“Er willen zijn voor u”


Diaconie staat binnen de kerk voor de ‘zorg voor elkaar’. Heel concreet krijgt dit handen en voeten in de vorm van de parochiële caritasinstelling, de PCI H. Pancratius. De PCI wil omzien naar mensen, ongeacht hun levensovertuiging, die in (financiële) nood zijn geraakt of dreigen te raken. Caritas betekent immers naastenliefde.


Er zijn mensen in onze parochie die het financieel zwaar hebben, misschien bent u dat zelf wel. Zo zwaar, dat het u slapeloze nachten bezorgt. Als er een niet verwachte onkostenpost bijkomt, dan weet u het echt niet meer. Herkent u zichzelf hierin? Dan willen we er zijn voor u.


Voor mensen in een dergelijke knelsituatie kan de PCI hulp bieden. Tegelijkertijd wordt gekeken of een beroep is gedaan, of mogelijk is, op reguliere hulpdiensten en gemeentelijke instanties. Vervolgens komt, indien nodig, de PCI in beeld. De zorg voor elkaar kan financieel van aard zijn, maar ook materieel. Vaak gaat het om een eenmalige hulpverstrekking om de ergste nood te verhelpen.


Het bestuur van de PCI is zich er terdege van bewust dat het moeilijk is om aan te kloppen voor hulp. Schaamte speelt soms een rol; men voelt zich aangetast in zijn waardigheid, wat zeer begrijpelijk is. Laat dat u er niet van weerhouden ons te benaderen; de PCI is er voor mensen in nood. Iedere hulpvraag wordt discreet en respectvol behandeld.


Heeft u een vraag of verzoek dat u wilt voorleggen, dan kan dat op verschillende manieren.
U kunt contact opnemen met een van onze pastores of pastoraal medewerkers, of u kunt via een telefoontje of e-mail vragen om een huisbezoek van hen.
Daarnaast kunt ook contact opnemen met de drie bestuursleden van de PCI via pci@hpancratius.nl of via de weekwacht van de H. Pancratius parochie:  06-20430155


Het bestuur van de PCI bestaat uit:

Anneloes Lummen-Kamst – Voorzitter
Ellen Veenhuis-Sonder – Secretaris
Edwin Plegt – Penningmeester


Wilt u een gift overmaken om het werk van de PCI te steunen dan kan dat op:
Bankrekeningnummer NL23 RABO 0151 4292 51
ten name van de PCI H. Pancratius parochie Tubbergen


Hoe u de pastores en de secretariaten kunt bereiken, staat in de diverse informatiebladen evenals op de website www.hpancratius.nl en in elke uitgave van het parochiemagazine Kompas. U kunt ook de PCI rechtstreeks benaderen via mail: pci@hpancratius.nl of via de weekwacht van de H. Pancratius parochie:  06-20430155


Kent u iemand in uw omgeving, van wie u weet: hier is opvang en hulp nodig? Dan kunt u dit vertrouwelijk aan ons melden.