Pancratiusdag 2024: Leven met een oprecht hart

 

 Zondag 1 september aanstaande starten we het nieuwe pastorale werkjaar met onze jaarlijkse Pancratiusdag. Alle parochianen worden uitgenodigd voor een eucharistieviering bij de Kroezeboom in Fleringen, waarin het pastoraal team zal voorgaan. Na de viering is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie en thee. De viering begint om 10.00 uur en het thema

van dit jaar is: “Leven met een oprecht hart”. Nadere informatie volgt nog. Noteert u de datum en tijd vast in uw agenda? We hopen velen van u te mogen begroeten!

Parochiële werkgroep Ontmoeting en Inspiratie

Pastoraal team

Vormsel 2024

De H. Pancratius parochie geeft ook dit jaar weer de kinderen die volgende schooljaar naar groep 8 gaan de kans om het Vormsel te doen. Het Vormsel behoort tot de drie initiatie sacramenten. Doopsel, Eucharistie en Vormsel.
Deze drie sacramenten helpen ons om als volwassen Christen door het leven te gaan. Het sacrament van het Vormsel ontvangen kinderen meestal rond de leeftijd van 11 à 12 jaar. Een leeftijd waar kinderen toch steeds meer hun eigen keuzes gaan maken. Het Vormsel is allereerst een bevestiging van de keuze die de ouders met de doop van het kind hebben gemaakt.
Met het Vormsel zeggen de kinderen: Pa en ma, het is goed dat jullie me hebben laten dopen.
Dat jullie me in de Geest van Jezus Christus willen groot brengen. Maar het Vormsel is ook dat je kracht mag ontvangen van de Geest van Jezus. Dat de Geest je gedurende de keuzes die je in je volwassen leven moet maken, mag helpen, zodat je mag uitgroeien tot een liefdevol en gelovig mens in de Geest ook van Het Evangelie.

De Vormselviering zal plaatsvinden op zondag 17 november om 10.30 uur in Tubbergen.
Voor verdere informatie over het voorbereidingstraject nodigden we ouders én kinderen van harte uit op de informatieavond.
Deze is woensdag 26 juni om 19.00 uur in de kerk van Geesteren. Wees welkom.

 

GA MET ONS MEE…..   naar Kevelaer

 Ook dit jaar gaan we weer naar Kevelaer voor bezinning – gebed – ontmoeting….
De Oost Twentse Processie organiseert weer de jaarlijkse bedevaart op 23 en 24 augustus.
Als pastorale begeleiding zullen mee gaan: pastoor Munsterhuis, Diaken Kerkhof Jonkman, pastoraal medewerkster José van den Bosch (Parochie Lumen Christi) en pastoraal medewerkster Christianne Saris (Pancratius Parochie) en pastor Van der Sman (Plechelmus Parochie)

Het dames- en herenkoor van Denekamp zal met hun zang de vieringen opluisteren en de muziekvereniging van Weerselo zal dit jaar voor de muzikale begeleiding zorgen.
De intentie van de bedevaart is in 2024: ”GA MET ONS MEE…”.

 We nodigen inwoners van Oost Twente en omgeving van harte uit om deel te nemen aan deze mooie bedevaart. De broederschap organiseert de reis met de bus, met de fiets of wandelend. U kunt ook op eigen gelegenheid gaan en in Kevelaer bij ons aansluiten.

 Eén of twee dagen
Op vrijdag 23 augustus vertrekken bussen vanuit diverse locaties in Oost Twente. De aankomst in Kevelaer is ongeveer 11.00 uur. Naast de tweedaagse bedevaart sluit een groep pelgrims uit Beuningen/De Lutte en omgeving op de vrijdag (één dag dus) bij onze bedevaart aan.

Met de fiets
De deelnemers aan de fietsprocessie vertrekken donderdagmorgen 22 augustus vanuit Geesteren en Denekamp. Verder gaat er een racefietstocht naar Kevelaer en wel op vrijdag 23 augustus, vertrek om 6.00 uur vanuit Ootmarsum.

Wandelen naar Kevelaer
In 2018 is er voor het eerst een groep wandelend naar Kevelaer gegaan. Inmiddels gaat deze groep nu voor de zesde keer op pad om zich op de vrijdag bij alle overige pelgrims uit Noord Oost Twente aan te sluiten. De afgelopen jaren bleek dit steeds een mooie en inspirerende wandelbedevaart. Men wil dinsdag 20 augustus vertrekken uit Twente en zich dan op vrijdag, de 23e aansluiten bij de overige Twentse pelgrims die per bus of met de fiets reizen. Uiteraard zijn meer wandelaars van harte welkom! (de terugreis zal per bus gaan).

Programma
De opening van de bedevaart voor alle pelgrims is om 13.00 uur. In processie trekken wij vanaf de parkeerplaats bij het politiebureau door de Hoofdstraat naar de Basiliek. Daar vindt de openingsviering plaats. Later in de middag volgt de kruisweg in het Park. Voor deelnemers, die minder goed ter been zijn is de kruisweg in het Forum Pax Christi. ’s Avonds om 20.00 uur vindt het lof en de lichtprocessie plaats. Op zaterdag 24 augustus is er onder meer ’s morgens om 8.30 uur een plechtige hoogmis in de Basiliek.

Natuurlijk is er tussen de vieringen door tijd voor gezelligheid, elkaar ontmoeten en persoonlijke gesprekken. Dat is ook waar bedevaart om gaat.

Aanmelding en verdere informatie
Als u belangstelling heeft om dit jaar aan de bedevaart deel te nemen dan kunt u zich aanmelden bij de plaatselijke broedermeester, met opgave naam/adres/telefoonnummer. Wij vragen voor de deelname aan de fiets- of wandelbedevaart een bijdrage van € 10 per persoon voor te maken onkosten (boekje, offerkaars, verzekering, e.d.). De bijdrage in de kosten bedraagt voor buspelgrims € 30. Logies en overige verblijfskosten zijn hierbij niet inbegrepen.

Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw locatie:

Geesteren:                        mevrouw R. Rosenberg                telefoon 06 – 42 43 68 90
Langeveen:                      de heer J. Paus                              telefoon 0546 – 68 12 24 of
mevrouw M. Postel                      telefoon 06 – 11 46 27 48
Reutum/Fleringen          mevrouw M. Nijhuis                   telefoon 0541 – 67 02 04
Tubbergen                        mevrouw B. Olthof                       telefoon 0546 – 62 27 74
Vasse                                 mevrouw R. Kemna                     telefoon 0541 – 68 02 94 of
mevrouw L. aan de Stegge         telefoon 06 – 50 61 08 70

Of voor specifieke informatie over de fietsbedevaart of de wandelbedevaart: Jos Bijen uit Weerselo (telefoon: 06 – 23 99 79 06).
Voor specifieke informatie over de 1-daagse bedevaart per bus: Mw. R. Aveskamp uit Rossum (telefoon: 06 – 12 97 74 57) of Mw. A. van Langen uit De Lutte  (telefoon: 06 – 20 47 73 33)

De opgave moet binnen zijn uiterlijk op maandag, 12 augustus a.s. 

Verslagen gesprekken van de avond “samen bouwen aan een synodale kerk”

Op donderdag 21 maart vond een gespreksavond plaats in zaal Kottink in Geesteren onder de noemer: “samen bouwen aan een synodale kerk”. Onze parochie had gehoor gegeven aan de oproep van de paus en de bisschoppen om met elkaar in gesprek te gaan over de kerk van de toekomst. Dit hield verband met de bisschoppensynode die afgelopen oktober 2023 is gehouden en komende oktober weer plaatsvindt.

“Synode” is een kerkvergadering. Letterlijk betekent het: “samen op weg”. De Paus heeft wereldwijd bisschoppen, priesters, religieuzen en gelovigen uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan. Dat is vanaf 2021 gebeurd. Van die gesprekken die sinds 2021 zijn gehouden, zijn verslagen gemaakt en besproken op de eerste bijeenkomst van de bisschoppensynode, afgelopen oktober 2023. Uit die verslagen kwamen vier dezelfde thema’s naar voren.

Vormgeven aan ons christen zijn binnen de geloofsgemeenschap.

Vorm geven aan een missionaire kerk waar we ons geloof uitdragen.

Deelname aan een verwelkomende kerk

Vrouwen in het leven en de zending van de kerk.

Voor de tweede helft van de bisschoppensynode die in oktober van dit jaar plaatsvindt, hebben de paus en de bisschoppen ons opnieuw uitgenodigd om te praten over deze thema’s.

Dit is gebeurd op 21 maart. Na een inleidend woord van pastoraal werker Christianne Saris, en het aansteken van de paaskaars door pastoor Hermens, zijn de vier thema’s in twee rondes besproken in kleine groepen. Er zijn goede en serieuze gesprekken gevoerd, waarvan een verslag is gemaakt. De verslagen hiervan zijn naar het bisdom gestuurd. Het bisdom verwerkt deze verslagen en stuurt deze naar Rome voor de komende synode.

Hieronder vindt u de verslagen van de gesprekken. De verslagen zijn volgens de handreikingen van de landelijke werkgroep “synodaliteit” opgesteld.

CST-2024-04 Verslag gespreksavond 21 maart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flyer Aktie Kerkbalans 2024

In april gaat de jaarlijkse Actie Kerkbalans weer van start. Met deze actie zorgen we ervoor dat de parochie in het jaar 2024 ook weer financieel draaiende blijft. We zien als parochiebestuur dat er de laatste jaren bij verschillende mensen twijfel is ontstaan om nog deel te nemen aan Actie Kerkbalans. In enkele dorpen zal de kerk in de komende jaren aan de eredienst worden onttrokken, of is dit al gebeurd. Daarmee ontstaat bij sommige parochianen de vraag: “Waarom zou ik nog geld geven aan Actie Kerkbalans?” Van oudsher was Actie Kerkbalans ook bestemd voor het eigen kerkgebouw en de desbetreffende geloofsgemeenschap. Alles leek toen heel overzichtelijk. Sinds de grote Pancratius parochie uit meerdere kerkgebouwen en geloofsgemeenschappen bestaat, lijkt het geld te verdwijnen in een grote pot waarbij het niet voor iedereen duidelijk is wat er mee gebeurt. Maar ook in de dorpen waar het kerkgebouw verdwijnt, blijven er plekken waar mensen samen kunnen komen voor het beleven van het geloof. Denk aan de kapellen, aula’s en begraafplaatsen. Deze worden allemaal onderhouden met het geld dat wordt opgehaald met Actie Kerkbalans.

Levende stenen

Maar met het geld van Actie Kerkbalans worden niet alleen stenen van de gebouwen onderhouden, maar ook wordt er met dit geld geïnvesteerd in de levende stenen. Ook de geloofsgemeenschap zelf verdient alle aandacht. Door het pastoraal team worden binnen de  gehele parochie mensen bezocht die daar om vragen, zieken worden bezocht en krijgen wanneer ze hier om vragen een ziekenzegen of het sacrament van de zieken. Gelukkig worden nog steeds kinderen gedoopt en ouders daarop voorbereid. Kinderen doen hun Eerste Heilige Communie, ontvangen het sacrament van het Vormsel en worden samen ook met de ouders hierop voorbereid. Voor de jonge kinderen kennen we de Kinderkerk en voor de opgroeiende jeugd de Jeugdkerk en Rock Solid. Voor volwassenen het Leerhuis, waarin men elkaar gelovig kan ontmoeten en verdiepen in het geloof. Verschillende diaconale werkgroepen zijn in onze parochie actief, zodat we proberen als geloofsgemeenschap elkaar te dragen. Dit alles en nog meer, proberen we te doen vanuit de Geest van de Blijde Boodschap.

Als gelovigen hebben we iets heel moois en waardevols in handen, maar het is ook kwetsbaar. De Boodschap van Jezus, dat Gods liefde is, dat jij, dat u door Hem ten diepste bent gewild, die Boodschap kost niets! Maar in onze wereld kost het wel veel om die Boodschap van Jezus gaande te houden, het door te geven aan jong en oud en aan de generaties na ons. Het kost inspanning en ja het kost ook geld. Actie Kerkbalans wordt gehouden van 2 t/m 14 april. Als we allemaal een steentje bijdragen, dan houden wij samen onze parochie, onze geloofsgemeenschap, draaiende, ook in moeilijke tijden. Daarvoor hartelijke dank!!!

Parochiebestuur en pastoraal team

Vastenactie project 2024: Betere toekomst voor jonge landbouwers in Guatemala

In de komende  veertigdagentijd vragen we als H. Pancratius Parochie uw steun voor een project dat jongeren in Guatemala perspectief geeft op een betere toekomst voor hen en de gemeenschappen waar ze wonen.

Wat is er aan de hand?

De bevolking van de regio Tucurù in Guatemala is heel jong, de meerderheid van de inwoners is tussen de 15 en 25 jaar. Zij hebben nauwelijks toegang tot (vervolg) onderwijs, gezondheidszorg en werk. Bij gebrek aan perspectief zoeken ze werk in het leger en bij bewakingsdiensten, die vaak worden ingezet tegen de eigen bevolking. Anderen zoeken hun toevlucht in het buitenland, waar hen een onzekere toekomst wacht. In het gebied wordt op grote schaal palmolie- en suikerrietplantages aangelegd en uitgebreid. Dat gaat ten koste van mais, het basisvoedsel.

Wat willen we bereiken?

De partnerorganisatie van Vastenactie in Guatemala wil de jongeren in Tucurú

perspectief geven op een betere toekomst. In 2019 is een landbouwproject voor jongeren opgezet. Ze leren op een duurzame manier groente en fruit te verbouwen en kippen en varkens houden. Een deel van de opbrengst kunnen ze verkopen op de markt. Zo kunnen jongeren in hun gemeenschap blijven wonen en dragen ze bij aan de ontwikkeling ervan. Bovendien draagt dit project bij aan gezonde en gevarieerde voeding voor de jongeren en hun families.

Hoe doen we dat?

Jaarlijks doen 25 meisjes en jongens mee aan het project. Hun ouders zijn net als de kinderen heel enthousiast en passen de kennis van hun kinderen zelf ook toe. Op verzoek van jongeren wordt het project uitgebreid met het telen en verwerken van geneeskrachtige planten. Nieuw is ook de opleiding van 5 jongeren tot agro-ecologische promotoren. Er worden 5 demonstratiepercelen aangelegd voor praktijkles, onderzoek en workshops. Ook hebben de jongeren gevraagd om kooklessen. Ze willen leren gezonde en verantwoorde maaltijden klaar te maken.

Kortom: met dit project maken we samen het verschil voor jongeren in Guatemala!

Helpt u mee? U kunt op verschillende manieren doneren. U kunt uw geld deponeren in de bussen voor Vastenactie achter in de kerk.

U kunt ook geld ook overmaken naar bankrekeningnummer NL 21 INGB 0000 0058 50 van Vastenactie Den Haag t.n.v. projectnummer: 402437 met vermelding van “toekomst landbouwers Guatemala” of via onderstaande QR code.

Van harte aanbevolen!

Werkgroepen Missie Ontwikkeling en Vrede

Pastoraal werker  Christianne Saris