Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 61 nr. 12 en 13                                                                      16 t/m 29 mrt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Goed nieuws

Goed nieuws
moet je niet alleen horen,
je moet het ook aan den lijve ondervinden.

 

Goed nieuws
zijn mensen die elkaar goede ervaringen geven:
de ervaring ‘er te mogen zijn’
en op elk moment toekomst te hebben.

De ervaring dat iemand je graag ziet,
hoe klein en kwetsbaar je ook bent.

De ervaring ‘mee te tellen’,
de ervaring dat leven mogelijk is
zonder dat er slachtoffers vallen,
zonder zondebokken
zonder zwarte schapen.

Goed nieuws
is een goddelijke ervaring
die alleen gebeurt
als mensen ze geven aan elkaar.

Thema: Als een graankorrel                      5e zondag van de veertigdagentijd

  1. 16 mrt. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Courage

presentatie Communicantjes

(Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

  1. 19 mrt. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens)

 

Thema: Palmzondag                                                                                                            

  1. 24 mrt. 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v.

het Liturgiekoor (parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 16 maart

Jaargedachtenis: Johan Paus

Misintenties: Erna Maathuis, Joop Plegt, Eric Maathuis, Annie Mensink-Hekwolter of Hekhuis, Tonnie Oude Oosterik, Harrie Oude Voshaar, Annie Oude Oosterik-Elferink, Hans Oude Hendriksman, Herman en Riek Oude Elberink-Rikhof.

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 24 maart

Jaargedachtenis: Sien Weusthuis-Haarhuis

Misintenties: Erna Maathuis, Joop Plegt, Eric Maathuis, Annie Mensink-Hekwolter of Hekhuis, Tonnie Oude Oosterik, Harrie Oude Voshaar, Annie Oude Oosterik-Elferink, Hans Oude Hendriksman.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 16 maart 19.00 uur

Lector: A. Kroeze

Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

Misdienaar: D. Hendriksen

 

Dinsdag 19 maart 09.00 uur

Lector: Y. Nijhuis

 

Zondag 24 maart 09.00 uur

Lector: T. Rozenkamp, J. Pouwels, I. Scholten
Collectanten: H. Mensen, J. Rozenkamp

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 27 maart.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 21 maart 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

 

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00 uur – 12.00 uur en 13:30 uur – 16:30 uur

donderdag: 13:30 uur – 16:30 uur, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

 

 

 

 

 

Samen jongeren helpen in Guatemala via de Vastenactie

Onze parochie vraagt in deze veertigdagentijd via de vastenactie aandacht voor het

project “betere toekomst voor jonge landbouwers in Guatemala”.

Vorig jaar hebben we als parochie een heel mooi bedrag bij elkaar gebracht voor een te bouwen school in Guatemala.

Dit jaar willen we jongeren in dit zelfde land hoop geven op een mooie toekomst.

Door onze steun kunnen ze opgeleid worden als landbouwer, waarmee ze zichzelf en hun families van gevarieerde voeding kunnen voorzien en zorgen voor extra inkomsten.

In het weekend van 9 en 10 maart staat dit project centraal in de vieringen en is er een speciaal boekje gemaakt met passende teksten, liederen en gebeden.

U bent van harte uitgenodigd!

Er zijn ook scholen die aandacht schenken aan het project en het steunen:

De Mariaschool in Vasse houdt een sponsorloop en de Aloysiusschool in Geesteren vraagt de kinderen thuis en in de buurt klusjes te doen voor dit goede doel.  Vooraf zal pastoraal werker Christianne Saris de kinderen komen vertellen over het project.

Daarnaast zal ze ook op de Alphonsusschool in Mariaparochie het project komen toelichten zodat de kinderen weten waarvoor ze geld geven met de vastendoosjes in de goede week.

Doet u mee? U kunt een bijdrage doneren via de bussen in de kerk, of het overmaken op rekening:

NL 21 INGB 0000 0058 50 van Vastenactie Den Haag

t.n.v. projectnummer: 402437

met vermelding van “toekomst landbouwers Guatemala” of via onderstaande QR code. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage!

Chr. Mannenkoor Vroomshoop zingt Passiestonde

in Geesteren en Vroomshoop

Het Christelijk Mannenkoor Vroomshoop houdt in 2024 weer twee Passiestonden. Een rijke traditie die in Geesteren voor de 10e keer gaat plaatsvinden en in Vroomshoop al voor de 25e keer. Dat is dus al een kwart eeuw!

 

Dit concert omvat muziek en zang die helemaal past in de Stille Week voor Pasen. Dirigent, componist en pianist Gezinus Veldman, de bedenker van de Passiestonde, wordt dit jaar muzikaal terzijde gestaan door altsaxofonist Klaasjan Pullen uit Den Ham. Hij heeft al vaker met het mannenkoor samengewerkt.

 

Op woensdag 27 maart wordt de Passiestonde opgevoerd in de rooms-katholieke kerk St. Pancratius te Geesteren.

Op Witte Donderdag 28 maart wordt de Passiestonde uitgevoerd in Kerkelijk Centrum Het Anker aan de Hoofdstraat te Vroomshoop.

 

Het mannenkoor zal samen met Klaasjan Pullen een uur lang passiemuziek ten gehore brengen, zoals ‘Midden in de dood het leven’ op een tekst van Muus Jacobse, en ‘Dit ene weten wij’, een stuk op tekst van Henriëtte Roland Holst en op muziek van Gezinus Veldman. Ook zingt het koor het prachtige ‘Pie Jesu’ van Andrew Lloyd Webber, en ‘Jesus bleibet meine Freude’ van Johann Sebastian Bach.

Vlak voor de indrukwekkende stilte halverwege de Passiestonde zingt het koor ‘In manus tuas Pater’. De Passiestonde eindigt met het bekende ‘Nader mij God, bij U’ en daarna het krachtige ‘Lift high the cross’ van S.H. Nicholson, dat samen met de bezoekers zal worden gezongen.

 

Beide Passiestonden beginnen om 20.30 uur en duren een uur. De entreeprijs bedraagt € 5,-, contant te voldoen bij de ingang van de kerk.

 

Het mannenkoor heeft enkele jaren geleden de cd ‘Via Dolorosa’ opgenomen met uitsluitend passiemuziek. Deze prachtige cd kost slechts € 5,00 en is bij de Passiestonden. Mailen of bellen kan ook: secretariaat@cmkvroomshoop.nl , tel. 0546-642191.

 

 

 

 

 

Actie Kerkbalans 2024 gaat van start

In april gaat de jaarlijkse Actie Kerkbalans weer van start. Met deze actie zorgen we ervoor dat de parochie in het jaar 2024 ook weer financieel draaiende blijft.

We zien als parochiebestuur dat er de laatste jaren bij verschillende mensen twijfel is ontstaan om nog deel te nemen aan Actie Kerkbalans. In enkele dorpen zal de kerk in de komende jaren aan de eredienst worden onttrokken, of is dit al gebeurd. Daarmee ontstaat bij sommige parochianen de vraag: “Waarom zou ik nog geld geven aan Actie Kerkbalans?” Van oudsher was Actie Kerkbalans ook bestemd voor het eigen kerkgebouw en de desbetreffende geloofsgemeenschap. Alles leek toen heel overzichtelijk. Sinds de grote Pancratius parochie uit meerdere kerkgebouwen en geloofsgemeenschappen bestaat, lijkt het geld te verdwijnen in een grote pot waarbij het niet voor iedereen duidelijk is wat er mee gebeurt. Maar ook in de dorpen waar het kerkgebouw verdwijnt, blijven er plekken waar mensen samen kunnen komen voor het beleven van het geloof. Denk aan de kapellen, aula’s en begraafplaatsen. Deze worden allemaal onderhouden met het geld dat wordt opgehaald met Actie Kerkbalans.

Levende stenen

Maar met het geld van Actie Kerkbalans worden niet alleen stenen van de gebouwen onderhouden, maar ook wordt er met dit geld geïnvesteerd in de levende stenen. Ook de geloofsgemeenschap zelf verdient alle aandacht. Door het pastoraal team worden binnen de  gehele parochie mensen bezocht die daar om vragen, zieken worden bezocht en krijgen wanneer ze hier om vragen een ziekenzegen of het sacrament van de zieken. Gelukkig worden nog steeds kinderen gedoopt en ouders daarop voorbereid. Kinderen doen hun Eerste Heilige Communie, ontvangen het sacrament van het Vormsel en worden samen ook met de ouders hierop voorbereid. Voor de jonge kinderen kennen we de Kinderkerk en voor de opgroeiende jeugd de Jeugdkerk en Rock Solid. Voor volwassenen het Leerhuis, waarin men elkaar gelovig kan ontmoeten en verdiepen in het geloof. Verschillende diaconale werkgroepen zijn in onze parochie actief, zodat we proberen als geloofsgemeenschap elkaar te dragen. Dit alles en nog meer, proberen we te doen vanuit de Geest van de Blijde Boodschap.

Als gelovigen hebben we iets heel moois en waardevols in handen, maar het is ook kwetsbaar. De Boodschap van Jezus, dat Gods liefde is, dat jij, dat u door Hem ten diepste bent gewild, die Boodschap kost niets! Maar in onze wereld kost het wel veel om die Boodschap van Jezus gaande te houden, het door te geven aan jong en oud en aan de generaties na ons. Het kost inspanning en ja het kost ook geld. Actie Kerkbalans wordt gehouden van 2 t/m 14 april. Als we allemaal een steentje bijdragen, dan houden wij samen onze parochie, onze geloofsgemeenschap, draaiende, ook in moeilijke tijden. Daarvoor hartelijke dank!!!

Parochiebestuur en pastoraal team

Samen naar de Chrismamis in Apeldoorn

Op woensdagavond 27 maart om 19.00 uur vindt de jaarlijkse Chrismamis plaats in de Onze Lieve Vrouwekerk in Apeldoorn. Tijdens deze viering vindt de zegening plaats van de nieuwe olie voor de zieken, en voor nieuwe geloofsleerlingen. Daarna wordt het Chrisma gewijd dat gebruikt wordt bij het doopsel, vormsel en de priesterwijding. In deze viering zijn veel priesters van het aartsbisdom aanwezig om hun wijdingsbeloften te hernieuwen en te concelebreren.

Het is ieder jaar een hele bijzondere viering aan de vooravond van Witte Donderdag. Mede omdat er vele vertegenwoordigers van de parochies en de geloofsgemeenschappen aanwezig zijn, in gebed verbonden rond Christus.

U wordt uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn. Vanuit onze parochie gaat een groep mensen met de trein naar deze viering, samen met pastoraal werker Christianne Saris. Wilt u aansluiten, dan bent u van harte welkom. U kunt zich aanmelden via het mailadres: c.saris@hpancratius.nl

Hartelijke groet, pastoraal werker Christianne Saris

Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O.Twente

                   Uitnodiging

Samen meditatief wandelen vanuit de

Protestantse kerk te Ootmarsum.

             Thema:Op tocht’

 

Op zaterdagmorgen 23 maart 2024 wordt er weer meditatief gewandeld.

Verzamelen: 9.30 uur in de Protestantse Kerk – Ganzenmarkt 31, 7631 EM Ootmarsum

 

Na de auto of fiets te hebben gestald (bijv. op de Stadsweide 7636 PK aan de Oldenzaalsestraat of Huize Franciscus aan de Meijerij (aan achterzijde Huize Franciscus is vrij parkeren)) wordt u om 09.30 uur voor een korte overweging verwacht in de kerk waarna we zo’n 10 á 11 km. in en om het oude stadje met z’n prachtig omgeving wandelen.

In dat glooiende landschap wordt op een gezellige plekje ook tijd ingeruimd voor koffie en thee met iets lekkers. Tijdens de wandeling wordt op bijzondere plekken stilgestaan voor meditatie. Rond 13.00 uur beëindigen we onze wandeling op het vertrekpunt bij de kerk.

Deelname gratis; na afloop – vrije gift ter bestrijding van de kosten.

Waarschijnlijk kennen alleen échte wandelaars de prachtige plekjes

die we 23 mrt. bezoeken. Laat u verrassen!!

Ook mensen die niet kerkelijk zijn maar wel ‘iets hebben’ met wandelen en spiritualiteit zullen zich op deze zaterdag thuis voelen in gezelschap van wandelliefhebbers uit heel Twente.

De werkgroep wil dit initiatief graag breed in Twente uitdragen dus….. iedereen is welkom.

 

Opgave svp. per mail bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com

Bij opgave per mail svp. tevens uw woonplaats vermelden.

 

Onze volgende (korte) zomer-avondwandeling staat gepland op woensdag 3 juli 2024

vanuit het Landgoed Herinckhave nabij Fleringen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UITNODIGING

 

Parochievergadering

 

Voor wie: voor alle parochianen van Langeveen/Bruinehaar.

Wanneer: dinsdag 23 april

Waar: Restaurant “de Waaijer” in Langeveen

Aanvang 20.00 uur

In aanwezigheid van Pastoor Hermens

 

Van harte bij u aanbevolen

namens CVB

 

Nader bericht volgt in het informatieblad van 10 april

 

Kinderkerk viert Palmzondag

Zondag 24 maart is het Palmzondag. Het is gebruikelijk dat er dan voor de kinderen een Palmpaasstok wordt gemaakt. De werkgroep Kinderkerk nodigt kinderen en hun ouders dan ook uit om dat op die dag samen te doen in het Oale Roadhoes. Pastoraal werker Christianne Saris zal vertellen wat de betekenis is van de stok. Nadat de stok gemaakt is, is er een kort moment in de basiliek van Tubbergen, waar het verhaal van de intocht van Jezus wordt verteld en waar de kinderen en de Palmpaasstokken worden gezegend. Vervolgens wordt er een mooie optocht gelopen onder begeleiding van de Schaepmanharmonie. Alle kinderen met hun ouders zijn van harte welkom op zondag 24 maart om 9.15 uur in het Oale Roadhoes! We vragen u wel zich op te geven via het emailadres: kinderkerk@hpancratius.nl. Graag tot dan!

Werkgroep kinderkerk