Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 61 nr.  6 en 7                                                                             3 t/m16 febr.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Week van gebed voor eenheid van christenen

Van zondag 21 januari tot en met zondag 28 januari 2024 vindt de jaarlijkse week van gebed voor eenheid van christenen plaats. Dit keer in het teken van het gebod dat Jezus ons geeft:  “Heb God lief en de naaste als u zelf”. Meer informatie vindt u op de website : weekvangebed.nl. Laten we komende week met elkaar bidden om eenheid en verbondenheid met elkaar als christelijke kerken, zodat we samen de weg kunnen wijzen naar geloof, hoop en liefde in deze wereld. Het onderstaande gebed van dominee Harold Schorren van de PKN in Rotterdam kunnen we daarvoor bidden:

Aanwezige,

U roept ons

om op weg te gaan

naar een leven in liefde,

om op te staan

en de donkere momenten en de eenzaamheid

achter ons te laten.

 

U roept ons

tot een nieuw bestaan,

een wereld andersom,

waar mensen elkaar

niet meer ontbreken,

het recht

niet langer met voeten getreden wordt,

maar waar liefde, vrede en eenheid

de hartslag zijn.

 

Help ons

die weg samen te gaan,

ook al zijn er vele verschillen

en staan er dikke muren van de traditie.

Dat wij de eenheid hervinden

en elkaar blijven vinden

in de liefde van uw Zoon.

Amen.

 

Pastoraal werker Christianne Saris en pastoor Hermens

 

Thema: Genezing                                                                  5e zondag door het jaar

  1. 4 febr. 09.00 uur: Eucharistieviering (Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

De communie wordt aan huis gebracht bij parochianen die niet naar de kerk kunnen komen.

 

  1. 6 febr. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens)

 

Thema: Word rein                                                                6e zondag door het jaar

  1. 11 febr. 09.00 uur: Woord- en Communieviering

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 

Thema: Aswoensdag                                                                                                  

  1. 14 febr. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastor Saris)

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 4 februari

Misintenties: Erna Maathuis, Joop Plegt, Eric Maathuis, Annie Mensink-Hekwolter of Hekhuis, Tonnie Oude Oosterik, Bennie en Riekie Steggink-Janmaat.

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 11 februari

Misintenties: Erna Maathuis, Pastoor Heuven en overl. fam., Joop Plegt, Eric Maathuis, Annie Mensink-Hekwolter of Hekhuis, Tonnie Oude Oosterik.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 4 februari  09.00 uur

Lector: J. Pouwels

Collectanten: J. Grootelaar, G. Ollimulder

Acoliet: M. Hesselink

Dinsdag 6 februari  09.00 uur

Lector: Y. Nijhuis

Zondag 11 februari 09.00 uur

Lector: I. Scholten, A. Schothuis, M. Pouwels
Collectanten: J. Pouwels, H. Mensen

Woensdag 14 februari 19.00 uur

Lector: L. Oude Nijeweeme
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 14 februari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 8 februari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

 

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00 uur – 12.00 uur en 13:30 uur – 16:30 uur

donderdag: 13:30 uur – 16:30 uur, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

 

Stille Omgang 2024

Jaarlijks wordt in Amsterdam de Stille Omgang georganiseerd, de editie van 2024 vindt plaats op zaterdag 16 maart. Vorig jaar organiseerde de Diocesane Werkgroep Bedevaarten van het Aartsbisdom Utrecht voor het eerst een gezamenlijke deelname van parochies uit dit bisdom aan de Stille Omgang, startend met een feestelijke Eucharistieviering in de H. Nicolaasbasiliek nabij het Centraal Station. Deze krachtenbundeling was een succes, daarom biedt het aartsbisdom ook dit jaar deze mogelijkheid. De intenties van 2024 voor de omgang zijn: ‘pelgrims van hoop, biddend voor vrede’.

 

Het programma is als volgt:

  • 00 uur: Pontificale Eucharistieviering in de basiliek van de H. Nicolaas te Amsterdam met Z.E. kardinaal Eijk als hoofdcelebrant. Het Gemengd Koor van de Sint Jan de Doperkerk te Mijdrecht-Wilnis zal zingen.
  • 30 uur: Deelname aan de Stille Omgang (ongeveer 1 uur lopen).

 

Jongeren

In het bijzonder worden ook jongeren uitgenodigd om met het aartsbisdom deze Stille Omgang te beleven. Het bisdom Haarlem-Amsterdam biedt een speciaal jongerenprogramma aan. Hier kunnen jongeren uit het aartsbisdom aan deelnemen maar aansluiten bij het programma van het aartsbisdom is uiteraard ook een mogelijkheid. Meer informatie is verkrijgbaar bij jongerenwerker Sarah Mijhad, e-mail: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl.

 

Aanbevolen reisoptie

De beste reisoptie naar Amsterdam is per trein. Het aartsbisdom zal dan ook geen busreizen organiseren maar stimuleert het gebruik van de trein onder de pelgrims: het eindpunt van de Stille Omgang is rond 22.30 uur vlakbij het Centraal Station.

 

Meer informatie over de Stille Omgang 2024 op de website van het aartsbisdom www.aartsbisdom.nl

 

Vermelden overledenen in vieringen en media

Als parochie hebben we continu te maken met de cyclus van het leven. Daarbij is het een gegeven dat regelmatig parochianen overlijden. Was het in het verleden algemeen gebruikelijk dat een parochiaan via de kerk uitgevaren werd, tegenwoordig komen me verschillende varianten tegen.

 

In sommige situaties wordt nadrukkelijk gekozen voor een rol van de kerk bij een uitvaart en soms ook nadrukkelijk voor geen rol voor de kerk, met alle mogelijke varianten daar tussenin.

Een gevolg daarvan is dat soms de naam van een overledene meegenomen wordt bij de voorbede en / of vermeld wordt in het informatieblad en soms niet. We kunnen ons voorstellen dat dit onduidelijkheid met zich meebrengt. Voor meer duidelijkheid zie onderstaande toelichting.

 

De procedure is als volgt:

bij een kerkelijke uitvaart is een voorganger van de H. Pancratius parochie betrokken. De voorganger verleent zijn of haar diensten bij de uitvaartplechtigheid in de kerk, het crematorium, op de begraafplaats of een andere plek van afscheid. Automatisch wordt dan de klok geluid als boodschap dat er een parochiaan is overleden en er wordt voor de overledene een gedachteniskruisje gemaakt. De overledene wordt genoemd tijdens de voorbede in de weekendvieringen, vermeld in het informatieblad en krijgt specifieke aandacht bij de Allerzielenviering.

 

Als er geen kerkelijke uitvaart is, maar het overlijden wel via de weekwacht wordt vermeld bij de parochie door de uitvaartondernemer of de nabestaanden, dan wordt gevraagd of de klokken geluid mogen worden, een gedachteniskruisje gewenst wordt en aandacht bij de Allerzielenviering op prijs wordt gesteld. Als één van bovenstaande vragen positief beantwoord wordt door de nabestaanden, dan wordt de overledene genoemd bij de voorbede en in de locaties waar dit gebruikelijk is, vermeld in het informatieblad.

 

Als parochie gaan we niet actief op zoek naar situaties van overlijden om te vermelden. We weten namelijk niet of dat op prijs wordt gesteld en in het kader van de AVG mogen we dit ook niet doen. In alle gevallen ligt de eerste actie bij de nabestaanden zelf als publiciteit rond het overlijden gewenst is via de media van de parochie.

 

We hopen dat deze procedure meer duidelijkheid en minder misverstanden oplevert.

 

Het pastoraal team

 

 

Senioren Langeveen en Bruinehaar

Op maandag 12 februari wordt er weer een gezellig middag voor de senioren Langeveen en Bruinehaar georganiseerd in het witte kerkje te Bruinehaar.

Het wordt een muzikale middag waar we kunnen genieten van het shantykoor de Moscoufieten uit Bergentheim .

Zoals gebruikelijk begint deze middag om 14.00 uur.

 

Vastenactie 2024: Leven in een veranderende wereld

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van de gevolgen van klimaatverandering. Gemeenschappen in het zuiden van Zimbabwe zijn afhankelijk van gewassenteelt met regenwater. Als er onvoldoende regen valt, vertrouwen de mensen op waterbronnen als rivieren en putten. In januari 2023 waren er in grote delen van het land lange droge periodes, met grote risico’s voor de oogsten.

 

In de plattelandsgemeenschappen in de districten Bikita en Gutu in de provincie Masvingo (een deel van het bisdom Masvingo) leven boeren die voor hun voedselvoorziening en levensonderhoud grotendeels afhankelijk zijn van kleinschalige landbouw en regenwater. Dat systeem is echter heel gevoelig voor klimaatveranderingen. Langere droge periodes, overstromingen en cyclonen zijn toegenomen zowel in aantal als in intensiteit. Ze bedreigen de voedselzekerheid van de plattelandsgemeenschappen én ze bedreigen de gezondheid door gebrek aan schoon, veilig water.

 

Er zijn weinig betrouwbare en goed functionerende waterpunten in het gebied. In combinatie met de onbetrouwbare regenval heeft dat geleid tot voedselonzekerheid en een eenzijdig dieet in veel gezinnen. Er zijn bovendien nauwelijks alternatieve manieren om de voedselzekerheid te vergroten of inkomen te verwerven, omdat de meeste mensen weinig tot geen opleiding hebben en dus weinig andere mogelijkheden hebben om geld te verdienen. Bovendien zijn er nauwelijks duurzame afzetmarkten in het gebied. Daardoor zoeken met name jonge mannen, meisjes en vrouwen hun toevlucht tot illegale mijnbouw (goud), prostitutie en criminele activiteiten (diefstal en roofovervallen).

 

Het Vastenactie campagneproject richt zich op vrouwen, jongeren en mannen met beperkte bestaansmiddelen in de districten Gutu en Bikita, de districten met het grootste gebrek aan water en andere middelen van bestaan. Vrouwen moeten ver lopen voor water, moeten in het veld werken terwijl ze ook voor de kinderen en het huishouden moeten zorgen. Traditionele rolpatronen waarbij vrouwen geen controle hebben over gebruik van het land en de oogsten, vergroten hun kwetsbaarheid.

Om de toegang tot schoon water te verbeteren voor zowel thuisgebruik als voor het land en de dieren, gaat Vastenactie vier waterpunten installeren. Ieder waterpunt kan vijf dorpen van water voorzien. Een betrouwbare watertoevoer verzekert de gemeenschappen van een goede oogst voor zowel thuisgebruik als om te verkopen. Daardoor verbeteren de voedselzekerheid en de inkomenszekerheid. Bij de waterpunten worden ook gemeenschappelijke tuinen aangelegd van 50 x 50 meter. Om kwetsbare vrouwen en jongeren te ondersteunen bij het verwerven van extra inkomsten worden 20 groepen voorzien van een naaimachine en startmaterialen zodat ze kleding kunnen maken en verkopen, waaronder schooluniformen.

 

Lees meer over dit project op www.vastenactie.nl

 

Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag

Bron: parochiebladen service Bisdom Utrecht.