MISSIE-ONTWIKKELING-VREDE in de Heilige Pancratiusparochie

De werkgroepen Missie – Ontwikkeling – Vrede  (MOV) zijn in onze parochie volop vertegenwoordigd. Elke geloofsgemeenschap heeft een werkgroep of coördinator. Twee keer per jaar komen de afgevaardigden van de MOV samen in het parochiële (regio-)overleg.

Doelstelling:

De werkgroepen proberen door middel van diverse acties/ bijeenkomsten aandacht te vragen voor missie, ontwikkeling en vrede. Zo bevorderen zij de diaconale ontwikkeling in de eigen parochie en erbuiten.

Jaaractiviteiten van de MOV-werkgroepen in de H. Pancratiusparochie:

Het jaar start met de Vastenactie. In elke geloofsgemeenschap wordt hier aandacht aan geschonken. In het vierde weekend van de vasten is er in alle kerken van de parochie een themaviering over het vastenactieproject. In Vasse, Geesteren, Fleringen en Albergen worden door de basisschool sponsorlopen georganiseerd. In Fleringen en Albergen vindt dit plaats na de schoolviering die in het teken staat van het vastenactieproject.

Twee keer per jaar, rond maart en oktober vindt er in diverse geloofsgemeenschappen de kledinginzamelingsactie van ‘Stichting Sam’ plaats, gecoördineerd door de MOV-groep.

Rond Pinksteren volgt de pinksteractie waarin wordt gecollecteerd voor het belangrijke werk van Nederlandse missionarissen  en missionair werkers. Een van de missionair werkers, Inge Kuiphuis, heeft een zending vanuit onze parochie en werkt in Guatemala. Jaarlijks komt zij naar Nederland en geeft dan lezingen over haar werk.

In augustus is er aandacht voor de MIVA. De Missie Verkeersmiddelen Actie steunt projecten van mensen die zich inzetten voor mensenrechten, kinder- en vrouwenrechten en gezondheidszorg. Zij doet dit door middel van vervoers- en communicatiemiddelen zodat het bereik wordt vergroot en nog meer mensen geholpen kunnen worden.

In september organiseert de vredeswerkgroep in samenwerking met de MOV een oecumenische vredesbijeenkomst. Deze vindt plaats op de zondagmiddag aan het begin of aan het eind van de vredesweek onder de Kroezeboom te Fleringen. Een al eeuwenoude spirituele plaats waar mensen samenkomen.

Oktober is wereldmissiemaand. Er zijn schoolvieringen in het kader van wereldmissiedag kinderen. De leerlingen zamelen middels spaarzakjes geld in. De coördinatie in handen van de MOV en de school.

Tevens vindt de kledinginzameling weer plaats.

De afsluiting van het jaar vindt plaats door middel van de bisschoppelijke Adventsactie. In het derde weekend van de advent is er in alle kerken van de parochie een themaviering over het adventsproject.

Eens per drie jaar vindt er in samenwerking met de MOV-groepen de oud-gereedschap-actie plaats. Oud gereedschap wordt ingezameld en opgehaald door de medewerkers van de stichting ‘Vraag en aanbod’.  Nadat het gereedschap is gecontroleerd en zo nodig gerepareerd, gaat het op transport naar Afrika of Azië om daar hergebruikt te worden.

Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen met pastor Meupelenberg
Telefoon 06-20486904 of j.meupelenberg@hpancratius.nl

Kerkopbouw met vrijwilligers is een kwestie van aandacht en een goede organisatie. Vrijwilligers zoeken niet een gedetailleerd plan, maar ze vragen wel om duidelijke taken en een erkende plek. Daarom zijn zowel de parochie als de vrijwilligers gebaat bij een werkbare structuur en een positief klimaat.

“Er willen zijn voor u”


Diaconie staat binnen de kerk voor de ‘zorg voor elkaar’. Heel concreet krijgt dit handen en voeten in de vorm van de parochiële caritasinstelling, de PCI H. Pancratius. De PCI wil omzien naar mensen, ongeacht hun levensovertuiging, die in (financiële) nood zijn geraakt of dreigen te raken. Caritas betekent immers naastenliefde.


Er zijn mensen in onze parochie die het financieel zwaar hebben, misschien bent u dat zelf wel. Zo zwaar, dat het u slapeloze nachten bezorgt. Als er een niet verwachte onkostenpost bijkomt, dan weet u het echt niet meer. Herkent u zichzelf hierin? Dan willen we er zijn voor u.


Voor mensen in een dergelijke knelsituatie kan de PCI hulp bieden. Tegelijkertijd wordt gekeken of een beroep is gedaan, of mogelijk is, op reguliere hulpdiensten en gemeentelijke instanties. Vervolgens komt, indien nodig, de PCI in beeld. De zorg voor elkaar kan financieel van aard zijn, maar ook materieel. Vaak gaat het om een eenmalige hulpverstrekking om de ergste nood te verhelpen.


Het bestuur van de PCI is zich er terdege van bewust dat het moeilijk is om aan te kloppen voor hulp. Schaamte speelt soms een rol; men voelt zich aangetast in zijn waardigheid, wat zeer begrijpelijk is. Laat dat u er niet van weerhouden ons te benaderen; de PCI is er voor mensen in nood. Iedere hulpvraag wordt discreet en respectvol behandeld.


Heeft u een vraag of verzoek dat u wilt voorleggen, dan kan dat op verschillende manieren.
U kunt contact opnemen met een van onze pastores of pastoraal medewerkers, of u kunt via een telefoontje of e-mail vragen om een huisbezoek van hen.
Daarnaast kunt ook contact opnemen met de drie bestuursleden van de PCI via pci@hpancratius.nl of via de weekwacht van de H. Pancratius parochie:  06-20430155


Het bestuur van de PCI bestaat uit:

Anneloes Lummen-Kamst – Voorzitter
Ellen Veenhuis-Sonder – Secretaris
Edwin Plegt – Penningmeester


Wilt u een gift overmaken om het werk van de PCI te steunen dan kan dat op:
Bankrekeningnummer NL23 RABO 0151 4292 51
ten name van de PCI H. Pancratius parochie Tubbergen


Hoe u de pastores en de secretariaten kunt bereiken, staat in de diverse informatiebladen evenals op de website www.hpancratius.nl en in elke uitgave van het parochiemagazine Kompas. U kunt ook de PCI rechtstreeks benaderen via mail: pci@hpancratius.nl of via de weekwacht van de H. Pancratius parochie:  06-20430155


Kent u iemand in uw omgeving, van wie u weet: hier is opvang en hulp nodig? Dan kunt u dit vertrouwelijk aan ons melden.