van hoop en bemoediging naar hen, hebben en zullen elke woensdagavond (te weten 18 en 25 maart en 1 april) van 19.00 tot 19.15uur de kerkklokken geluid worden van alle negen kerken.
Wij wensen alle parochianen veel sterkte toe in deze tijd van onzekerheid en onrust. In het omzien naar elkaar en in gebed, blijven we met elkaar verbonden, immers: onze verbondenheid is onze kracht.
Houd de website van de H. Pancratius parochie (www.hpancratius.nl) in de gaten voor de actuele informatie i.v.m. het coronavirus.
Pastoraal team H. Pancratius parochie Maart 2020

Kerk op zondag open van 9.00-17.00u voor individueel bezoek
Ondanks het feit dat de vieringen vanwege de coronacrisis geen doorgang meer hebben, blijft de behoefte aan bezinning natuurlijk bestaan. Om parochianen de mogelijkheid te bieden om onze kerk individueel te bezoeken om te bidden, te bezinnen of om een kaarsje op te steken is de kerk open, van 9.00u ’s morgens tot 17.00u in de middag. Mocht u de kerk willen bezoeken vragen we natuurlijk de richtlijnen van het RIVM te respecteren. Het openstellen van de kerk is bedoeld om de kerk individueel te bezoeken. Ga niet als bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts.

Tijdelijke sluiting spreekuur op de dinsdagochtend
In verband met de corona crisis heeft de Commissie van Beheer besloten het spreekuur op de dinsdagochtend te laten vervallen tot en met dinsdag 7 april. Het spreekuur wordt in de regel bezocht door parochianen die onder de kwetsbare groep vallen, we willen deze parochianen niet aan onnodig risico blootstellen. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u mailen met info.vasse@hpancratius.nl
Parochieavond
Eerder heeft de Commissie van Beheer als datum voor de parochie avond vrijdag 17 april voorgesteld. Omdat het op dit moment onduidelijk is hoe de coronacrisis zich zal ontwikkelen wordt de parochieavond uitgesteld tot een nader te bepalen datum. Wij hopen dat u hier begrip voor heeft.

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2019-2020
VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE
Geloven nu; van 40 tot…?
Vanwege de maatregelen en richtlijnen tegen het coronavirus vervalt de eerstvolgende bijeenkomst op donderdag 16 april a.s.!

Klokken luiden in kader van hoop, verbinding en bemoediging Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, heeft de Raad van Kerken in Nederland opgeroepen om op drie woensdagen (18 maart, 25 maart, 1 april) tussen 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Ook de negen kerken van onze parochie hebben zich hierbij aangesloten.
Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.
Inzameling levensmiddelen in de veertigdagentijd
Beste parochianen,
U heeft het vast wel eens gehoord, de welbekende lezing uit het boek Handelingen uit de bijbel waarin staat dat de eerste christengemeenten dagelijks bij elkaar kwamen om samen te bidden en te eten. En om vervolgens van hun overvloed uit te delen aan mensen die niets bezaten.
Met deze gedachte in ons achterhoofd en het feit dat Jezus zich door het teken van het gebroken brood zichzelf aan ons schenkt in de Eucharistie, willen wij in de weekenden van de vastentijd levensmiddelen inzamelen om vervolgens hiermee ongeveer 200 tassen te vullen en uit te delen aan hen die dit steuntje in de rug nodig hebben.
De inzameling start in het weekend van 29 februari-1 maart en eindigt in het weekend van 4-5 april.
Elk weekend zullen manden of kratten achter in de kerken staan waarin de meegenomen levensmiddelen verzameld kunnen worden.
Ook tijdens de reguliere doordeweekse vieringen kunt u levensmiddelen meebrengen.
Ook de communicantjes zullen een bijdrage leveren aan deze actie als onderdeel van de voorbereiding op hun Eerste Heilige Communie.
Als wij delen van onze overvloed kunnen we ook deze keer weer mooie pakketten samenstellen.
In de week voor Pasen zullen de levensmiddelen worden uitgedeeld.

De actie wordt dit jaar wederom georganiseerd in samenwerking met de PCI (Parochiële Caritas Instelling) van onze parochie en met de Protestantse Kerk Tubbergen.
Alvast dank voor uw medewerking, mede namens de PCI, het diaconaal beraad, het pastorale team en de Protestantse kerk Tubbergen.

Gevolgen van het coronavirus voor het vastenactieproject in Guatemala.
Beste parochianen,
Vooralsnog is door Vastenactie besloten om tot nader orde zowel de landelijke als de eigen doelenactie te verlengen tot 1 september aanstaande.
Vastenactie wil met de bisschoppenconferentie in gesprek om te kijken of er een nieuw collecteweekend afgesproken kan worden. Hierover later meer.
Omdat onduidelijk is hoeveel geld in totaliteit zal worden opgehaald nu er geen inzamelingsacties, sponsorlopen, vastenwandelingen etc. kunnen worden gehouden, zullen mogelijk keuzes gemaakt moeten worden in de projecten die wij ondersteunen. Laten we echter hopen dat dit laatste niet nodig is.
In overleg met Inge Kuiphuis, MTC en ondergetekende worden prioriteiten gesteld aangaande de doelen.
Diverse acties die gepland stonden kunnen eventueel op een later tijdstip en een nader te bepalen datum plaatsvinden. Dit alles zal in overleg gaan met de MOV groepen en verdere betrokkenen.
Op de website van onze parochie staat een videoboodschap van Inge Kuiphuis. Mensen die geld willen doneren kunnen naar de website van Vastenactie gaan. www.vastenactie.nl Vervolgens naar projecten. Daar ‘project steunen, bekijk projecten’ aanklikken en dan naar pagina 2 naar het eigendoelproject: vrouwen en jongeren weven een cultuur van vrede aanklikken. De rest wijzigt zich vanzelf.
Met vriendelijke groet, mede namens Inge Kuiphuis en de MOV groepen,
Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker Tel. 06-20486904
Vierde zondag van de vasten
Een tijd van bezinning op ons zelf en de wereld om ons heen.
‘Samenwerken aan een veilige toekomst’
Vrouwen in Guatemala hebben te maken met een veelheid aan problemen: armoede, discriminatie, racisme (inheemse vrouwen), fysiek en emotioneel geweld en zeer beperkte politieke deelname.
We willen samen met lokale organisaties het geweld tegen vrouwen zichtbaar en bespreekbaar maken en actiepunten formuleren om de problemen aan te pakken.
Door middel van trainingen en podcasts wordt mannen en vrouwen geleerd dat geweld geen oplossing is voor problemen. Er wordt ingezet op positieve eigenwaarde en wederzijds respect.
U maakt het verschil! Even minderen voor een ander!

Vijfde zondag van de vasten
Een tijd van bezinning op ons zelf en de wereld om ons heen.
‘Samenwerken aan een veilige toekomst’
Veel jongeren en vrouwen die buiten de stad wonen hebben weinig kans op een baan. Velen kiezen er daarom voor om te migreren naar bijvoorbeeld de hoofdstad, México of de Verenigde Staten. Voor veel vrouwen betekent een gebrek aan inkomsten bovendien financiële afhankelijkheid van hun echtgenoot.
Door een opleidingscentrum te voorzien van nieuwe apparatuur en het aanbieden van vier vakopleidingen krijgen vrouwen en jongeren de kans een vak te leren waarmee ze inkomsten kunnen genereren voor hunzelf en hun familie. Zo kunnen zij op een veilige manier bouwen aan hun toekomst.
U maakt het verschil! Even minderen voor een ander!

Zesde zondag van de vasten
Een tijd van bezinning op ons zelf en de wereld om ons heen.
‘Samenwerken aan een veilige toekomst’ is het thema van ons vastenproject. Dit jaar ondersteunen wij een tweetal projecten in San Marcos, te Guatemala, waar u de afgelopen weken over heeft kunnen lezen in ons parochieblad.
U maakt het verschil! Even minderen voor een ander!
PAROCHIECENTRUM VASSE
Denekamperweg 205, 7661 RK Vasse
Email: info.vasse@hpancratius.nl
Website: www.hpancratius.nl/ (daarna klikken op locatie, etc.)
Bereikbaar via parochiecentrum op nr. 680201 of
mobiel nr. 06-5137 7652 (dienstdoende koster) .
Rabobanknr. IBANNR. is NL75RABO0153203803
t.n.v. H.Pancratius-Vasse.
Misintentie: € 10,– / Jaargedachtenis € 10,–

WEEKWACHT
‘Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06-20430155’

TELEFONISCHE HULPDIENST
De Hulpdienst is bereikbaar op alle uren/dagen van de week en is door haar anonimiteit laagdrempelig. Het nummer van de telefonische hulpdienst is: 06-30513746.

WEEKENDDIENSTEN ARTSEN
Centrale Huisartsen Post Almelo (CHPA)
C.H.P.A., tel. 088-5880588 (17.00 uur tot 8.00 uur)
Zilvermeeuw 1 te Almelo.
Voor navigatie/tomtom toets de straatnaam Soeteman
Spoedpost Hengelo tel. 088-5551155
Geerdinksweg 143a 7555 DL Hengelo ( 17.00 tot 8.00 uur)
Is gevestigd in ZGT-Hengelo en heeft een aparte ingang.

INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS
Berichten: Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52,
tel. 0541680407 e-mail: grootelaar@vrielinck.nl

Persbericht H. Pancratius parochie

Pancratius parochie scherpt maatregelen aan als gevolg van het corona virus

Het pastorale team van de H. Pancratius parochie heeft – als gevolg van de maatregelen en richtlijnen tegen het corona virus – de gehele pastorale organisatie en werkzaamheden onder de loep genomen en waar nodig besluiten genomen. Alles wat besproken en besloten is, staat in het teken van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die het pastorale team meent te moeten nemen. De hieronder genoemde maatregelen zijn genomen met de wetenschap van nu en kunnen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen weer worden herzien en aangepast.

De vieringen in het weekend en op doordeweekse dagen zullen op alle negen locaties – zoals eerder – vooralsnog worden opgeschort tot 1 juni. Daarmee hebben de huidige omstandigheden als gevolg van het corona virus consequenties voor de vieringen van Pasen, dit geldt ook voor de geplande schoolvieringen in de week voorafgaand. Om toch ook de nabijheid met haar parochianen te blijven behouden, zal het pastorale team op de aankomende zondagen overdenkingen verzorgen over het Evangelie, die als videoboodschap gepubliceerd zullen worden op de website van de parochie: www.hpancratius.nl en via KerkTV. Op Palmzondag (5 april) zullen de palmtakken voor de gehele parochie gezegend worden in de St. Pancratius basiliek te Tubbergen, die vervolgens in de loop van de Goede Week in de negen kerken ter beschikking staan voor persoonlijk gebruik. De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaswake en Eerste Paasdag zullen door het pastorale team gevierd worden in de basiliek te Tubbergen. De hierboven genoemde vieringen zullen live gestreamd worden middels onze website, en zonder parochianen plaatsvinden of in zeer beperkte kring.

Voor de maanden april, mei en juni staan voor een aantal zondagen vieringen van de Eerste Heilige Communie gepland. Deze en de voorbereidingen daarop zullen worden opgeschort en zo mogelijk weer worden opgepakt op een nader te bepalen moment in het nieuwe schooljaar. Het pastorale team begrijpt dat dit een ingrijpende maatregel is, maar ziet zich hiertoe genoodzaakt door de geringe voorbereidingstijd die anders zou ontstaan en zij verwacht niet dat deze vieringen eenvoudig doorgeschoven kunnen worden naar een later moment in juni.

De voorbereidingen op het sacrament van het Vormsel zouden in deze periode ook gaan beginnen voor de vieringen, op 20 en 21 juni. Deze voorbereidingen zullen ook worden opgeschort en worden doorgeschoven naar het nieuwe schooljaar. Verder overleg hierover zal ook met het Aartsbisdom Utrecht worden gevoerd.

In de maand mei staat een aantal doopvieringen gepland, meestal in een gemeenschappelijk moment. Het pastorale team heeft besloten om alle doopvieringen individueel te laten doorgaan, in beperkte kring van gezin, peetouders, opa’s en oma’s, en volgens een vereenvoudigde liturgie. De planning van deze vieringen zal gaan in overleg met de doopouders; de mogelijkheid bestaat natuurlijk ook voor de doopouders om de doop van hun zoon of dochter uit te stellen tot het najaar. Nieuwe doopdata zullen daarvoor uitgeschreven worden.

Met betrekking tot de geplande huwelijksvieringen zal er contact opgenomen worden met de aanstaande bruidsparen om nauwkeuriger te bepalen wat te doen.

De activiteiten van de kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid (het jongerenpastoraat van de H. Pancratius parochie) zullen ook worden opgeschort tot nader order. De laatste groep zou eind april – samen met een groep pelgrims uit onze parochie – vertrekken voor een indrukwekkende bedevaart naar Lourdes. In samenspraak met de VNB reisorganisatie, is besloten om deze reis niet door te laten gaan. De teleurstelling is uiteraard groot, want in de voorbije tijd zijn tal van activiteiten en sponsoring opgezet om deze reis te bekostigen. Er wordt gekeken naar een nieuw moment om deze ervaring te beleven.

Zoals reeds eerder aangegeven in de berichtgeving, zullen de vieringen rondom het afscheid van een dierbare overledene in beperkte kring gehouden worden; niet meer dan 30 personen. Dit blijft vooralsnog gehandhaafd. De liturgie bij deze vieringen zal vereenvoudigd zijn en in de vorm van een woord- en gebedsviering (zonder een koor). Voor de herdenking van de overledenen – voor een breder publiek, op latere termijn – heeft het pastorale team aandacht en zal te zijner tijd hierover meer naar buiten brengen.

De pastorale zorg rondom zieken en stervenden, in de vorm van ziekenzalving of ziekenzegening, blijft de aandacht van het team behouden en doet zij het verzoek aan de familie om deze samenkomsten in zeer beperkte kring te houden. Wel respecteert het pastorale team de geldende richtlijnen en maatregelen van de zorginstellingen.

De pastorale zorg in de vorm van huisbezoeken en pastorale gesprekken zijn ter beoordeling van de leden van het pastorale team zelf, met in achtneming van de gezondheid van de betreffende parochiaan. Om contact te blijven houden onder de huidige omstandigheden, is het pastorale team op werkdagen bereikbaar tussen 16.00-17.00uur voor een telefonisch gesprek, onder de telefoonnummers die te vinden zijn in het parochiemagazine KOMPAS, de informatiebladen en via de website.

In deze periode van Veertigdagentijd is – in het kader van de Vastenactie – aandacht gevraagd voor de missionaire werker uit onze parochie Inge Kuiphuis, die werkzaam is in Guatemala en voor deze gelegenheid terug is gekomen naar ons land. Vanuit de drie parochies H. Pancratius, Lumen Christi en Plechelmus is ondersteuning gevraagd voor een tweetal projecten aldaar. Door de huidige omstandigheden zijn meerdere afspraken helaas opgeschort. Door de landelijke Vastenactie wordt gekeken naar een verlenging van de actie en in overleg met de bisschoppen naar een nieuw collecteweekend. Voor meer informatie en een mogelijke donatie verwijst het pastorale team naar de website www.vastenactie.nl en dan “Vrouwen en jongeren weven een cultuur van vrede in Guatemala”. Wij hopen op de betrokkenheid van iedereen.

Rondom het hoogfeest van Pasen staat ook jaarlijks de Paaspakkettenactie gepland, diverse parochianen hebben hun bijdrage hiervoor al geleverd door houdbare producten te verzamelen. In samenspraak met de PCI en de Diaconie van de PKN kerk Tubbergen zal naar een gepaste oplossing worden gezocht.

Een nieuwe uitgave van het parochiemagazine KOMPAS is tot nader order uitgesteld. Gebleken is dat veel van de ingevoerde artikelen gingen over aanstaande zaken en activiteiten, die als gevolg van het corona virus vooralsnog niet kunnen plaatsvinden. De redactie heeft daarom besloten een ander uitgavemoment te nemen.

Het pastorale team doet een dringende oproep om lokale vergaderingen van werkgroepen voorlopig niet meer te laten plaatsvinden, om daarmee de lijn van het pastorale team en parochiebestuur te volgen.

Tot slot, blijft het centrale secretariaat tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar en wil het pastorale team alle parochianen vragen om de meest actuele berichtgevingen te blijven volgen via de verschillende kanalen.

De bovenstaande maatregelen zijn weloverwogen genomen, met in achtneming de richtlijnen en maatregelen van het RIVM, om ten einde te voorkomen dat het corona virus zich verder verspreid.

Wij danken alle lezers bij voorbaat voor het begrip en wij willen blijven vragen om uw gebed voor hen die getroffen zijn en voor hen die werkzaam zijn in de zorg en andere cruciale beroepen. Als teken van hoop en bemoediging naar hen, hebben en zullen elke woensdagavond (te weten 18 en 25 maart en 1 april) van 19.00 tot 19.15uur de kerkklokken geluid worden van alle negen kerken.

Wij wensen alle parochianen veel sterkte toe in deze tijd van onzekerheid en onrust. In het omzien naar elkaar en in gebed, blijven we met elkaar verbonden, immers: onze verbondenheid is onze kracht.

Pastoraal team H. Pancratius parochie                                                                    Maart 2020

 

 

 

Vastenactieproject in Guatemala.

Beste parochianen,

Vooralsnog is door Vastenactie besloten om tot nader orde zowel de landelijke als de eigen doelenactie te verlengen tot 1 september aanstaande.

Vastenactie wil met de bisschoppenconferentie in gesprek om te kijken of er een nieuw collecteweekend afgesproken kan worden. Hierover later meer.

Omdat onduidelijk is hoeveel geld in totaliteit zal worden opgehaald nu er geen inzamelingsacties, sponsorlopen, vastenwandelingen etc. kunnen worden gehouden, zullen mogelijk keuzes gemaakt moeten worden in de projecten die wij ondersteunen. Laten we echter hopen dat dit laatste niet nodig is.

In overleg met Inge Kuiphuis, MTC  en  ondergetekende worden prioriteiten  gesteld aangaande de doelen.

Diverse acties die gepland stonden kunnen eventueel op een later tijdstip en een nader te bepalen datum plaatsvinden. Dit alles zal in overleg gaan met de MOV groepen en verdere betrokkenen.

Op de website van onze parochie staat een videoboodschap van Inge Kuiphuis. Mensen die geld willen doneren kunnen naar de website van Vastenactie gaan. www.vastenactie.nl Vervolgens naar projecten. Daar  ‘project steunen, bekijk projecten’ aanklikken en dan naar pagina 2 naar het eigendoelproject: vrouwen en jongeren weven een cultuur van vrede aanklikken. De rest wijzigt zich vanzelf.

Met vriendelijke groet, mede namens Inge Kuiphuis en de MOV groepen,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker

Tel. 06-20486904

 

Beste parochianen,

De kinderkerk beleefd door de ogen van een kind.

Je mag met je ouders voor het eerst naar de kerk, dan ga je naar de kinderkerk in de dagkapel in Geesteren. Dan klopt er iets niet in de ogen van een kind! Op de dagkapel zit geen kerktoren! Dat was een antwoord dat ik ooit kreeg van een kind, jij hebt geen ‘echte’ kerk want er staat geen toren op. Als een kind binnenkomt in de dagkapel dan zijn ze eerst afwachtend, want wat is dat een groot scherm, ze blijven dicht bij hun vader en moeder. Wat zal een kind denken? Wat gebeurd hier en wie komen hier allemaal? Zo af en toe zijn kinderen vrij en gaan direct voorin zitten en dan gaat de mond open van verbazing. We beginnen met het liedje ‘wij zijn samen kinderkerk’ de pastor (de pasoor zei een kind) pakt zijn gitaar en we beginnen samen te zingen. We steken onze kaars aan, wij vertellen een verhaal met beelden op het grote scherm. De 2e keer worden ze vrijer en zoeken hun eigen plek bij de kinderkerk. Hoe mooi is het om kinderen laten kennis maken met kerk, geloof en de verhalen uit de bijbel. Het doet iets met kinderen, het verhaal, de tekening, de ontmoeting. Geloof gaat leven. Vraagt een kind: ik snap vasten nog niet helemaal, dan mag ik minder snoepen? Zo begint de kerkgang van een kind.

De rijkdom van de kinderkerk.

Wij zijn als parochie rijk met onze levende kinderkerk, kerkgang in het weekend wordt minder, kinderkerk neemt toe! Afgelopen weekend stond de kinderkerk in het teken van de vasten, de minst bezochte kinderkerk viering is onze ervaring. Afgelopen zondag waren er weer 40 kinderen met ouders, opa’s en oma’s voor de viering die in het teken stond van de vasten. Mond op mond reclame doet veel, met de sociale media bereiken we veel gezinnen. Elke keer zien wij nieuwe gezichten die naar de kinderkerk komen.

Groeiproces.

Wij willen verder groeien, we willen graag dat jonge gezinnen die hun kinderen geloof willen meegeven goed geïnformeerd zijn over onze kinderkerk en de weg naar Geesteren weten te vinden. Er zijn ook enkele dorpen waarvan wij bijna geen gezinnen ontmoeten in de kinderkerk. Wij hopen dat uit deze dorpen ook jonge ouders naar de kinderkerk gaan komen. Wij zijn afhankelijk van ouders die de stap naar de kinderkerk willen zetten. Samen met de werkgroep blijven wij ons ontwikkelen, met nieuwe verhalen, knutsel werkjes die een betekenis hebben, wij blijven ons ontwikkelen. We zijn dit werkjaar begonnen met vier nieuwe mensen in onze werkgroep, moeders die de kinderkerk belangrijk vinden. Daar mogen wij trots op zijn!

Volgende kinderkerk.

De volgende kinderkerk viering zal plaats vinden op 1e paasdag om 10.00 uur in de dagkapel van Geesteren, zegt het voort en wees vooral welkom. Voor informatie over de kinderkerk kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661

of via de mail: kinderkerk@hpancratius.nl

Hartelijke groeten, Diaken B. Huitink.

 

Zaterdag 14 maart 19.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Johan Steggink.
Jaarg.: Gerard Steggink (M’veen), Jan Weersink, o.o. Slaathuis-Boerrigter, Hein Meijer.
Int.: Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Wim Rijsman, Harrie Booijink, Jan en Jos Weersink, Hein en Marie Schurink-Vrerink.

Woensdag 18 maart 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Zaterdag 21 maart 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Pastor Linh.
Jaarg.: Bennie Droste, Toon Blankenvoort, Marie Oude Luttikhuis-Klein Haarhuis, Jan Boerrigter.
Int.: Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Hein Meijer, Sinie Dijkers-Koopman, Jan en Jos Weersink, Harrie Booijink, Fien Blankenvoort-Hamer.

Woensdag 25 maart 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.
Int.: overl.fam.leden Koopman-Sand.

Zondag 29 maart is er in Vasse GEEN viering.
Wel is er om 10.30 uur een viering in de Pancratius Basiliek te Tubbergen.
De opgegeven misintenties worden op 5 april gelezen!!

KOREN
Za. 21 mrt. 19.00 uur: Herenkoor.
Zo. 29 mrt. 09.00 uur: geen viering.

LECTOREN
Za. 21 mrt. 19.00 uur: Ilse Bonke.
Zo. 29 mrt. 09.00 uur: geen viering.

ACOLIET
Za. 21 mrt. 19.00 uur: geen.
Zo. 29 mrt. 09.00 uur: geen viering.

COLLECTANTEN
Za. 21 mrt. 19.00 uur: Gerard v/d Aa, Harrie Pegge.
Zo. 29 mrt. 09.00 uur: geen viering.

KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Za. 21 mrt. 19.00 uur: Jan Veldhuis.
Zo. 29 mrt. 09.00 uur: geen viering.

SPREEKUUR
Dinsdagmorgen van 09.30 u.-11.00 u.
Door Marga Olde Loohuis of Laurens Veer tel. nr. 0541-680201.

COLLECTE
Plaatsengeld 1 mrt.    €          41,20   Eigen kerk 1 mrt.       €  37,52
Plaatsengeld aswo.     €          24,50   Eigen kerk aswo.        €  14,40
Plaatsengeld 8 mrt.    €          48,70   Eigen kerk 8 mrt.       €  23,10

KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 31 maart zal  vanaf 18.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk Steenbrei.  De contactpersoon voor deze wijk is Sascha Spalink  tel. nr. 660105.

ZORGEN.
Mensen die voor een ander zorgen!
Voor kinderen, voor een hulpbehoevende vader of moeder.
Mensen voor wie zorgen hun beroep is, ziekenverzorgenden, verpleegkundigen, dokters en anderen zijn mensen die ook zelf zorg nodig hebben! Interesse, bevestiging, soms een plaats om je verhaal te kunnen delen, wat je voelt, wat je denkt, wat je ervaart. Wie zichzelf verwaarloost wordt eenzaam, kan zichzelf verliezen, kan tot vreemde dingen komen. Zorgen voor een ander en zorgen voor elkaar zijn niet twee werelden maar het is één wereld die beter in evenwicht blijft als je jezelf niet verwaarloost.
”‘n parochiaan”

Beste parochianen
Vele kerst-graftakken op het kerkhof liggen er nog mooi bij.
Desondanks zou het voor het oog fijn zijn om voor Pasen (Goede Week) deze kerst-graftakken te verwijderen. Hartelijk dank voor het begrip en medewerking en iedereen alvast fijne paasdagen gewenst.

KBO
Volgende bijeenkomst: “Verkeersveiligheid”
De volgende bijeenkomst van de KBO Vasse is op donderdag 19 maart a.s. Deze middag hebben we verkeersdeskundige Anton Kremer uit Ootmarsum uitgenodigd om ons bij te praten over de veranderingen in de huidige verkeersregels en over de nieuwe borden. Locatie: Café Bolscher   / Aanvang is om 14.00 uur.

Paasmiddag
Op zaterdag 4 april a.s. organiseren de KBO en de Zonnebloem weer hun gezamenlijke Paasmiddag. De kosten bedragen € 10,00 per persoon. Opgeven kan tot 30 maart 2020 bij Fons Nijhuis (06 37 28 62 37) en Annie Veldhuis (0541 680 561).
Locatie: Gasterij De Bakker
Aanvang: Zaterdag 4 april a.s. om 14.00 uur.

Bevrijdingsbrunch op woensdag 6 mei 2020
Dit jaar is het 75 jaar geleden, dat Nederland werd bevrijd. Sindsdien leven we in vrijheid en ook in Vasse willen we dit vieren. De Zonnebloem Vasse, de KBO Vasse, de KPOV en de Dorpshuiskamer Vasse organiseren samen op 6 mei a.s. een bevrijdingsbrunch. Inwoners van Vasse, Mander en Hezingen, welke ouder zijn dan 75 jaar, worden door ons uitgenodigd hieraan deel te nemen. De brunch zal plaats vinden bij Café-Restaurant Tante Sien in Vasse. Verdere informatie volgt nog in Op en Rond de Essen!!
Locatie: Café Restaurant Tante Sien
Aanvang: Woensdag 6 mei a.s. van ca. 12.00 14.00 uur.

 

UITNODIGING:  75-jaar bevrijding
Aan onze donateurs,
Ook niet donateurs zijn van harte welkom.
In het kader van 75-jaar bevrijding organiseren we, tezamen met de Stichting Heemkunde Tubbergen en de Stichting Heemkunde Geesteren een lezing. Een lezing over een landelijke affaire waarin een geboren inwoner van de gemeente Tubbergen verwikkeld is geraakt. Die affaire  betreft de zgn. Weinrebaffaire, vernoemd naar Friedrich Weinreb (1910-1988). Weinreb is één van de meest controversiële figuren uit de geschiedenis van de bezettingstijd in Nederland.
Alias Jonkheer Six  betreft de oud-Tubbergenaar die in de oorlog is gerekruteerd door Weinreb en die een cruciale rol  speelde in die affaire. Uiteindelijk is zijn lot mede bezegeld door Weinreb en is hij 75 jaar geleden gestorven in kamp Dachau. Op de lijst van de Tubbergse oorlogsslachtoffers prijkt zijn naam.
Dat het een  een uitermate bijzonder relaas betreft, getuige de film ‘In de schaduw van de overwinning’ van Ate de Jong die deels op dit verhaal is gebaseerd. Ook een verhaal dat lokaal dan wel regionaal volstrekt onbekend is. De Leidse historica dr. Regina Grüter die gepromoveerd is op Weinreb verzorgt de lezing op donderdag 16 april as., aanvang 19.30 uur bij Tante Sien te Vasse. U bent van harte welkom. Hartelijke groet,

Namens de Historische Kring Vasse Mander Hezingen,

Inzameling levensmiddelen in de veertigdagentijd
Beste parochianen,
U heeft het vast wel eens gehoord, de welbekende lezing uit het boek Handelingen uit de bijbel waarin staat dat de eerste christengemeenten dagelijks bij elkaar kwamen om samen te bidden en te eten. En om vervolgens van hun overvloed uit te delen aan mensen die niets bezaten. Met deze gedachte in ons achterhoofd en het feit dat Jezus zich door het teken van het gebroken brood zichzelf aan ons schenkt in de Eucharistie, willen wij in de weekenden van de vastentijd levensmiddelen inzamelen om vervolgens hiermee ongeveer 200 tassen te vullen en uit te delen aan hen die dit steuntje in de rug nodig hebben. De inzameling start in het weekend van 29 februari-1 maart en eindigt in het weekend van 4-5 april.
Elk weekend zullen manden of kratten achter in de kerken staan waarin de meegenomen levensmiddelen verzameld kunnen worden.
Ook tijdens de reguliere doordeweekse vieringen kunt u levensmiddelen meebrengen. Ook de communicantjes zullen een bijdrage leveren aan deze actie als onderdeel van de voorbereiding op hun Eerste Heilige Communie.
Als wij delen van onze overvloed kunnen we ook deze keer weer mooie pakketten samenstellen.
In de week voor Pasen zullen de levensmiddelen worden uitgedeeld.
De actie wordt dit jaar wederom georganiseerd in samenwerking met de PCI (Parochiële Caritas Instelling) van onze parochie en met de Protestantse Kerk Tubbergen.
Alvast dank voor uw medewerking, mede namens de PCI, het diaconaal beraad, het pastorale team en de Protestantse kerk Tubbergen.

Tweede zondag van de vasten
Een tijd van bezinning op ons zelf en de wereld om ons heen.
‘Samenwerken aan een veilige toekomst’
Landarbeidersbeweging MTC is een vereniging voor integrale ontwikkeling van haar leden. MTC is ontstaan in 1997 op initiatief van het sociale pastoraat in San Marcos naar aanleiding van de inhumane omstandigheden op de koffieplantages. Via de parochies werden er arbeiderscomitées opgericht die zich later omvormden tot verenigingen voor integrale ontwikkeling. Het idee van de bisschop (Ramazzini) was om mensen zelf een stem te geven waarmee ze hun levensomstandigheden kunnen verbeteren, door hun op te leiden en te organiseren. Het contact met MTC is tot stand gekomen doordat de Heilige Pancratius parochie de uitzending ondersteunt van missionair werker Inge Kuiphuis bij landarbeidersbeweging MTC. Zij werkt inmiddels bijna vier jaar bij deze organisatie. Door regelmatig contact weet de parochie van verschillende projecten die onder-steuning verdienen, waaronder vrouwenraden die zich inzetten voor samenlevingen zonder geweld en apparatuur voor een opleidings- centrum die praktische trainingen verzorgt aan vrouwen en jongeren zonder baan. U maakt het verschil! Even minderen voor een ander!

Derde zondag van de vasten
Een tijd van bezinning op ons zelf en de wereld om ons heen.
‘Samenwerken aan een veilige toekomst’
Vrouwen in Guatemala hebben te maken met een veelheid aan problemen: armoede, discriminatie, racisme (inheemse vrouwen), fysiek en emotioneel geweld en zeer beperkte politieke deelname. Een belangrijke oorzaak hiervan is de historische onderdrukking vanwege economische klasse, etniciteit en geslacht.
Door middel van dit project willen we de geweldscyclus in gemeenschappen doorbreken door trainingen te geven aan families, in samenwerking met lokale instituties.
U maakt het verschil! Even minderen voor een ander!

JONGEREN BEREIDEN ZICH VOOR OP DE LOURDESBEDEVAART
Zondagmorgen en de jongeren en begeleiding staan in Noord Deurningen voor de deur van het klooster, voor jongeren is dat niet gebruikelijk om op zondag richting het klooster te gaan. Ze zijn naar het klooster gekomen om zich voor te bereiden op hun Lourdes bedevaart. Voor de begeleiding is het ook niet gebruikelijk om op zondag naar het klooster te gaan, de voorbereiding is er ook voor de begeleiding. 40 personen zijn samen, een grote groep die op 24 april naar Lourdes gaan.
De dag begon met koffie, thee en ranja, iedereen kreeg zijn naamkaartje op, er zijn enkelen bij die de groep nog niet kent en voor de 1e keer in de groep komen. Dan beginnen we met zingen, het lied te Lourd op de bergen moet er wel inzitten als je naar Lourdes gaat. Dat lied wordt deze dag enkele keren gezongen, of je nu wel of niet kunt zingen, iedereen wordt geacht om mee te zingen. Onze Robin begeleid dit muzikaal.
Wat is er nu gebeurd in Lourdes? Wie van de jongeren kent het verhaal van Lourdes, wat is Bernadette daar overkomen. Als je in Lourdes aankomt, je komt bij de grot dan moet je wel weten wat daar is gebeurd. Daarvoor keken wij deze dag naar de film van Bernadette, haar leven en verhaal was te zien in de film.
Ontspanning hoort ook bij deze dag, wij  speelden het spel ik houd van Holland, ik houd van Lourdes. In twee groepen werd het spel gespeelt, welke onderdelen speelden wij: herkennen van een lied, interview waarin je geen ja, nee en euh mag zeggen, doorvertellen van een roddel, het verjaardagscadeau met de bom. Het was een strijd tussen het team Nederland en Frankrijk.
In het klooster is het goed betreft de lunch, dat was ook deze dag, het favoriete broodje kroket, tomatensoep met ballen, en broodjes kaas en ham. We smulden er samen heerlijk op los. Voor dat het wisten kregen wij bezoek van Dylan Kuipers, Dylan is een jonger iemand die vorig jaar naar Lourdes is geweest als zorgvrijwilliger en de jongeren kwam vertellen wat hij beleefd en gezien heeft.
De film moest nog worden afgekeken en wij hebben het dagprogramma in Lourdes doorgenomen, verteld wat wij gaan doen in Lourdes. De dag vloog voorbij en we hadden tijd tekort.
Als laatste waren wij te gast bij de zusters bij de beeldmeditatie die zij iedere zondag houden in de vastentijd. Er kwamen vele mensen uit de omgeving naar deze beeldmeditatie. Wat veel jongeren in de kerk zullen velen gedacht hebben! Op het einde zongen wij voor in de kerk met kaarsjes in onze handen het lied te Lourd op de bergen. Dat raakte mensen in de kapel, we kregen vragen hoe wij het kan dat zoveel jongeren naar Lourdes gaan, en wie zijn jullie. Onvoorstelbaar dat dat jullie deze jongeren meekrijgen was een veel gehoorde reactie.
Wij hebben een geweldige startdag gehad, zijn bijna klaar om naar Lourdes te gaan. Laatste voorbereidingen moeten geregeld worden, 26 maart is er om 19.00 uur de startviering in de kerk van Tubbergen, samen met de andere bus met pelgrims die gelijktijdig met ons in Lourdes zijn, en deze avond komt Cantiamo uit Lourdes zingen. Iedereen is van harte welkom om mee te vieren.
Op 24 april, vroeg in de ochtend gaan de jongeren met de nachtbus richting Lourdes, de andere bus vertrekt een dag eerder, zij hebben een ander programma op de heenreis.
Dit is nu Rock Solid, het jongerenpastoraat, wij leven en beleven geloof met jongeren op een manier die bij jongeren past, die aansluit bij jongeren. Wij komen een maal per maand samen op een vrijdagavond. Vaak hoor ik van jongeren dat ze denken dat Rock Solid saai is en alleen gaat over kerk. Niet dus, wij zijn een levendige groep en die met elkaar optrekken. Jongeren die een avond mee willen doen kunnen zich aanmelden bij Diaken Bert Huitink. Ouders die vragen hebben kunnen daarvoor ook terecht bij Diaken Bert Huitink. b.huitink@hpancratius.nl of 06 -20432661
Rock Solid is de moeite waard, het is een hechte groep van vrienden, wil ook jij vriend van Rock Solid worden?
Hartelijke groeten, Diaken Bert Huitink

SIZ Twente zet in op vrijwilliger met ervaring

Heb je eigen familie ervaring in de GGZ of verslavingszorg? En wil je leren deze functioneel in te zetten ten behoeve van andere naasten? Schrijf je dan in voor een van onze trainingen.

Op maandagochtend 6 april start SIZ Twente in Hengelo weer met de training Familie Ervaring-Deskundigheid (FED). Deel I:gericht op inzicht en ondersteuning van het eigen (herstel) verhaal behandelen we voor de zomer. Deel II:  gericht op het ontwikkelen van vaardigheden ter ondersteuning van anderen kan na de zomer gevolgd worden.
De kosten zijn € 450,- per training, afhankelijk van de zorgverzekering en het pakket kan een deel van het geld terug gevraagd worden, meestal € 125,-.
in sommige gevallen wil het UWV, de Gemeente of de organisatie waarvoor je eventueel al vrijwilligerswerk doet, de kosten (deels) vergoeden.
Kijk op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=LK27fSqN7uY Met deze training kun je als familielid of naaste jouw kennis en ervaring inzetten om andere naasten te ondersteunen. Wil je verder als professionele FED, dan start in september 2020 de leergang FED bij de Saxion Hogeschool in Enschede. Daar kan je aan meedoen na het doorlopen van bovenstaande trainingen of soortgelijke trainingen.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: J. Huisman, trainer SIZ Twente, j.huisman@siztwente.nl of 06-47504724 Aanmelden kan via: aanmelden@siztwente.nl of 085 – 7731720 

Beste parochianen,

Vanwege het vervallen van de weekendvieringen en de doordeweekse vieringen om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen willen we via deze videoboodschap uw aandacht vragen voor ons Vastenactieproject.

We zien uw donatie van harte tegemoet.

Heeft u vragen over beide projecten, dan kunt u contact opnemen met inge.kuiphuis@mtc.org.gt.  of met Jacqueline Meupelenberg

Hartelijke groet, mede namens Inge Kuiphuis en de MOV groepen,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker H. Pancratius parochie.

j.meupelenberg@hpancratius.nl

tel. 06-20486904

 

 

 

“Er zijn christenen die leven in een eindeloze vastentijd, zonder dat het ooit Pasen wordt!”
Dit prikkelende citaat is van Paus Franciscus, die hij enige tijd geleden heeft gedaan. Zijn optreden kenmerkt zich weliswaar door eenvoud, bescheidenheid en blijmoedigheid, toch ontziet hij met krachtige oneliners onze kerk en haar gelovigen niet. Paus Franciscus spoort ons – niemand uitgezonderd – aan om naar buiten te keren. Het is de natuurlijke beweging van elke christen. Met lede ogen ziet de Paus aan, hoe de kerken naar binnen gericht zijn geraakt. “De kerk is er niet voor liefhebbers, niet voor de ware gelovigen en niet voor de weinige uitverkorenen”. Deze lijn mogen wij ook doortrekken naar onze jaarlijkse voorbereidingstijd op Pasen, de Veertigdagentijd, die in deze maand februari is begonnen. Natuurlijk nodigt deze tijd ons uit om tot bezinning te komen, de stilte te zoeken en je relatie met God te (her)ontdekken maar óók daagt deze tijd ons uit om het ware gezicht te tonen van de kerk: hen te omarmen die in materiële, morele en geestelijke nood zijn. Alles mag bijdragen aan de uiteindelijke vreugde van Pasen, die de bron mag zijn van ons leven en geloof. De Veertigdagentijd wordt vanouds her ook wel een boetetijd genoemd. Wanneer we aan boete denken, denken we al gauw aan die vervelende envelop op de deurmat met alweer een verkeersovertreding. Maar daar gaat het hier niet om – U moet weten dat, wanneer vissers hun visnetten aan het “boeten” zijn, zij dan proberen de draden van hun netten te repareren. Zij knopen dan de losse draden van hun netten aaneen, ze boeten! Hierdoor ontstaat weer een heel en bruikbaar net. Zo is het ook met de boetetijd die ons gegeven wordt. We proberen de losse draden van ons leven te ontdekken en weer in verbinding te brengen met God, met elkaar en met onszelf. Zo worden wij weer een heel mens. Tot vreugde van onszelf en van onze naaste. Van harte wens ik u – mede namens mijn collega’s – een gezegende Veertigdagentijd toe, dat het ons méér een mens naar Gods hart mag maken.
Pastoor Casper Pikkemaat

Zondag 1 maart 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Jaarg.: Jan Kempers, Harrie Kempers.
Int.: Pastor Hein Booijink, Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Jan en Jos Weersink, Hein Meijer, Harrie Groothuis, overl.fam.leden Boksebeld-Oude Vrielink, Marietje Rolefes-Stopel, Siny Dijkers-Koopman.

Woensdag 4 maart 09.00 uur Woord- en Communieviering in de Aula.
Voorganger: Jan Veldhuis.

Zondag 8 maart 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Pastor Saris.
Jaarg.: Sien Steggink-Kamphuis, Gerard Kempers.
Int.: Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Jan en Jos Weersink, Hein Meijer, o.o. Steggink-Kamphuis, Wim Rijsman.

Woensdag 11 maart 09.00 uur Woord- en Communieviering in de Aula.
Voorganger: Johan Steggink.

Zaterdag 14 maart 19.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Johan Steggink.
Jaarg.: Gerard Steggink (M’veen), Jan Weersink, o.o. Slaathuis-Boerrigter.
Int.: Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Wim Rijsman, Harrie Booijink, Jan en Jos Weersink, Hein Meijer, Hein en Marie Schurink-Vrerink.

KOREN
Zo. 8 mrt. 09.00 uur: Dameskoor.
Za. 14 mrt. 19.00 uur: Dameskoor.

LECTOREN
Zo. 8 mrt. 09.00 uur: Ben Demmer en gastspreker Inge Kuiphuis.
Za. 14 mrt. 19.00 uur: Marieke Hansté.

ACOLIET
Zo. 8 mrt. 09.00 uur: geen.
Za. 14 mrt. 19.00 uur: geen.

COLLECTANTEN
Zo. 8 mrt. 09.00 uur: Ben Demmer, Harrie Kemna.
Za. 14 mrt. 19.00 uur: Gerard Alberink, Harrie Pegge.

KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Zo. 8 mrt. 09.00 uur: Johan Steggink.
Za. 14 mrt. 19.00 uur: Gerard Weusthof.

SPREEKUUR
Dinsdagmorgen van 09.30 u.-11.00 u.
Door Erna Ensink of Marga Olde Loohuis of Laurens Veer tel. nr. 0541-680201.

COLLECTE
Plaatsengeld 15 febr. € 37,00 Eigen kerk 15 febr. € 16,05
Plaatsengeld 22 febr. € 17,50 Eigen kerk 22 febr. € 12,25

KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 31 maart zal vanaf 18.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk Steenbrei. De contactpersoon voor deze wijk is Sascha Spalink tel. nr. 660105.

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING:
Indien u ter voorbereiding op Pasen gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Pikkemaat, tel. 06-52648770 of met
pastor Linh, tel. 0546-873936.

Nieuws van de commissie van beheer:
Vijfde weekend in een maand
Sinds december worden twee van de vier weekend vieringen per maand ingevuld door het team van pastores. Bij de overige twee vieringen in onze geloofsgemeenschap gaan Johan Stegging en Jan Veldhuis voor. Af en toe is er een vijfde weekend in een maand. Dat is voor het eerst in maart. Het pastoraal team heeft besloten dat er dan alléén een viering is in Tubbergen. Dat betekent dat er in het weekend van 29 maart géén viering in onze geloofsgemeenschap zal zijn.

Inge Kuiphuis
In de viering van zondag 8 maart zal Inge Kuiphuis samen met pastor Saris voorgaan. In deze viering zal Inge een en ander vertellen over haar zendelingen werk in Guatemala. Ook na de viering is er tijd en ruimte om met Inge van gedachten te wisselen.

Parochieavond/vrijwilligers avond
Op vrijdagavond 17 april wordt de parochieavond/vrijwilligersavond voor onze geloofsgemeenschap gehouden. U ontvangt hierover te zijner tijd nog nader bericht, maar noteert u alvast de datum in uw agenda.

Vooraankondiging: Pancratiusdag 2020
Het is nog wat vroeg, maar hierbij willen we u vast attenderen op de komende Pancratiusdag, die in het teken zal staan van het tienjarig jubileum van onze parochie.
We willen deze dag natuurlijk met zoveel mogelijk mensen vieren.
Daarom willen we u vragen om de datum vast te noteren in uw agenda: ZONDAG 6 SEPTEMBER OM 10.00 UUR BIJ DE KROEZEBOOM IN FLERINGEN.
Van harte uitgenodigd!
Werkgroep Pancratiusdag: Johan Steggink, Gé Kotteman, Leo Stamsnieder, Angelique Fiselier en Christianne Saris

Folder pastorale zorg
Beste parochianen,
Soms kan het goed zijn om je levensverhaal te delen met iemand anders omdat er sprake is van eenzaamheid, ziekte, handicap, rouw, verlies, et cetera waardoor er vragen kunnen ontstaan op het gebied van zin- en betekenisgeving.
In dit kader is er door het pastoraal team een folder ontwikkeld waarin beschreven staat wat zij voor mensen kunnen betekenen.
Wij hopen dat deze folder helpt om waar nodig contact met ons te zoeken. De folders liggen achter in de kerk en zijn verkrijgbaar bij de lokale secretariaten.
Hartelijke groet, pastoraal team H. Pancratius parochie.

Inzameling levensmiddelen in de veertigdagentijd
Beste parochianen,
U heeft het vast wel eens gehoord, de welbekende lezing uit het boek Handelingen uit de bijbel waarin staat dat de eerste christengemeenten dagelijks bij elkaar kwamen om samen te bidden en te eten. En om vervolgens van hun overvloed uit te delen aan mensen die niets bezaten.
Met deze gedachte in ons achterhoofd en het feit dat Jezus zich door het teken van het gebroken brood zichzelf aan ons schenkt in de Eucharistie, willen wij in de weekenden van de vastentijd levensmiddelen inzamelen om vervolgens hiermee ongeveer 200 tassen te vullen en uit te delen aan hen die dit steuntje in de rug nodig hebben.
De inzameling start in het weekend van 29 februari-1 maart en eindigt in het weekend van 4-5 april.
Elk weekend zullen manden of kratten achter in de kerken staan waarin de meegenomen levensmiddelen verzameld kunnen worden.
Ook tijdens de reguliere doordeweekse vieringen kunt u levensmiddelen meebrengen.
Ook de communicantjes zullen een bijdrage leveren aan deze actie als onderdeel van de voorbereiding op hun Eerste Heilige Communie.
Als wij delen van onze overvloed kunnen we ook deze keer weer mooie pakketten samenstellen.
In de week voor Pasen zullen de levensmiddelen worden uitgedeeld.
De actie wordt dit jaar wederom georganiseerd in samenwerking met de PCI (Parochiële Caritas Instelling) van onze parochie en met de Protestantse Kerk Tubbergen.
Alvast dank voor uw medewerking, mede namens de PCI, het diaconaal beraad, het pastorale team en de Protestantse kerk Tubbergen.

Potgrondactie door Kameleongroep Scouting Vasse e.o.
Kameleongroep Scouting Vasse brengt ook dit jaar de potgrond weer huis aan huis. Zelf niet sjouwen met zware zakken (40 liter) en in het voorjaar dan snel aan de slag met het poten van bloemen en planten. Op zaterdag 7 maart, vanaf 9.00 uur, wordt huis aan huis potgrond verkocht in Vasse, Mander, Hezingen en Manderveen.
We hebben dit jaar gekozen voor een andere leverancier en bieden u goede kwaliteit tegen een mooie prijs. De opbrengst komt in zijn geheel ten goede aan de Kameleongroep Scouting Vasse e.o.
Alvast bedankt dat u deze actie wilt steunen!
Bent U niet thuis maar wilt u toch potgrond, of wenst u een grote partij potgrond af te nemen, neem dan contact op met:
– Henriët Lenferink 06 28281900 of
– Charissa Bernds appen op 06 1993525

ACTIVITEITENKALENDER
MAART 2020
07 Potgrondactie (Scouting)
11 Dorpshuiskamer met aansluitend Open Eettafel
13-14-15 Kamp Scouty’s (Scouting)
19 Middag over verkeersveiligheid, 14.00 uur café Bolscher (KBO)
25 Dorpshuiskamer
28 Vaderwerkzaterdag (Scouting)
28-29 Mission Impossible (Scouting)
APRIL 2020
08 Dorpshuiskamer met aansluitend Open Eettafel
10 Paasmiddag KBO en Zonnebloem. Aanvang 14.00 uur
Gasterij de Bakker
22 Dorpshuiskamer
23 Kegelen bij kegelcentrum Nijhuis (KBO)

KBO
Volgende bijeenkomst: “Verkeersveiligheid”
De volgende bijeenkomst van de KBO Vasse is op donderdag 19 maart a.s. Deze middag hebben we verkeersdeskundige Anton Kremer uit Ootmarsum uitgenodigd om ons bij te praten over de veranderingen in de huidige verkeersregels en over de nieuwe borden.Locatie: Café Bolscher / Aanvang is om 14.00 uur.

Paasmiddag
Op zaterdag 4 april a.s. organiseren de KBO en de Zonnebloem weer hun gezamenlijke Paasmiddag. De kosten bedragen € 10,00 per persoon. Opgeven kan tot 30 maart 2020 bij Fons Nijhuis (06 37 28 62 37) en Annie Veldhuis (0541 680 561). Locatie: Gasterij De Bakker Aanvang: Zaterdag 4 april a.s. om 14.00 uur.

Bevrijdingsbrunch op woensdag 6 mei 2020
Dit jaar is het 75 jaar geleden, dat Nederland werd bevrijd. Sindsdien leven we in vrijheid en ook in Vasse willen we dit vieren.
De Zonnebloem Vasse, de KBO Vasse, de KPOV en de Dorpshuiskamer Vasse organiseren samen op 6 mei a.s. een bevrijdingsbrunch. Inwoners van Vasse, Mander en Hezingen, welke ouder zijn dan 75 jaar, worden door ons uitgenodigd hieraan deel te nemen. De brunch zal plaats vinden bij Café-Restaurant Tante Sien in Vasse. Verdere informatie volgt nog in Op en Rond de Essen!!
Locatie: Café Restaurant Tante Sien
Aanvang: Woensdag 6 mei a.s. van ca. 12.00 14.00 uur.

Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O.Twente
Meditatieve zaterdag-ochtendwandeling
vanuit de Heilige Pancratiuskerk te Geesteren (Ov)
Dit voorjaar, zat. 21 maart vindt weer een meditatieve wandeling plaats in Noordoost-Twente, op initiatief van de werkgroep ‘De kerk uitlopen’. Er wordt gewandeld vanuit Geesteren met als thema: ‘Opbloeien’
Zaterdag 21 maart, tussen 09.15 en 09.30 uur verzamelen bij
de Heilige Pancratiuskerk aan de Vriezenveenseweg 2, 7678VC te Geesteren. Na een korte bijeenkomst in deze prachtige kerk wandelen we door de open velden rondom Geesteren maar we vergeten de bossen natuurlijk niet. Onderweg, op een gezellige locatie wordt tijd ingeruimd voor koffie en thee met iets lekkers. Tussentijds wordt op bijzondere plekken stilgestaan voor meditatie. Rond het middaguur eindigt bij de kerk onze wandeling.
Iedereen is van harte welkom want deze wandeling (plm. 12 km) is goed te doen. Deelname is gratis; na de wandeling vrije gift ter bestrijding van de kosten. Ook wanneer u niet kerkelijk bent – u bent van harte welkom. De werkgroep wil dit initiatief graag over heel Twente verspreiden. Opgave per mail bij Marjan van Galen,
e-mail: vangalenmarjan@gmail.com
Voor nadere informatie: telefoon 0541-296836.

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2019-2020
VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE
Geloven nu; van 40 tot…?
De eerstvolgende bijeenkomst van Geloven Nu is op donderdag 12 maart 2020. In samenwerking met Inge Kuiphuis uit Geesteren en MTC (Landarbeidersbeweging) in Guatemala en voor het eerst met de H. Plechelmus parochie en de parochie Lumen Christi wil de H. Pancratius parochie zich dit jaar middels de Vastenactie inzetten voor een tweetal projecten in San Marcos in Guatemala. Dit eigen doel waarvoor gekozen is, is één van de projecten van de landelijke Vastenactie. Het eerste project is het geven van trainingen aan families en het samenwerken met lokale organisaties. Het doel is een bijdrage te leveren aan gemeenschappen zonder geweld en het bevorderen van gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen.
Het tweede project is door middel van aanschaf van nieuwe apparatuur voor een opleidingscentrum vrouwen en jongeren de kans te bieden een vak te leren waarmee ze een inkomen kunnen verdienen. Inge Kuiphuis zal de projecten coördineren in Guatemala.
Wilt u meer weten over deze twee projecten, kom dan op donderdagochtend 12 maart om 10.00 uur naar deze bijeenkomst van ‘Geloven Nu’ in het parochiecentrum te Tubbergen. Inge Kuiphuis zal die ochtend informatie geven over beide projecten en vragen beantwoorden.
Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:
Datum: Donderdag 12-03-2020
Thema: Vastenactie – Samenwerken aan een veilige toekomst
Verzorgd door: Inge Kuiphuis
Tijd: 10.00 uur – 12.00 uur
(inloop vanaf 09.45 uur – onder het genot van een kop koffie c.q. thee)
Waar: Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen
Kosten: € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)
Informatie: mw. E. van Aalst – tel. 0546-623798
mw. A. Lohuis – tel. 0546-681643
Samenwerken aan een veilige toekomst‘Samenwerken aan een veilige toekomst’ is het thema van ons vastenproject. Dit jaar ondersteunen wij een tweetal projecten in San Marcos, te Guatemala. Door middel van trainingen en podcasts wordt mannen en vrouwen geleerd dat geweld geen oplossing is voor problemen. Er wordt ingezet op positieve eigenwaarde en wederzijds respect. Daarnaast helpen we vrouwen en jongeren te bouwen aan hun toekomst door middel van aanschaf van nieuwe apparatuur voor opleidingscentra. Door hen de kans te geven een vak te leren, krijgen zij de kans een inkomen te verwerven en daarmee een alternatief voor migratie. Zo kunnen zij op een veilige manier bouwen aan hun toekomst.
Dit eigen doelenproject vindt plaats in samenwerking met Inge Kuiphuis, missionair werker uit Geesteren, MTC (landarbeidersbeweging in Guatemala), de H. Plechelmus parochie en de parochie Lumen Christi.

Tijdens de weekendvieringen in de vastentijd zal Inge Kuiphuis in alle locaties een getuigenis afleggen over haar werk en het vastenproject. Inge zal de geloofsgemeenschap Vasse op zondag 8 maart bezoeken.

Na afloop van de viering is er gelegenheid om artikelen te kopen die worden gemaakt in Guatemala en waar mogelijk met Inge Kuiphuis in gesprek te gaan.

Nabijheid in de vorm van een condoleancekaart
Als je als pastor of diaken voorganger mag zijn bij een uitvaart dan komt er, als er een partner achter blijft een bezoek voor na – zorg. Zorg voor de nabestaanden in de vorm van een luisterend oor, terug blikken op het afscheid, horen hoe het nu gaat. De afgelopen weken was ik ook bij nabestaanden, ik kreeg condoleance kaartjes te zien. Het waren kaartjes waarin waardevolle teksten en woorden in stonden die steun geven. Er staat bijna altijd een naam van wie het kaartje afkomstig is. Nu was ik deze week voor nazorg bij ouders, een nazorg waar nog veel verdriet is. Toen ik weg wilde gaan lieten ze mij twee condoleance kaartjes zien, ik mocht ze lezen. Het waren kaarten waarin de ouders kracht werd toegeschreven, bijzondere woorden. De kaartjes waren anoniem, geen naam van wie de woorden hadden geschreven. Zomaar mensen die steun wilden geven in een kaartje. Bijzonder en de nabestaanden waren dankbaar voor deze kaartjes. Dit is nabijheid uit het hart van mensen. We zeggen vaak dat onze samenleving hard is, mensen zijn individualistisch, geen tijd en aandacht voor elkaar. Deze ochtend, na het lezen van de kaarten dacht ik: er zijn nog mensen in onze samenleving die aandacht hebben voor het leed en verdriet van de ander, mensen die elkaar niet kennen. Wat kan je als nabestaanden met deze indrukwekkende kaartjes doen? Je kunt ze in een album plakken, je kunt ze bewaren in een schoenendoos. Ik zeg altijd: bewaar ze, en bij een slechte en verdrietige dag, een dag dat je de draad van het leven niet kunt oppakken, pak dan deze kaartjes lees de woorden die mensen schreven over de dierbare overledene, woorden die kracht geven. Een bijzondere ochtend die ik met u wil delen.
Hartelijke groeten, Diaken Bert Huitink.

Zaterdag 15 februari 19.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Johan Steggink.
Jaarg.: Jan Oude Vrielink.
Int.: Jan en Jos Weersink, Jan Sanderink (nms. KBO), Hein Meijer, Harrie Booijink, Wim Rijsman.

Woensdag 19 februari 9.00 uur Eucharistieviering in de Aula.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Zaterdag 22 februari 19.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. Orgelspel.
Voorganger: Pastor Meupelenberg.
Jaarg.: Manny Sanderink-Weernink.
Int.: Jan en Jos Weersink, Hein Meijer, Harrie Booijink, Wim Dijkhuis.

Woensdag 26 februari 09.00 uur Eucharistieviering in de Kerk m.m.v. Dames- en Herenkoor.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.
Int.: overl.fam.leden Koopman-Sand, Bennie Droste.

Zondag 1 maart 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Jaarg.: Jan Kempers, Harrie Kempers.
Int.: Pastor Hein Booijink, Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Jan en Jos Weersink, Hein Meijer, Harrie Groothuis, overl.fam.leden Boksebeld-Oude Vrielink, Marietje Rolefes-Stopel.

KOREN
Za. 22 febr. 19.00 uur: Orgelspel.
Wo. 26 febr. 09.00 uur: Dames- en Herenkoor.
Zo. 1 mrt. 09.00 uur: Herenkoor.

LECTOREN
Za. 22 febr. 19.00 uur: Lies a/d Stegge.
Wo. 26 febr. 09.00 uur: Ben Demmer.
Zo. 1 mrt. 09.00 uur: Wilma Kempers.

ACOLIET
Za. 22 febr. 19.00 uur: geen.
Wo. 26 febr. 09.00 uur: Hennie Engbers.
Zo. 1 mrt. 09.00 uur: geen.

COLLECTANTEN
Za. 22 febr. 19.00 uur: Gerard Alberink, Gerard v/d Aa.
Wo. 26 febr. 09.00 uur: Ben Demmer, Harrie Kemna.
Zo. 1 mrt. 09.00 uur: Harrie Kemna, Jan Veldhuis.

KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Za. 22 febr. 19.00 uur: Johan Steggink.
Wo. 26 febr. 09.00 uur: Gerard Weusthof en Jan veldhuis.
Zo. 1 mrt. 09.00 uur: Ine Bos.

SPREEKUUR
Dinsdagmorgen van 09.30 u.-11.00 u.
Door Erna Ensink of Marga Olde Loohuis of Laurens Veer tel. nr. 0541-680201.

COLLECTE
Plaatsengeld 2 febr. € 41,00 Eigen kerk 2 febr. € 17,55
Plaatsengeld 9 febr. € 61,00 Eigen kerk 9 febr. € 32,07
Afscheidsviering Wim Rijsman € 559,78
Verjaardagsactie januari            € 469,82
KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 18 februari zal vanaf 08.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk Kloosterhof. De contactpersoon voor deze wijk is Truus Rolefes tel. nr. 680617.

OVERLEDEN
Woensdag 29 januari is op 75-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan Wilhelm Jozef Rijsman van de Denekamperweg 177. Zondagavond 2 februari heeft voor hem de plechtig gezongen afscheidsviering plaatsgevonden en maandag 3 februari is hij te Oldenzaal gecremeerd.

Vooraankondiging: Pancratiusdag 2020
Het is nog wat vroeg, maar hierbij willen we u vast attenderen op de komende Pancratiusdag, die in het teken zal staan van het tienjarig jubileum van onze parochie. We willen deze dag natuurlijk met zoveel mogelijk mensen vieren. Daarom willen we u vragen om de datum vast te noteren in uw agenda:
ZONDAG 6 SEPTEMBER OM 10.00 UUR BIJ DE KROEZEBOOM IN FLERINGEN.
Van harte uitgenodigd! Werkgroep Pancratiusdag:
Johan Steggink, Gé Kotteman, Leo Stamsnieder, Angelique Fiselier en Christianne Saris

Activiteit voor jonge mantelzorgers vanaf 12 jaar!
We hebben weer een toffe activiteit op de planning staan voor jonge mantelzorgers uit de regio Twente. We gaan boulderen in combinatie met een fotoworkshop genaamd ‘Eigen Kracht’.
Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die opgroeien met een bijzonder gezinslid. Om deze kinderen en jongeren te ondersteunen organiseren wij activiteiten waarbij ze met elkaar in contact komen, een leuke avond beleven met elkaar kunnen uitwisselen.
Locatie: Cube Bouldergym, Hoge Bothofstraat 49, Enschede
Wanneer: vrijdag 28 februari van 18.30 tot 22.00
Lijkt het je leuk om mee te doen? Geef je dan snel op.
Dit kan via: activiteitenjmz@siztwente.nl of via 06-13034803
KBO
De volgende bijeenkomst van de KBO Vasse is op donderdag 20 februari a.s. Deze middag hebben we schrijver-dichter Herman Kampman uitgenodigd om een optreden voor ons te verzorgen met zijn programma “ SOLO + LEAZEN EN SCHRIEM (dialectquiz)”.
Herman Kampman – 1947 geboren in Hellendoorn – was winnaar van de cultuurprijs 2008 in de gemeente Hellendoorn. Zijn boek over bijnamen werd in 2009 uitgeroepen tot origineelste boek van Overijssel. Ook schreef hij het winnende lied voor de Jazzerieje 2013 in Enschede. Herman heeft als doelstelling het uitdragen en in stand houden van de streektaal d.m.v. o.a. publicaties, lezingen en voor-drachten. Zijn programma zal deze middag bestaan uit gedichten en anekdotes in het dialect, aangevuld met een dialect-quiz. De hoofdprijs voor de winnaar van de dialect-quiz is een gesigneerd boek van Herman Kampman. Herman Kampman heeft ook opgetreden voor de KBO Tubbergen. Van hun hebben we alleen maar zeer lovende woorden gehoord over dat optreden. Dit mag U echt niet missen.
Locatie: Café Bolscher / Aanvang is om 14.00 uur.

DE JEUGDKERK ORGANISEERT GELOOFS-SMOKKELTOCHT
De Jeugdkerk organiseert in de vasten de geloofs-smokkeltocht. Zij gaan dit samen organiseren met Jong Nederland. Vorig jaar gingen we smokkelen door het bos, dit jaar blijven wij in Tubbergen zelf. Deze geloofssmokkeltocht zal in het teken staan van vertrouwen daarin zullen opdrachten verwerkt worden. Deze smokkeltocht is bestemd voor kinderen van het basis onderwijs, groep 6, 7 en 8. De Smokkeltocht zal plaats vinden op vrijdag 28 februari en begint om 19.15 uur, kinderen zijn welkom bij de blokhut van Tubbergen aan de Havezatestraat 5. Opgave is wel gewenst jeugdkerk@hpancratius.nl
Voor vragen kunt u terecht bij Diaken Bert Huitink 06-20432661

KINDERKERK IN HET TEKEN VAN DE VASTEN
Na de carnaval zal de kinderkerk in het teken van de vasten staan. Met de allerkleinsten gaan wij samen kijken naar het verhaal van Jonas en de walvis. In dit verhaal gaat Jonas op stap, hij wil dat mensen geen ruzie met elkaar maken, dat de mensen goed voor elkaar zijn. In de periode van de vasten willen wij de kinderen kennis laten maken met de vasten, dat wij extra aandacht geven hoe wij met elkaar omgaan. Het verhaal van Jonas en de Walvis zal in beeld worden gebracht op scherm, we gaan samen zingen en bidden. Aansluitend is er tijd om te kleuren, er is ranja en natuurlijk koffie voor de ouders en iedereen die mee komt vieren. Wij hopen, net als met de kerst op een volle dagkapel. Wees samen welkom op zondag 1 maart om 10.00 uur in de dagkapel in Geesteren.
De kinderkerk is er voor kinderen vanaf 2 jaar, jongere broertjes en zusjes zijn uiteraard ook welkom, opa’s en oma’s die mee willen komen, wees ook welkom. Voor vragen over de kinderkerk kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661

Anders vieren komt met de viering: NOOIT ALLEEN?!
Nooit alleen? In onze samenleving zijn mensen bijna nooit alleen, er zijn altijd wel mensen om ons heen, de tv staat aan, de sociale media volgt ons, er is altijd wel geluid om ons heen. Dus kunnen we niet anders concluderen: mensen zijn ‘nooit’ alleen. Toch zijn er mensen in onze samenleving alleen, dan zijn het niet alleen de ouderen die eenzaam en alleen zijn. Niets is minder waar, er zijn veel jonge mensen die zich ‘alleen’ voelen. Mensen die we tegen komen, die hun opleiding volgen, hun werk doen, die hun ding doen, ze zien er niet ‘alleen’ uit. Toch zijn er jonge mensen die zich alleen voelen, of niet mee kunnen komen in onze samenleving. Dit is het thema waar het over gaat in het anders vieren. Wij proberen thema’s aan te snijden die gaan over het leven, zo gaan wij dat nu ook doen. Wij hebben het koor pop4you uit Vasse bereid gevonden om deze viering muzikaal te komen omlijsten. De preek van de leek zal worden verzorgd door Demi Blaauw, zij is de oprichtster van never2bealone. Door haar eigen ervaringen met eenzaamheid is het idee geboren voor een online platform waar jongeren die alleen zijn met elkaar kunnen praten en afspreken. In de week tegen de eenzaamheid 2019 is Never2BeAlone officieel uitgebracht als online platform. Demi zal onze gast zijn en de preek van de leek gaan verzorgen.
Deze viering zal gaan plaats vinden op zaterdag 7 maart om 19.00 uur in de kerk van Langeveen. De werkgroep, Ans, Ineke, Jan en Diaken Bert Huitink heten u van harte welkom.

Zondag 2 februari 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Jaarg.: o.o. ten Berge-a/d Stegge, Marie Ensink-Ribbert.
Int.: Pastor Hein Booijink, Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Jan en Jos Weersink, Hein Meijer, Harrie Booijink, Gerard Michorius, Harrie Groothuis.

Woensdag 5 februari 09.00 uur Woord- en Communieviering in de Aula.
Voorganger: Jan Veldhuis.

Donderdag 6 februari 19.00 uur Lourdesviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Pastor Saris.

Zondag 9 februari 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.
Jaarg.: Annie Nijhuis-Boerrigter, Bennie Bossink.
Int.: Jan en Jos Weersink, Hein Meijer, Harrie Booijink, Santje Hemmer-Bekhuis (nms. de KBO).

Woensdag 12 februari 19.00 uur Woord- en Communieviering in de Aula.
Voorganger: Johan Steggink.

Zaterdag 15 februari 19.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Johan Steggink.
Jaarg.: Jan Oude Vrielink.
Int.: Jan en Jos Weersink, Jan Sanderink (nms. KBO), Hein Meijer, Harrie Booijink.

KOREN
Do. 6 febr. 19.00 uur: Dameskoor.
Zo. 9 febr. 09.00 uur: Herenkoor.
Za. 15 febr. 19.00 uur: Dameskoor.

LECTOREN
Do. 6 febr. 19.00 uur: geen.
Zo. 9 febr. 09.00 uur: Ilse Bonke.
Za. 15 febr. 19.00 uur: Ronnie Booijink.

ACOLIET
Do. 6 febr. 19.00 uur: geen.
Zo. 9 febr. 09.00 uur: Hennie Engbers.
Za. 15 febr. 19.00 uur: geen.

COLLECTANTEN
Do. 6 febr. 19.00 uur: geen.
Zo. 9 febr. 09.00 uur: Harrie Kemna, Jan Veldhuis, Ben Demmer.
Za. 15 febr. 19.00 uur: Gerard v/d Aa, Gerard Alberink, Harrie Pegge.

KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Do. 6 febr. 19.00 uur: Johan Steggink.
Zo. 9 febr. 09.00 uur: Jan Veldhuis.
Za. 15 febr. 09.00 uur: Gerard Weusthof.

SPREEKUUR
Dinsdagmorgen van 09.30 u.-11.00 u.
Door Erna Ensink of Marga Olde Loohuis of Laurens Veer tel. nr. 0541-680201.

COLLECTE
Plaatsengeld 18 jan. € 31,10      Eigen kerk 18 jan. € 19,35
Plaatsengeld 25 jan. € 43,20    Eigen kerk 25 jan. € 39,85
Avondwake Annet Kamphuis-Zandhuis                € 254,41

KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 18 februari zal vanaf 08.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk Kloosterhof. De contactpersoon voor deze wijk is Truus Rolefes tel. nr. 680617.

OVERLEDEN
Vrijdag 17 januari is op 60-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan Anna Maria Jozefina Kamphuis-Zandhuis van de Oosteriksweg 8 te Mander. Voor Annet heeft woensdagavond 22 januari de avondwake plaatsgevonden. Op donderdag 23 januari is zij te Borne gecremeerd.

GEBOREN
Wij feliciteren Marc, Imke en Jauke Bos van De Steenbrei 9 in Vasse met de geboorte van hun dochter en zusje Mies Bente. Mies is geboren op vrijdag 10 januari 2020.

DOPEN
Zondag 2 februari zullen door het H.Doopsel in onze parochiegemeenschap worden opgenomen:
 Mies Beau Wessels van de Engbersstraat 27 in Vasse, dochter en zusje van Jeroen, Desiré en Pleun Wessels-Wenneger en
 Loes Anne Elise Horst van de Manderveenseweg 64a te Manderveen, dochter van Ruud en Marieke Horst-Wigger en
 Mila Elisa Steggink van de Leningsbeekweg 4 te Mander, dochter en zusje van Michael,Wendy, Kyan en Mick Steggink-Lansink.

H. Zr. JOHANNA de LESTONNAC .
JOHANNA de LESTONNAC was de oprichtster van de van oorsprong Franse nonnencongregatie.
La Compagnie de Marie NOTRE-DAME, in Nederland genoemd , Zusters van het Gezelschap van Maria, of ook wel ,Dochters van Onze Lieve Vrouw,
Deze congregatie bouwde in Nijmegen in 1911-1913, vlak om de hoek bij de Groenestraatskerk, dus in de DOBBELMANSWEG 1 – 5 een klooster en bewaarschool en een meisjespensionaat.
Het pensionaat werd vernoemd naar de STICHSTER van de congregatie.
LESTONNAC werd in 1900 zalig verklaard door paus Leo X111.
De Heilige Johanna de LESTONNAC werd op 15 mei 1949 door Pius X11 heilig verklaard.
Haar feestdag is op 2 februari.
Zij wordt aanroepen door misbruikte personen, door weduwen en door personen die geweigerd worden in het klooster.
Dit beeld heeft in het klooster aan de Hooidijk van Vasse bij de Zusters gestaan.
Bij de uitgang van de kapel van het klooster stond dit beeld links op een sokkel.
Het beeld heeft nu een plek gekregen in onze kerk.

Parochiesecretariaat
Met ingang van 28 januari zijn er enkele wijzigingen met betrekking tot het parochiesecretariaat. Het spreekuur was op dinsdagochtend bemand van 09.00u tot 11.00u om u van dienst te kunnen zijn bij allerlei zaken, onder andere het opgeven van misintenties en jaargedachtenissen. De laatste tijd kwam u daar Gerard Rikhof tegen. Gerard heeft echter aan gegeven te willen stoppen met deze taak. De commissie van beheer vindt dit uiteraard jammer, maar respecteert zijn besluit en dankt Gerard voor zijn inzet voor onze geloofsgemeenschap. Erna Ensink heeft tijdelijk het spreekuur waargenomen, maar inmiddels hebben zich twee parochianen gemeld om het spreekuur te gaan runnen. Laurens Veer en Marga Olde Loohuis zullen op dinsdagochtend om beurten aanwezig zijn om u te helpen op het spreekuur. Zij zullen zo spoedig mogelijk ingewerkt worden door Erna Ensink. Met deze nieuwe situatie heeft de commissie van beheer besloten om de openingstijd iets in te korten: het spreekuur is voortaan op dinsdagochtend van 09.30u tot 11.00u.

*Jeu de boules Vasse*
Sinds enkele maanden zijn we een actief clubje jeu de boulers. op de woensdagmiddag 14.00 uur. Met het oog op de groei van het ledenbestand, wordt het aantal banen binnen afzienbare tijd uitgebreid. Locatie: sportpark ’t Lankamp. Zowel dames als heren, jong en oud zijn welkom. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden onder tel. nr. 06-33694617 Harrie Alberink en 06-13577666 John Rozendaal.

KBO
De volgende bijeenkomst van de KBO Vasse is op donderdag 20 februari a.s. Deze middag hebben we schrijver-dichter Herman Kampman uitgenodigd om een optreden voor ons te verzorgen met zijn programma “ SOLO + LEAZEN EN SCHRIEM (dialectquiz)”.
Herman Kampman – 1947 geboren in Hellendoorn – was winnaar van de cultuurprijs 2008 in de gemeente Hellendoorn.
Zijn boek over bijnamen werd in 2009 uitgeroepen tot origineelste boek van Overijssel. Ook schreef hij het winnende lied voor de Jazzerieje 2013 in Enschede. Herman heeft als doelstelling het uitdragen en in stand houden van de streektaal d.m.v. o.a. publicaties, lezingen en voordrachten. Zijn programma zal deze middag bestaan uit gedichten en anekdotes in het dialect, aangevuld met een dialect-quiz. De hoofdprijs voor de winnaar van de dialect-quiz is een gesigneerd boek van Herman Kampman. Herman Kampman heeft ook opgetreden voor de KBO Tubbergen. Van hun hebben we alleen maar zeer lovende woorden gehoord over dat optreden.
Dit mag U echt niet missen.
Locatie: Café Bolscher / Aanvang is om 14.00 uur.

ACTIVITEITENKALENDER
FEBRUARI 2020
05 Bekendmaking Schoolprins en Schoolprinses
(de Spekscheeters)
05 Ledenavond bij Tante Sien; ’s avonds (KPOV)
06 Gala in het Eschhoes, aanvang 19.30 uur
(de Spekscheeters)
07 Gala in het Eschhoes, aanvang 20.00 uur
(de Spekscheeters)
08 Gala in het Eschhoes, aanvang 20.00 uur
(de Spekscheeters)
12 Dorpshuiskamer met aansluitend Open Eettafel
14 Schoolcarnaval in het Eschhoes (de Spekscheeters)
19-21 Bezoek aan zieken en bejaarden (de Spekscheeters)
20 Solo Leazen en Schriemn (dialectquiz), 14.00 uur café
Bolscher (KBO)
21 Speklappen Veurpreufoamd (de Spekscheeters)
22 Optocht, prijsuitreiking en feest in de tent
(de Spekscheeters)
24 Jeugdoptocht, aanvang 10.49 uur (de Spekscheeters)
24 Spekscheetersspeklappenrosenmontagvorundnachmittag
spektakel (de Spekscheeters)
25 Bokverbranding bij de Residentie
26 Dorpshuiskamer
MAART 2020
04 Rondwandeling in Ootmarsum ; ’s middags (KPOV)
07 Potgrondactie (Scouting)
11 Dorpshuiskamer met aansluitend Open Eettafel
19 Middag over verkeersveiligheid, 14.00 uur café Bolscher (KBO)
25 Dorpshuiskamer
28 Vaderwerkzaterdag (Scouting)
28-29 Mission Impossible (Scouting)

SWTD JONGE MANTELZORGERS
Aankondiging van een lokale, superleuke activiteit in Tubbergen speciaal voor jonge mantelzorgers van 4-12 jaar.
Op zaterdag 1 februari gaan we apenkooien en staan er fotoworkshops op het programma bij Soccer Inside in Tubbergen
Adres; Pastoor Bloemenstraat 1, 7651 CD Tubbergen
Tijdstip: 12.45-17.30
SWTD JMZ wil de jonge mantelzorgers met deze activiteit een middagje lekker laten ontspannen en hen op een laagdrempelige manier in contact brengen met andere kinderen die ook opgroeien met een bijzonder gezinslid. Ben of ken jij een JMZ, neem dan contact op!
SWTD JMZ heeft een toegespitst aanbod van activiteiten, cursussen, individuele ondersteuning en ervaringsmaatjes om jonge mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen. Kijk https://swtd.nl/agenda/ of neem direct contact met ons op via de mail of telefoon.
E-mail: s.borggreve@swtd.nl Tel: 06-38594375
INFORMATIEBIJEENKOMST
LOURDESBEDEVAART PANCRATIUSPAROCHIE VOORJAAR 2020
Zoals eerder aangekondigd zal er ook dit voorjaar weer vanuit onze parochie een bedevaart per bus worden georganiseerd naar Lourdes, het Maria-oord bij uitstek.
De bedevaart wordt gehouden in de periode van 23 april tot 2 mei 2020.
De reis naar Lourdes wordt gemaakt met de zgn. Lance-bus, dat wil zeggen dat zieken en gezonden per aangepaste luxe touringcar naar Lourdes kunnen reizen. Ook als u rolstoel gebonden bent kunt u toch met deze aangepaste bus mee. Indien u zorg nodig hebt dan zal een ervaren zorgvrijwilliger u gedurende de hele reis terzijde staan.
De hele reis wordt medisch begeleid door een arts uit de regio en namens het pastorale team zal pastor Christianne Saris de reis pastoraal begeleiden.
Heel bijzonder aan deze bedevaart is dat er dit jaar ook gelijktijdig een bus met bijna 30 jongeren uit onze parochie naar Lourdes gaat.
Informatiebijeenkomst
Op donderdag 6 februari a.s. zal in de parochiekerk van Vasse een speciale Mariaviering worden gehouden; na afloop bent u van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie de nodige informatie te ontvangen. Aanvang van de viering: 19.00 uur.
Was u altijd al van plan om nog eens naar Lourdes te gaan, of misschien wel weer eens dan is de komende bedevaart daarvoor een uitstekende mogelijkheid.
Voor meer informatie kunt u ook altijd terecht bij uw plaatselijke contactpersoon voor het Lourdeswerk, of bij:
Arie Vreeswijk, regiocoördinator voor het Lourdeswerk, tel. 0546-621563/06-50251252.
Graag tot ziens op 6 februari a.s.
Contactpersonen Lourdesgroep H.Pancratiusparochie

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2019-2020
VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE
Geloven nu; van 40 tot…?
De werkgroep Geloven Nu verzorgt elk jaar een aantal lezingen rond actuele religieuze en/of godsdienstige activiteiten, Bijbelverhalen, mensen die een rol in de Bijbelverhalen spelen, verschillende godsdiensten en religies, sacramenten, normen en waarden, etc. Hiervoor zijn diverse inleiders uitgenodigd. De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 13 februari 2020. Diaken Huitink gaat aan de hand van een presentatie uitleg geven aan de Bijbelse zandsculpturen die Elberg te bezichtigen zijn. Eén van ’s werelds grootste binnen-zandprojecten. Met zo’n 4000 m3 zand, tientallen sluisdeuren, 1000 jaren oude olijfbomen, botters en beeldhouwwerken, komen de verhalen van onze cultuur van bijbels en botters tot stand. Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:
Datum: Donderdag 13-02-2020
Thema: Uitleg Bijbelse zandsculpturen Elburg
Verzorgd door: Diaken Huitink
Tijd: 10.00 uur – 12.00 uur
(inloop vanaf 09.45 uur – onder het
genot van een kop koffie c.q. thee)
Waar: Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen
Kosten: € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)
Informatie: mw. E. van Aalst – tel. 0546-623798
mw. A. Lohuis – tel. 0546-681643

Lezing: Betekenis en waarde van de eucharistie in het dagelijkse leven.
Op zondag 9 februari a.s. zal Mgr. Van Burgsteden, emeritus-hulpbisschop van bisdom Haarlem-Amsterdam om 10.30 uur samen met het pastoraal team voorgaan in de eucharistieviering te Tubbergen. Na de viering is er koffie en krentenwegge.
Vervolgens zal Mgr. Van Burgsteden (lid van de Congregatie van het Heilig Sacrament) een lezing verzorgen die in het teken staat van de betekenis en waarde van de eucharistie en de kracht die uitgaat van de aanbidding van het heilig sacrament. Door middel van ervaringsverhalen van hemzelf, van medegelovigen maar ook van niet gelovigen vertelt hij hoe de ontmoeting met Jezus mensen heeft veranderd. Journalist Christian van der Heijden noemt hem ‘Een bisschop voor mensen’. De lezing begint om 12.00 uur.
Wees allen van harte welkom!

In de afgelopen week hebben de voorzitters van alle beheercommissies in onze parochie een verklaring opgesteld, naar aanleiding van de situatie en de onrust die is ontstaan over de gelden van de parochie in z’n geheel en de locaties in het bijzonder. Lees hieronder de verklaring in z’n geheel.

Persbericht definitief namens 9 geloofsgemeenschappen H. Pancratius 11 april 2019