J.H.T.P.M. Hermens

J.H.T.P.M. Hermens

Pastoor

J.H.T.P.M. Hermens, pastoor is op 21 mei 2005 tot priester gewijd en werkt sinds 1 november 2022 binnen onze parochie.

Grotestraat 64
7651 CK TUBBERGEN

Maandag afwezig
Telefoon: 0546-622196

Heeft u een bericht of vraag voor pastoor Hermens? Neem dan contact op via mail -
pastoorhermens@hpancratius.nl

L. Huitink

L. Huitink

Diaken

L. Huitink, diaken heeft per 26-06-2004 zijn bisschoppelijke zending ontvangen en is per 01-11-2015 benoemd tot diaken binnen onze parochie.

Werkadres: Grotestraat 66,
7651 CK Tubbergen.
Maandag afwezig
Telefoon: 06-20432661

Heeft u een bericht of vraag voor diaken Huitink?
Neem dan contact op via mail - b.huitink@hpancratius.nl

C.M. Saris

C.M. Saris

Pastoraal werker

Mevr. C.M. Saris heeft per 1-10-04 de bisschoppelijke zending ontvangen en is per 01-06-2016 benoemd tot pastoraal werker binnen onze parochie.

Werkadres: Grotestraat 66,
7651 CK Tubbergen.
Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig
Telefoon: 06-20428594
Heeft u een bericht of vraag voor pastor Saris?
Neem dan contact op via mail -c.saris@hpancratius.nl

De geschiedenis van de H. Pancratius parochie

Naar een nieuwe parochie

Op 1 januari ging het parochieverband Tubbergen van start; een samenwerkingsverband tussen de acht parochies van de ge­meente Tubbergen en de parochie Vriezenveen. De overeenkomst voor deze vrijwillige samenwerking werd op 4 december 2002 ge­tekend op het altaar van de Pancratiusbasiliek van Tubbergen.

De bestuurlijke contacten met de zelfstandige parochies werden onderhouden via de in de stuurgroep vertegenwoordigde afgevaardigden van de negen besturen. Daarnaast was er een bestuurlijk overleg, waarin twee keer per jaar de voltal­lige besturen in gezamenlijkheid vergaderden. De stuurgroep stond de eerste vier jaren onder leiding van de heer Ben Hemmer. Het is zijn verdienste ge­weest van de stuurgroep een hecht team te smeden, waarin mensen elkaar ge­makkelijk vonden en waar op basis van begrip en vertrouwen goede besluiten werden genomen. Pastor Hans Pauw was de eerste pastor die rechtstreeks aan het parochieverband werd benoemd.

De eerste jaren werd nog gewerkt met het systeem van eerst aanspreekbare pastores voor de respectievelijke parochies. Dit systeem is inmiddels verlaten en de laatste jaren is er sprake van één team, als collectief, waarbij de teamleden op hun eigen specialiteit aanspreekbaar zijn. Daarbij gaat het met name om de werkvelden liturgie, diaconie, catechese en gemeenschapsopbouw.

De goede samenwerking tussen de negen parochies leidde o.a. tot de instelling van een centraal secretariaat, waarin gaandeweg steeds meer lijnen – vooral in organisatorische zin – zijn samengekomen en van waaruit ook de contacten met de besturen en secretariaten van de onderscheiden parochies worden on­derhouden. Ook de roostering van de vieringen, zowel doordeweeks als voor de weekends wordt centraal geregeld. Op het centraal secretariaat zijn twee medewerksters in parttimedienstverband werkzaam.

De organisatie van ons parochieverband heeft de afgelopen jaren een zodanig stevig fundament gekregen dat er niet alleen bij de stuurgroep, maar ook bij alle individuele besturen alle vertrouwen was dat wij op die basis voor de toekomst verder konden. Echter, het bisdom zette zwaar in op de verplichting aan de parochieverbanden om te komen tot de vorming van een kerkjuridische eenheid van het verband, hetgeen kortweg betekende: fusie van de negen parochies tot  een nieuwe parochie. We hebben ons aanvankelijk fors tegen dat besluit verzet, met name omdat wij door onze wijze van samen­werking – ofschoon vrijwillig – geen meerwaarde zagen in de vorming van één grote parochie met globaal 20.000 parochianen. Bovendien was de aanvanke­lijk door het bisdom vastgestelde financiële structuur zodanig dat daar in het geheel de handen niet voor op elkaar waren te krijgen.

Het bisdom zette de fusieplannen echter door, zij het dat de financiële uitgangs­punten aanmerkelijk werden bijgesteld. Een en ander was voor de stuurgroep en de besturen aanleiding ons aanvankelijk verzet te laten varen en actief aan de slag te gaan met de vorming van de nieuwe parochie. Een speciaal daartoe ingestelde werkgroep heeft vervolgens met voortvarendheid het fusietraject voorbereid. Een woord van dank aan deze commissie, die onder leiding stond van de heer Jan Kamst, is ook op deze plek op zijn plaats.

De nieuwe parochie is inmiddels een feit en kunnen we spreken van de parochie van de H. Pancratius, die alle negen geloofsgemeenschappen van ons – voormalig – parochie‑ verband omvat, met een bestuur dat enthousiast aan de slag gaat. De voormalige zelfstandige parochies gaan als negen geloofsgemeenschappen verder, elk met behoud van zijn eigen karakteristiek, onder leiding van een locatie-raad (veelal het voormalig parochiebestuur), verenigd onder het dak van de nieuwe parochie. Veel zaken moeten nog worden geregeld, veel water zal er bij wijze van spreken nog moeten vloeien door bijvoorbeeld de Geesterse- en Fleringer Molenbeek voordat alles soepel draait zaken voldoende op elkaar zijn afgestemd, tarieven zijn geharmoniseerd. Maar met de inzet en het enthousiasme van het nieuwe bestuur, het pastoraal team, de locatieraden en die vele, vele vrijwilligers in onze geloofsgemeen­schappen, de parochie van de H. Pancratius een goede toekomst tegemoet gaat op de weg van Jezus Christus.

Veel dank aan eenieder voor de geweldige inzet en betrok­kenheid in de achter ons liggende jaren waarin het parochieverband gestalte heeft gekregen en ik wens u mede namens allen die pastoraal of bestuurlijk betrokken waren alle goeds en Gods Zegen toe voor de jaren die voor ons lig­gen. Dat de parochie van de H. Pancratius mag groeien en bloeien tot welzijn van alle parochianen.

Tubbergen, april 2010.

voorzitter parochieverband Tubbergen