De H. Pancratius parochie kent haar grenzen

Een parochie is veel meer dan een groep mensen, die toevallig rond een kerkgebouw of in hetzelfde dorp wonen. Datzelfde geldt voor geloofsgemeenschappen binnen de parochie. Gemeenschap ontstaat daar waar een gemeenschappelijk belang mensen met elkaar verbindt. De geografische grenzen van onze parochie en haar geloofsgemeenschappen liggen vast. Mensen die buiten de grenzen van de geloofsgemeenschap wonen, maar zich wel bij die geloofsgemeenschap betrokken voelen, kunnen zich bij die geloofsgemeenschap laten inschrijven als “voorkeursparochiaan”.

Hoofdregel

Men kan niet van twee geloofsgemeenschappen tegelijkertijd parochiaan zijn. Hoofdregel is dat men parochiaan is bij de geloofsgemeenschap waarin men woont, maar men kan wel zelf een andere geloofsgemeenschap als voorkeur opgeven.

Voorkeursparochianen

Voorkeursparochianen zijn mensen die buiten de grenzen van een geloofsgemeenschap wonen, maar zich wel verbonden voelen met de geloofsgemeenschap van zijn of haar keuze. Deze mensen moeten zelf de moeite nemen zich als voorkeursparochiaan te laten inschrijven in de geloofsgemeenschap naar keuze. Aan hen wordt dan de voorwaarde gesteld om structureel mee te doen met de actie kerkbalans en regelmatig mee te vieren in de kerk van die geloofsgemeenschap. De zogenoemde voorkeursparochianen kunnen evenals inwonende parochianen een beroep doen op het pastorale team. Aanmelden als voorkeursparochiaan kan bij het secretariaat van de betreffende geloofsgemeenschap.

Uitwonende sturende kinderen

Zodra iemand verhuist wordt hij/zij automatisch uitgeschreven uit de ledenadministratie van de geloofsgemeenschap waaruit hij/zij vertrekt. Dit geldt ook voor studerende kinderen waarvan de ouders in de geloofsgemeenschap blijven wonen. Willen deze kinderen als lid van de geloofsgemeenschap geregistreerd blijven, dienen zij zich zelf weer hiervoor aan te melden bij het secretariaat van de geloofsgemeenschap, onder de noemer van voorkeursparochiaan (zie hierboven voor de daaraan gestelde voorwaarden).

Opname in instelling voor gezondheidszorg

De mensen uit een geloofsgemeenschap die in een instelling voor gezondheidszorg verblijven en die voorheen stonden ingeschreven als lid van de geloofsgemeenschap, behouden het recht om gebruik te maken van de diensten van die geloofsgemeenschap en het pastorale team.

Partner begraven in de geloofsgemeenschap

Voor een overledene kan altijd gebruik worden gemaakt van de diensten van de geloofsgemeenschap en het pastorale team waar zijn/haar eerder overleden partner is begraven.

Beroep op het pastorale team

Het komt wel eens voor dat een beroep wordt gedaan op het pastorale team door of voor gelovigen van buiten de grenzen van de H. Pancratius parochie. Als de gelovige staat ingeschreven als voorkeursparochiaan van één van de geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius parochie, is dit uiteraard geen enkel probleem. Het pastorale team zal niet worden ingezet voor gelovigen die niet binnen de H. Pancratius parochie als (voorkeurs)parochiaan staan ingeschreven.

Uitzonderingen.
In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur hiervan afwijken en begraving toestaan op de gewenste begraafplaats ondanks dat men geen (voorkeurs)parochiaan is. Is dit besluit eenmaal gevallen dan kan men ook gebruik maken van kerkgebouw en de kerkelijke diensten.

Informeer elkaar
Mocht u in uw omgeving mensen kennen, waarvan u weet dat zij in de toekomst een beroep willen doen op de faciliteiten van de geloofsgemeenschap of op het pastorale team, wilt u hen er dan op wijzen, dat zij om problemen en vragen te voorkomen, voorkeursparochiaan dienen te worden. Dan delen wij niet alleen in het geloof, in de kerk van Jezus Christus, maar dragen wij ook samen verantwoordelijkheid voor die gemeenschap, die ons dierbaar is.

In onderstaand overzicht vindt u per locatie de voorschriften graftekens

Albergen Voorschriften graftekens  
     
Fleringen Voorschriften graftekens  
     
Geesteren  Voorschriften graftekens  
   
Langeveen  Voorschriften graftekens  
     
Mariaparochie Voorschriften graftekens  
     
Reutum Voorschriften graftekens  
     
Tubbergen Voorschriften graftekens    
     
Vasse  Voorschriften graftekens
 
Vriezenveen Voorschriften graftekens  
Pastoor J.H.T.P.M. Hermens

Pastoor J.H.T.P.M. Hermens

Pastoor, voorzitter

Telefoon: 0546-622196
E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl

Mevr. B. Holtschlag-Nijhuis

Mevr. B. Holtschlag-Nijhuis

Vicevoorzitter

E-mail: b.holtschlag@hpancratius.nl

Mevr. K. Roelofs-Haarhuis

Mevr. K. Roelofs-Haarhuis

Secretaris

Mobiel: 06-83897776
E-mail: k.roelofs@hpancratius.nl

Dhr. T. Linneman

Dhr. T. Linneman

Gebouwen

Mobiel: 06-17090739
E-mail: t.linneman@hpancratius.nl

Dhr. B. Mensink

Dhr. B. Mensink

Penningmeester

Mobiel: 06-83398672
E-mail: b.mensink@hpancratius.nl

Uit een voornaam geslacht in Phrygie (Klein-Azie) werd Pancratius geboren rond het jaar 290. Kort na zijn geboorte stierf zijn moeder en zijn vader stierf het jaar  daarop. Hij werd door zijn oom Dionysius geadopteerd en rond het jaar 303 vertrokken zij naar Rome. Keizer Diocletianus heerste over het keizerrijk en de christenvervolging was op haar hoogtepunt. Het geloof in Christus stond gelijk aan het doodvonnis. Pancratius was van deze redenering niet onder de indruk en met het vermogen dat hij van zijn ouders had geërfd probeerde hij zoveel mogelijk christenen te helpen.
Vooral het lot van de gevangenen trok hij het meest aan. Zijn werkzaamheden werden verraden en tenslotte werd hij voor de stadhouder van Rome gebracht. Hij schonk al zijn vermogen aan de christengemeenschap van Rome en liet zich voor keizer Diocletianus leiden. Deze beloofde hem alle heerlijkheden van het leven als Pancratius het geloof in Christus zou afzweren.

De intussen 14 jarige knaap liet zich niet van zijn geloofsovertuiging afbrengen. Hierop sprak Diocletianus woedend het vonnis over Pancratius uit en op 12 mei 304 werd hij in het openbaar onthoofd. Zijn lichaam werd door de beulen voor de honden achtergelaten. Een  vrouw heeft het lichaam van Pancratius echter naar de catacomben van Octavilla aan de Via Aurelia gebracht.
Paus Symmachus (498 – 514) bouwde in het jaar 500 over zijn graf een basiliek (de voorloper van de basilica StPancrazio fuori le mura).

Pancratius is de patroon van de trouw aan de eed: de eed bij het doopsel, het huwelijk, het priesterschap en de ambtseed. Hij is een van de ijsheiligen samen met de heilige Mamertus en Servatius. Patroon van: communicantjes, bloesem, jonge planten. Patroon tegen: Meineed, hoofdpijn, krampen.

J.H.T.P.M. Hermens

J.H.T.P.M. Hermens

Pastoor

J.H.T.P.M. Hermens, pastoor is op 21 mei 2005 tot priester gewijd en werkt sinds 1 november 2022 binnen onze parochie.

Grotestraat 64
7651 CK TUBBERGEN

Maandag afwezig
Telefoon: 0546-622196

Heeft u een bericht of vraag voor pastoor Hermens? Neem dan contact op via mail -
pastoorhermens@hpancratius.nl

L. Huitink

L. Huitink

Diaken

L. Huitink, diaken heeft per 26-06-2004 zijn bisschoppelijke zending ontvangen en is per 01-11-2015 benoemd tot diaken binnen onze parochie.

Werkadres: Grotestraat 66,
7651 CK Tubbergen.

Telefoon: 06-20432661
(Tot nader bericht afwezig)

Heeft u een bericht of vraag voor diaken Huitink?
Neem dan contact op via mail - b.huitink@hpancratius.nl

C.M. Saris

C.M. Saris

Pastoraal werker

Mevr. C.M. Saris heeft per 1-10-04 de bisschoppelijke zending ontvangen en is per 01-06-2016 benoemd tot pastoraal werker binnen onze parochie.

Werkadres: Grotestraat 66,
7651 CK Tubbergen.
Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig
Telefoon: 06-20428594

Heeft u een bericht of vraag voor pastor Saris?
Neem dan contact op via mail -c.saris@hpancratius.nl

De geschiedenis van de H. Pancratius parochie

Naar een nieuwe parochie

Op 1 januari ging het parochieverband Tubbergen van start; een samenwerkingsverband tussen de acht parochies van de ge­meente Tubbergen en de parochie Vriezenveen. De overeenkomst voor deze vrijwillige samenwerking werd op 4 december 2002 ge­tekend op het altaar van de Pancratiusbasiliek van Tubbergen.

De bestuurlijke contacten met de zelfstandige parochies werden onderhouden via de in de stuurgroep vertegenwoordigde afgevaardigden van de negen besturen. Daarnaast was er een bestuurlijk overleg, waarin twee keer per jaar de voltal­lige besturen in gezamenlijkheid vergaderden. De stuurgroep stond de eerste vier jaren onder leiding van de heer Ben Hemmer. Het is zijn verdienste ge­weest van de stuurgroep een hecht team te smeden, waarin mensen elkaar ge­makkelijk vonden en waar op basis van begrip en vertrouwen goede besluiten werden genomen. Pastor Hans Pauw was de eerste pastor die rechtstreeks aan het parochieverband werd benoemd.

De eerste jaren werd nog gewerkt met het systeem van eerst aanspreekbare pastores voor de respectievelijke parochies. Dit systeem is inmiddels verlaten en de laatste jaren is er sprake van één team, als collectief, waarbij de teamleden op hun eigen specialiteit aanspreekbaar zijn. Daarbij gaat het met name om de werkvelden liturgie, diaconie, catechese en gemeenschapsopbouw.

De goede samenwerking tussen de negen parochies leidde o.a. tot de instelling van een centraal secretariaat, waarin gaandeweg steeds meer lijnen – vooral in organisatorische zin – zijn samengekomen en van waaruit ook de contacten met de besturen en secretariaten van de onderscheiden parochies worden on­derhouden. Ook de roostering van de vieringen, zowel doordeweeks als voor de weekends wordt centraal geregeld. Op het centraal secretariaat zijn twee medewerksters in parttimedienstverband werkzaam.

De organisatie van ons parochieverband heeft de afgelopen jaren een zodanig stevig fundament gekregen dat er niet alleen bij de stuurgroep, maar ook bij alle individuele besturen alle vertrouwen was dat wij op die basis voor de toekomst verder konden. Echter, het bisdom zette zwaar in op de verplichting aan de parochieverbanden om te komen tot de vorming van een kerkjuridische eenheid van het verband, hetgeen kortweg betekende: fusie van de negen parochies tot  een nieuwe parochie. We hebben ons aanvankelijk fors tegen dat besluit verzet, met name omdat wij door onze wijze van samen­werking – ofschoon vrijwillig – geen meerwaarde zagen in de vorming van één grote parochie met globaal 20.000 parochianen. Bovendien was de aanvanke­lijk door het bisdom vastgestelde financiële structuur zodanig dat daar in het geheel de handen niet voor op elkaar waren te krijgen.

Het bisdom zette de fusieplannen echter door, zij het dat de financiële uitgangs­punten aanmerkelijk werden bijgesteld. Een en ander was voor de stuurgroep en de besturen aanleiding ons aanvankelijk verzet te laten varen en actief aan de slag te gaan met de vorming van de nieuwe parochie. Een speciaal daartoe ingestelde werkgroep heeft vervolgens met voortvarendheid het fusietraject voorbereid. Een woord van dank aan deze commissie, die onder leiding stond van de heer Jan Kamst, is ook op deze plek op zijn plaats.

De nieuwe parochie is inmiddels een feit en kunnen we spreken van de parochie van de H. Pancratius, die alle negen geloofsgemeenschappen van ons – voormalig – parochie‑ verband omvat, met een bestuur dat enthousiast aan de slag gaat. De voormalige zelfstandige parochies gaan als negen geloofsgemeenschappen verder, elk met behoud van zijn eigen karakteristiek, onder leiding van een locatie-raad (veelal het voormalig parochiebestuur), verenigd onder het dak van de nieuwe parochie. Veel zaken moeten nog worden geregeld, veel water zal er bij wijze van spreken nog moeten vloeien door bijvoorbeeld de Geesterse- en Fleringer Molenbeek voordat alles soepel draait zaken voldoende op elkaar zijn afgestemd, tarieven zijn geharmoniseerd. Maar met de inzet en het enthousiasme van het nieuwe bestuur, het pastoraal team, de locatieraden en die vele, vele vrijwilligers in onze geloofsgemeen­schappen, de parochie van de H. Pancratius een goede toekomst tegemoet gaat op de weg van Jezus Christus.

Veel dank aan eenieder voor de geweldige inzet en betrok­kenheid in de achter ons liggende jaren waarin het parochieverband gestalte heeft gekregen en ik wens u mede namens allen die pastoraal of bestuurlijk betrokken waren alle goeds en Gods Zegen toe voor de jaren die voor ons lig­gen. Dat de parochie van de H. Pancratius mag groeien en bloeien tot welzijn van alle parochianen.

Tubbergen, april 2010.

voorzitter parochieverband Tubbergen