PASTORAATSGROEP GELOOFSGEMEENSCHAP VRIEZENVEEN, HEILIGE ANTONIUS ABT

Vriezenveen kent geen specifieke pastoraatsgroep. Dit omdat de geloofsgemeenschap van Vriezenveen een kleine en hechte gemeenschap is, waarin de parochianen elkaar kennen en bij elkaar betrokken (willen) zijn. De leden van de locatieraad dragen zorg (voor zover mogelijk) voor de uitvoering van de taken van een pastoraatsgroep. Hierdoor blijven de lijnen kort in communicatie, aansturing en uitvoering.

De locatieraad vergadert eenmaal per maand.

Hieronder staat de beschrijving van het algemeen bestuur Tubbergen en het pastoresteam van een pastoraatsgroep.

Naast de pastorale beroepskrachten zijn er in onze tijd velen, die zich beschikbaar stellen voor werk in de plaatselijke geloofsgemeenschap. Zij willen vrijwillig werk maken van hun geloof. Zij zijn uitgegroeid tot mededragers van het pastoraat. Zonder hun inzet zouden parochies niet meer kunnen bestaan. Werken in het parochiepastoraat is geen eenmanszaak meer, maar is een gezamenlijke onderneming geworden.
Met hun inzet is de noodzaak tot communicatie en overleg sterk toegenomen. Ook voor een pastoraal team is het van belang om met vrijwilligers te overleggen en hun activiteiten op elkaar af te stemmen, om elkaar te informeren over wat er in de gemeenschap leeft, en om samen de pastorale koers van de gemeenschap uit te zetten. 

In het werk van de pastoraatsgroep zal de nadruk komen te liggen op de coördinatie van de pastorale activiteiten van de plaatselijke geloofsgemeenschap.


 

GELOOFSGEMEENSCHAP VRIEZENVEEN, HEILIGE ANTONIUS ABT    

Wijziging tarieven H. Pancratius parochie, m.i.v. 1 januari 2018

Aanleiding

Binnen de locaties van de H. Pancratius parochie worden verschillende tarieven gehanteerd op dit moment voor dezelfde dienstverlening. Deze tarieven zijn sinds 2012 niet aangepast en geïndexeerd. Al langere tijd gingen geluiden op om als één parochie uniforme tarieven toe te passen binnen alle locaties. In het voorjaar van 2017 is een werkgroep aangesteld van vier penningmeesters met als opdracht een voorstel te doen hoe tot uniforme tarieven te komen. Dit door o.a. een vergelijking te maken tussen locaties binnen onze eigen parochie, in vergelijking met ons omliggende parochies en tarieven die het bisdom adviseert. Belangrijkste doel van dit alles is de toekomstbestendigheid van onze parochie te garanderen en ook de komende jaren te zorgen voor de broodnodige inkomsten om zo onze kerken zo lang mogelijk open te kunnen houden.

Op 11 juli heeft het parochiebestuur de tarieven vastgesteld en daarmee goedkeuring gegeven aan de invoering per 1 januari 2018.

Op 14 september jongstleden zijn de wijzigingen besproken met de leden van de locatieraden en pastoraatsgroepen.

Nieuwe tarieven en toelichting

Voor een overzicht van de nieuwe tarieven zie de bijlage.

Enkele tarieven behoeven een korte toelichting:

Misintenties Met ingang van 1 januari 2019                   € 10,00

Jaargedachtenis                                            € 10,00

Graf/urn/grafrechten De exacte bedragen zijn bij de lokale secretariaten op te vragen.
Dubbel tarief Indien geen bijdrage wordt gedaan aan de actie Kerkbalans zijn voor diverse diensten dubbele kosten verschuldigd.

Dit met uitzondering van de voorbereiding en toediening van de volgende sacramenten:

  • H. Doopsel
  • 1e H. Communie
  • H. Vormsel
Abonnement lokaal parochieblad Tot nader order geldt een lokaal tarief hiervoor.
Collectegelden Met ingang van januari 2018 zullen in alle locaties 2 collectes gehouden worden tijdens de weekendvieringen en bijzondere vieringen:

–          De eerste collecte is voor het plaatsengeld, hiervoor is een uniform tarief voor alle locaties afgesproken van € 1,00 per persoon.

–          De tweede collecte betreft een vrije gift, per viering zal de bestemming van de gelden van deze collecte genoemd worden.

Wij hopen op uw begrip te kunnen rekenen.

Parochiebestuur H. Pancratius

Tarieven H. Pancratius parochie per 1 januari 2020

Eventuele toelichting enkel tarief*1
Sacramenten H. Doopsel Incl. doopkaars en oorkonde € 50,00*
1e H. Communie € 30,00*
H. Vormsel € 30,00*
Huwelijksviering/-jubileumviering Inclusief kosten parochieel koor € 400,00*
Jubileumviering in reguliere viering € 100,00*
Afscheid/uitvaart Afscheidsviering/Uitvaart € 400,00*
Alleen condoleren in kerk Zonder een viering € 125,00*
Ter aarde bestelling € 100,00*
Crematie € 150,00*
Avondwake € 250,00*
Verblijf in kerk per dag € 25,00*
Graf delven vw Kostprijs
Graf delven kind Kostprijs
Graf/urn/grafrechten Grafrechten 20 jaar vw Enkel graf € 700,00*
Grafrechten 10 jaar vw Verlenging enkel graf € 400,00*
Grafrechten 10 jaar vw Verlenging dubbel graf € 400,00
Grafrechten 20 jaar kind € 400,00*
Grafrechten 10 jaar kind Verlenging kindergraf € 200,00*
Onderhoud begraafplaats Eenmalig tarief € 100,00*
Ruiming graf vw Ruiming enkel graf € 200,00*
Ruiming graf kind € 125,00*
Urnenmuur bewaarrecht 20 jaar Inclusief onderhoud urnenplaats (eenmalig tarief € 100,00) € 1050,00*
Urnenmuur bewaarrecht 10 jaar Verlenging € 500,00*
Ruiming urnenplaats Eenmalig tarief € 100,00*
Uitstrooiing as op strooiveld € 100,00*
Intenties Misintentie € 10,00*
Jaargedachtenis € 10,00*
Kaarsen/graflicht Kaarsengeld per kaars € 0,50
Devotiekaars € 5,00
Kerkradio en parochieblad Kerkradio Per jaar n.v.t.
Abonnement lokaal parochieblad Lokaal tarief
Collectes*2 Plaatsengeld/1e collecte  t.b.v. eigen kerk € 1,00
2e collecte Voor pastorale zorg Vrije gift

aanvulling:
Pastorale begeleiding plaatsing urn in columbarium, € 100,00                                                                               
Plaatsen urn in bestaand graf                                            € 150,00

*dubbel tarief in rekening gebracht bij geen deelname actie Kerkbalans
*2 uniforme collectes binnen parochie
vw = volwassene

Kerkradio / KerkTV : Hiervoor worden vooralsnog geen kosten berekend.

Het parochieblad : Abonnementskosten lokale bezorging € 7,50

Abonnementskosten postbezorging € 15,00

Abonnementskosten e-mailverzending GRATIS

De lokale tariefstelling voor de begraafplaats van Vriezenveen:

2017 2018* 2019* 2020* 2021*
Grafrecht enkel graf 20 jaar € 585,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00
Urnengraf enkele bus 20 jaar € 570,00 € 700,00 € 875,00 € 1050,00 € 1250,00
Verlengen grafrecht 10 jaar € 285,00 € 350,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00
Verlengen urnengraf 10 jaar € 285,00 € 350,00 € 450,00 € 500,00 € 500,00

*ingaande 1 januari van dat jaar

De ruimingkosten van graven zullen m.i.v. januari 2018 verhoogd worden naar € 200,00

De ruimingkosten van urnen blijven € 100,00

Korte toelichting aanvullende wijzigingen tarieven m.i.v. 2018

Graf/urn/grafrechten
Er wordt niet langer onderscheid in tarief gemaakt voor een enkel graf en een dubbelgraf waarbij twee overledenen boven elkaar worden begraven.

Kaarsen,
Het parochiebestuur heeft met de voorzitters van de locatieraden de tarieven naar beneden vastgesteld.


 

WERKGROEPEN, GELOOFSGEMEENSCHAP HEILIGE ANTONIUS ABT  VRIEZENVEEN

Op deze pagina zullen we proberen om alle werkgroepen (met de vele vrijwilligers)  een plaatsje te geven. Deze pagina wordt met enige regelmaat aangevuld. Wij zijn momenteel aan het inventariseren en teksten aan het creëren om u een zo volledig mogelijk beeld te kunnen geven.

Wanneer u ook mee wilt werken met een werkgroep, schroom dan niet om contact op te nemen met de coördinator van de groep of iemand van de locatieraad zelf.

Hieronder volgt een lijst van werkgroepen (deze is vast nog niet volledig!) en een omschrijving van taken

werkgroep Catechese

werkgroep Diaconie

werkgroep Liturgie

___________________________________________
parochiële werkgroep (coördinatie Ivonne Stege)
Deze werkgroep bestaat uit toegeruste vrijwilligers, die een woord- en communieviering kunnen voorbereiden en voorgaan op momenten dat er geen pastor of emeritus een dienst kan/zal doen. Deze kleine en selecte groep heeft hiervoor een toerustingscursus gevolgd om zodoende een (vol)waardige viering te kunnen opzetten en voorgaan. 
En dat is geen makkelijke taak. Vanuit het evangelie van die bewuste zondag willen ze een preek maken, waarin inhoud en actualiteit nauw met elkaar verbonden is en de luisterende kerkganger (of via de kerkomroep) zal boeien. Voorbeden, een communiegebed, alles moet passen en één geheel vormen dat klinkt als een (kerk)klok.
Dat ze daarin steeds goed slagen, blijkt wel uit de complimenten van de kerkbezoekers. Bij hen zit de kerk gezellig vol!
_______________________________________________________________________
werkgroep parochieblad de Bel (coördinatie René Smeenk / Ans Pijnappel / Leo Nijhof)
Deze werkgroep bestaat uit meerdere deel-werkgroepen. We hebben een eindredacteur (René Smeenk), een redactie die alle ingekomen stukken (en dat zijn er vele!) bundelt en verwerkt (Ans Pijnappel, Magda Bosman en Elly Spit), een vouwploeg (o.l.v. Leo Nijhof) en een grote groep bezorgers. 
De werkwijze van deze werkgroep is als volgt:
– VERZAMELEN KOPIJ :over een bepaalde periode worden stukken kopij verzameld en als de deadline is verstreken doorgestuurd naar de dames van de redactie.
– BOEKJE MAKEN voor deze dames begint dan de grote puzzel van het plaatsen en (over)typen van de teksten in een boekje. Tot slot nog een laatste check door de eindredacteur.
– BOEKJE PRINTEN dan wordt het boekje gedrukt (met dank aan de St. Antoniusschool) en naar de pastorie gebracht
– BEZORGING op de eerstvolgende donderdagmiddag wordt het boekje dan gevouwen, geniet en in bundeltjes verpakt. Deze bundeltjes worden vervolgens naar de bezorgers gebracht en deze brengen veelal dezelfde dag nog (door weer en wind) het parochieblad rond. Op die dag ontvangen parochianen die de Bel per e-mail willen ontvangen, deze in hun mailbox..
Doordat de Bel eens in de zes/zeven weken uitkomt, wil het wel eens voorkomen dat niet alle informatie erin staat (bijvoorbeeld alle vieringen voor de komende periode) In zo’n geval kunt u altijd de website raadplegen. Die is en blijft actueel.
Op het tabblad informatieblad treft u de inlever- en verschijningsdata van de BEL 2017 aan.
_____________________________________________________________
werkgroep onderhoud en beheer (algemene coördinatie Edwin Rohof)
Als locatie zijn we verantwoordelijk voor het kleine en grote onderhoud van onze kerk. We praten dan over het kerkgebouw, de pastorie (de benedeverdieping en de bovenwoning), de omliggende tuin, de parkeerplaats en de begraafplaats. 
We praten dan over het dagelijkse onderhoud zoals een ruit vervangen, de geiser schoonmaken, een koelkast vervangen, de verlichting verbeteren, en zo zijn er veel zaken te noemen die we zelf ook in onze woning tegenkomen.
We praten ook over het grote onderhoud zoals de vervanging van een verwarmingsketel (afgelopen jaar), de vervanging van het leien dak van de kerk (sparen en een voorziening van maken), het schilderen van buiten en binnen, de vervanging van een rot kozijn, kortom ook dit kent u als u woningbezitter bent.  
Onder leiding van Edwin Rohof (beleid en planning) en Gerard ter Halle (coördinatie en uitvoering) worden deze kleine en grote klussen geklaard. De ene keer alleen of met een klein ploegje vrijwilligers, de andere keer met een klein legertje van vrijwilligers. Maar altijd met de juiste deskundigheid en de goede materialen.
Begrotingstechnisch weten we waar we de komende tien jaren voor staan en we kunnen met trots vermelden dat we die klus kunnen klaren. 
Behalve gebouwkundige zaken hebben we ook een werkgroep technische ondersteuning. Hendrie Huls, Marco Neep en Gerard ter Halle zijn druk bezig (geweest) met de aanleg van internet, de kerkradio, maar ook met zaken die ons klaarmaken voor een technische digitale toekomst. Denk aan webcams, presentaties (beamer – scherm) enzovoort. Ons geloof mag dan wel van ouds her zijn, de visie is gericht op de toekomst. Ons munumentale pand zal klaar zijn voor die moderne toekomst, voor elke gelovige van onze gemeenschap, jong en oud. Misschien wordt twitteren tijdens de viering wel een manier van communiceren met de voorganger, wie weet? 
Voorlopig kunnen we trots zijn op een geweldig mooi gebouw, dat jaarlijks op monumentedag volop in de belangstelling staat en door veel belangstellenden bezocht wordt.
_______________________
werkgroep “de tuinploeg”
Geregeld krijgen we grote complimenten van bezoekers, parochianen, omwonenden, over de bijgehouden tuin en begraafplaats. Deze zien er altijd als een plaatje zo mooi en goedverzorgd uit.
En onze kerk heeft heel wat tuin! Neem alleen maar de lange oprijlaan naar de kerk toe, de tuin achter de pastorie en rondom de kerk zelf. En wat te denken van de tuin van het kerkhof zelf. Bij elkaar opgeteld bijna groot grondbezit, dat goed onderhouden moet worden anders wordt het een wildernis.
En dat goede onderhoud gebeurt door onze bevlogen tuinploeg, die dinsdags om de week (en soms tijdens groeizaam weer vaker) ’s morgens vroeg, bij mooi en slecht weer, staan te harken, schoffelen, spitten, snoeien, beplanten, maaien, te veel om op te noemen. Ze doen het met plezier, maar ook omdat ze vinden dat het moet.
Een vaste groep mannen zorgt daar met veel liefde en plezier voor. In de pauze genieten ze even kort van een kopje koffie, vaak gezet door één van de kosters, en na afloop nog even napraten onder het genot van een borreltje of ander drankje.
Mannen, bedankt voor het geweldige werk en we hopen dat jullie er nog veel plezier aan mogen beleven in gezondheid en met mooi (droog) weer.
werkgroep “de kosters” (coördinatie Sientje Roelofs)

Werkgroep MOV (coördinatie Marleen van Os)

Binnen onze parochie is er sinds een aantal jaren weer een MOV commissie. Deze bestaat uit Wendy Wichers en Marleen van Os. MOV staat voor Missie, Ontwikkeling en Vrede. Dit zijn 3 woorden die alles met elkaar te maken hebben.

Goed zijn voor je medemens dichtbij en veraf. Er zijn heel veel mensen in de wereld die het een stuk minder hebben dan wij. Door projecten van Adventsactie en de Vastenactie te steunen proberen wij ons steentje bij te dragen.

werkgroep doopvoorbereiding

Werkgroep avondwake (coördinatie Anny Niens)

Aan de vooravond van een uitvaart kan een avondwake voor de overledene worden gehouden.  Deze wake is een eenvoudige liturgische viering met gebed, schriftlezing en gezang. Daarnaast is er ruimte voor persoonlijke woorden, een in memoriam of andere persoonlijk gekozen elementen.

In nauwe samenwerking en goed overleg met de nabestaanden wordt de wake door 2 leden van de avondwakegroep tijdens een huisbezoek voorbereid. Ook gaan zij voor in de avondwake.

Leden van de avondwakegroep in onze geloofsgemeenschap zijn: Anny Niens, Marianne Spenkelink en Ans Pijnappel. Zij nemen – indien er een avondwake plaats vindt – contact met u op voor het maken van een afspraak. 

Klik hier om het avondwakeboekje in te zien!
Klik hier om avondwakeboekje te downloaden!


Werkgroep uitvaart (coördinatie Annette Oosterhof)

Met ingang van 1 januari 2011 worden uitvaartvieringen op zaterdag en maandag verzorgd door een medeparochiaan. Dit is tevens het geval tijdens de Goede Week vanaf woensdag en op 24 december en 31 december. Deze vieringen kunnen woord- en communievieringen of gebedsvieringen zijn. Dit in overleg met de familie
Binnen onze geloofsgemeenschap zijn de medeparochianen Annette Oosterhof en Ans Pijnappel voorbereid op hun taak: voorgaan bij uitvaarten. Zij voelen zich gedragen door de geloofsgemeenschap. Samen met de nabestaanden geven zij vorm aan de uitvaart of afscheidsviering. (Afscheid aan de vooravond van begrafenis of crematie).
De vorm van een afscheidsviering is altijd een gebedsviering.Voor aanvang van de dienst wordt de kist gesloten. De daaropvolgende dag vindt dan in kleine kring de begrafenis of crematie plaats.

Klik hier om het uitvaartboekje in te zien!
Klik hier om boekje uitvaartviering te downloaden!

Afscheidsviering!
Klik hier om het boekje afscheidsviering in te zien!
Klik hier om boekje afscheidsviering te downloaden!

werkgroep kindernevendienst

werkgroep jongeren


 

COMMISSIE VAN BEHEER GELOOFSGEMEENSCHAP VRIEZENVEEN

H. Antonius Abt Vriezenveen.

Dagelijks bestuur

Voorzitter: vacature

Secretaris: Joke Folbert-Abbink, Tel. 561606, E-mail: j.h.m.folbert@kpnmail.nl

Budgethouder: vacature

Gebouwen/infrastructuur: Hendrie Huls, Tel. 06-39791146, E-mail: hendriehuls@hotmail.com

 

Bestuursleden werkvelden

Catechese: Marloes Aman-Haverkort, Tel. 569818, E-mail: marloesaman@gmail.com

Liturgie: Annette Oosterhof, Tel. 06-50587654, E-mail: annette.jpg@gmail.com

Diaconie: Ben Spenkelink, Tel. 561086, E-mail: benspenkelink@hotmail.com

Diaconie: Sientje Roelofs, Tel. 561574, E-mail: gj.roelofs@outlook.com

 

Voor als u vragen hebt of zich bij een van de koren wilt aanmelden:

Gemengd koor: Yvonne Timmerhuis, Tel. 564964

Koor Clavis: Sylvia Wanschers, Tel. 06-21804522

Andere belangrijke nummers: 

Weekwacht voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand,
ziekte en overlijden  / Caritas

BIJ OVERLIJDEN EERST DE WEEKWACHT BELLEN!    Tel. 06-20430155

Pastorie Vriezenveen                                                         Tel. 561210

Contactpersoon:                  S. Roelofs                              Tel. 561574

Parochiecommunie:            A. Smidt                                Tel. 566271

Vrijwillige  hulpdienst Vriezenveen (VHV)                    Tel. 562587 / 562797

 

HEILIGE ANTONIUS ABT  VRIEZENVEEN

Welkom op de pagina’s van onze geloofsgemeenschap.

Wij willen u ook van harte welkom heten tijdens onze vieringen:

ZONDAGOCHTEND 09.00 UUR

of zaterdagavond 19.00 UUR

WOENSDAGOCHTEND 09.30 UUR*

_______________________________________________________________________

Actualiteiten:

Door het aanklikken van de titel van het nieuws-item of nieuwsbericht wordt dit gedownload en kunt u het bericht openen c.q. lezen.

We hopen dat de communicatie via deze website weer tot uw genoegen mag zijn.

Belletje:

Wilt u een abonnement op “Het Belletje” incl. het parochiemagazine (op papier of digitaal)?
Heeft u een reactie op of een artikel? Heeft u een artikel voor “Het Belletje” ?
Mail dan naar 
mariposa05071@gmail.com 

Functieomschrijvingen dagelijks bestuur van de locatieraad:

functieomschrijving voorzitter

functieomschrijving budgethouder

functieomschrijving secretaris

 

Mededeling van het parochiebestuur inzake de nieuwe tarieven.

Met ingang van 1 januari aanstaande wordt een aanpassing in de tarieven doorgevoerd binnen de hele parochie. Dit betreft tarieven van misintenties tot tarieven voor de voorbereiding op sacramenten en bijv. uitvaart en grafrechten. Met alle lokale penningmeesters en het parochiebestuur zijn hiervoor de voorbereidingen getroffen en zijn uniforme afspraken gemaakt. Deze aanpassing is nodig om onze financiën op orde te houden en financieel gezond te blijven.

Verdere informatie kunt u vinden bij het menu “tarieven”.

E-mailadressen (nieuw bericht)
Via de enquête hebben we veel e-mailadressen ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank. Echter nog niet van iedereen is een e-mailadres bekend. Graag alsnog doorgeven via het contactformulier.

Hartelijk dank voor uw medewerking.