Verslagen gesprekken van de avond “samen bouwen aan een synodale kerk”

Op donderdag 21 maart vond een gespreksavond plaats in zaal Kottink in Geesteren onder de noemer: “samen bouwen aan een synodale kerk”. Onze parochie had gehoor gegeven aan de oproep van de paus en de bisschoppen om met elkaar in gesprek te gaan over de kerk van de toekomst. Dit hield verband met de bisschoppensynode die afgelopen oktober 2023 is gehouden en komende oktober weer plaatsvindt.

“Synode” is een kerkvergadering. Letterlijk betekent het: “samen op weg”. De Paus heeft wereldwijd bisschoppen, priesters, religieuzen en gelovigen uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan. Dat is vanaf 2021 gebeurd. Van die gesprekken die sinds 2021 zijn gehouden, zijn verslagen gemaakt en besproken op de eerste bijeenkomst van de bisschoppensynode, afgelopen oktober 2023. Uit die verslagen kwamen vier dezelfde thema’s naar voren.

Vormgeven aan ons christen zijn binnen de geloofsgemeenschap.

Vorm geven aan een missionaire kerk waar we ons geloof uitdragen.

Deelname aan een verwelkomende kerk

Vrouwen in het leven en de zending van de kerk.

Voor de tweede helft van de bisschoppensynode die in oktober van dit jaar plaatsvindt, hebben de paus en de bisschoppen ons opnieuw uitgenodigd om te praten over deze thema’s.

Dit is gebeurd op 21 maart. Na een inleidend woord van pastoraal werker Christianne Saris, en het aansteken van de paaskaars door pastoor Hermens, zijn de vier thema’s in twee rondes besproken in kleine groepen. Er zijn goede en serieuze gesprekken gevoerd, waarvan een verslag is gemaakt. De verslagen hiervan zijn naar het bisdom gestuurd. Het bisdom verwerkt deze verslagen en stuurt deze naar Rome voor de komende synode.

Hieronder vindt u de verslagen van de gesprekken. De verslagen zijn volgens de handreikingen van de landelijke werkgroep “synodaliteit” opgesteld.

CST-2024-04 Verslag gespreksavond 21 maart